infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia"

Transkrypt

1 P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Pierwsza jednostka uczelniana z Certyfikatem ISO 9001:2008 AKREDYTACJA PKA Tu warto studiować! PRIORYTETOWE KIERUNKI STUDIÓW: Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria materiałowa Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów

2 Kim jesteśmy? Dyrektor: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Naukowych: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Badawczych: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel T U W A R T O S T U D I O W A Ć Dyscypliny naukowe Do dyscyplin naukowych uprawianych w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej należą: inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, metalurgia, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka, informatyka, organizacja i zarządzanie oraz pedagogika. Jakość kształcenia Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej jest największą wewnętrzną jednostką organizacyjną jednego z 4 najstarszych i największych Wydziałów Politechniki Śląskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Instytut jest pierwszą jednostką uczelnianą, która uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS zgodny z wymaganiami ISO 9001: 2008, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems, który ma istotny znajomość praw fizycznych dobór postaci konstrukcyjnej produktów wpływ na wzrost jakości kształcenia, tak ważnej w zintegrowanej Unii Europejskiej i na zmieniających się w ostatnich latach rynkach edukacyjnym i pracy. Instytut stanowi prężny ośrodek naukowy o międzynarodowym znaczeniu w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach. Kadra Kadra Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych składa się z młodego, ambitnego, dynamicznie rozwijającego się 140-osobowego zespołu naukowego, w tym z 18 profesorów i doktorów habilitowanych (średnia wieku w grupie doktorów, asystentów i doktorantów nie przekracza 35 lat). Zespół ten stale podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w stażach zagranicznych, zwykle 4-5 miesięcznych, niekiedy kilkuletnich, krótkookresowych wyjazdach zagranicznych w renomowanych ośrodkach europejskich i światowych, a także w warsztatach naukowych, specjalistycznych szkołach i kursach, wspólnych studiach doktoranckich, wymianie osobowej pomiędzy ośrodkami krajowymi. znajomość zasad organizacji i zarządzania tradycyjne umiejętności inżynierskie dobór procesu technologicznego produktów dobór materiałów inżynierskich produktów

3 Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Kierownik: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, prof. nzw Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jan Marciniak Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych Kierownik: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel I M I i B

4 T U W A R T O S T U D I O W A Ć Nagrody Za wybitne osiągnięcia naukowe dydaktyczne i organizacyjne pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych uzyskują liczne nagrody. Do tej pory otrzymali: kilka nagród Premiera, kilkanaście nagród Ministra, kilka Medali Międzynarodowych i na Międzynarodowych Targach Technologii, kilka nagród i stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, kilkanaście stypendiów Fundacji Wyszehradzkiej oraz kilka Fundacji H. Kołłątaja, kilka nagród na Międzynarodowych Targach Książek Atena i Oświata oraz Wrocławskich, kilka wyróżnień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, kilkanaście nagród Koncernu FIAT, kilkaset nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz liczne Ordery i Odznaczenia Państwowe. O Autorytecie naukowym Instytutu świadczą również bardzo liczne nominacje pracowników Instytutu w skład krajowych i zagranicznych gremiów naukowych, w tym: Komitetów, Sekcji i Komisji Polskiej Akademii Nauk, World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. zajęcia dydaktyczne Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w szczególności prowadzą przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej, nanotechnologii, informatyki, zarządzania i ekologii przemysłowej. Instytut posiada nowoczesne zaplecze laboratoryjne do realizacji zajęć dydaktycznych oraz do wykonywania prac naukowych. Corocznie sprawowana jest opieka nad kilkuset pracami przejściowymi oraz pracami dyplomowymi. Kształcenie na odległość Platforma E-learning Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, będąca jedną z największych w Polsce, została utworzona w październiku 2004 roku, jako nowoczesne narzędzie do kształcenia na odległość i zawiera m.in. materiały dydaktyczne do wykładów i przedmiotów materiałoznawczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie, dostępne dla uprawnionych studentów, a także służy do interaktywnej komunikacji ze studentami i pracownikami Instytutu.

5 Współpraca zagraniczna Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych realizuje szeroką naukową współpracę zagraniczną. Grupa rzeczywistych partnerów zagranicznych sięga ok. 150 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na wszystkich kontynentach. Ponadto, uczestniczy w najważniejszych europejskich programach badawczych i dydaktycznych, takich jak: TEM- PUS, CEEPUS, COPERNICUS, LLP-ERASMUS. Pracownicy Instytutu licznie uczestniczą w zagranicznych konferencjach, stażach zagranicznych, a profesorowie biorą udział w misjach zagranicznych lub w charakterze wizytujących profesorów wygłaszają wykłady na zagranicznych Uniwersytetach i konferencjach naukowych. Corocznie ok gości z różnych krajów odbywa staże naukowe w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, a zwykle kilku do kilkunastu studentów i doktorantów zagranicznych, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji realizuje w kolejnych latach semestralne, a czasem nawet dłuższe studia zagraniczne w Instytucie, wykonując w nim swe prace dyplomowe. Ponadto, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest organizatorem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, które co roku goszczą licznych światowej sławy naukowców z kraju i ze świata. Najbardziej znane serie konferencji to: Międzynarodowe Konferencje Naukowe nt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME, Międzynarodowe Konferencje Naukowe nt. Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science CAM 3 S. Co dwa lata Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych współorganizuje: Światowe Kongresy Naukowe COMMENT Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technologies. Konferencje z serii AMME oraz Kongresy COMMENT są miejscem spotkań dużej grupy znakomitych naukowców o światowej sławie, uczestniczących w tych imprezach naukowych od wielu lat, a także recenzujących artykuły zgłaszane do prezentacji w materiałach konferencyjnych i gwarantujących ich wysoki poziom naukowy, często podnoszących ciekawe pytania prowadzące do ważkich dyskusji naukowych podczas konferencji i kongresów. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest również głównym organizatorem corocznych krajowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych i materiałów kompozytowych, których osiągnięcia są publikowane w materiałach konferencyjnych, licznych konferencji Studenckich Kół Naukowych, a także innych konferencji studenckich i dla doktorantów. I M I i B

6 T U W A R T O S T U D I O W A Ć Współpraca z przemysłem Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, działając w regionie uprzemysłowionym, ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami na terenie Górnego Śląska i kraju w realizacji badań naukowych i wdrażaniu nowych technologii. Absolwenci Uczelni i jej pracownicy zajmują kluczowe stanowiska w gospodarce i administracji. Obopólnie korzystna współpraca Uczelni z gospodarką umożliwia też tworzenie nowych kierunków kształcenia i szybkie dostosowywanie programów studiów do potrzeb gospodarczych. Podręczniki i czasopisma Pracownicy Instytutu są autorami licznych: podręczników akademickich i książek naukowych o ogólnokrajowym zasięgu wydawanych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w Warszawie i Wydawnictwo Verlag Dashöfer w Warszawie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej oraz International OCSCO World Press, materiałów Konferencji Naukowych organizowanych przez Instytut wydawanych w światowych czasopismach naukowych, regularnie wydawanych od początku 2006 roku własnych periodyków naukowych o światowym zasięgu pt. Journal of Achievments in Materials and Manufacturing Engineering, Archives of Materials Science and Engineering, Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering, referowanych m.in. przez Directory of Open Access Journals, w których dotychczas opublikowano kilka tysięcy artykułów z całego świata, kilkuset publikacji naukowych rocznie w czasopismach naukowych i materiałach konferencji naukowych w wielu krajach świata. Prace studenckie są publikowane w: czasopiśmie Prace Studenckich Kół Naukowych wydawanym przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Biblioteka Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych dysponuje nowoczesną biblioteką, z pełnym dostępem do systemu komputerowego Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, a za jej pośrednictwem do międzynarodowego systemu bibliotecznego i informacji naukowo-technicznej. Biblioteka posiada kilkanaście tysięcy woluminów, prenumeruje kilkadziesiąt czasopism krajowych i zagranicznych oraz kilka uzyskanych w wyniku aktywności Profesorów jako Redaktorów Naczelnych Czasopism Krajowych i Zagranicznych. Biblioteka dysponuje miejscami w czytelni oraz stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi dostęp do czasopism elektronicznych, w tym pełny dostęp do czasopism Elsevier, a także do katalogów zbiorów Biblioteki Głównej. Tradycje akademickie Ważnym celem, jaki stawia sobie Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest harmonijne łączenie dobrych tradycji akademickich z nieustannym rozwojem we wszystkich obszarach działalności, tak, aby utrzymywać zasłużoną renomę nowoczesnego, europejskiego centrum dydaktyczno-badawczego. Co roku studenci z kierunków studiów, na których zajęcia prowadzą Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, licznie uczestniczą w beanaliach (studenci I roku), balach karnawałowych, Igrach Studenckich, rajdach turystycznych, Studenckich Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim oraz różnych ogólnouczelnianych organizacjach studenckich, tj: AEGEE Gliwickie Europejskie Forum Studentów, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Akademicki Związek Sportowy, Akademicki Klub Krótkofalowców, Akademicki Klub Płetwonurków KALMAR, Akademicki Klub Zabytkowego Motocykla CYKLOP, Akademicki Zespół Muzyczny AZM, Europejskie Koło Logistyczne FENIKS, Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS, Ośrodek Radia Studenckiego, Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice, Stowarzyszenie STG przy Politechnice Śląskiej, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania na Politechnice Śląskiej, Śląski Yacht Club, Zrzeszenie Studentów Polskich.

7 Studenckie koła naukowe W Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych działają liczne Studenckie Koła Naukowe, rozwijające i poszerzające zainteresowania studentów w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach w tym m.in.: W ramach działalności tych kół organizowane są liczne Sesje i Konferencje Naukowe, w tym systematycznie po kilka razy: Dzień Jakości, Dzień Metalografa, Dzień Edukacji, Dzień Komputerowej Nauki o Materiałach, Dzień Biomateriałów, Dzień Nanotechnologii, Dzień Nanokompozytów Dzień Fotowoltaiki oraz m.in. Sympozjum Metodyczne Doktorantów SYMED Konferencje Materiałoznawczo-Informatyczno- Nanotechnologiczne KOMIN Konferencje Badania Materiały Własności BMW kilkakrotnie zorganizowano Kongresy i Sesje Studenckich Kół Naukowych, odpowiednio SOKÓŁ i COKÓŁ, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, w których łącznie do tej pory uczestniczyło kilka tysięcy studentów. Ich efektem jest opublikowanie ok. 300 artykułów studentów oraz często wspólnie z udziałem pracowników Instytutu, m.in. w ponad 20 zeszytach Prac Studenckich Kół Naukowych. Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metalurgii Proszków Studenckie Koło Naukowe Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej Studenckie Koło Naukowe Jakości Grupa Q Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Studenckie Koło Naukowe Laserowej Obróbki Powierzchniowej Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych I M I i B

8 czym dysponujemy? Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną z wieloma unikatowymi urządzeniami badawczymi i technologicznymi o silnie rozbudowanej współpracy zagranicznej z licznymi ośrodkami w Europie i na wszystkich pozostałych kontynentach. Baza ta w 2007 roku uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS zgodny z wymaganiami ISO 9001: 2008, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems. Korzystając z tego systemu w laboratoriach wypracowano sprawny i efektywny system zarządzania badaniami, będący rezultatem wieloletniego doświadczenia związanego z użytkowaniem specjalistycznej aparatury, jak i realizacji dużych i małych zagadnień naukowo-badawczych. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę z jednostkami przemysłowymi, które często wymagają natychmiastowego podjęcia badań nad rozwiązaniem aktualnie pojawiającego się zagadnienia naukowo-badawczego. W ramach systemu zarządzania badaniami możliwe jest podjęcie realizacji zlecenia w ciągu kilku godzin od ustalenia jego zakresu i kosztów, co stanowi niespotykany w naszym kraju wyjątek w tym obszarze tematycznym. Instytut dysponuje kilkoma laboratoriami, w których wydzielono po kilka do kilkudziesięciu pracowni naukowo- -badawczych i dydaktycznych. T U W A R T O S T U D I O W A Ć Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych modernizowane w ramach projektów dofinansowanych z UE obejmuje liczne Pracownie, w tym: Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Wysokorozdzielczej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Metodyki Elektronowej Mikroskopii Transmisyjnej i Skaningowej Preparatyki do Celów Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Mikroskopii Świetlnej i Konfokalnej Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Akustycznej Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Fluorescencyjnej Spektroskopii Elektronów Analiz Spektralnych Symulacji Procesów Metalurgicznych Badań Dylatometrycznych Badań Wytrzymałościowych Badań Trybologicznych oraz Badań Modelowych i Eksploatacyjnych Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Inżynierii Powierzchni Kształtowania Własności Materiałów Inżynierskich i Technologii Procesów Materiałowych Metalurgii Proszków Analiz Chemicznych

9 Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej obejmuje Pracownie: Wspomagania Zarządzania Procesami Materiałowymi Wspomagania Projektowania Procesów Materiałowych Technik Multimedialnych Sieci Komputerowych i Narzędzi Internetowych Prezydencką Pracownię Komputerowego Wspomagania Projektowania Materiałowego Maszyn Metod Sztucznej Inteligencji w Inżynierii Materiałowej Komputerowego Wspomagania Badań Stereologicznych Komputerowego Wspomagania Badań Materiałoznawczych i Gabinet Metodyczny Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich Laboratorium Technologiczne obejmuje Pracownie: Obróbki Mechanicznej Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych Obróbki Cieplnej Badań Korozyjnych I M I i B

10 Laboratorium Przetwórstwa Materiałów Inżynierskich obejmuje Pracownie: Technologii Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Badań Materiałów Polimerowych Obróbki Plastycznej Metali T U W A R T O S T U D I O W A Ć W skład Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych planowanego do uruchomienia w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE, wejdą następujące Pracownie: Nanotechnologii Technologii Materiałów Amorficznych Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Metalurgii Proszków i Materiałów Ceramicznych Technologii Materiałów Kompozytowych Odlewania Ciśnieniowego Stopów Metali Lekkich Odkształcenia Plastycznego Stopów Metali Obróbki Cieplnej Stopów Metali Laserowej Obróbki Powierzchniowej Inżynierii Powierzchni Projektowania Technologii Procesów Materiałowych 3D Wirtualna Jaskinia 3D oraz multimedialna sala wykładowo-ćwiczeniowa.

11 co oferujemy? Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na trzech nowokreowanych: Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria Materiałowa z profilami kształcenia: Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów zgodnie z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich (tzw. Kartą Bolońską ) na:. stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych): 3,5-letnich studiach I stopnia (inżynierskich) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) -letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej Inżynieria materiałowa w tym w zakresie Nanotechnologii i Komputerowej Nauki o Materiałach dla absolwentów studiów magisterskich. Kształcenie na w/w kierunkach odbywa się w ramach projektu INFONANO nt. Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach realizowanego w latach przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I M I i B

12 Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju kierunek studiów o całkowicie oryginalnym programie studiów projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód Specjalista poszukiwany przez przemysł niemal wszystkich gałęzi, przygotowany do innowacyjnych eksploatacja działań z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informatycznych z komputerowym maszyn i urządzeń w projektowaniu i wytwarzaniu konkurencyjnych produktów oraz nowocze- wspomaganiem snych materiałów inżynierskich, a także osiągnięć wspomaganej komputerowo metodologii projektowania materiałowego i komputerowej nauki o materiałach. Wiedza Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu: informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i współpracujących z nimi urządzeń, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych, komputerowej nauki o materiałach i wieloskalowego modelowania struktury i własności materiałów inżynierskich, inżynierii materiałowej wraz z metodami kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, mechaniki i budowy maszyn, inżynierii wytwarzania, recyklingu, zarządzania przemysłowego. informatyka tradycyjne umiejętności inżynierskie Umiejętności zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem informatyka przemysłowa w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz budowy i eksploatacji systemów i sieci komputerowych, obsługi aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania i inżynierii powierzchni, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia oraz procesy technologiczne oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej.

13 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: programowania komputerów oraz budowy sieci komputerowych, kierowania zespołami programistycznymi, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia i procesy technologiczne oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalności Student studiów II stopnia ma możliwość wyboru jednej z wielu oferowanych przez Instytut specjalności dyplomowania: Informatyka stosowana, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Komputerowa nauka o materiałach, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Modelowanie wieloskalowe materiałów inżynierskich, Modelowanie technologii procesów materiałowych, Komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego, Komputerowe wspomaganie zarządzania procesów materiałowych. I M I i B

14 Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju kierunek studiów, który umożliwia całkowicie odmiennie niż dotychczas wykształcenie specjalistów. projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód eksploatacja Specjalista o kompleksowej sylwetce, maszyn i urządzeń poszukiwany przez małe i średnie także w skali przedsiębiorstwa przemysłowe, głównie prywatne w kraju i za granicą niemal nanometrycznej wszystkich wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, który jest przygotowany do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem i produkcją konkurencyjnych w skali światowej produktów, w tym w zakresie dynamicznie rozwijającej się nanotechnologii i z wykorzystaniem materiałów, technologii i systemów nanostrukturalnych, a także opcjonalnie materiałów i technologii biomedycznych i inżynierii stomatologicznej. Wiedza Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę obejmującą: inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, nanotechnologię i materiały nanostrukturalne, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, komputerową naukę o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych do zastosowań w różnych produktach, mechanikę i budowę maszyn, w tym systemy mikroi nanoelektromechaniczne, elektronikę, zarządzanie przemysłowe. nanotechnologia tradycyjne umiejętności inżynierskie zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej Umiejętności komputerowe wspomaganie w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania i nanotechnologii, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia, w tym systemy mikroi nanoelektromechaniczne oraz procesy technologiczne, w tym z wykorzystaniem materiałów nanostrukturalnych oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej.

15 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalności Student studiów II stopnia ma możliwość wyboru jednej z wielu oferowanych przez Instytut specjalności dyplomowania: Nanotechnologia, Materiały kompozytowe i nanostrukturalne, Materiały inżynierskie, Technologie procesów materiałowych, Obróbka cieplna i powierzchniowa, Technologie wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich, Obróbka plastyczna stopów metali, Przetwórstwo materiałów polimerowych, Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali, Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Zintegrowane zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i ekologią, Materiały funkcjonalne, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Zarządzanie w przedsiębiorstwach przetwórstwa materiałów inżynierskich, Systemy zarządzania jakością, Zarządzanie przemysłowe. I M I i B

16 Inżynieria Materiałowa z profilami kształcenia: Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy kierunek studiów, kształcący absolwentów o umiejętnościach umożliwiających najlepszą adaptację do wymogów rozwijającej się Gospodarki Opartej na Wiedzy projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód Specjalista o nowoczesnej sylwetce, przygotowany do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją eksploatacja różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych z komputerowym maszyn i urządzeń i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych oraz związa- wspomaganiem nych z projektowaniem, produkcją, eksploatacją i serwisowaniem maszyn, urządzeń, układów mechatronicznych i systemów nanostrukturalnych, poszukiwany zarówno przez małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa wielu gałęzi przemysłu, m.in. maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych, nanostrukturalnego, sprzętu bioinżynieryjnego, badawczego i gospodarstwa domowego, a także przez jednostki doradcze, projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostki akredytacyjne i atestacyjne, przedsiębiorstwa obrotu maszynami, urządzeniami mechatronicznymi, systemami nanostrukturalnymi, materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania i przetwórstwa oraz inne jednostki gospodarcze, administracyjne i edukacyjne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej oraz umiejętnościami do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. W zależności od obranego profilu kształcenia dysponuje ponadto umiejętnościami w zakresie inżynierii i protetyki stomatologicznej i biomateriałów, inżynierii powierzchni, jako najdynamiczniej rozwijającej się dziedziny inżynierii, inżynierii zarządzania przemysłowego, jakości, bezpieczeństwa środowiskiem oraz automatyzacji technologii procesów materiałowych. Wiedza profil kształcenia tradycyjne umiejętności inżynierskie wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem informatyka przemysłowa w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem Absolwent uzyskuje wiedzę obejmującą: inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, nanotechnologię i materiały nanostrukturalne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, komputerową naukę o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, elektronikę, zarządzanie przemysłowe, treści kształcenia związane z jednym z oferowanych do wyboru profili kształcenia.

17 Umiejętności Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem profilu kształcenia, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej aparatury badawczej, technologicznej w zakresie inżynierii materiałowej i wytwarzania oraz systemów opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych, w tym diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku inżynierii stomatologicznej, współpracy w zespołach projektowania inżynierskiego, w tym materiałowego, różnych produktów oraz technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania i badania ich struktury i własności oraz przy wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych i systemów nanostrukturalnych, a także systemów protetycznych w przypadku inżynierii stomatologicznej, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z budową i eksploatacją maszyn, nanotechnologią i mechatroniką oraz wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich, a także laboratoriów i pracowni techniki dentystycznej w przypadku inżynierii stomatologicznej, udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią materiałową, inżynierią powierzchni, automatyzacją procesów technologii materiałowych, zarządzania przemysłowego oraz inżynierią stomatologiczną i inżynierią biomedyczną, w zakresie wybieralnego profilu kształcenia, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. I M I i B

18 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, ze szczególnym przygotowaniem dotyczącym jednego z oferowanych do wyboru profili kształcenia, zwłaszcza inżynierii stomatologicznej, systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. T U W A R T O S T U D I O W A Ć Specjalności Materiały inżynierskie, Materiały kompozytowe i nanostrukturalne, Materiały funkcjonalne, Technologie procesów materiałowych, Obróbka cieplna i powierzchniowa, Obróbka plastyczna stopów metali, Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali, Przetwórstwo materiałów polimerowych, Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Zintegrowane zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i ekologią, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Zarządzanie procesami materiałowymi, Systemy zarządzania jakością, Zarządzanie przemysłowe. WIELKIE SzANSE NA AWANS I ROzWÓJ zawodowy

19 PROJEKT infonano Jakie są zalety studiowania w ramach projektu INFONANO? zwrot opłaty rekrutacyjnej, możliwość zatrudnienia przy realizacji projektu i/lub pobierania stypendiów, kursy doszkalające kończące się wydaniem certyfikatu, uczestnictwo w konferencjach z możliwością przedstawiania swoich prac, spotkania panelowe z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży nanotechnologii i inżynierii materiałowej, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla najbardziej aktywnych Studentów i Kandydatów na studia. Rezultaty projektu INFONANO: poprawa wartości i możliwości adaptacyjnych absolwentów na rynku pracy w rozwijających się branżach przemysłowych oraz MSP, poprawa kwalifikacji zawodowych i innowacyjności absolwentów unikatowych kierunków oraz studiów doktoranckich, zwiększenie świadomości kręgów gospodarczych o atrakcyjności nowych kierunków studiów dla wykorzystania gospodarczego, poprawa jakości kształcenia i podniesienia kompetencji kadry akademickiej, zwiększenie zastosowań technologii informatycznych przez studentów, poprawa wiedzy studentów w zakresie technologii materiałów, nanotechnologii i informatyki stosowanej. Komplementarnym wsparciem projektu INFONANO nt. Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach są realizowane w Instytucie projekty: LANAMATE Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach, MERFLEMG Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz udział w projekcie Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. I M I i B

20 Kto nam już zaufał? T U W A R T O S T U D I O W A Ć mgr inż. Marek Babraj, Euro Lock, Ruda Śląska, Kierownik zmiany mgr inż. Damian Baron, B t Poland, Zabrze, Kierownik Działu Silników mgr inż. Mirosław Bieńkowski, Fluor, Gliwice, Piping Lead Engineer mgr inż. Tomasz Bonk, Tenn o Autom ive, Rybnik, FIT Leader Pr. Krystyna Czaplicka-Kolarz, Główny Instytut Górni wa, Katowice, Dyrektor Naukowy mgr inż. Mariusz Dębczyński, Vo talpine Steel Service Center Polska, Tychy, sp jalista ds. planowania produkcji dr inż. Janusz Dobrzański, Instytut M alurgii Żelaza, Gliwice, Kierownik Zakładu mgr inż. Tomasz Grad, Tyco Waterworks Polska, Świętochłowice, Kierownik Regionu mgr inż. An a Groszek-Gromek, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Engineer mgr inż. Szymon Gryc, Nowocz ne T hnologie Produkcji NTC, Kędzierzyn-Koźle, Pełnomocnik d/s Certyfikacji I Oznakowania CE mgr inż. Adam Gwóźdź, UPOS System, Knurów, kierownik z połu wdrożeń stacji paliw mgr inż. Dariusz Helizanowicz, Fiat Auto Poland,Tychy, Ekspert ds. Jakości i Est yki Pr. Adam Hernas, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, były Rektor, Kierownik Katedry Pr. Marek H mańczyk, Przewodniczący Komit u Nauki o Materiałach PAN, Polit hnika Śląska Katowice, były Dziekan, Kierownik Katedry mgr inż. Damian Homa, POLKO, Polkowice, dyrektor mgr inż. Agni zka Jędryka, Polm ors, Bielsko-Biała, Sp jalista do spraw planowania produkcji mgr inż. Dariusz Jędrzejczak, M hanic System mgr inż. Łukasz Kamiński, KIKTRANS Automatyzacja Proc ów T hnicznych, Dąbrowa Górnicza, projektant dr inż. Wojci h Kasprzak, Natural R ourc Canada, O awa, Kanada, samodzielny pracownik naukowy mgr inż. Janusz Kozłowski, Państwowa Straż Pożarna, Gliwice, Z-ca Komendanta Pr. Ryszard Kozłowski, Polit hnika Krakowska, Kraków, były Prorektor, Kierownik Katedry mgr inż. Krzyszt Kędrek, Arcelor Mi al Poland, Dabrowa Górnicza, Kierownik Z połu Analiz i Modeli Komputerowych inż. Andrzej Kluba, Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET, Tarnowskie Góry, kierownik t hnologicznego przyg owania produkcji mgr inż. Waldemar Komar, Odlewnia Staliwa ŁABĘDY, Gliwice, Kierownik Oddziału mgr inż. Marcin Kurzacz, Oasis East, Gliwice, t hnolog mgr inż. Łukasz Lachur, Arcelor Mi al Poland, Dabrowa Górnicza, Sp jalista do spraw planowania sprzedaży mgr inż. Mirosław Liszczyk, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Str Engineer mgr inż. Zbigniew Łukaszewicz, Odlewnia Staliwa ŁABĘDY, Gliwice, Dyrektor T hniczny Pr. Adolf Maciejny dr h.c., Członek PAN, Polit hnika Śląska Katowice, były Prorektor mgr inż. Marcin Magrejan, OS3 Multimedia, Rybnik, grafik i programista komputerowy dr inż. Stan Mandziej, Advanced Materials Analysis, Enschede, Holandia, Prez dr inż. Rafał Maniara, PP-RE Energoserwis, Lublini, Dział Rozwoju Produktu i Mark ingu mgr inż. Adam Marchacz, Saint-Gobain S urit, Jaworzno-Szczakowa, Lider Projektu mgr inż. Adam Miszka, Mirola, Orz ze, Prez Zarządu mgr inż. Jerzy M łoch, Wojskowe Zakłady L nicze, Bielsko-Biała mgr inż. Marcin Nig, CMC, Zawiercie, inżynier projektu mgr inż. Mariusz Osojca, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Material Engineer mgr inż. Anna Pala, Teksid Iron Poland, Skoczów, Samodzielny T hnolog mgr inż. Krzyszt Pi ha, KS Engineering, Monachium, Niemcy, ICEM SURF Engineer mgr inż. Tomasz Piekarski, HPH-HUTMASZPROJEKT, Katowice, projektant mgr inż. Łukasz Pi rus, Timken, Polska, Problem Solving Analyst mgr inż. Andrzej Piętka, FM Logistic Polska, Chorzów, Dyrektor mgr inż. Paweł Płonka Polcom Sp. z o.o mgr inż. Patrycja Pyrkosz, Tenn o Autom ive, Gliwice, inżynier produktu mgr inż. Jarosław Radziszewski, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Katowice, Kierownik Działu Informatyki mgr inż. Janusz Rupik, Zabrzańskie Zakłady M haniczne, Zabrze, Dyrektor Rozwoju

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo