Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych"

Transkrypt

1 1 Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych Raport z badania ilo ciowego Sierpie 2010, Warszawa Przygotowanie raportu: Olga Mazurowska SMG/KRC Millward Brown Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

2 2 Spis tre ci METODOLOGIA 3 PODSUMOWANIA 5 WYNIKI SZCZEGÓ OWE 7 Zwyczaje dotycz ce p atno ci i us ug 8 Znajomo i korzystanie z us ug i produktów finansowych 16 Ocena benefitów 24

3 3 METODOLOGIA Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

4 4 Informacje o badaniu Cele badania: poznanie zwyczajów Polaków zwi zanych z p atno ciami, oszcz dzaniem i wydawaniem pieni dzy okre lenie znajomo ci i posiadania produktów finansowych w ród Polaków ocena wybranych ofert dotycz cych korzystania z kont bankowych Metoda: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) Próba: Próba losowo-kwotowa o liczebno ci N=304 Kryteria rekrutacji: p : kobiety i m czy ni (po 50%) wiek: lat (rozk ad proporcjonalny) wykszta cenie: minimum rednie wielko miejscowo ci: miasta 100 tys+ Czas: Badanie przeprowadzono w dniach lipca 2010 roku

5 5 PODSUMOWANIA Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

6 Podsumowanie wyników badania 1/3 Private & Business Clients 6 Zwyczaje Polaków zwi zane z p atno ciami, oszcz dzaniem i emerytur Zbadano osoby z co najmniej rednim wykszta ceniem, w wieku lat, mieszkaj ce w wi kszych miastach (powy ej 100 tys. mieszka ców). Jest to grupa osób o specyficznych charakterystykach nie reprezentatywna dla ca ej populacji Polaków! Zwyczaje zwi zane z p atno ciami Najpopularniejszym i najwygodniejszym sposobem op acania ró nego rodzaju rachunków za us ugi ród badanych osób jest nowoczesna forma p atno ci, czyli przelewy przez Internet. W taki sposób cz ciej p ac osoby m odsze, z wy szym wykszta ceniem, zamieszkuj ce wi ksze miasta. ród osób starszych z wykszta ceniem rednim wci popularn metod atno ci jest op ata gotówk ale i tak cz ciej wybieraj oni przelewy przez Internet! Oszcz dzanie i emerytura Na co dzie oszcz dza tylko oko o po owa badanych osób. ównie odk adaj oni pieni dze na konto b lokat oszcz dno ciow a najwa niejsz cech produktów oszcz dno ciowych jest wysoko oprocentowania i sta y dost p do ulokowanych rodków. W zakresie emerytury wi kszo badanych zdaje sobie spraw z faktu, i ich poziom ycia zdecydowanie si pogorszy, jednak tylko nieliczni () zabezpieczaj si na ten okres w inny sposób ni tylko podstawowe sk adki na ZUS i OFE. Osoby zabezpieczaj ce si na ten okres ycia wybieraj, podobnie jak w przypadku oszcz dzania ównie konta i lokaty oszcz dno ciowe a tak e polisy ubezpieczeniowe.

7 Podsumowanie wyników badania 2/3 Private & Business Clients 7 Znajomo i korzystanie z produktów i us ug finansowych Znajomo us ug finansowych Produktami, o których badani maj najwi ksz wiedz i najcz ciej z nich korzystaj ró nego rodzaju konta bankowe i karty kredytowe lub debetowe. Bardzo ma o osób posiada bardziej skomplikowane produkty jak akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub obligacje. S to produkty bardziej ryzykowne ni konta i lokaty oszcz dno ciowe, dlatego decyduje si na nie mniej osób, nawet w ród m odszych i lepiej wykszta conych. Kredyty Na kredyt cz ciej (57%) decyduj si osoby o wy szych zarobkach czyli osoby z wy szym wykszta ceniem, zamieszkuj ce du e miasta. Jest to uwarunkowane ich wi ksz zdolno ci kredytow, a tak e wy szym poziomem ycia. Ta grupa ludzi zdecydowanie cz ciej decyduje si na zakup w asnej nieruchomo ci. W przypadku kredytów hipotecznych najbardziej atrakcyjnym ich aspektem dla potencjalnych klientów jest niska mar a i mo liwo sfinansowania 100% warto ci nieruchomo ci. Jednak najpopularniejszym produktem kredytowym w ród ogó u badanych jest karta kredytowa, która posiada 38% badanych, najcz ciej wykorzystywana przy zakupach w sklepach lub stacjach paliw. Natomiast 22% badanych wybiera zakupy na raty, szczególnie osoby z wykszta ceniem rednim.

8 Podsumowanie wyników badania 3/3 Private & Business Clients 8 Ocena ofert bankowych Wybór oferty Wi kszo osób deklaruje wiadome przegl danie ofert ró nych banków, aby wybra dla siebie jak najbardziej atrakcyjn. Jednak du a cz (blisko 40%) nie deklaruje ch ci posiadania wp ywu na to co oferuj banki za pomoc ankiet lub bezpo rednich wiadomo ci przesy anych do banków. Osobami, które s najbardziej sk onne do zmian, zarówno ofert, jak i banku s osoby posiadaj ce konta internetowe. Klienci banków zdecydowanie lepiej postrzegaj oferty, w których korzy ci s bezpo rednio zwi zane z produktem. W przypadku ofert dotycz cych kont bankowych najbardziej atrakcyjne te dotycz ce braku op at za prowadzenie konta i wybieranie pieni dzy z bankomatów. Natomiast w przypadku ofert maj cych zaktywizowa zakup innych produktów sprzedawanych przez bank, klienci najch tniej w zamian otrzymaliby preferencyjne warunki kredytów lub lokat. Mniej atrakcyjne s dla nich nagrody lub korzy ci rzeczowe. Bankowo Internetowa Obecnie oko o 2/3 badanych* posiada konto obs ugiwane przez Internet, jego najwa niejszymi aspektami s wygoda obs ugi a tak e kontrola wydatków na bie co. Osobami, które nie maj zamiaru otworzy takiego konta w przysz ci s najstarsi i co zrozumia e nie korzystaj cy z Internetu. *Trzeba pami ta o tym, e zbadano specyficzn grup osób najbardziej aktywnych w zakresie nowoczesnej bankowo ci i wyniki nie s reprezentatywne dla ca ej populacji Polaków!

9 9 WYNIKI SZCZEGÓ OWE Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

10 Profile osób korzystaj cych z us ug finansowych 10 Posiadaj cy konto internetowe Nie posiadaj cy konta internetowego Posiadaj cy kredyt Nie posiadaj cy kredytu czy zna kobieta Wiek 50% 50% 54% 46% 41% 5 50% 50% 4 51% lat lat lat 27% 38% 36% 28% 26% 47% 2 57% % 24% 2 47% Wykszta cenie rednie lub niep. wy sze wy sze Sytuacja zawodowa dy rektor, kadra kierownicza f irmy wolny zawód, specjalista praca na w asny rachunek pracownik umy s owy pracownik f izy czny, robotnik, rolnik gospody ni domowa\urlop macierzy ski bezrobotny emeryt, rencista inna sy tuacja Dochód 2% 2% 2% 8% 8% 22% 1 30% 46% 54% 4% 2% 6% 2% 24% 18% 3 31% 6 2% 1% 8% 2% 2 26% 23% 71% 2% 1% 7% 8% 3% 42% 58% ównie osoby z ni szym wykszta ceniem i osoby starsze op acaj rachunki w tradycyjny 22% sposób, czyli gotówk w banku lub 14% na poczcie. 32% 2 Osoby z wykszta ceniem wy szym i m odsze zdecydowanie 8% ch tniej wykorzystuj przelewy 2% internetowe 22% 4% 2% 14% 4 5 Poni ej 1000 z z z Powy ej 5000 z 2% 28% 24% 37% 1% 27% 32% 2 3% 18% 14% 58% 1% 33% 2 27% 4% 27% 43% Korzystanie z Internetu Korzysta z Internetu 87% 98% 64% 90% 81% / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

11 11 ZWYCZAJE DOTYCZ CE P ATNO CI I US UG Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

12 Sposoby op acania rachunków 12 A1. W jaki sposób najcz ciej dokonuje Pan op at za mieszkanie, pr d, gaz itp.? Wykszta cenie Wiek ac przelewem przez Internet 62% 44% 77% 57% 4 80% Op acam gotówk na poczcie 2 38% 21% 40% 34% Mam z on dyspozycj p atno ci w banku ac gotówk w banku Op acam gotówk lub kart p atnicz osobi cie podczas wizyty w siedzibie us ugodawcy 18% 13% 13% 23% 24% 21% 14% 26% 17% ównie osoby z ni szym wykszta ceniem i osoby starsze op acaj rachunki w tradycyjny sposób, czyli gotówk w banku lub na poczcie. Osoby z wykszta ceniem wy szym i m odsze zdecydowanie ch tniej wykorzystuj przelewy internetowe ac przelewem w oddziale banku 13% 14% ac przy kasie w sklepie lub w specjalnych punktach wp at Kto inny op aca za mnie te rachunki 8% (N=304) 7% 1 Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 17% 6% 8% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

13 Najwygodniejsze sposoby op acania rachunków 13 A2. Który sposób dokonywania p atno ci jest Pana zdaniem najwygodniejszy? Wykszta cenie Wiek Przelewem internetowym 63% 48% 76% 4 62% 77% Gotówk 8% 33% 20% 31% Kart p atnicz Przelewem w oddziale banku 3% 4% 3% 2% 4% Poprzez kontakt z Infolini banku 2% (N=304) 3% 1% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. wy sze (N=163) 3% 3% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) Podobnie jak w przypadku zwyczajów dotycz cych p atno ci wi kszo osób dokonuje ich w najwygodniejszy dla siebie sposób. I tak osoby z wykszta ceniem wy szym i m odsze, preferuj nowoczesn metod atno ci, jak jest przelew przez Internet. Dla du ej grupy osób najstarszych i s abiej wykszta conych wci bardzo popularna jest p atno gotówk jednak najwygodniejsza forma p atno ci i tak s przelewy internetowe! / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

14 Zwyczaje i sposoby oszcz dzania A3. Czy oszcz dza Pan systematycznie odk adaj c konkretn kwot co miesi c w jakiejkolwiek formie? [W ród wszystkich badanych (N=304)] 14 Wykszta cenie Wiek 26% 24% 48% Tak Nie i nie planuj oszcz dza w najbli szej przysz ci Nie, ale planuj zacz oszcz dza w najbli szej przysz ci 20% 28% 23% % Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 20% 31% 77% 62% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) A4. Na jakie produkty oszcz dno ciowe czy inwestycyjne jest Pan gotów/gotowa przeznacza co miesi c sta kwot? [W ród osób oszcz dzaj cych i zamierzaj cych oszcz dza w najbli szej przysz ci (N=225)] Konto oszcz dno ciowe % 4 40% Lokata bankowa 4 40% 4 33% 52% 48% Fundusz inwestycyjny 30% 26% 33% 32% 38% Ubezpieczenia Wieloletni (np. 5-, 10-,20-letni) program systematycznego oszcz dzania Nie przeznaczam sta ych kw ot co miesi c 27% 21% (N=225) 1 27% 26% 23% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=96) Wykszt. wy sze (N=129) 31% 20% / :ró nice istotne 26% statystycznie na poziomie istotno ci 2 0,95 22% 17% lat (N=93) lat (N=60) 13% lat (N=72) 14%

15 Kluczowe cechy produktów oszcz dno ciowych 15 A5. Co jest dla Pana najwa niejsze przy deponowaniu oszcz dno ci? [% WSKAZA NA PIERWSZYM MIEJSCU] [W ród osób oszcz dzaj cych lub które zamierzaj oszcz dza w najbli szym czasie (N=225)] Oszcz dza tylko po owa badanych osób, jednak tylko ¼ nie ma takiego zamiaru w najbli szym czasie. Najpopularniejszymi formami s konta oszcz dno ciowe i lokaty. Bardziej skomplikowane produkty popularniejsze s ród osób m odszych i lepiej wykszta conych. Najwa niejsze przy wyborze formy oszcz dzania jest wysoko oprocentowania a tak e sta y dost p do rodków. Szczególnie zwracaj na to uwag osoby starsze i s abiej wykszta cone, co jest spowodowane tym, e posiadaj oni ni sze zarobki w razie potrzeby musieliby si gn do rezerwy finansowej w postaci oszcz dno ci. Wykszta cenie Wiek Nie w iem Wysoko op aty za w yp at rodków Brak utraty odsetek w przypadku wyp aty rodków w dowolnym momencie Brak podatku od zysków kapita ow ych 1% 1% 1% 4% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 6% 7% 13% 7% 24% rednie/ niepe ne N=93 N=60 N=72 wy sze wy sze lat lat lat 27% 21% 23% 22% 26% Sta e oprocentowanie Sta y dost p do rodków % 47% Wysoko oprocentowania N=225 N=96 N=129 N=81 N=108

16 Warto emerytury w przysz ci - szacunki 16 A6. czy Pana zdaniem, po przej ciu na emerytur zachowa Pan co najmniej ten sam poziom ycia co w chwili obecnej? Tak - b co najmniej na tym samym poziomie ycia co obecnie Nie - poziom mojego ycia znacznie si pogorszy Nie w iem\ Nie m am zdania N=304 33% 5 Generalnie w ród osób panuje przekonanie, ze na emeryturze poziom ich ycia zdecydowanie sie pogorszy. wiadomo niskiej emerytury (w porównaniu do obecnych zarobków) posiadaj osoby zarabiaj ce najwi cej, czyli grupa osób m odszych posiadaj cych wy sze wykszta cenie. Mo e to tak e wynika z ich wi kszej wiedzy na temat kszta towania sie emerytur w przysz ci, w porównaniu z osobami z wykszta ceniem rednim. A7. A Jak szacuje Pan wysoko Pana przysz ej emerytury? Nie w iem\ Nie mam zdania Wykszta cenie Wiek rednie/ niepe ne wy sze wy sze lat lat lat 6% 7% 8% 6% Mniej ni 60% obecnych zarobków 2 18% 30% 2 26% Ok. 60% obecnych zarobków 38% 43% 34% 31% 43% 42% Nieznacznie mniej ni wynosz obecnie moje zarobki Na tym sam ym poziom ie, co obecne zarobki 20% 18% 21% 24% 17% 7% 8% 7% 17% 18% N=304 N=141 N=163 / :ró nice istotne N=115 N=81 N=108 statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

17 Sposoby zabezpieczania si na czas emerytury A8. W jaki sposób obecnie zabezpiecza si Pan finansowo na okres przej cia na emerytur? Generalnie badani zabezpieczaj si na emerytur tylko w podstawowy sposób! O swojej przysz ci my osoby m odsze i posiadaj ce wy sze wykszta cenie. G ównie posiadaj konta i lokaty oszcz dno ciowe. Niewielki odsetek osób inwestuje w bardziej skomplikowane produkty jak akcje i fundusze. 17 / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95 Wykszta cenie Wiek Op acam tylko podstaw ow e sk adki (ZUS i OFE) Posiadam konto oszcz dno ciow e Mam w ykupion polis ubezpieczeniow Posiadam lokat w banku Posiadam jednostki uczestnictw a w funduszu inw estycyjnym Posiadam Indyw idualne Konto Emerytalne Posiadam program systematycznego oszcz dzania Spadek Wynajem mieszkania Gram na gie dzie Posiadam produkty strukturyzow ane W ogóle nie zabezpieczam si finansow o 18% 7% 43% 3 3 (N=304) 70% 28% 23% 1 21% 8% 1 8% 14% 6% 7% 2% 7% 8% 2% 3 40% 3 40% 51% 6 72% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 7% 7% 23% 21% 1 17% 23% 18% 6% 7% 1% 1% 1% 8% 41% 3 47% 32% 37% 38% 38% 28% 53% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) 73% 72% 66%

18 18 ZNAJOMO I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I US UG FINANSOWYCH Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

19 Znajomo produktów finansowych B1. O których produktach finansowych ma Pan najwi ksz wiedz? Osoby z wykszta ceniem wy szym posiadaj znacznie wi ksz wiedz na temat produktów finansowych ni osoby z wykszta ceniem rednim lub niepe nym wy szym. Zdecydowanie lepiej poinformowani w tych kwestiach s te osoby posiadaj ce konto internetowe. 19 / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95 Wykszta cenie Posiadanie konta internetowego Konto w banku 7 78% 80% 83% 71% Konto internetow e 61% 46% 74% 8 Lokata w banku 53% 43% 61% 57% 42% Konto oszcz dno ciow e 52% 47% 57% 3 60% Karta kredytow a 50% 42% 58% 27% 61% Karta debetow a 47% 4 50% 2 56% Kredyt gotów kow y 34% 31% 36% 20% 41% Kredyt mieszkaniow y, hipoteczny 31% 23% 3 14% 3 Fundusze inw estycyjne 31% 23% 37% 38% Akcje notow ane na gie dzie 21% % Obligacje 21% 17% 2 23% Polisa lokacyjna Karta zbli eniow a Produkty strukturyzow ane 17% (N=304) 18% 6% 13% 8% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 13% 4% Posiadaj cy konto internetowe (N=207) Nie posiadaj cy konta internetowego (N=97)

20 Korzystanie z produktów finansowych B2. z których produktów finansowych (w banku lub innych instytucjach finansowych) Pan korzysta? Najpopularniejszym produktem finansowym s ró nego rodzaje konta w bankach. Osoby z wykszta ceniem i osoby posiadaj ce konta internetowe s zdecydowanie cz ciej posiadaczami produktów finansowych ogó em. Jednak nawet w tej grupie posiadanie bardziej zaawansowanych produktów, takich jak akcje i fundusze nie jest bardzo popularne 20 / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95 Wykszta cenie Posiadanie konta internetowego Konto w banku 92% 8 94% 97% 81% Konto internetow e 68% 51% 83% 100% Konto oszcz dno ciow e 56% 43% 66% 36% 6 Karta kredytow a 51% 41% % Karta debetow a 47% 42% 52% 2 57% Lokata w banku Kredyt gotów kow y Kredyt mieszkaniow y, hipoteczny Fundusze inw estycyjne Akcje notow ane na Gie dzie Polisa lokacyjna Obligacje Karta zbli eniow a Produkty strukturyzow ane 22% 21% 6% 4% 4% 46% Korzystanie (N=304) Znajomo Zdecydowanie mniejsze korzystanie ni wiedza o tych produktach 2 36% 13% 28% 13% 2 13% 3% 3% 6% 3% 5 Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. wy sze (N=163) 8% 7% 13% 8% 6% 6% 1% 3% 6% 2 28% % osób nie posiadaj cych konta internetowego nie korzysta z adnego z wymienionych produktów finansowych! Posiadaj cy konto internetowe (N=207) Nie posiadaj cy konta internetowego (N=97)

21 21 B4. Z których kredytów korzysta Pan obecnie? Korzystanie z produktów kredytowych Karta kredytowa Kredyt ratalny (zakup na raty) 22% 38% Wykszta cenie 24% 20% 30% 4 Karta kredytowa jest najpopularniejszym produktem kredytowym. Jednak cz ciej posiadaj osoby z wy szym wykszta ceniem. Ta grupa osób zdecydowanie cz ciej decyduje si na zaci gni cie kredytu hipotecznego. Kredyt mieszkaniowy, hipoteczny Szybki kredyt gotówkowy Kredyt samochodowy 7% 13% 21% 14% 13% 13% 27% Osoby posiadaj ce wy sze wykszta cenie cz ciej ni inni zaci gaj kredyt, czy si to z faktem, e pomimo wy szych zarobków ich zdolno kredytowa jest wi ksza, a tak e ich poziom ycia jest wy szy wi c wymaga wy szych nak adów finansowych. Kredyt konsolidacyjny ( cz cy ró ne rodzaje kredytów w jeden) 6% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. wy sze (N=163) Nie posiadam kredytu 37% 31% 43% / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

22 Korzystanie z karty kredytowej 22 B3. W jaki sposób korzysta Pan z karty kredytowej? [Wsród osób posiadaj cych kart kredytow (N=154)] ac kart kredytow za produkty i us ugi (w sklepach, na stacjach benzynowych) ac kart kredytow podczas podró y zagranicznych Wyp acam pieni dze z bankomatu 51% 50% 88% Wykszta cenie 34% 42% 61% 64% 83% 91% Karta kredytowa jest wykorzystywana ównie jako rodek p atno ci w sklepach i na stacjach benzynowych. Zdecydowanie rzadziej s y ona jako rodek atno ci w Internecie. Jednak mo e to wynika z faktu nie rozró niania przez badanych karty kredytowej od karty debetowej. Osoby z wy szym wykszta ceniem zdecydowanie cz ciej u ywaj jej jako rodek p atno ci w Internecie. ac kart kredytow w Internecie 34% 46% Korzystam z pakietów ubezpiecze do czanych do karty 32% 33% 32% Korzystam z mo liwo ci roz enia kredytu na karcie na raty 28% 34% 24% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=58) Wykszt. wy sze (N=96) Posiadam nieaktywn kart kredytow (nie korzystam z niej) 14% 17% / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

23 Korzystanie z produktów kredytowych 23 B5. A co mog yby zadecydowa o skorzystaniu przez Pana z kredytu mieszkaniowego w danym banku? Wykszta cenie Wiek Niska mar a 57% 51% 63% 6 57% 4 Mo liwo sfinansowania 100% warto ci nieruchomo ci 4 41% 48% 27% 5 4 Mo liwo dodatkowego obni enia mar y przy skorzystaniu z innych produktów banku 30% 26% 33% 36% 23% 28% Mo liw o uzyskania kredytu w walucie obcej, np. Euro 1 23% 1 30% Atrakcyjne warunki innych produktów przy skorzystaniu z tego kredytu 1 13% 17% Nie wiem\ aden 20% (N=304) 13% 28% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 8% 21% 31% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) W przypadku kredytów hipotecznych najbardziej zach caj ca dla badanych jest niska mar a kredytu, a tak e mo liwo sfinansowania 100% warto ci nieruchomo ci. Mo liwo zaci gni cia kredytu w obcej walucie nie jest szczególnie popularna. / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

24 26 OCENA BENEFITÓW Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

25 B6. Czy planuj c skorzystanie z kolejnego produktu (np. konta, lokaty, kredytu, karty kredytowej, produktów inwestycyjnych itp.), sprawdza Pan oferty równie innych banków ni ten, z którym jest Pan obecnie zwi zany(a)? [W ród ogó u badanych (N=304)] N=304 26% 38% 38% Sposób wyboru nowych ofert Tak, chc wybra najlepsz ofert, niekoniecznie w moim macierzystym banku Tak, z za enia korzystam z produktów kilku banków, wi c ch tnie sprawdzam inne dost pne rozwi zania Nie, korzystam tylko z produktów jednego banku, z którym jestem zwi zany 25 Wi kszo badanych deklaruje wiadomy wybór najlepszych dla siebie ofert. to wiadomi klienci posiadaj cy konta w kilku bankach. C1. Prosz powiedzie czy jest Pan sk onny(a) przenie swoje konto do innego banku? [W ród posiadaczy kont bankowych (N=287)] N= Tak Nie 28% 44% 5 72% Posiadaj cy konto internetowe (N=207) Nie posiadaj cy konta internetowego (N=80) Osoby posiadaj ce konto internetowe s zdecydowanie bardziej sk onne do przeniesienia posiadanego konta do innego banku.

26 Wybór nowego konta bankowego 26 C2. Prosz powiedzie co sk oni oby Pana do wyboru oferty nowego konta bankowego? [ ród osób posiadaj cych konto bankowe (N=286)] Wykszta cenie Bezp atne utrzymanie rachunku 52% 48% 56% Bezp atne bankomaty na ca ym w iecie 37% 34% 3 Najbardziej atrakcyjnymi ofertami przy zmianie konta bankowego s oferty dotycz ce braku op at za ró nego rodzaju us ugi zwi zane z jego wykorzystaniem. Bezp atne bankomaty w Polsce Dobrze rozw ini ty system bankow o ci internetow ej Oddzia banku znajduje si w bezpo redniej okolicy 36% 33% 2 26% 3 37% 3 33% 26% ród osób z wy szym wykszta ceniem, czyli w ród osób korzystaj cych z kont internetowych bardzo wa ny jest dobrze rozwini ty system bankowo ci internetowej. Osoby z ni szym wykszta ceniem s bardziej tradycyjnie w zakresie korzystania z konta bankowego i dla cz ci z nich wa na jest lokalizacja oddzia u banku. Lepsze w arunki kredytu, np. ni sza mar a, brak prow izji, w i kszy limit kredytow y itp. 28% 27% 28% Dobra opinia o banku Profesjonalna obs uga 1 (N=287) 14% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=126) Wykszt. w y sze (N=161) Dodatkow e pieni dze (premia) od banku za skorzystanie z jego produktu

27 Atrakcyjno konta internetowego 27 C3. Prosz wskaza maksymalnie 3 elementy, które Pana zdaniem w przypadku konta internetowego s najbardziej atrakcyjne? [ ród osób posiadaj cych konta internetowe (N=207)] C4. Czy chcia (a)by Pan korzysta z bankowo ci internetowej, wyposa onej równie w inne np. spo eczno ciowe opcje (takie jak programy lojalno ciowe, mo liwo porozmawiania na czacie z doradc, wymiana opinii z innymi Klientami Banku itp.)?[ ród osób posiadaj cych konta internetowe lub zamierzaj cych takie posiada (N=231)] Mo na dokonywa przelewów bez wychodzenia z domu 78% Mo na na bie co ledzi stan konta Nie trzeba ponosi op at za utrzymanie rachunku 57% 51% 38% 4% Tak Nie 58% Nie ma konieczno ci w izyt w oddziale 4 Nie wiem Mo na korzysta z wyci gów elektronicznych Mo na kupowa dodatkowe produkty bankowe przez Internet 1 (N=207) Wi kszo przebadanych osób posiada konto internetowe. Najbardziej atrakcyjnym aspektem takiego konta, jest wygoda, któr daje obs uga konta bez konieczno ci wychodzenia z domu. Dodatkowo takie konto daje poczucie kontroli nad finansami i nad wydatkami, poniewa w ka dej chwili mo na sprawdzi ich stan. Znaczna cz osób chcia aby korzysta z bankowo ci internetowej wyposa onej w dodatkowe spo eczno ciowe opcje, jednak s to g ównie osoby z mniejszych miejscowo ci i s abiej wykszta conych.

28 Posiadanie konta internetowego Private & Business Clients 28 C4. Prosz powiedzie czy zamierza Pan w najbli szym czasie otworzy konto internetowe? [ ród osób NIE posiadaj cych konta internetowego (N=97)] 100% Posiadanie konta internetowego 6% Tak Nie 80% 60% 68% 7 Nie wiem 40% 32% 20% 0% Posiada Nie posiada to g ównie osoby starsze, które nie posiadaj Internetu, albo zdolno ci do jego obs ugiwania. Wi kszo badanych posiada konto internetowe. Osoby, które go nie posiadaj to zwykle osoby starsze posiadaj ce rednie lub niepe ne wy sze wykszta cenie. Dodatkowo w wi kszo ci przypadków takie osoby nie deklaruj ch ci otwarcia takiego konta w przysz ci.

29 Dodatkowe opcje bankowo ci Private & Business Clients 29 C6. Prosz powiedzie, z których dodatkowych mo liwo ci chcia by Pan korzysta w banku? Wykszta cenie Doradztw o finansow e przez Internet Program lojalno ciow y 42% 34% 37% 30% 36% 47% Najbardziej atrakcyjne dla klientów banków s us ugi doradztwa przez Internet, szczególnie w ród osób z wy szym wykszta ceniem. Kalkulatory, np. Lokat, kredytów Mo liw o zakupu ró nych produktów (rzeczow ych, niefinansow ych) u partnerów banku Wiadomo ci ekonomiczne otrzymyw ane w jakikolw iek sposób (new slettery, na stronie Internetow ej, poczt itp.) Chat z doradc bankow ym 2 17% ównie artyku y RTV/AGD 22% 18% 17% 27% 21% 18% 1 Dla tej grupy osób stosunkowo ma o atrakcyjna jest mo liwo wymiany informacji z innymi klientami banku a tak e istnienie forum internetowego dla klientów banku. Osoby z wy szym wykszta ceniem posiadaj wi ksz wiedz na temat us ug finansowych i dlatego nie potrzebuj konsultowa si z innymi klientami banku. Co innego wyst puje w przypadku fachowych porad otrzymywanych od banku. Mo liw o w ymiany informacji z innymi klientami banku 21% Skrzynka na serw erze banku Forum internetow e dla klientów banku (N=304) 13% 7% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) adne / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

30 Program partnerski i wp yw na ofert banku Private & Business Clients 30 C7. Z jakiego wariantu programu partnerskiego (np. mo liwo ta szych zakupów ró nego rodzaju produktów [rzeczowych, nie finansowych] u Partnerów banku) skorzysta (a)by Pan? (N=304) Bardzo ma e zainteresowania programem partnerskim w banku, jednak mo e by ono spowodowane zbyt ogólnym przedstawieniem takiej oferty bez uszczegó owienia jej benefitów. 4% Program partnerski pod patronatem banku 21% 6% Program partnerski niesygnowany przez bank 4% 7% 14% 27% 6 Nie chc korzysta z adnego programu partnerskiego w banku Nie wiem 4% 4% 61% 7 Wykszt. rednie/ niepe ne w y sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) C9. W jakim zakresie chcia (a)by mie Pan wp yw na produkty i us ugi oferowane przez banki? (N=304) 38% 26% Chcia mie mo liwo dzielenia si z bankiem swoimi uwagami Chcia regularnie dostawa od banku ankiety nt. produktów i 3 Nie chc mie wp ywu na zmiany produktów i us ug bankowych Generalnie badani nie chc mie wp ywu na produkty i us ugi oferowane przez banki bezpo rednio poprzez wysy anie im uwag, ch tniej robiliby to za pomoc ankiet. Jednak ponad 1/3 nie chce mie w ogóle wp ywu na oferty banków.

31 Atrakcyjno dodatkowych ofert Private & Business Clients 31 C8. Teraz przedstawi Panu kilka ofert, maj cych na celu zach cenie posiadaczy kont w banku do aktywnego korzystania z innych produktów bankowych. Prosz powiedzie odno nie ka dej z nich na ile dana oferta jest dla Pana atrakcyjna. [W ród osób posiadaj cych konta (N=286)] Klienci banków najch tniej uzyskaliby mo liwo preferencyjnych warunków dodatkowych produktów finansowych. mean W przypadku posiadania dodatkowych produktów finansowych w banku np. lokaty, warunki kredytu s bardziej preferencyjne ni dla klientów nie posiadaj cych dodatkowych produktów. 32% 33% 27% 4% 3% 3,86 Przy du ej liczbie transakcji otrzymuje Pan(i) bonus w postaci biletów do kina / teatru / koncert itp. 33% 28% 28% 6% 3,77 Przy du ej liczbie transakcji wzrasta oprocentowanie lokaty. 26% 36% 28% 6% 3,73 Przy du ej liczbie transakcji istnieje mo liwo zakupu ta szego produktu u partnera Banku (np. oprogramowania do komputera, telefonu komórkowego). 23% 31% 37% 3% 6% 3,60 W przypadku posiadania dodatkowych produktów finansowych w banku, np. lokaty, istnieje mo liwo zakupu ta szego produktu u partnera banku (np. oprogramowania do komputera, telefonu komórkowego). 17% 37% 36% 4% 6% 3,56 bardzo atrakcyjna raczej atrakcyjna ani tak, ani nie raczej nieatrakcyjna bardzo nieatrakcyjna

32 Atrakcyjno dodatkowych ofert porównanie w grupach Private & Business Clients 32 C8. Teraz przedstawi Panu kilka ofert, maj cych na celu zach cenie posiadaczy kont w banku do aktywnego korzystania z innych produktów bankowych. Prosz powiedzie odno nie ka dej z nich na ile dana oferta jest dla Pana atrakcyjna. [W ród osób posiadaj cych konta bankowe (N=286)] ,86 3,77 TOTAL N=286 3,73 3,6 3, OFERTY: Przy du ej liczbie transakcji wzrasta oprocentowanie lokaty. Przy du ej liczbie transakcji istnieje mo liwo zakupu ta szego produktu u partnera Banku (np. oprogramowania do komputera, telefonu komórkowego) ,74 Wykszta cenie rednie/niepe ne wy sze N=126 3,66 3,56 3,53 3, Przy du ej liczbie transakcji otrzymuje Pan bonus w postaci biletów do kina / teatru / koncert itp. W przypadku posiadania dodatkowych produktów finansowych w banku, np. lokaty, istnieje mo liwo zakupu ta szego produktu u partnera banku (np. oprogramowania do komputera, telefonu komórkowego) W przypadku posiadania dodatkowych produktów finansowych w banku np. lokaty, warunki kredytu s bardziej preferencyjne ni dla klientów nie posiadaj cych dodatkowych produktów ,96 Wykszta cenie wy sze N=160 3,93 3,85 3,63 3, Ogólnie rzecz bior c oferty maj ce zach ci posiadaczy konta do aktywniejszego korzystania z innych produktów wydaj si by do atrakcyjne dla badanych, jednak ró nice w ocenach pomi dzy ocenami nie s wyra ne. Najlepsza oferta w ród wszystkich badanych grup dotyczy a preferencyjnych warunków lokat i kredytów w przypadku posiadania dodatkowych produktów w banku. Osoby z wy szym wykszta ceniem preferuj oferty dotycz ce stricte udogodnie zwi zanych z warunkami lokat i kredytów ni korzy ci materialnych, w odró nieniu do osób s abiej wykszta conych, dla których atrakcyjna by a mo liwo otrzymania bezp atnych wej ciówek na wydarzenia kulturalne. Podstawa: wszystkie firmy N=250

33 33 Disclaimer: Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank PBC. Szczegó owych informacji udziela: Sabina Salamon Deutsche Bank PBC S.A. Rzecznik Prasowy Dyrektor Departamentu Komunikacji Tel: Piotr Jakubowski Millward Brown SMG/KRC Research Unit Director Tel

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYZWANIA DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH W POLSCE 1. WPROWADZENIE Dzia ania marketingowe podmiotów rynku opieraj si na wiedzy

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

"MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"

MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Dr Zygmunt Ryznar Materia ponizszy jest wyci giem z Rozdzia ów IV i V mojej nieopublikowanej pracy (ok.600 stron): "MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" (Copyright

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis tre ci Wst p 9 Cz I. Obligacje 11 Rozdzia 1. Co to jest obligacja? 13 Definicja obligacji 13 Poj cia zwi zane z obligacjami 14 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo