infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia"

Transkrypt

1 P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Pierwsza jednostka uczelniana z Certyfikatem ISO 9001:2008 AKREDYTACJA PKA Tu warto studiować! PRIORYTETOWE KIERUNKI STUDIÓW: Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria materiałowa Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów

2 Kim jesteśmy? Dyrektor: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Naukowych: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Badawczych: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel T U W A R T O S T U D I O W A Ć Dyscypliny naukowe Do dyscyplin naukowych uprawianych w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej należą: inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, metalurgia, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka, informatyka, organizacja i zarządzanie oraz pedagogika. Jakość kształcenia Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej jest największą wewnętrzną jednostką organizacyjną jednego z 4 najstarszych i największych Wydziałów Politechniki Śląskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Instytut jest pierwszą jednostką uczelnianą, która uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS zgodny z wymaganiami ISO 9001: 2008, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems, który ma istotny znajomość praw fizycznych dobór postaci konstrukcyjnej produktów wpływ na wzrost jakości kształcenia, tak ważnej w zintegrowanej Unii Europejskiej i na zmieniających się w ostatnich latach rynkach edukacyjnym i pracy. Instytut stanowi prężny ośrodek naukowy o międzynarodowym znaczeniu w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach. Kadra Kadra Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych składa się z młodego, ambitnego, dynamicznie rozwijającego się 140-osobowego zespołu naukowego, w tym z 18 profesorów i doktorów habilitowanych (średnia wieku w grupie doktorów, asystentów i doktorantów nie przekracza 35 lat). Zespół ten stale podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w stażach zagranicznych, zwykle 4-5 miesięcznych, niekiedy kilkuletnich, krótkookresowych wyjazdach zagranicznych w renomowanych ośrodkach europejskich i światowych, a także w warsztatach naukowych, specjalistycznych szkołach i kursach, wspólnych studiach doktoranckich, wymianie osobowej pomiędzy ośrodkami krajowymi. znajomość zasad organizacji i zarządzania tradycyjne umiejętności inżynierskie dobór procesu technologicznego produktów dobór materiałów inżynierskich produktów

3 Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Kierownik: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, prof. nzw Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jan Marciniak Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych Kierownik: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel I M I i B

4 T U W A R T O S T U D I O W A Ć Nagrody Za wybitne osiągnięcia naukowe dydaktyczne i organizacyjne pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych uzyskują liczne nagrody. Do tej pory otrzymali: kilka nagród Premiera, kilkanaście nagród Ministra, kilka Medali Międzynarodowych i na Międzynarodowych Targach Technologii, kilka nagród i stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, kilkanaście stypendiów Fundacji Wyszehradzkiej oraz kilka Fundacji H. Kołłątaja, kilka nagród na Międzynarodowych Targach Książek Atena i Oświata oraz Wrocławskich, kilka wyróżnień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, kilkanaście nagród Koncernu FIAT, kilkaset nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz liczne Ordery i Odznaczenia Państwowe. O Autorytecie naukowym Instytutu świadczą również bardzo liczne nominacje pracowników Instytutu w skład krajowych i zagranicznych gremiów naukowych, w tym: Komitetów, Sekcji i Komisji Polskiej Akademii Nauk, World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. zajęcia dydaktyczne Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w szczególności prowadzą przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej, nanotechnologii, informatyki, zarządzania i ekologii przemysłowej. Instytut posiada nowoczesne zaplecze laboratoryjne do realizacji zajęć dydaktycznych oraz do wykonywania prac naukowych. Corocznie sprawowana jest opieka nad kilkuset pracami przejściowymi oraz pracami dyplomowymi. Kształcenie na odległość Platforma E-learning Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, będąca jedną z największych w Polsce, została utworzona w październiku 2004 roku, jako nowoczesne narzędzie do kształcenia na odległość i zawiera m.in. materiały dydaktyczne do wykładów i przedmiotów materiałoznawczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie, dostępne dla uprawnionych studentów, a także służy do interaktywnej komunikacji ze studentami i pracownikami Instytutu.

5 Współpraca zagraniczna Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych realizuje szeroką naukową współpracę zagraniczną. Grupa rzeczywistych partnerów zagranicznych sięga ok. 150 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na wszystkich kontynentach. Ponadto, uczestniczy w najważniejszych europejskich programach badawczych i dydaktycznych, takich jak: TEM- PUS, CEEPUS, COPERNICUS, LLP-ERASMUS. Pracownicy Instytutu licznie uczestniczą w zagranicznych konferencjach, stażach zagranicznych, a profesorowie biorą udział w misjach zagranicznych lub w charakterze wizytujących profesorów wygłaszają wykłady na zagranicznych Uniwersytetach i konferencjach naukowych. Corocznie ok gości z różnych krajów odbywa staże naukowe w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, a zwykle kilku do kilkunastu studentów i doktorantów zagranicznych, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji realizuje w kolejnych latach semestralne, a czasem nawet dłuższe studia zagraniczne w Instytucie, wykonując w nim swe prace dyplomowe. Ponadto, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest organizatorem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, które co roku goszczą licznych światowej sławy naukowców z kraju i ze świata. Najbardziej znane serie konferencji to: Międzynarodowe Konferencje Naukowe nt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME, Międzynarodowe Konferencje Naukowe nt. Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science CAM 3 S. Co dwa lata Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych współorganizuje: Światowe Kongresy Naukowe COMMENT Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technologies. Konferencje z serii AMME oraz Kongresy COMMENT są miejscem spotkań dużej grupy znakomitych naukowców o światowej sławie, uczestniczących w tych imprezach naukowych od wielu lat, a także recenzujących artykuły zgłaszane do prezentacji w materiałach konferencyjnych i gwarantujących ich wysoki poziom naukowy, często podnoszących ciekawe pytania prowadzące do ważkich dyskusji naukowych podczas konferencji i kongresów. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest również głównym organizatorem corocznych krajowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych i materiałów kompozytowych, których osiągnięcia są publikowane w materiałach konferencyjnych, licznych konferencji Studenckich Kół Naukowych, a także innych konferencji studenckich i dla doktorantów. I M I i B

6 T U W A R T O S T U D I O W A Ć Współpraca z przemysłem Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, działając w regionie uprzemysłowionym, ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami na terenie Górnego Śląska i kraju w realizacji badań naukowych i wdrażaniu nowych technologii. Absolwenci Uczelni i jej pracownicy zajmują kluczowe stanowiska w gospodarce i administracji. Obopólnie korzystna współpraca Uczelni z gospodarką umożliwia też tworzenie nowych kierunków kształcenia i szybkie dostosowywanie programów studiów do potrzeb gospodarczych. Podręczniki i czasopisma Pracownicy Instytutu są autorami licznych: podręczników akademickich i książek naukowych o ogólnokrajowym zasięgu wydawanych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w Warszawie i Wydawnictwo Verlag Dashöfer w Warszawie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej oraz International OCSCO World Press, materiałów Konferencji Naukowych organizowanych przez Instytut wydawanych w światowych czasopismach naukowych, regularnie wydawanych od początku 2006 roku własnych periodyków naukowych o światowym zasięgu pt. Journal of Achievments in Materials and Manufacturing Engineering, Archives of Materials Science and Engineering, Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering, referowanych m.in. przez Directory of Open Access Journals, w których dotychczas opublikowano kilka tysięcy artykułów z całego świata, kilkuset publikacji naukowych rocznie w czasopismach naukowych i materiałach konferencji naukowych w wielu krajach świata. Prace studenckie są publikowane w: czasopiśmie Prace Studenckich Kół Naukowych wydawanym przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Biblioteka Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych dysponuje nowoczesną biblioteką, z pełnym dostępem do systemu komputerowego Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, a za jej pośrednictwem do międzynarodowego systemu bibliotecznego i informacji naukowo-technicznej. Biblioteka posiada kilkanaście tysięcy woluminów, prenumeruje kilkadziesiąt czasopism krajowych i zagranicznych oraz kilka uzyskanych w wyniku aktywności Profesorów jako Redaktorów Naczelnych Czasopism Krajowych i Zagranicznych. Biblioteka dysponuje miejscami w czytelni oraz stanowiskami komputerowymi umożliwiającymi dostęp do czasopism elektronicznych, w tym pełny dostęp do czasopism Elsevier, a także do katalogów zbiorów Biblioteki Głównej. Tradycje akademickie Ważnym celem, jaki stawia sobie Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jest harmonijne łączenie dobrych tradycji akademickich z nieustannym rozwojem we wszystkich obszarach działalności, tak, aby utrzymywać zasłużoną renomę nowoczesnego, europejskiego centrum dydaktyczno-badawczego. Co roku studenci z kierunków studiów, na których zajęcia prowadzą Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, licznie uczestniczą w beanaliach (studenci I roku), balach karnawałowych, Igrach Studenckich, rajdach turystycznych, Studenckich Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim oraz różnych ogólnouczelnianych organizacjach studenckich, tj: AEGEE Gliwickie Europejskie Forum Studentów, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Akademicki Związek Sportowy, Akademicki Klub Krótkofalowców, Akademicki Klub Płetwonurków KALMAR, Akademicki Klub Zabytkowego Motocykla CYKLOP, Akademicki Zespół Muzyczny AZM, Europejskie Koło Logistyczne FENIKS, Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS, Ośrodek Radia Studenckiego, Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice, Stowarzyszenie STG przy Politechnice Śląskiej, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania na Politechnice Śląskiej, Śląski Yacht Club, Zrzeszenie Studentów Polskich.

7 Studenckie koła naukowe W Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych działają liczne Studenckie Koła Naukowe, rozwijające i poszerzające zainteresowania studentów w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach w tym m.in.: W ramach działalności tych kół organizowane są liczne Sesje i Konferencje Naukowe, w tym systematycznie po kilka razy: Dzień Jakości, Dzień Metalografa, Dzień Edukacji, Dzień Komputerowej Nauki o Materiałach, Dzień Biomateriałów, Dzień Nanotechnologii, Dzień Nanokompozytów Dzień Fotowoltaiki oraz m.in. Sympozjum Metodyczne Doktorantów SYMED Konferencje Materiałoznawczo-Informatyczno- Nanotechnologiczne KOMIN Konferencje Badania Materiały Własności BMW kilkakrotnie zorganizowano Kongresy i Sesje Studenckich Kół Naukowych, odpowiednio SOKÓŁ i COKÓŁ, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, w których łącznie do tej pory uczestniczyło kilka tysięcy studentów. Ich efektem jest opublikowanie ok. 300 artykułów studentów oraz często wspólnie z udziałem pracowników Instytutu, m.in. w ponad 20 zeszytach Prac Studenckich Kół Naukowych. Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metalurgii Proszków Studenckie Koło Naukowe Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej Studenckie Koło Naukowe Jakości Grupa Q Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej Studenckie Koło Naukowe Laserowej Obróbki Powierzchniowej Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych I M I i B

8 czym dysponujemy? Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną z wieloma unikatowymi urządzeniami badawczymi i technologicznymi o silnie rozbudowanej współpracy zagranicznej z licznymi ośrodkami w Europie i na wszystkich pozostałych kontynentach. Baza ta w 2007 roku uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS zgodny z wymaganiami ISO 9001: 2008, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems. Korzystając z tego systemu w laboratoriach wypracowano sprawny i efektywny system zarządzania badaniami, będący rezultatem wieloletniego doświadczenia związanego z użytkowaniem specjalistycznej aparatury, jak i realizacji dużych i małych zagadnień naukowo-badawczych. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę z jednostkami przemysłowymi, które często wymagają natychmiastowego podjęcia badań nad rozwiązaniem aktualnie pojawiającego się zagadnienia naukowo-badawczego. W ramach systemu zarządzania badaniami możliwe jest podjęcie realizacji zlecenia w ciągu kilku godzin od ustalenia jego zakresu i kosztów, co stanowi niespotykany w naszym kraju wyjątek w tym obszarze tematycznym. Instytut dysponuje kilkoma laboratoriami, w których wydzielono po kilka do kilkudziesięciu pracowni naukowo- -badawczych i dydaktycznych. T U W A R T O S T U D I O W A Ć Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych modernizowane w ramach projektów dofinansowanych z UE obejmuje liczne Pracownie, w tym: Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Wysokorozdzielczej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Metodyki Elektronowej Mikroskopii Transmisyjnej i Skaningowej Preparatyki do Celów Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Mikroskopii Świetlnej i Konfokalnej Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Akustycznej Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Fluorescencyjnej Spektroskopii Elektronów Analiz Spektralnych Symulacji Procesów Metalurgicznych Badań Dylatometrycznych Badań Wytrzymałościowych Badań Trybologicznych oraz Badań Modelowych i Eksploatacyjnych Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Inżynierii Powierzchni Kształtowania Własności Materiałów Inżynierskich i Technologii Procesów Materiałowych Metalurgii Proszków Analiz Chemicznych

9 Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej obejmuje Pracownie: Wspomagania Zarządzania Procesami Materiałowymi Wspomagania Projektowania Procesów Materiałowych Technik Multimedialnych Sieci Komputerowych i Narzędzi Internetowych Prezydencką Pracownię Komputerowego Wspomagania Projektowania Materiałowego Maszyn Metod Sztucznej Inteligencji w Inżynierii Materiałowej Komputerowego Wspomagania Badań Stereologicznych Komputerowego Wspomagania Badań Materiałoznawczych i Gabinet Metodyczny Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich Laboratorium Technologiczne obejmuje Pracownie: Obróbki Mechanicznej Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych Obróbki Cieplnej Badań Korozyjnych I M I i B

10 Laboratorium Przetwórstwa Materiałów Inżynierskich obejmuje Pracownie: Technologii Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Badań Materiałów Polimerowych Obróbki Plastycznej Metali T U W A R T O S T U D I O W A Ć W skład Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych planowanego do uruchomienia w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE, wejdą następujące Pracownie: Nanotechnologii Technologii Materiałów Amorficznych Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Metalurgii Proszków i Materiałów Ceramicznych Technologii Materiałów Kompozytowych Odlewania Ciśnieniowego Stopów Metali Lekkich Odkształcenia Plastycznego Stopów Metali Obróbki Cieplnej Stopów Metali Laserowej Obróbki Powierzchniowej Inżynierii Powierzchni Projektowania Technologii Procesów Materiałowych 3D Wirtualna Jaskinia 3D oraz multimedialna sala wykładowo-ćwiczeniowa.

11 co oferujemy? Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na trzech nowokreowanych: Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria Materiałowa z profilami kształcenia: Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów zgodnie z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich (tzw. Kartą Bolońską ) na:. stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych): 3,5-letnich studiach I stopnia (inżynierskich) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,. stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) -letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej Inżynieria materiałowa w tym w zakresie Nanotechnologii i Komputerowej Nauki o Materiałach dla absolwentów studiów magisterskich. Kształcenie na w/w kierunkach odbywa się w ramach projektu INFONANO nt. Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach realizowanego w latach przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I M I i B

12 Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju kierunek studiów o całkowicie oryginalnym programie studiów projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód Specjalista poszukiwany przez przemysł niemal wszystkich gałęzi, przygotowany do innowacyjnych eksploatacja działań z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informatycznych z komputerowym maszyn i urządzeń w projektowaniu i wytwarzaniu konkurencyjnych produktów oraz nowocze- wspomaganiem snych materiałów inżynierskich, a także osiągnięć wspomaganej komputerowo metodologii projektowania materiałowego i komputerowej nauki o materiałach. Wiedza Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu: informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i współpracujących z nimi urządzeń, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych, komputerowej nauki o materiałach i wieloskalowego modelowania struktury i własności materiałów inżynierskich, inżynierii materiałowej wraz z metodami kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, mechaniki i budowy maszyn, inżynierii wytwarzania, recyklingu, zarządzania przemysłowego. informatyka tradycyjne umiejętności inżynierskie Umiejętności zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem informatyka przemysłowa w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz budowy i eksploatacji systemów i sieci komputerowych, obsługi aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania i inżynierii powierzchni, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia oraz procesy technologiczne oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej.

13 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: programowania komputerów oraz budowy sieci komputerowych, kierowania zespołami programistycznymi, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia i procesy technologiczne oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalności Student studiów II stopnia ma możliwość wyboru jednej z wielu oferowanych przez Instytut specjalności dyplomowania: Informatyka stosowana, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Komputerowa nauka o materiałach, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Modelowanie wieloskalowe materiałów inżynierskich, Modelowanie technologii procesów materiałowych, Komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego, Komputerowe wspomaganie zarządzania procesów materiałowych. I M I i B

14 Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju kierunek studiów, który umożliwia całkowicie odmiennie niż dotychczas wykształcenie specjalistów. projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód eksploatacja Specjalista o kompleksowej sylwetce, maszyn i urządzeń poszukiwany przez małe i średnie także w skali przedsiębiorstwa przemysłowe, głównie prywatne w kraju i za granicą niemal nanometrycznej wszystkich wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, który jest przygotowany do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem i produkcją konkurencyjnych w skali światowej produktów, w tym w zakresie dynamicznie rozwijającej się nanotechnologii i z wykorzystaniem materiałów, technologii i systemów nanostrukturalnych, a także opcjonalnie materiałów i technologii biomedycznych i inżynierii stomatologicznej. Wiedza Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę obejmującą: inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, nanotechnologię i materiały nanostrukturalne, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, komputerową naukę o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych do zastosowań w różnych produktach, mechanikę i budowę maszyn, w tym systemy mikroi nanoelektromechaniczne, elektronikę, zarządzanie przemysłowe. nanotechnologia tradycyjne umiejętności inżynierskie zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej Umiejętności komputerowe wspomaganie w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń także w skali nanometrycznej Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania i nanotechnologii, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia, w tym systemy mikroi nanoelektromechaniczne oraz procesy technologiczne, w tym z wykorzystaniem materiałów nanostrukturalnych oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej.

15 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalności Student studiów II stopnia ma możliwość wyboru jednej z wielu oferowanych przez Instytut specjalności dyplomowania: Nanotechnologia, Materiały kompozytowe i nanostrukturalne, Materiały inżynierskie, Technologie procesów materiałowych, Obróbka cieplna i powierzchniowa, Technologie wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich, Obróbka plastyczna stopów metali, Przetwórstwo materiałów polimerowych, Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali, Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Zintegrowane zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i ekologią, Materiały funkcjonalne, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Zarządzanie w przedsiębiorstwach przetwórstwa materiałów inżynierskich, Systemy zarządzania jakością, Zarządzanie przemysłowe. I M I i B

16 Inżynieria Materiałowa z profilami kształcenia: Inżynieria stomatologiczna Inżynieria powierzchni Inżynieria zarządzania Automatyzacja procesów nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy kierunek studiów, kształcący absolwentów o umiejętnościach umożliwiających najlepszą adaptację do wymogów rozwijającej się Gospodarki Opartej na Wiedzy projektowanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem T U W A R T O S T U D I O W A Ć zawód Specjalista o nowoczesnej sylwetce, przygotowany do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją eksploatacja różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych z komputerowym maszyn i urządzeń i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych oraz związa- wspomaganiem nych z projektowaniem, produkcją, eksploatacją i serwisowaniem maszyn, urządzeń, układów mechatronicznych i systemów nanostrukturalnych, poszukiwany zarówno przez małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa wielu gałęzi przemysłu, m.in. maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego, metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych, nanostrukturalnego, sprzętu bioinżynieryjnego, badawczego i gospodarstwa domowego, a także przez jednostki doradcze, projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostki akredytacyjne i atestacyjne, przedsiębiorstwa obrotu maszynami, urządzeniami mechatronicznymi, systemami nanostrukturalnymi, materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania i przetwórstwa oraz inne jednostki gospodarcze, administracyjne i edukacyjne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej oraz umiejętnościami do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. W zależności od obranego profilu kształcenia dysponuje ponadto umiejętnościami w zakresie inżynierii i protetyki stomatologicznej i biomateriałów, inżynierii powierzchni, jako najdynamiczniej rozwijającej się dziedziny inżynierii, inżynierii zarządzania przemysłowego, jakości, bezpieczeństwa środowiskiem oraz automatyzacji technologii procesów materiałowych. Wiedza profil kształcenia tradycyjne umiejętności inżynierskie wytwarzanie materiałów, maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem informatyka przemysłowa w zakresie inżynierii materiałowej oraz maszyn i urządzeń zarządzanie w zakresie maszyn i urządzeń z komputerowym wspomaganiem Absolwent uzyskuje wiedzę obejmującą: inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, nanotechnologię i materiały nanostrukturalne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, komputerową naukę o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, elektronikę, zarządzanie przemysłowe, treści kształcenia związane z jednym z oferowanych do wyboru profili kształcenia.

17 Umiejętności Absolwent ma następujące umiejętności: integracji zdobytej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem profilu kształcenia, samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej aparatury badawczej, technologicznej w zakresie inżynierii materiałowej i wytwarzania oraz systemów opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych, w tym diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku inżynierii stomatologicznej, współpracy w zespołach projektowania inżynierskiego, w tym materiałowego, różnych produktów oraz technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania i badania ich struktury i własności oraz przy wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń mechatronicznych i systemów nanostrukturalnych, a także systemów protetycznych w przypadku inżynierii stomatologicznej, komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z budową i eksploatacją maszyn, nanotechnologią i mechatroniką oraz wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich, a także laboratoriów i pracowni techniki dentystycznej w przypadku inżynierii stomatologicznej, udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią materiałową, inżynierią powierzchni, automatyzacją procesów technologii materiałowych, zarządzania przemysłowego oraz inżynierią stomatologiczną i inżynierią biomedyczną, w zakresie wybieralnego profilu kształcenia, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. I M I i B

18 Praca w przyszłości Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i za granicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, ze szczególnym przygotowaniem dotyczącym jednego z oferowanych do wyboru profili kształcenia, zwłaszcza inżynierii stomatologicznej, systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. T U W A R T O S T U D I O W A Ć Specjalności Materiały inżynierskie, Materiały kompozytowe i nanostrukturalne, Materiały funkcjonalne, Technologie procesów materiałowych, Obróbka cieplna i powierzchniowa, Obróbka plastyczna stopów metali, Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali, Przetwórstwo materiałów polimerowych, Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Zintegrowane zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i ekologią, Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, Zarządzanie procesami materiałowymi, Systemy zarządzania jakością, Zarządzanie przemysłowe. WIELKIE SzANSE NA AWANS I ROzWÓJ zawodowy

19 PROJEKT infonano Jakie są zalety studiowania w ramach projektu INFONANO? zwrot opłaty rekrutacyjnej, możliwość zatrudnienia przy realizacji projektu i/lub pobierania stypendiów, kursy doszkalające kończące się wydaniem certyfikatu, uczestnictwo w konferencjach z możliwością przedstawiania swoich prac, spotkania panelowe z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży nanotechnologii i inżynierii materiałowej, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla najbardziej aktywnych Studentów i Kandydatów na studia. Rezultaty projektu INFONANO: poprawa wartości i możliwości adaptacyjnych absolwentów na rynku pracy w rozwijających się branżach przemysłowych oraz MSP, poprawa kwalifikacji zawodowych i innowacyjności absolwentów unikatowych kierunków oraz studiów doktoranckich, zwiększenie świadomości kręgów gospodarczych o atrakcyjności nowych kierunków studiów dla wykorzystania gospodarczego, poprawa jakości kształcenia i podniesienia kompetencji kadry akademickiej, zwiększenie zastosowań technologii informatycznych przez studentów, poprawa wiedzy studentów w zakresie technologii materiałów, nanotechnologii i informatyki stosowanej. Komplementarnym wsparciem projektu INFONANO nt. Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach są realizowane w Instytucie projekty: LANAMATE Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach, MERFLEMG Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz udział w projekcie Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki. I M I i B

20 Kto nam już zaufał? T U W A R T O S T U D I O W A Ć mgr inż. Marek Babraj, Euro Lock, Ruda Śląska, Kierownik zmiany mgr inż. Damian Baron, B t Poland, Zabrze, Kierownik Działu Silników mgr inż. Mirosław Bieńkowski, Fluor, Gliwice, Piping Lead Engineer mgr inż. Tomasz Bonk, Tenn o Autom ive, Rybnik, FIT Leader Pr. Krystyna Czaplicka-Kolarz, Główny Instytut Górni wa, Katowice, Dyrektor Naukowy mgr inż. Mariusz Dębczyński, Vo talpine Steel Service Center Polska, Tychy, sp jalista ds. planowania produkcji dr inż. Janusz Dobrzański, Instytut M alurgii Żelaza, Gliwice, Kierownik Zakładu mgr inż. Tomasz Grad, Tyco Waterworks Polska, Świętochłowice, Kierownik Regionu mgr inż. An a Groszek-Gromek, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Engineer mgr inż. Szymon Gryc, Nowocz ne T hnologie Produkcji NTC, Kędzierzyn-Koźle, Pełnomocnik d/s Certyfikacji I Oznakowania CE mgr inż. Adam Gwóźdź, UPOS System, Knurów, kierownik z połu wdrożeń stacji paliw mgr inż. Dariusz Helizanowicz, Fiat Auto Poland,Tychy, Ekspert ds. Jakości i Est yki Pr. Adam Hernas, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, były Rektor, Kierownik Katedry Pr. Marek H mańczyk, Przewodniczący Komit u Nauki o Materiałach PAN, Polit hnika Śląska Katowice, były Dziekan, Kierownik Katedry mgr inż. Damian Homa, POLKO, Polkowice, dyrektor mgr inż. Agni zka Jędryka, Polm ors, Bielsko-Biała, Sp jalista do spraw planowania produkcji mgr inż. Dariusz Jędrzejczak, M hanic System mgr inż. Łukasz Kamiński, KIKTRANS Automatyzacja Proc ów T hnicznych, Dąbrowa Górnicza, projektant dr inż. Wojci h Kasprzak, Natural R ourc Canada, O awa, Kanada, samodzielny pracownik naukowy mgr inż. Janusz Kozłowski, Państwowa Straż Pożarna, Gliwice, Z-ca Komendanta Pr. Ryszard Kozłowski, Polit hnika Krakowska, Kraków, były Prorektor, Kierownik Katedry mgr inż. Krzyszt Kędrek, Arcelor Mi al Poland, Dabrowa Górnicza, Kierownik Z połu Analiz i Modeli Komputerowych inż. Andrzej Kluba, Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET, Tarnowskie Góry, kierownik t hnologicznego przyg owania produkcji mgr inż. Waldemar Komar, Odlewnia Staliwa ŁABĘDY, Gliwice, Kierownik Oddziału mgr inż. Marcin Kurzacz, Oasis East, Gliwice, t hnolog mgr inż. Łukasz Lachur, Arcelor Mi al Poland, Dabrowa Górnicza, Sp jalista do spraw planowania sprzedaży mgr inż. Mirosław Liszczyk, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Str Engineer mgr inż. Zbigniew Łukaszewicz, Odlewnia Staliwa ŁABĘDY, Gliwice, Dyrektor T hniczny Pr. Adolf Maciejny dr h.c., Członek PAN, Polit hnika Śląska Katowice, były Prorektor mgr inż. Marcin Magrejan, OS3 Multimedia, Rybnik, grafik i programista komputerowy dr inż. Stan Mandziej, Advanced Materials Analysis, Enschede, Holandia, Prez dr inż. Rafał Maniara, PP-RE Energoserwis, Lublini, Dział Rozwoju Produktu i Mark ingu mgr inż. Adam Marchacz, Saint-Gobain S urit, Jaworzno-Szczakowa, Lider Projektu mgr inż. Adam Miszka, Mirola, Orz ze, Prez Zarządu mgr inż. Jerzy M łoch, Wojskowe Zakłady L nicze, Bielsko-Biała mgr inż. Marcin Nig, CMC, Zawiercie, inżynier projektu mgr inż. Mariusz Osojca, Fluor, Gliwice, Projektant Piping Material Engineer mgr inż. Anna Pala, Teksid Iron Poland, Skoczów, Samodzielny T hnolog mgr inż. Krzyszt Pi ha, KS Engineering, Monachium, Niemcy, ICEM SURF Engineer mgr inż. Tomasz Piekarski, HPH-HUTMASZPROJEKT, Katowice, projektant mgr inż. Łukasz Pi rus, Timken, Polska, Problem Solving Analyst mgr inż. Andrzej Piętka, FM Logistic Polska, Chorzów, Dyrektor mgr inż. Paweł Płonka Polcom Sp. z o.o mgr inż. Patrycja Pyrkosz, Tenn o Autom ive, Gliwice, inżynier produktu mgr inż. Jarosław Radziszewski, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Katowice, Kierownik Działu Informatyki mgr inż. Janusz Rupik, Zabrzańskie Zakłady M haniczne, Zabrze, Dyrektor Rozwoju

infonano Tu warto studiować! Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

infonano Tu warto studiować! Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

tu warto studiować Nanotechnologia Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach I M I i B

tu warto studiować Nanotechnologia Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach I M I i B U l t r a n o w o c z e s n o ś ć k s z t a ł c e n i a i 6 5 l a t t r a d y c j i Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych I M I i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 1 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż.

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski I Konferencja Edukacja Dualna EDUAL Gliwice, 06.03.2017 Transformacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

www.imiib.polsl.pl DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej

www.imiib.polsl.pl DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej www.imiib.polsl.pl Gliwice, sobota, 15 maja 2010 1 DZIEŃ INŻYNIERII Gliwice, 18 maja 2010 roku Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 -

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Prezentacja: Dr inż.arch. Krzysztof Kafka Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Katedra Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zostań studentem Politechniki Śląskiej. www.rekrutacja.polsl.pl

Zostań studentem Politechniki Śląskiej. www.rekrutacja.polsl.pl Dział Nauczania i Spraw Studenckich rekrutacja@polsl.pl tel. (032) 237 17 58; 237 19 87 studia stacjonarne (dzienne), podyplomowe, doktoranckie tel. (032) 237 23 62 studia niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne,

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska w Gliwicach Interesują Cię nowinki techniczne? Chcesz wiedzieć jak przesyłać informacje na odległość a następnie je przetwarzać, kodować?

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Jednostki prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa. 2. Jednostki wizytowane przez zespoły PKA w latach 2008-2010

Plan prezentacji. 1. Jednostki prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa. 2. Jednostki wizytowane przez zespoły PKA w latach 2008-2010 REZULTATY I WNIOSKI Z AKREDYTACJI KIERUNKU INŻYNIERIA dr hab. inż. Marek Hetmańczyk Politechnika Śląska dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz Politechnika Częstochowska Mgr Monika Stachowiak-Kudła Państwowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik nr 9 do Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki 2009 / 2010 KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA I STOPNIA I. Stacjonarne 1. Kandydaci,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Elementy edukacji dualnej na II stopniu studiów na przykładzie specjalności objętych patronatem firm Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Dlaczego

Bardziej szczegółowo