Prawo energetyczne Komentarz do ustawy PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY. Sławomir Turkowski. Publikacje Prawa energetycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo energetyczne Komentarz do ustawy PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY. Sławomir Turkowski. Publikacje Prawa energetycznego"

Transkrypt

1 PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY Sławomir Turkowski Publikacje Prawa energetycznego 1

2 PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY 2

3 Sławomir Turkowski PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY Stan prawny na dzień 1 października 2012 r. Wydanie I Copyright by Sławomir Turkowski ISBN: Warszawa

4 SPIS TREŚCI WSTĘP Miejsce Prawa energetycznego w systemie prawa publicznego gospodarczego Zasady Prawa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne Solidarność energetyczna Fizykochemiczne cechy energii i paliw w ujęciu rozwiązań prawno-regulacyjnych Konstytucja RP a normy Prawa energetycznego Systematyka Prawa energetycznego Orzecznictwo w aspekcie Prawa energetycznego Wykładnia Prawa energetycznego Zasady stosowania dyrektyw unijnych Podstawy liberalizacji rynków sektora energetycznego ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. [Zakres i cel ustawy oraz wyłączenia] Problematyka oszczędnego użytkowania energii i paliw Problematyka konkurencji w energetyce Pomoc państwowa w aspekcie tendencji liberalizacyjnych Problematyka ochrony środowiska w ujęciu sektora energetycznego Umowy międzynarodowe w sektorze energetycznym i zakres ich obowiązywania

5 GATT/WTO Traktat Karty Energetycznej Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej Art. 3. [Słowniczek definicji ustawowych] Przesył i problematyka dystrybucji energii Uwarunkowania i specyfika obrotu paliwami i energią Definicja sprzedaży paliw lub energii Problematyka zaopatrzenia w energię Instalacje i inne urządzenia Sieci energetyczne Pojęcie przedsiębiorstwa energetycznego Pojęcie użytkownika systemu elektroenergetycznego i ich rodzaje Taryfa Odnawialne źródła energii Operatorzy systemu przesyłowego Subsydiowanie skrośne Wysokosprawna kogeneracja Art. 4. [Obowiązek utrzymania zdolności technicznej urządzeń, instalacji i sieci oraz świadczenia usług przesyłu i dystrybucji] Zasada dostępu stron trzecich (TPA) Zasada równoprawnego traktowania w energetyce Pojęcie usług przesyłu i dystrybucji Art. 4 (c). [Obowiązek świadczenia usług magazynowania] Art. 4(d). [Obowiązek świadczenia usług transportu gazu ziemnego]

6 Art. 4(e). [Usługi skraplania gazu ziemnego] Art. 4(f). [Istota świadczenia usług oraz kwestia odmowy ich świadczenia] Art. 4(g). [Odmowa zawarcia umowy] Art. 4(h). [Odmowa świadczenia usług przez przedsiębiorstwo pionowo i zwolnione z tego obowiązku] Art. 4(i). [Zwolnienie z obowiązku świadczenia usług tzw. nowej infrastruktury] Art. 4(j). [Wybór sprzedawcy] ROZDZIAŁ 2 DOSTARCZANIE PALIW I ENERGII Art. 5. [Umowy dostarczania paliw gazowych i energii] Zagadnienia ogólne Umowy Tryby zawarcia umowy Formy i rodzaje umowy Umowa kompleksowa Art. 5(a). [Sprzedaż z urzędu] Art. 5(b). [Przeniesienie umowy i zakres odpowiedzialności za powstałe zobowiązania] Art. 6. [Kontrola układów pomiarowych] Art. 6(a). [Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy] Art. 7 [Warunki przyłączenia do sieci] Art. 7(a). [Wymogi eksploatacyjne i techniczne urządzeń sieciowych] Art. 8. [Zasady rozstrzygania sporów] Art. 9. [Odesłanie do przepisów]

7 Art. 9(a). [Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza] Art. 9(b). [Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych] Art. 9(c). [Obowiązki operatora systemu przesyłowego i dystrybucyjnego] Art. 9(d). [Undbundling] Art. 9(e). [Świadectwo pochodzenia] Art. 9(f). [Raport Ministra Gospodarki] Art. 9(g). [Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej] Art. 9(h). [Wyznaczenie operatora systemu] Umowa o powierzenie wykonywania obowiązków operatora Przesłanki wyznaczenia operatora Odmowa wyznaczenia operatora sieci Wyznaczenie operatora z urzędu Elementy składowe decyzji o wyznaczeniu operatora Zakres obowiązków właściciela sieci Art. 9(i). [Przetarg na sprzedawcę z urzędu] Procedura wyboru sprzedawcy z urzędu Ogłoszenie o przetargu Treść i elementy dokumentacji przetargowej Obligatoryjne składniki dokumentacji przetargowej Składniki formalne dokumentacji przetargowej Kryterium oceny ofert Fakultatywne składniki dokumentacji przetargowej Wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej Procedura wyłonienia sprzedawcy z urzędu Ocena merytoryczna ofert

8 Protokół z posiedzenia komisji Brak rozstrzygnięcia przetargu Unieważnienie przetargu Dokonanie wyboru sprzedawcy z urzędu Art. 9(j). [Zakres obowiązków podmiotu wytwarzającego energię elektryczną] Obowiązki w zakresie działań technicznych i współpracy z innymi operatorami Obowiązki w zakresie udostępniania informacji Bezpieczeństwo dostaw w przypadku zagrożenia Art. 9(k). [Operator systemu przesyłowego] Art. 9(l). [Świadectwo pochodzenia z kogeneracji] Rodzaje świadectw pochodzenia z kogeneracji Procedura wydania świadectw pochodzenia z kogeneracji Elementy niezbędne świadectwa pochodzenia z kogeneracji Okres świadectwa pochodzenia z kogeneracji Weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji Art. 9(m). [Prawa wynikającego ze świadectw] Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji Prowadzący rejestr świadectw pochodzenia z Kogeneracji Procedura umarzenia praw majątkowych ze świadectw pochodzenia z kogeneracji Art. 9(n). [Zakres obowiązków Ministra Gospodarki w aspekcie źródeł kogeneracyjnych] Art. 9(o). [Świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego] Definicja biogazu rolniczego Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego

9 Dane i informacje, jakie powinno zawierać świadectwie pochodzenia biogazu Procedura dotycząca wniosku o wydanie świadectw pochodzenia biogazu Terminy związane z wydaniem świadectw pochodzenia biogazu Art. 9(p). [Wytwarzanie energii z biogazu rolniczego] Kwestia utylizacji masy pofermentacyjnej Wymogi dotyczące wniosku i procedura rejestracji Odmowa dokonania wpisu Obowiązek informowania organu rejestrowego o zmianie danych Art. 9(r). [Zakres obowiązków wytwórców biogazu] Rodzaje obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego Produkty uboczne Sprawozdania kwartalne Obowiązek Prezesa Agencji Rynku Rolnego w zakresie raportów zbiorczych Art. 9(s). [Kontrola działalności regulowanej] Istota kontroli wykonywania działalności gospodarcze Przedmiot i podmioty kontroli Prowadzenie czynności kontrolnych oraz ich zakres Prawa podmiotu kontrolowanego Elementy protokołu kontroli Art. 10. [Obowiązek utrzymywania zapasów paliw] Metody gromadzenia zapasów Prawo do obniżenia obowiązkowej ilości zapasów paliw Obowiązek informacyjny o zużyciu i stanie zapasów paliw Procedura kontrolna

10 Odpowiedzialność i przesłanki zwolnienia się z niej Art. 11. [Ograniczenia w sprzedaży] Przesłanki dokonywania ograniczeń Bezpieczeństwo energetyczne i jego zagrożenia Plany w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej Procedura wprowadzania ograniczeń Kontrola realizacji podjętych ograniczeń Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorstwa za skutki ograniczeń i sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku stosowania się do wprowadzonych ograniczeń Art. 11(c). [Zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej] Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw Stany nadzwyczajne Obowiązki operatorów w sytuacji wystąpienia zagrożenia Art. 11(d). [Działania operatora w przypadku zagrożenia] Dyspozycje wydawane przez operatora w ujęciu zagrożeń i ich charakter prawny Koszty poniesione przez przedsiębiorstwa energetyczne w związku z ograniczeniami Art. 11(e). [Odpowiedzialność operatora i zakres jej ograniczenia] Podstawowe przesłanki odpowiedzialności operatora Zasada winy w aspekcie odpowiedzialności operatora systemu Ograniczenia w zakresie wysokości odpowiedzialności operatora przesyłowego i operatora systemu połączonego Zasady ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań użytkownikom systemu elektroenergetycznego Wyłączenie uprawnienia odbiorców do otrzymywania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych

11 Ograniczenia w zakresie wysokości odpowiedzialności operatora systemu dystrybucyjnego Procedura zgłaszania żądania naprawienia szkody operatora systemu dystrybucyjnego Art. 11(f). [Przesłanki w aspekcie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej] ROZDZIAŁ III POLITYKA ENERGETYCZNA Art. 12. [Rola Ministra Gospodarki] Kompetencje ministra gospodarki w aspekcie energetyki Art. 12(a). [Nadzór nad OSP] Art. 13. [Podstawowe cele polityki energetycznej państwa] Bezpieczeństwo energetyczne jako cel polityki energetycznej państwa Wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności jako cel polityki energetycznej państwa Ochrona środowiska jako cel polityki energetycznej państwa Art. 14. [Składniki polityki zagranicznej] Bilans paliwowo-energetyczny kraju Zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii Zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne Efektywność energetyczna gospodarki Działania w zakresie ochrony środowiska Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii Wielkości i rodzaje zapasów paliw

12 Kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo-energetycznego Kierunki prac naukowo-badawczych Współpraca międzynarodowa Art. 15. [Zasada zrównoważonego rozwoju] Istota zasady zrównoważonego rozwoju kraju Art. 15(a). [Publikacja wytycznych polityki energetycznej] Art. 15(b) [Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych i dostaw energii elektrycznej] Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa paliw gazowych i jego elementy Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i jego elementy Art. 15(c). [Sprawozdanie dotyczące nadużywania pozycji dominującej] Przygotowanie i przekazanie raportu Treść sprawozdania Art. 16. [Sporządzanie planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię] Istota planu rozwoju Elementy planu rozwoju Okres, na jaki sporządzane są plany rozwoju oraz ich aktualizacja Prognozowania i ich aktualizacja Opiniowanie planów rozwoju Art. 16(a). [Przetarg na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na tę energię]

13 Forma i procedura przetargu Przedmiot przetargu Umowa przetargowa Kryteria oceny składanych ofert Unieważnienie przetargu oraz uznanie go za nierozstrzygnięty Art. 16(b). [Podział zysku] Podstawowy zakres działań operatorów Zysk i zasady jego podziału Art. 17. [Rola samorządu województwa w aspekcie zaopatrzenia w energię i paliwa] Art. 18. [Zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe] Pojęcie gminy Zakres działania gminy Art. 19. [Przyjmowanie przez organy samorządu gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe] Rola organów gminy w aspekcie planowania energetycznego Plan zaopatrzenia w ujęciu czasowym i obszarowym Formy uczestnictwa przedsiębiorstw energetycznych w aspekcie planowania Procedura uchwalenia przyjętych założeń Skutki prawne uchwalenia założeń Art. 20. [Skutki braku zapewnienia realizacji założeń] Elementy składowe planu Charakter prawny umów zawieranych pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami energetycznymi

14 ROZDZIAŁ 4 ORGAN DO SPRAW REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ Wstęp Art. 21. [Prezes Urzędu Regulacji Energetyki] Zasady powoływania i odwoływania Prezesa URE Charakter prawny stosunku pracy Prezesa URE Podstawy funkcjonowania i struktura Urzędu Regulacji Energetyki Art. 21(a). [Organy właściwe w odniesieniu do poszczególnych jednostek w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią] Art. 22. [Skład Urzędu Regulacji Energetyki] Art. 23. [Zakres działania Prezesa URE] Udzielanie i cofanie koncesji Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf Ustalanie współczynników korekcyjnych, okresu obowiązywania taryf oraz wskaźników i opłat Opracowywanie wytycznych i zaleceń do planów rozwoju Uzgadnianie projektów planów rozwoju Wyznaczanie operatorów systemu i publikacja danych Udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia niektórych usług Zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci Organizowanie i przeprowadzanie przetargów Kontrolowanie standardów jakościowych obsługi oraz parametrów jakościowych Przepisy dotyczące transgranicznej wymiany energii elektrycznej - kontrola (rozporządzenie nr 714/2009) Kontrola dostępu do gazowych sieci przesyłowych (rozporządzenie nr 1775/2005)

15 Rozstrzyganie sporów Nakładanie kar pieniężnych Współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję Ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych Określanie i publikowanie wskaźników i cen oraz przetwarzanie i ogłaszanie innych informacji Gromadzenie informacji o projektach inwestycyjnych oraz monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego Wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych Zakres raportu Prezesa URE oraz opinia zarządu województwa Art. 24. [Sprawozdanie Prezesa URE] Art. 28. [Prawo wglądu Prezesa URE do dokumentów przedsiębiorstwa energetycznego] Podmioty zobowiązane do udzielania informacji Wymogi formalne żądania informacji Treść wezwania Zakres ochrony informacji przekazywanych Prezesowi URE Kary pieniężne Art. 29. [Podstawa prawna wynagradzania pracowników URE] Art. 30. [Postępowanie przed Prezesem URE] Odwołanie do przepisów kodeksowych Zasady postępowania przed Prezesem URE

16 Uczestnicy postępowania przed Prezesem URE Wszczęcie postępowania administracyjnego Akty wydawane przez Prezesa URE Termin na załatwianie spraw przez Prezesa URE oraz kwestia bezczynności organu administracyjnego Postępowanie wyjaśniające przed Prezesem URE Postępowanie odwoławcze Problematyka wzruszalności ostatecznych decyzji wydanych przez Prezesa URE Art. 31. [Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki] Obowiązek publikacyjny ROZDZIAŁ 5 KONCESJE I TARYFY Art. 32. [Koncesja] Pojęcie koncesji Charakter prawny stosunku koncesyjnego i koncesji Przedmiot koncesji Problematyka obowiązku koncesyjnego w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą Art. 33. [Udzielenie koncesji] Charakter procedury koncesyjnej Strony postępowania koncesyjnego Promesa udzielenia koncesji Przesłanki uzyskania koncesji Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą Przesłanki niedopuszczalności udzielenia koncesji

17 Obowiązek informacyjny w zakresie odmowy udzielenia koncesji Art. 34. [Opłata z tytułu udzielenia koncesji] Zakres podmiotowy opłat koncesyjnych Podstawy prawne opłaty koncesyjnej, jej wysokość i zasady pobierania Skutki wniesienia opłaty koncesyjnej w nieprawidłowej wysokości lub z naruszeniem terminu Art. 35. [Treść wniosku o udzielenie koncesji] Składniki wniosku o udzielenie koncesji Procedura związania z wnioskiem o udzielenie koncesji Opłata skarbowa za wydanie koncesji Art. 36. [Okres, na który udzielana jest koncesja] Art. 37. [Treść koncesji] Podstawowe elementy dokumentu koncesyjnego Art. 38. [Zabezpieczenie majątkowe] Zakres zabezpieczenia majątkowego Forma i wysokość zabezpieczenia majątkowego Art. 39. [Wniosek o przedłużenie ważności koncesji] Przesłanki przedłużenia ważności koncesji Procedura przedłużenia ważności koncesji Art. 40. [Nakaz prowadzenia działalności po wygaśnięciu koncesji] Istota wygaśnięcia decyzji i nakaz dalszego prowadzenia działalności w zakresie koncesji Nakaz dalszego prowadzenia działalności w kontekście upadłości i likwidacji Forma i skutki nakazu kontynuowania działalności Pokrycie strat od Skarbu Państwa

18 Granice odpowiedzialności Skarbu Państwa Art. 41. [Cofnięcie koncesji oraz zmiany jej zakresu lub warunków] Podstawy cofnięcia koncesji oraz zmiany jej zakresu lub warunków Obligatoryjne cofnięcie koncesji Prawomocne orzeczenie o zakazie wykonywania działalności gospodarczej Niepodjęcie działalności w wyznaczonym terminie, trwałe zaprzestanie działalności Cofnięcie albo wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego Zmiana warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją Podstawy cofnięcia koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą Rażące naruszenie warunków koncesji lub innych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej Fakultatywne cofnięcie koncesji Art. 42. [Wygaśnięcie koncesji] Wygaśnięcie koncesji z mocy prawa Art. 43. [Promesa] Istota promesy Wniosek o wydanie promesy koncesji Decyzja o udzieleniu promesy koncesji Procedura odwoławcza Art. 44. [Prowadzenie ewidencji księgowej] Obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych Art. 45. [Zasady kalkulacji taryf dla paliw gazowych lub energii] Zasady dokonywania kalkulacji taryf Kwestia kosztów uzasadnionych

19 Art. 45(a). [Zasady rozliczania opłat] Zasady ustalania opłat za dostarczone odbiorcy paliwa lub energię Zasady rozliczania kosztów ciepła Art. 46. [Upoważnienia do określenia szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf] Art. 47. [Ustalanie taryfy dla paliw gazowych i energii] Zakres obowiązku przedstawienia taryfy do zatwierdzenia Charakter prawny taryfy Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia taryfy Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia taryfy Taryfy w okresie przejściowym Zmiana dotychczas obowiązującej taryfy Obowiązek publikacji taryf Art. 49. [Zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf] Przesłanki zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Art. 49(a). [Sprzedaż energii na giełdach towarowych lub rynku regulowanym] Zakres obowiązku Sprzedaż energii w ramach przetargu, internetowej platformy oraz giełd towarowych Przesłanki wyłączenia z obowiązku Rola Prezesa URE w aspekcie zwolnienia Obowiązek informowania o zawartych umowach sprzedaży Prawo do organizowania przetargu Art. 50. [Odesłanie do przepisów]

20 ROZDZIAŁ 6 URZĄDZENIA, INSTALACJE, SIECI I ICH EKSPLOATACJA Art. 51. [Wymogi w zakresie urządzeń i sieci energetycznych] Art. 52. [Efektywność energetyczna] Obowiązki producentów i importerów urządzeń Dokumentacja techniczna, etykiety oraz charakterystyka techniczna urządzeń Etykieta i charakterystyka techniczna urządzenia Art. 53. [Zakaz wprowadzania urządzeń do obrotu] Art. 53(a). [Wyłączenia] Art. 54. [Obowiązek posiadania kwalifikacji] Zasady powoływania i odwoływania komisji kwalifikacyjnych Sprawdzanie posiadania kwalifikacji przez komisje kwalifikacyjne Świadectwa kwalifikacyjne Zasady uznawania świadectw kwalifikacji obywateli innych krajów Zakaz zatrudniania osób bez kwalifikacji ROZDZIAŁ 7 KARY PIENIĘŻNE Art. 56. [Zasady podlegania karze] Charakter prawny sankcji administracyjnych Specyfika kar pieniężnych w ujęciu ustawy Prawo energetyczne Przesłanki wymiaru i zakres podmiotowy kary pieniężnej Problematyka winy w aspekcie nakładania przez Prezesa URE kary pieniężnej Wymiar kary pieniężnej Problematyka należytej staranności w aspekcie kary pieniężnej

21 Czynniki mające wpływ na wysokość kary Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej Egzekucja kar pieniężnych Obowiązek informacyjny organu regulacyjnego w aspekcie kar pieniężnych Art. 57. [Nielegalny pobór paliw lub energii] Opłata za nielegalny pobór paliwa lub energii Przesłanki odpowiedzialności ROZDZIAŁ 8 ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE Art. 58. [ Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego] Art. 59. [Zmiany w ustawie o cenach] Art. 60. [Zmiany w ustawie o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości] Art. 61. [Zmiany w ustawie o działalności gospodarczej] Art. 62. [Zmiany w ustawie Prawo budżetowe] Art. 62(a). [Zasady udostępniania danych o odbiorcy] Art. 63. [Rozporządzenie Rady Ministrów] Art. 64. [Instytucja Rady Konsultacyjnej] Art. 65. (uchylony) Art. 66. [Zasady odpłatnego przekazania instalacji i urządzeń] Art. 67. [Udzielanie koncesji z urzędu] Art. 68. [likwidacja Okręgowych Inspektoratów Gospodarki Energetycznej] Art. 69. [Rola Ministra Finansów] Art. 70. [Okres obowiązywania przepisów wykonawczych]

22 Art. 71. [Derogacja] Art. 72. [vacatio legis]

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii

Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Południowo Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Cena, wskaźnik, opłata Podstawa prawna Termin. Jednostkowe opłaty zastępcze (Ozg, Ozk, Ozm) art. 9a ust. 8c do 31 maja

Cena, wskaźnik, opłata Podstawa prawna Termin. Jednostkowe opłaty zastępcze (Ozg, Ozk, Ozm) art. 9a ust. 8c do 31 maja Ceny, wskaźniki, opłaty Sprawozdania, raporty Prezesa URE Energetyka cieplna w liczbach Zmiana sprzedawcy - monitoring Hurtowy rynek gazu ziemnego - monitoring Wśród licznych kompetencji Prezesa URE znajduje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne Komentarz do ustawy PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY. Sławomir Turkowski. Publikacje Prawa energetycznego

Prawo energetyczne Komentarz do ustawy PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY. Sławomir Turkowski. Publikacje Prawa energetycznego PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY Sławomir Turkowski Publikacje Prawa energetycznego 1 PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY 2 Sławomir Turkowski PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ DO USTAWY Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Słowo wstępne... Notki o Autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... Słowo wstępne... Notki o Autorach... Wykaz skrótów... Słowo wstępne... Notki o Autorach... XIII XVII XXI Część I. Zagadnienia wstępne oraz problematyka publicznoprawna nielegalnego poboru energii Pojęcia podstawowe prawa energetycznego w

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach energetycznych w 2014 r.

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach energetycznych w 2014 r. 155 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach energetycznych w 2014 r. Akty prawne (inne niż ustawa Prawo energetyczne): Kodeks karny: III SK 47/13, VI ACa 566/13,

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki.

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki. Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba Dyrektor OT Kraków Nowy

Bardziej szczegółowo

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r.

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r. Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego Łódź 28 03 2008 r. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, obowiązująca od 4 grudnia 1997 r. (wraz ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR DRE-4210-73(9)/2013/2014/13859/IV/RWY Warszawa, 15 stycznia 2014 r. DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja notowania białych certyfikatów

Koncepcja notowania białych certyfikatów Koncepcja notowania białych certyfikatów Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii SA Warszawa, 05 kwietnia 2006 www.polpx.pl polpx@polpx.pl Debata BIAŁE CERTYFIKATY wysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 01.01.2014 r. Opracował: SPIS TREŚCI Józef Chorążykiewicz I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 15 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2647 DECYZJA NR OŁO-4210-12(18)/2014/249/XII/SR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2014 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Rzeszów Przemyśl, 5 6.05.2009r. Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne 2. Zasady rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Urząd Regulacji Energetyki Starszy Specjalista Waldemar Kozłowski Konferencja Europejskie Słoneczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 27 maja 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918. PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918. PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918 PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku.

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Serwisy informacyjne poprzez różne media dostarczają nam informacji bieżących o cenach energii elektrycznej i wielu odbiorców zaczyna nurtować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej. na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne

Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej. na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne Poznań, 14 listopada 2016 roku www.premiumaudyt.pl 1 1. Wprowadzenie Program spotkania 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Sławomir Turkowski Sławomir Turkowski System handlu System handlu uprawnieniami uprawnieniami do emisji gazów do emisji gazów cieplarnianych cieplarnianych Komentarz do ustawy Komentarz do ustawy Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV XVII Rozdział I. Stanowisko kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych (Michał Culepa)... 1 1. Charakterystyka stanowiska i wymagania kwalifikacyjne...

Bardziej szczegółowo

Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago

Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago Umowy w prawie energetycznym Jolanta Skrago Katowice, 2013 wydania decyzji administracyjnej przez Prezesa URE Umowa może zostać zawarta zasadniczo w trzech trybach ofertowym negocjacji aukcji lub przetargu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2015 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Druk nr 724 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK ZAKUPU CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁODNAWIALNYCH W PRAKTYCE

OBOWIĄZEK ZAKUPU CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁODNAWIALNYCH W PRAKTYCE OBOWIĄZEK ZAKUPU CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁODNAWIALNYCH W PRAKTYCE Małgorzata Niedźwiecka Główny specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2012 Podstawowe akty prawne Prawo

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie energetycznym art sierpnia 2014 r.

Zmiany w Prawie energetycznym art sierpnia 2014 r. www.pwc.pl Zmiany w Prawie energetycznym art. 44 28 sierpnia 2014 r. Bartosz Majda Agenda 1 2 Wprowadzenie 2 Zakres wymogów art. 44 3 Wątpliwości aspekty praktyczne 4 5 Koncepcje rozwiązań/proponowane

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ENERGETYCZNE

PLANOWANIE ENERGETYCZNE PLANOWANIE ENERGETYCZNE SKUTECZNOŚD OBECNYCH UREGULOWAO PRAWNYCH Prof. UAM dr hab. Kierownik Zespołu realizującego projekt badawczy Uwarunkowania prawne rozwoju sektora energetycznego w Polsce Zakład Prawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Autor: Urząd Regulacji Energetyki W dniu 11 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zwana małym trójpakiem energetycznym. Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 października 2014 r. Poz. 3782 DECYZJA NR OŁO-4210-38(15)/2014/385/XIII/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 października 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1739 DECYZJA NR OŁO-4210-12(19)/2011/2012/1249/VIII-13/JG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 maja 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PRAWO ENERGETYCZNE na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PRAWO ENERGETYCZNE na kierunku Administracja Poznań, dnia 30 września 2015 roku dr Piotr Lissoń Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PRAWO ENERGETYCZNE na kierunku Administracja I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6 /2010) w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci lub instalacji

KOMUNIKAT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6 /2010) w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci lub instalacji Warszawa, dnia 16 kwietnia 2010 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DPE 470 2(1)/2010/IB KOMUNIKAT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6 /2010) w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA

Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1, art. 36 I art. 37 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku. przedsiębiorstwa energetycznego. Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w warszawie. zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku. przedsiębiorstwa energetycznego. Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w warszawie. zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-17(12)/2015/13922/II/PD Warszawa, dnia 14 września 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1)

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Katowice, 2013 UCZESTNICY RYNKU AKTORZY Wytwarzanie zakup Obrót DZIŚ Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481. Śrem: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskim Numer ogłoszenia: 310272-2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, tel w. 28, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, tel w. 28, faks Kazimierz Dolny: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla jednostek Gminy Kazimierz Dolny [ZP.271.4.2015] Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa dr Paweł Bogusławski Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej Departament Przedsiębiorstw Energetycznych REC 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów

,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów ,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie WARSZAWA 5, 8 i 15 października 2009 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania działalności odbiorcy końcowego na rynku energii elektrycznej po wejściu w życie styczniowej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne

Uwarunkowania działalności odbiorcy końcowego na rynku energii elektrycznej po wejściu w życie styczniowej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne Uwarunkowania działalności odbiorcy końcowego na rynku energii elektrycznej po wejściu w życie styczniowej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne dr Filip M. Elżanowski Uniwersytet Warszawski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

GRUPA P4B opracowanie Piotr Maroszek i Piotr Lentyński

GRUPA P4B opracowanie Piotr Maroszek i Piotr Lentyński EKONOMIA Zatwierdzane ceny taryfowe - maksymalne czy sztywne! SZTYWNE? Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki i gazownictwa zobowiązane są do sporządzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA. MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r.

PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA. MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r. PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r. Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego

Bardziej szczegółowo