Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Streszczenie: W artykule scharakteryzowano ryzyko kredytowe banku na tle innych rodzajów ryzyka oraz przepisów Nowej Umowy Kapita owej - systemu uregulowa stworzonego przez Komitet Bazylejski w celu ochrony stabilno ci systemu bankowego. Opisano zewn trzne i wewn trzne przyczyny wyst powania ryzyka kredytowego, sklasyfikowano ryzyko oraz omówiono wybrane aspekty zarz dzania ryzykiem. Abstract: In this paper has been described the bank's credit risk relative to other types of risks and the provisions of Basel II - a regulatory system created by the Basel Committee in order to protect the stability of the banking system. There have been also determined the external and internal causes of the credit risk, as well the risk has been classified and there have been discussed some aspects of risk management. Wprowadzenie Immanentn cech bankowo ci od zarania jej dziejów jest ryzyko. Banki osi gaj i, pomna aj swoje zyski dzi ki podejmowaniu ryzyka i zarz dzaniu nim. Bank, który chcia by ca kowicie unika ryzyka, nie móg by podejmowa adnej z czynno ci bankowych, nie osi ga by wi c zysków zaprzeczaj c jednocze nie swojej racji bytu. Ryzyko towarzyszy jednym z podstawowych operacji bankowych, jakimi s operacje kredytowe. Rosn ca konkurencja na rynku us ug kredytowych, jak równie niekorzystne zjawiska zachodz ce w gospodarce spowodowa y, e przed bankami stan y wyzwania kredytowania zwi kszaj cego si segmentu podmiotów i przedsi wzi bardzo wysokiego ryzyka. Wiadomo te, e zagro enie, dla, poszczególnych, banków, jest uto samiane z, zagro eniem, dla, ca ego systemu, bankowego. Aby do takiego zagro enia nie dosz o i eby ograniczy najgro niejsze formy ryzyka Komitet Bazylejski opracowa Now Umow Kapita ow, której normy ostro no ciowe nadzór bankowy wprowadzi jako obowi zkowe. W NUK skoncentrowano si w szczególno ci na ryzyku kredytowym, poruszono te problem ryzyka rynkowego i operacyjnego.

2 144 B. Doma ska-szaruga Istota i przyczyny wyst powania ryzyka bankowego Ryzyko, mo na, zdefiniowa, najogólniej jako wymiern niepewno, osi gni cia zaplanowanego celu, czyli inaczej mówi c prawdopodobie stwo, niezrealizowania, za o onego, celu, b d mo liwo wyst pienia niepo danej sytuacji, której konsekwencje b d negatywnie wp ywa na dany podmiot gospodarczy. Nale y jednak zaznaczy, i ryzyko to poj cie z o one i w ka dej dziedzinie jest interpretowane w, odmienny sposób. W tabeli 1 zestawiono ró ne okre lenia ryzyka. Tabela 1. Przegl d definicji ryzyka Table 1. Review of the definition of the risk ród o E. Sobol, S ownik wyrazów obcych, Warszawa 1996, s. 985 W.D. Rowe, An anatomy of Risk, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1997, s. 24. W.L. Jaworski (red.), Wspó czesny bank, Poltext, Warszawa 1998, s J. Kulty, Ryzyko niepewno ci i konflikt w dzia alno ci gospodarczej, Wyd. AE, Kraków 1998, s. 29. D. Dziawgo, Credit rating.ryzyko i obligacje na mi dzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998, s. 14. P. Kwiatkowski, Analiza ryzyka kredytowego towarzysz cego finansowaniu przedsi wzi inwestycyjnych na zasadach project finance, Warszawa 1998, s. 3. E.J. Vaughan, Risk Management, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1997, s. 8. W. Przybylska-Kapu ci ska (red.), Zarz dzanie ryzykiem i p ynno ci banku komercyjnego, Wyd. AE, Pozna 2001, s. 7. Definicja Ogólne uj cie ryzyka Ryzyko - mo liwo, prawdopodobie stwo, e co si nie uda; przedsi wzi cie którego wynik jest niepewny, nieznany, problematyczny. Ryzyko poj cie sk adaj ce si z dwóch g ównych komponentów: zaistnienia mo liwych cho niechcianych konsekwencji czy strat oraz niepewno ci w wyst powaniu tych konsekwencji, wyra onej w postaci prawdopodobie stwa. Ryzyko jest to zagro enie osi gni cia zamierzonych celów. Ryzyko to mo liwo wyst pienia niepo danego zdarzenia, mo liwo poniesienia straty. Mo na je tak e uto samia z prawdopodobie stwem wyst pienia niepo danego wyniku. Ryzyko definiowane jest jako niepewno zwi zan z pewnym zdarzeniem lub dochodem w przysz o ci; przy czym niepewno jest odzwierciedlona przez nieoczekiwane zmiany wydarze. Ryzyko oznacza,, e na skutek niepe nej informacji SA podejmowane decyzje, które nie SA optymalne z punktu widzenia osi gni cia za o onego celu. Ryzyko jest warunkiem, w którym istnieje prawdopodobie stwo niepomy lnego odchylenia od po danego oczekiwanego zysku. Ryzyko to sytuacja gdy co najmniej jeden z elementów sk adaj cych si na ni nie jest znany, ale znane jest prawdopodobie stwo jego wyst pienia. Prawdopodobie stwo to mo e by wymierne lub tylko odczuwalne przez decydenta. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

3 Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej 145 M. Rajczyk, Podstawy bankowo- ci komercyjnej, Fundacja Banku l skiego, Bielsko Bia a 1997, s. 50. Z. Fedorowicz, Ryzyko bankowe, Warszawa 1996, s Bankowe uj cie ryzyka Ryzyko bankowe jest to niebezpiecze stwo pogorszenia wyniku finansowego oraz powstania nieprawid owo ci, które mog powodowa w ostatecznych przypadkach nawet upad o banku. Ryzyko bankowe okre lane jest jako mo liwo powstania zysków i strat w wyniku niepewno ci (rozbie no ci mi dzy rzeczywisto ci a przewidywaniami) co do przebiegu zjawisk zwi zanych z dzia alno ci bankow. ród o: M. Kraska, Credit scoring i credit rating: zastosowanie w banku komercyjnym, Starodruk, Warszawa 2004, s Source: M. Kraska, Credit scoring i credit rating: zastosowanie w banku komercyjnym, Starodruk, Warsaw 2004, pp Na wyst powanie ryzyka w dzia alno ci bankowej maj wp yw ró ne czynniki, które mo emy podzieli zewn trzne, tkwi ce w, otoczeniu banku, oraz, wewn trzne, maj ce ród o w samym banku. Do determinantów egzogenicznych (zewn trznych) zaliczamy: 1) czynniki makroekonomiczne, na które wp ywa polityka gospodarcza, pa stwa i polityka monetarna banku centralnego. S to: 1 a. zmiana si y, nabywczej pieni dza, krajowego, b. zmiana warto ci, parametrów rynkowych np. kursów walutowych, rynkowych stóp procentowych, c. rosn ce deficyty bud etowe oraz zad u enie krajów rozwijaj cych si (powstaje ryzyko nieodzyskania przez bank zainwestowanych w tych krajach rodków w,,postaci udzielonych kredytów b d po yczek); 2) czynniki regulacyjne, do których zaliczamy: 2 a. zmian (rozlu nianie lub zaostrzanie) przepisów reguluj cych, dzia alno banków, b. deregulacj (znoszenie ogranicze administracyjnych na rynkach finansowych, c. zmiany w obszarze przepisów prawa podatkowego czy te dewizowego; 3) globalizacj, która umo liwia przeprowadzanie transakcji na mi dzynarodowych rynkach finansowych i nara a banki na konkurencj ze strony zagranicznych instytucji finansowych oraz na zara- anie si zjawiskami kryzysowymi, 4) czynniki popytowe i poda owe panuj ce na rynkach finansowych oraz wzrost znaczenia instrumentów finansowych pochodnych, 5) dezintermediacj (relatywne zmniejszenie roli banków jako tradycyjnych po redników finansowych przyjmuj cych depozyty i udzielaj cych kredytów) oraz sekurytyzacj (zast powanie kredytu bankowego emisj papierów d u nych), 1 M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak, Ryzyko bankowe, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa 2001, s M. Zaleska (red.), Wspó czesna bankowo, Difin, Warszawa 2007, s ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

4 146 B. Doma ska-szaruga 6) inne czynniki zewn trzne - kl ski ywio owe, zamachy terrorystyczne, katastrofy, kradzie e, zjawiska demograficzne itp. Drug grup czynników wp ywaj cych na ryzyko bankowe stanowi determinanty wewn trzne zwane te endogenicznymi lub subiektywnymi. Wyró niamy tu dwie g ówne sfery czynników 3 : 1) odnosz ce si do czynnika ludzkiego - poziom kwalifikacji pracowników banku, ich stosunek do obowi zków s u bowych, decyzje i zachowania pracowników, uczciwo, 2) czynniki techniczne post p techniczny, rozwój informatyki i, telekomunikacji. Reasumuj c powy sz gam czynników generowania ryzyka, bankowego mo na stwierdzi, e maja one ogromny potencja zagro e, dla efektywnej i bezpiecznej, dzia alno ci banku. Cz sto s one sprz one zwrotnie i podszyte jednocze nie kilkoma impulsami o odmiennej specyfice. To wszystko wymaga bardzo skomplikowanego, wielostronnego i bardzo umiej tnego zarz dzania ryzykiem bankowym. Ryzyko kredytowe w wietle Nowej Umowy Kapita owej W literaturze, przedmiotu mo na spotka wiele ró nie zdefiniowanych rodzajów ryzyka bankowego. W zwi zku z tym, e na wst pie za o ono, i ryzyko kredytowe zostanie omówione na tle postanowie NUK, pos u ymy si klasyfikacj ryzyka bankowego, któr zastosowa Komitet Bazylejski w celu sprecyzowania norm ostro no ciowych zawartych w Nowej Umowie Kapita owej. Komitet skupi si na trzech zasadniczych kategoriach ryzyka bankowego: 4 ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe (a w tym, ryzyko walutowe, ryzyko cen, towarów, ryzyko cen, kapita owych papierów, warto ciowych, ryzyko szczególne, cen instrumentów d u nych, ryzyko stopy procentowej), ryzyko operacyjne ( w tym ryzyko prawne).i ryzyko operacyjne 5. Komitet Bazylejski w Nowej Umowie Kapita owej najwi cej uwagi po- wi ci ryzyku kredytowemu z tytu u jego wa no ci i dlatego te ca y Filar I skoncentrowany jest na tym zagadnieniu. Obszerne potraktowanie ryzyka kredytowego wiadczy o tym, e w praktyce dzia alno ci wszystkich banków znaczenie tego rodzaju ryzyka jest bardzo du e. Ryzyko kredytowe definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty finansowej wywo anej zaprzestaniem terminowej sp aty zobowi za przez klientów banku. Niewywi zanie si kontrahenta ze sp aty kredytu w cz ci lub w ca o ci spowodowane jest na ogó jego pogarszaj c si sytuacj finansow, b d te jego bankructwem. Straty powsta e w wyniku niesp aconych kredytów w powa ny sposób oddzia uj na finansow sytuacj banków. Ryzyko kredytowe obejmuje zarówno transakcje z konkretnymi klientami, 3 Z. Dobosiewicz, Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa, s Uchwa a KNB nr 1/2007 z dnia r. (Dziennik Urz dowy NBP nr 2/2007 poz. 3). 5 M.Górski, Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2009, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

5 Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej 147 w których o ryzyku decyduje z regu y sytuacja finansowa kredytobiorcy, jak i ryzyko portfela kredytowego, który zale ny jest od ró nego rodzaju klientów oraz transakcji obarczonych tym e ryzykiem. Jak wiadomo kredyt jest podstawowym ale nie jedynym produktem kredytowym banku. Obecnie oferta kredytowa banków jest bardzo szeroka, st d te ryzyko kredytowe oprócz aktywnych operacji bilansowych, do których bank ma, tytu prawny, odnosi si równie do pozycji pozabilansowych zarówno tych udzielonych, jak te i tych otrzymanych. Zatem ryzyko kredytowe obejmuje takie zakresy dzia alno ci banku jak: udzielone kredyty i po yczki, przyznane ale nie pobrane kredyty, karty kredytowe, udzielone gwarancje i akcepty bankowe, udzielone por czenia wg prawa wekslowego, akredytywy,,, lokaty na rynku mi dzybankowym,,, instrumenty rynku kapita owego, tj.: operacje dewizowe, transakcje na, rynku instrumentów pochodnych (opcje, swapy, kontrakty futures), obligacje, akcje i udzia y w spó kach kapita owych, bony skarbowe, obrót kamieniami i metalami szlachetnymi 6. W literaturze przedmiotu mo na spotka wiele ró nych klasyfikacji ryzyka kredytowego (rysunek 1). RYZYKO KREDYTOWE Kryterium bilansowe Kryterium przyczynowe Kryterium podmiotowe Kryterium czasu ryzyko aktywne ryzyko bilansowe ryzyko indywidualne ryzyko przed podpisaniem umowy ryzyko pasywne ryzyko pozabilansowe ryzyko czne ryzyko po podpisaniu umowy Rys. 1. Klasyfikacja ryzyka kredytowego wg ró nych kryteriów Fig. 1. Classification of the credit risk according to different criteria ród o: M. Capiga, Dzia alno kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006, s Source: M. Capiga, Dzia alno kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006, p M. Capiga, Dzia alno kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006, s ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

6 148 B. Doma ska-szaruga Najcz stszym podzia em ryzyka kredytowego jest podzia z punktu widzenia bilansu banku i jego elementów sk adaj cych si na te ryzyko. Jest to podzia na: ryzyko aktywne, ryzyko pasywne. Ryzyko kredytowe aktywne (czynne) rozumiane jest jako zagro enie sp aty przez kredytobiorców rat kapita owych i odsetek w uzgodnionym terminie i wysoko ci okre lonej w umowie,, kredytowej. Mo e to doprowadzi do utraty p ynno ci banku. Ryzyko to w du ej mierze jest zdeterminowane przez bank, chocia cz tego ryzyka ma charakter zewn trzny (egzogeniczny) i niemo liwym jest, by w pe ni je kontrolowa. Pasywne ryzyko kredytowe z kolei zwi zane jest z przedwczesnym ni przewiduje termin w umowie wycofywaniem przez deponenta swoich rodków, albo tak e z zagro eniem nieuzyskana kredytu refinansowego od innych instytucji finansowych. W przypadku tym wp ywy banku na ryzyko pasywne s ograniczone - bank jest stron biern. To deponenci decyduj co do lokat i udzielania kredytów refinansowych. Deponentami tymi s podmioty niefinansowe, czyli np. gospodarstwa domowe oraz jednostki gospodarcze i samorz dowe 7. Ze wzgl du na kryterium podmiotowe ryzyko kredytowe dzieli si na: ryzyko indywidualne / ryzyko pojedynczego kredytu, ryzyko portfela kredytowego banku/ ryzyko ogólne Ryzyko pojedynczego kredytu, jak sama nazwa mówi, wynika z pojedynczej umowy kredytowej i zale y od wysoko ci przypuszczalnej straty. Powstaje wówczas, gdy klient nie sp aci kredytu, wykona to w pó niejszym terminie, czy te tylko w cz ci wywi e si ze zobowi za wzgl dem banku. Ryzyko indywidualne obejmuje te pojedyncze straty, które wynikaj ze zmian oceny wiarygodno ci kredytowej kredytobiorcy i z przypadku jego upad o ci. Jako podstawowe dzia anie ograniczaj ce ujemne skutki tego rodzaju ryzyka bank wykorzystuje ró norodne metody s u ce ocenie zdolno ci kredytowej. Nale y jednak zwróci uwag na to, e przy kredytach udzielanych osobom indywidualnym ryzyko kredytowe powi zane jest z prywatnymi cechami kredytobiorcy i kredyty takie musz by analizowane inaczej ni kredyty dla przedsi biorstw, przy udzielaniu których nale y bra pod uwag sytuacj ekonomiczno-finansow danej jednostki oraz zewn trzn koniunktur gospodarcz. Ryzyko portfelowe, czyli czne ryzyko kredytowe, to zagregowane rodzaje ryzyka pojedynczego kredytu. Uzale nione jest ono od wielko ci pojedynczych kredytów, wspó zale no ci mi dzy tymi kredytami, jak te przypuszczalno ci ich niesp acenia. Ryzyko to ci le wi e si ze stopniem wielko ci ryzyka z tytu u pojedynczej transakcji i dywersyfikacji nale no ci kredytowych pod wzgl dem. typów kredytów, rodzajów grup klientów, oraz bran i regionów itp. W g ównej mierze to w a nie ryzyko portfela kredytowe- 7 D. G tarek, R. Maksymiuk, M. Krysiak,. Witkowski, Nowoczesne metody zarz dzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

7 Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej 149 go decyduje w zasadzie o wyp acalno ci banku, tak wi c wymaga pe nej wiedzy na temat portfela nale no ci kredytowych 8. Najbardziej przejrzystym i popularnym podzia em czynników, wp ywaj cych na ryzyko kredytowe, jest pogrupowanie ich na egzogeniczne (zewn trzne) i endogenicznych (wewn trznych) grupy czynników. Do zewn trznych niezale nych od banku czynników zaliczamy: a. czynniki koniunkturalno rynkowe, zwi zane z cyklicznymi wahaniami koniunktury, które przek adaj si na kondycj kredytobiorców, b. czynniki polityczno-systemowe, które sprowadzaj si generalnie do stabilno ci uk adów polityczno-rz dowych lub ich labilno ci, do zjawisk w obszarze rozwi za legislacyjno-organizacyjnych bezpo rednio dotycz cych podmiotów gospodarczych i ca ej gospodarki oraz sfery dzia alno ci banków 9, c. czynniki spo eczno-demograficzne, czyli okre lone zachowania ludzi i preferencje spo eczne, np. sk onno do oszcz dzania, zbytnie preferowanie gotówkowych form rozliczeniowych, awersja b d nadmierna sk onno do zaci gania d ugów w banku, niezdyscyplinowanie do wywi zywania si ze sp aty d ugów, d. zdarzenia losowe (katastrofy, kl ski ywio owe, ró nego rodzaju awarie, korupcja i przest pczo ) 10. Czynniki uzale nione od decyzji podejmowanych przez bank to: a. czynniki proceduralno-systemowe, wyp ywaj ce z wytycznych i z procedur kredytowych banku; zwane s one czynnikami stanowi cymi i obejmuj podstawowe warunki i elementy ka dej umowy kredytowej, tj. typ kredytu i jego cel oraz przeznaczanie, kwot i walut kredytu, okres kredytowania itp., b. czynniki wynikaj ce z zaniedba lub/i zaniecha realizacyjnych chodzi tu o b dy ludzkie); zagro enia maj swoje ród a w ca kowitym lub cz ciowym zaniechaniu stosowania zasad i procedur bankowych, oraz w lukach w tych przepisach. Brak nadzoru procesu kredytowania i monitoringu kredytobiorcy jest równie czynnikiem rzutuj cym na ryzyko kredytowe 11. Ka dy bank udzielaj c kredytów równocze nie podejmuje ryzyko kredytowe i musi spodziewa si, e mog nast pi zarazem pozytywne jak i negatywne rezultaty tego zjawiska. Banki mog zwi kszy zyski dzi ki uzyskanemu wi kszemu dochodowi z dzia alno ci kredytowej, ale mo e nast pi te utrata cz ci b d ca o ci kredytu wraz z odsetkami. Konsekwencje ryzyka kredytowego przejawiaj si równie we wzro cie kosztów kredytowania, wzmo onym nadzorze bankowym, utracie wiele mo liwo ci. Banki nadwyr aj swoj reputacj, cz sto trac p ynno finansow i wyp acal- 8 M.S. Wiatr, Zarz dzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2008, s E. Kania, P. Rosi ski, Ryzyko kredytowe w banku, [w:] Jajuga K. (red.), Zarz dzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007, s Zob. M.S. Wiatr, Zarz dzanie, dz. cyt., s M. Zaleska (red.), Wspó czesna, dz. cyt., s ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

8 150 B. Doma ska-szaruga no, co z biegiem czasu mo e nawet doprowadzi do bankructwa i upadku banku. Banki s instytucjami zaufania publicznego a upadek cho by jednego z nich mo e zachwia stabilno ca ego systemu bankowego. Dlatego banki musz podlega specjalnym regulacjom prawnym ze strony nadzoru. Odnosi si to do okre lenia zakresu akceptowalnego ryzyka przez ogólny system norm odnosz cy si do wszelkiej dzia alno ci bankowej, w tym kredytowej, poprzez specjalne normy ostro no ciowe. W celu ochrony stabilno ci sektora finansowego Komitet Bazylejski stworzy nowy system uregulowa, w ramach którego maj obowi zek funkcjonowa wszystkie istniej ce banki, czyli Now Umow Kapita ow, której bardzo wa nym aspektem jest podej cie do ryzyka w sposób kompleksowy. eby banki mog y prowadzi dzia alno kredytow potrzebny jest im do tego odpowiedni kapita. Instytucje finansowe musz zapewni, e posiadaj wystarczaj c ilo kapita u jako zabezpieczenie podejmowanego przez nie ryzyka, co skutkuje wzmocnieniem bezpiecze stwa oraz stabilno ci systemu bankowego. To wa nie przy wieca o wprowadzeniu Nowej Umowy Kapita owej. NUK jest odpowiedzi na wzrastaj ce ryzyko kredytowe. Umowa kapita owa sk ada si z trzech filarów: minimalne wymogi kapita owe, analiza nadzorcza i dyscyplina rynkowa. G ówny obszar dzia a regulacyjnych NUK stanowi problem dopasowania wielko ci kapita u w asnego do pokrycia ryzyka kredytowego. NUK reguluje wysoko kapita ów przeznaczonych na poczet udzielanych kredytów. W tym zakresie Filar I wskazuje na dwie obowi zuj ce normy ostro no ciowe jakimi s : wymóg kapita owy i wspó czynnik wyp acalno ci. Wspó czynnik wyp acalno ci zwany jest wspó czynnikiem adekwatno ci kapita owej i ka dy bank zobligowany jest do utrzymywania go na poziomie 8%. Oblicza si go w nast puj cy sposób: Wspó czynnik wyp acalno ci banku = Fundusze w asne + kapita krótkoterminowy aktywa wa one ryzykiem (czyli aktywa + zobowi zania pozabilansowe) + 12,5 wymogi kapita owe z tytu u ryzyka rynkowego i operacyjnego Banki, których skala dzia alno ci handlowej jest nieznacz ca, obliczaj czny wymóg kapita owy z tytu u ryzyka kredytowego zarówno w zakresie portfela bankowego jak i portfela handlowego. Za banki, których znacz ca jest skala dzia alno ci handlowej obliczaj go tylko w zakresie operacji nale- cych do portfela bankowego. Wymagane kapita y z tytu u ryzyka kredytowego nie powinny by wy sze ni fundusze w asne banku. czny wymóg kapita owy na pokrycie ryzyka kredytowego obliczany jest jako suma aktywów wa onych ryzykiem pomno ona przez 8% 12, co przedstawia poni sza formu a: 12 Uchwa a KNB nr 1/2007 z dnia r. (Dziennik Urz dowy NBP nr 2/2007 poz. 3). Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

9 Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej 151 wymóg kapita owy z tytu- u ryzyka kredytowego = (aktywa + zobowi zania pozabilansowe) 8% Dzi ki pe nemu pokryciu ryzyka kredytowego funduszami w asnymi w banku nie wyst puje zagro enie zatrzymania akcji kredytowej, poniewa portfel kredytowy banku ro nie proporcjonalnie do jego ca kowitych aktywów 13. Aby oszacowa ryzyko kredytowe i odpowiadaj ce jemu wymogi kapita owe Filar I (bior c pod uwag znaczne zró nicowanie banków pod wzgl dem mo liwo ci finansowych i organizacyjnych oraz wyposa enia technologicznego) pozwala instytucji kredytowej na wybranie jednej z dwóch metod oceny wspomnianego ryzyka metod standardow oraz wewn trznych ratingów IRB, która mo e by stosowana w dwóch formach: podstawowej i zaawansowanej 14. Zarz dzanie ryzykiem kredytowym ( ) praprzyczyn wszelkich istotnych trudno ci mog cych stanowi zagro enie dla bezpiecznego funkcjonowania banku jest z e zarz dzanie 15 Bank podejmuj c ryzyko kredytowe zawsze nara ony jest na pewien poziom straty, poniewa ca kowite wyeliminowanie ryzyka jest niemo liwe. eby ryzyko kredytowe stanowi o dla banku minimalne zagro enie, musi on podj szereg kompleksowych dzia a zapobiegaj cych lub/i zmniejszaj cych poziom tego ryzyka czyli musi nim zarz dza. Zarz dzanie ryzykiem jest to zespó czynno ci maj cych na celu niedopuszczenie do powstania niekorzystnych sytuacji b d zdarze i ich nast pstw oraz zabezpieczenie przed ich skutkami. Zarz dzanie ryzykiem kredytowym jest to proces, na który sk adaj si cztery etapy: 1) identyfikacja ryzyka, przez któr rozumie si dzia ania takie jak ustalenie przyczyn wyst powania tego ryzyka, okre lenie jego podstawowych rodzajów, wyznaczenie skali i zakresu ryzyka kredytowego oraz ocena nast pstw i skutków tego ryzyka, 2) pomiar (kwantyfikacja) ryzyka, czyli zidentyfikowanie przyczyn i rodzajów ryzyka, co daje mo liwo zmierzenia skali ryzyka i wyra- enia go liczbowo za pomoc ró nych metod, pocz wszy od opisowych sko czywszy na skomplikowanych ekonometrycznych (metoda punktowa (credit scoring), analiza dyskryminacyjna, metoda luki, metoda okresowo ci, analiza elastyczno ci i,,controlling). Metody te to metody oceny kondycji kredytobiorcy czyli jego zdol- 13 J. Kerna, Wp yw Nowej Umowy Kapita owej Komitetu Bazylejskiego (Basel II) na nast pny Pa stwa wniosek kredytowy, ( ). 14 Na temat szacowania ryzyka kredytowego i wymogach kapita owych pisze szerzej J. Zombirt, Nowa Umowa Kapita owa. Ewolucja czy rewolucja, Cedetu, Warszawa D. Daniluk, Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Mened era i Bankowca, Warszawa 1996, s. 74. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

10 152 B. Doma ska-szaruga no ci kredytowej. Zdolno kredytowa jest to zdolno do terminowej sp aty zaci gni tego kredytu razem z odsetkami 16, 3) sterowanie ryzykiem, czyli dobór metod i narz dzi dzia a w obszarze ryzyka. Wyró nia si dwie strategie sterowania ryzykiem kredytowym: 17 aktywn (czynno ci, które oddzia ywaj na przyczyny pojawiania si ryzyka kredytowego; celem ich jest ograniczanie rozmiaru ryzyka; zaliczmy do nich unikanie i zmniejszanie ryzyka oraz przenoszenie, dywersyfikacj i hedding), pasywn (czynno ci, których celem jest obni enie ujemnego wp ywu skutków strat na pozycj finansow banku po przez zwi kszanie kapita u i rezerw), 4) kontrola i monitoring ryzyka. Zarz dzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu i ca ego portfela kredytowego jest zró nicowane, poniewa poziomy ryzyka kredytowego w obydwu przypadkach s inne. Mimo powy szych ró nic normy ostro no ciowe zaproponowane przez NUK s wspóln p aszczyzn minimalizacji ryzyka. Instrumenty sterowania ryzykiem indywidualnego ryzyka kredytowego to: ocena zdolno ci kredytowej kredytobiorców (sprawdzanie wiarygodno ci kredytobiorcy przed i po udzieleniu kredytu - monitoring), zmniejszanie wysoko ci kwoty udzielanego kredytu, ocena zabezpiecze kredytów i stopie p ynno ci zabezpiecze. Instrumentami sterowania ryzykiem odnosz ce si do ca ego portfela kredytowego s : dywersyfikacja - czyli rozproszenie jako ciowe jak i ilo ciowe ryzyka kredytowego; je eli mniejszy jest stopie korelacji kredytów w portfelu kredytowym to i ni sze jest czne ryzyko kredytowe, dzia ania organizacyjne i przedsi wzi cia kadrowe np. kontrolowanie wewn trzne, szklenia pracowników, monitorowanie portfela kredytów, transfer ryzyka tj. przenoszenie go na inne instytucje, czego przyk adem jest udzielenie kredytu przez bank wchodz cy do konsorcjum bankowego rozk ada ryzyko kredytowe na wszystkie banki nale ce do tego konsorcjum, monitoring portfela. Coraz powa niejsz rol w ocenie pojedynczego ryzyka kredytowego pe ni tak e system ratingowy, który stanowi rodzaj d ugookresowej prognozy zdolno ci kredytowej kredytobiorcy 18. Ostatnim etapem zarz dzania ryzykiem kredytowym jest kontrola ryzyka aktualnego i potencjalnego. Celem jej jest sprawdzenie skuteczno ci 16 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 70.1). 17 K. Jajuga, Zarz dzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007, s M. Capiga, J. Harasim, G. Szustak, Finanse banków, Stowarzyszenie Ksi gowych w Polsce, Warszawa 2005, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

11 Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej 153 sterowania ryzykiem i w razie wykrycia nieprawid owo ci podj cie stosownych dzia a. W ramach kontroli powinna by przeprowadzona ocena: 19 metod analizy z punktu widzenia ich dok adno ci, u yteczno ci i aktualno ci, wykorzystywanych instrumentów sterowania pod wzgl dem osi gni tych korzy ci i poniesionych kosztów, organizacyjnego wprowadzania dzia a oraz stopnia centralizacji w tym zakresie i decentralizacji, integracji z systemem informatycznym i z rachunkowo ci, przejrzysto ci systemu dla ludzi podejmuj cych decyzje. Kontrola pe ni szereg funkcji. Funkcj informacyjn realizuje poprzez sygnalizowanie stopnia realizacji zada oraz ich zgodno ci z planem. Jednym z jej zada jest profilaktyka, gdy pozwala na unikanie b dów mog cych zagrozi realizowanym zadaniom. Kontrola jednocze nie spe nia rol koryguj c co przejawia si w przywracaniu stanu po danego, odpowiadaj cego przyj tym regulaminom wewn trznym i postanowieniom prawa zewn trznego. Pokazuje jak przywraca odchylenia rzeczywisto ci od za o e, umo liwia instruowanie pracowników i sk ania ich do efektywniejszej pracy oraz pobudza do wszelkich zmian 20. Zgodnie z Prawem bankowym to zarz d banku odpowiada za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewn trznej dopasowanego do wielko ci ryzyka i jego profilu wi cego si z dzia alno ci bankow. W bankach pa stwowych, spó dzielczych i bankach maj cych status spó ki akcyjnej, w których wewn trzna kontrola jest niezrealizowana, musi funkcjonowa komórka audytu wewn trznego. Audyt wewn trzny jest to element sk adowy nieustaj cego procesu monitorowania systemu wewn trznych kontroli w danym banku i procedur w zakresie oceny kapita u. Dostarcza on obiektywnej oceny w zakresie adekwatno ci i zgodno ci zasad i procedur z przepisami ustanowionymi i obowi zuj cymi w banku 21. Dzia alno kredytowa banku oraz zarz dzanie zwi zanym z ni ryzykiem kredytowym nale ewidentnie do podstawowych przedsi wzi procesu zarz dzania ryzykiem bankowym. Departamenty kredytowe, a raczej ich struktury, musz by dostosowane do rekomendacji Komitetu Bazylejskiego. Zgodnie z najnowszymi regulacjami Bazylei kontrol sprawuj specjalistyczne zespo y, które wci usprawniaj modele ryzyka kredytowego oraz analizuj stan kapita ów i rezerw i podzielone s stosownie do trzech g ównych portfeli w ramach Filaru I NUK. Taki podzia jest konieczny i uzasadniony, poniewa zgodnie z NUK bank mo e stosowa ró ne metody zarz dzania ryzykiem w osobnym odniesieniu do ka dego z trzech portfel, i tj. mo e wykorzysta metod standardow, fundamentaln lub zawansowan M. Capiga, Dzia alno, dz. cyt., s K. Jajuga, Zarz dzanie, dz. cyt., s Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 70). 22 K. Jajuga, Zarz dzanie, dz. cyt., s ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

12 154 B. Doma ska-szaruga W zarz dzaniu ryzykiem kredytowym zachodz obecnie zmiany, które obejmuj przede wszystkim: 23 1) Doskonalenie przez banki obecnie istniej cych i powszechnie stosowanych instrumentów sterowania kredytowym ryzykiem chodzi tu o wprowadzanie nowych metod oceny zdolno ci kredytowej jak: analiza dyskryminacyjna do oceny ryzyka kredytowego firm, scoring do oceny ryzyka osoby indywidualnej, project finance do oceny ryzyka projektów inwestycyjnych. Coraz wi ksze znaczenie w ocenie pojedynczego ryzyka kredytowego maj systemy ratingowe, które s rodzajem d ugookresowej prognozy zdolno ci finansowej kredytobiorcy. 2) Nowe techniki zarz dzania ryzykiem takie jak sekurytyzacja, derywaty kredytowe, modelowanie ryzyka, które nie s jeszcze uregulowane prawnie Odnosz si one do zintegrowanego zarz dzania ryzykiem kredytowym, czyli wymagaj przej cia z modelu zarz dzania ryzykiem pojedynczego kredytu do modelu zarz dzania ca ym portfelem kredytowym. Takie przej cie powoduje potrzeba aktywnego zarz dzania ca ym portfelem kredytowym, która powsta a ze spadku i niepewno ci warto ci zabezpiecze, z utworzenia rynku pochodnych instrumentów kredytowych, ze wzrostu ryzyka kredytowego na operacjach pozabilansowych, rozwoju metod modelowania ryzyka kredytowego poprzez uwzgl dnianie ocen ratingów a tak e z powstania nowej struktury adekwatno ci kapita owej. Podej cie portfelowe jest bardzo dobrym sposobem aktywnego zarz dzania ryzykiem kredytowym, poniewa pozwala 24 : zmierzy ilo ciowo i kontrolowa ryzyko kredytowe, oceni skal ryzyka kredytowego na ró norakich p aszczyznach (np. rodzaj bran y, lokalizacja d u ników, klasyfikacj ratingowa), a zatem poprawia bezpiecze stwa portfela w nast pstwie jego dywersyfikacji, kszta towa struktur portfela zaanga owa ze uwagi na optymalizacj uk adu zysk-ryzyko oraz wykorzystywa modele RAPM, szacowanie ryzyka portfelowego przy zastosowaniu metody VaR, dynamicznie ocenia zmiany jako ci portfela, oszacowa adekwatno kapita ow, wybra portfel efektywny i optymalny, limitowa zaanga owania przypadaj ce na poszczególnych klientów, bran e w formie funkcji ryzyka b d innej relacji, np. RAROC > ROE. 23 M. Capiga, J. Harasim, G. Szustak, Finanse..., op. cit., s D. G tarek, R. Maksymiuk, M. Krysiak,. Witkowski, Nowoczesne metody, op. cit., s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

13 Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej 155 Podsumowanie Podsumowuj c rozwa ania nale y stwierdzi, i niezale nie od ewolucji zarz dzania ryzykiem kredytowym pozostanie ono najbardziej typowym i gro nym rodzajem ryzyka bankowego. Kredyty s bowiem bardzo istotnym sk adnikiem aktywów banku a zarz dzanie ryzykiem kredytowym jest jednym z najbardziej znacz cych obszarów zarz dzania aktywami i pasywami banku. Umiej tne wykorzystywanie technik monitorowania rynku, zdobytych informacji i manewrowania ryzykiem wymaga ci g ego pog biania wiedzy i wdra ania jej do praktyki bankowej. Z do wiadczenia banków wynika, e to w a nie ryzyko kredytowe stanowi o najcz stsz przyczyn upad o ci i bankructwa banków, dlatego te w adze nadzorcze i banki przywi zuj tak du uwag do zarz dzania tym ryzykiem. Z tego wzgl du Komitet Bazylejski jest ochrona stabilno ci sektora finansowego oraz kompleksowe podej cie do ryzyka. Na podstawie standardów okre laj cych zasady prowadzenia dzia alno ci kredytowej w NUK wypracowano metody oceny ryzyka kredytowego, sposoby monitoringu a tak e zarz dzania ca ym portfelem,, kredytowym. Im mniej rygorystyczne warunki stawia bank przy udzielaniu kredytu i ocenie zdolno ci kredytowej tym wy szy mo e przyzna kredyt nawet i przy wy szej wielko ci odsetek, ale równocze nie istnieje automatycznie wy sze ryzyko utrata kredytu i odwrotnie. W takich okoliczno ciach banki musz wybra takie metody i techniki oceny ryzyka kredytowego, dzi ki którym b d dba o interes swój i przyczynia si b d do zapewnienia bezpiecze stwa ca ego sektora bankowego. Bibliografia B aszczuk D.J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce: identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa Capiga M., Dzia alno kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa Capiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, Stowarzyszenie Ksi gowych w Polsce, Warszawa Daniluk D., Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Mened era i Bankowca, Warszawa Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa. G tarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski., Nowoczesne metody zarz dzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa Jajuga K., Zarz dzanie ryzykiem, PWN, Warszawa ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

14 156 B. Doma ska-szaruga Kania E., Rosi ski P., Ryzyko kredytowe w banku, [w:] Jajuga K. (red.), Zarz dzanie ryzykiem, PWN, Warszawa Kerna J., Wp yw Nowej Umowy Kapita owej Komitetu Bazylejskiego (Basel II) na nast pny Pa stwa wniosek kredytowy, ( ). Kraska M, Credit scoring i credit rating: zastosowanie w banku komercyjnym, Starodruk, Warszawa Uchwa a KNB nr 1/2007 z dnia r. (Dziennik Urz dowy NBP nr 2/2007 poz. 3). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939). Wiatr M.S., Zarz dzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa Zaleska M. (red.), Wspó czesna bankowo, Difin, Warszawa Zombirt J., Nowa Umowa Kapita owa. Ewolucja czy rewolucja, Cedetu, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo