Pod Napięciem. W tym numerze: Ponadto: Z fotograficznego archiwum Czesła- wa Markiewicza. Nr 73/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pod Napięciem. W tym numerze: Ponadto: Z fotograficznego archiwum Czesła- wa Markiewicza. Nr 73/2008"

Transkrypt

1 Komisja Podzakładowa ENEA Gorzów Wlkp. Pod Napięciem Nr 73/2008 W tym numerze: Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II Posiedzenie KP naszego Od- działu; Prywatyzacja -akcja protestacyjna Uzgodnienia płacowe Posiedzenie Komisji Międzyza- kładowej Trzy lata temu odszedł od nas Ten, który zmienił obli- cze Ziemi Tej Ziemi 2 kwietnia 2005 o godz przestało bić serce Jana Pawła II Pa- pieŝa Polaka. Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania, bo głęboko wierzył w człowieka. Wła- snym Ŝyciem najlepiej pokazał, ile moŝe zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa. VII edycja Tur- nieju siatkarskiego o Puchar Solidarności Ponadto: Z fotograficznego archiwum Czesła- wa Markiewicza Okiem Zbigniewa Jujki Komentarz Redakcji Jan Paweł II o Solidarności Jeden drugiego brzemiona noście- to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy: jeden i dru- gi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie moŝe być walka silniejsza od solidarności. Nie moŝe być program walki nad programem solidarności. Ina- czej rosną zbyt cięŝkie brzemiona 12 czerwca 1987 r. r

2 str. 2 -polityką płacową w 2008 r.w Enea-Operator. -prywatyzacją Enea S.A. odpowiedzią MSP na nasze pismo z Wydarzenia Stanowisko Prezydium Komisji W sprawach róŝnych udzielono jednej zapomogi loso- Międzyzakładowej wej oraz zajęto się sprawami organizacyjnymi: NSZZ Solidarność ENEA -Walnego Zjazdu Delegatów , turnieju Z 18 marca 2008 r. piłki siatkowej oraz XXIII pielgrzymki do Częstochowy- szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stro- Wspierając stanowisko Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność w zakresie Krajowego Planu Rozdziału Emisji CO2 na lata , imprezy. nie internetowej w zakładce: organizowane przez nas wyraŝa swój stanowczy protest wobec projektu tego dokumentu. Stwierdzamy, Ŝe projekt ww. rozporządzenia prezydium spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji O godz po zakończeniu zebrania KP członkowie jest szkodliwy dla branŝy energetycznej, a w szczególności dla naszej Grupy Energetycznej zaopatrywanej w Poruszane tematy pokrywały się z tematyką obrad KP i Dębno. zdecydowanej większości w energię elektryczną produkowaną z węgla kamiennego z elektrowni Kozienice cjalnych. dotyczyły polityki płacowej, prywatyzacji, spraw so- S.A. będącej jednostką organizacyjną Grupy ENEA. Spotkanie potwierdza konieczności bezpośrednich spotkań z załogą. 28 marca otrzymaliśmy odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na nasze pismo z dnia 3 marca br.. Przyjęte stanowiska Komisji Międzyzakładowej: W odpowiedzi MSP potwierdza priorytetowym projektem w 2008 r. jest przeprowadzenie nowej emisji ak- Organizacje Związkowe ENEA cji Spółki ENEA S.A., w trybie oferty publicznej na W nawiązaniu do odpowiedzi MSP na nasze pismo z Giełdzie Papierów Wartościowych. dnia r. jakiej udzielił nam sekretarz stanu Jan Po debiucie giełdowym MSP zamierza zbyć na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji z akcje informacje prasowe o planach prywatyzacji ENEI, nie Bury moŝemy stwierdzić, Ŝe niestety potwierdziły się Skarbu Państwa,co umoŝliwi uprawnionym pracownikom nieodpłatne nabyć akcje Spółki. nym osobom. skutkującej wydaniem akcji pracowniczych uprawnio- PrzybliŜony termin zbycia tych akcji powinien zostać Przedstawiciel MSP nie wyznaczył spotkania z przedstawicielami załogi ENEI, czego domagaliśmy się w określony po pierwszych notowaniach akcji Enea S.A. na GPW. naszym piśmie. Minister poinformował nas,ŝe wniesienie akcji El. Kozienice ma Pokrętne stwierdzenia nie dające Ŝadnych gwarancji korzystny wpływ na wartość ENEA S.A. i wpłynęło na wzrost zrealizowania prawa do akcji oraz pominięcie w odpowiedzi sprawy ekwiwalentu dla pracowników nie posia- wartości akcji Spółki. Do innych pytań zawartych w naszym piśmie MSP nie ustosunkował się poinformował nas tylko, Ŝe proces udostępnienia akcji zo- powody do rozpoczęcia akcji protestacyjnej. dających praw do akcji, stanowią dla nas wystarczające stanie przeprowadzony zgodnie a zasadami prawa. Dalsze przyglądanie się jak MSP stosuje metodę faktów dokonanych moŝe spowodować, Ŝe jak w przypadku wydzielenia OSD staniemy przed ścianą i juŝ nic nie będziemy mogli zrobić. Dlatego teŝ zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych działających w ENEI o rozpoczęcie akcji protestacyjnej mającej na celu zmianę tej niekorzystnej sytuacji. Tylko radykalne i wspólne działania mogą przynieść pozytywny skutek, czyli zapewnienie pracownikom naleŝnych im praw. 3 kwietnia w Dębnie obradowała Komisja Podzakładowa Oddziału Gorzów. Po przyjęciu programu zebrania członkowie KP przyjęli protokół z ostatniego zebrania oraz wysłuchali sprawozdania z działalności złoŝonego przez przewodniczącego K. Gonerskiego. Następnie przyjęliśmy w szeregi naszej organizacji kolejne 12 osób. Wiele dyskusji wywołały tematy związane z: - propozycjami odpłatności za pobyt w naszych ośrodkach wypoczynkowych, Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność W nawiązaniu do odpowiedzi MSP na nasze pismo z dnia r., jakiej udzielił nam sekretarz stanu Jan Bury moŝemy stwierdzić, Ŝe niestety potwierdziły się informacje prasowe o planach prywatyzacji Enei nie (Ciąg dalszy na stronie 3)

3 (Ciąg dalszy ze strony 2) str. 3 skutkującej wydaniem akcji pracowniczych uprawnionym osobom. Przedstawiciel MSP nie wyznaczył spotkania z przedstawicielami załogi Enei, czego domagaliśmy się w naszym piśmie. Pokrętne stwierdzenia nie dające Ŝadnych gwarancji zrealizowania prawa do akcji oraz pominięcie w odpowiedzi sprawy ekwiwalentu dla pracowników nie posiadających praw do akcji,stanowią dla nas wystarczające powody do rozpoczęcia akcji protestacyjnej. Dalsze przyglądanie się jak MSP stosuje metodę faktów dokonanych moŝe spowodować,ŝe staniemy przed ścianą i juŝ nic nie będziemy mogli zrobić. Dlatego teŝ zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych działających w Sekcji Krajowej Energetyki do rozpoczęcia akcji protestacyjnej mającej na celu zmianę tej sytuacji. Enea ma być pierwsza,później przyjdzie czas na wasze firmy. JeŜeli nie pokaŝemy siły w obliczu zagroŝenia to MSP będzie dalej pozorował dialog,organizował spotkania zespołu trójstronnego a zastosuje wariant prywatyzacji taki jak w PGNiG. Domagamy się wejścia w spór zbiorowy z MSP i rozpoczęcia działań mających na celu zorganizowania ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przed siedzibą MSP w Warszawie. UwaŜamy teŝ za zasadne pilne zorganizowanie posiedzenia Rady SKE poświęconej tematyce prywatyzacji, najlepiej na terenie Enei. Tylko radykalne i wspólne działania mogą przynieść pozytywny skutek czyli zapewnienie pracownikom naleŝnych im praw. 7 kwietnia uzgodniono politykę płacową w 2008 r. w Enea Operatorze. Strony, tj. Zarząd Enea Operatora oraz Organizacje Związkowe, uzgodniły przyrost miesięcznego wynagrodzenia w ENEA Operator sp. z o.o. w roku 2008 w wysokości 6 % w stosunku do wykonania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ENEA Operator Sp. z o.o. obliczonego z osobowego wynagrodzeń w II półroczu 2007 roku powiększonego o premię roczną za rok 2007 wypłaconą dla pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. przez ENEA S.A. oraz przez ENEA Operator Sp. z o.o. Uzgodniono wysokość Nagrody z okazji Dnia Energetyka-1200 zł.. Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym w siedzibach naszej organizacji. 8 kwietnia w Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność. Głównymi tematami obrad Komisji były następujące tematy: -Prywatyzacja ENEA S.A. -członkowie komisji podjęli uchwałę o przekształceniu się w Komitet protestacyjny w związku dotychczasową polityką MSP w zakresie prywatyzacji nasze Firmy. Podjęliśmy teŝ dwa stanowiska. Jedno dotyczące podjęcia konstruktywnego dialogu w procesie prywatyzacji przez MSP. Drugie stanowisko adresowane jest do Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność i dotyczy zorganizowania ogólnopolskiej manifestacji przed `siedzibą MSP w Warszawie (w przypadku dalszego pomijania strony społecznej w procesie prywatyzacji Enea S.A. -Podsumowano zawarte uzgodnienia dotyczące polityki płacowej w 2008 r. w Enea Operator, Enea S.A. oraz w spółkach zaleŝnych. -Sprawy socjalne odpłatności za pobyt w naszych ośrodkach wypoczynkowych oraz przyszłość majątku socjalnego. -Ubezpieczenia typu P -aktualny stan prac nad jednolitą ofertą dla grupy kapitałowej Enea S.A. -Relacja z obrad Rady Sekcji Krajowej Energetyki która odbyła się r. -Organizacja Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność r. - (Ciąg dalszy na stronie 4)

4 (Ciąg dalszy ze strony 3) 17 kwietnia został przeprowadzony Strajk ostrzegawczy w Grupie Energa Dwugodzinny strajk ostrzegawczy przeprowadzili w czwartek rano pracownicy firm Grupy Kapitałowej ENERGA. Strajk zorganizowały wszystkie związki zawodowe grupy. Pracownicy odstąpili od wykonywania czynności słuŝbowych. Protestują przeciwko nieprzestrzeganiu - ich zdaniem - przez pracodawcę praw pracowników i łamaniu wcześniej podpisanych umów społecznych, w tym zakładowych układów zbiorowych. "W Ŝadnej z naszych placówek - od Olsztyna po Koszalin - nie wyjeŝdŝaliśmy do planowych prac, czy to remontowych, czy innych" - powiedział PAP przewodniczący organizacji międzyzakładowej "S" w EnerdzeOperator Roman Rutkowski. "Pracodawcy proponują nam restrukturyzację firmy, która ma polegać na utworzeniu wewnątrz koncernu dodatkowych spółek. Przy przenosinach, pracownicy stracą przywileje zapisane we wcześniej podpisanych umowach społecznych" - stwierdził Rutkowski. Po spotkaniu Zarządu Energa SA i związków zawodowych strony uzgodniły Ŝe zasiądą do wspólnego stołu i w trybie dialogu będą próbowały rozwiązać sporne sprawy dotyczące konfliktu. - str. 4 Zgodnie z tradycją nadejście Wiosny pracownicy Naszego Oddziału oraz ich rodziny witają na sportowo. Na tegoroczną edycję Turnieju o Puchar Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Oddział Gorzów Wlkp. w Sulęcinie zjawiło się siedem druŝyn w tym jedna z Niemiec. W tym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy zasadę,ŝe w kaŝdej druŝynie musiała być reprezentantka płci pięknej. Tylko druŝyna z Sulęcina nie wywiązała się z tego obowiązku i dlatego kaŝdy set zaczynała od stanu 0:6 dla przeciwnika. 20 kwietnia w Sulęcinie odbyła się VII edycja Międzynarodowego Turnieju o puchar NSZZ Solidarność w piłce siatkowej. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze a o zwycięstwie w poszczególnych pojedynkach często decydował dodatkowy set. Nie inaczej było w finale w którym gospodarze, czyli druŝyna Rejonu Dystrybucji Sulęcin pokonała przedstawicieli Posterunku Energetycznego za Strzelec Krajeńskich. (Ciąg dalszy na stronie 5)

5 (Ciąg dalszy ze strony 4) Dalsza klasyfikacja przedstawia się następująco: Miejsce 3-Energoauto, Miejsce 4 RD Gorzów, Miejsce 5 RD Dębno, Miejsce 6 Centrala Oddziału, Miejsce 7 Eon- Edis. str. 5 Do dyspozycji Dyrektora Oddziału wydziela się kwotę na etat w wysokości 25 zł z przeznaczeniem na wyrównywanie dysproporcji płacowych w grupach zawodowych. Dyrektorzy zakładów i rejonów dystrybucji otrzymają fundusz na przeszeregowania podległych pracowników, który wynikać będzie z przemnoŝenia liczby etatów na dzień r. i kwoty 365 zł. Przeszeregowań w Zakładach i Rejonach Dystrybucji dokonają dyrektorzy zakładów i rejonów dystrybucji. PodwyŜki płac dla pracowników będą dokonywane zgodnie z zachowaniem następujących zasad: Minimalna kwota podwyŝki 200 zł na etat Maksymalna kwota podwyŝki 600 zł na etat Po zawodach wszyscy uczestnicy turnieju udali się na pobliskie gospodarstwo agroturystyczne gdzie przy potrawach z grilla moŝna było uzupełnić stracone kalorie. Niektórzy juŝ umawiali się za rok na następną edycję Naszego Turnieju. 23 kwietnia w naszym Oddziale zostało zawarte Uzgodnienie Polityki Zatrudnieniowo Płacowe. PoniŜej zamieszczamy treść powyŝszego Porozumienia: Zgodnie z polityką zatrudnieniowo płacową na rok 2008 w ENEA-Operator, uzgodnioną 7 kwietnia 2008 roku w Baranowie strony ustalają: Maksymalny poziom zatrudnienia na rok 2008 w wysokości 804 etaty, w tym Oddział Dystrybucji 713,5 etatu, ZOK 90,5 etatu, BudŜet wynagrodzeń na rok 2008 wynosi ,44 zł, Wzrost płacy zasadniczej wg stanu zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2008 r. średnio po 390 zł na etat z wyrównaniem za okres 3 miesięcy pierwszego kwartału 2008 roku. PodwyŜką nie są objęci pracownicy otrzymujący dodatek wyrównawczy. Odstępstwo od kwoty maksymalnej i minimalnej wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi w danej jednostce organizacyjnej. Wypłatę środków powstałych z zaliczenia w koszty Oddziału wypłaconej Premii Rocznej przez ENEA S.A. w dwóch ratach, wszystkim pracownikom zatrudnionym na dzień r. i pracujących na dzień wypłaty. Pierwsza rata w wysokości 1200 zł na etat wypłacona zostanie w miesiącu czerwcu a pozostała kwota w IV kwartale 2008 r. Fundusz nagród w wysokości ,15 zł, który rozdysponowany będzie zgodnie z Art. 31 ZUZP. JeŜeli stałe składniki płac wynikające z przyjęcia niniejszego porozumienia spowodują skutki finansowe na rok 2009 w stosunku do kwoty budŝetu określonego na rok 2008 strony skorygują niektóre składniki płac lub uwzględnią te skutki przy ustalaniu funduszu płac na rok Po trzech kwartałach oraz po zakończeniu roku pracodawca przedstawi rozliczenie funduszu płac związkom zawodowym a w przypadku powstania oszczędności strony uzgodnią sposób rozdysponowania funduszu Liczby miesiąca Zatrudnionym na dzień roku przyznane zostanie wyrównanie po 546 zł na etat, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w okresie sty- klingowi czeń marzec 2008 r. Wyrównanie nastąpi z dniem 3%- tylko tyle odpadów w Polsce podlega recy- wypłaty za miesiąc kwiecień 2008 r. (Ciąg dalszy na stronie 6)

6 (Ciąg dalszy ze strony 5) str tysięcy tyle jest w polskich lasach dzikich wy- sypisk 20 lat temu Niemcy były tak zanieczyszczone jak obecnie Polska O statnio trwa akcja wymierzona przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, która ośmiesza jej autorów. Awantura z karetką pogotowia jest w moim odczuciu obrzydliwą, bo odwołuje się do najniŝszego instynktu zawiści. Według demagogów z PO, Prezydent 38 milionowego narodu, wybrany w wyborach powszechnych najlepiej, jakby mieszkał i podejmował głowy innych państw w lokalu socjalnym, a obiady jadał w barach mlecznych. Gdzieś szanowni Panowie z Platformy jest jednak granica uprawiania demagogii. Skoro jednak tak chcecie. Macie przecieŝ większość sejmową. Zmieńcie ustawę o Urzędzie Prezydenta. Zapiszcie, Ŝe Prezydent Rzeczpospolitej ma mieszkać w schronisku dla bezdomnych, leczyć się za własne pieniądze w klinice dla zwierząt i Ŝywić się na stołówce brata Alberta. Jak tylko tego dokonacie wtedy wdzięczny naród obdarzy bezgraniczną miłością i wybierze na zaszczytny urząd Prezydenta RP Donalda Tuska. Swoją drogą PR-wcy Platformy są mistrzami w odwracaniu uwagi. Gdy tylko moŝe się wydać kompletna nieudolność gabinetu Tuska, to błyskawicznie znajdują się tematy zastępcze. Rzekomo niedziałający laptop Ziobry, a teraz karetka dla Prezydenta. Jednym słowem, uwaŝają nas za durniów! I tak nas traktują. Wiesław Szydełko Komentarz J anusz Palikot gwiazdor Platformy Obywatelskiej ostatnio dokonał błyskotliwego odkrycia! OtóŜ za zapowiadanymi strajkami pracowników Skarbówki stoją agenci PiS-u, mający zaszkodzić niepokalanemu wizerunkowi PO. Ja jednak sądzę, Ŝe nic tak nie cieszy przeciwników PO, jak kaŝde publiczne wystąpienie szefa Komisji Przyjazne Państwo. T rwa kolejny miodowy miesiąc Premiera Tuska i Polaków. Tak przynajmniej wynika z publikowanych sondaŝy. Ktoś bardzo mądry stwierdził kiedyś krótko: miłość jest ślepa. Gabinet Tuska omotał Polaków niczym sławetny Kalibabka. Ciekaw jestem, jak długo potrwa ten swoisty stan amoku. Z fotograficznego archiwum Czesława Markiewicza Okiem Zbigniewa Jujki POD NAPIĘCIEM Biuletyn Komisji Podzakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Enea Gorzów Wlkp. REDAKCJA: Wiesław Szydełko; Krzysztof Gonerski Gorzów ul. Sikorskiego 37 tel , fax e mail: : ; Internet:

Pod Napięciem. Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej Gorzów Wlkp. 6.03.2009-Manifestacja Energetyków w Gdańsku NUMER 81/2009

Pod Napięciem. Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej Gorzów Wlkp. 6.03.2009-Manifestacja Energetyków w Gdańsku NUMER 81/2009 Pod Napięciem Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej Gorzów Wlkp. W numerze: - Negocjacje płacowe NUMER 81/2009 6.03.2009-Manifestacja Energetyków w Gdańsku -Posiedzenia Komisji Podzakła - dowej z

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Za Radę Krajowej Sekcji PPN NSZZ Solidarność Przewodniczący Stanisław Skupień

Za Radę Krajowej Sekcji PPN NSZZ Solidarność Przewodniczący Stanisław Skupień Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych NSZZ Solidarność 34 500 Zakopane ul. Chałubińskiego 42 A tel. 018 20 23 263, kom. 601 50 55 26, fax: 018 20 635 79, e-mail: sskupien@tpn.pl Zakopane 01.07.2008

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Katowice dnia 02.10.2012 r. OG/328/2012 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Katowice dnia 02.10.2012 r. OG/328/2012 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI OG/328/2012 Katowice dnia 02.10.2012 r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wg Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, działając na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

[ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA

[ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik -Projekt- w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Pod Napięciem. Wydarzenia. Podziękowanie NUMER 60/2007. W tym numerze : ENEA- Oddział Dystrybucji w Gorzowie

Pod Napięciem. Wydarzenia. Podziękowanie NUMER 60/2007. W tym numerze : ENEA- Oddział Dystrybucji w Gorzowie Pod Napięciem Biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NUMER 60/2007 W tym numerze : Kol. Czesław Kolterman członkiem Zarządu ENEA S.A. nowej kadencji wybra- nym przez załogę; Z prac KP NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO WZMIANKI KOMUNIKAT NSZZ PRC

DODATEK DO WZMIANKI KOMUNIKAT NSZZ PRC DODATEK DO WZMIANKI Poznań, dnia 20 września 2010 r. KOMUNIKAT NSZZ PRC Zarząd NSZZ PRC powiadamia Delegatów NSZZ PRC, Ŝe w dniu 27.10.2010 r. o godzinie 10 00 w duŝej sali bhp na terenie EC II Karolin

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH - WRZESIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu - Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu - Źródło informacji medialnej

MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH - WRZESIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu - Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu - Źródło informacji medialnej Miejsce konfliktu Branża MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH WRZESIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu 1. Data: 10 września 2015 Warszawa przemarsz Al. Ujazdowskie, Piękna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T POROZUMIENIE

P R O J E K T POROZUMIENIE P R O J E K T POROZUMIENIE w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH

P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki

Bardziej szczegółowo

MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH - SIERPIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu - Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu - Źródło informacji medialnej

MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH - SIERPIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu - Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu - Źródło informacji medialnej Miejsce konfliktu Branża MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH SIERPIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu 1. Data: 28 sierpnia 2015 Cały kraj Edukacja Związek Nauczycielstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Poznań, marzec 2012 Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2011 r. działała następującym składzie: 1. dr Piotr Gosieniecki Przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Cierkoński ul. Mostowa 3/3, 66-400 Gorzów Wlkp.,tel./fax 095 720-00-54, www.bcs-kancelaria.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Cierkoński ul. Mostowa 3/3, 66-400 Gorzów Wlkp.,tel./fax 095 720-00-54, www.bcs-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Cierkoński ul. Mostowa 3/3, 66-400 Gorzów Wlkp.,tel./fax 095 720-00-54, www.bcs-kancelaria.pl Gorzów Wlkp., dn. 3 stycznia 2014 r. Opinia prawna I. Zleceniodawca Niezależny

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie

ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie Załącznik do Zarządzenia Nr 22 /2008 Wójta Gminy BliŜyn z dnia 25 sierpnia 2008 roku ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie I. Przepisy wstępne: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r. Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2016 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 15.12.2016 r. Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku (niniejszy raport stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego IZOLACJI JAROCIN

Bardziej szczegółowo

Ad 4. Wynagrodzenia w Oddziale. a) rozliczenie regulacji płac z dnia 1 kwietnia br.

Ad 4. Wynagrodzenia w Oddziale. a) rozliczenie regulacji płac z dnia 1 kwietnia br. PROTOKÓŁ z II Posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność VII kadencji w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2006r. II Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę.

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem zawieranym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Stanowi źródło

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA O PRZEKAZANIU EKWIWALENTU NA KONTO

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA O PRZEKAZANIU EKWIWALENTU NA KONTO [imię i nazwisko osoby pozostającej pod opieką]... [adres zamieszkania] [imię i nazwisko opiekuna]... [adres zamieszkania] [data i miejsce złoŝenia oświadczenia] OŚWIADCZENIE OPIEKUNA O PRZEKAZANIU EKWIWALENTU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA KRAJOWA GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

SEKCJA KRAJOWA GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA SEKCJA KRAJOWA GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA SEKCJA GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA PZZ KADRA ZWIĄZKOWA KOMISJA KOORDYNACYJNA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r.

Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r. ZARZĄDZENIE NR 0152/21/2007 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Bojszowy. Na podstawie art. 77 2. 1. Kodeksu Pracy /Dz.U. z 1998 Nr 21

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do zarządzenia Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2009 r. R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 56 / 2011 RB-W 56 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 56 / 2011 RB-W 56 2011 POLNA RB-W 56 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 56 / 2011 Data sporządzenia: 2011-11-08 Skrócona nazwa emitenta POLNA Temat Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podstawa

Bardziej szczegółowo

PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH

PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w dniu 16 listopada 2015 r.

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w dniu 16 listopada 2015 r. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w dniu 16 listopada 2015 r. ZASTRZEŻENIE Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVII Posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PROTOKÓŁ

Protokół z XVII Posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z XVII posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność VII kadencji w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, które odbyło się w dniu 19 września 2008r. XVII Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1 P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. w Zdzieszowicach w sprawie: sposobu dokonywania wykładni ZUZP, zmiany zapisów

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

T A B E L A STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO REGULAMIN WYNAGRADZANIA

T A B E L A STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik Nr 1 T A B E L A STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi Kategoria zaszeregowania Stawki miesięczne w złotych I 1 050 1 500 II 1 070 1 600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul.

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul. TELEKOM TK Telekom spółka z o.o ul. Kijowska 10/I2A, 03-743 Warszawa tel. : -48 22 392 20 00 fax : +48 22 392 20 09 infolinia : 801 022 000 www.tktelekom.pl Zarząd Spółki Warszawa, 9 lutego 2012 roku Federacja

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77² ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014

Bardziej szczegółowo

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze wszystko co powinieneś wiedzieć Pracownicy JAS-MOS! Przekazuję w Wasze ręce informator, który - mam nadzieję - będzie dla Was pomocny przy podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T z kontroli Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ I. Cel Spartakiady Popularyzacja sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji załogi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:... Nr dowodu/ Nr

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO WZMIANKI. KoleŜanki i Koledzy. 1. Adam Frąckowiak 2. Grzegorz Małecki 3. Hieronim Owczarek 4. Szymon Sikora

DODATEK DO WZMIANKI. KoleŜanki i Koledzy. 1. Adam Frąckowiak 2. Grzegorz Małecki 3. Hieronim Owczarek 4. Szymon Sikora DODATEK DO WZMIANKI KoleŜanki i Koledzy Zarząd NSZZ PRC podjął decyzję o reprezentowaniu naszego związku w wyborach do Rady Pracowników Dalkia Poznań ZEC S.A. następujących członków NSZZ PRC: 1. Adam Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. z dnia..

Uchwała Nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. z dnia.. Uchwała Nr. z dnia.. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul. 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul. Wiejska 77 2 I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa warunki wynagradzania oraz

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa Związku: ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKA MIEDŹ. 2 1. Związek jest dobrowolną, niezaleŝną, samorządną organizacją zrzeszającą pracowników wykonujących prace w Oddziałach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. 27 maja 2014 roku. Centrum Usług Wspólnych HR TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. 27 maja 2014 roku. Centrum Usług Wspólnych HR TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 27 maja 2014 roku Centrum Usług Wspólnych HR TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. TAURON Obsługa Klienta Agenda Informacje kadrowo-płacowe Migracje pracowników

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 1 688 648. Liczba głosów obecnych na WZA: 12 418 428. Sposób głosowania Nordea OFE WSTRZYMANO SIĘ

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 1 688 648. Liczba głosów obecnych na WZA: 12 418 428. Sposób głosowania Nordea OFE WSTRZYMANO SIĘ Warszawa, 2 maja 2012 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., które odbyło się 27 kwietnia 2012 roku w siedzibie spółki w Bogdance przygotowane przez Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Warszawa, dnia 12 kwietnia 2006 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Uchwalona w dniu 23 marca b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer... części...walnego Zgromadzenia z dnia... w sprawie. odwołania od uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała numer... części...walnego Zgromadzenia z dnia... w sprawie. odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Uchwała numer... części...walnego Zgromadzenia z dnia... w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Część...Walnego Zgromadzenia postanawia: 1 Uchylić uchwałę Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Kredyt Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Kredyt Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kredyt Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia kwietnia 2011r. KPZ-4100-02-02/2011 P/10/100 Pan Zbigniew Pusz Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska za okres 1 stycznia 2014 roku do 22 października 2014 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska za okres 1 stycznia 2014 roku do 22 października 2014 roku Gdańsk, dnia 22 października 2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska za okres 1 stycznia 2014 roku do 22 października 2014 roku I. Skład osobowy komisji i zakres działania.

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Posiedzenia Zarządu 8

Posiedzenia Zarządu 8 REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r. Ad. 4 porządku obrad NWZ Uchwała nr 1/2014 PKP CARGO S.A. z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo