Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 210. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent posiada wiedz w wybranym zakresie inynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarzdzaniu. Absolwent posiada umiejtnoci menaderskie oraz rozwizywania zagadnie z wybranego zakresu inynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejcych procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarzdzania; doboru i szkolenia personelu; zarzdzania kosztami, finansami i kapitałem; zarzdzania przedsibiorstwem; marketingu; logistyki; zarzdzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zada z zakresu technologii zarzdzania i finansów, transferu technologii i innowacyjnoci. Absolwent jest przygotowany do: zarzdzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inynierii produkcji; organizowania i zarzdzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdraaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczcych innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczcych doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inynierii wytwarzania. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtnoci posługiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, rednich i duych przedsibiorstwach zajmujcych wybranym zakresem inynierii produkcji; jednostkach projektowych i doradczych zajmujcych si wybranym zakresem inynierii produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejtnoci organizacyjne. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

2 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki, statystyki i bada operacyjnych Fizyki lub chemii Mikro- i makroekonomii Prawa gospodarczego Marketingu Ekologii i zarzdzania rodowiskowego 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Zarzdzania 2. Finansów i rachunkowoci oraz rachunku kosztów dla inynierów 3. Zarzdzania produkcj i usługami 4. Zarzdzania jakoci i bezpieczestwem 5. Logistyki w przedsibiorstwie 6. Nauki o materiałach 7. Projektowania inynierskiego i grafiki inynierskiej 8. Procesów produkcyjnych 9. Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych 10. Metrologii 11. Informatyki i komputerowego wspomagania prac inynierskich 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki, statystyki i bada operacyjnych Treci kształcenia: Liczby zespolone. Wielomiany. Macierze, działania na macierzach. Wyznacznik i jego podstawowe własnoci. Układy równa liniowych. Geometria analityczna. Cigi liczbowe i ich granice. Granica i cigło funkcji jednej zmiennej. Pochodna, jej interpretacja i zastosowania. Całka nieoznaczona i całka oznaczona. Szeregi liczbowe i potgowe. Elementy rachunku róniczkowego i całkowego dwóch i trzech zmiennych. Proste równania róniczkowe zwyczajne pierwszego i drugiego rzdu. Zastosowania rachunku róniczkowego i całkowego w fizyce, technice i 2

3 ekonomii. Dane i normy statystyczne. Zmienna losowa i podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Rozkłady z prób. Przedział ufnoci. Testowanie hipotez statystycznych. Etapy bada statystycznych. Prezentacja danych statystycznych. Podstawowe parametry opisu statystycznego. Komputerowe pakiety statystyczne. Badania operacyjne. Proces decyzyjny, algorytmy przydziału, programowanie liniowe, zagadnienia transportu, programowanie dynamiczne, systemy masowej obsługi, modele zapasów, grafy, drzewa decyzyjne, gry decyzyjne, optymalizacja jedno i wielokryterialna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnie technicznych; formułowania modeli matematycznych i ich stosowania. 2a. Kształcenie w zakresie fizyki Treci kształcenia: Dynamika punktów materialnych. Prdko, siła, przyspieszenie. Równania ruchu. Energia, pd. Prawa zachowania. Dynamika ciała sztywnego. Ruch obrotowy. Prdko ktowa. Tensor bezwładnoci. Ciała odkształcalne. Sprysto. Hydrostatyka. Hydrodynamika. Przepływ cieczy nielepkiej. Lepko. Przepływ cieczy lepkiej. Przepływ laminarny. Przepływ turbulentny. Liczba Reynoldsa. Podstawowe właciwoci wiatła. Prdko wiatła w rónych orodkach. Załamanie wiatła. Współczynnik załamania. Soczewka. Powstawanie obrazu. Obraz rzeczywisty i pozorny. Dyfrakcja i interferencja. Spektroskopia. wiatłowody. Koherencja. Wytwarzanie wiatła koherentnego LASER. Polaryzacja wiatła. Dwójłomno. Skrcenie płaszczyzny polaryzacji i jego znaczenie analityczne. Elektrostatyka ładunek elektryczny, prawo Coulomba. Pole elektryczne. Potencjał elektryczny. Prd elektryczny. Przewodniki i izolatory. Siły magnetyczne zwizane z przepływem prdu. Pole magnetyczne. Ruch przewodnika w polu magnetycznym. Magnetyczne właciwoci materiałów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pomiaru podstawowych wielkoci fizycznych; analizy zjawisk fizycznych i rozwizywania zagadnie technologicznych w oparciu o prawa fizyki. 2b. Kształcenie w zakresie chemii Treci kształcenia: Budowa materii i klasyfikacja pierwiastków. Podstawowe pojcia i prawa chemii. Wizania chemiczne. Podstawy chemii nieorganicznej, organicznej, analitycznej i fizycznej. Transport ciepła i masy. Rozdzielanie mieszanin. Podstawy technologii chemicznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów chemicznych i ich znaczenia w technologiach przemysłowych. 3. Kształcenie w zakresie mikro- i makroekonomii Treci kształcenia: Rynek i gospodarka rynkowa. Teoria zachowania si konsumenta. Teoria produkcji. Modele konkurencji rynkowej. Równowaga mikroekonomiczna. Alternatywna teoria przedsibiorstwa. Rynki czynników produkcji. Równowaga konkurencyjna i elementy teorii dobrobytu. Gospodarka narodowa. Równowaga makroekonomiczna. Produkt społeczny, dochód narodowy. Budet pastwa, deficyt i dług publiczny. Pienidz i system bankowy. Rynek pienidza. Makroekonomia keynesowska i makroekonomia klasyczna. Cykl koniunkturalny. Inflacja. Bezrobocie. Polityka budetowa, monetarna, walutowa. Polityka stabilizacyjna. Wzrost gospodarczy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi. 3

4 4. Kształcenie w zakresie prawa gospodarczego Treci kształcenia: Prawo działalnoci gospodarczej wpisy, koncesje, zezwolenia. Krajowy Rejestr Sdowy Rejestr Przedsibiorców. Spółki prawa handlowego. Fundacje i stowarzyszenia. Ochrona konkurencji i konsumenta. Prawo ubezpiecze gospodarczych. Prawo upadłociowe. Postpowanie układowe. Odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania. Umowy o usługi: o dzieło, zlecenie, agencyjna, rachunku bankowego. Rodzaje i przyczyny powstawania zobowiza. Umowy o przeniesienie praw. Umowy o korzystanie z cudzej własnoci lub praw. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si zasadami obowizujcymi w pastwie prawa. 5. Kształcenie w zakresie marketingu Treci kształcenia: Pojcie marketingu, jego miejsce w funkcjonowaniu przedsibiorstwa. Otoczenie rynkowe przedsibiorstwa. Marketing dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, towarów, usług i informacji. Zachowania nabywców. System informacji marketingowej. Segmentacja rynku i pozycjonowanie oferty. Decyzje marketingowe dotyczce produktu, cen, promocji i dystrybucji. Etapy i procedury zarzdzania marketingowego. Marketing i konkurowanie w nowej gospodarce marketing partnerski. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: marketingowego planowania i realizacji przedsiwzi. 6. Kształcenie w zakresie ekologii i zarzdzania rodowiskowego Treci kształcenia: Podstawy prawne zwizane z ekologi i ochron rodowiska. Polityka ekologiczna pastwa. Procesy zachodzce w biosferze. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery. Ochrona przyrody i krajobrazu. Zanieczyszczenia naturalne i antropogenne oraz ich oddziaływanie na rodowisko. Rozprzestrzenianie si zanieczyszcze. Monitoring zanieczyszcze. Gospodarka wodna: ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Gospodarowanie powierzchni Ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych. Gospodarka odpadami: recykling surowcowy i materiałowy. Ochrona przed hałasem i wibracjami. Oddziaływanie przedsibiorstwa na rodowisko. Instrumenty ekonomiczne w ochronie rodowiska. Elementy zarzdzania rodowiskowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: uwzgldniania aspektów ekologicznych i ochrony rodowiska przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji i aktywnoci technologicznej. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zarzdzania Treci kształcenia: Zarzdzanie, jego istota i znaczenie. Instytucje w otoczeniu jako obiekt zarzdzania. Procesy zarzdzania produkcj: planowanie, sterowanie, kontrolowanie. Procesy zarzdzania zasobami ludzkimi: organizowanie zatrudnienia, kierowanie, motywowanie i kontrolowanie. Cechy i cele organizacji oraz jej czci składowe. Struktury organizacyjne typy struktur i ich projektowanie w zalenoci od warunków techniczno-organizacyjnych. Procesy informacyjno-decyzyjne. Planowanie i podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Ilociowe narzdzia podejmowania decyzji. Proces organizowania struktury. Dobór personelu i zarzdzanie zasobami ludzkimi, zespoły robocze, umiejtnoci interpersonalne, synergia. Istota pracy kierowniczej, role kierownicze, style kierowania, umiejtnoci kierownicze, składniki kierowania. 4

5 Etyczny, kulturowy i humanistyczny kontekst zarzdzania. Otoczenie organizacji a skuteczno zarzdzania. Współczesne koncepcje zarzdzania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: uwzgldniania zasad zarzdzania w rónych formach aktywnoci. 2. Kształcenie w zakresie finansów i rachunkowoci oraz rachunku kosztów dla inynierów Treci kształcenia: System finansowy pastwa w gospodarce rynkowej. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. Powizanie systemu finansowego przedsibiorstwa z systemem finansowym pastwa. Zasady finansowania i inwestowania kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Koszt kapitału własnego i długu. Inwestowanie, metody oceny projektów inwestycyjnych. Rachunkowo jako system informacyjny przedsibiorstwa. Zasady i podstawy prawne rachunkowoci. Majtek i kapitały przedsibiorstwa bilans. Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe. Zasady funkcjonowania kont ksigowych, plan kont. Przychody i koszty w rachunkowoci przedsibiorstw. Sprawozdanie finansowe jako ródło informacji o kondycji przedsibiorstwa (czytanie bilansu, analiza rachunku zysków i strat). Wynik finansowy sposób ustalania i znaczenie w ocenie kondycji finansowej przedsibiorstwa. Rachunek kosztów dla inynierów. Strukturalizacja kosztów. Zrónicowanie modelowe rachunku kosztów. Procedury ewidencyjno-rozliczeniowe w rónych modelach rachunku kosztów. Standardy kosztowe. Kontrola budetowa kosztów. Monitoring kosztowy. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjno-kosztowych. Rachunek kosztów i wyników. Podejcie target costing, kaizen costing, rachunek cyklu ycia produktu, rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania podstawowych zasad z zakresu finansów i rachunkowoci do prawidłowego funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz ich finansowania. 3. Kształcenie w zakresie zarzdzania produkcj i usługami Treci kształcenia: Istota zarzdzania produkcj i usługami. Produkt (wyrób lub usługa): projektowanie, jako, niezawodno, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego. Proces: rozmieszczenie urzdze (przedmiotowe, technologiczne, mieszane), normatywy sterowania przepływem produkcji. Sterowanie wewntrzkomórkowe i zewntrzkomórkowe, zarzdzanie zdolnoci produkcyjn, analiza przepływu produkcji metody symulacyjne i analityczne. Przedsibiorstwo: lokalizacja przedsibiorstwa, rozmieszczenie obiektów i wybór wyposaenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych. Planowanie i sterowanie produkcj i realizacj usług. Zarzdzanie zapasami. Zarzdzanie zdolnociami produkcyjnymi i harmonogramowanie. Współczesne metody i systemy zarzdzania produkcj i usługami. Aspekty humanizacyjne zarzdzania produkcj i usługami. Komputerowe wspomaganie zarzdzania produkcj i usługami. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: zarzdzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzdzi komputerowego wspomagania. 4. Kształcenie w zakresie zarzdzania jakoci i bezpieczestwem Treci kształcenia: Istota jakoci. Znaczenie zarzdzania jakoci w przedsibiorstwie. Filozofia zarzdzania jakoci. Zasady zarzdzania jakoci. rodowisko zarzdzania jakoci. Koszty jakoci. Metody i techniki zarzdzania jakoci. Wdraanie zarzdzania jakoci. Modele i nagrody zarzdzania jakoci. Standardy systemów zarzdzania jakoci: system zarzdzania jakoci ISO z serii 9000, system bezpieczestwa produktu, systemy dobrej praktyki, system zarzdzania bezpieczestwem pracy, system zarzdzania rodowiskowego. Systemy oceny 5

6 zgodnoci. Projektowanie strategii przedsibiorstwa z uwzgldnieniem jakoci, rodowiska i bezpieczestwa pracy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania podstawowych zasad zarzdzania jakoci i bezpieczestwem w przedsibiorstwie. 5. Kształcenie w zakresie logistyki w przedsibiorstwie Treci kształcenia: Znaczenie i zadania logistyki. Procesy logistyczne. Podstawa i istota podejcia systemowego w logistyce. Systemy logistyczne. Infrastruktura procesów logistycznych. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji. Łacuch logistyczny. Podział łacucha logistycznego. Proces tworzenia wartoci w łacuchu logistycznym. Efektywno systemów logistycznych i jej pomiar. Koszty logistyczne. Projektowanie systemów logistycznych. Komputerowe wspomaganie systemów logistycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania systemów logistycznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania. 6. Kształcenie w zakresie nauki o materiałach Treci kształcenia: Materia i jej składniki. Materiały techniczne: naturalne (drewno) i inynierskie (metalowe, polimerowe, ceramiczne, kompozytowe) porównanie ich struktury, własnoci i zastosowa. Zasady doboru materiałów inynierskich, podstawy projektowania materiałowego. ródła informacji o materiałach inynierskich, ich własnociach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów oraz kształtowanie ich struktury i własnoci metodami technologicznymi (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, obróbka cieplno-plastyczna, przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja, pokrycia i warstwy powierzchniowe). Warunki pracy i mechanizmy zuycia i dekohezji (własnoci mechaniczne, odporno na pkanie, zmczenie, pełzanie, korozja, zuycie trybologiczne). Stale, odlewnicze stopy elaza, metale nieelazne i ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana. Materiały polimerowe, kompozytowe i nowoczesne materiały funkcjonalne oraz specjalne. Metody badania materiałów. Podstawy komputerowej nauki o materiałach. Zastosowanie technik komputerowych w inynierii materiałowej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru materiałów do zastosowa technicznych z uwzgldnieniem ich struktury i własnoci. 7. Kształcenie w zakresie projektowania inynierskiego i grafiki inynierskiej Treci kształcenia: Projektowanie obiektów i procesów jako podstawowy element działalnoci inynierskiej. Holistyczne ujcie procesu projektowania. Układy techniczne (maszyny, urzdzenia, infrastruktura i procesy) w ujciu systemowym. Formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji rozwizania metody i techniki wspomagajce. Kształtowanie wybranych charakterystyk obiektów technicznych obliczenia inynierskie. Spełnianie wymaga i ogranicze. Metody oceny i wyboru wariantów rozwizania. Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu. Bazy wiedzy w projektowaniu inynierskim. Komputerowe wspomaganie procesu projektowania. Geometryczne podstawy rysunku technicznego: rzutowanie prostoktne i aksonometryczne punkt, prosta, płaszczyzna, wielocian, powierzchnia, bryła. Główne formy zapisu graficznego: rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Schematy złoonych układów technicznych w rónych obszarach inynierii: schematy kinetyczne, instalacje hydrauliczne, elektryczne, elektroniczne, cieplne, chemiczne, infrastruktura budowlana i drogowa. Praktyczne czytanie rysunków i schematów maszyn, urzdze i układów technicznych oraz tworzenie opisu ich budowy i działania. 6

7 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania inynierskiego obiektów i procesów technicznych z uwzgldnieniem grafiki inynierskiej oraz z zastosowaniem komputerowego wspomagania. 8. Kształcenie w zakresie procesów produkcyjnych Treci kształcenia: Procesy cigłe i dyskretne. Wybór procesu i technologii wytwarzania. Analiza procesu przepływu produkcji. Projektowanie przepływu produkcji, organizacja i formy przepływu produkcji. Optymalizacja przebiegu procesów produkcyjnych. Projektowanie systemów produkcyjnych produkcja seryjna, jednostkowa, technologia grupowa, elastyczne systemy produkcyjne. Ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji. Dokumentacja zwizana z przepływem produkcji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji zwizanej z przepływem produkcji. 9. Kształcenie w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych Treci kształcenia: Mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych. Struktura funkcjonalna sterowania numerycznego i automatycznej regulacji. Rodzaje sygnałów układy cigłe i dyskretne. Techniczne moliwoci systemów automatyzacji układy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i mieszane. Podstawy sterowania cyfrowego. Struktura i funkcje zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Typowe układy w systemach: manipulacyjne, orientowania, mocowania, wykonawcze, kontrolne, diagnostyczne, sterowania. Systemy transportowe i magazynowe. Elastyczno systemów automatycznych. Wybór uzasadnionego stopnia automatyzacji i robotyzacji. Niezawodno i eksploatacja systemów automatycznych i zrobotyzowanych. Główne efekty i skutki automatyzacji i robotyzacji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w wybranym zakresie inynierii produkcji. 10. Kształcenie w zakresie metrologii Treci kształcenia: Metrologia przedmiot i zadania. Pomiar jako ródło informacji. Wielko, pomiar, wzorzec, przyrzd pomiarowy. Przetworniki pomiarowe. Midzynarodowy układ jednostek miar. Błdy pomiaru, ródła błdów, niepewno pomiaru. Wyraanie i wyznaczanie niepewnoci pomiaru według przewodnika ISO. Metrologia wielkoci geometrycznych: specyfikacja geometrii wyrobów, wzorce długoci i kta, przyrzdy pomiarowe i pomiary długoci, kta, odchyłek geometrycznych oraz chropowatoci powierzchni. Metody i techniki pomiaru innych wielkoci: elektrycznych (napicia, rezystancji), mechanicznych (prdkoci liniowej, przypieszenia, siły), hydraulicznych (cinienia, prdkoci przepływu). Spójno pomiarowa, hierarchiczny układ sprawdza. Nadzorowanie wyposaenia pomiarowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z aparatury pomiarowej i metrologii warsztatowej oraz metod oszacowania błdu pomiarów. 11. Kształcenie w zakresie informatyki i komputerowego wspomagania prac inynierskich Treci kształcenia: Architektura systemów komputerowych. Podstawy algorytmiki. Bazy danych i relacyjne bazy danych. Kompilatory i jzyki programowania. Programowanie proceduralne i obiektowe. Techniki multimedialne. Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe. Systemy komputerowego wspomagania: projektowania CAD (Computer Aided Design), wytwarzania CAM (Computer Aided Manufacturing), projektowania materiałowego CAMD (Computer Aided Materials Desing). Komputerowe wspomaganie bada w technice. Metody sztucznej inteligencji. Systemy ekspertowe. Sztuczne sieci neuronowe. Algorytmy ewolucyjne. 7

8 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z komputerowego wspomagania oraz metod sztucznej inteligencji do rozwizywania zada technicznych. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny zawiera treci humanistyczne w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej. 4. Programy nauczania powinny obejmowa treci kierunkowe z wybranego przez uczelni zakresu (lub zakresów) inynierii produkcji, odpowiadajce jednemu z kierunków studiów technicznych (lub dwóm), w wymiarze nie mniejszym ni 240 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 25 punktów ECTS. 5. Przynajmniej 50% zaj powinny stanowi seminaria, wiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe. 6. Student otrzymuje 15 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. ZALECENIA 1. Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego. 2. Przy tworzeniu programów nauczania mog by stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'associations Nationales d'ingénieurs). 8

9 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 3 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 90. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent uzyskuje zaawansowan wiedz inyniersk z wybranego zakresu inynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarzdzania, w tym: zarzdzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarzdzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiganych wyników; kontroli technicznej, zarzdzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; marketingu; logistyki i dystrybucji; zarzdzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; rozwizywania zada technologicznych; zarzdzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjnoci. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalnoci w wybranym zakresie inynierii produkcji oraz zarzdzania; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalnoci w wybranym zakresie inynierii produkcji w małych, rednich i duych przedsibiorstwach; podejmowania działalnoci gospodarczej; kierowania zespołami działalnoci twórczej w wybranym zakresie inynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji owiatowej, samorzdowej, pastwowej lub bankowoci; organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególnoci projektowania i wdraania innowacji technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inynierii produkcji oraz podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent powinien umie współpracowa z ludmi oraz by przygotowany do kierowania zespołami oraz zarzdzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsibiorstwach przemysłowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, rednich i duych przedsibiorstwach zajmujcych si produkcj w wybranym zakresie; jednostkach projektowych i doradczych; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejtnoci organizacyjne; instytutach naukowobadawczych i orodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inynierii produkcji oraz organizacji i zarzdzania. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 9

10 godziny ECTS GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Zarzdzania strategicznego 2. Organizacji systemów produkcyjnych 3. Zintegrowanych systemów zarzdzania 4. Prognozowania i symulacji w przedsibiorstwie 5. Zarzdzania projektem i innowacjami 6. Systemów wspomagania decyzji i zarzdzania wiedz TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zarzdzania strategicznego Treci kształcenia: Podmiot gospodarczy i jego otoczenie. Relacja rynek producenta rynek konsumenta. Rola strategii w rozwoju firmy. Informacyjna struktura przedsibiorstwa. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsibiorstwa. Hierarchia organizacji. Zrónicowanie i integracja. Struktura zadaniowo-technologiczna. System biurokratyczny i system organiczny. Koncepcje zarzdzania przedsibiorstwem. Proces budowy strategii przedsibiorstwa. Typy strategii. Sporzdzanie planu strategicznego. Zintegrowany proces zarzdzania strategicznego controlling. Alianse strategiczne. Tworzenie struktur zorientowanych na projekt wyrób. Prognozowanie przedsiwzi gospodarczych. Metody prognozowania i analiza ich przydatnoci. Inynieria zarzdzania produkcj. Planowanie produkcji. Zarzdzanie rozwojem nowego produktu. Technologie informacyjne w systemach zarzdzania przedsibiorstwem. Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Czynniki wpływajce na proces zmian w przedsibiorstwie. Restrukturyzacja analiza i ocena strategiczna oraz ekonomiczna. Restrukturyzacja dynamiczna wprowadzanie zaawansowanych technologii. Przedsibiorstwo wirtualne organizacja i warunki sprawnego działania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania zasad zarzdzania strategicznego z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania w przedsibiorstwie. 2. Kształcenie w zakresie organizacji systemów produkcyjnych Treci kształcenia: Pojcia podstawowe. Opis struktury produktu i procesów produkcyjnych (obróbkowych, montaowych, logistycznych) opartych na tej strukturze. Planowanie zasobów i zarzdzanie projektem (zleceniem) produkcyjnym w oparciu o infrastruktur produkcyjn i dokumentacj techniczn oraz normatywne zapotrzebowanie pracochłonnoci i materiałochłonnoci. Tworzenie logicznych i strukturalnych powiza w projektowaniu, planowaniu i wytwarzaniu dla kooperacyjnej i rozproszonej struktury organizacyjnej procesów produkcyjnych. Przykłady organizacji w rónych rodzajach produkcji (jednostkowa, seryjna, gniazdowa, zorientowana na produkt i proces). Modele strukturalne produkcji i przedsibiorstwa. Podstawowe techniki organizacji prac w procesie projektowania i wytwarzania. Koncepcje produkcji. Systemy przygotowania produkcji i zarzdzania ni. Systemy symulacji procesów produkcyjnych. Modelowanie marszrut materiałowych. Zasady tworzenia planów lay-out. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania zasad organizacji systemów produkcyjnych. 10

11 3. Kształcenie w zakresie zintegrowanych systemów zarzdzania Treci kształcenia: Pojcie zintegrowanych informatycznych systemów zarzdzania. Bazy wiedzy o wyrobie. Zarzdzanie zapasami i planowanie zapotrzebowania materiałowego. Współczesne systemy zarzdzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje. Wspomaganie komputerowe zarzdzania procesowego w przedsibiorstwie. Zarzdzanie zdolnociami produkcyjnymi (zapotrzebowanie materiałowe, zasoby produkcyjne, bilansowanie zasobów w systemach zarzdzania produkcj). Harmonogramowanie operatywne w duych, rednich i małych jednostkach wytwórczych oraz przedsibiorstwach usługowych. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarzdzania produkcj. Rozwizania zintegrowanych systemów zarzdzania dedykowane małym i rednim przedsibiorstwom. Informatyczne systemy zarzdzania w duym przedsibiorstwie. Systemy zarzdcze informowania kierownictwa. Koncepcje zarzdzania fabryk przyszłoci (przedsibiorstwa wirtualne, zintegrowany łacuch dostaw, zarzdzanie sieci przedsibiorstw). Wdraanie systemów zarzdzania przedsibiorstwem w małych, rednich i duych przedsibiorstwach (studium przypadku). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wdraania zintegrowanych systemów zarzdzania w przedsibiorstwie. 4. Kształcenie w zakresie prognozowania i symulacji w przedsibiorstwie Treci kształcenia: Obszary prognozowania w przedsibiorstwie. Proces prognozowania wielkoci sprzeday. Dane statystyczne. Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej. Modele szeregów czasowych z trendem. Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i cyklicznymi. Modele dla procesów niestacjonarnych. Modele ekonometryczne. Jakociowe modele prognozowania. Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu. Hybrydowe i kombinowane metody prognozowania. Definicje podstawowe modelowania i symulacji: symulacja dyskretna, cigła, agentowa i hybrydowa. Metody modelowania procesów dyskretnych i cigłych. Metody symulacji procesów dyskretnych. Przegld narzdzi do symulacji procesów dyskretnych. Etapy przebiegu eksperymentu symulacyjnego. Metoda DOE (Design of Experiment). Komputerowe wspomaganie prognozowania i symulacji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania metod prognozowania i symulacji procesów w przedsibiorstwie z wykorzystaniem komputerowego wspomagania. 5. Kształcenie w zakresie zarzdzania projektem i innowacjami Treci kształcenia: Rodzaje projektów (przedsiwzi). Podstawowe parametry projektów. Struktury organizacyjne przy realizacji projektów. Dobór zespołu projektowego i podział pracy. Metody zarzdzania projektami. Techniki sieciowe. Harmonogram projektu, wykres Gantta. Teoria ogranicze w zarzdzaniu zasobami projektu. Planowanie kosztów i zarzdzanie kosztami. Ryzyko w projekcie. Przyczyny, sposoby unikania i zapobiegania wystpowaniu ryzyka. Wdraanie prac projektowych i zarzdzanie postpem prac. Informatyczne systemy zarzdzania projektami. Studium przypadku. Organizacja procesu projektowania innowacji. Czynniki stymulujce kreatywno i innowacyjno. Gromadzenie pomysłów i generowanie rozwiza. Analiza wartoci, techniki twórczego mylenia. Wartociowanie zastosowanie w wyborze optymalnych rozwiza. Polityka naukowo-techniczna wspierania działalnoci innowacyjnej. System zarzdzania innowacjami. Metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów. Techniczno-ekonomiczna ocena przedsiwzi innowacyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wdraania projektów i zarzdzania postpem prac w trakcie realizacji przedsiwzi innowacyjnych. 11

12 6. Kształcenie w zakresie systemów wspomagania decyzji i zarzdzania wiedz Treci kształcenia: Fazy procesu decyzyjnego. Podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Definicja i geneza systemów wspomagania decyzji (SWD) funkcje, struktura, procesy. Przewidywanie wyników za pomoc eksperymentów symulacyjnych. Przygotowywanie bazy danych na potrzeby SWD. Techniki kalkulacyjne, zastosowanie metod optymalizacyjnych. Komunikacja z uytkownikiem, projektowanie interfejsu uytkownika. Projektowanie SWD: abstrakcja, konkretyzacja, weryfikacja, wdroenie. Metody i narzdzia projektowania SWD. Zastosowanie popularnych narzdzi do realizacji SWD (arkusze kalkulacyjne i systemy zarzdzania bazami danych wspomagane za pomoc jzyków programowania wysokiego poziomu). Wpływ SWD na funkcjonowanie organizacji. Metody oceny skutecznoci działania SWD. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji systemy hybrydowe. Integracja SWD z systemami ekspertowymi. Rola i cele zarzdzania wiedz. Znaczenie wiedzy w otoczeniu gospodarczym. Zasoby wiedzy w przedsibiorstwie główne składniki, cechy danych, proces uczenia si organizacji. Wiedza indywidualna a wiedza zbiorowa, wiedza jawna i ukryta. Kluczowe procesy zarzdzania wiedz lokalizowanie, pozyskiwanie, zachowywanie, stosowanie. Rozwijanie wiedzy. Poziomy zarzdzania wiedz zarzdzanie normatywne, strategiczne i operacyjne. Stosowanie sztucznej inteligencji w zarzdzaniu wiedz. Systemy eksperckie istota działania i struktura. Projektowanie systemów eksperckich. Procesy przetwarzania wiedzy. Metody pozyskiwania wiedzy, zagadnienie uczenia si maszyn. Metody reprezentacji wiedzy: deklaratywne (rachunek zda, rachunek predykatów, stwierdzenia i reguły), proceduralne (ramy, sieci semantyczne, tabele decyzyjne). Elementy logiki rozmytej w reprezentacji wiedzy. Zapis i weryfikacja baz wiedzy. Stosowanie systemów hybrydowych i technik drenia danych w zarzdzaniu wiedz. Wielowymiarowe systemy pomiaru wiedzy. Wdraanie i uytkowanie systemów zarzdzania wiedz w przedsibiorstwie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z systemów wspomagania decyzji oraz metod zarzdzania wiedz w przedsibiorstwie. IV. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny obejmowa treci kierunkowe z wybranego przez uczelni zakresu (lub zakresów) inynierii produkcji, odpowiadajcego jednemu z kierunków studiów technicznych (lub dwóm), w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 7 punktów ECTS. 2. Przynajmniej 50% zaj powinno by przeznaczone na seminaria, wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz projekty i prace przejciowe. 3. Programy nauczania powinny przewidywa wykonanie samodzielnej pracy przejciowej. 4. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 12

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 484 Poz - 116 6 Załącznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 65 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia zarządzanie i inżynieria produkcji

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia zarządzanie i inżynieria produkcji studia techniczne, kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 13 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 107 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

w y d z i a ł mechaniczny Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

w y d z i a ł mechaniczny Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w y d z i a ł mechaniczny Zarządzanie i Inżynieria Produkcji SPIS TREŚCI W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I I Z A R Z A D Z A N I A P R O D U K C J Ą 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 35 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 100 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 112 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 103 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 9 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 70 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 67 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 82 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria materiałowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria materiałowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 51 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria materiałowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH PLAN STACJONARNYCH Kierunek STUDIÓW Zarządzanie LICENCJACKICH r.a. 2008/2009 KIERUNEK ZARZĄDZANIE Liczby godzin i typ zajęć Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów: MECHATRONIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów: MECHATRONIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Efekty kształcenia dla kierunku studiów: MECHATRONIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów, a liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 7 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 76 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe Załącznik nr 7 do Uchwały nr 87/2004 RG z dn. 22.04.04r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW I. WYMAGANIA OGÓLNE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe Studia zawodowe na kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia Załcznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 99 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka Załcznik nr 25 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia

Załącznik 5. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia Załącznik 5. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015 Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015 1. Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania. 2. Struktura organizacyjna: istota,

Bardziej szczegółowo