euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X"

Transkrypt

1 wrzesień (144) 2013 ISSN X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy

2 Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Cetrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba Szczeci tel Stowarzyszeie Cetrum Trasferu Techologii CTT ul. Gruwaldzka Gdańsk tel Uiwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyie, Cetrum Iowacji i Trasferu Techologii ul. Prawocheńskiego Olszty tel Regioale Cetrum Iowacji Stowarzyszeie Warmińsko-Mazurska Agecja Podlaska Fudacja i Trasferu Techologii, Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy ul. Jaosika Szczeci tel Wola Przedsiębiorczość al. Niepodległości 797B Sopot tel Rozwoju Regioalego SA w Olsztyie plac ge. Józefa Bema 3 pok Olszty tel Rozwoju Regioalego ul. Starobojarska Białystok tel Toruńska Agecja Rozwoju Regioalego SA ul. Włocławska Toruń tel do 53 Cetrum Przedsiębiorczości i Trasferu Techologii Uiwersytetu Zieloogórskiego ul. Syrkiewicza Nowy Kisieli tel Wrocławskie Cetrum Trasferu Techologii Politechika Wrocławska ul. Smoluchowskiego Wrocław tel Dolośląska Agecja Rozwoju Regioalego SA ul. Szczawieńska Szczawo-Zdrój tel Stowarzyszeie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu ul. Damrota Opole tel Górośląska Agecja Promocji Przedsiębiorczości SA ul. Astrów Katowice tel Górośląska Agecja Rozwoju Regioalego SA ul. Powstańców Katowice tel Eterprise Europe Network Agecja Rozwoju Regioalego SA w Koiie ul. Zakładowa Koi tel Fudacja Uiwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pozański Park Naukowo-Techologiczy Biuro Eterprise Europe Network w Pozaiu ul. Rubież Pozań tel Fudacja Kaliski Ikubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska Kalisz tel Politechika Krakowska Cetrum Trasferu Techologii ul. Warszawska Kraków tel , Izba Przemysłowo-Hadlowa w Krakowie ul. Floriańska Kraków tel Fudacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Piotrkowska Łódź tel Staropolska Izba Przemysłowo-Hadlowa ul. Siekiewicza Kielce tel Świętokrzyskie Cetrum Iowacji i Trasferu Techologii al. Solidarości Kielce tel Polska Agecja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa tel Istytut Mechaizacji Budowictwa i Górictwa Skalego ul. Racjoalizacji 6/ Warszawa tel Uiwersytet Warszawski, Uiwersytecki Ośrodek Trasferu Techologii ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel Lubelska Fudacja Rozwoju ul. Ryek Lubli tel Politechika Lubelska Lubelskie Cetrum Trasferu Techologii ul. Nadbystrzycka 36 pok Lubli tel Wyższa Szkoła Iformatyki i Zarządzaia ul. Sucharskiego Rzeszów tel Rzeszowska Agecja Rozwoju Regioalego S.A. ul. Szopea Rzeszów tel Stowarzyszeie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Loticzego Dolia Loticza ul. Szopea Rzeszów tel

3 Spis treści 4 Zasada wzajemego uzawaia i ormy zharmoizowae Swobody przepływ a bezpieczeństwo towarów w Uii Od redakcji Drodzy Czytelicy, po wielomiesięczych egocjacjach został zatwierdzoy owy budżet Uii Europejskiej a lata , który opiewa a astroomiczą kwotę 960 mld EUR. Jest to zakomita wiadomość dla Polski. Wygląda bowiem a to, że w ciągu tych ajbliższych siedmiu lat asz kraj będzie miał do wykorzystaia poad 72 mld EUR, czyli o 5 miliardów więcej iż do tej pory. Więcej środków będzie moża rozdyspoować dla małych i średich przedsiębiorstw, główie a badaia i rozwój, teleiformatykę oraz odawiale źródła eergii czy efektywość eergetyczą. Nowa perspektywa fiasowa to zatem iepowtarzala szasa a stworzeie w Polsce iowacyjej, kokurecyjej i mądrze korzystającej z zasobów gospodarki. Czy wykorzystamy tę szasę, zależy tylko od as. Żeby w 2020 roku móc powiedzieć, że żyjemy w iym, lepszym i bardziej rozwiiętym państwie, już dzisiaj musimy przygotować się do umiejętego i rozsądego zagospodarowaia środków przezaczoych dla Polski w owym uijym budżecie. Pierwszym krokiem w tym kieruku będzie zapozaie się z treścią artykułu pt. Plaujemy fudusze europejskie. Zwracamy także uwagę a kwestie dotyczące umów zawieraych za pośredictwem iteretu. Coraz więcej osób dokouje bowiem zakupów w sieci. Jakie mogą być tego kosekwecje zarówo dla kosumeta, jak i przedsiębiorcy, wyjaśi am artykuł pt. Prawo właściwe dla umów zawieraych przez iteret. Zachęcamy także do zapozaia się z ofertami współpracy z firmami zagraiczymi. Z wyrazami szacuku Zespół Redakcyjy Biuletyu Euro Ifo Komisja Europejska lub osoby występujące w jej imieiu ie są odpowiedziale za iformacje przedstawioe w Biuletyie Euro Ifo. Poglądy wyrażoe w tym czasopiśmie są poglądami autorów i ie muszą się pokrywać z działaiami Komisji Europejskiej. Redaktor aczely: Paweł Sikorski Zespół: dr Michał Polański, Ewa Forowicz Korekta: Reata Krymska Adres redakcji: Eterprise Europe Network przy PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: , faks: Zwalczaie opóźień w płatościach w trasakcjach hadlowych Nowa regulacja prawa Uii Europejskiej 12 Prawo właściwe dla umów zawieraych przez iteret Rozporządzeie Rzym I 15 Przedawieie roszczeń w międzyarodowej sprzedaży towarów Kowecja owojorska 17 Międzyarodowy ryek obuwiczy Wzrost zaczeia Azji 21 Plaujemy Fudusze Europejskie O programach a lata Usługa PRO-INN Przez badaia do rozwoju 25 Dziś pytaie, dziś odpowiedź Prawik radzi 27 Aktualości 29 Oferty współpracy gospodarczej Biulety Euro Ifo, który jest wydaway przez ośrodek Eterprise Europe Network działający przy Polskiej Agecji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest fiasoway ze środków Komisji Europejskiej. Skład, druk i dystrybucja: Agecja Reklamowo-Wydawicza Arkadiusz Grzegorczyk akład: 1400 egz. Redakcja ie zwraca materiałów iezamówioych oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiay i redagowaia. Uwagi i kometarze prosimy kierować a adres: Wszystkie teksty zawarte w Biuletyie Euro Ifo mogą być przedrukowae wyłączie po uzyskaiu zgody redakcji. Zaiteresowaych preumeratą prosimy o kotakt z ajbliższym puktem Eterprise Europe Network. Publikacja została wydaa a papierze przyjazym dla środowiska aturalego (wyprodukoway w 100% z makulatury, wybieloy w procesie PCF Processed Chlorie Free) Okładka: Bartosz Bartosiński

4 Prawo europejskie Zasada wzajemego uzawaia i ormy zharmoizowae SWOBODNY PRZEPŁYW A BEZPIECZEŃSTWO TOWARÓW W UNII Radosław Maj Fot. Bartosz Bartosiński Od wejścia w życie traktatu z Maastricht w 1993 r. swobody przepływ towarów jest kluczowym elemetem w tworzeiu i rozwoju ryku wewętrzego Uii Europejskiej 1. To dzięki iemu państwa człokowskie UE rezygują z ograiczeń w imporcie z iych krajów uijych, eksporcie produktów do ich czy też stosowaia środków o podobych skutkach, takich jak p. przeprowadzaie atarczywych kotroli lub wprowadzaie ieuzasadioych wymogów 2. Swobody przepływ towarów Ryek uijy ciągle ewoluuje w kieruku dalszego zwiększaia swobody przepływu towarów oraz rozszerza się a coraz więcej towarów. W praktyce, a przestrzei wielu lat, ozaczało to odchodzeie od zasady wzajemego uzaia w kieruku tworzeia wspólych dla wszystkich przepisów określających szczegółowe wymogi dla towarów dopuszczoych do sprzedaży a ryku uijym. To odgóre ujedolicaie określa się miaem harmoizacji. Zasada wzajemego uzaia a harmoizacja Zasada wzajemego uzawaia stadardów jest stosowaa w prawie Uii Europejskiej w przypadku braku zharmoizowaej, czyli wspólej dla całej Uii regulacji prawej dotyczącej kokretego towaru. Zakłada oa, że produkt sprzedaway zgodie z prawem w daym państwie musi być dopuszczoy do sprzedaży w iym państwie człokowskim. W praktyce jedak kotrola bezpieczeństwa takich produktów wprowadzaych w wielu krajach araz jest dosyć ograiczoa. Zaczie lepsze rezultaty przyosi harmoizacja wymogów a szczeblu uijym. Uia Europejska stworzyła tu cały system, począwszy od ustaawiaia stadardów po zasady kotroli. Stare i owe podejście do harmoizacji i ormalizacji Produkty przemysłowe, czyli towary ieżywościowe, podlegają przepisom ogólouijym (tzw. dyrektywom starego i owego podejścia) zapewiającym stosowaie jedolitych zasad w zakresie ochroy kosumetów, zdrowia publiczego lub ochroy środowiska. Wykluczają oe ewetualość przyjęcia rozbieżych przepisów krajowych i zapewiają przez to swobody przepływ produktów w ramach ryku wewętrzego UE. Komisja Europejska sporządza, publikuje i regularie aktualizuje orietacyjy otwarty wykaz produktów, które są przedmiotem harmoizacji a poziomie wspólotowym. Obecie mamy dwie ścieżki harmoizacji wymogów przy wprowadzeiu a ryek uijy: tzw. stare podejście, tzw. owe podejście. Stare podejście dotyczy p. przemysłu motoryzacyjego, farmaceutyczego czy chemiczego. Tu dyrektywy określają szczegółowe wymagaia techicze, które muszą być przestrzegae we wszystkich państwach Uii Europejskiej. Takie rozwiązaie ozacza koieczość traspozycji przepisów do prawa krajowego. Umieszczeie wyrobu a ryku jest także związae z koieczością zaagażowaia państwowych orgaów adzoru i kotroli w sam proces wprowadzaia a ryek. Długotrwała i uciążliwa procedura prawa w razie koieczości zmiay dyrektyw tzw. starego podejścia sprawia, że przepisy ie adążają za szybkim postępem techologiczym. Same państwa człokowskie ie mają też obowiązku wycofaia własych przepisów krajowych, awet iezgodych z dyrektywami. A zatem tzw. stare podejście ie zawsze ułatwia, a czasem może awet częściowo utrudiać wymiaę towarów między krajami uijymi. 4 Biulety euro ifo (04)

5 Prawo europejskie Nowe podejście, wprowadzoe w 1985 r. 3, rozpoczęło kolejy etap przełamywaia barier w hadlu a ryku uijym. W większości sektorów objętych harmoizacją uiją (p. sprzęt elektroiczy i elektryczy, maszyy, wyciągi, urządzeia medycze) ustawodawstwo uije jest ograiczoe do dyrektyw określających tzw. wymagaia zasadicze, czyli podstawowe kryteria iezbęde dla zapewieia bezpieczeństwa użytkowików oraz środowiska. Nowe podejście to przede wszystkim zbiór zasad, które trzeba spełić, aby móc swobodie wprowadzać produkty a ryek uijy. Każdy producet deklaruje ich wypełieie, umieszczając zak CE a swoim towarze. Dyrektywy owego podejścia to zatem te, które wymagają umieszczaia zaku CE a produkcie w celu potwierdzeia spełieia wymogów zasadiczych (patrz tabela). Tak zwae dyrektywy owego podejścia odwołują się do orm zharmoizowaych, które zawierają szczegółowe specyfikacje techicze, mówiące, jak spełić podstawowe wymagaia dyrektyw. Producet, powołując się a daą ormę przy oceie produktu, może liczyć a automatycze domiemaie zgodości z wymagaiami zasadiczymi. Produceci muszą zadeklarować zgodość swoich produktów z takimi wymogami i załączyć do towarów kopię podpisaej przez ich tzw. deklaracji zgodości. Bez takiego przyrzeczeia ie mogliby umieścić zaku CE a sprzęcie, który mówi każdemu kosumetowi, że towar spełia wszystkie stadardy i jest bezpieczy. Zgodość z wymagaiami zasadiczymi produceci mogą wykazać poprzez wykorzystaie dobrowolych orm zharmoizowaych, czyli przyjętych a szczeblu uijym specyfikacji opisujących w szczegółach wymogi techicze (p. bezpieczeństwa) i metodologię testowaia. Producet może też wykazać zgodość z zasadiczymi wymogami także za pomocą iych środków, p. opracowań własych. To jedak wiąże się z koieczością udowodieia ich poprawości i przedstawieia wyików własych badań lub testów. Powołaie się przez produceta a ormy europejskie ma jedak tę zaletę, że zapewia automatycze domiemaie zgodości ze wspomiaymi wymagaiami zasadiczymi. Dzięki temu produkt może być sprzedaway a iych Dyrektywy wymagające zaku CE (owego podejścia) Skrót Numer 1. Wyposażeie ochroy idywidualej PPE 89/686/EWG 2. Wyroby medycze aktywego osadzaia AIMD 90/385/EWG 3. Nowe kotły grzeje opalae paliwami płyymi lub gazowymi 92/42/WE 4. Materiały wybuchowe do użytku cywilego EXPLOSIVES 93/15/WE 5. Urządzeia medycze MDD 93/42/WE 6. Urządzeia wykorzystywae w przestrzeiach zagrożoych ATEX 94/9/WE wybuchem 7. Rekreacyje jedostki pływające RCD 94/25/WE 8. Dźwigi LITFS 95/16/WE 9. Urządzeia ciśieiowe PED 97/23/WE 10. Diagostycze urządzeia medycze i vitro IVDD 98/79/WE 11. Radiowe i telekomuikacyje urządzeia końcowe RTTE 99/5/WE 12. Koleje liowe do trasportu osób PCT 2000/9/WE 13. Kompatybilość elektromagetycza EMC 2004/108/WE 14. Przyrządy pomiarowe MID 2004/22/WE 15. Bezpieczeństwo maszy MD 2006/42/WE 16. Wyroby pirotechicze 2007/23/WE 17. Wagi ieautomatycze NAWI 2009/23/WE 18. Urządzeia gazowe GAD 2009/142/WE 19. Sprzęt elektryczy LVD 2006/95/WE 20. Proste zbioriki ciśieiowe SPVD 2009/105/WE 21. Bezpieczeństwo zabawek TOYS 2009/48/WE 22. Ekoprojekt wyrobów wykorzystujących eergię ERPD 2009/125/WE 23. Materiały budowlae CPR KOM 305/ Niebezpiecze substacje w sprzęcie RoHS /65/UE Ie dyrektywy wykorzystujące ormy zharmoizowae Skrót Numer 1. Etykiety eergetycze ELD 2010/30/UE 2. Wyroby kosmetycze 1223/ Ogóle bezpieczeństwo produktów GPSD 2001/95/WE 4. Opakowaia i odpady opakowaiowe 94/62/WE 5. Elektroodpady WEEE /19/UE 6. Wyposażeie statków MED. 96/98/WE Źródło: opracowaie włase rykach, a ispekcja hadlowa w każdym państwie człokowskim musi uzać go za zgody z daymi wymogami. Obowiązki i prawa krajowych orgaów kotroli oraz przedsiębiorstw chcących sprzedawać a ryku wewętrzym UE produkty dopuszczoe do obrotu w ich państwie określa rozporządzeie Parlametu Europejskiego i Rady Uii Europejskiej r 764/ Ustaawia oo także procedury dotyczące stosowaia iektórych krajowych przepisów techiczych do wprowadzaych wyrobów. Rozporządzeie określa także ciężar dowodu, czyli koieczość wykazaia, że jakiś produkt faktyczie staowi zagrożeie dla bezpieczeństwa publicze- go, zdrowia lub środowiska, ustalając procedurale wymogi dotyczące odrzuceia zasady wzajemego uzawaia. O tym, jakie ormy dotyczą jakich towarów, iformuje Komisja Europejska. Same ormy ie są jedak obowiązkowe, ale obowiązują jedocześie we wszystkich krajach uijych Normy tworzoe przez europejskie orgay ormalizacyje a zleceie Komisji Europejskiej: CEN Europejski Komitet Normalizacyjy, CENELEC Europejski Komitet Normalizacyjy Elektrotechiki, ETSI Europejski Istytut Norm Telekomuikacyjych. Biulety euro ifo (04) 5

6 Prawo europejskie iformacje, przede wszystkim wyszczególioe umery dyrektyw, których dotyczy towar. W iektórych dyrektywach owego podejścia jest określoy wymóg dokoaia ocey zgodości przez podmiot zewętrzy, tzw. jedostkę otyfikowaą. Może oa wykoywać taką działalość a terytorium iych państw człokowskich lub krajów trzecich. Fot. Bartosz Bartosiński Jeśli jedak produceci odwołują się do orm zharmoizowaych, to każde państwo człokowskie musi domiemywać zgodość wprowadzaych przez taką firmę wyrobów z uijymi wymogami. Zaletą owego podejścia jest także pewa uiwersalość; może oo dotyczyć dużych grup produktów (p. zabawek) lub obejmować całe poziomy ryzyka (p. związaego z kompatybilością elektromagetyczą), a ie kokrete produkty. W porówaiu ze starym podejściem owe jest oparte a całkowitej harmoizacji i zastępuje rozbieże przepisy krajowe. Poadto umożliwia róże sposoby przeprowadzaia ocey zgodości produktów, szczegółowo opisae w rozporządzeiu: od prostej dokumetacji po złożoe procesy, w zależości p. od stopia zagrożeia związaego z użytkowaiem produktu (tzw. moduły). Nowe podejście zapewia dużą elastyczość, poieważ dyrektywy ie muszą być często zmieiae, a ormy łatwiej dostosować do postępu techiczego Ocea zgodości Gdy producet za już przepisy dotyczące wytwarzaego przez iego produktu oraz ormy, powiie przeprowadzić procedurę ocey zgodości. Jej zasadiczym celem jest wykazaie, że day towar wprowadzay do obrotu spełia wszystkie wymagaia wyrażoe w dotyczących go przepisach, w szczególości w odiesieiu do bezpieczeństwa i zdrowia użytkowików i kosumetów. Z reguły produkt powiie być objęty procedurą ocey zgodości zarówo podczas fazy projektowaia, jak i produkcji. Ocea zgodości jest podzieloa a moduły odoszące się do fazy projektowaia produktów, fazy produkcyjej lub jedej i drugiej. Każda dyrektywa opisuje zakres i zawartość możliwych procedur ocey zgodości. Dyrektywy określają rówież kryteria dotyczące waruków, a mocy których producet może dokoać wyboru samego modułu, jeśli jest przewidziaa więcej iż jeda opcja. Producet lub upoważioy przez iego przedstawiciel mający siedzibę a tereie UE musi sporządzić deklarację zgodości (ag. Declaratio of Coformity, DoC) jako część procedury ocey zgodości określoej w obowiązujących przepisach. Deklaracja zgodości WE powia zawierać wszystkie istote i wymagae przepisami Wszyscy zaiteresowai szczegółami zaku CE i dyrektyw owego podejścia zajdą odpowiedzi a pojawiające się pytaia w tzw. Blue Guide Komisji Europejskiej 5, czyli przewodiku po przepisach i procedurach związaych ze swobodym przepływem towarów i ozakowaiem CE. Nowy pakiet legislacyjy (NLF) Nowy pakiet legislacyjy, zway też towarowym (ag. New Legislative Framework, NLF), to kolejy etap w doskoaleiu harmoizacji prawa wspólotowego. Obejmuje o trzy akty prawe: decyzję 768/2008/WE 6, rozporządzeie 765/2008 7, rozporządzeie 764/2008. Porządkują oe dotychczasowy wspóly zharmoizoway ryek pod względem stosowaej termiologii, defiicji czy kompetecji jedostek oceiających. Doskoali także procedury wzajemego uzawaia, które ieco ieudolie są stosowae a obszarze, a którym decydujące jest prawo krajowe państw człokowskich, a harmoizacja a poziomie UE jeszcze ie miała miejsca. Tworzą także wspóle podejście w zakresie adzoru ryku, czyli jak określoo w prawie polskim w zakresie systemu kotroli wyrobu wprowadzoego do obrotu i udostępiaego a ryku. Na poziomie europejskim trwa obecie proces ujedolicaia dyrektyw owego podejścia z owymi zasadami i termiologią wprowadzoą przez NLF (tzw. procedura omibus). Jak powstają ormy zharmoizowae? Normy zharmoizowae są opracowae przez europejskie jedostki ormalizacyje (CEN, CENELEC oraz ETSI), które działają a podstawie madatu udzieloego przez Komisję Europejską. Orgaizacje te tworzą projekty orm, a astępie kosultują je z państwami człokowskimi. W Polsce istytucją zajmującą się tymi kwestiami jest Polski Komitet Normalizacyjy, który po 6 Biulety euro ifo (04)

7 Prawo europejskie otrzymaiu projektu ormy europejskiej kosultuje ją z zaiteresowaymi graczami rykowymi, takimi jak stowarzyszeia producetów, federacje kosumetów, jedostki certyfikujące etc. Procedura ta trwa ok. 5 miesięcy, a każde państwo ma określoą liczbę głosów w komitecie ormalizacyjym a szczeblu europejskim. Norma wchodzi w życie po zaaprobowaiu jej przez większość państw, a astępie Komisja Europejska publikuje jej umer. 6 kroków producetów do wspólego ryku (do zaku CE) 9 6. Deklaracja zgodości i umieszczeie zaku CE 1. Jakie przepisy dotyczą mojego produktu? W praktyce w PKN głosowaiami zajmują się kokrete tzw. komitety techicze (KT) złożoe z przedstawicieli firm i orgaizacji 8. Normy europejskie mają ozaczeie EN. W Polsce ich wykaz jest opublikoway w oficjalym publikatorze aktów prawych iebędących źródłem prawa powszechie obowiązującego w Moitorze Polskim. 5. Sporządzeie dokumetacji techiczej 2. Czy są wymogi techicze dla mojego produktu? Każda osoba prawa, osoba fizycza prowadząca działalość gospodarczą lub jedostka orgaizacyja iemająca osobowości prawej mogą także zgłosić propozycję opracowaia owej Polskiej Normy (PN) lub zmiay do iej. Takie ormy są otyfikowae europejskim orgaizacjom ormalizacyjym. W przypadku pozytywego wyiku otyfikacji prace ad PN są kotyuowae przez KT, a temat włączoy do programu prac ormalizacyjych. Nowelizacja ustawy o ormalizacji z 2002 r. umożliwiła wprowadzeie owego rodzaju dokumetu fukcjoującego w PKN pod azwą Polski Dokumet Normalizacyjy (PDN), którego umer referecyjy zaczya się od symbolu PKN. Podobie jak w przypadku propozycji opracowaia Polskiej Normy własej, propozycję opracowaia Polskiego Dokumetu Normalizacyjego może zgłosić każda osoba prawa, osoba fizycza prowadząca działalość gospodarczą lub jedostka orgaizacyja iemająca osobowości prawej. PDN ie podlega procedurze otyfikacyjej, a tym samym ie podlega opłacie. Podsumowaie Niemal każdy przedsiębiorca wie, czym jest wewętrzy ryek Uii Europejskiej, ozakowaie CE (Coformité Européee) oraz ormy techicze. Jedak w praktyce te pojęcia rzadko są postrzegae jako jede, ściśle powiązay ze sobą system leżący u podstaw itegracji gospodarczej całej UE. Co więcej, same firmy ie są też świadome własych możliwości wpływaia a kształtowaie tego otoczeia. 4. Testy produktu Źródło: opracowaie włase KROK 1 Należy określić, które dyrektywy oraz zharmoizowae ormy mają zastosowaie do produktu. W Uii Europejskiej obowiązuje poad 20 dyrektyw określających kategorie produktowe, dla których jest wymagae ozakowaie CE. Zwykle określają oe podstawowe (zasadicze) wymogi bezpieczeństwa, które muszą spełić produkty. W odiesieiu do każdej z dyrektyw Komisja Europejska określa możliwe do zastosowaia kokrete europejskie ormy zharmoizowae. KROK 2 Sprawdzeie specyficzych wymagań wobec produktu. To producet musi się upewić, że jego produkt jest zgody z istotymi wymagaiami odpowiediego prawodawstwa uijego. Peła zgodość produktu ze zharmoizowaymi ormami gwaratuje temu towarowi domiemaie zgodości z odpowiedimi istotymi wymagaiami. Stosowaie zharmoizowaych orm jest dobrowole. Moża zdecydować się a ie sposoby spełieia istotych wymagań. 3. Czy ocey zgodości musi dokoać zewętrza jedostka? KROK 3 Określeie, czy potrzeba jest iezależa ocea zgodości przez otyfikowaą jedostkę kotrolą. Każda dyrektywa obejmująca produkt określa, czy autoryzowaa stroa trzecia (jedostka otyfikowaa) musi uczesticzyć w procedurze ocey zgodości dla ozakowaia CE. Nie jest to obowiązkowe dla wszystkich produktów, więc ależy ajpierw sprawdzić, czy a pewo koiecza jest iterwecja jedostki otyfikowaej. Jedostki te są upoważioe przez władze krajowe i zostały oficjalie zgłoszoe do Komisji Europejskiej oraz umieszczoe w bazie daych NANDO (ag. New Approach Notified ad Desigated Orgaisatios). KROK 4 Test produktu i sprawdzeie zgodości. Producet jest odpowiedzialy za przetestowaie produktu i sprawdzeie jego zgodości z prawodawstwem UE (procedura ocey zgodości). Zazwyczaj w zakres tej procedury wchodzi ocea ryzyka. Stosując odpowiedie zharmoizowae ormy europejskie, moża spełić istote wymagaia prawe opisae w dyrektywach. Biulety euro ifo (04) 7

8 Prawo europejskie PRODUCENT Moduły wykorzystywae w procedurze ocey zgodości towarów Źródło: opracowaie włase KROK 5 Należy sporządzić i przechowywać wymagaą dokumetację techiczą, tak by była oa dostępa. Producet jest zobowiązay sporządzić dokumetację techiczą wymagaą przez dyrektywy do ocey zgodości produktu z właściwymi wymagaiami oraz do ocey ryzyka. Wraz z deklaracją zgodości WE dokumetacja techicza musi być przedstawiaa a żądaie odpowiedim władzom krajowym. KROK 6 Umieszczeie ozakowaia CE a produkcie oraz deklaracja zgodości WE. Ozakowaie CE musi być umieszczoe przez produceta lub przez upoważioego przez iego przedstawiciela. Należy je umieścić a produkcie lub a jego etykiecie zgodie z określoym w prawie formatem zaku, w sposób dobrze widoczy, PRODUCENT Źródło: opracowaie włase ETAP PROJEKTOWANIA MODUŁ A MODUŁ B Procedura ocey zgodości zabawek TAK Towar zgody z ormami? NIE lub częściowo MODUŁ G MODUŁ H MODUŁ B ETAP PRODUKCJI MODUŁ C MODUŁ D MODUŁ E MODUŁ F czytely i iezmywaly. Jeśli jedostka otyfikowaa brała udział w procedurze a etapie kotroli produkcji, ależy także podać jej umer idetyfikacyjy. Producet po przeprowadzeiu ocey zgodości i umieszczeiu zaku CE sporządza obowiązkową pisemą Deklarację zgodości CE, której kopia jest załączaa do każdego produktu. Jest to gwaracja spełiaia wymogów przez produkt, ale także zobowiązaie produceta do wzięcia odpowiedzialości za ewetuale iezgodości wyrobu z przepisami. Należy pamiętać, że CE ie jest zakiem zgodości z ormą ai zakiem bezpieczeństwa czy zakiem jakości. Nic też ie mówi o kraju pochodzeia towaru, ie staowi rówież przekazu iformującego klietów, za pomocą jakich specyfikacji techiczych wytwórca uzyskał zgodość z wymagaiami prawa. MODUŁ A MODUŁ C Kotrola zgodości zadeklarowaych wymogów z dyrektywami jest przeprowadzaa wyrywkowo przez krajowe orgay adzoru ryku, w Polsce przez Urząd Ochroy Kokurecji i Kosumetów. Radosław Maj Związek Pracodawców AGD 1 Wersja skosolidowaa Traktatu o fukcjoowaiu Uii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z d ). 2 Państwo przezaczeia może odmówić sprzedaży produktu a swoim ryku, kiedy jest to bezwzględie koiecze do ochroy bezpieczeństwa publiczego, zdrowia lub środowiska aturalego. Musi oo jedak wykazać, że zastosowało wówczas ajmiej restrykcyje ograiczeia w hadlu. Są to zazwyczaj skraje sytuacje, jak a przykład zakaz sprzedaży skażoej żywości. 3 Rezolucja Rady z dia 7 maja 1985 r. w sprawie owego podejścia do harmoizacji techiczej oraz ormalizacji (Dz.Urz. WE z d r C136/1). 4 Rozporządzeie Parlametu Europejskiego i Rady (WE) r 764/2008 z d. 9 lipca 2008 r. ustaawiające procedury dotyczące stosowaia iektórych krajowych przepisów techiczych do produktów wprowadzoych legalie do obrotu w iym państwie człokowskim oraz uchylające decyzję r 3052/95/WE (Dz.Urz. UE L 218 z d ). 5 Guide to the implemetatio of directives based o the New Approach ad the Global Approach, 6 Decyzja Parlametu Europejskiego i Rady r 768/2008/WE z dia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólych ram dotyczących wprowadzaia produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (tekst mający zaczeie dla EOG). Publikacja w Dz. Urz. L 218 z , str Weszła w życie 9 lipca 2008 r. 7 Rozporządzeie PE i Rady (WE) r 765/2008 z d. 9 lipca 2008 r. ustaawiające wymagaia w zakresie akredytacji i adzoru ryku odoszące się do waruków wprowadzaia produktów do obrotu i uchylające rozporządzeie (EWG) r 339/93. (Tekst mający zaczeie dla EOG). Publikacja w Dz. Urz. L 218 z , str Stosuje się od 1 styczia 2010 r. 8 Człokostwo w tych grupach jest otwarte dla wszystkich firm chcących mieć wpływ a europejskie ormy zharmoizowae. Człokami KT mogą zostać podmioty, zgodie z art. 23 ust. 2 Ustawy z dia 12 wrześia 2002 r. o ormalizacji, działające i zarejestrowae a tereie RP, zaiteresowae w zakresie tematyczym daego KT, po złożeiu dokumetów wymagaych przepisami wewętrzymi PKN. Człokowie KT są powoływai przez Prezesa PKN a czas ieokreśloy. 9 Źródło: 8 Biulety euro ifo (04)

9 Prawo europejskie Zwalczaie opóźień w płatościach w trasakcjach hadlowych Nowa regulacja prawa uii europejskiej Ewa Forowicz Uia Europejska podjęła koleją decyzję dotyczącą zwalczaia zatorów płaticzych a jedolitym ryku. Nowa Dyrektywa Parlametu Europejskiego i Rady 2011/7/ UE z dia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczaia opóźień w płatościach w trasakcjach hadlowych zastąpiła uprzedio obowiązującą dyrektywę 2000/45 o tej samej azwie, wprowadzając zacze zmiay dla europejskich przedsiębiorców. Wyższa stawka odsetek za opóźieie i owy istrumet w postaci stałej kwoty z tytułu rekompesaty za koszty odzyskiwaia ależości to tylko iektóre ze zmia. Państwa człokowskie Uii Europejskiej miały obowiązek wdrożyć postaowieia dyrektywy do krajowych porządków prawych do 16 marca 2013 r. W Polsce zostały oe implemetowae Ustawą z dia 12 czerwca 2013 r. o termiach zapłaty w trasakcjach hadlowych 1. Po co owa dyrektywa? Zgodie z zasadą swobody umów stroy mogą ułożyć treść stosuku prawego według własej woli. Zarówo w Polsce, jak i w iych krajach europejskich ta zasada jest jedak często adużywaa przez podmioty siliejsze ekoomiczie. Powszecha jest sytuacja, w której płatości w trasakcjach hadlowych są odroczoe. Po zawarciu umowy i wystawieiu faktury odbiorcy towarów czy usług często umowie odkładają płatość ależości i wyzaczają koleje termiy a uregulowaie zobowiązań. Fot. Bartosz Bartosiński Według badań Krajowego Rejestru Długów (KRD) 2 z 2012 r. 91,1% polskich przedsiębiorstw zetkęło się z ietermiowym otrzymywaiem ależości lub całkowitym brakiem zapłaty. W kosekwecji około 35% z ich ie wywiązało się z własych zobowiązań fiasowych wobec iych podmiotów, tracąc przez to reputację, kotakty bizesowe lub opiię dobrego pracodawcy. Prawie drugie tyle firm musi ograiczać iwestycje, co jest szczególie groźe dla całej gospodarki. Ie badaia KRD pokazują, że 2012 rok był ajgorszy od 8 lat pod względem liczby bakructw w Polsce. Ich główą przyczyą były a- silające się zatory płaticze. Najwięcej upadłości odotowao w budowictwie. Zdecydowae pogorszeie było widocze rówież w hadlu detaliczym i produkcji. Warto zwrócić uwagę, że sektor małych i średich przedsiębiorstw jest szczególie wrażliwy a zatory płaticze w związku z ograiczoą liczbą klietów i dużymi kosztami admiistracyjymi odzyskiwaia wierzytelości. Komisja Europejska Biulety euro ifo (04) 9

10 Prawo europejskie w swoim programie Small Busiess Act z 2008 r. zobowiązała się do wprowadzeia ułatwień dla MSP w dostępie do fiasowaia i rozwijaia otoczeia prawego i bizesowego, które będą sprzyjać termiowym płatościom w trasakcjach hadlowych 3. Dlatego celem przyjęcia owej dyrektywy było zdyscypliowaie przedsiębiorstw i orgaów publiczych, aby stosowały krótkie termiy płatości. Szczególy acisk położoo a ograiczeie zatorów płaticzych wśród MSP. Artykuł 1 dyrektywy 2011/7/UE: Celem iiejszej dyrektywy jest zwalczaie opóźień w płatościach w trasakcjach hadlowych, aby zapewić właściwe fukcjoowaie ryku wewętrzego, wspierając tym samym kokurecyjość przedsiębiorstw, a w szczególości MSP. Kluczowe pojęcia stosowae w dyrektywie: Płatość dłużika jest uważaa za opóźioą, a zatem uprawiającą do odsetek za opóźieia w płatościach, w przypadku gdy wierzyciel ie dyspouje ależą kwotą w stosowym termiie, pod warukiem że wypełił swoje zobowiązaia prawe i umowe. Trasakcje hadlowe: wszystkie trasakcje między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a orgaami publiczymi, które prowadzą do dostawy towarów lub świadczeia usług za wyagrodzeiem. Należość: główa kwota, która powia była zostać zapłacoa w umowym lub ustawowym termiie zapłaty, obejmująca także stosowe podatki, cła, opłaty lub koszty wymieioe a fakturze lub w rówoważym wezwaiu do zapłaty. Jaki jest zakres regulacji? Nowa dyrektywa ma zastosowaie do umów, których przedmiotem jest odpłata dostawa towaru lub odpłate świadczeie usług, jeżeli stroy zawierają je w związku z wykoywaą działalością. Zasadiczo zatem obejmuje swoim zakresem wszystkie płatości, które staowią wyagrodzeie w trasakcjach hadlowych. Dyrektywa ie ma zastosowaia w sytuacjach, kiedy: ieuregulowae płatości są przedmiotem postępowaia upadłościowego prowadzoego przeciw dłużikowi, zostało wszczęte postępowaie mające a celu restrukturyzację długu, trasakcja jest zawieraa z kosumetami, odsetki są związae z iymi płatościami, a przykład wyikającymi z prawa czekowego i wekslowego lub w formie odszkodowań, łączie z płatościami towarzystw ubezpieczeiowych. Należy zazaczyć, że postaowieia dyrektywy zajdują zastosowaie zarówo w sytuacji, gdy trasakcja hadlowa jest zawieraa pomiędzy przedsiębiorstwami prywatymi lub publiczymi, jak i między przedsiębiorstwami a orgaami publiczymi. Prawodawca Uii Europejskiej stworzył dwa reżimy prawe w zależości od tego, kto jest podmiotem trasakcji hadlowej. Pierwszy z ich jest stosoway w przypadku umów zawieraych pomiędzy przedsiębiorcami, drugi z kolei pomiędzy przedsiębiorcami a orgaami publiczymi. Poiżej kolejo zostały omówioe te dwa reżimy. Trasakcje hadlowe pomiędzy przedsiębiorcami W przypadku opóźieia płatości w trasakcjach między przedsiębiorcami uprawieie wierzyciela do aliczaia odsetek jest uzależioe od dwóch czyików. Po pierwsze, od ustaleia faktyczego wypełieia przez wierzyciela zobowiązań umowych i ustawowych. Po drugie od ustaleia, czy otrzymał o ależość w uzgodioym termiie. Jeżeli wierzyciel spełił swoje świadczeie, a ie otrzymał za ie zapłaty, jest o uprawioy do aliczeia odsetek za opóźieie od dia astępującego po dacie płatości lub termiie płatości. Należy zwrócić uwagę, że prawodawca uijy zdecydował się odrębie uregulować kwestie roszczeia odsetkowego w sytuacji: gdy stroy trasakcji hadlowej przewidziały w umowie termi zapłaty, gdy stroy trasakcji hadlowej ie przewidziały w umowie termiu zapłaty. Przede wszystkim przedsiębiorcy, zgodie z zasadą swobody zwieraia umów, sami mogą wyzaczyć termi lub datę płatości. Co jedak waże, zgodie z art. 3 dyrektywy termi te ie może co do zasady przekroczyć 60 di kaledarzowych. Powyższe ograiczeie ma a celu ochroę iteresów wierzyciela. Dyrektywa wprowadza jedak możliwość wydłużeia wskazaego termiu, jeśli spełioe są łączie dwie przesłaki: przedsiębiorcy wyraźie ustalili iaczej, wydłużeie termiu ie jest rażąco ieuczciwe wobec wierzyciela. Warto zwrócić uwagę, że prawodawca posłużył się pojęciami iedookreśloymi, wskazując przesłaki uzasadiające wydłużeie termiów zapłaty poad ustawowe maksimum 60 di. W praktyce ustaleie, czy wyzaczeie dłuższego czasu a uregulowaie płatości ie jest rażąco ieuczciwe wobec wierzyciela, może być problematycze. Dlatego przedsiębiorcy, którzy zdecydują się a dłuższy termi płatości, powii pamiętać o zamieszczeiu stosowego zapisu w umowie wraz z podaiem wyczerpującego uzasadieia. Wydłużeie termiu moża a przykład umotywować szczególym charakterem umowy jego złożoością lub wielością podmiotów zaagażowaych w jej realizację. Jeśli uzasadieie ie będzie wystarczająco przekoujące, to wierzyciel będzie mógł dochodzić zapłaty odsetek za okres po upływie 60 di kaledarzowych od dia zapłaty. Warto rówież pamiętać, że w praktyce hadlowej kotraheci często sami rezygują z dochodzeia roszczeia o odsetki za opóźieia (w ramach tzw. kredytu kupieckiego). Jedak taka sytuacja wymaga, aby kotraheci mieli do siebie pełe zaufaie. Natomiast w przypadku gdy stroy trasakcji hadlowej ie przewidziały w umowie termiu zapłaty, odsetki są aliczae zawsze po upływie 30 di kaledarzowych od daty wystawieia faktury lub rówoważego wezwaia do zapłaty. Gdy ie jest możliwe wskazaie daty otrzymaia faktury, ustawowe 30 di są liczoe od daty otrzymaia towarów lub usług. Należy pamiętać, że ciężar dowodu, że przedmiotowa faktura została doręczoa dłużikowi, zgodie z ogólą regułą zawartą w przepisie art. 6 kc, obciąża wierzyciela. Z kolei jeśli dłużik otrzyma fakturę przed otrzymaiem towarów lub usług, 30 di kaledarzowych jest liczoych od daty otrzymaia tychże towarów lub usług. Trasakcje pomiędzy przedsiębiorcami a orgaami publiczymi Istote ovum, które wprowadza dyrektywa, to krótsze termiy zapłaty w trasakcjach dostawy towarów lub świadczeia 10 Biulety euro ifo (04)

11 Prawo europejskie Należy dodać, że poza odsetkami wierzyciel może się rówież domagać odszkousług przez przedsiębiorców a rzecz podmiotów publiczych. Dlaczego prawodawca zdecydował się a taki krok? Otóż co do zasady orgay publicze korzystają z bezpiecziejszych, bardziej przewidywalych i trwalszych źródeł fiasowaia iż firmy prywate. Jedocześie są oe w miejszym stopiu iż przedsiębiorcy uzależioe od budowaia trwałych stosuków hadlowych ze swoimi kotrahetami. Uwaga! Poprzez orga publiczy ależy rozumieć ie tylko państwo, lecz także jedostki samorządu terytorialego, podmioty prawa publiczego i związki złożoe z jedej lub wielu takich jedostek. Zgodie z art. 4 dyrektywy, w umowach, w których orga publiczy występuje w charakterze dłużika, termi zapłaty za dostarczoe towary lub wykoae usługi ie może zasadiczo przekraczać 30 di kaledarzowych od daty doręczeia dłużikowi faktury lub 30 di kaledarzowych od daty otrzymaia towarów lub usług, jeżeli data otrzymaia faktury ie jest pewa. Przy czym ależy pamiętać, że data otrzymaia faktury ie podlega porozumieiu umowemu między dłużikiem a wierzycielem. Państwa człokowskie mają pod pewymi warukami możliwość wydłużeia powyższego termiu zapłaty do maksymalie 60 di kaledarzowych. Jedak może mieć to miejsce tylko i wyłączie w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy jest obiektywie uzasadioe szczególym charakterem lub szczególymi elemetami umowy. Mowa tu między iymi o sytuacji, kiedy przedmiot umowy podlega złożoym procedurom lub gdy w realizację umowy zaagażowaa jest duża liczba podmiotów. Po drugie, a 60-diowy termi zapłaty mogą także liczyć jedostki publicze udzielające świadczeń zdrowotych. Prawodawca uijy wziął bowiem pod uwagę ich szczególy charakter jako podstawowego składika europejskiej struktury socjalej. Systemy opieki zdrowotej muszą bowiem często godzić idywiduale potrzeby pacjeta z dostępymi środkami fiasowymi. Trzeci przypadek dotyczy określoych przedsiębiorstw publiczych, które wykoują usługi świadczoe w ogólym iteresie gospodarczym (gaz, eergia, poczta, gospodarka woda). Pozostałe przedsiębiorstwa publicze ie są objęte defiicją podmiotu prawa publiczego, wobec czego podlegają oe reżimowi prawemu z art. 3 dyrektywy. Należy pamiętać, że w żadym ze wskazaych powyżej przypadków ie jest możliwe ustaleie w umowach termiu dłuższego iż 60 di kaledarzowych. Procedura przyjęcia lub weryfikacji W przypadku gdy stroy trasakcji hadlowej przewidziały w umowie przeprowadzeie procedury przyjęcia lub weryfikacji towaru/usług lub gdy taka procedura jest wymagaa a mocy ustawy, odsetki za opóźieie płatości będą aliczae ie od daty otrzymaia faktury lub spełieia świadczeia, lecz w termiie 30 di kaledarzowych od zakończeia tej procedury. Przy czym maksymaly czas jej trwaia co do zasady ie może przekroczyć 30 di kaledarzowych. Jedak dyrektywa przewiduje odstępstwo od geeralej zasady w sytuacji, gdy kotraheci wyraźie zastrzegli w umowie termi dłuższy i ie jest to rażąco ieuczciwe wobec wierzycieli. Takie same zasady obowiązują zarówo w przypadku trasakcji między przedsiębiorcami, jak i trasakcji między przedsiębiorcami a orgaami publiczymi. Odsetki za opóźieie w płatościach Zgodie z postaowieiami owej dyrektywy, wysokość odsetek za opóźieie w płatościach jest obliczaa a podstawie odsetek stosowaych przez Europejski Bak Cetraly, czyli tzw. stopy referecyjej, powiększoej o co ajmiej 8 puktów procetowych. Jeżeli płatość dotyczy państwa, w którym zobowiązaie pieięże jest dokoywae w iej walucie iż euro, to wysokość stopy referecyjej będzie zależeć od odpowiadającej jej stopy wyzaczoej przez bak cetraly tego kraju. Warto rówież zazaczyć, że stroy ie mogą ustalić iższej wysokości odsetek za opóźieie. Stopa referecyja odpowiada stopie obowiązującej 1 styczia daego roku dla płatości, które stały się wymagale w pierwszym półroczu daego roku, lub stopie obowiązującej 1 lipca dla płatości, które stały się wymagale w drugim półroczu. dowaia z tytułu kosztów, które poiósł przez opóźieie w płatościach spowodowae przez dłużika, chyba że te ie odpowiada za opóźieie, bo p. wyikło oo z powodu katastrofy aturalej. Obliczaie odsetek przykład Stopa referecyja ustaloa przez Europejski Bak Cetraly lub krajowy bak cetraly ustalaa a okres 6 miesięcy: Stopa referecyja: 1 styczia dla wierzytelości, które stały się wymagale w termiie 1 styczia 30 czerwca Stopa referecyja: 1 lipca dla wierzytelości, które stały się wymagale w termiie 1 lipca 31 grudia Obliczaie odsetek dla wierzytelości, która stała się wymagala w pierwszym półroczu 2013 roku Wierzytelość w wysokości ,00 EUR zaległa o 55 di (płatość jest opóźioa o 25 di) Odsetki ustawowe = stopa EBC + 8% Stopa EBC z 1 styczia 2013 r.: 0,75% Odsetki ustawowe = 0,75% + 8% = 8,75% a rok Odsetki rocze: 0,0875 x EUR = ,00 EUR Odsetki dziee: ,00 EUR / 365 = 71,92 EUR Odsetki za opóźieie o 25 di: 25 x 71,92 EUR = 1797,94 EUR Rekompesata Dyrektywa wprowadziła istrumet, którego celem jest zwrot wierzycielowi kosztów poiesioych przez iego przy dochodzeiu kwoty ależej mu od dłużika. Zgodie z owymi zasadami, od dia abycia przez wierzyciela uprawieia do aliczaia odsetek za opóźieie przysługuje mu kwota tzw. stałej rekompesaty. Jej wysokość jest określaa osobo przez każde państwo człokowskie, przy czym ie może być iższa iż 40 EUR. Dłużik jest zobowiązay do jej zapłaceia bez dodatkowego wezwaia. Oprócz stałej kwoty, o której mowa powyżej, wierzyciel jest uprawioy do uzyskaia od dłużika rozsądej rekompesaty za wszelkie koszty odzyskiwaia ależości przekraczające stałą kwotę, poiesioe z powodu opóźień w płatościach dłużika. Do tych kosztów zalicza się w szczególości koszty poiesioe przez wierzycieli w związku ze skorzystaiem z usług prawika lub firmy widykacyjej. Biulety euro ifo (04) 11

12 Prawo europejskie Uwagi końcowe Każda dyrektywa uija przewiduje wyłączie pewie miimaly stadard, który państwa człokowskie muszą wziąć pod uwagę, implemetując jej postaowieia do krajowych porządków prawych. Jedakże mają oe wolą rękę w zakresie decyzji o wprowadzeiu podwyższoego stadardu ochroy prawej, a więc korzystiejszego dla wierzyciela. Przykładem może być chociażby ustaowieie wyższej kwoty rekompesaty za koszty odzyskiwaia ależości. Na koiec ależy zauważyć, że owe środki przewidziae dyrektywą mają charakter dobrowoly w przypadku przedsiębiorstw. Ozacza to, że przedsiębiorstwa mają prawo do podjęcia określoych w dyrektywie kroków prawych, ale ie są do tego zobowiązae. W pewych okoliczościach firma może się zdecydować a przedłużeie termiu zapłaty o kilka di lub tygodi, aby utrzymać dobre stosuki hadlowe z określoym klietem. Nowe środki są jedak obowiązkowe w zakresie trasakcji zawieraych z udziałem orgaów publiczych. Prawodawca zdecydował się a taki krok, biorąc pod uwagę to, że orgay publicze powiy dawać przykład iezawodości i wydajości i dotrzymywać zawartych umów. Ewa Forowicz Polska Agecja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 DzU poz Krajowy Rejestr Długów to legala, stale aktualizowaa baza iformacji o dłużikach. 3 Small Buisiess Act (SBA), czyli dokumet o małych i średich przedsiębiorstwach (MSP), tworzy strategicze ramy, które mają umożliwić lepsze wykorzystaie wzrostu i potecjału iowacyjego MSP. Powio to sprzyjać kokurecyjości Uii Europejskiej (UE) oraz jej przejściu do gospodarki opartej a wiedzy. Prawo europejskie Prawo właściwe dla umów zawieraych przez iteret ROZPOrządzeie Rzym I elżbieta Seredyńska Wraz ze wzrostem popularości zakupów dokoywaych za pośredictwem iteretu zwiększa się rówież zaiteresowaie zakupami u zagraiczych sprzedawców. Zawarte umowy będą zatem wskazywały związek z więcej iż jedym państwem. Związek te może mieć róży charakter, dotyczyć miejsca zawarcia umowy, miejsca zamieszkaia czy pobytu, siedziby stro umowy, miejsca rzeczywistego wykoywaia działalości gospodarczej, miejsca wykoaia umowy bądź jej iewykoaia albo iewłaściwego wykoaia. Warto zatem, żeby zarówo kosumeci, jak i przedsiębiorcy byli świadomi tego, pod czyj system prawy (którego państwa) będą podlegali przy zawieraiu umów i przy rozstrzygaiu ewetualych sporów w sytuacji kiedy p. zakupioy towar lub zrealizowaa usługa będą ieależytej jakości lub dostawa będzie miała miejsce z opóźieiem. Żeby zatem ustalić p. Co do zasady w takim przypadku spór będzie podlega prawu miejsca zwykłego pobytu sprzedawcy czy usługodawcy. Trzeba pamiętać, że pojęcie miejsca stałego pobytu zostało zdefiiowae w pkt 19 preambuły Dyrektywy 2000/31/ WE z dia 8 czerwca 2000 r. w sprawie iektórych aspektów prawych usług społeczeństwa iformacyjego, w szczególotermi przedawieia roszczeia o zapłatę za sprzeday towar lub roszczeń kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru, ależy uprzedio ustalić prawo kraju, które jest właściwe dla umowy sprzedaży. Może to bowiem być albo prawo kraju siedziby kupującego, albo siedziby sprzedającego, albo kraju miejsca dostawy towaru. Zależy to od kilku czyików. W UE ustaleie prawa właściwego dla umowy sprzedaży kosumeckiej między stroami zajdującymi się w różych państwach człokowskich astępuje a podstawie przepisów rozporządzeia Parlametu Europejskiego i Rady r 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umowych (tzw. Rzym I) 1, które zastąpiło kowecję rzymską z 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umowych 2. Brak wyboru prawa właściwego Jeżeli stroy zawierające umowę sprzedaży towarów lub świadczeia usług ie dokoały wyboru prawa właściwego, to w przypadku sporu pomiędzy stroami w pierwszej kolejości zadaiem sądu bądź iego orgau stosującego prawo jest ustaleie, który porządek prawy powiie zaleźć zastosowaie do rozpozawaej sprawy z elemetem trasgraiczym. 12 Biulety euro ifo (04)

13 Prawo europejskie ści hadlu elektroiczego w ramach ryku wewętrzego (dyrektywa o hadlu elektroiczym) 3. Wskazuje o, że miejsce siedziby usługodawcy powio być ustalae zgodie z orzeczictwem Trybuału Sprawiedliwości, co ozacza koieczość zbadaia miejsca faktyczego prowadzeia działalości z wykorzystaiem stałej siedziby z zastrzeżeiem, że w przypadku świadczeia usług za pośredictwem iteretu o siedzibie ie decyduje ai miejsce, gdzie zajdują się środki techicze obsługujące witryę przedsiębiorcy, ai miejsce, z którego stroa WWW jest dostępa. Decyduje o iej miejsce, gdzie przedsiębiorca wykouje swoją działalość gospodarczą w odiesieiu do daej trasakcji. Gdy przedsiębiorca kieruje swoją działalość Zgodie z art. 6 rozporządzeia r 593/2008 umowa zawarta przez kosumeta z przedsiębiorcą podlega atomiast prawu państwa, w którym kosumet ma miejsce zwykłego pobytu. Ozacza to, że kosumetowi z kraju A dokoującemu zakupu od sprzedawcy mającego siedzibę w kraju B będą przysługiwać uprawieia wyikające z przepisów kraju A. Zasada ta zajduje jedak zastosowaie wyłączie wtedy, kiedy dla daej trasakcji prawem właściwym jest prawo kraju A, czyli wtedy, kiedy sprzedawca z kraju B w jakikolwiek sposób kieruje swoją działalość, której dotyczy umowa, do kraju A. Rozporządzeie ie precyzuje, iestety, co dokładie ozacza określeie kieruje swoją działalość. Dotychczas ie wykształciło się jeszcze orzeczictwo w kwestii, czy i w jaki sposób pojęcie to ma być iterpretowae w sprawach dotyczących sprzedaży przez iteret. Sprawdzeie zatem, czy przedsiębiorca kieruje działalość p. do Polski, jest możliwe jedyie przez zbadaie okoliczości daej trasakcji. Mogą do tego posłużyć iformacje, których ależy szukać a stroach iteretowych poszczególych przedsiębiorców, p. określeie przez sprzedawcę sposobu trasportu towaru do abywcy czy wysyła o towary za graicę, czy podaje koszty trasportu towaru do Polski. Polskiemu abywcy będzie przysługiwała ochroa kosumecka zapewiaa przez krajowe ustawodawstwo tylko wtedy, jeżeli zawarł umowę z przedsiębiorcą kierującym swoją działalość do aszego kraju. Sytuacja ie jest jedak jedozacza, gdy stroa iteretowa przedsiębiorcy, zareje- Fot. Bartosz Bartosiński strowaego p. w Hiszpaii, będzie prowadzoa w języku agielskim. Język te, uzaway za międzyarodowy, pozwala kosumetom z wielu państw abywać produkty u tego hiszpańskiego przedsiębiorcy. Nie musi to jedak ozaczać, że przedsiębiorca te kieruje swoją działalość właśie do Polski. Wówczas koiecze okaże się badaie stroy iteretowej rówież w iym zakresie (p. obszar dostawy, metody płatości). Koiecze jest, aby stroa umożliwiała zawieraie umów a odległość i aby umowa taka została rzeczywiście zawarta za pomocą dowolych środków. W tej sytuacji język oraz rodzaj waluty używae a stroie iteretowej ie są elemetami istotymi. 4 Odosi się to ie tylko do iteraktywych stro iteretowych, które zapewiają techicze możliwości zawarcia umowy. Rówież witrya, która zachęca do Zakupy we fracuskim sklepie iteretowym Polski kosumet kupił we fracuskim sklepie iteretowym smartfo. Telefo został dostarczoy w ciągu tygodia od złożeia zamówieia. Jedak po rozpakowaiu okazało się, że towar ie spełia oczekiwań klieta i dlatego zdecydował się o skorzystać z prawa do odstąpieia od umowy. Z powodów osobistych ie mógł tego zrobić tego samego dia i odesłał towar wraz z pisemym oświadczeiem o odstąpieiu o umowy dziesiątego dia od dostarczeia telefou przez kuriera. Sprzedawca fracuski odmówił uzaia odstąpieia od umowy z powodu przekroczeia termiu we Fracji jest to 7 di roboczych. Kosumet zgłosił się do ECK Polska z prośbą o pomoc w wyegzekwowaiu przysługujących mu praw. Po przekazaiu sprawy do ECK Fracja i kotakcie z przedsiębiorcą wyjaśioo, że w przypadku umów zawieraych przez iteret, gdy przedsiębiorca kieruje swoją działalość do kraju kosumeta, ie może o pozbawiać polskiego kosumeta uprawień przysługujących mu a mocy obowiązujących w Polsce przepisów. Zatem kosumet ma prawo złożyć oświadczeie o odstąpieiu od umowy w termiie 10 di kaledarzowych, a ie w ciągu 7 di roboczych, jak to obowiązuje we Fracji. Po iterwecji sieci ECK kosumet otrzymał zwrot wpłacoych pieiędzy, a przedsiębiorca uzał oświadczeie o odstąpieiu od umowy. Biulety euro ifo (04) 13

14 Prawo europejskie Kosumeci w Polsce W sytuacji, w której przedsiębiorca ie kieruje swojej działalości do Polski i stroy umowy ie zdecydowały o wyborze prawa polskiego jako prawa właściwego, zastosowaie zajdzie art. 4 rozporządzeia r 593/2008. Przepis te ie zapewia szczególej ochroy kosumetów. Odośie do umów sprzedaży towarów wskazay artykuł staowi, że podlegają oe prawu państwa, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu, a w przypadku sprzewysłaia zamówieia faksem, umożliwia zawieraie umów a odległość. Stroa, która jest przezaczoa dla kosumetów z całego świata i dostarcza im iformacji a temat produktu, jedak w celu zawarcia umowy odsyła do dystrybutora lub lokalego przedstawiciela, ie jest witryą umożliwiającą zawieraie umów a odległość. Gdy przedsiębiorca ie kieruje swojej działalości Jeżeli ie są spełioe waruki określoe w art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzeia r 593/2008, a więc przedsiębiorca ie wykouje swojej działalości gospodarczej lub zawodowej w państwie, w którym kosumet ma miejsce zwykłego pobytu lub ie kieruje takiej działalości do tego państwa, wówczas prawo właściwe dla umowy między kosumetem a przedsiębiorcą ustala się zgodie z art. 3 i 4 rozporządzeia r 593/2008. Gdy wybrao prawo właściwe Niezależie od art. 6 ust. 1 rozporządzeia r 593/2008 dla umowy, która spełia waruki wymieioe w ust. 1, stroy mogą samodzielie dokoać wyboru prawa właściwego zgodie z art. 3 rozporządzeia r 593/2008. Dokoaie tego wyboru powio wyikać jedozaczie z treści zawartej umowy. Jedocześie dokoaie wyboru ie może prowadzić do pozbawieia kosumeta ochroy przyzaej mu przez bezwzględie obowiązujące przepisy kraju, w którym ma o miejsce zwykłego pobytu (art. 6 ust. 2 rozporządzeia r 593/2008). Ozacza to, że p. polski kliet może umówić się z zagraiczym sprzedawcą, które prawo będzie właściwe dla zawartej przez ich umowy, jedakże zawarte tak porozumieia ie może pozbawić polskiego abywcy uprawień przysługujących a mocy obowiązujących w Polsce przepisów kosumeckich. Moża zatem stwierdzić, że przepis ochroy z art. 6 rozporządzeia r 593/2008 pełi wyłączie fukcję korygującą, przewiduje szczególy łączik dla stosuków kosumeckich i ma zapewić utrzymaie poziomu ochroy przewidziaej w prawie państwa zwykłego pobytu kosumeta. Chociaż pozostawia o stroom możliwość wyboru prawa, jedocześie jedak zapewia zastosowaie przepisów prawa wewętrzego bezwzględie wiążących, chroiących słabszą stroę umowy. Hiszpańskie prawo a polski przedsiębiorca Polski przedsiębiorca prowadzi sklep iteretowy zajmujący się sprzedażą części samochodowych. W swoim regulamiie zawarł iformację, że towar wysyła do wszystkich krajów Uii Europejskiej. Hiszpański kosumet, zachęcoy reklamą, zdecydował się a zakup amortyzatorów. Po iedługim czasie użytkowaia okazało się, że uległy oe uszkodzeiu. Po badaiach przez rzeczozawcę okazało się, że mają wadę fabryczą. Kosumet złożył reklamację i zwrócił produkt, ale sprzedawca ie oddał mu pieiędzy, pomimo że przyzał mu rację. Kosumet złożył pozew do sądu zgodie z miejscem wykoaia umowy w Hiszpaii. Sprzedawca w regulamiie sklepu ie wybrał prawa, które będzie miało zastosowaie przy zawieraych umowach. Kosumet skorzystał z właściwości przemieej sądu i skierował sprawę do sądu hiszpańskiego. Polski przedsiębiorca był zmuszoy zwrócić się o pomoc do kacelarii, która reprezetowała jego iteresy w hiszpańskim sądzie, poieważ sprawa była rozstrzygaa według prawa hiszpańskiego. W art. 6 ie ustaowioo zakazu wyboru prawa, prowadzi o jedyie do ograiczeia zastosowaia prawa wybraego. Natomiast w przypadku braku wyboru prawa przez stroy, w miejsce stosowaia zasad ogólych przewidziaych w art. 4 rozporządzeia r 593/2008, wskazao właściwość prawa państwa, w którym kosumet ma miejsce zwykłego pobytu 5. Brak zastosowaia do sprzedawców z Daii i Wielkiej Brytaii Do rozporządzeia r 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umowych ie przystąpiły Daia i Wielka Brytaia, w związku z tym wskazae zasady ie zajdą zastosowaia w przypadku trasakcji zawieraych ze sprzedawcami mającymi siedzibę w tych krajach. Do umów zawartych z tymi przedsiębiorcami zastosowaie zajdą postaowieia kowecji rzymskiej z 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umowych, którą w pozostałych państwach Uii Europejskiej zastąpiło rozporządzeie Rzym I. daży towarów w drodze licytacji prawu państwa, w którym odbyła się aukcja, jeżeli miejsce to moża ustalić. Polski abywca, dokoując zakupu towarów od zagraiczego sprzedawcy, który ie kieruje swej działalości do Polski, musi mieć świadomość, że zasadiczo ie będzie mu przysługiwała ochroa kosumecka taka jak w Polsce. Elżbieta Seredyńska Europejskie Cetrum Kosumeckie 1 Dz.Urz.UE.L Dz.Urz.UE.C Dz.Urz.UE.L Jaroszek A., Prawo właściwe dla umów kosumeckich zawieraych przez Iteret, Wolters Kluwers, LEX/el., Zachariasiewicz M., Żarowiec Ł., Zachariasiewicz M. A., Kropka M., Jagielska M., Kometarz do rozporządzeia Parlametu Europejskiego i Rady (WE) r 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umowych (Rzym I), LEX/el., Biulety euro ifo (04)

15 Prawo Przedawieie roszczeń w międzyarodowej sprzedaży towarów Kowecja owojorska Ewa Forowicz Wraz z postępującą globalizacją coraz więcej przedsiębiorców decyduje się a oferowaie swoich towarów a rykach zagraiczych. Rozwój działalości gospodarczej poza graicami własego państwa daje firmom szasę a pomożeie zysków, ale stawia rówież owe pytaia o ich prawa i obowiązki. Jedym z bardziej istotych zagadień jest określeie termiów przedawieia roszczeń majątkowych. Które przepisy regulują kwestie tych termiów? Jakie są skutki ich upływu? Rozwiązaie tej kwestii wymaga ustaleia prawa właściwego dla przedawieia w międzyarodowej sprzedaży towarów. Istytucja przedawieia Przedawieie jest tradycyją istytucją prawa cywilego służącą pewości obrotu. Po pierwsze, zmusza oa wierzyciela do ależytego dbaia o swoje iteresy i szybkiego egzekwowaia ależości. Po drugie, chroi jego kotraheta, który z powodu upływu zaczego czasu od zawarcia umowy może ie być w staie udowodić, że wywiązał się z umowy. Dzięki istytucji przedawieia dłużik po upływie określoego czasu może podieść w sądzie zarzut przedawieia skierowaego przeciwko iemu roszczeia, a w efekcie sąd oddali powództwo wierzyciela. Kowecja owojorska Aalizując możliwy termi przedawieia w trasakcjach międzyarodowych, w pierwszej kolejości ależy wziąć pod uwagę zapisy kowecji owojorskiej 1. Nie będzie oa miała zastosowaia do wszystkich międzyarodowych umów sprzedaży, jedak ma kluczowe zaczeie dla polskich przedsiębiorców, gdyż Polska jest sygatariuszem tejże kowecji 2. Zgodie z jej art. 8 termi przedawieia roszczeń wyosi 4 lata. Zastosowaie kowecji owojorskiej Należy zauważyć, że kowecja swoim zakresem obejmuje wyłączie międzyarodową sprzedaż towarów. Tym samym dokumet ie dotyczy umów, w których zobowiązaia sprzedającego polegają a zapewieiu siły roboczej lub świadczeiu iych usług. O międzyarodowym charakterze umowy będzie świadczyć fakt, że w chwili jej zawarcia i kupujący, i sprzedający mieli swoją główą siedzibę hadlową w różych krajach. Jeśli jeda ze stro ie ma siedziby hadlowej, wówczas decydujące będzie miejsce stałego zamieszkaia osoby fizyczej prowadzącej firmę. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy jeda ze stro trasakcji ma siedziby hadlowe w kilku krajach. Wówczas za siedzibę będzie uważaa ta, która ma ajściślejsze powiązaia z umową i z jej wykoaiem. Trzeba pamiętać, że przy oceie tego mogą być brae pod uwagę wyłączie okoliczości, o których stroy wiedziały w chwili zawieraia umowy. Dodatkowo ależy rówież wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku spółek prawa hadlowego uzaje się samoistość oddziałów zagraiczych, o ile mają oe duży stopień samodzielości. Przykład Polskie przedsiębiorstwo A zawarło umowę sprzedaży z oddziałem polskiego przedsiębiorstwa B z siedzibą w Holadii. W tej sytuacji mamy do czyieia z międzyarodową umową sprzedaży i zastosowaie zajdzie kowecja owojorska. Należy pamiętać, że ustaleie, że daa umowa podlega kowecji owojorskiej, ie przesądza o tym, że wszystkie roszczeia będą objęte jej zakresem. Zgodie z właści- Artykuł 4 kowecji owojorskiej Niiejsza kowecja ie będzie stosowaa do sprzedaży: (a) towarów zakupioych do osobistego, rodziego lub domowego użytku, (b) a licytacji, (c) w drodze egzekucji lub w iy sposób przez orgay wymiaru sprawiedliwości, (d) udziałów, akcji, ubezpieczeń iwestycyjych, papierów wartościowych lub pieiędzy, (e) statków, okrętów lub statków powietrzych, (f) eergii elektryczej. Artykuł 5 kowecji owojorskiej Kowecja ie będzie stosowaa do roszczeń spowodowaych: (a) śmiercią lub obrażeiami fizyczymi jakiejkolwiek osoby, (b) ziszczeiami radioaktywymi pochodzącymi ze sprzedawaych towarów, (c) zastawem, hipoteką lub iym zabezpieczeiem o charakterze rzeczowym, (d) wyrokiem lub postaowieiem wydaego w postępowaiu, (e) dokumetem, którego bezpośredie wykoaie lub egzekucja mogą być osiągięte zgodie z prawem miejsca, gdzie żąda się takiego wykoaia lub egzekucji, (f) wekslem, czekiem lub skryptem dłużym. wością przedmiotową, kowecji podlegają wyłączie szkody a mieiu. W przypadku roszczeń odszkodowawczych obejmujących szkody a osobie kowecja ie ma zastosowaia. W kotekście podmiotowym postaowieia kowecji owojorskiej będą miały zastosowaie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy obie stroy umowy sprzedaży mają siedzibę hadlową w krajach sy- Biulety euro ifo (04) 15

16 Prawo gatariuszach kowecji. Umowa sprzedaży będzie zatem podlegała zapisom kowecji, gdy p. kotrahet polskiego przedsiębiorcy będzie miał siedzibę w jedym z astępujących krajów: Argetya, Białoruś, Bośia i Hercegowia, Burudi, Czarogóra, Czechy, Domiikaa, Egipt, Ghaa, Gwiea, Kuba, Liberia, Meksyk, Mołdawia, Norwegia, Paragwaj, Polska, Rumuia, Serbia, Słowacja, Słoweia, Stay Zjedoczoe, Ugada, Ukraia, Urugwaj, Węgry, Zambia. Ozacza to, że do umów sprzedaży pomiędzy polskim przedsiębiorcą a przedsiębiorcą p. ze Staów Zjedoczoych lub z Ukraiy będzie miał zastosowaie 4-leti termi przedawieia roszczeń. Jak atomiast będzie wyglądała kwestia przedawieia w przypadku, gdy stroą trasakcji jest przedsiębiorstwo z Fracji, Rosji czy z Kaady? Otóż kowecja, zgodie z jej art. 3 ust. 2, ma zastosowaie rówież w sposób pośredi, miaowicie wtedy, gdy zgodie z ormami międzyarodowego prawa prywatego ma zastosowaie prawo państwa będącego stroą kowecji. W tym przypadku ależy odieść się do odpowiedich orm prawa międzyarodowego, a w szczególości do rozporządzeia Parlametu i Rady (WE) r 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umowych (czyli tzw. Rzym I). Zgodie z im, w zakresie, w jakim ie dokoao wyboru prawa właściwego dla umowy, będzie oa podlegała prawu państwa, w którym sprzedawca ma siedzibę orgau zarządzającego lub miejsce zwykłego pobytu 3. Powyższe ozacza, że w przypadku gdy sprzedawcą jest polskie przedsiębiorstwo, umową będzie rządzić prawo polskie. W kosekwecji stroy trasakcji obowiązują zasady ustaowioe a mocy kowecji owojorskiej. Tym samym duża część kotraktów międzyarodowej sprzedaży towarów poddaych prawu polskiemu jest objęta ormami ustaowioymi przez omawiaą kowecję. Przykład W przypadku umowy sprzedaży, gdy sprzedającym jest przedsiębiorca z Polski, a kupującym przedsiębiorca z Fracji, zajdzie zastosowaie kowecja owojorska, mimo że Fracja ie jest jej sygatariuszem. Skoro bowiem, a mocy rozporządzeia 593/2008, umową sprzedaży rządzi prawo polskie, to w kosekwecji stosuje się przepisy kowecji. Możliwość pośrediego stosowaia kowecji może jedak rodzić problemy. Eksperci zwracają uwagę a fakt, że może oa zaleźć zastosowaie awet wtedy, gdy stroy ie miały takiego zamiaru. Kotro- wersje budzi szczególie sytuacja, gdy przewidziae przez stroy trasakcji hadlowej termiy przedawieia zacząco różią się od tych zawartych w kowecji. Z tego powodu iektóre państwa, a mocy art. XII protokołu o zmiaie kowecji o przedawieiu, sporządzoego w Wiediu 11 kwietia 1980 r., wyłączyły możliwość pośrediego stosowaia kowecji. Na taki krok zdecydowały się Stay Zjedoczoe, Czechy oraz Słowacja. W przypadku przedsiębiorstw, które mają siedzibę w tych państwach, ie jest zatem możliwe stosowaie postaowień kowecji, gdy ich kotrahet ma siedzibę hadlową w kraju, który ie jest sygatariuszem tejże kowecji. Przykład Przedsiębiorca ze Słowacji sprzedał samochód przedsiębiorcy z siedzibą hadlową w Holadii. W tym przypadku ie będą mieć zastosowaia przepisy kowecji owojorskiej. Obowiązywać będą termiy przedawieia zgode ze słowackim porządkiem prawym. Kowecja owojorska a zasada swobody umów Niewątpliwie podkreśleia wymaga, że stroy trasakcji hadlowej, zgodie z zasadą swobody umów, mogą same dokoać wyboru prawa właściwego dla umowy, a tym samym rówież wybrać odpowiedi termi przedawieia. Prawem regulującym ich stosuki prawe może być zatem zarówo prawo siedziby hadlowej sprzedającego lub kupującego, jak i dowole ie. Przy czym przedawieie jest kwalifikowale odmieie w różych systemach prawych. Stroy mogą podlegać 2-letiemu termiowi przedawieia obowiązującego a mocy polskich przepisów, 5-letiemu zgodie z fracuskim porządkiem prawym lub też 3-letiemu termiowi przedawieia z Niemiec. Należy jedak pamiętać, że stosowaie kowecji owojorskiej jest wyłączoe jedyie w przypadku, gdy stroy w sposób wyraźy wykluczą jej zastosowaie (art. 3 kowecji). Ozacza to, że stroy muszą złożyć oświadczeie woli o wyłączeiu kowecji owojorskiej, które zamieszcza się w treści umowy. Jeżeli awet stroy poddadzą umowę prawu jedego państwa, lecz ie wyłączą jej spod obowiązywaia kowecji, przedawieie z wyikających z iej roszczeń będzie adal regulowae przepisami tej kowecji. Stroy mogą wyłączyć stosowaie kowecji rówież w trakcie trwaia umowy, jedak jedyie a mocy porozumieia. Nie jest atomiast możliwe przyzaie uprawieia do wyłączeia stosowaia kowecji w drodze jedostroego oświadczeia jedej ze stro. Uwaga! Polski przedsiębiorca ie powiie podejmować pochopie decyzji o wyłączeiu stosowaia kowecji. Zgodie bowiem z art. 554 kodeku cywilego termi przedawieia roszczeń wyikających z umowy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorstwami wyosi 2 lata. Zatem 4-leti termi przedawieia z kowecji owojorskiej w większości przypadków będzie korzystiejszy. Skróceie lub przedłużeie okresu przewidziaego w kowecji ie jest możliwe. Ozacza to, że przedsiębiorcy ie mogą przesuąć termiu przedawieia o kilka lat przez zawarcie dodatkowej umowy. Istieje jedak jede wyjątek dłużik w każdym dowolym czasie podczas trwaia termiu przedawieia może przedłużyć te termi przez oświadczeie złożoe wierzycielowi przy zachowaiu formy pisemej. Takie oświadczeie może być odawiae, jedak ie dłużej iż do upływu 10 lat, licząc od daty rozpoczęcia biegu termiu. Jakie są skutki upływu termiu przedawieia? Upływ termiu przedawieia ie powoduje umorzeia zobowiązań. Wierzyciel może zatem w dalszym ciągu dochodzić swoich roszczeń. Jedakże, zgodie z art. 25 kowecji, żade roszczeie ie może zostać uzae ai wykoae w jakimkolwiek postępowaiu wszczętym po upływie termiu przedawieia. Iymi słowy, mimo że dług adal istieje, w jego wyegzekwowaiu ie pomogą ai sąd, ai komorik. Dłużicy muszą jedak pamiętać o jedej ważej kwestii. Miaowicie upływ termiu przedawieia będzie bray pod uwagę w postępowaiu wyłączie w przypadku powołaia się a iego. Zarzut przedawieia ależy zatem podieść w piśmie procesowym. Mówiąc wprost, sąd ie bierze pod uwagę upływu termiu przedawieia z urzędu. Ewa Forowicz Polska Agecja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Kowecja o przedawieiu w międzyarodowej sprzedaży towarów sporządzoa w Nowym Jorku w diu 14 czerwca 1974 r. 2 Kowecja została wprowadzoa do polskiego porządku prawego z diem 1 grudia 1995 roku. 3 Pobyt zwykły ozacza miejsce, a którym są ześrodkowae iteresy życiowe daej osoby fizyczej. 16 Biulety euro ifo (04)

17 Ryki Międzyarodowy ryek obuwiczy WZROST ZNACZENIA AZJI Jausz Brzozowski Udział przemysłu obuwiczego w gospodarce poszczególych państw Uii Europejskiej ma różą wartość, wykazuje odmieą dyamikę rozwoju, jest miej lub bardziej owoczesy. Jego wspólą i bezdyskusyją cechą w tych wszystkich krajach jest atomiast to, że pogarsza się pozycja producetów uijych i raczej ic ie wskazuje a to, że w ajbliższej przyszłości ulegie to zmiaie. Wprawdzie Uia Europejska wciąż odgrywa wiodącą rolę w dziedziie mody, stylistyki i projektowaia obuwia, wyzacza stadardy jakości produkcji, jest iekwestioowaym liderem we wprowadzaiu iowacji techiczych, jedak udział państw Uii w światowej produkcji butów systematyczie maleje. Według ajowszego raportu World Footwear 2012 Yearbook łącza produkcja obuwia w 27 krajach człokowskich UE staowiła zaledwie 3% wartości produkcji światowej. Fot. Bartosz Bartosiński Globalą fabryką obuwia jest obecie Azja, zwłaszcza Chiy. Na kotyet azjatycki przypada blisko 90% globalej produkcji. Jest oa oceiaa a 21 mld par butów roczie. Udział Chi w produkcji światowej przekracza 60%, a Idii 10%. Koleje miejsca zajmują takie państwa jak: Brazylia, Wietam, Idoezja, Pakista, Bagladesz, Meksyk i Tajladia. Włochy, ajwiększy europejski producet, zajduje się atomiast a dziesiątym miejscu z udziałem zaledwie 1%. Zupełie iaczej przedstawia się sytuacja Uii Europejskiej a globalym ryku sprzedaży obuwia. Na 27 krajów człokowskich UE w 2011 r. przypadło 21% wolumeu światowej sprzedaży tych wyrobów. Udział Azji w ryku międzyarodowym wyiósł 47%, a Ameryki Pł. 17%. Warto jedak zwrócić uwagę, że w roku astępym Europa była jedyym kotyetem, który odotował spadek wartości sprzedaży obuwia (o 4,9%). Według Tabela 1 Struktura geograficza światowej produkcji obuwia (według wolumeu) Kotyet Udział w procetach Azja 87 Ameryka Płd. 5 Europa 3 Afryka 3 Ameryka Pł. 2 Źródło: World Footwear 2012 Yearbook Włoskiego Stowarzyszeia Producetów Obuwia (z wł. Associazioe Nazioale Calzaturifici Italiai - ANCI) redukcja dotyczyła większości ryków uijych (p. w Niemczech spadek o 8,5%, w Holadii i Austrii o 9,2%, w Hiszpaii o 15%, a w Grecji aż o 32%). Wyjątkami od tej reguły były Fracja (wzrost wartości sprzedaży o 2,5%) i Wielka Brytaia (zwyżka o 4,2%). Europa jest ajwiększym a świecie importerem obuwia. Jej udział w globalym wolumeie importu tych wyrobów w 2011 r. wyiósł 40%. Pod względem wartości obuwia był o jeszcze większy sięgał 50%. Klieci w UE kupują bowiem droższe buty częściej iż klieci z iych części świata. W krajach Uii Europejskiej fukcjouje ok. 27 tys. firm obuwiczych. W zdecydowaej większości są to małe i średie przedsiębiorstwa, zatrudiające w su- Biulety euro ifo (04) 17

18 Ryki Tabela 2 Najwięksi światowi produceci obuwia Kraj Wolume produkcji Udział w produkcji (w ml par) światowej (w procetach) Chiy ,5 Idie ,4 Brazylia 819 3,8 Wietam 804 3,8 Idoezja 700 3,3 Pakista 298 1,4 Bagladesz 276 1,3 Meksyk 253 1,2 Tajladia 244 1,2 Włochy 207 1,0 Źródło: World Footwear 2012 Yearbook mie ok. 400 tys. pracowików. Wartość łączej produkcji obuwia wyosi ok. 16 mld EUR. Poad 75% wartości tej produkcji przypada a trzy kraje z połudia kotyetu: Włochy prawie 55%, Hiszpaię 11%, i Portugalię 10,6%. Na kolejych miejscach zajdują się Rumuia, Niemcy, Fracja i Polska. Wartość uijego importu obuwia w 2012 r. wyiosła 36,6 mld EUR. Liderem w tej klasyfikacji były Niemcy, a które przypadło blisko 20% całego przywozu tych wyrobów do UE. Koleje miejsca zajmowały: Fracja 14,1%, Włochy 12,4%, Wielka Brytaia 11,7%, Holadia 7,7%, Belgia 6,5%, i Hiszpaia 5,9 %. Polska zalazła się a ósmej pozycji z udziałem 2,4%. Włochy Te kraj to wciąż ajwiększy producet obuwia w Uii Europejskiej, jedak w skali świata Włochy ie odgrywają już takiej roli jak kiedyś, zwłaszcza pod względem liczby wytwarzaych butów. Kłopoty, które przeżywa ostatio włoska gospodarka, ie omięły rówież sektora obuwiczego. Według daych stowarzy- Tabela 3 Struktura geograficza światowego importu obuwia Portugalia Kraj te, w porówaiu z pozostałymi państwami Uii, jest prawdziwym potetatem w produkcji butów. Tamtejszy przemysł obuwiczy wytwarza ml par buszeia ANCI, w 2012 r. produkcja butów w tym kraju zmiejszyła się pod względem wartościowym o 1,4% (z 7,2 mld EUR do 7,1 mld EUR), a pod względem ilościowym o 4,2% (z 207,6 ml par w 2011 r. do 199,1 ml par w roku astępym). Jedocześie liczba firm działających w tym sektorze włoskiego przemysłu zmiejszyła się do 5356 wobec poad 5600 istiejących rok wcześiej. Nie spowodowało to jedak spadku liczby zatrudioych. Oceia się ją a ok. 80 tys. osób. Pogorszeie koiuktury gospodarczej w tym kraju w ostatich latach oraz wiążący się z tym spadek dochodów dyspozycyjych ludości i poziomu zaufaia kosumetów przyczyiły się do spadku sprzedaży a włoskim ryku obuwia. W okresie wartość sprzedawaych w tym kraju butów zmiejszała się średio o 0,7% roczie i w ubiegłym roku wyiosła prawie 3,6 mld EUR. Przewiduje się, że przez ajbliższe 5 lat przecięte tempo sprzedaży będzie wzrastać o 0,1% roczie, prawie do poziomu 3,7 mld EUR. Blisko 80% tych wyrobów sprzedaje się we Włoszech za pośredictwem sklepów Część świata Udział (w procetach) Europa 40 Ameryka Pł. 26 Azja 21 Afryka 7 Ameryka Płd. 4 Australia i Oceaia 2 Źródło: World Footwear 2012 Yearbook detaliczych z odzieżą, obuwiem i artykułami sportowymi. Hiszpaia W ciągu ostatich 5 lat liczba firm obuwiczych w Hiszpaii zmalała z poad 2 tys. do ok. 1,3 tys. (spadek o poad 35%). Nieco woliej zmiejszało się w tym samym czasie zatrudieie w sektorze produkcji obuwia. W 2007 r. przekraczało jeszcze 30 tys. osób, a w 2012 r. wyosiło już tylko 22 tys. (spadek o ok. 27%). Prawdziwym cetrum hiszpańskiego przemysłu obuwiczego i jedym z ajwiększym ośrodków w Europie są okolice miasta Elche położoego w autoomiczej wspólocie Walecji. Bakructwa firm i spadek zatrudieia w hiszpańskim przemyśle obuwiczym to skutek kryzysu gospodarczego i załamaia popytu kosumpcyjego w tym kraju, a także pogorszeia koiuktury w większości państw człokowskich Uii Europejskiej. Istotą rolę odegrała rówież sila kokurecja dostawców obuwia z krajów spoza UE, zwłaszcza z Azji. Według hiszpańskiej Federacji Przemysłu Obuwiczego (z hiszp. Federació de Idustrias del Calzado Español FICE) od początku ubiegłej dekady produkcja obuwia w tym kraju spadła dwukrotie i to zarówo pod względem liczby (z poad 200 ml par do iecałych 100 ml par), jak i wartości (z powyżej 3 mld EUR do ieco poad 1,5 mld EUR). W strukturze asortymetowej, liczoej według kryterium wartościowego, w hiszpańskiej produkcji obuwia zdecydowaie domiują buty damskie wykoae ze skóry. Przypada a ie blisko połowa wartości całej produkcji obuwia w tym kraju. Na drugim miejscu zajdują się skórzae buty męskie 27% produkcji, a a kolejych: skórzae buty dziecięce prawie 10%, obuwie tekstyle poad 9%, i gumowo- -plastikowe poad 3%. Niemal 55% sprzedaży obuwia w Hiszpaii odbywa się za pośredictwem sklepów z odzieżą, butami i artykułami sportowymi. 18 Biulety euro ifo (04)

19 Ryki Tabela 4 Struktura geograficza uijej produkcji obuwia Kraj Udział (w procetach) Włochy 54,5 Hiszpaia 11,2 Portugalia 10,6 Rumuia 7,1 Niemcy 3,9 Fracja 2,4 Polska 2,0 Pozostałe kraje 8,3 Źródło: Na podst. Eurostatu tów roczie, z czego poad 90% trafia a ryki zagraicze. Warto zwrócić uwagę, że w odróżieiu od sąsiediej Hiszpaii sektor obuwiczy ie odczuwa aż takich problemów z powodu spowolieia gospodarczego w Uii Europejskiej oraz kokurecji ze stroy producetów z krajów rozwijających się, p. z państw azjatyckich czy Brazylii. W 2012 r. wartość produkcji portugalskiego przemysłu obuwiczego przekroczyła 1,6 mld EUR. Większe perturbacje wystąpiły poad 10 lat temu, gdy wielu iwestorów zagraiczych (p. Clarks czy Rohde) zdecydowało się opuścić Portugalię i przeieść swoje zakłady obuwicze do krajów o iższych kosztach produkcji. Wtedy też astąpił zaczący spadek zatrudieia w tym sektorze przemysłu (z ok. 60 tys. osób w 2000 r. do 35 tys. obecie). Jedak wielkość produkcji została utrzymaa. Zdecydowały o tym takie czyiki, jak: dobra jakość portugalskich butów, osiągięcia w dziedziie projektowaia, iwestycje w owe techologie, akłady a badaia i rozwój, a ade wszystko fakt, że zasadiczą część tego sektora tworzą małe firmy rodzie mające większe możliwości obiżaia kosztów produkcji. Ich częstą słabością jest jedak aoimowość, brak własej marki, fukcjoowaie a zasadzie podwykoawstwa. Główy ośrodek portugalskiego przemysłu obuwiczego, mający 90-procetowy udział w całej krajowej produkcji tych wyrobów, zajduje się w położoym a półocy wschód od miasta Porto podregioie Ave. Cztery a pięć wytworzoych tam par butów to obuwie skórzae. Jest to istota różica w porówaiu z produkcją tego sektora w Hiszpaii, gdzie dużo więcej butów wykouje się z tworzyw sztuczych, gumy i iych materiałów. Niemcy Słaba koiuktura gospodarcza i stagacja albo spadek popytu kosumpcyjego w większości krajów europejskich spowodowały w 2012 r. redukcję obrotów iemieckiego sektora obuwiczego. Wartość produkcji obuwia w tym kraju obiżyła się w ub.r. o 3,4%, do 2,4 mld EUR. Niemiecki przemysł obuwiczy daje zatrudieie 11,8 tys. osób pracujących w 80 firmach (ie licząc przedsiębiorstw małych i mikro). W 2012 r. sektor obuwiczy wyprodukował 26 ml par butów, o blisko 15% miej iż w roku poprzedim. Staowiło to iewielki ułamek krajowego zapotrzebowaia a te wyroby. Mimo prawie 10-procetowego spadku wolumeu importu butów (z 594 ml par w 2011 r. do 537 ml par w 2012 r.) Niemcy zachowały w tej dziedziie pozycję europejskiego lidera. Udział dostawców z iych krajów uijych wyosi zaledwie Tabela 5 Najwięksi importerzy obuwia w Uii Europejskiej ok. 20%, atomiast a producetów spoza UE, główie azjatyckich, przypada 80% iemieckiego importu obuwia. Proporcje te są ie, jeśli weźmie się pod uwagę wartość importu. Z powodu zdecydowaie wyższych ce butów europejskich iż azjatyckich udział importu do Niemiec obuwia z iych krajów uijych wyosi 36%, a pozaeuropejskich 64%. Największym zagraiczym dostawcą butów a ryek iemiecki są Chiy, z 53-procetowym udziałem w imporcie tych produktów. W 2012 r. wartość tego importu wyiosła 284 ml par. Na drugim miejscu zajduje się Wietam (64 ml par w 2012 r.), a a kolejych: Włochy (24 ml), Idoezja (blisko 24 ml), Holadia (15 ml) i Idie (15 ml). Liczoa w ceach detaliczych wartość iemieckiego ryku butów w 2012 r. wyiosła 12,3 mld EUR. Z kwoty tej prawie 70% przypadło a sprzedaż w sklepach z odzieżą, obuwiem i artykułami sportowymi. Fracja Fracuskie obuwie jest ceioe zarówo a ryku krajowym, jak i za graicą, główie za jakość i desig. Buty z Fracji są postrzegae w wielu krajach jako artykuły luksusowe. Jest to jedak dosyć iszowy sektor przemysłu: pod względem wolumeu fracuska produkcja obuwia jest poad 4-krotie miejsza od portugalskiej czy hiszpańskiej. Kraj Wartość importu Udział w uijym imporcie (w ml EUR) (w procetach) Niemcy 7047,5 19,2 Fracja 5156,7 14,1 Włochy 4528,0 12,4 Wielka Brytaia 4273,2 11,7 Holadia 2805,7 7,7 Belgia 2393,5 6,5 Hiszpaia 2169,1 5,9 Austria 1167,3 3,2 Polska 870,4 1,2 Szwecja 765,6 2,1 Daia 761,4 2,1 Słowacja 681,2 1,9 Czechy 579,1 1,6 Rumuia 544,7 1,5 Portugalia 540,4 1,5 Źródło: Eurostat Biulety euro ifo (04) 19

20 Ryki Według Fracuskiej Federacji Przemysłu Obuwiczego (z fr. Féderatio Fraçaise de la Chaussures FFC), w 2012 r. w tym kraju wytworzoo 22,5 ml par butów, a łącze obroty tamtejszych firm obuwiczych wyiosły iecałe 900 ml EUR. W ciągu ostatich 10 lat odotowao pod tym względem spadek o prawie 400 ml EUR. Odwrota tedecja wystąpiła we Fracji w dziedziie eksportu i importu obuwia. W latach wartość eksportu tych wyrobów wzrosła z 1 mld EUR do prawie 2 mld EUR, a importu z 3,3 mld EUR do iemal 5 mld EUR. Uia Europejska wciąż odgrywa wiodącą rolę w dziedziie mody, stylistyki i projektowaia obuwia. We Fracji fukcjouje zaledwie ok. 80 firm obuwiczych zatrudiających łączie tylko 5,5 tys. pracowików. Główymi ośrodkami produkcji butów są: Kraj Loary (obroty w 2012 r. przekroczyły 200 ml EUR), Akwitaia, Alzacja i Lotarygia (poad 100 ml EUR) oraz Poitou-Charetes, Bretaia i Roda-Alpy ( ml EUR). Z iewielką krajową produkcją butów kotrastuje duży ryek wewętrzy tych wyrobów. Fracja ma ajwiększą w całej Uii Europejskiej sprzedaż butów w przeliczeiu a 1 mieszkańca (poad 6 par roczie). Popyt te w przeważającej mierze jest zaspokajay importem. W 2012 r. sprowadzoo do Fracji 434 ml par butów. Główymi kierukami importu były: Chiy, Włochy, Wietam, Portugalia, Idoezja i Hiszpaia. Największy udział w sprzedaży butów a ryku fracuskim mają wyspecjalizowae sieci sklepów obuwiczych. W 2012 r. przypadło a ie 21,5% hadlu detaliczego tymi wyrobami. Na astępych miejscach zalazły się: sklepy z artykułami sportowymi 20%, iezależe sklepy detalicze 17%, butiki 16,5%, sprzedaż wysyłkowa 9,5%, supermarkety 6,5%, oraz sklepy z odzieżą 6%. Austria Kraj te dyspouje relatywie iewielkim przemysłem obuwiczym zatrudiającym w sumie miej iż 1700 pracowików w ok. 100 firmach. Austriacy kupują roczie średio 4 5 par butów; łącza wartość sprzedaży to ok. 1,2 mld EUR. Poad 65% obrotów staowi sprzedaż obuwia damskiego. Liderem ryku z udziałem szacowaym a 20% jego wartości pozostaje Leder & Schuh AG, jeda z ajwiększych europejskich firm obuwiczych. Te międzyarodowy holdig mający główą siedzibę w Grazu jest właścicielem takich zaych marek, jak: Corti, Domiici, Humaic, Jello, Shoe4You i Stiefelköig. Na drugim miejscu plasuje się iemiecka firma Salamader GmbH. Szwecja Wartość szwedzkiego ryku obuwia w 2012 r. była szacowaa a 11,5 mld SEK, czyli ieco poad 1,3 mld EUR. W ciągu poprzedich 4 lat skumuloway roczy wskaźik wzrostu (CAGR) tego ryku wyiósł 1,2%. W krajach Uii Europejskiej fukcjouje ok. 27 tys. firm obuwiczych. W zdecydowaej większości są to małe i średie przedsiębiorstwa, zatrudiające w sumie ok. 400 tys. pracowików. Popyt a obuwie w tym kraju jest zaspokajay iemal w całości dzięki importowi, poieważ w ciągu ostatich 25 lat zdecydowaa większość miejscowych producetów musiała zakończyć działalość, ie mogąc sprostać kokurecji ceowej ze stroy dostawców zagraiczych. Z lokalych producetów a ryku utrzymały się właściwie tylko firmy wytwarzające wyroby iszowe: chodaki, drewiaki, buty wojskowe i iektóre rodzaje butów skórzaych. Większość zakupów tych artykułów Szwedzi dokoywali za pośredictwem tradycyjych detaliczych sklepów obuwiczych (prawie 83% wartości). Na drugim miejscu zalazły się placówki hadlowe ze sprzętem sportowym. Właśie obuwie sportowe i turystycze staowi iemal 35% wartości sprzedaży butów a ryku szwedzkim. Następą dużą kategorią są mokasyy, buty wiązae i obuwie a obcasie. Przypada a ie 17,5% wartości sprzedaży. Na kolejych pozycjach są: buty z cholewami, z udziałem 17%, buty gumowe 12%, oraz sadały poad 9%. Ważą rolę w szwedzkim hadlu obuwiem odgrywają grupy zakupowe, czyli zrzeszeia firm hadlowych, które dokoują zakupu za pośredictwem jedego przedsiębiorstwa w celu osiągięcia siliejszej pozycji w egocjacjach z dostawcami. Do ajwiększych grup zakupowych w tym kraju ależą: ANWR, Eurosko Sverige, Futuragruppe i Scorett. Szwedzki eksport butów w 2012 r. wyiósł ieco poad 220 ml EUR. Nie był to jedak wywóz za graicę produktów wytworzoych we własym kraju, ale w zasadiczej części reeksport, główie do krajów sąsiedich. Wartość importu obuwia do Szwecji w ub.r. sięgęła 750 ml EUR. Główymi dostawcami były Chiy, Niemcy, Daia i Holadia. Polski eksport W 2012 r. wartość polskiego eksportu obuwia wyiosła 585 ml EUR. Dało to aszemu krajowi dopiero 12. miejsce wśród 27 państw tworzących w ub.r. UE. Ustępowaliśmy pod tym względem ie tylko liderowi (Włochy 8,4 mld EUR) czy astępym krajom a tej liście (Niemcy 3,4 mld EUR, Belgia 3,3 mld euro, Holadia 2,5 mld EUR, Hiszpaia 2,2 mld EUR, Fracja 2,0 mld euro, i Portugalia 1,9 mld EUR), ale awet tak małym państwom jak Słowacja (prawie 900 ml EUR) i Austria (675 ml EUR). Główymi odbiorcami polskiego obuwia są ie kraje UE. Ich łączy udział wyiósł 58,5%. Na pierwszym miejscu zajdują się Niemcy, a które w zeszłym roku przypadło 26,4% eksportu butów z aszego kraju. Drugą pozycję zajmuje Rosja z udziałem 25%, a koleje: Ukraia 8,6%, Czechy 6,3%, Słowacja 3,0%, Holadia 2,9%, Włochy 2,7%, i Daia 2,5%. Jausz Brzozowski Pracowia Badań Ryków Zagraiczych (www.pbrz.pl) 20 Biulety euro ifo (04)

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI 1 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo