Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych"

Transkrypt

1 1 Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych Raport z badania ilo ciowego Sierpie 2010, Warszawa Przygotowanie raportu: Olga Mazurowska SMG/KRC Millward Brown Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

2 2 Spis tre ci METODOLOGIA 3 PODSUMOWANIA 5 WYNIKI SZCZEGÓ OWE 7 Zwyczaje dotycz ce p atno ci i us ug 8 Znajomo i korzystanie z us ug i produktów finansowych 16 Ocena benefitów 24

3 3 METODOLOGIA Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

4 4 Informacje o badaniu Cele badania: poznanie zwyczajów Polaków zwi zanych z p atno ciami, oszcz dzaniem i wydawaniem pieni dzy okre lenie znajomo ci i posiadania produktów finansowych w ród Polaków ocena wybranych ofert dotycz cych korzystania z kont bankowych Metoda: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) Próba: Próba losowo-kwotowa o liczebno ci N=304 Kryteria rekrutacji: p : kobiety i m czy ni (po 50%) wiek: lat (rozk ad proporcjonalny) wykszta cenie: minimum rednie wielko miejscowo ci: miasta 100 tys+ Czas: Badanie przeprowadzono w dniach lipca 2010 roku

5 5 PODSUMOWANIA Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

6 Podsumowanie wyników badania 1/3 Private & Business Clients 6 Zwyczaje Polaków zwi zane z p atno ciami, oszcz dzaniem i emerytur Zbadano osoby z co najmniej rednim wykszta ceniem, w wieku lat, mieszkaj ce w wi kszych miastach (powy ej 100 tys. mieszka ców). Jest to grupa osób o specyficznych charakterystykach nie reprezentatywna dla ca ej populacji Polaków! Zwyczaje zwi zane z p atno ciami Najpopularniejszym i najwygodniejszym sposobem op acania ró nego rodzaju rachunków za us ugi ród badanych osób jest nowoczesna forma p atno ci, czyli przelewy przez Internet. W taki sposób cz ciej p ac osoby m odsze, z wy szym wykszta ceniem, zamieszkuj ce wi ksze miasta. ród osób starszych z wykszta ceniem rednim wci popularn metod atno ci jest op ata gotówk ale i tak cz ciej wybieraj oni przelewy przez Internet! Oszcz dzanie i emerytura Na co dzie oszcz dza tylko oko o po owa badanych osób. ównie odk adaj oni pieni dze na konto b lokat oszcz dno ciow a najwa niejsz cech produktów oszcz dno ciowych jest wysoko oprocentowania i sta y dost p do ulokowanych rodków. W zakresie emerytury wi kszo badanych zdaje sobie spraw z faktu, i ich poziom ycia zdecydowanie si pogorszy, jednak tylko nieliczni () zabezpieczaj si na ten okres w inny sposób ni tylko podstawowe sk adki na ZUS i OFE. Osoby zabezpieczaj ce si na ten okres ycia wybieraj, podobnie jak w przypadku oszcz dzania ównie konta i lokaty oszcz dno ciowe a tak e polisy ubezpieczeniowe.

7 Podsumowanie wyników badania 2/3 Private & Business Clients 7 Znajomo i korzystanie z produktów i us ug finansowych Znajomo us ug finansowych Produktami, o których badani maj najwi ksz wiedz i najcz ciej z nich korzystaj ró nego rodzaju konta bankowe i karty kredytowe lub debetowe. Bardzo ma o osób posiada bardziej skomplikowane produkty jak akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub obligacje. S to produkty bardziej ryzykowne ni konta i lokaty oszcz dno ciowe, dlatego decyduje si na nie mniej osób, nawet w ród m odszych i lepiej wykszta conych. Kredyty Na kredyt cz ciej (57%) decyduj si osoby o wy szych zarobkach czyli osoby z wy szym wykszta ceniem, zamieszkuj ce du e miasta. Jest to uwarunkowane ich wi ksz zdolno ci kredytow, a tak e wy szym poziomem ycia. Ta grupa ludzi zdecydowanie cz ciej decyduje si na zakup w asnej nieruchomo ci. W przypadku kredytów hipotecznych najbardziej atrakcyjnym ich aspektem dla potencjalnych klientów jest niska mar a i mo liwo sfinansowania 100% warto ci nieruchomo ci. Jednak najpopularniejszym produktem kredytowym w ród ogó u badanych jest karta kredytowa, która posiada 38% badanych, najcz ciej wykorzystywana przy zakupach w sklepach lub stacjach paliw. Natomiast 22% badanych wybiera zakupy na raty, szczególnie osoby z wykszta ceniem rednim.

8 Podsumowanie wyników badania 3/3 Private & Business Clients 8 Ocena ofert bankowych Wybór oferty Wi kszo osób deklaruje wiadome przegl danie ofert ró nych banków, aby wybra dla siebie jak najbardziej atrakcyjn. Jednak du a cz (blisko 40%) nie deklaruje ch ci posiadania wp ywu na to co oferuj banki za pomoc ankiet lub bezpo rednich wiadomo ci przesy anych do banków. Osobami, które s najbardziej sk onne do zmian, zarówno ofert, jak i banku s osoby posiadaj ce konta internetowe. Klienci banków zdecydowanie lepiej postrzegaj oferty, w których korzy ci s bezpo rednio zwi zane z produktem. W przypadku ofert dotycz cych kont bankowych najbardziej atrakcyjne te dotycz ce braku op at za prowadzenie konta i wybieranie pieni dzy z bankomatów. Natomiast w przypadku ofert maj cych zaktywizowa zakup innych produktów sprzedawanych przez bank, klienci najch tniej w zamian otrzymaliby preferencyjne warunki kredytów lub lokat. Mniej atrakcyjne s dla nich nagrody lub korzy ci rzeczowe. Bankowo Internetowa Obecnie oko o 2/3 badanych* posiada konto obs ugiwane przez Internet, jego najwa niejszymi aspektami s wygoda obs ugi a tak e kontrola wydatków na bie co. Osobami, które nie maj zamiaru otworzy takiego konta w przysz ci s najstarsi i co zrozumia e nie korzystaj cy z Internetu. *Trzeba pami ta o tym, e zbadano specyficzn grup osób najbardziej aktywnych w zakresie nowoczesnej bankowo ci i wyniki nie s reprezentatywne dla ca ej populacji Polaków!

9 9 WYNIKI SZCZEGÓ OWE Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

10 Profile osób korzystaj cych z us ug finansowych 10 Posiadaj cy konto internetowe Nie posiadaj cy konta internetowego Posiadaj cy kredyt Nie posiadaj cy kredytu czy zna kobieta Wiek 50% 50% 54% 46% 41% 5 50% 50% 4 51% lat lat lat 27% 38% 36% 28% 26% 47% 2 57% % 24% 2 47% Wykszta cenie rednie lub niep. wy sze wy sze Sytuacja zawodowa dy rektor, kadra kierownicza f irmy wolny zawód, specjalista praca na w asny rachunek pracownik umy s owy pracownik f izy czny, robotnik, rolnik gospody ni domowa\urlop macierzy ski bezrobotny emeryt, rencista inna sy tuacja Dochód 2% 2% 2% 8% 8% 22% 1 30% 46% 54% 4% 2% 6% 2% 24% 18% 3 31% 6 2% 1% 8% 2% 2 26% 23% 71% 2% 1% 7% 8% 3% 42% 58% ównie osoby z ni szym wykszta ceniem i osoby starsze op acaj rachunki w tradycyjny 22% sposób, czyli gotówk w banku lub 14% na poczcie. 32% 2 Osoby z wykszta ceniem wy szym i m odsze zdecydowanie 8% ch tniej wykorzystuj przelewy 2% internetowe 22% 4% 2% 14% 4 5 Poni ej 1000 z z z Powy ej 5000 z 2% 28% 24% 37% 1% 27% 32% 2 3% 18% 14% 58% 1% 33% 2 27% 4% 27% 43% Korzystanie z Internetu Korzysta z Internetu 87% 98% 64% 90% 81% / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

11 11 ZWYCZAJE DOTYCZ CE P ATNO CI I US UG Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

12 Sposoby op acania rachunków 12 A1. W jaki sposób najcz ciej dokonuje Pan op at za mieszkanie, pr d, gaz itp.? Wykszta cenie Wiek ac przelewem przez Internet 62% 44% 77% 57% 4 80% Op acam gotówk na poczcie 2 38% 21% 40% 34% Mam z on dyspozycj p atno ci w banku ac gotówk w banku Op acam gotówk lub kart p atnicz osobi cie podczas wizyty w siedzibie us ugodawcy 18% 13% 13% 23% 24% 21% 14% 26% 17% ównie osoby z ni szym wykszta ceniem i osoby starsze op acaj rachunki w tradycyjny sposób, czyli gotówk w banku lub na poczcie. Osoby z wykszta ceniem wy szym i m odsze zdecydowanie ch tniej wykorzystuj przelewy internetowe ac przelewem w oddziale banku 13% 14% ac przy kasie w sklepie lub w specjalnych punktach wp at Kto inny op aca za mnie te rachunki 8% (N=304) 7% 1 Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 17% 6% 8% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

13 Najwygodniejsze sposoby op acania rachunków 13 A2. Który sposób dokonywania p atno ci jest Pana zdaniem najwygodniejszy? Wykszta cenie Wiek Przelewem internetowym 63% 48% 76% 4 62% 77% Gotówk 8% 33% 20% 31% Kart p atnicz Przelewem w oddziale banku 3% 4% 3% 2% 4% Poprzez kontakt z Infolini banku 2% (N=304) 3% 1% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. wy sze (N=163) 3% 3% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) Podobnie jak w przypadku zwyczajów dotycz cych p atno ci wi kszo osób dokonuje ich w najwygodniejszy dla siebie sposób. I tak osoby z wykszta ceniem wy szym i m odsze, preferuj nowoczesn metod atno ci, jak jest przelew przez Internet. Dla du ej grupy osób najstarszych i s abiej wykszta conych wci bardzo popularna jest p atno gotówk jednak najwygodniejsza forma p atno ci i tak s przelewy internetowe! / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

14 Zwyczaje i sposoby oszcz dzania A3. Czy oszcz dza Pan systematycznie odk adaj c konkretn kwot co miesi c w jakiejkolwiek formie? [W ród wszystkich badanych (N=304)] 14 Wykszta cenie Wiek 26% 24% 48% Tak Nie i nie planuj oszcz dza w najbli szej przysz ci Nie, ale planuj zacz oszcz dza w najbli szej przysz ci 20% 28% 23% % Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 20% 31% 77% 62% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) A4. Na jakie produkty oszcz dno ciowe czy inwestycyjne jest Pan gotów/gotowa przeznacza co miesi c sta kwot? [W ród osób oszcz dzaj cych i zamierzaj cych oszcz dza w najbli szej przysz ci (N=225)] Konto oszcz dno ciowe % 4 40% Lokata bankowa 4 40% 4 33% 52% 48% Fundusz inwestycyjny 30% 26% 33% 32% 38% Ubezpieczenia Wieloletni (np. 5-, 10-,20-letni) program systematycznego oszcz dzania Nie przeznaczam sta ych kw ot co miesi c 27% 21% (N=225) 1 27% 26% 23% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=96) Wykszt. wy sze (N=129) 31% 20% / :ró nice istotne 26% statystycznie na poziomie istotno ci 2 0,95 22% 17% lat (N=93) lat (N=60) 13% lat (N=72) 14%

15 Kluczowe cechy produktów oszcz dno ciowych 15 A5. Co jest dla Pana najwa niejsze przy deponowaniu oszcz dno ci? [% WSKAZA NA PIERWSZYM MIEJSCU] [W ród osób oszcz dzaj cych lub które zamierzaj oszcz dza w najbli szym czasie (N=225)] Oszcz dza tylko po owa badanych osób, jednak tylko ¼ nie ma takiego zamiaru w najbli szym czasie. Najpopularniejszymi formami s konta oszcz dno ciowe i lokaty. Bardziej skomplikowane produkty popularniejsze s ród osób m odszych i lepiej wykszta conych. Najwa niejsze przy wyborze formy oszcz dzania jest wysoko oprocentowania a tak e sta y dost p do rodków. Szczególnie zwracaj na to uwag osoby starsze i s abiej wykszta cone, co jest spowodowane tym, e posiadaj oni ni sze zarobki w razie potrzeby musieliby si gn do rezerwy finansowej w postaci oszcz dno ci. Wykszta cenie Wiek Nie w iem Wysoko op aty za w yp at rodków Brak utraty odsetek w przypadku wyp aty rodków w dowolnym momencie Brak podatku od zysków kapita ow ych 1% 1% 1% 4% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 6% 7% 13% 7% 24% rednie/ niepe ne N=93 N=60 N=72 wy sze wy sze lat lat lat 27% 21% 23% 22% 26% Sta e oprocentowanie Sta y dost p do rodków % 47% Wysoko oprocentowania N=225 N=96 N=129 N=81 N=108

16 Warto emerytury w przysz ci - szacunki 16 A6. czy Pana zdaniem, po przej ciu na emerytur zachowa Pan co najmniej ten sam poziom ycia co w chwili obecnej? Tak - b co najmniej na tym samym poziomie ycia co obecnie Nie - poziom mojego ycia znacznie si pogorszy Nie w iem\ Nie m am zdania N=304 33% 5 Generalnie w ród osób panuje przekonanie, ze na emeryturze poziom ich ycia zdecydowanie sie pogorszy. wiadomo niskiej emerytury (w porównaniu do obecnych zarobków) posiadaj osoby zarabiaj ce najwi cej, czyli grupa osób m odszych posiadaj cych wy sze wykszta cenie. Mo e to tak e wynika z ich wi kszej wiedzy na temat kszta towania sie emerytur w przysz ci, w porównaniu z osobami z wykszta ceniem rednim. A7. A Jak szacuje Pan wysoko Pana przysz ej emerytury? Nie w iem\ Nie mam zdania Wykszta cenie Wiek rednie/ niepe ne wy sze wy sze lat lat lat 6% 7% 8% 6% Mniej ni 60% obecnych zarobków 2 18% 30% 2 26% Ok. 60% obecnych zarobków 38% 43% 34% 31% 43% 42% Nieznacznie mniej ni wynosz obecnie moje zarobki Na tym sam ym poziom ie, co obecne zarobki 20% 18% 21% 24% 17% 7% 8% 7% 17% 18% N=304 N=141 N=163 / :ró nice istotne N=115 N=81 N=108 statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

17 Sposoby zabezpieczania si na czas emerytury A8. W jaki sposób obecnie zabezpiecza si Pan finansowo na okres przej cia na emerytur? Generalnie badani zabezpieczaj si na emerytur tylko w podstawowy sposób! O swojej przysz ci my osoby m odsze i posiadaj ce wy sze wykszta cenie. G ównie posiadaj konta i lokaty oszcz dno ciowe. Niewielki odsetek osób inwestuje w bardziej skomplikowane produkty jak akcje i fundusze. 17 / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95 Wykszta cenie Wiek Op acam tylko podstaw ow e sk adki (ZUS i OFE) Posiadam konto oszcz dno ciow e Mam w ykupion polis ubezpieczeniow Posiadam lokat w banku Posiadam jednostki uczestnictw a w funduszu inw estycyjnym Posiadam Indyw idualne Konto Emerytalne Posiadam program systematycznego oszcz dzania Spadek Wynajem mieszkania Gram na gie dzie Posiadam produkty strukturyzow ane W ogóle nie zabezpieczam si finansow o 18% 7% 43% 3 3 (N=304) 70% 28% 23% 1 21% 8% 1 8% 14% 6% 7% 2% 7% 8% 2% 3 40% 3 40% 51% 6 72% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 7% 7% 23% 21% 1 17% 23% 18% 6% 7% 1% 1% 1% 8% 41% 3 47% 32% 37% 38% 38% 28% 53% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) 73% 72% 66%

18 18 ZNAJOMO I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I US UG FINANSOWYCH Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

19 Znajomo produktów finansowych B1. O których produktach finansowych ma Pan najwi ksz wiedz? Osoby z wykszta ceniem wy szym posiadaj znacznie wi ksz wiedz na temat produktów finansowych ni osoby z wykszta ceniem rednim lub niepe nym wy szym. Zdecydowanie lepiej poinformowani w tych kwestiach s te osoby posiadaj ce konto internetowe. 19 / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95 Wykszta cenie Posiadanie konta internetowego Konto w banku 7 78% 80% 83% 71% Konto internetow e 61% 46% 74% 8 Lokata w banku 53% 43% 61% 57% 42% Konto oszcz dno ciow e 52% 47% 57% 3 60% Karta kredytow a 50% 42% 58% 27% 61% Karta debetow a 47% 4 50% 2 56% Kredyt gotów kow y 34% 31% 36% 20% 41% Kredyt mieszkaniow y, hipoteczny 31% 23% 3 14% 3 Fundusze inw estycyjne 31% 23% 37% 38% Akcje notow ane na gie dzie 21% % Obligacje 21% 17% 2 23% Polisa lokacyjna Karta zbli eniow a Produkty strukturyzow ane 17% (N=304) 18% 6% 13% 8% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 13% 4% Posiadaj cy konto internetowe (N=207) Nie posiadaj cy konta internetowego (N=97)

20 Korzystanie z produktów finansowych B2. z których produktów finansowych (w banku lub innych instytucjach finansowych) Pan korzysta? Najpopularniejszym produktem finansowym s ró nego rodzaje konta w bankach. Osoby z wykszta ceniem i osoby posiadaj ce konta internetowe s zdecydowanie cz ciej posiadaczami produktów finansowych ogó em. Jednak nawet w tej grupie posiadanie bardziej zaawansowanych produktów, takich jak akcje i fundusze nie jest bardzo popularne 20 / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95 Wykszta cenie Posiadanie konta internetowego Konto w banku 92% 8 94% 97% 81% Konto internetow e 68% 51% 83% 100% Konto oszcz dno ciow e 56% 43% 66% 36% 6 Karta kredytow a 51% 41% % Karta debetow a 47% 42% 52% 2 57% Lokata w banku Kredyt gotów kow y Kredyt mieszkaniow y, hipoteczny Fundusze inw estycyjne Akcje notow ane na Gie dzie Polisa lokacyjna Obligacje Karta zbli eniow a Produkty strukturyzow ane 22% 21% 6% 4% 4% 46% Korzystanie (N=304) Znajomo Zdecydowanie mniejsze korzystanie ni wiedza o tych produktach 2 36% 13% 28% 13% 2 13% 3% 3% 6% 3% 5 Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. wy sze (N=163) 8% 7% 13% 8% 6% 6% 1% 3% 6% 2 28% % osób nie posiadaj cych konta internetowego nie korzysta z adnego z wymienionych produktów finansowych! Posiadaj cy konto internetowe (N=207) Nie posiadaj cy konta internetowego (N=97)

21 21 B4. Z których kredytów korzysta Pan obecnie? Korzystanie z produktów kredytowych Karta kredytowa Kredyt ratalny (zakup na raty) 22% 38% Wykszta cenie 24% 20% 30% 4 Karta kredytowa jest najpopularniejszym produktem kredytowym. Jednak cz ciej posiadaj osoby z wy szym wykszta ceniem. Ta grupa osób zdecydowanie cz ciej decyduje si na zaci gni cie kredytu hipotecznego. Kredyt mieszkaniowy, hipoteczny Szybki kredyt gotówkowy Kredyt samochodowy 7% 13% 21% 14% 13% 13% 27% Osoby posiadaj ce wy sze wykszta cenie cz ciej ni inni zaci gaj kredyt, czy si to z faktem, e pomimo wy szych zarobków ich zdolno kredytowa jest wi ksza, a tak e ich poziom ycia jest wy szy wi c wymaga wy szych nak adów finansowych. Kredyt konsolidacyjny ( cz cy ró ne rodzaje kredytów w jeden) 6% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. wy sze (N=163) Nie posiadam kredytu 37% 31% 43% / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

22 Korzystanie z karty kredytowej 22 B3. W jaki sposób korzysta Pan z karty kredytowej? [Wsród osób posiadaj cych kart kredytow (N=154)] ac kart kredytow za produkty i us ugi (w sklepach, na stacjach benzynowych) ac kart kredytow podczas podró y zagranicznych Wyp acam pieni dze z bankomatu 51% 50% 88% Wykszta cenie 34% 42% 61% 64% 83% 91% Karta kredytowa jest wykorzystywana ównie jako rodek p atno ci w sklepach i na stacjach benzynowych. Zdecydowanie rzadziej s y ona jako rodek atno ci w Internecie. Jednak mo e to wynika z faktu nie rozró niania przez badanych karty kredytowej od karty debetowej. Osoby z wy szym wykszta ceniem zdecydowanie cz ciej u ywaj jej jako rodek p atno ci w Internecie. ac kart kredytow w Internecie 34% 46% Korzystam z pakietów ubezpiecze do czanych do karty 32% 33% 32% Korzystam z mo liwo ci roz enia kredytu na karcie na raty 28% 34% 24% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=58) Wykszt. wy sze (N=96) Posiadam nieaktywn kart kredytow (nie korzystam z niej) 14% 17% / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

23 Korzystanie z produktów kredytowych 23 B5. A co mog yby zadecydowa o skorzystaniu przez Pana z kredytu mieszkaniowego w danym banku? Wykszta cenie Wiek Niska mar a 57% 51% 63% 6 57% 4 Mo liwo sfinansowania 100% warto ci nieruchomo ci 4 41% 48% 27% 5 4 Mo liwo dodatkowego obni enia mar y przy skorzystaniu z innych produktów banku 30% 26% 33% 36% 23% 28% Mo liw o uzyskania kredytu w walucie obcej, np. Euro 1 23% 1 30% Atrakcyjne warunki innych produktów przy skorzystaniu z tego kredytu 1 13% 17% Nie wiem\ aden 20% (N=304) 13% 28% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) 8% 21% 31% lat (N=115) lat (N=81) lat (N=108) W przypadku kredytów hipotecznych najbardziej zach caj ca dla badanych jest niska mar a kredytu, a tak e mo liwo sfinansowania 100% warto ci nieruchomo ci. Mo liwo zaci gni cia kredytu w obcej walucie nie jest szczególnie popularna. / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

24 26 OCENA BENEFITÓW Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank

25 B6. Czy planuj c skorzystanie z kolejnego produktu (np. konta, lokaty, kredytu, karty kredytowej, produktów inwestycyjnych itp.), sprawdza Pan oferty równie innych banków ni ten, z którym jest Pan obecnie zwi zany(a)? [W ród ogó u badanych (N=304)] N=304 26% 38% 38% Sposób wyboru nowych ofert Tak, chc wybra najlepsz ofert, niekoniecznie w moim macierzystym banku Tak, z za enia korzystam z produktów kilku banków, wi c ch tnie sprawdzam inne dost pne rozwi zania Nie, korzystam tylko z produktów jednego banku, z którym jestem zwi zany 25 Wi kszo badanych deklaruje wiadomy wybór najlepszych dla siebie ofert. to wiadomi klienci posiadaj cy konta w kilku bankach. C1. Prosz powiedzie czy jest Pan sk onny(a) przenie swoje konto do innego banku? [W ród posiadaczy kont bankowych (N=287)] N= Tak Nie 28% 44% 5 72% Posiadaj cy konto internetowe (N=207) Nie posiadaj cy konta internetowego (N=80) Osoby posiadaj ce konto internetowe s zdecydowanie bardziej sk onne do przeniesienia posiadanego konta do innego banku.

26 Wybór nowego konta bankowego 26 C2. Prosz powiedzie co sk oni oby Pana do wyboru oferty nowego konta bankowego? [ ród osób posiadaj cych konto bankowe (N=286)] Wykszta cenie Bezp atne utrzymanie rachunku 52% 48% 56% Bezp atne bankomaty na ca ym w iecie 37% 34% 3 Najbardziej atrakcyjnymi ofertami przy zmianie konta bankowego s oferty dotycz ce braku op at za ró nego rodzaju us ugi zwi zane z jego wykorzystaniem. Bezp atne bankomaty w Polsce Dobrze rozw ini ty system bankow o ci internetow ej Oddzia banku znajduje si w bezpo redniej okolicy 36% 33% 2 26% 3 37% 3 33% 26% ród osób z wy szym wykszta ceniem, czyli w ród osób korzystaj cych z kont internetowych bardzo wa ny jest dobrze rozwini ty system bankowo ci internetowej. Osoby z ni szym wykszta ceniem s bardziej tradycyjnie w zakresie korzystania z konta bankowego i dla cz ci z nich wa na jest lokalizacja oddzia u banku. Lepsze w arunki kredytu, np. ni sza mar a, brak prow izji, w i kszy limit kredytow y itp. 28% 27% 28% Dobra opinia o banku Profesjonalna obs uga 1 (N=287) 14% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=126) Wykszt. w y sze (N=161) Dodatkow e pieni dze (premia) od banku za skorzystanie z jego produktu

27 Atrakcyjno konta internetowego 27 C3. Prosz wskaza maksymalnie 3 elementy, które Pana zdaniem w przypadku konta internetowego s najbardziej atrakcyjne? [ ród osób posiadaj cych konta internetowe (N=207)] C4. Czy chcia (a)by Pan korzysta z bankowo ci internetowej, wyposa onej równie w inne np. spo eczno ciowe opcje (takie jak programy lojalno ciowe, mo liwo porozmawiania na czacie z doradc, wymiana opinii z innymi Klientami Banku itp.)?[ ród osób posiadaj cych konta internetowe lub zamierzaj cych takie posiada (N=231)] Mo na dokonywa przelewów bez wychodzenia z domu 78% Mo na na bie co ledzi stan konta Nie trzeba ponosi op at za utrzymanie rachunku 57% 51% 38% 4% Tak Nie 58% Nie ma konieczno ci w izyt w oddziale 4 Nie wiem Mo na korzysta z wyci gów elektronicznych Mo na kupowa dodatkowe produkty bankowe przez Internet 1 (N=207) Wi kszo przebadanych osób posiada konto internetowe. Najbardziej atrakcyjnym aspektem takiego konta, jest wygoda, któr daje obs uga konta bez konieczno ci wychodzenia z domu. Dodatkowo takie konto daje poczucie kontroli nad finansami i nad wydatkami, poniewa w ka dej chwili mo na sprawdzi ich stan. Znaczna cz osób chcia aby korzysta z bankowo ci internetowej wyposa onej w dodatkowe spo eczno ciowe opcje, jednak s to g ównie osoby z mniejszych miejscowo ci i s abiej wykszta conych.

28 Posiadanie konta internetowego Private & Business Clients 28 C4. Prosz powiedzie czy zamierza Pan w najbli szym czasie otworzy konto internetowe? [ ród osób NIE posiadaj cych konta internetowego (N=97)] 100% Posiadanie konta internetowego 6% Tak Nie 80% 60% 68% 7 Nie wiem 40% 32% 20% 0% Posiada Nie posiada to g ównie osoby starsze, które nie posiadaj Internetu, albo zdolno ci do jego obs ugiwania. Wi kszo badanych posiada konto internetowe. Osoby, które go nie posiadaj to zwykle osoby starsze posiadaj ce rednie lub niepe ne wy sze wykszta cenie. Dodatkowo w wi kszo ci przypadków takie osoby nie deklaruj ch ci otwarcia takiego konta w przysz ci.

29 Dodatkowe opcje bankowo ci Private & Business Clients 29 C6. Prosz powiedzie, z których dodatkowych mo liwo ci chcia by Pan korzysta w banku? Wykszta cenie Doradztw o finansow e przez Internet Program lojalno ciow y 42% 34% 37% 30% 36% 47% Najbardziej atrakcyjne dla klientów banków s us ugi doradztwa przez Internet, szczególnie w ród osób z wy szym wykszta ceniem. Kalkulatory, np. Lokat, kredytów Mo liw o zakupu ró nych produktów (rzeczow ych, niefinansow ych) u partnerów banku Wiadomo ci ekonomiczne otrzymyw ane w jakikolw iek sposób (new slettery, na stronie Internetow ej, poczt itp.) Chat z doradc bankow ym 2 17% ównie artyku y RTV/AGD 22% 18% 17% 27% 21% 18% 1 Dla tej grupy osób stosunkowo ma o atrakcyjna jest mo liwo wymiany informacji z innymi klientami banku a tak e istnienie forum internetowego dla klientów banku. Osoby z wy szym wykszta ceniem posiadaj wi ksz wiedz na temat us ug finansowych i dlatego nie potrzebuj konsultowa si z innymi klientami banku. Co innego wyst puje w przypadku fachowych porad otrzymywanych od banku. Mo liw o w ymiany informacji z innymi klientami banku 21% Skrzynka na serw erze banku Forum internetow e dla klientów banku (N=304) 13% 7% Wykszt. rednie/ niepe ne wy sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) adne / :ró nice istotne statystycznie na poziomie istotno ci 0,95

30 Program partnerski i wp yw na ofert banku Private & Business Clients 30 C7. Z jakiego wariantu programu partnerskiego (np. mo liwo ta szych zakupów ró nego rodzaju produktów [rzeczowych, nie finansowych] u Partnerów banku) skorzysta (a)by Pan? (N=304) Bardzo ma e zainteresowania programem partnerskim w banku, jednak mo e by ono spowodowane zbyt ogólnym przedstawieniem takiej oferty bez uszczegó owienia jej benefitów. 4% Program partnerski pod patronatem banku 21% 6% Program partnerski niesygnowany przez bank 4% 7% 14% 27% 6 Nie chc korzysta z adnego programu partnerskiego w banku Nie wiem 4% 4% 61% 7 Wykszt. rednie/ niepe ne w y sze (N=141) Wykszt. w y sze (N=163) C9. W jakim zakresie chcia (a)by mie Pan wp yw na produkty i us ugi oferowane przez banki? (N=304) 38% 26% Chcia mie mo liwo dzielenia si z bankiem swoimi uwagami Chcia regularnie dostawa od banku ankiety nt. produktów i 3 Nie chc mie wp ywu na zmiany produktów i us ug bankowych Generalnie badani nie chc mie wp ywu na produkty i us ugi oferowane przez banki bezpo rednio poprzez wysy anie im uwag, ch tniej robiliby to za pomoc ankiet. Jednak ponad 1/3 nie chce mie w ogóle wp ywu na oferty banków.

31 Atrakcyjno dodatkowych ofert Private & Business Clients 31 C8. Teraz przedstawi Panu kilka ofert, maj cych na celu zach cenie posiadaczy kont w banku do aktywnego korzystania z innych produktów bankowych. Prosz powiedzie odno nie ka dej z nich na ile dana oferta jest dla Pana atrakcyjna. [W ród osób posiadaj cych konta (N=286)] Klienci banków najch tniej uzyskaliby mo liwo preferencyjnych warunków dodatkowych produktów finansowych. mean W przypadku posiadania dodatkowych produktów finansowych w banku np. lokaty, warunki kredytu s bardziej preferencyjne ni dla klientów nie posiadaj cych dodatkowych produktów. 32% 33% 27% 4% 3% 3,86 Przy du ej liczbie transakcji otrzymuje Pan(i) bonus w postaci biletów do kina / teatru / koncert itp. 33% 28% 28% 6% 3,77 Przy du ej liczbie transakcji wzrasta oprocentowanie lokaty. 26% 36% 28% 6% 3,73 Przy du ej liczbie transakcji istnieje mo liwo zakupu ta szego produktu u partnera Banku (np. oprogramowania do komputera, telefonu komórkowego). 23% 31% 37% 3% 6% 3,60 W przypadku posiadania dodatkowych produktów finansowych w banku, np. lokaty, istnieje mo liwo zakupu ta szego produktu u partnera banku (np. oprogramowania do komputera, telefonu komórkowego). 17% 37% 36% 4% 6% 3,56 bardzo atrakcyjna raczej atrakcyjna ani tak, ani nie raczej nieatrakcyjna bardzo nieatrakcyjna

32 Atrakcyjno dodatkowych ofert porównanie w grupach Private & Business Clients 32 C8. Teraz przedstawi Panu kilka ofert, maj cych na celu zach cenie posiadaczy kont w banku do aktywnego korzystania z innych produktów bankowych. Prosz powiedzie odno nie ka dej z nich na ile dana oferta jest dla Pana atrakcyjna. [W ród osób posiadaj cych konta bankowe (N=286)] ,86 3,77 TOTAL N=286 3,73 3,6 3, OFERTY: Przy du ej liczbie transakcji wzrasta oprocentowanie lokaty. Przy du ej liczbie transakcji istnieje mo liwo zakupu ta szego produktu u partnera Banku (np. oprogramowania do komputera, telefonu komórkowego) ,74 Wykszta cenie rednie/niepe ne wy sze N=126 3,66 3,56 3,53 3, Przy du ej liczbie transakcji otrzymuje Pan bonus w postaci biletów do kina / teatru / koncert itp. W przypadku posiadania dodatkowych produktów finansowych w banku, np. lokaty, istnieje mo liwo zakupu ta szego produktu u partnera banku (np. oprogramowania do komputera, telefonu komórkowego) W przypadku posiadania dodatkowych produktów finansowych w banku np. lokaty, warunki kredytu s bardziej preferencyjne ni dla klientów nie posiadaj cych dodatkowych produktów ,96 Wykszta cenie wy sze N=160 3,93 3,85 3,63 3, Ogólnie rzecz bior c oferty maj ce zach ci posiadaczy konta do aktywniejszego korzystania z innych produktów wydaj si by do atrakcyjne dla badanych, jednak ró nice w ocenach pomi dzy ocenami nie s wyra ne. Najlepsza oferta w ród wszystkich badanych grup dotyczy a preferencyjnych warunków lokat i kredytów w przypadku posiadania dodatkowych produktów w banku. Osoby z wy szym wykszta ceniem preferuj oferty dotycz ce stricte udogodnie zwi zanych z warunkami lokat i kredytów ni korzy ci materialnych, w odró nieniu do osób s abiej wykszta conych, dla których atrakcyjna by a mo liwo otrzymania bezp atnych wej ciówek na wydarzenia kulturalne. Podstawa: wszystkie firmy N=250

33 33 Disclaimer: Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji mo liwe jest wy cznie przy wskazaniu, e dotycz one wyników bada przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank PBC. Szczegó owych informacji udziela: Sabina Salamon Deutsche Bank PBC S.A. Rzecznik Prasowy Dyrektor Departamentu Komunikacji Tel: Piotr Jakubowski Millward Brown SMG/KRC Research Unit Director Tel

Sztuka inteligentnych zakupów

Sztuka inteligentnych zakupów Sztuka inteligentnych zakupów Inteligentne zakupy Polaków. Jak korzystamy Badanie: z kart płatniczych? Jak korzystamy z kart płatniczych? Raport z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 01 czerwca 2016r. Strzelce Opolskie 2016r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 25 kwiecień 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/12/833/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.03.2016 (obowiązuje od 14.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 22.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

BADANIE KIESZONKOWE WŚRÓD DZIECI DLA MASTERCARD. Warszawa, 21.06.2012r.

BADANIE KIESZONKOWE WŚRÓD DZIECI DLA MASTERCARD. Warszawa, 21.06.2012r. BADANIE KIESZONKOWE WŚRÓD DZIECI DLA MASTERCARD Warszawa, 21.06.2012r. METODOLOGIA BADANIA METODOLOGIA BADANIA Czas realizacji badania: 05-06 czerwca 2012r. Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie Próba:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania? dr Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 11/2016 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 08.03.2016r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.01.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 01 luty 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 148/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2015r. obowiązuje od dnia 01.01.2016r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04 października 2011 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 98 BS/71/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 98 BS/71/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 16.06.2016r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Przeworsku.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo