Pod Napięciem. W tym numerze: Ponadto: Z fotograficznego archiwum Czesła- wa Markiewicza. Nr 73/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pod Napięciem. W tym numerze: Ponadto: Z fotograficznego archiwum Czesła- wa Markiewicza. Nr 73/2008"

Transkrypt

1 Komisja Podzakładowa ENEA Gorzów Wlkp. Pod Napięciem Nr 73/2008 W tym numerze: Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II Posiedzenie KP naszego Od- działu; Prywatyzacja -akcja protestacyjna Uzgodnienia płacowe Posiedzenie Komisji Międzyza- kładowej Trzy lata temu odszedł od nas Ten, który zmienił obli- cze Ziemi Tej Ziemi 2 kwietnia 2005 o godz przestało bić serce Jana Pawła II Pa- pieŝa Polaka. Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania, bo głęboko wierzył w człowieka. Wła- snym Ŝyciem najlepiej pokazał, ile moŝe zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa. VII edycja Tur- nieju siatkarskiego o Puchar Solidarności Ponadto: Z fotograficznego archiwum Czesła- wa Markiewicza Okiem Zbigniewa Jujki Komentarz Redakcji Jan Paweł II o Solidarności Jeden drugiego brzemiona noście- to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy: jeden i dru- gi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie moŝe być walka silniejsza od solidarności. Nie moŝe być program walki nad programem solidarności. Ina- czej rosną zbyt cięŝkie brzemiona 12 czerwca 1987 r. r

2 str. 2 -polityką płacową w 2008 r.w Enea-Operator. -prywatyzacją Enea S.A. odpowiedzią MSP na nasze pismo z Wydarzenia Stanowisko Prezydium Komisji W sprawach róŝnych udzielono jednej zapomogi loso- Międzyzakładowej wej oraz zajęto się sprawami organizacyjnymi: NSZZ Solidarność ENEA -Walnego Zjazdu Delegatów , turnieju Z 18 marca 2008 r. piłki siatkowej oraz XXIII pielgrzymki do Częstochowy- szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stro- Wspierając stanowisko Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność w zakresie Krajowego Planu Rozdziału Emisji CO2 na lata , imprezy. nie internetowej w zakładce: organizowane przez nas wyraŝa swój stanowczy protest wobec projektu tego dokumentu. Stwierdzamy, Ŝe projekt ww. rozporządzenia prezydium spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji O godz po zakończeniu zebrania KP członkowie jest szkodliwy dla branŝy energetycznej, a w szczególności dla naszej Grupy Energetycznej zaopatrywanej w Poruszane tematy pokrywały się z tematyką obrad KP i Dębno. zdecydowanej większości w energię elektryczną produkowaną z węgla kamiennego z elektrowni Kozienice cjalnych. dotyczyły polityki płacowej, prywatyzacji, spraw so- S.A. będącej jednostką organizacyjną Grupy ENEA. Spotkanie potwierdza konieczności bezpośrednich spotkań z załogą. 28 marca otrzymaliśmy odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na nasze pismo z dnia 3 marca br.. Przyjęte stanowiska Komisji Międzyzakładowej: W odpowiedzi MSP potwierdza priorytetowym projektem w 2008 r. jest przeprowadzenie nowej emisji ak- Organizacje Związkowe ENEA cji Spółki ENEA S.A., w trybie oferty publicznej na W nawiązaniu do odpowiedzi MSP na nasze pismo z Giełdzie Papierów Wartościowych. dnia r. jakiej udzielił nam sekretarz stanu Jan Po debiucie giełdowym MSP zamierza zbyć na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji z akcje informacje prasowe o planach prywatyzacji ENEI, nie Bury moŝemy stwierdzić, Ŝe niestety potwierdziły się Skarbu Państwa,co umoŝliwi uprawnionym pracownikom nieodpłatne nabyć akcje Spółki. nym osobom. skutkującej wydaniem akcji pracowniczych uprawnio- PrzybliŜony termin zbycia tych akcji powinien zostać Przedstawiciel MSP nie wyznaczył spotkania z przedstawicielami załogi ENEI, czego domagaliśmy się w określony po pierwszych notowaniach akcji Enea S.A. na GPW. naszym piśmie. Minister poinformował nas,ŝe wniesienie akcji El. Kozienice ma Pokrętne stwierdzenia nie dające Ŝadnych gwarancji korzystny wpływ na wartość ENEA S.A. i wpłynęło na wzrost zrealizowania prawa do akcji oraz pominięcie w odpowiedzi sprawy ekwiwalentu dla pracowników nie posia- wartości akcji Spółki. Do innych pytań zawartych w naszym piśmie MSP nie ustosunkował się poinformował nas tylko, Ŝe proces udostępnienia akcji zo- powody do rozpoczęcia akcji protestacyjnej. dających praw do akcji, stanowią dla nas wystarczające stanie przeprowadzony zgodnie a zasadami prawa. Dalsze przyglądanie się jak MSP stosuje metodę faktów dokonanych moŝe spowodować, Ŝe jak w przypadku wydzielenia OSD staniemy przed ścianą i juŝ nic nie będziemy mogli zrobić. Dlatego teŝ zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych działających w ENEI o rozpoczęcie akcji protestacyjnej mającej na celu zmianę tej niekorzystnej sytuacji. Tylko radykalne i wspólne działania mogą przynieść pozytywny skutek, czyli zapewnienie pracownikom naleŝnych im praw. 3 kwietnia w Dębnie obradowała Komisja Podzakładowa Oddziału Gorzów. Po przyjęciu programu zebrania członkowie KP przyjęli protokół z ostatniego zebrania oraz wysłuchali sprawozdania z działalności złoŝonego przez przewodniczącego K. Gonerskiego. Następnie przyjęliśmy w szeregi naszej organizacji kolejne 12 osób. Wiele dyskusji wywołały tematy związane z: - propozycjami odpłatności za pobyt w naszych ośrodkach wypoczynkowych, Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność W nawiązaniu do odpowiedzi MSP na nasze pismo z dnia r., jakiej udzielił nam sekretarz stanu Jan Bury moŝemy stwierdzić, Ŝe niestety potwierdziły się informacje prasowe o planach prywatyzacji Enei nie (Ciąg dalszy na stronie 3)

3 (Ciąg dalszy ze strony 2) str. 3 skutkującej wydaniem akcji pracowniczych uprawnionym osobom. Przedstawiciel MSP nie wyznaczył spotkania z przedstawicielami załogi Enei, czego domagaliśmy się w naszym piśmie. Pokrętne stwierdzenia nie dające Ŝadnych gwarancji zrealizowania prawa do akcji oraz pominięcie w odpowiedzi sprawy ekwiwalentu dla pracowników nie posiadających praw do akcji,stanowią dla nas wystarczające powody do rozpoczęcia akcji protestacyjnej. Dalsze przyglądanie się jak MSP stosuje metodę faktów dokonanych moŝe spowodować,ŝe staniemy przed ścianą i juŝ nic nie będziemy mogli zrobić. Dlatego teŝ zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych działających w Sekcji Krajowej Energetyki do rozpoczęcia akcji protestacyjnej mającej na celu zmianę tej sytuacji. Enea ma być pierwsza,później przyjdzie czas na wasze firmy. JeŜeli nie pokaŝemy siły w obliczu zagroŝenia to MSP będzie dalej pozorował dialog,organizował spotkania zespołu trójstronnego a zastosuje wariant prywatyzacji taki jak w PGNiG. Domagamy się wejścia w spór zbiorowy z MSP i rozpoczęcia działań mających na celu zorganizowania ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przed siedzibą MSP w Warszawie. UwaŜamy teŝ za zasadne pilne zorganizowanie posiedzenia Rady SKE poświęconej tematyce prywatyzacji, najlepiej na terenie Enei. Tylko radykalne i wspólne działania mogą przynieść pozytywny skutek czyli zapewnienie pracownikom naleŝnych im praw. 7 kwietnia uzgodniono politykę płacową w 2008 r. w Enea Operatorze. Strony, tj. Zarząd Enea Operatora oraz Organizacje Związkowe, uzgodniły przyrost miesięcznego wynagrodzenia w ENEA Operator sp. z o.o. w roku 2008 w wysokości 6 % w stosunku do wykonania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ENEA Operator Sp. z o.o. obliczonego z osobowego wynagrodzeń w II półroczu 2007 roku powiększonego o premię roczną za rok 2007 wypłaconą dla pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. przez ENEA S.A. oraz przez ENEA Operator Sp. z o.o. Uzgodniono wysokość Nagrody z okazji Dnia Energetyka-1200 zł.. Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym w siedzibach naszej organizacji. 8 kwietnia w Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność. Głównymi tematami obrad Komisji były następujące tematy: -Prywatyzacja ENEA S.A. -członkowie komisji podjęli uchwałę o przekształceniu się w Komitet protestacyjny w związku dotychczasową polityką MSP w zakresie prywatyzacji nasze Firmy. Podjęliśmy teŝ dwa stanowiska. Jedno dotyczące podjęcia konstruktywnego dialogu w procesie prywatyzacji przez MSP. Drugie stanowisko adresowane jest do Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność i dotyczy zorganizowania ogólnopolskiej manifestacji przed `siedzibą MSP w Warszawie (w przypadku dalszego pomijania strony społecznej w procesie prywatyzacji Enea S.A. -Podsumowano zawarte uzgodnienia dotyczące polityki płacowej w 2008 r. w Enea Operator, Enea S.A. oraz w spółkach zaleŝnych. -Sprawy socjalne odpłatności za pobyt w naszych ośrodkach wypoczynkowych oraz przyszłość majątku socjalnego. -Ubezpieczenia typu P -aktualny stan prac nad jednolitą ofertą dla grupy kapitałowej Enea S.A. -Relacja z obrad Rady Sekcji Krajowej Energetyki która odbyła się r. -Organizacja Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność r. - (Ciąg dalszy na stronie 4)

4 (Ciąg dalszy ze strony 3) 17 kwietnia został przeprowadzony Strajk ostrzegawczy w Grupie Energa Dwugodzinny strajk ostrzegawczy przeprowadzili w czwartek rano pracownicy firm Grupy Kapitałowej ENERGA. Strajk zorganizowały wszystkie związki zawodowe grupy. Pracownicy odstąpili od wykonywania czynności słuŝbowych. Protestują przeciwko nieprzestrzeganiu - ich zdaniem - przez pracodawcę praw pracowników i łamaniu wcześniej podpisanych umów społecznych, w tym zakładowych układów zbiorowych. "W Ŝadnej z naszych placówek - od Olsztyna po Koszalin - nie wyjeŝdŝaliśmy do planowych prac, czy to remontowych, czy innych" - powiedział PAP przewodniczący organizacji międzyzakładowej "S" w EnerdzeOperator Roman Rutkowski. "Pracodawcy proponują nam restrukturyzację firmy, która ma polegać na utworzeniu wewnątrz koncernu dodatkowych spółek. Przy przenosinach, pracownicy stracą przywileje zapisane we wcześniej podpisanych umowach społecznych" - stwierdził Rutkowski. Po spotkaniu Zarządu Energa SA i związków zawodowych strony uzgodniły Ŝe zasiądą do wspólnego stołu i w trybie dialogu będą próbowały rozwiązać sporne sprawy dotyczące konfliktu. - str. 4 Zgodnie z tradycją nadejście Wiosny pracownicy Naszego Oddziału oraz ich rodziny witają na sportowo. Na tegoroczną edycję Turnieju o Puchar Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Oddział Gorzów Wlkp. w Sulęcinie zjawiło się siedem druŝyn w tym jedna z Niemiec. W tym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy zasadę,ŝe w kaŝdej druŝynie musiała być reprezentantka płci pięknej. Tylko druŝyna z Sulęcina nie wywiązała się z tego obowiązku i dlatego kaŝdy set zaczynała od stanu 0:6 dla przeciwnika. 20 kwietnia w Sulęcinie odbyła się VII edycja Międzynarodowego Turnieju o puchar NSZZ Solidarność w piłce siatkowej. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze a o zwycięstwie w poszczególnych pojedynkach często decydował dodatkowy set. Nie inaczej było w finale w którym gospodarze, czyli druŝyna Rejonu Dystrybucji Sulęcin pokonała przedstawicieli Posterunku Energetycznego za Strzelec Krajeńskich. (Ciąg dalszy na stronie 5)

5 (Ciąg dalszy ze strony 4) Dalsza klasyfikacja przedstawia się następująco: Miejsce 3-Energoauto, Miejsce 4 RD Gorzów, Miejsce 5 RD Dębno, Miejsce 6 Centrala Oddziału, Miejsce 7 Eon- Edis. str. 5 Do dyspozycji Dyrektora Oddziału wydziela się kwotę na etat w wysokości 25 zł z przeznaczeniem na wyrównywanie dysproporcji płacowych w grupach zawodowych. Dyrektorzy zakładów i rejonów dystrybucji otrzymają fundusz na przeszeregowania podległych pracowników, który wynikać będzie z przemnoŝenia liczby etatów na dzień r. i kwoty 365 zł. Przeszeregowań w Zakładach i Rejonach Dystrybucji dokonają dyrektorzy zakładów i rejonów dystrybucji. PodwyŜki płac dla pracowników będą dokonywane zgodnie z zachowaniem następujących zasad: Minimalna kwota podwyŝki 200 zł na etat Maksymalna kwota podwyŝki 600 zł na etat Po zawodach wszyscy uczestnicy turnieju udali się na pobliskie gospodarstwo agroturystyczne gdzie przy potrawach z grilla moŝna było uzupełnić stracone kalorie. Niektórzy juŝ umawiali się za rok na następną edycję Naszego Turnieju. 23 kwietnia w naszym Oddziale zostało zawarte Uzgodnienie Polityki Zatrudnieniowo Płacowe. PoniŜej zamieszczamy treść powyŝszego Porozumienia: Zgodnie z polityką zatrudnieniowo płacową na rok 2008 w ENEA-Operator, uzgodnioną 7 kwietnia 2008 roku w Baranowie strony ustalają: Maksymalny poziom zatrudnienia na rok 2008 w wysokości 804 etaty, w tym Oddział Dystrybucji 713,5 etatu, ZOK 90,5 etatu, BudŜet wynagrodzeń na rok 2008 wynosi ,44 zł, Wzrost płacy zasadniczej wg stanu zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2008 r. średnio po 390 zł na etat z wyrównaniem za okres 3 miesięcy pierwszego kwartału 2008 roku. PodwyŜką nie są objęci pracownicy otrzymujący dodatek wyrównawczy. Odstępstwo od kwoty maksymalnej i minimalnej wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi w danej jednostce organizacyjnej. Wypłatę środków powstałych z zaliczenia w koszty Oddziału wypłaconej Premii Rocznej przez ENEA S.A. w dwóch ratach, wszystkim pracownikom zatrudnionym na dzień r. i pracujących na dzień wypłaty. Pierwsza rata w wysokości 1200 zł na etat wypłacona zostanie w miesiącu czerwcu a pozostała kwota w IV kwartale 2008 r. Fundusz nagród w wysokości ,15 zł, który rozdysponowany będzie zgodnie z Art. 31 ZUZP. JeŜeli stałe składniki płac wynikające z przyjęcia niniejszego porozumienia spowodują skutki finansowe na rok 2009 w stosunku do kwoty budŝetu określonego na rok 2008 strony skorygują niektóre składniki płac lub uwzględnią te skutki przy ustalaniu funduszu płac na rok Po trzech kwartałach oraz po zakończeniu roku pracodawca przedstawi rozliczenie funduszu płac związkom zawodowym a w przypadku powstania oszczędności strony uzgodnią sposób rozdysponowania funduszu Liczby miesiąca Zatrudnionym na dzień roku przyznane zostanie wyrównanie po 546 zł na etat, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w okresie sty- klingowi czeń marzec 2008 r. Wyrównanie nastąpi z dniem 3%- tylko tyle odpadów w Polsce podlega recy- wypłaty za miesiąc kwiecień 2008 r. (Ciąg dalszy na stronie 6)

6 (Ciąg dalszy ze strony 5) str tysięcy tyle jest w polskich lasach dzikich wy- sypisk 20 lat temu Niemcy były tak zanieczyszczone jak obecnie Polska O statnio trwa akcja wymierzona przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, która ośmiesza jej autorów. Awantura z karetką pogotowia jest w moim odczuciu obrzydliwą, bo odwołuje się do najniŝszego instynktu zawiści. Według demagogów z PO, Prezydent 38 milionowego narodu, wybrany w wyborach powszechnych najlepiej, jakby mieszkał i podejmował głowy innych państw w lokalu socjalnym, a obiady jadał w barach mlecznych. Gdzieś szanowni Panowie z Platformy jest jednak granica uprawiania demagogii. Skoro jednak tak chcecie. Macie przecieŝ większość sejmową. Zmieńcie ustawę o Urzędzie Prezydenta. Zapiszcie, Ŝe Prezydent Rzeczpospolitej ma mieszkać w schronisku dla bezdomnych, leczyć się za własne pieniądze w klinice dla zwierząt i Ŝywić się na stołówce brata Alberta. Jak tylko tego dokonacie wtedy wdzięczny naród obdarzy bezgraniczną miłością i wybierze na zaszczytny urząd Prezydenta RP Donalda Tuska. Swoją drogą PR-wcy Platformy są mistrzami w odwracaniu uwagi. Gdy tylko moŝe się wydać kompletna nieudolność gabinetu Tuska, to błyskawicznie znajdują się tematy zastępcze. Rzekomo niedziałający laptop Ziobry, a teraz karetka dla Prezydenta. Jednym słowem, uwaŝają nas za durniów! I tak nas traktują. Wiesław Szydełko Komentarz J anusz Palikot gwiazdor Platformy Obywatelskiej ostatnio dokonał błyskotliwego odkrycia! OtóŜ za zapowiadanymi strajkami pracowników Skarbówki stoją agenci PiS-u, mający zaszkodzić niepokalanemu wizerunkowi PO. Ja jednak sądzę, Ŝe nic tak nie cieszy przeciwników PO, jak kaŝde publiczne wystąpienie szefa Komisji Przyjazne Państwo. T rwa kolejny miodowy miesiąc Premiera Tuska i Polaków. Tak przynajmniej wynika z publikowanych sondaŝy. Ktoś bardzo mądry stwierdził kiedyś krótko: miłość jest ślepa. Gabinet Tuska omotał Polaków niczym sławetny Kalibabka. Ciekaw jestem, jak długo potrwa ten swoisty stan amoku. Z fotograficznego archiwum Czesława Markiewicza Okiem Zbigniewa Jujki POD NAPIĘCIEM Biuletyn Komisji Podzakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Enea Gorzów Wlkp. REDAKCJA: Wiesław Szydełko; Krzysztof Gonerski Gorzów ul. Sikorskiego 37 tel , fax e mail: : ; Internet:

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ O GODNĄ PRACĘ ORAZ GODNE EMERYTURY 30 tys. związkowców na ulicach Warszawy Ponad 30 tysięcy związkowców przeszło w piątek 29 sierpnia ulicami Warszawy, manifestując pod hasłem

Bardziej szczegółowo

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A.

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. NADCHODZĄ ZMIANY PAŹDZIERNIK 2006 r. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. tel. (0-81) 889-18-44 fax (0-81) 887-50-58 www.zzprc.pulawy.pl e-mail: pu_zzprc@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: darmowe akcje dla wszystkich Będą protesty P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności: Jest recepta na uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. ISSN 1640-9566 180 Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w roku 2012 INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE NAZWA STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny 28 NUMER LATO Zarządu Stowarzyszenia 2013 ISSN 1427-7093 Jak wykreować ogólnopolską reprezentację samorządowych organizatorów działalności kulturalnej? Pyta ZASP Związek Artystów

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008.

Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008. Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008. Na podstawie postanowień 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "GPW") oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 16/2013 (639) HUTA KATOWICE 3 października 2013 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w celu dołączenia do raportu rocznego Paged

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo