RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY"

Transkrypt

1 ROK CZTERDZIESTY DRUGI ZESZYT PIERWSZY RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY i SOCJOLOGICZNY ORGAN UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA I AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU KWARTAŁ PIERWSZY WARSZAWA POZNAN 1980 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

2 KOMITET REDAKCYJNY Redaktorzy Stanisław Kowalski (zastępca redaktora naczelnego), Anna Michalska (sekretarz redakcja), Alfred Ohanowicz (redaktor naczelny), Stanisław Smoliński (zastępca redaktora naczelnego), Stanisław Wierzchosławski Członkowie Wiktor Jaśkiewicz, Seweryn Kluszczyński, Andrzej Kwilecki, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Teresa Rabska, Zbigniew Radwański, Aleksander Ratajczak, Tadeusz Szczurkiewicz, Jacek Trojanek, Wacław Wilczyński, Franciszek Wróblewski, Zbigniew Zakrzewski Adres Redakcji ul. Czerwonej Armii 90, Poznań, Coll. Iuridicum UAM pokój 6, tel , w. 290 Printed in Poland PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE ODDZIAŁ W POZNANIU Nakład egz. Ark. wyd. 22,5. Ark. druk. 17,5. Papier druk sat. kl. V. 70 g cm. Oddano do składania 20 grudnia 1979 r. Druk ukończono w marcu 1980 r. Zamówienie nr 823/234. T-10/75. Cena zł 30, DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

3 SPIS TREŚCI I. ARTYKUŁY Dyrektor Instytutu Państwa i Prawa PAN w Warszawie, prof, dr Adam Łopatka, Odrodzenie i rozwój państwa polskiego ( ). Prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr Sylwester Zawadzki, Funkcja kontrolna Sejmu PRL Prof. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dr Klemens Ratajczak, Rozwój rolnictwa w okresie XXXV-lecia Polski Ludowej Prof. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dr Zbigniew Zakrzewski, Ogólne kierunki rozwoju nauki o handlu wewnętrznym w Polsce Ludowej Adiunkt Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dr Paweł Pawłowski i Maciej Kramarek z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Od badania koniunktury gospodarczej do teorii wzrostu i funkcjonowania gospodarki, socjalistycznej (w sześćdziesięciolecie polskiej myśli ekonomicznej). Prof. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dr Janusz Piasny, Rozwój socjalistycznej koncepcji podziału i jej wpływ na egalitaryzację społeczeństwa Dyrektor Regionalnego Zakładu Badania Rynku i Kształtowania Konsumpcji Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług w Poznaniu, dr Henryk Graszewicz, Motywy i warunki rozwoju rzemiosła Doc. dr Wojciech Michalski i dr Krystyna Krzekotowska z Instytutu Badania Prawa Sądowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, Prawna ochrona rodziny (próba ujęcia systemowego). Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Maria Borucka-Arctowa, Świadomość prawna społeczeństwa polskiego. St. asystent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr Zygmunt Tobor, Teleologiczna jedność" systemu prawa Adiunkt Uniwersytejtu im. M. Kopernika w Toruniu, dr Lech Morawski, O pewnym rozumieniu prawa i faktu oraz niektórych jego zastosowaniach St. asystent Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, mgr Leszek Ratajczyk, Moc dowodowa wydruku komputerowego w systemie rejestracji stanu cywilnego II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze PRL. Opracowanie: F. Sieimieński, W. Skrzydło, J. Ziembiński, Warszawa 1978, Wyd. Prawnicze, ss. 513 (rec. Aleksander Patrzałek) H. Suchocka, Konstytucyjne gwarancje praworządności w europejskich państwach socjalistycznych, (Poznań 1078, Wyd. UAiM, ss. 192 (rec. Andrzej Burda)

4 IV Spis treści F. Studnicki, Wprowadzenie do informatyki prawniczej, Warszawa 1978, PWN, ss. 286 (rec. Mirosław Owoc i Maciej Zieliński) T, Jasudowicz, Wpływ zmiany okoliczności na obowiązywanie umów międzynarodowych. Norma rebus sic stantibus, Toruń 1977, Wyd. UMK, ss. 297 (rec. Andrzej Jacewicz) N. Gajl, Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, Warszawa 1979, PWE, ss. 326 (rec Wojciech Łączkowski). E. Wojciechowski, Prawnofinansowe podstawy działalności państwowych organizacji gospodarczych, Poznań 1977, Wyd. UAM, ss. 172 (rec. Lesław Adam) M. Błażejczyk, Podstawowe prawa i obowiązki rolnika, Warszawa 1978, Iskry, ss. 243 (rec. Andrzej Zieliński)... J. Orczyk, Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie w Polsce Ludowej, Poznań 1978, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria II, z. 63, ss. 164 (rec. Mieczysław Kędelski) M. E. Jewell, D. M. Olson, American state political parties and elections, Homewood, Illinois 1978, The Dorsey Press, ss. 358 (rec. Lesław Kański) S. Rojahn, Der Arbeitnehmer in Presse Funk und Fernsehen, München 1978, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent, ss. 179, (rec. Janusz Barta) III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE Dobro dziecka w prawie polskim na tle podstawowych funkcji rodziny (Ogólnopolska konferencja naukowa w Poznaniu) (Andrzej Dyoniak). XXI Ogólnopolska Sesja Zakładów Prawa Państwowego (Antonii Rost) Ogólnopolski zjazd administratywistów Puławy 1979 r. (Roman Sowiński)... Międzynarodowe kolokwium na temat transportu morskiego wielkich ilości ładunków (Elżbieta Hołowińska) System obsługi wsi i rolnictwa (Kazimierz Rogoziński).. Przewód habilitacyjny doktora Aleksandra Okuniewskiego (Kazimierz Dobrzański) Wspomnienie pośmiertne o Tadeuszu Cyprianie ( ). (Aleksander Ratajczak

5 CONTENTS I. ARTICLES Dr. Adam Łopatka, Professor, Director of the Institute of State and Law at the Polish Academy of Sciences in Warszawa. Revival and Development of the Polish State ( ) Dr. Sylwester Zawadzki, Professor at (the Warsaw University, Controlling Function of the Seym of the People's Republic of Poland.... Dr. Klemens Ratajczak, Professor alt the Academy of Economics in Poznań, Development of Agriculture Within the 35 Years of the People's Poland Dr. Zbigniew Zakrzewski, Professor at the Academy of Economics in Poznań, General Development Directions of the Science of Internal Trade in the People's Poland... Dr. Paweł Pawłowski, Adjunct, and Maciej Kramarek, Academy of Economies in Poznan, From Business Cycles Examination to the Theory of Socialist Economy Growth and Functioning (On Sixty Years of Polish Economic Thought) Dr. Janusz Piasny, Professor aft the Academy of Economics in Poznań, Development of a Socialist Concept of Parttion and Its Influence on Society's Egalitarism Dr. Henryk Graszewicz, Director of the Regional Committee of Market Research and Consumption Shaping of the Institute of Home Trade and Services in Poznań, Motives and Conditions of Handicraft's Development Dr. Wojciech Michalski, Docent, and Dr. Krystyna Krzekotowska, Institute of the Court Law Research of the Ministry of Justice, Legal Protection of a Family (An Effort of a System Approach).... Dr. Maria Borucka-Arctowa, Professor of the Jagiellonian University in Kraków, Legal Consciousness of the Polish Society... Zygmunt Tobor, Senior Assistant at the Silesian University in Katowice, Teleological Unity" of a Legal System Dr. Lech Morawski, Adjunct at the Nicholas Copernicus University in Toruń, On Some Interpretation of Law and Fact and Its Certain Applications Leszek Ratajczyk, Senior Assistant at the Academy of Internal Affairs in Warszawa, Evidential Power of Computer Prints in a Registration System of Marriages II. III. SURVEY OF LITERATURE SURVEY OF DECISIONS

6 СОДЕРЖАНИЕ I. СТАТЬИ Директор Института государства ;и права ПАН в Варшаве, проф. д-р Адам Л о- шатка, Возрождение и развитие польского государства ( ). Проф. Варшавского университета д-р Сильвестер Завадзки, Контрольная функция Сейма ПНР Проф. Экономической академии в Познани, д-р Клемене Ратайчак, Развитие сельского хозяйства в поровд ХХХУ-летия Народной Польши.... Проф. Экономической академии в Познани, д-р Збигнев Закшевски, Общие направления развития науки о внутренней торговле в Народной Польше Адюнкт Экономической академии в Познани, д-р Павел Павловск и и Мацей Крамарек из Экономической академии в Познани, От исследований экономической канъюнктуры до теории роста и функционирования социалистического хозяйства (в шестидесятилетие польской экономической мысли). Проф. Экономической академии, д-р Януш Пиасны, Развитие социалистической концепции распределения и её влияние на уравнивание общества.. Директор Регионального отдела исследования рынка и формирования потребления Института внутренной торговли и услуг в Познани, д-р Хенрык Грашевич, Мотивы и условия развития ремесла Доц. д-р Войцех Мяхальски и д-р Крыстына Кшекотовска из Института исследований судебного права при Министерстве юстиции в Варшаве, Юридическая охрана семьи (попытка системного подхода).... Проф. Ягеллонского университета в Кракове, д-р Марья Боруцка-Арцтова, Правосознание польского общества Ст. ассистент Силезского университета в Катовице, мгр Зышунт Тобор, Телеологическое единство" системы права Адюнкт Университета им. М. Коперника в Торуне, д-р Лех Моравcки, О некотором понимани права и фактов и о некотором его применении. Ст. ассистент Академии внутренних дел в Варшаве, мгр Лешек Ратайчик, Доказательственная сила машинной табулограммы в системе регистрации гражданского состояния II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ III. ОТЧЁТЫ И СООБЩЕНИЯ