REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej na studiach rozpoczynanych od roku akademickiego 2013/14 (II edycja studiów w systemie KRK) informacje uzupełniające do Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej obowiązującego od 1 października 2015 r. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU 1. INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZACJA PROCESU DYPLOMOWANIA HARMONOGRAM PROCESU DYPLOMOWANIA WYKAZ DOKUMENTÓW REGULAMINU PROCESU DYPLOMOWANIA INFORMACJE OGÓLNE 1) Praca dyplomowa i seminarium dyplomowe, na wszystkich studiach prowadzonych na Wydziale Zarządzania, są realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów. Przygotowanie pracy dyplomowej powinno być wsparte odbytą praktyką, która jest obowiązkowa na studiach stopnia I i nieobowiązkowa na studiach stopnia II. Wymienione przedmioty mają określony wymiar czasowy i przypisane punkty zdefiniowane w systemie ECTS, zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1. Tabela 1. Realizacja seminariów i prac dyplomowych oraz praktyk na studiach prowadzonych na Wydziale Zarządzania od roku akademickiego 2013/14 lp. studia seminarium dyplomowe i praca dyplomowa praktyka zawodowa 1 licencjackie (Z) 5 semestr seminarium dyplomowe 1 20h (2 pkt) praca dyplomowa cz1 60h (6 pkt) 6 semestr seminarium dyplomowe 2 praca dyplomowa cz2 20h (3 pkt) 90h (9 pkt) 5 semestr 160h (4 tyg.) 4 pkt 2 inżynierskie (ZiIP) 6 semestr seminarium dyplomowe 1 20h (2 pkt) praca dyplomowa cz1 60h (6 pkt) 7 semestr seminarium dyplomowe 2 praca dyplomowa cz2 20h (3 pkt) 90h (9 pkt) 6 semestr 160h (4 tyg.) 4 pkt 4 magisterskie (Z oraz ZiIP) 3 semestr seminarium dyplomowe 1 20h (2 pkt) praca dyplomowa cz1 120h (10 pkt) 4 semestr seminarium dyplomowe 2 20h (3 pkt) praca dyplomowa cz2 120h (10 pkt) po 2 sem. 4 tyg.* *) nieobowiązkowa praktyka dyplomowa, student może otrzymać za jej realizację 4 pkt w ramach dodatkowych punktów oraz wpis w suplemencie do dyplomu 2) Praca dyplomowa jest tematycznie związana z kierunkiem i specjalnością studiowaną przez studenta, stąd przed ustaleniem promotora i tematu pracy następuje wybór specjalności. Specjalności na studiach I i II stopnia są wspólne na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. Każdy z Zakładów może zgłosić do wyboru przez studentów po jednej specjalności na I i II stopniu studiów. Wykaz specjalności i prowadzących je zakładów podano w Tabeli 2. Tabela 2. Wykaz specjalności na studiach stopnia I i II specjalności na studiach stopnia I: specjalności na studiach stopnia II: - licencjackich, kierunku ZARZĄDZANIE (Z), - magisterskich, kierunku ZARZĄDZANIE (Z), zakład - inżynierskich, kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERA - magisterskich, kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERA PRODUKCJI (ZiIP) PRODUKCJI (ZiIP) 1 Zarządzanie Innowacjami Transfer Wiedzy i Technologii Z1 2 Zarządzanie Produkcją Systemy Produkcyjne i Logistyczne Z2 3 Informatyka Gospodarcza Gospodarka Cyfrowa Z3 4 Finanse i Zarządzanie Ryzykiem Rynki i Instytucje Finansowe Z4 5 Kwalitologia i Inżynieria Jakości Projakościowe Systemy Zarządzania Z5 6 Ergonomia i Środowisko Pracy Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy Z6 7 Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstwo na Rynkach Międzynarodowych Z7 strona 1/6

2 3) Opiekunem specjalności jest kierownik zakładu prowadzącego specjalność. Za prace organizacyjne związane z dyplomowaniem odpowiedzialny jest w zakładzie dyplomującym koordynator dydaktyki zakładu, nazywany dalej koordynatorem. Wykaz zakładów, kierowników i koordynatorów zawarto w Tabeli 3. Tabela 3. Wykaz zakładów oraz kierowników i koordynatorów dydaktyki zakładów kod koordynator dydaktyki nazwa zakładu kierownik zakładu zakładu zakładu Z1 Zakład Zarządzania Innowacjami prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Żuber mgr inż. Jacek Mączyński Z2 Zakład Zarządzania Produkcją prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Izdebski mgr inż. Piotr Kryś Z3 Zakład Informatyki Gospodarczej prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiładr inż. Katarzyna Rostek Niedźwiecki Z4 Zakład Finansów i Zarządzania prof. dr hab. Jan Monkiewicz dr Maria Gasińska Ryzykiem Z5 Zakład Kwalitologii prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk dr inż. Katarzyna Skroban Z6 Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska mgr inż. Marta Skierniewska Z7 Zakład Zarządzania Strategicznego prof. dr hab. Grażyna Gierszewska dr inż. Edyta Malicka 4) Uczestnicy procesu dyplomowania i zakres ich działań: a) kierownik zakładu jest opiekunem specjalności prowadzonych przez zakład; do jego obowiązków w procesie dyplomowania należy: podjęcie decyzji o uruchamianiu specjalności, akceptacja rozdziału prac dyplomowych proponowana przez Dziekanat, udział w spotkaniach ze studentami dokonującymi wyboru specjalności i w pierwszych wspólnych spotkaniach seminaryjnych, opieka merytoryczna nad prowadzonymi specjalnościami, dbałość o właściwą jakość dyplomów realizowanych na specjalnościach zakładu oraz związanych z nimi egzaminów dyplomowych, b) koordynator dydaktyki zakładu, nazywany dalej koordynatorem, wspomaga kierownika zakładu w pracach związanych z dydaktyką (np. ustalanie obsady zajęć) i jest odpowiedzialny za sprawy organizacyjne związane z procesem dyplomowania; do jego czynności należy: organizacja pierwszego wspólnego zakładowego spotkania seminaryjnego, przyjmowanie zgłoszeń prac dyplomowych od studentów i wprowadzenie danych do informatycznego systemu dziekanckiego DeanEx, c) kierujący pracą dyplomową 1, nazywany dalej promotorem, sprawuje opiekę merytoryczną nad realizacją prowadzonych prac dyplomowych (DOK-02), prowadzi seminaria dyplomowe z grupą swoich dyplomantów (DOK-03) oraz konsultacje indywidualne, zatwierdza plany praktyk swoich dyplomantów oraz merytoryczne sprawozdania z praktyk będące podstawą do zaliczenia praktyki (DOK-08), d) recenzent pracy dyplomowej, proponowany przez pracownika Dziekanatu i akceptowany przez prodziekana ds. studiów, opiniuje i ocenia zakończoną pracę dyplomową gotową do obrony, e) komisja egzaminu dyplomowego jest proponowana przez pracownika dziekanatu i zatwierdzana przez prodziekana ds. studiów; w skład komisji wchodzi promotor, recenzent pracy oraz dwaj nauczyciele akademiccy, z których co najmniej jeden jest pracownikiem zakładu innego niż zakład prowadzący specjalność studiowaną przez studenta; przewodniczącym komisji musi być osoba w stopniu co najmniej doktora, f) student, jako uczestnik procesu dyplomowania, jest zobowiązany do: uczestnictwa w seminariach prowadzonych przez promotora, samodzielnego przygotowania i zredagowania pracy dyplomowej zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Zarządzania, konsultowania kolejnych elementów pracy z promotorem, wypełnienia wszelkich formalności związanych z zakończeniem pracy i egzaminem dyplomowym oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego, g) ds. studiów przeprowadza procedurę wyboru specjalności, promotorów i przedmiotów obieralnych, przygotowuje organizacyjnie egzamin dyplomowy, wprowadza niezbędne dane do informatycznego systemu dziekanackiego związane z dyplomowaniem, sprawdza i uzupełnia dokumenty po obronie i przekazuje je do Działu Ewidencji Studentów, h) kolegium dziekańskie weryfikuje i zatwierdza zgłoszone tematy prac dyplomowych, i) prodziekan ds. studiów jest właścicielem procesu dyplomowania, zatwierdza wyniki wyborów specjalności i promotorów oraz recenzentów a także składy komisji egzaminu dyplomowego. 5) Ustalenie promotora i tematu pracy dyplomowej następuje po wyborze specjalności. 1 W celu ułatwienia wyboru promotora oraz zdefiniowania tematów prac dyplomowych, na stronach internetowych Wydziału Zarządzania: podano tematykę w zakresie której pracownik prowadzi prace dyplomowe. strona 2/6

3 6) Przygotowanie do realizacji prac dyplomowych następuje w ramach seminarium dyplomowego, prowadzonego przez promotora dla grupy jego dyplomantów. 7) Praca dyplomowa realizowana przez studenta i konsultowana przez promotora kończy się obroną pracy dyplomowej. 8) Elementem wspierającym realizację prac dyplomowych są przewidziane w programie studiów praktyki (DOK- 08): a) na studiach stopnia I są to praktyki obowiązkowe, które mogą być realizowane jako praktyki krajowe lub praktyki zagraniczne; sprawy obowiązkowych praktyk studenckich są regulowane zarządzeniem nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych; za sprawy formalno-organizacyjne praktyk studenckich objętych programem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, odpowiada pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyki sprawuje promotor. b) na studiach stopnia II przewidziane są nieobowiązkowe praktyki dyplomowe, określone zarządzeniem nr 02/2012 Dziekana Wydziału Zarządzania, których celem jest zebranie niezbędnych danych do wykonania pracy dyplomowej; nadzór organizacyjny nad przebiegiem praktyk sprawuje pełnomocnik Dziekana ds. praktyk; nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyki sprawuje promotor. 9) Na inżynierskich studiach stopnia I ze względu na wymagany projektowy charakter pracy dyplomowej, jako przygotowanie do prac projektowych, w programie studiów jest przewidziany projekt przejściowy, wykonywany na semestrze 5, o pracochłonności 60h zaliczany na ocenę o wartości 5 pkt. Projekt przejściowy jest prowadzony przez konsultanta projektu przejściowego (DOK-09). 2. ORGANIZACJA PROCESU DYPLOMOWANIA 1) Wybór specjalności, ustalenie promotora i ustalenie tematu pracy dyplomowej następuje na semestrze 3 od końca studiów. Na tym semestrze dokonywany jest również wybór przedmiotów obieralnych, które powinny być związane z przewidywaną tematyką pracy dyplomowej. Dopuszcza się doprecyzowanie tematu pracy dyplomowej w trakcie dwóch pierwszych tygodni seminarium dyplomowego 1. Seminaria dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej odbywają się na ostatnich dwóch semestrach studiów. 2) Zasady wyborów specjalności i promotorów: a) przypisanie studentów do specjalności i promotorów odbywa się, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Dziekana Wydziału Zarządzania nr 01/2013 z dnia 11 marca 2013 r., na podstawie wskazanego przez studenta wyboru specjalności i promotora oraz średniej z ocen uzyskanych w dotychczasowym toku studiów, b) wszystkie wybory odbywają się drogą internetową, c) dla osób, które nie wzięły udziału w wyborze, następuje wskazanie specjalności i promotora przez prodziekana ds. studiów na mocy arbitralnej decyzji, d) studiujący za granicą lub przebywający na urlopach w semestrze, w którym odbywają się wybory, z uwagi na wybory drogą internetową, biorą udział w wyborach specjalności i promotorów tak jak studiujący w kraju; w przypadku niedokonania wyboru następuje wskazanie specjalności i promotora przez prodziekana ds. studiów na mocy arbitralnej decyzji, e) jeżeli student po wyborze specjalności i promotora przebywa na urlopie, to po powrocie: jeśli wybrana przez niego specjalność jest uruchomiona, podejmuje na niej studia, jeśli wybrana przez niego specjalność nie została uruchomiona, student dokonuje wyboru jednej ze specjalności uruchomionych w danym semestrze a kierownik zakładu prowadzącego tę specjalność wskazuje promotora pracy dyplomowej. 3) Realizacja seminarium dyplomowego: a) seminaria dyplomowe są prowadzone przez promotorów dla grupy jego dyplomantów w ciągu dwóch semestrów, w których przygotowywana jest praca dyplomowa; b) cele, treści zajęć i efekty kształcenia oraz metody ich weryfikacji a także pomocną literaturę zawierają karty przedmiotów (DOK-03): Seminarium dyplomowe 1 (SEMD1), Seminarium dyplomowe 2 (SEMD2). strona 3/6

4 4) Realizacja pracy dyplomowej: a) nad realizacją pracy dyplomowej opiekę merytoryczną sprawuje promotor; treści oraz efekty kształcenia i metody ich weryfikacji, harmonogram realizacji pracy dyplomowej oraz pomocną literaturę - zawierają karty przedmiotów (DOK-02): Praca dyplomowa cz1 (PRAD1), Praca dyplomowa cz2 (PRAD2), b) punkty odnoszone do pracy dyplomowej są rozdzielone na dwa semestry: w pierwszym semestrze realizacji pracy mogą zostać przyznane w przypadku właściwego zaawansowania pracy, w drugim semestrze po zakończeniu pracy dyplomowej - zgodnie z zapisami w kartach przedmiotu pracy dyplomowej (DOK-02), c) praca dyplomowa musi spełniać ustalone na Wydziale Zarządzania wymogi merytoryczne (DOK-04) i redakcyjne (DOK-05), d) zakończona praca dyplomowa jest oceniana przez promotora oraz recenzenta i prezentowana podczas egzaminu dyplomowego (DOK-04). 5) Proces dyplomowania, począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/16 będzie wspierany modułem Archiwum Prac Dyplomowych (APD) współpracującym z systemem informatycznym USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów); instrukcje współpracy z modułem APD, po jego wdrożeniu, zostaną zawarte w DOK HARMONOGRAM PROCESU DYPLOMOWANIA W tabeli 4 zamieszczono harmonogram procesu dyplomowania z uwzględnieniem okresów przed i po wdrożeniu modułu APD. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów procesu projektowania dyplomowego są zawarte w dokumentach wskazanych poniżej w punkcie 4, których uzupełnienie stanowią formularze wykorzystywane w poszczególnych etapach procesu projektowania dyplomowego. Tabela 4. Harmonogram procesu dyplomowania tydzień semestru działanie semestr 3. poprzedzający zakończenie studiów kierownicy zakładów (opiekunowie specjalności) przekazują do prodziekana ds. studiów informacje o uruchamianych w najbliższym semestrze specjalnościach ustalenie i podanie do wiadomości studentom i kierownikom zakładów terminu spotkania informacyjnego o proponowanych specjalnościach spotkanie studentów dokonujących wyboru specjalności z opiekunami specjalności sondaż, w którym wskazują specjalności preferowane przez nich do uruchomienia w danym roku akademickim (przez internet) publikacja wyników sondażu i przekazanie informacji o uruchamianych specjalnościach oraz liczbie miejsc na każdej specjalności wykonawca kierownicy zakładów, opiekunowie specjalności 6-8 wybór specjalności przez studentów (przez internet) 8 publikacja wyników wyborów specjalności uzgodnienie przez kierowników zakładów z prodziekanem ds. studiów list promotorów, z podaniem liczby prowadzonych przez nich dyplomów na uruchamianych specjalnościach wybór promotorów przez studentów w ramach specjalności, do której zostali zakwalifikowani (przez internet) publikacja wyników wyborów promotorów spotkania informacyjne studentów z koordynatorami i kierownikami zakładów prowadzących wybrane specjalności zapisy na przedmioty obieralne (sugerowany jest wybór przedmiotów związanych z tematem pracy dyplomowej) ustalenie tematów prac dyplomowych przez studentów z promotorami ich prac, przygotowanie zgłoszeń prac dyplomowych z wykorzystaniem formularza FOR-03 semestr 2. poprzedzający zakończenie studiów 1-2 zakończenie ustalania tematów prac dyplomowych i przygotowania zgłoszeń prac dyplomowych zatwierdzanych podpisem promotora, przekazanie zgłoszeń przez studentów do koordynatorów prodziekan ds. studiów opiekunowie specjalności, kierownicy zakładów i koordynatorzy, promotorzy, promotorzy, koordynatorzy strona 4/6

5 cały semestr weryfikacja i akceptacja zgłoszeń tematów prac dyplomowych przez kierownika zakładu; wprowadzenie przez koordynatorów tematów prac dyplomowych i wskazanie promotorów w systemie DeanEx oraz powiadomienie o zakończeniu tych czynności pracownika Dziekanatu; wydrukowanie przez pracownika Dziekanatu raportów o zgłoszonych pracach dyplomowych i przekazanie ich prodziekanowi ds. studiów. weryfikacja i akceptacja zgłoszonych tematów przez kolegium dziekańskie (przy ewentualnym współudziale kierowników zakładów), korekta lub wskazanie tematów do korekty, przekazanie zweryfikowanych zestawień tematów prac dyplomowych koordynatorom poszczególnych zakładów, poprawa wskazanych tematów prac dyplomowych przy współudziale promotora i studenta przekazanie przez koordynatorów do pracownika Dziekanatu raportu o zgłoszonych pracach dyplomowych z korektą wskazanych tematów jeśli była wymagana korekta, korekta przez pracownika Dziekanatu tematów w systemie DeanEx jeśli była wymagana korekta, przygotowanie kart tytułowych prac dyplomowych i przekazanie ich koordynatorom w celu wydania dyplomantom realizacja seminarium dyplomowego 1 realizacja pracy dyplomowej cz. 1 koordynatorzy, kierownicy zakładów kolegium dziekańskie, kierownicy zakładów, koordynatorzy, promotorzy,, koordynatorzy promotor i jego dyplomanci semestr 1. poprzedzający zakończenie studiów (ostatni semestr studiów) cały semestr realizacja seminarium dyplomowego 2 realizacja, zakończenie pracy dyplomowej cz. 2 wskazanie przez pracownika Dziekanatu recenzenta pracy dyplomowej, zatwierdzonego przez prodziekana ds. studiów, przygotowanie przez promotora i recenzenta opinii o pracy dyplomowej złożenie przez dyplomanta w dziekanacie wymaganych dokumentów, przygotowanie w Dziekanacie dokumentacji egzaminu dyplomowego, wyznaczenie składu komisji egzaminu dyplomowego, egzamin dyplomowy promotor i jego dyplomaci student, promotor, recenzent, członkowie komisji egzaminu dyplomowego, 4. WYKAZ DOKUMENTÓW REGULAMINU PROCESU DYPLOMOWANIA I FORMULARZY DOK-01 DOK-02 DOK-03 DOK-04 DOK-05 REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA na studiach rozpoczynanych od roku akademickiego 2013/14 na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej (II edycja studiów w systemie KRK) KARTY PRACY DYPLOMOWEJ I HARMONOGRAM REALIZACJI PRACY FOR-03 FOR-04 FOR-09 FOR-10 karta zgłoszenia pracy dyplomowej pismo o udostępnienie materiałów i danych harmonogram realizacji pracy dyplomowej wzorzec formularz harmonogramu realizacji pracy dyplomowej, do indywidualnego opracowania KARTY SEMINARIUM DYPLOMOWEGO FOR-15 strona tytułowa konspektu pracy dyplomowej ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I EGZAMINU DYPLOMOWEGO FOR-11 FOR-12 FOR-13 FOR-14 oświadczenie studenta o autorstwie i nienaruszaniu praw autorskich strona tytułowa autoreferatu dane osobowe dyplomanta podanie o egzamin dyplomowy ZASADY REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH, PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH I INNYCH OPRACOWAŃ PRZYGOTOWYWANYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA strona 5/6

6 DOK-06 DOK-07 DOK-08 DOK-09 USTALENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH FOR-16 informacja o pracy dyplomowej przy wznowieniu studiów NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PROCESIE DYPLOMOWANIA PRAKTYKI FOR-05 porozumienie o praktykę obowiązkową (zał. nr 2 zarządzenia Rektora nr 17/2011) FOR-06 FOR-07 FOR-08 FOR-17 FOR-18 FOR-19 FOR-20 PROJEKTY PRZEJŚCIOWE FOR-01 FOR-02 skierowanie na praktykę obowiązkową, zaświadczenie o odbyciu praktyki (zał. nr 3 zarządzenia Rektora nr 17/2011) deklaracja podmiotu zewnętrznego w sprawie umieszczenia w bazie danych (zał. nr 5 zarządzenia Rektora nr 17/2011) sprawozdanie formalne z praktyki obowiązkowej (zał. nr 4 zarządzenia Rektora nr 17/2011) porozumienie o praktykę dyplomową nieobowiązkową (II stopień) cel i program praktyki dyplomowej skierowanie na nieobowiązkową praktykę dyplomową, zaświadczenie o odbyciu praktyki (II stopień) sprawozdanie merytoryczne z praktyki dyplomowej karta zgłoszenia tematu projektu przejściowego strona tytułowa projektu przejściowego strona 6/6

REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA

REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej (II edycja studiów w systemie KRK) informacje uzupełniające do Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wrocław, dnia 14. 11. 2006r. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej I. Obowiązki Studenta 1. Temat i promotor pracy dyplomowej - Student

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kategorie treści termin realizacji Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kategorie treści termin realizacji Podstawa prawna Podmioty odpowiedzialne 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO 1/5 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan Prodziekan ds. Nauczania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

ZASADY PROWADZENIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Społecznych grudnia 2016 Załącznik do Uchwały nr 9/2016-2020 Rady Kolegium Nauk Ekonomicznych i Politechniki Warszawskiej z dnia 16 ZASADY PROWADZENIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Rady Wydziału ZiMK nr 114/15 z dnia 30 września 2015

Bardziej szczegółowo

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Procedura 1/6 na kierunku FILOLOGIA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU 1. REALIZACJA I ZALICZANIE PROJEKTU PRZEJŚCIOWEGO... 1 2. KARTA PRZEDMIOTU PROJEKT PRZEJŚCIOWY... 2 1. REALIZACJA I ZALICZANIE PROJEKTU PRZEJŚCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie procedury dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI Symbol: WEK/ P3/ 2013 Data: 10 kwietnia 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Plany studiów dla kierunków i specjalności 2. Zakres procedury Procedura obejmuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Postanowienia Ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia - Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie organizacji i zasad oceniania seminarium dyplomowego na Wydziale Zarządzania

Informacja w sprawie organizacji i zasad oceniania seminarium dyplomowego na Wydziale Zarządzania Społeczna Akademia Nauk 90 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, tel. 42 66 46 658 Dziekanat Wydziału Zarządzania Łódź, 01 marca 2012 roku. Informacja w sprawie organizacji i zasad oceniania seminarium dyplomowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Regulamin dyplomowania na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nr

Bardziej szczegółowo

5) czy wersja papierowa pracy dyplomowej jest zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną w systemie APD tzn. czy sumy kontrolne na wydruku zgadzają

5) czy wersja papierowa pracy dyplomowej jest zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną w systemie APD tzn. czy sumy kontrolne na wydruku zgadzają Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/33/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y 09.12.2014 termin złożenia prac inżynierskich u swojego promotora (zgodnie z regulaminem studiów) 14.01 20.02.2015 termin egzaminów dyplomowych (chętni mogą

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO INSTYTUT PSYCHOLOGII 85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1 fax (0-52) 3708401 telefon (052) 3708402, 3708403 e-mail: psyche@ukw.edu.pl REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data do 7 2 Tytuł procedury doskonaleniu efektów i zakładanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji i warunków

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-2.1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca projekt inżynierski Przedmiot zajęcia

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Projekt inżynierski zwany Pracą wykonywany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Podstawy prawne: REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w/g procedury dyplomowania w Uczelni 2. Akty prawne wewnętrzne -

Bardziej szczegółowo

Procedura nr W_PR_08. Proces dyplomowania

Procedura nr W_PR_08. Proces dyplomowania Procedura nr W_PR_08 Proces dyplomowania Załącznik nr 9 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_08 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA P-ROZ-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Niniejszą procedurę zatwierdzam:

PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA P-ROZ-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Niniejszą procedurę zatwierdzam: 1 / 6 Niniejszą procedurę zatwierdzam: Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marian Turek, prof. nzw. w Pol. Śl. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dziekana zabronione 2 / 6 1. ZAKRES Zakres procedury obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197. Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197. Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197 Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity z 27 kwietnia 2016 r.) Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UMCS W LUBLINIE (obowiązująca od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017)

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UMCS W LUBLINIE (obowiązująca od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017) Procedura 2.7 do WSZJ PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UMCS W LUBLINIE (obowiązująca od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017) Podstawą prawną organizacji i odbywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Zasady dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy Ocenianie osiągnięć studenta w trakcie trwania semestru

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie Nazwa instrukcji: OCENA JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wersja: 1 Data zatwierdzenia: 17.04.2015 r. Nr WIJK 10.0 INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y od 15.06.2015 I termin egzaminów dyplomowych na studiach magisterskich (chętni mogą się bronić wcześniej po

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana WSNS nr 4 /14-15 z dnia 16 września 2015 r. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Organizacja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

1. Temat i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej 1. Opiekunów prac dyplomowych inżynierskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan.

1. Temat i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej 1. Opiekunów prac dyplomowych inżynierskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan. UCHWAŁA Nr 97/17 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia 13.09.2017 r. w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5 Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna Regulamin Studiów Wyższych (Załącznik do Uchwały Nr 16 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r.; Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 1/6 MAGISTERSKA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac dyplomowych magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca dyplomowa - praca

Bardziej szczegółowo

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA 1/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia trójstopniowego systemu studiów. 2. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy egzamin końcowy na studiach I i II stopnia,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 117/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/09/2012 z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

P-RK-3 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

P-RK-3 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Strona 1/8 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Strona 2/8 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura reguluje zasady organizacji praktyk studenckich i obejmuje Studentów Kolegium Nauk Społecznych i Filologii

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje;

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje; ZARZĄDZENIE NR 158/2014 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla prac licencjackich, realizowanych na Wydziale Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 308 b z dnia r.

Uchwała nr 308 b z dnia r. Uchwała nr 308 b z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zasad zapisów na seminaria magisterskie/licencjackie oraz standardów pracy magisterskiej/licencjackiej a także zasad przeprowadzenia w/w egzaminów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK do REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ,

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK do REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ, Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/d//04/2016 z 22 kwietnia 2016 r. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK do REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ, SPIS TREŚCI 1. Organizacja zajęć

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU FILOLOGIA

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU FILOLOGIA 1/7 PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU FILOLOGIA 2/7 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki ZMIANY W EFEKTACH KRK ORAZ PLANACH I PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki ZMIANY W EFEKTACH KRK ORAZ PLANACH I PROGRAMACH KSZTAŁCENIA ZMIANY W EFEKTACH KRK ORAZ PLANACH I PROGRAMACH KSZTAŁCENIA Symbol: WEK/P13/2014 Data: 7 maj 2014 1. Dokumenty związane z procedurą Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18.03.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie 1. Studencka praktyka zawodowa jest integralną częścią kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale i jest realizowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA I OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ I DYPLOMOWEJ

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA I OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ I DYPLOMOWEJ ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA I OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ I DYPLOMOWEJ Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad studiowania według indywidualnego programu studiów (IPS) na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Procedura nr 4 PROCES DYPLOMOWANIA Data: 2016-10- 11 Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: 2010-10-01 Wydanie N1. P-RAu-2. Procedura. Strona/stron: 1 z 7 PROCES DYPLOMOWANIA. P-RAu-2 PROCES DYPLOMOWANIA

Symbol: Data: 2010-10-01 Wydanie N1. P-RAu-2. Procedura. Strona/stron: 1 z 7 PROCES DYPLOMOWANIA. P-RAu-2 PROCES DYPLOMOWANIA 1 z 7 2 z 7 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan, Prodziekan

Bardziej szczegółowo

Kierunkowa instrukcja dyplomowania dla kierunku Grafika Regulamin Dyplomowy

Kierunkowa instrukcja dyplomowania dla kierunku Grafika Regulamin Dyplomowy Kierunkowa instrukcja dyplomowania dla kierunku Grafika Regulamin Dyplomowy Dla studiów I stopnia Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 278/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-2 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA P-RT-2 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

r. Termin dodatkowy przeznaczony na korekty zapisów w przypadku wypisania z grup anulowanych.

r. Termin dodatkowy przeznaczony na korekty zapisów w przypadku wypisania z grup anulowanych. 01.10.2017 Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Studia - w dniach 2.10.2017-6.10.2017 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja studiów

I. Organizacja studiów Zasady studiowania na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uchwalone przez Radę Wydziału 27 czerwca 2013 r. Określają organizację studiów począwszy od roku akademickiego 2013/2014 i warunki rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA Informacje wstępne Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów w systemie KRK,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz precyzuje sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 16 kwietnia 2013 r. PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Studia magisterskie w ramach

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r. Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 1 Postanowienia ogólne 1. Praktyki stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WO/8 Wydanie: 2/2014 PROCEDURA ZASAD ZATWIERDZANIA TEMATÓW PRAC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Postanowienia Ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia - Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w systemie USOS przez dziekanaty

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w systemie USOS przez dziekanaty INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU USOS OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ I WYDRUK DYPLOMU Przygotowanie studenta do obrony pracy magisterskiej/licencjackiej należy zacząć od uzupełnienia dodatkowych informacji do suplementu.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwany dalej Wydziałem) realizuje praktyki objęte planem i programem studiów.

Postanowienia ogólne. 1. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwany dalej Wydziałem) realizuje praktyki objęte planem i programem studiów. Zarządzenie nr 3 /2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 7 lutego 2017 roku dotyczące regulaminu praktyk objętych planem studiów i programem kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia oraz wygasających jednolitych studiów magisterskich na kierunku Architektura

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku TRANSPORT na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku TRANSPORT na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej Warszawa, 2012-03-30 Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku TRANSPORT na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 1 Wprowadzenie 1. Praktyki stanowią integralną część planu studiów i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych

PROCEDURA dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Wydanie: 4 dostosowanie do nowego Regulaminu Studiów, dodanie załącznika 6.1.-K01 Data wydania 1: 20.12.2014 Data weryfikacji: 24.11.2016 Nr: 6.1. Symbol: WSZJK-PD-W Załącznik nr 1 do Uchwały RW Nr 288/2016

Bardziej szczegółowo