Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. w Warszawie przyjęty przez Pełnomocnika Wspólnika w dniu 30 listopada 2012 roku 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad wyboru Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych Sp. z o. o. w Warszawie zwanych dalej Spółką w trybie konkursu publicznego zwanego dalej konkursem. 2. Komunikat o konkursie zostanie ogłoszony w terminie do dnia 16 lutego 2013 r. w dzienniku ogólnopolskim i na stronie internetowej zwanej dalej stroną internetową. Treść komunikatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Kandydaci na Prezesa Zarządu winni spełniać następujące wymagania formalne: a) ukończone studia wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze; b) co najmniej dziesięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku, w tym 5 lat w firmach o profilu kartograficzno-poligraficzno- wydawniczym; c) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; d) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego; e) posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce (sprawowanie funkcji w organach spółek prawa handlowego); f) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed zgłoszeniem; g) kandydat urodzony przed dniem r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. nr 63 z 2007 r. poz. 425 z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu, h) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą Poufne, określonego w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010r.. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182. poz. 1228). 2. Kandydat powinien posiadać wiedzę w zakresie: a) działalności Spółki oraz branż, w których działa Spółka; b) zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem przedsiębiorców w warunkach gospodarki rynkowej, kierowania zespołami pracowników; 1

2 c) zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, d) zasad nadzoru właścicielskiego, audytu wewnętrznego oraz zasad finansowania działalności, e) planowania zadań oraz technologii procesów kartograficzno-poligraficzno-wydawniczych f) przepisów prawa dotyczących: prawa własności intelektualnej, prawa geodezyjnokartograficznego, prawa zamówień publicznych 4. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie z napisem Konkurs na Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych Sp. z o.o. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 lutego 2013 r. do godz w sekretariacie Spółki (za pośrednictwem Biura Przepustek) lub listownie pod adresem Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, skrytka pocztowa 380, Warszawa 1. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data i godzina jej wpływu do Spółki. Zgłoszenia należy składać w dwóch kopertach: pierwszej zewnętrznej niepodpisanej, zaklejonej, adresowanej do Pełnomocnika Wspólnika z napisem Konkurs na Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych Sp. z o.o. i drugiej wewnętrznej, podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata. 5. Do zgłoszenia powinny być załączone: 1. list motywacyjny, 2. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wzór kwestionariusza osobowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, udostępniany jest kandydatom w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej: 3. aktualne zaświadczenie o niekaralności. 4. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego, (załącznik nr 3 do Regulaminu), 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 4 do Regulaminu), 6. oświadczenie o udziale w organach spółek (załącznik nr 5 do Regulaminu), 7. oświadczenie o pokrewieństwie i konkurencyjności z Pełnomocnikiem Wspólnika (załącznik nr 6 do Regulaminu), 2

3 8. kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w 3 pkt 1 ppkt b, 9. kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, 10. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed zgłoszeniem; 11. kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą Poufne, określonego w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182. poz. 182). Wzory wszystkich załączników niezbędnych do złożenia udostępniane są kandydatom w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej: 6. Kandydaci oprócz dokumentów wymienionych w 5 niniejszego Regulaminu powinni dołączyć również koncepcję zarządzania Spółką (opracowanie do 10 stron znormalizowanego maszynopisu). 7. Kandydaci mogą uzyskiwać informacje pisemne o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie Zarządu Spółki lub drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu prośby pod adresem Zakres informacji obejmuje: 1. umowę Spółki, 2. wypis z KRS, 3. przewidywane wyniki działalności za 2012 rok. 8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 19 lutego 2013 r. 9. W zależności od liczby zgłoszonych kandydatów Pełnomocnik Wspólnika ustali harmonogram działań obejmujących weryfikację zgłoszeń pod kątem spełnienia warunków określonych w regulaminie oraz rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy. Osoby, których zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie, a złożone przez nie dokumenty zostaną im zwrócone. 10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane przez Pełnomocnika Wspólnika od dnia 25 lutego 2013 r. w siedzibie Spółki. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym. 3

4 11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata w zakresie zagadnień, których przedmiot obejmuje w szczególności: a. wiedzę o działalności Spółki oraz o branżach, w którym działa Spółka; b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem przedsiębiorców w warunkach gospodarki rynkowej, kierowaniem zespołami pracowników, c. dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje, d. umiejętność planowania zadań oraz znajomość technologii procesów kartograficznopoligraficzno-wydawniczych, e. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, f. posiadane doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w Spółce, g. koncepcję zarządzania Spółką, h. wiedzę w zakresie rachunkowości, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu wewnętrznego oraz zasad finansowania działalności, i. znajomości przepisów prawa w zakresie własności intelektualnej, prawa geodezyjnokartograficznego, prawa zamówień publicznych. 12. Po rozmowie kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów zostanie dokonana przez Pełnomocnika Wspólnika ocena kwalifikacji i odpowiedzi na pytania na formularzu oceny kandydata, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. Formularze oceny kandydatów stanowią załączniki do protokołu z konkursu. Zbiorcze zestawienie ocen ma charakter pomocniczy przy ustalaniu listy rankingowej. 13. Indywidualne skale ocen wynoszą: 1. wiedza o działalności Spółki oraz o branżach, w którym działa Spółka od 0 do 30 pkt, 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem przedsiębiorców w warunkach gospodarki rynkowej, kierowaniem zespołami pracowników od 0 do 10 pkt, 3. dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje od 0 do 15 pkt, 4. umiejętność planowania zadań oraz znajomość technologii procesów kartograficznopoligraficzno-wydawniczych od 0 do 10 pkt, 5. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zasad nadzoru właścicielskiego od 0 do 10 pkt, 4

5 6. posiadane doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w Spółce od 0 do 5 pkt, 7. koncepcja zarządzania Spółką od 0 do 20 pkt. 14. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i dokonaniu oceny kandydatów sporządzana jest lista rankingowa kandydatów. Pełnomocnik Wspólnika dokonuje wyboru zwycięzcy postępowania kwalifikacyjnego. Dopuszczenie przez Pełnomocnika Wspólnika choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 15. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania, 2. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie, 3. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu, 4. opis przeprowadzonych czynności i podjętych decyzji, 5. zestawienie dokonanych ocen oraz wyniki postępowania. 16. Pełnomocnik Wspólnika może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. W takim wypadku Pełnomocnik Wspólnika pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 17. Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka. 18. Wszystkie wątpliwości w interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Pełnomocnik Wspólnika. 19. Niniejszy regulamin będzie dostępny w sekretariacie Spółki ( za pośrednictwem Biura Przepustek) i na stronie internetowej : 5

6 Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 30 listopada 2012r. OGŁOSZENIE Pełnomocnik Wspólnika Spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 97 działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. z 2003 r. nr 55 poz. 476 z późn. zm.) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiotem postępowania jest wybór Prezesa Zarządu. 2. Kandydaci na Prezesa Zarządu winni spełniać następujące wymagania formalne: a) ukończone studia wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze, b) co najmniej dziesięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku, w tym 5 lat w firmach o profilu kartograficzno-poligraficzno- wydawniczym, c) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; d) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, e) posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce (sprawowanie funkcji w organach spółek prawa handlowego), f) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed zgłoszeniem, g) kandydat urodzony przed dniem r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. nr 63 z 2007 r. poz. 425 z późn. zm.), h) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą Poufne, określonego w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228). 3. Kandydat powinien posiadać wiedzę w zakresie: działalności Spółki oraz branż, w których działa Spółka, zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem przedsiębiorców w warunkach gospodarki rynkowej, kierowania zespołami pracowników, a) zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, b) finansów przedsiębiorstwa, c) rachunkowości, zasad nadzoru właścicielskiego, audytu wewnętrznego oraz zasad finansowania działalności, d) planowania zadań oraz technologii procesów kartograficzno-poligraficznowydawniczych, 6

7 e) przepisów prawa dotyczących: prawa własności intelektualnej, prawa geodezyjnokartograficznego, prawa zamówień publicznych. 4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: 1. list motywacyjny, 2. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wzór kwestionariusza osobowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, udostępniany jest kandydatom w sekretariacie Spółki ( za pośrednictwem Biura Przepustek) oraz na stronie internetowej: 3. aktualne zaświadczenie o niekaralności, 4. oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego, (załącznik nr 3 do Regulaminu), 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 4 do Regulaminu), 6. oświadczenie o udziale w organach spółek (załącznik nr 5 do Regulaminu), 7. oświadczenie o pokrewieństwie i konkurencyjności z Pełnomocnikiem Wspólnika (załącznik nr 6 do Regulaminu), 8. kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w 3 pkt 1 ppkt b, 9. kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, 10. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed zgłoszeniem, 11.kopię poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą poufne, określonego w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010r. (Dz. U. nr 182, poz. 1228), 12. informację dot. oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w pkt 2 ppkt h. 5. Wzory wszystkich załączników niezbędnych do zgłoszenia udostępniane są kandydatom w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej: 6. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 4, kandydat powinien dołączyć również koncepcję zarządzania Spółką (opracowanie do 10 stron znormalizowanego maszynopisu). 7. Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 18 lutego 2013 r. do godz w siedzibie Spółki ( za pośrednictwem Biura Przepustek) lub listownie pod adresem Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 97, skrytka pocztowa 380, Warszawa 1. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data i godzina wpływu. Zgłoszenia należy składać w dwóch kopertach: pierwszej zewnętrznej niepodpisanej, zaklejonej, adresowanej do Pełnomocnika Wspólnika z napisem Konkurs na Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych Sp. z o.o. i drugiej wewnętrznej, podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata. 7

8 8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. 9. Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na Prezesa Zarządu (Umowa Spółki, odpis KRS), w terminie od r. do r. w siedzibie Spółki 10. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dopuszczenie przez Pełnomocnika Wspólnika choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 11. Pełnomocnik Wspólnika może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. 12. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Pełnomocnik Wspólnika powiadomi kandydatów telefonicznie lub drogą elektroniczną. 13. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata. 14. W toku konkursu Pełnomocnik Wspólnika może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień. 15. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu dostępny jest w sekretariacie Spółki ( za pośrednictwem Biura Przepustek) oraz na stronie internetowej: 8

9 Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 30 listopada 2012 r. Zdjęcie KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. w Warszawie Imię:... Imię (2)...Nazwisko:... Nazwisko rodowe:... Data urodzenia (dd-mm-rrrr):...miejsce urodzenia:... Imię ojca:... PESEL:... NIP:. Aktualny adres zameldowania: Kod pocztowy:... Miejscowość:. Województwo: Gmina:..Ulica:... Nr domu... Nr mieszkania... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym, adres poczty ):... Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od aktualnego): Kod pocztowy:... Miejscowość:. Województwo: Gmina:..Ulica:... Nr domu... Nr mieszkania... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):... Dane aktualnego miejsca pracy: Pełna nazwa zakładu pracy:... Zajmowane stanowisko:... Od kiedy (dd-mm-rrrr)... Kod pocztowy:... Miejscowość:. Województwo:.Gmina:. Ulica:... Nr domu... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym):... Wykształcenie... Tytuł naukowy:...tytuł zawodowy:... Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni:... 9

10 ...rok ukończenia:... Wydział lub specjalność:. Inne uprawnienia zawodowe: (inne uprawnienia zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem, otrzymanym certyfikatem itp.) Nazwa kursu/studiów Rok ukończenia Tytuł Ukończone kursy specjalistyczne: Nazwa Rok ukończenia Znajomość języków obcych: Język Stopień znajomości *) Język Stopień znajomości *) *) 1. Podstawowa, 2. średniozaawansowana, 3. biegła, 4. potwierdzona egzaminem, 10

11 Szczególne osiągnięcia: Staż pracy ogółem:...lat Historia zatrudnienia: Nazwa zakładu pracy Miejscowość Stanowisko Od: (rr-mm-dd) Do: (rr-mm-dd) 11

12 Sprawowanie funkcji w organach spółek handlowych: Lp Nazwa spółki Rok obrotowy Uzyskane absolutorium (TAK/NIE) ZARZĄD/ RADA NADZORCZA (każdy wiersz winien zawierać informację o pojedynczym roku obrotowym; przy powtarzającej się nazwie spółki należy w polu nazwa wpisać: jak wyżej) Powszechny obowiązek obrony: a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony: b) przynależność ewidencyjna do WKU: c) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) (Miejscowość i data) (Podpis) 12

13 Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 30 listopada 2012 r (imię i nazwisko) (miejscowość) (data) (ul., nr domu, nr mieszkania) (kod pocztowy, miejscowość)...(nr telefonu) OŚWIADCZENIE Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spólki pod firmą: Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia obowiązków na stanowisku Prezesa Zarządu, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Rezygnacja zostanie przekazana do Pełnomocnika Wspólnika oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.... (podpis) 13

14 Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 30 listopada 2012 r (imię i nazwisko) (miejscowość) (data) (ul., nr domu, nr mieszkania) (kod pocztowy, miejscowość) (nr telefonu) OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że: 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 2) korzystam w pełni z praw publicznych; 3) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art , art i art Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zmianami); 4) nie zostałem skazany/a prawomocnym orzeczeniem w sprawie o umyslne przestępstwo a także umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe; 5) w ciągu ostatnich 5 lat przed datą złożenia zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym nie rozwiązano ze mną umowy o pracę lub nie zwolniono mnie ze stanowiska w trybie art. 52 oraz art. 70 Kodeksu pracy; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).... (podpis) 14

15 Załącznik Nr 5 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 30 listopada 2012 r (imię i nazwisko) (miejscowość) (data) (ul., nr domu, nr mieszkania) (kod pocztowy, miejscowość) (nr telefonu) (PESEL) OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że jestem*/nie jestem członkiem organów (władz) spółki:.. (nazwa Spółki)... (siedziba Spółki) od dnia... i pobieram*/nie pobieram z tego tytułu wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości:..... (słownie)... (podpis) * niepotrzebne skreślić * wypełnić pismem drukowanym 15

16 Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 30 listopada 2012 r (imię i nazwisko) (miejscowość) (data) (ul., nr domu, nr mieszkania) (kod pocztowy, miejscowość) (nr telefonu) (PESEL) Niniejszym oświadczam, że: OŚWIADCZENIE 1. Nie: 1) pozostaję w związku małżeńskim, 2) pozostaję w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, 3) jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 4) pozostaję w żadnym stosunku pracy*), 5) jestem członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, 6) jestem zatrudniony lub wykonuję inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność, 7) jestem członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, 8) jestem członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą, 9) posiadam w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, 10) prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzam taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, z wyjątkiem działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego z niżej wymienionym Pełnomocnikiem Wspólnika Spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie: 1) Zbigniew CZERWIŃSKI PESEL , 2. Zobowiązuję się nie prowadzić jakiejkolwiek działalności, o której mowa w pkt 1 ppkt 4-10, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, z wymienionym powyżej Pełnomocnikiem Wspólnika Spółki, która stałaby w sprzeczności z działalnością wykonywaną na stanowisku PRZEZESA ZARZĄDU DYREKTORA NACZELNEGO spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, a także działalnością wykonywaną przez Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zakaz konkurencji). W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do wykonywania obowiązków PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA NACZELNEGO spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne 16

17 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie., zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji ze stanowiska PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA NACZELNEGO Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Rezygnacja zostanie przekazana do wiadomości Ministra Obrony Narodowej. Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Ministra Obrony Narodowej o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.... (podpis) 17

18 Załącznik Nr 7 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 30 listopada 2012 r. INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Ja... syn*/córka*... nr PESEL... ( imię i nazwisko ) ( imię ojca ) ( PESEL ) informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) złożyłem*/złożyłam* w dniu... ( data złożenia oświadczenia ) do... ( organ, któremu przedłożono oświadczenie ) w związku z ,... ( miejscowość, data ) ( własnoręczny podpis ) * - właściwe podkreślić 18

19 Załącznik Nr 8 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 30 listopada 2012 r. INDYWIDUALNY FORMULARZ OCENY KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o. w Warszawie Imię i Nazwisko kandydata:... Warunki formalne: 1. Kwestionariusz osobowy 1. List motywacyjny 1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności 2. Oświadczenie o nie podleganie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk Członka Zarządu w spółkach (zał. 3) 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (zał 4) 4. Oświadczenie o udziale w organach spółek (zał. 5) 5. Oświadczenie o pokrewieństwie i konkurencyjności z Pełnomocnikiem Wspólnika (zał 6) 6. kopie świadectw pracy zaświadczające o 5-cio letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym, w tym 3 lata u minimum średnich przedsiębiorców o wydawniczopoligraficznym przedmiocie działania lub dokumentów zaświadczających o pełnieniu funkcji w organach spółek prawa handlowego. 7. kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach 8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed zgłoszeniem 10. poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą Poufne, 9. koncepcję zarządzania Spółką (opracowanie do 10 stron znormalizowanego maszynopisu) 10. Wykształcenie Prawniczne Ekonomiczne Inne 19

20 Zsumowane oceny rozmowy kwalifikacyjnej: Lp Zagadnienie Suma ocen 1. wiedza o działalności Spółki oraz o branżach, w którym działa Spółka (0-30 pkt) 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem przedsiębiorców w warunkach gospodarki rynkowej, kierowaniem zespołami pracowników (0-10 pkt) 3. dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i dodatkowe kwalifikacje (0-15 pkt) umiejętność planowania zadań oraz znajomość technologii i procesów kartograficzno-poligraficzno-wydawniczych ( 0-10 pkt)., znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zasad nadzoru właścicielskiego (0-10 pkt) posiadane doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce (0 5 pkt) 7. koncepcję zarządzania Spółką, (0 20 pkt) OCENA ZBIORCZA % maksymalnej liczby punktów % Najwyższa ocena zbiorcza w konkursie ocena zbiorcza kandydata/najwyższa ocena zbiorcza w konkursie % 20

Regulamin konkursu na stanowiska Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie 1. 2. 3. 4. 5.

Regulamin konkursu na stanowiska Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie 1. 2. 3. 4. 5. Regulamin konkursu na stanowiska Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie przyjęty uchwałą Nr 15 (21/VII/2014) Rady Nadzorczej z dnia 7 kwietnia 2014 roku 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza MPWiK S.A. z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska członków Zarządu

Rada Nadzorcza MPWiK S.A. z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska członków Zarządu KOMUNIKAT Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na stanowiska członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie przyjętego uchwałą Nr 56/VII/2014 Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. w Chorzowie

Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. w Chorzowie Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. w Chorzowie 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad wyboru kandydatów na Prezesa Zarządu Jaekel-Bud-Tech

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowiska członków Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie

Regulamin konkursu na stanowiska członków Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie Regulamin konkursu na stanowiska członków Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie przyjęty uchwałą Nr 50/VII/2013 Rady Nadzorczej z dnia 07.06.2013 r. 1. Celem niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kandydaci na Prezesa Zarządu winni spełniać następujące wymagania formalne: 1. Wykształcenie wyższe,

Kandydaci na Prezesa Zarządu winni spełniać następujące wymagania formalne: 1. Wykształcenie wyższe, Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej przyjęty Uchwałą nr 3/ 2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku 1. Celem niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ

REGULAMIN WYBORU PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ Załącznik do Uchwały RN nr 12/2015 z dnia 30.09.2015 r. REGULAMIN WYBORU PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o.

REGULAMIN konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. REGULAMIN konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie 1 Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad wyboru Prezesa Zarządu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 1. 1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu. 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu SERTOP sp. z o.o. w Tychach przyjęty uchwałą Nr 1/2016 Rady Nadzorczej z dnia 25.02.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu SERTOP sp. z o.o. w Tychach przyjęty uchwałą Nr 1/2016 Rady Nadzorczej z dnia 25.02. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu SERTOP sp. z o.o. w Tychach przyjęty uchwałą Nr 1/2016 Rady Nadzorczej z dnia 25.02.2016r 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Unia Bracka Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Unia Bracka Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Unia Bracka Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1 Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o.

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6 / 2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. z dnia 04.07.2014 r. Regulamin Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy 1.1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupsk

Załącznik Nr 2 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupsk Załącznik Nr 2 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupsk Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w jednoosobowych spółkach z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.07.2015r. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie 1 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ( Regulamin )

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ( Regulamin ) Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ( Regulamin ) 1 1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

Regulamin. konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2010 z IV posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Jarosław S.A. V kadencji z dnia 20.11.2010 r. Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Komunikacji Samochodowej Jarosław

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Spółka z o.o. w Bolesławiu 1 1.

R E G U L A M I N Naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Spółka z o.o. w Bolesławiu 1 1. R E G U L A M I N Naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Spółka z o.o. w Bolesławiu 1 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania naboru na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Konkursu na Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie

R E G U L A M I N. Konkursu na Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/I/2018 z dnia 03.01.2018 r. R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

6. 1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie Zarządu

6. 1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie Zarządu Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 /2012 Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiełczowie z dnia 2 lutego 2012 r. R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Kostrzynie nad Odrą

R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Kostrzynie nad Odrą R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Kostrzynie nad Odrą 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz kandydata na członka rady nadzorczej

Kwestionariusz kandydata na członka rady nadzorczej w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin I. DANE OSOBOWE Imię:... Imię (2)...Nazwisko:... Nazwisko rodowe:... Data urodzenia :... Miejsce urodzenia:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 1 Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA Spółki Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8

RADA NADZORCZA Spółki Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 RADA NADZORCZA Spółki Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/IX/2016 na podstawie art. 19a, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu 1 1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Konkursu na Naczelną Pielęgniarkę Fundacji Unia Bracka

R E G U L A M I N Konkursu na Naczelną Pielęgniarkę Fundacji Unia Bracka R E G U L A M I N Konkursu na Naczelną Pielęgniarkę Fundacji Unia Bracka 1 Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Fundacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim

R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie i tryb składania ofert

Ogłoszenie i tryb składania ofert REGULAMIN przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim Niniejszy regulamin określa zasady i tryb konkursu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu

R E G U L A M I N konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu Załącznik do Uchwały Nr 8/IV/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu z dnia 10 kwiecień 2017 R E G U L A M I N konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Prezesa Zarządu MPEC- Konin Sp. z o.o..

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Prezesa Zarządu MPEC- Konin Sp. z o.o.. 1 REGULAMIN przeprowadzenia konkursu na stanowiska Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej-Konin Sp. Z o.o. (MPEC- Konin Sp. z o.o.). Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA KATOWICE

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA KATOWICE RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA 7 40-040 KATOWICE Katowice, dn. 12 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów Sp. z o.o. Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów Sp. z o.o. w Mieroszowie 1. Celem konkursu jest wyłonienie Prezesa Zarządu Spółki Zakładu

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza.

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza. REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UTWORZONEJ PRZEZ AGENCJĘ MIENIA WOJSKOWEGO, W KTÓRYCH PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółki z o.o.

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółki z o.o. załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2017 z dnia 31 października 2017 r. Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółki z o.o. 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

REGULAMIN. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. REGULAMIN przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu

Bardziej szczegółowo

6. 1. Informacje o Spółce kandydat może uzyskać :

6. 1. Informacje o Spółce kandydat może uzyskać : REGULAMIN Konkursu na Prezesa Zarządu Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobierzycach (KPWiK Sp. z o.o.) 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu RADA NADZORCZA na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zgłoszenie. 2. Kwestionariusz osobowy kandydata do Rady Nadzorczej Spółki z udziałem ENEA S.A. 3. Oświadczenie.

Załączniki: 1. Zgłoszenie. 2. Kwestionariusz osobowy kandydata do Rady Nadzorczej Spółki z udziałem ENEA S.A. 3. Oświadczenie. Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 07 maja 2013 roku Firma i siedziba

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs ogłasza Rada Nadzorcza PPUH "AGROMECH" Sp. z o.o. 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza PPUH "AGROMECH" Sp. z o.o.

1. Konkurs ogłasza Rada Nadzorcza PPUH AGROMECH Sp. z o.o. 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza PPUH AGROMECH Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/I/2015 Rady Nadzorczej PPUH "AGROMECH" Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PPUH "AGROMECH" SP. Z O.O. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Katowice, dn. 22 lipca 2015 r. RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA 7 40-040 KATOWICE OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE

Bardziej szczegółowo

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI / DYREKTOR GENERALNY

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI / DYREKTOR GENERALNY Rada Nadzorcza H. CEGIELSKI POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ogłasza, że w związku z upływem dotychczasowej kadencji zarządu wszczęła (stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 18 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 18 listopada 2010 r. Dz.U.10.236.1565 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna",

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania) Kod pocztowy:... Miejscowość:...

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania) Kod pocztowy:... Miejscowość:... Załącznik nr 3 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Wodzisławia Śląskiego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO (WYPEŁNIĆ

Bardziej szczegółowo

Usług Komunalnych Spółki z o.o.

Usług Komunalnych Spółki z o.o. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Usług Komunalnych Spółki z o.o. Załącznik do uchwały Nr 8/2016 Rady Nadzorczej Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie

RADA NADZORCZA PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie Treść ogłoszenia na stronie internetowej Spółki RADA NADZORCZA PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 19a ust. 2 w zw. z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu Wodociągów Kępińskich Sp.z z o.o. w Kępnie.

OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu Wodociągów Kępińskich Sp.z z o.o. w Kępnie. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Kępińskie Sp.z o.o. OGŁOSZENIE W mocy uchwał nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.55.2017 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-I.0050.399.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA KATOWICE

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA KATOWICE RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA 7 40-040 KATOWICE Katowice, dn. 29.07.2014r. OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia o naborze kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ogłoszenie z dnia o naborze kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ogłoszenie z dnia 19.12.2016 o naborze kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Porębie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O. REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O. 1 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

b) dobra znajomość zagadnień w zakresie zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw; c) doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami

b) dobra znajomość zagadnień w zakresie zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw; c) doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ CENTRUM DIAGNOSTYKI RUROCIĄGÓW I APARATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2017 R. OGŁOSZENIE dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 23/16. Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Małopolska podjęto na posiedzeniu w dniu r.

UCHWAŁA NR 23/16. Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Małopolska podjęto na posiedzeniu w dniu r. Stalowa Wola 14.06.2016r UCHWAŁA NR 23/16 Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Małopolska podjęto na posiedzeniu w dniu 14.06.2016 r. w sprawie : Kandydowania na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach

Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU,,SPOŁEM POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W BOCHNI

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU,,SPOŁEM POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W BOCHNI REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU,,SPOŁEM POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W BOCHNI Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,,Społem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. I. Ogłaszanie konkursu 1. Zgodnie z 49 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGK S.A. ogłasza: POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU

RADA NADZORCZA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGK S.A. ogłasza: POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU RADA NADZORCZA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGK S.A. ogłasza: POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGK S.A. DS. INWESTYCYJNYCH Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VICTORIA" W KRAKOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VICTORIA W KRAKOWIE REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VICTORIA" W KRAKOWIE Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 17 maja 2017 r. o naborze członków do Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE z dnia 17 maja 2017 r. o naborze członków do Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54.2017 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 17 maja 2017 r. OGŁOSZENIE z dnia 17 maja 2017 r. o naborze członków do Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY Pieczęć jednostki organizacyjnej Policji Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) Załącznik nr 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DUNAJEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem

REGULAMIN konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DUNAJEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem REGULAMIN konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DUNAJEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 837/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 837/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 837/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r.) Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 14 i 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI SP. Z 0.0

OGŁOSZENIE NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI SP. Z 0.0 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI SP. Z 0.0 Załącznik do uchwały nr6172017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2017 roku Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Kierownika Ośrodka Harcerskiego Na Kopcu w Zaklikowie

Regulamin konkursu na Kierownika Ośrodka Harcerskiego Na Kopcu w Zaklikowie Regulamin konkursu na Kierownika Ośrodka Harcerskiego Na Kopcu w Zaklikowie 1 Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Kierownika Ośrodka Harcerskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KATOWICACH

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KATOWICACH REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KATOWICACH Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYKSZTAŁCENIU

OŚWIADCZENIE O WYKSZTAŁCENIU Załącznik nr 2 do ogłoszenia Komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. restrukturyzacji i rozwoju spółki BHU S.A. z siedzibą w Poznaniu OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółki z o.o. w Jaworzynie Śląskiej

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółki z o.o. w Jaworzynie Śląskiej Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. Nr 2/XXVII/2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DKA.2110.02.2016 Ogłoszenie nr 2/2016 z dnia 03.06.2016 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na 2 stanowiska: pracownik

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje : 2. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Konkursową w składzie :

zarządzam, co następuje : 2. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Konkursową w składzie : OO-OR.0050.1443.2013 Zarządzenie nr 1443 /2013 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. finansowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów do pracy w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza

OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów do pracy w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów do pracy w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli ogłasza otwarty i konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Bestwina, dn. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA. Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko w Referacie / Urzędzie

Bestwina, dn. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA. Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko w Referacie / Urzędzie Załączniki Nr 1 do regulaminu referat wzór Bestwina, dn. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko w Referacie / Urzędzie Wakat powstał w związku z*: a)

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy członka Rady Nadzorczej

Kwestionariusz osobowy członka Rady Nadzorczej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4763/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2014 Kwestionariusz osobowy członka Rady Nadzorczej Imię i nazwisko..... syn/córka... nazwisko panieńskie (dla męŝatek)......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Załącznik Nr 1 Błaszki, dnia...... (nazwa komórki organizacyjnej) WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko... w... Wakat powstał na skutek:... Proponowany

Bardziej szczegółowo

D y r e k t o r Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ADMINISTRATOR ½ etatu

D y r e k t o r Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ADMINISTRATOR ½ etatu D y r e k t o r Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ADMINISTRATOR ½ etatu 1. Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej 91-324 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE)

KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE) P O L I T E C H N I K A K R A K O W S K A W y d z i a ł M e c h a n i c z n y KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE) ROK AKAD. 2008/2009 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - 1. imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie z dnia 19.10.2015r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie Podstawa prawna: Art.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy członka Rady Nadzorczej Spółki

Kwestionariusz osobowy członka Rady Nadzorczej Spółki Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2359/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 czerwca 2017 r. Kwestionariusz osobowy członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Dane personalne Imię i nazwisko..... Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Załącznik do uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 21 czerwca 2016 r. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA Inspektor ds. inwestycji 1. Wymagania niezbędne, które kandydat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA

OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA Jordanów Śląski, dnia 11.08.2014r. OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza otwarty nabór ofert na stanowiska nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe 2) co najmniej 2 letni staż pracy.

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe 2) co najmniej 2 letni staż pracy. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

1. Miejsce wykonywania pracy Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3 w Bełchatowie; 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3 w Bełchatowie; 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: Bełchatów, 21.02.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 ogłasza konkurs na wolne urzędnicze stanowisko specjalista ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń - liczba miejsc 1. 1. Miejsce

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGK S.A. ogłasza: POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU

RADA NADZORCZA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGK S.A. ogłasza: POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. TFI BGK S.A. działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Miejskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6 / Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 6 / Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 6 / 2012 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i kryteriów wyboru Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SPÓŁKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZŁOTA STRUGA W ŻARACH

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SPÓŁKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZŁOTA STRUGA W ŻARACH Załącznik do Uchwały Zarządu Spółki nr 2/2017 z dnia 20.04.2017r REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SPÓŁKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZŁOTA STRUGA W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KASZUBY W KARTUZACH Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej)

Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej) Załącznik nr 1..... (pieczęć urzędu lub jednostki organizacyjnej Służby Celnej) numer ewidencyjny... (numer nadaje komórka kadrowa) Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej)

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 16 W BYDGOSZCZY ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA (pół etatu)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 16 W BYDGOSZCZY ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA (pół etatu) DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 16 W BYDGOSZCZY ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA (pół etatu) 1. Adres jednostki: Przedszkole Nr 16 ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz tel. 52 3721551; mail: pnr16@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DA.2110.01.2017 Ogłoszenie nr 1/2017 z dnia 15.03.2017 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na stanowisko: specjalista-koordynator

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (część A) DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (część A) DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach zatrudni na stanowisko urzędnicze księgowa - kasjer w wymiarze ¼ etatu. Do głównych obowiązków pracownik będzie naleŝało: 1. sporządzanie list płac 2. sporządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM 1 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO Załącznik do Uchwały nr 14/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,GRYF w Gryfowie Śląskim z dnia 24.07.2015 PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo