LOGISTYKA ZAOPATRZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA ZAOPATRZENIA"

Transkrypt

1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA PROJEKT CZĘŚĆ 1 1. Wybór i charakterystyka systemu logistycznego (firmy) Opis firmy adres, logo, dane kontaktowe, Historia firmy, Zakres działalności, Schemat organizacyjny, Inne informacje. 2. Definiowanie popytu - makrootoczenie firmy/branży/systemu logistycznego: a) Czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój nowego produktu - makrootoczenie: Ekonomiczne, Np. dostępność kredytów, stopy procentowe, podatki, koszty pracy. Demograficzne, Np. liczba ludności, struktura wieku i płci, liczba urodzeń. Technologiczne, Np. innowacje, dostępne technologie produkcji i materiały, postęp techniczny. Polityczno- prawne, Np. podatki, fundusze unijne, limity produkcyjne, polityka ekologiczna. Społeczno kulturowe Np. język, poczucie przynależności narodowej, wartości etyczne, religijne. Lub inne np.: ekologiczne. UWAGI: Należy wymienić tylko te czynniki, które mają NAJWAŻNIEJSZY wpływ na rozwój produktu/branży.

2 b) Charakterystyka rynku na jakim działa przedsiębiorstwo, Charakterystyka analizowanego rynku informacje pochodzące z GUS, EUROSTATU, portali branżowych i inne dotyczące pozostałych danych makroekonomicznych rynku, w szczególności: Wielkość obrotów spadek czy wzrost?, Ceny przykładowych produktów, Prognozowanie opis przewidywanej przyszłej sytuacji na rynku naszego wyrobu (analiza trendów, wahań cyklicznych, wahań sezonowych), Stopień innowacyjności, Udział kapitału obcego, Inne jakie?. c) Określenie prognozy popytu przy wykorzystaniu metod statystycznych W celu określenia prognozy zapotrzebowania klientów na realizowane w badanym systemie logistycznym usługi bądź wytwarzane produkty można się posłużyć metodami statystycznymi, takimi jak: metoda średnich pełzających gdzie prognoza jest wyznaczana wg. następującego wzoru: pppppppppppppppp = Σwwwwwwwwwwścccc NN ooooooooooóww ppppppppppppppppppppącccccch ppppppppppppppę llllllllllll ooooooooooóww NN W przykładzie pokazanym w pliku Prognoza.xls pokazane zostały obliczenia dla średniej pełzającej 3- i 4-okresowej. Metoda ważonych średnich pełzających gdzie prognoza jest wyznaczana wg. następującego wzoru: Σ iloczynów wwwwwwwwwwścccc NN ooooooooooóww ppppppppppppppppppppącccccch ppppppppppppppę ii ppppppppppppppppąddddddddddddddddh iiii wwwwww pppppppppppppppp = llllllllllll ooooooooooóww NN

3 Suma wag musi być równa 1. W przykładzie z pliku Prognoza.xls pokazane zostały obliczenia dla średniej pełzającej 3-okresowej oraz wag o wartościach odpowiednio 0,2; 0,5 i 0,3. Metoda średnich pełzających wykładniczych pppppppppppppppp nnnn kkkkkkkkkkkkkk oooooooooo prognoza za poprzedni okres + ssssssłaa wwwwwwłaaaaaaaaaaącccc (wwwwwwwwwwść bbbbbbżącccccccc oooooooooooo pppppppppppppppp zzzz pppppppppppppppppp oooooooooo) = llllllllllll ooooooooooóww NN Przyjęta w przykładzie wartość stałej wygładzającej wynosi 0,1. Porównanie przykładowych wyników prognozowania zostało pokazana na Rys. 1. Prognozowanie według średnich pełzających Prognoza Okres Dane 3 śred.pełzaj. 4 śred.pełzaj. waż.3 śr.pełz. wykł.waż.śr.pełz. Rys. 1. Wykres przedstawiający przykład prognozowania z użyciem metod średnich pełzających Wygładzanie wykładnicze - metoda Browna Istotą wygładzania wykładniczego jest szacowanie poszczególnych wartości, jako średnich ważonych z ich najnowszych realizacji i ocen poprzednich, największą wagę przypisując

4 ostatniej (najnowszej) zmiennej, nieco mniejszą poprzedniej, jeszcze mniejszą dalszej itd. Wagi przypisywane realizacjom zmiennych maleją w przeszłość wykładniczo, czyli w postępie geometrycznym (o ilorazie (1-α)). Tak więc najnowsza ocena wartości prognozy - yśr t, dokonywana po okresie t, będzie równa: y śrt =αy t + (1-α)y śrt-1 gdzie: y śrt - wyrównana wykładniczo średnia ocena trendu prognozy po okresach t i t-1 ; y t - ostatnia (najnowsza) realizacja zmiennej prognozowanej; α- parametr wyrównania, mogący przyjmować stałe wartości z przedziału od 0 do 1. Prognozą w okresie t+t (gdzie T=1,2,...) będzie w prostym modelu Browna ostatnio obliczona średnia, czyli y t+t =y t. Wartość parametru α jest zazwyczaj dobierana metodą prób i błędów. Jeśli prognozowana zmienna wykazuje małą regularność i duże, dynamiczne zmiany trendu, lepiej przyjąć wartość α bliską 1. Porównanie przykładowych wyników prognozowania dla róznych wartości α zostało pokazana na Rys Metoda Brown'a 40 Prognoza Okres Dane α=0,1 α=0,2 α=0,8 Rys. 2. Wykres przedstawiający przykład prognozowania z użyciem metod średnich pełzających.

5 3. Klienci, dostawcy i konkurencja a) Klienci, Wstępna charakterystyka podmiotów do których są kierowane produkt(y) firmy, w szczególności: Kto jest klientem osoby prywatne czy inne przedsiębiorstwa? Podstawowe informacje o klientach (nazwy firm, adresy, branże, rozmieszczenie b) Dostawcy geograficzne itd.), Wewnętrzni np. inne odziały firmy, koncernu; Zewnętrzni: c) Konkurencja Co dostarczają? W jakich ilościach? W jaki sposób odbywa się transport? Charakterystyka konkurencji, Produkty konkurencyjne, Jakie udziały mają w rynku poszczególne firmy. Analizę siły firm konkurencyjnych można przeprowadzić z wykorzystaniem poniższego benchmarku przyjmując skalę ocen od 5 (dobry) do 1 (słaby). Tab. 1. Benchmarking firm konkurencyjnych Lp KLUCZOWE CZYNNIKI (przykłady) WARTOŚĆ WZGLĘDNA (przykłady) FIRMA 1 FIRMA 2 1. Jakość produktów 0,1 4 0,4 5 0,5 2. Lokalizacja 0,15 3 0,45 3 0,45 3. Asortyment 0,1 3 0,3 2 0,2 4. Ceny 0,1 2 0,2 4 0,4 5. Dystrybucja 0,05 1 0,05 3 0,15

6 6. Zdolności produkcyjne 0,1 1 0,1 1 0,1 7.. RAZEM 1 1,5 1,8 4. Wstępne definiowanie przepływu informacji i materiałów Przepływ materiałów (surowców do produkcji) Przepływ materiałów w toku produkcji Przepływ informacji. Rys. 3. Schemat przepływu informacji i materiałów w przedsiębiorstwie. Źródło: Wydawnictwo naukowe PWN, Aneks: Zarządzanie operacyjne Definicja kluczowych procesów logistycznych (w tym produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych). a) Analiza make or buy Analizę co produkować lub jakie usługi spedycyjne wykonywać, a co kupić lub zlecić w firmie zewnętrznej, można przeprowadzić : w sposób uproszczony decydując o kupnie tylko tych surowców i części, których produkcja nie jest możliwa bez dodatkowych inwestycji w maszyny i urządzenia produkcyjne,

7 LUB w sposób analityczny 1 przeprowadzając wariantową analizę kosztów biorąc pod uwagę ew. konieczność rozbudowy linii produkcyjnej lub systemu transportowego, aby móc wyprodukowac daną część lub wykonać usługę transportową. Surowce, części (usługi) wybrane do zakupu można przedstawić na grafie BOM i odznaczyć tak jak zostało to pokazane na Rys. 4. (czerwony kolor). PRODUKT PODZESPÓŁ 1 PODZESPÓŁ 2 CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 SUROWI EC 1 SUROWIEC 2 Rys. 4 Przykład diagramu - Bill of materials Źródło: Opracowanie własne b) Określenie zapotrzebowania zdolności logistycznych. Opisać sposób określenia zapotrzebowania na zdolności logistyczne czyli np. wielkość programu produkcji wg. obliczonej w rozdz.2 prognozy popytu na dany produkt lub usługę spedycyjną. Wynik przedstawić w poniższej tabeli. Tab. 2. Zestawienie prognozy sprzedaży i programu zdolności logistycznych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rocznie Prognoza Sprzedaży np. szt. Program Produkcji np. szt. Źródło: Opracowanie własne 1 Na wyższą ocenę

8 c) Procesy produkcyjne/spedycyjne Charakterystyka procesu produkcyjnego lub spedycyjnego przedstawiona: w postaci uproszczonego opisu czynności wykonywanych w procesie produkcyjnym/spedycyjnym, np.: 1. Cięcie rur, 2. Gięcie rur, 3. Wiercenie otworów w rurach, 4. Wycinanie blatu, 5. Skręcanie stołu. ORAZ w postaci grafu procesów produkcyjnych/spedycyjnych ilustrującego kolejność wykonywanych czynności np.: Rys. 5. Przykładowy graf procesu produkcji Źródło: Opracowanie własne Gdzie: Operacja technologiczna czynność jaka musi być wykonana w celu przetworzenia danej części/elementu/składnika wyrobu gotowego Kontrola jakości Pole odkładcze lub inny typ magazynu przystanowiskowego Magazyn surowców lub półproduktów lub wyrobów gotowych Operacja transportowa

9 LUB (dotyczy tylko PROCESU PRODUKCJI) jeżeli są dane dokładniejsze informacje o procesie można do jego opisu wykorzystać również karty technologiczne 2 : Tab. 3. Przykład karty technologicznej Nazwa wyrobu Karta technologiczna nr Nazwa elementu Materiał (rodzaj i ilość na szt.) Partia produkcyjna ( n - ilość szt.) Nr Opis Stanowisko O1 tpz tj T [godz.] [godz.] [godz.] O2 O3 Itd. Źródło: Opracowanie własne Nazwa elementu - nazwa elementu, podzespołu, którego wykonanie opisują operacje technologiczne zawarte w danej karcie technologicznej, Materiał (rodzaj i ilość na 1 szt.) surowce lub/i części niezbędne do zrealizowania operacji technologicznych zawartych w danej karcie technologicznej, Wielkość partii produkcyjnej - ilość sztuk danego elementu/wyrobu produkowanego w 1 partii produkcyjnej; wielkość partii produkcyjnej jest ustalana na podstawie czynników organizacyjno-technologicznych zależnie od zakładu, procesu, maszyny itd. t pz - czas przygotowawczo-zakończeniowy dla partii produkcyjnej, czas jaki potrzebny jest na uruchomienie stanowiska (maszyny) oraz jego wyłączenie (przygotowanie do zakończenia jej pracy lub produkcji kolejnej partii produkcyjnej), 1 czas t pz jest określony dla 1 partii produkcyjnej! 2 Na wyższą ocenę

10 t j czas jednostkowy; czas w którym przetwarzamy materiał dla pojedynczej operacji technologicznej, T łączny czas wykorzystania stanowiska lub/i pracownika produkcyjnego, oraz t pz +n*t j =T lub t pz /n+t j =t d) Procesy transportowe Do ich opisania można wykorzystać Tabelę 4. Tab. 4. Opis operacji transportowych Nr Skąd Dokąd Co Czas Trwania Środek transportu W jaki sposób Maks. pojemność środka transportowego 6. Zapasy a) Parametry techniczne magazynowanych surowców i części Lp Nazwa JT JH Surowiec Parametry techniczne Opakowanie Rodzaj Wymiary Pojemność Gdzie: J T jednostka techniczna używana w procesie realizowanym w analizowanym przedsiębiorstwie np. szt, litr, kg, m 2 J H jednostka handlowa używana przez dostawców np. szt, litr, kg, m 2. W tych jednostkach są zamawiane potrzebne surowce oraz podzespoły, a następnie przeliczane na jednostkę techniczną, Surowiec z jakiego materiału wykonany jest dany podzespół np.: PE(polietylen), St3 (stal), drewno (gatunek) itd. W przypadku zakupu surowców nie przetworzonych lub niskoprzetworzonych np. piasek, mąka itp. ta pozycja może pozostać pusta (wystarczy wypełnione pole nazwa); W przypadku skomplikowanych podzespołów wykonanych z wielu materiałów można wymienić tylko wybrane z nich.

11 Parametry techniczne wymiary podzespołu, masa, specjalne właściwości lub warunki przechowywania. Opakowanie: rodzaj - kartonowa paczka, opakowanie z tworzywa itp., ale też przekładka z papieru pomiędzy np. rurami położonymi na stelażu w magazynie, wymiary - wymiary gabarytowe (maks. zewnętrzne) opakowania, pojemność - ilość surowca/części jaka mieści się w jednostce opakowania. b) Zapotrzebowanie na części i surowce Lp Nazwa Zapotrzebowanie jednostkowe Zapotrzebowanie jednostkowe Łączne zapotrzebowanie roczne ABC/XYZ [JT] [JH] [JH] - Zapotrzebowanie jednostkowe jaka ilość materiału lub sztuk podzespołu jest potrzebna do wykonania 1 sztuki produktu w J T i po przeliczeniu na J H, Łączne zapotrzebowanie roczne łączne zapotrzebowanie na materiały lub podzespoły w J H w skali roku wyliczone z zapotrzebowania jednostkowego i wielkości programu produkcji, Klasyfikacja ABC Polega ona na przyporządkowaniu materiałów lub wyrobów do jednej z 3 grup.: Grupa A zapasy cenne, stanowiące 5-20% liczebności asortymentowej zapasów, ale mający znaczny udział w wartości, sięgający 75-80%; grupę tę, o wysokiej wartości i (lub) dużym udziale w kosztach materiałowych ogółem, należy traktować ze szczególną uwagą w zakresie: analizy cenowej i struktury kosztów, szczegółowego przygotowywania zamówień, precyzyjnych procedur dystrybucji w przedsiębiorstwie, efektywnego zarządzania poziomami zapasów, precyzyjnego ustalania poziomów zapasów (zwłaszcza bezpieczeństwa); Grupa B zapasy mające udział w wysokości 15-20% zarówno w liczebności asortymentowej jak i ich wartości; Grupa C zapasy o charakterze masowym, mające największy udział w liczebności asortymentowej (60-80%) i bardzo niski udział w wartości (około 5%). W stosunku do

12 tych materiałów, można sobie pozwolić na mniej restrykcyjne zasady zamawiania i tworzenia zapasów. Klasyfikacja XYZ Polega ona na przyporządkowaniu materiałów lub wyrobów według regularności ich zapotrzebowania do jednej z 3 grup.: Grupa X - materiały, na które jest regularne zapotrzebowanie przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań < 20 % średniego zużycia, Grupa Y - materiały te charakteryzują się zapotrzebowaniem mającym charakter wahań sezonowych lub/i występowaniu istotnego przyrostu ze średnią trafnością prognoz; zużycie podlega silnym wahaniom wynoszącym % średniego zużycia. Grupa Z - materiały te charakteryzują się bardzo nieregularnym zapotrzebowaniem i niską dokładnością jego prognoz; zużycie podlega silnym wahaniom wynoszącym > 50 % średniego zużycia. W praktyce jednak najlepsze może okazać się wykorzystanie kombinacji metody ABC i XYZ. W poniższej tabeli ukazane jest powiązanie obu metod, co ułatwia podjęcie odpowiednich działań w sferze gospodarki materiałowej. Materiały XA powinny być wykorzystywane/zamawiane ze szczególną uwagą, ze względu na wysoką wartość, a ich zapasy powinny być niskie, ponieważ występuje wysoka dokładność prognozowania ich zużycia. Materiały ZC wykorzystuje się/kupuje rutynowo z powodu niskiej wartości. Poziom ich powinien być dość wysoki, gdyż istnieje niska dokładność prognozy poziomu zapotrzebowania na nie. Połączenie XYZ i ABC Wybrana na podstawie analiz grupa A X Y Z x B C X c) Analiza sposobu zamawiania obliczyć: Ekonomiczną wielkość zamówienia EOQ (Economic Order Quantity) Obliczenie EOQ pozwala na określenie wielkości dostawy tak, aby suma kosztów zamówienia i magazynowania była minimalna.

13 EEEEEE = 2 D Kz KKKK Gdzie: D Ku Kz - popyt roczny, np sztuk/rok, - jednostkowy koszt utrzymania zapasu, np. 10zł/sztukę/rok, - jednostkowy koszt zamawiania, np. 100 zł/zamówienie, Zapas TD Cz S S śr Q R Czas Złożenie zamówienia T Przyjęcie dostawy Rys. 6. Model zamawiania według EOQ Źródło: Bielski R.: Wykład do przedmiotu Logistyka zaopatrzenia. WSB 2013 Dodatkowe oznaczenia: PARAMETRY ILOŚCIOWE Q - wielkość zamówienia S - zapas maksymalny S śr - zapas średni R - punkt zamawiania PARAMETRY CZASOWE T - okres (cykl) zamawiania Cz - cykl zapasów TD - czas dostawy Przykład: DANE D = 1200 szt./rok Kz = 100 zł/zamówienie Ku= 6 zł/szt./rok LD = 240 dni roboczych/rok Ekonomiczna wielkość zamówienia

14 2 D Kz Q* = = = 200 sztuk Ku 6 Zapas maksymalny S = Q* = 200 sztuk Zapas średni S Q* 200 Sśr = = = = 100 sztuk Liczba zamówień w roku D 1200 LZ = = = 6 zamówień Q* 200 Roczny koszt utrzymania zapasu Q* 200 KU = Ku = 6 = zł Roczny koszt zamawiania D 1200 KZ = Kz = 100 = 600 zł Q* 200 Łączny roczny koszt zapasu K = KU + KZ = = 1200 zł Określić Punkt zamówienia ROP (ReOrder Point) Równie ważna z punktu widzenia zarządzania zapasami jest wielkość zapasu, przy którym należy złożyć zamówienie u dostawcy. ROP = d* TD+ SS Gdzie: ROP wielkość zapasu w magazynie, przy której należy złożyć zamówienie tego samego surowca, d średnie zużycie danego surowca w ciągu dnia, TD okres od złożenia do otrzymania dostawy surowca, SS zapas bezpieczeństwa

15 Zapas TD Cz S s śr Q R SS Czas Złożenie zamówienia Przyjęcie dostawy Rys. 7. Model Punktu Zamawiania Źródło: Bielski R.: Wykład do przedmiotu Logistyka zaopatrzenia. WSB 2013 Dodatkowe oznaczenia: Q(EOQ) - wielkość zamówienia S - zapas maksymalny SS - zapas bezpieczeństwa S śr - zapas średni R(ROP) - punkt zamawiania d - średnie zużycie surowca w ciągu dnia TD - czas dostawy Za pomocą wykresu zestawić wyniki obu analiz. d) Analiza MTS/MTO Na podstawie danych zebranych w rozdz. 2 projektu należy określić czy produkt w analizowanym procesie logistycznym będzie wytwarzany wg modelu:

16 MTS (Make to Stock) produkcja na magazyn, brak (lub ograniczenie) możliwości dostosowywania produktu do wymagań klienta, MTO (Make to Order) produkcja uwzględniająca indywidualne wymagania klienta. Krótko uzasadnić wybór. 7. Mapa Strumienia Wartości VSM stan bieżący Mapa(owanie) Strumienia Wartości (VSM Value Stream Map) jest sposobem graficznego przedstawienia przepływu strumieni informacji oraz zasobów przez system logistyczny. Dzięki zmapowaniu przepływów, organizacja potrafi zidentyfikować miejsca występowania marnotrawstwa ( czyli to za co Klient systemu nie chce płacić) i po wykonanej analizie opracować sposób ich redukcji lub całkowitej eliminacji. W zależności od wymaganej dokładności opracowania VSM, na mapie należy przedstawić wszystkie bądź tylko wybrane (pogrupowane w bardziej ogólne kategorie) procesy/podprocesy systemu logistycznego. Formatka do wykonania VSM (wraz z potrzebnymi ikonami) znajduje się w pliku VSM Example.xls. W zakładce Current VSM został przedstawiony przykład mapowania stanu obecnego (Current) wraz z dodatkowymi uwagami dotyczącymi zidentyfikowanych problemów w systemie. Zakładkę należy wykorzystać to stworzenia własnej VSM stanu obecnego. Zakładka Future służy przedstawieniu przepływów po udoskonaleniu (stan przyszły).

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Metody określania wielkości partii cz.1. Zajęcia Nr 6

Metody określania wielkości partii cz.1. Zajęcia Nr 6 Metody określania wielkości partii cz.1 Zajęcia Nr 6 Metody Metody statyczne - Wyliczane jednorazowo; - Nie ulegają zmianom w czasie; Rodzaje metod statycznych: ekonomicznej wielkości zamówienia (dostaw),

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak Zadania przykładowe na egzamin z logistyki przygotował: Rafał Walkowiak Punkt zamawiania Proszę określić punkt dokonywania zamawiania jeżeli: zapas bezpieczeństwa wynosi 10 sztuk, czas realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji

Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji www.strattek.pl Strona 1 Spis 1. Korzyści z optymalizacji zapasów magazynowych 3 2. W jaki sposób przeprowadzamy optymalizację? 3 3. Przykład optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski ZAPASY Zapasy - niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez firmę celem użycia w przyszłości (dalsze przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Zapas: definicja. Zapasy: podział

LOGISTYKA. Zapas: definicja. Zapasy: podział LOGISTYKA Zapasy Zapas: definicja Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w rozpatrywanym systemie logistycznym, bieżąco nie wykorzystywana, a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA POLITYKA ZAPASÓW

OPTYMALNA POLITYKA ZAPASÓW Dorota Miszczyńska Postawowe modele zapasów OPTYMALNA POLITYKA ZAPASÓW Problemy zapasów, kształtowania ich wielkości dotyczą dwóch rodzajów działalności: produkcyjnej oraz handlowej. Celem jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA (EOQ) ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Małgorzata GRZELAK Jarosław ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Logistyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak Prognozowanie popytu mgr inż. Michał Adamczak Plan prezentacji 1. Definicja prognozy 2. Klasyfikacja prognoz 3. Szereg czasowy 4. Metody prognozowania 4.1. Model naiwny 4.2. Modele średniej arytmetycznej

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI WŁAŚCIWIE PO CO ZAPASY?! Zasadniczą przyczyną utrzymywania zapasów jest występowanie nieciągłości w przepływach materiałów i towarów. MIEJSCA UTRZYMYWANIA ZAPASÓW

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Poziom Obsługi Klienta

Poziom Obsługi Klienta Poziom Obsługi Klienta Zadanie 1. Na podstawie przedstawionego poniżej profilu popytu na telefony komórkowe marki X w salonie firmowym jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej, obserwowanego w czasie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne MSP Semestr letni 2010/2011. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne MSP Semestr letni 2010/2011. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne MSP Semestr letni 2010/2011 Wykład 2 2.03.2011 Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami Zapas Zapas pozycji wykazujących ruch Zapas pozycji nie wykazujących ruchu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 7 Zapas bezpieczeństwa i systemy zamawiania Agnieszka Stachowiak Podstawowy model zapasu Ilość Z max N D n p Z d Z o Moment wysłania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2 http://www.outcome-seo.pl/excel1.xls DODATEK SOLVER WERSJE EXCELA 5.0, 95, 97, 2000, 2002/XP i 2003. 3 Dodatek Solver jest dostępny w menu Narzędzia. Jeżeli Solver nie jest

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Nr ćwiczenia: 3 Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Temat: Programowanie dynamiczne Cel ćwiczenia: Formułowanie i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

PROCES PRODUKCJI CYKL PRODUKCYJNY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY RYSOWANIE HARMONOGRAMU

PROCES PRODUKCJI CYKL PRODUKCYJNY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY RYSOWANIE HARMONOGRAMU PROCES PRODUKCJI CYKL PRODUKCYJNY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY RYSOWANIE HARMONOGRAMU 1. Proces produkcji Definicja Proces produkcyjny wyrobu zbiór operacji produkcyjnych realizowanych w uporządkowanej kolejności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Gospodarka magazynowa Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Definicja zapasu Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami Zarządzanie zapasami Przedmiot: Zarządzanie produkcją Moduł: /3 Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój:

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami Zarządzanie zapasami Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 2/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia...

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... PLAN WYNIKOWY Przedmiot : PLANOWANIE PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... Nr dopuszczenia: ZSE-TLOG 333107-2014 II LOG Liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Problem zarządzania produkcją i zapasami

Problem zarządzania produkcją i zapasami Problem zarządzania produkcją i zapasami Wykorzystamy zasadę optymalności Bellmana do poradzenia sobie z zarządzaniem zapasami i produkcją w określonym czasie z punktu widzenia istniejącego i mogącego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I Autor: dr inż. Roman DOMAŃSKI LITERATURA: 2 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie Szkolenie dla pracowników Urzędu Statystycznego nt. Wybrane metody statystyczne w analizach makroekonomicznych dr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Metody określania wielkości partii cz.2. Zajęcia Nr 7

Metody określania wielkości partii cz.2. Zajęcia Nr 7 Metody określania wielkości partii cz.2 Zajęcia Nr 7 Metody Metody dynamiczne -wymagają ciągłego i systematycznego przeliczania potrzeb oraz kalkulowania wielkości zamówień lub wybranych kosztów logistycznych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Szeregi czasowe 1 Szeregi czasowe 2 3 Szeregi czasowe Definicja 1 Szereg czasowy jest to proces stochastyczny z czasem dyskretnym

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 Sterowanie 2 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA. AUTOR: dr inż.

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA. AUTOR: dr inż. 1 METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 2 1. DANE PROJEKTOWE 1.1. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU 3 1.1. Asortyment

Bardziej szczegółowo

Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym

Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym Jednym z ważniejszych elementów każdej gospodarki jest system bankowy. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza dostawców. Zajęcia Nr 8

Analiza dostawców. Zajęcia Nr 8 Analiza dostawców Zajęcia Nr 8 Procedura zakupowa 1. Ocena i analiza zapotrzebowania charakter zapotrzebowania - (powtarzalny) czy jednorazowy, pilność zapotrzebowania, przedmiot zapotrzebowania (co?dla

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Autor: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami GOSPODARKA ZAPASAMI Stanisław Krzyżaniak

Gospodarka zapasami GOSPODARKA ZAPASAMI Stanisław Krzyżaniak Gospodarka zapasami Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami el el el el el Analiza

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Logistyka na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Logistyka na kierunku Zarządzanie dr Andrzej Podleśny Poznań, dnia 1 października 2017 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Logistyka na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Logistyka

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik logistyk 342[04]

I.1.1. Technik logistyk 342[04] I.1.1. Technik logistyk 342[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 777 Przystąpiło łącznie: 588 przystąpiło: 584 przystąpiło: 578 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 492 (84,2%) zdało: 325 (56,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie Studium przypadku w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY

PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ 3 1. Proces produkcji Definicja Proces produkcyjny wyrobu zbiór operacji produkcyjnych realizowanych w uporządkowanej kolejności w celu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU. mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU. mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych 1 Literatura Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik technologii ceramicznej 311[30]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik technologii ceramicznej 311[30]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI. Klasyfikacja dostawców AUTOR: ADAM KOLIŃSKI RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI. Klasyfikacja dostawców

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI. Klasyfikacja dostawców AUTOR: ADAM KOLIŃSKI RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI. Klasyfikacja dostawców 1 RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI 2 Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z surowca Y. Do potencjalnych dostawców surowca Y należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca 2 (D2), Dostawca 3 (D3),

Bardziej szczegółowo