KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]"

Transkrypt

1 KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

2 Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004

3 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. Jan Małkowski, Waldemar Sochaczewski, prof. dr hab. Stanisław Stańko, Janusz Turski Redakcja: Stanisław Mariusz Potyra (redaktor naczelny), Aleksander Bystrzycki (sekretarz redakcji), Anna Balicka ISSN Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Adres redakcji: Biuletyn Informacyjny Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 tel. (0~22) , tel. (0~22) , fax (0~22) internet: Nakład: 7000 egz. Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła. Projekt okładki: Katarzyna Aleksowska Skład: Vega design Jacek Milewski Al. Jerozolimskie 44, Warszawa tel. (0~22) , Druk: 69 Andrzej Pacek ul. Michała Drzymały Warszawa tel. (0~22)

4 SPIS TREŚCI Agencja Rynku Agencja Rynku Rolnego agencją płatniczą 4 Rolnego Wojciech Olejniczak Wspieranie polskich przedsiębiorców rolnych 11 - zadania ARR Zbigniew Izdebski ARR w systemie regulacji 19 rynku rolnego Włodzimierz Rembisz, Stanisław Stańko Agencja Rynku Rolnego 30 - zakres i formy działań w latach Stanisław Stańko Prezesi Agencji Rynku Rolnego 50 ARR na progu członkostwa w Unii Europejskiej 52 Jan van Zelst Unia Europejska Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 55 Andrzej Kowalski Biuletyn Biuletyn Agencji Rynku Rolnego Informacyjny Eugeniusz Gorzelak Od wydawcy 68 Contents 70

5 ARR Agencja Rynku Rolnego agencją płatniczą 4 WOJCIECH OLEJNICZAK Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Od 1 maja 2004 roku zmienią się zasady funkcjonowania całego sektora rolnego. Dotychczasowy system interwencji na rynkach rolnych zostanie zastąpiony rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej. Wprowadzony zostanie system dopłat obszarowych, który będzie obejmował wszystkich rolników. Utrzymanych zostanie szereg instrumentów dotychczasowych, głównie kredytów o obniżonej stopie oprocentowania na zakup środków do produkcji rolnej oraz na inwestycje. Ponadto, wdrożony zostanie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowy Program Operacyjny wspierający restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego. Obydwa te programy wspierane są środkami Unii Europejskiej i będą realizowane w latach W środowisku wiejskim jest wiele obaw o najbliższą przyszłość, obaw często inspirowanych nieodpowiedzialnymi publicznymi wypowiedziami. Dlatego też informacja o pomocy, jaką mogą uzyskać rolnicy i mieszkańcy wsi w latach jest bardzo pożądana. Trzeba także informować o tych formach, które funkcjonowały dotychczas, a które od 1 maja będą stopniowo wycofywane. Jesteśmy przygotowani od strony prawnej oraz instytucjonalnej do wdrożenia wszystkich nowych mechanizmów. Największe zadania stoją przed Agencją Rynku Rolnego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które będą pełniły funkcje agencji płatniczych. Rola Agencji Rynku Rolnego Pełniąc rolę agencji płatniczej, ARR będzie: wydawała decyzje administracyjne umożliwiające rolnikom i przetwórcom rolnym uczestniczenie w mechanizmach WPR, wypłacała środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, kontrolowała prawidłowość wykorzystania środków finansowych wypłacanych uczestnikom poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, informowała Komisję Europejską o bieżącej sytuacji rynkowej w Polsce oraz o działaniach podejmowanych przez ARR, informowała uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty. Mechanizmy WPR, którymi ARR będzie administrowała po akcesji, skierowane są przede wszystkim do handlowców, przedsiębiorstw przechowalniczych, zakładów przetwórczych i produkcyjnych oraz grup producenckich, a także do producentów rolnych (np. w przypadku kwotowania produkcji mleka).

6 ARR - agencją płatniczą Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego jako przyszła agencja płatnicza odpowiedzialna za administrowanie mechanizmami WPR będzie wykonywała funkcje kontrolne w poszczególnych jej mechanizmach przez własne służby techniczne lub będzie delegować pewne działania wykonywanych w ramach obsługi mechanizmów jednostkom zewnętrznym. Delegowanie zadań będzie stosowane w przypadku, gdy wykonywanie określonych zadań będzie związane z koniecznością dysponowania odpowiednim sprzętem specjalistycznym bądź personelem wyspecjalizowanym do wykonywania pewnych działań. W ramach delegowania funkcji ARR będzie korzystała z usług Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w zakresie oceny parametrów jakościowych produktów rolnych objętych WPR. W dniu 20 listopada 2003 roku. ARR zawarła umowę z IJHARS, która w sposób szczegółowy reguluje zakres zadań wykonywanych przez tę inspekcję w zakresie poszczególnych mechanizmów WPR. Umowa reguluje również sposób monitorowania realizacji zadań delegowanych. Mechanizmy handlu zagranicznego Celem stosowania regulacji unijnych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolno-spożywczymi jest stabilizacja rynku wewnętrznego oraz monitorowanie wolumenu przywozu i wywozu produktów w Unii Europejskiej. W ramach administrowania obrotem towarowym z zagranicą produktami rolno-spożywczymi ARR będzie odpowiedzialna za: wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw refundacji, wypłacanie refundacji wywozowych, naliczanie opłat wywozowych, nakładanie kar administracyjnych, raportowanie do Komisji Europejskiej. W ramach WPR w dziedzinie handlu zagranicznego ARR działa na rynku: mleka, zbóż, cukru, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, drobiu i jaj, olejów i tłuszczów, nasion, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ryżu, świeżych owoców i warzyw, bananów, przetworzonych owoców i warzyw, wina, baraniny i koziny oraz lnu i konopi. ARR odpowiedzialna będzie również za handel zagraniczny produktami przetworzonymi non aneks I. Termin ten oznacza towary przetworzone nie objęte załącznikiem I do Traktatu Amsterdamskiego, tzn. towary nie objęte instrumentami WPR. Stworzenie oddzielnego systemu zarządzania handlem zagranicznym tymi towarami miało na celu podniesienie konkurencyjności cenowej podstawowych produktów rolnych UE (zboża, ryżu, mleka i produktów mlecznych, cukru oraz jaj) wytworzonych w postaci towarów przetworzonych (jogurty, lody, ciasta itp.). Unia Europejska stosuje system refundacji wywozowych do towarów przetworzonych, które przyznawane są do wszystkich składników podstawowych towaru wywożonego. Komisja Europejska ustala dla poszczególnych produktów ilości maksymalne, które mogą być przywiezione lub wywiezione bez konieczności uzyskania po- 5

7 ARR zwolenia przywozowego bądź pozwolenia lub świadectwa wywozowego. Handlowiec, który chce wywieźć bądź przywieźć towary objęte regulacjami Wspólnej Polityki Rolnej, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia w postaci pozwolenia wywozowego/przywozowego wydawanego przez ARR. Pozwolenia, w zależności od obowiązującego na danym rynku rolnym prawodawstwa unijnego, obowiązują w przypadku wywozu towarów, w tym wywozu po obniżonych i preferencyjnych stawkach celnych oraz w przypadku przywozu towarów, w tym przywozu z dopłatą przywozową. Pozwolenia przywozowe oraz opłaty celne, stosowane przez Agencję Rynku Rolnego, są podstawowymi instrumentami, które służą ochronie rynku wewnętrznego. Ich głównym celem jest zapobieżenie napływowi do Unii Europejskiej taniego surowca produkowanego w krajach trzecich. Opłaty wywozowe służą ograniczeniu wywozu produktów z rynku UE, gdy cena produktu na rynku światowym jest wyższa lub zbliża się do poziomu ceny produktu w UE. Uzyskanie przez przedsiębiorcę pozwolenia wywozowego upoważnia go do ubiegania się o przyznanie dopłaty do wywozu towarów objętych systemem refundacji. Refundacje wywozowe stosowane są w celu zapewnienia odpowiedniej konkurencyjności produktów rolno-spożywczych produkowanych w UE i kierowanych na wywóz. Wykaz produktów objętych systemem refundacji oraz poziom obowiązujących stawek refundacji ustalany jest przez Komisję Europejską i publikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Poziom refundacji może być stały przez dłuższy czas lub zmieniany w zależności od kształtującej się sytuacji na rynkach unijnym oraz światowym. Dla niektórych produktów stawki refundacji wywozowych mogą być określane w drodze przetargu organizowanego przez Komisję Europejską i realizowanego przez ARR. Mechanizmy interwencji rynkowej Celem interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów rolno-spożywczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest stabilizacja rynków poprzez zakup nadwyżek produktów z rynku oraz sprzedaż nadwyżek zgromadzonych w magazynach bądź chłodniach interwencyjnych w przypadku ich niedoboru. W ramach działań interwencyjnych Agencja Rynku Rolnego realizuje interwencyjny zakup i sprzedaż: zbóż, masła, odtłuszczonego mleka w proszku, wołowiny, cukru oraz dopłaty do zakupu masła przez instytucje o charakterze niedochodowym. Mechanizmy interwencyjne, którymi będzie administrowała ARR, obejmują interwencyjny zakup, przechowywanie i sprzedaż na rynek wewnętrzny UE oraz na wywóz produktów rolno-spożywczych, zgromadzonych na zapasach interwencyjnych. Agencja Rynku Rolnego będzie odpowiedzialna za nadzorowanie procesu przyznawania autoryzacji, prowadzenie postępowania przetargowego, zawieranie umów na zakup i sprzedaż produktów objętych interwencją, prowadzenie rozliczeń z przedsiębiorcami, przeprowadzanie bądź zlecanie wszystkich wymaganych dla danego mechanizmu kontroli oraz przygotowywanie dla KE informacji dotyczących działań interwencyjnych. 6

8 ARR - agencją płatniczą Do zadań ARR należeć będzie ponadto monitorowanie stanów zapasów przechowywanych w chłodniach i magazynach interwencyjnych. Każdy przedsiębiorca, przechowujący zapasy interwencyjne należące do ARR, zobowiązany będzie do monitorowania stanów zapasów i warunków ich przechowywania. W ramach monitorowania zapasów interwencyjnych przedsiębiorstwa przechowalnicze przekazywać będą do ARR raporty (dzienne, miesięczne i roczne) o zmianie stanu zapasów magazynowych. Na podstawie otrzymanych informacji ARR zobowiązana będzie do prowadzenia aktualnego rejestru wszystkich magazynów, w których przechowywane będą produkty rolno spożywcze objęte mechanizmami interwencyjnymi oraz do posiadania wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na stwierdzenie wielkości posiadanych zapasów interwencyjnych. Ponadto ARR będzie administrowała mechanizmem dopłat do zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe, którego celem jest utrzymanie poziomu zużycia masła przez pewne kategorie konsumentów i promowanie spożycia tego produktu poprzez umożliwienie nabywania masła po obniżonej cenie przez instytucje i organizacje nienastawione na osiąganie zysku. Mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania Celem dopłat do prywatnego przechowywania jest utrzymanie równowagi rynkowej na rynku produktów rolno-spożywczych w UE poprzez dopłaty do przechowywania ich nadwyżek, a tym samym rekompensowanie kosztów ponoszonych z tego tytułu. Dopłaty do prywatnego przechowywania prowadzone są po stawkach ustalonych przez Komisję Europejską. W ramach dopłat do prywatnego przechowywania Agencja Rynku Rolnego będzie realizowała dopłaty do prywatnego przechowywania: wieprzowiny, wołowiny/cielęciny, baraniny/koziny, masła, odtłuszczonego mleka w proszku, serów oraz do prywatnego składowania wina stołowego i moszczy gronowych. W ramach mechanizmów prywatnego przechowywania ARR odpowiedzialna będzie za nadzorowanie procesu autoryzacji jednostek biorących udział w mechanizmie, przygotowanie umów i dokumentów związanych z realizacją umowy oraz prowadzenie rozliczeń z uczestnikami mechanizmów i przygotowywanie zestawień i sprawozdań dla KE. Do zadań ARR należeć będzie również przeprowadzanie bądź zlecanie wszystkich niezbędnych kontroli w trakcie wprowadzania, przechowywania i rozdysponowania produktów objętych ww. mechanizmami. Mechanizmy dopłat do przetwórstwa Celem dopłat do przetwórstwa jest powiększenie rynku zbytu i zagospodarowanie nadwyżek produkcyjnych poprzez stworzenie dodatkowego popytu dla produktów objętych mechanizmami. Agencja Rynku Rolnego będzie administrowała następującymi mechanizmami dopłat do przetwórstwa i wykorzystania: skrobi na cele niespożywcze, 7

9 ARR moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego, oliwy z oliwek w przetwórstwie, słomy lnianej i konopnej uprawianej na włókna, cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym, masła, masła skoncentrowanego i śmietanki, masła skoncentrowanego wykorzystywanego w bezpośredniej konsumpcji, odtłuszczonego mleka w proszku do produkcji pasz, odtłuszczonego mleka do produkcji kazeiny i kazeinianów. Agencja Rynku Rolnego, w ramach mechanizmów dopłat do przetwórstwa, odpowiedzialna będzie za nadzorowanie procesu autoryzacji jednostek biorących udział w mechanizmie, przygotowanie umów i dokumentów związanych z realizacją umowy oraz prowadzenie rozliczeń z uczestnikami mechanizmów i przygotowywanie zestawień i sprawozdań dla KE. Do zadań ARR należeć będzie również przeprowadzanie bądź zlecanie wszystkich niezbędnych kontroli w trakcie trwania mechanizmu. Pozostałe mechanizmy Oprócz działań interwencyjnych, dopłat do prywatnego przechowywania i przetwórstwa na rynku krajowym Agencja Rynku Rolnego prowadzić będzie: kwotowanie produkcji mleka (w zakresie administrowania systemem kwot mlecznych, prowadzenia kontroli podmiotów skupujących i dostawców bezpośrednich, naliczania i przekazywania opłat), opłaty cukrowe (w zakresie naliczania i pobierania opłat produkcyjnych i sankcji, kontroli dokonania wywozu cukru C i izoglukozy C, kontroli wielkości produkcji cukru i izoglukozy), dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej (w zakresie autoryzacji producentów skrobi, administrowania kwotami produkcyjnymi skrobi, kontroli umów kontraktacji, zapłaty premii produkcyjnych), kwotowanie produkcji surowca tytoniowego (w zakresie administrowania kwotami produkcji surowca tytoniowego, wydawania zezwoleń zakładom wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, autoryzacji stacji wykupu surowca tytoniowego), dopłaty dla hodowców jedwabników (w zakresie autoryzacji przedsiębiorców, kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców i hodowców jedwabników, zapłaty dopłaty), dopłaty do produkcji suszu paszowego (w zakresie autoryzacji przetwórców wytwarzających susz paszowy, podmiotów kupujących zielonkę, zapłaty dopłaty), dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (w ramach zatwierdzania wnioskodawców, rozpatrywania wniosków o zapłatę kwoty należnej z tytułu uczestnictwa w mechanizmie, kontroli realizacji mechanizmu), wsparcie produkcji i zbytu miodu (w zakresie wyboru programu i zawierania umów, zapłaty dopłaty, kontroli realizacji projektu), wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych 8

10 ARR - agencją płatniczą produktów rolnych (w zakresie wyboru programu i zawarcia umowy, kontroli realizacji programu i zapłaty dopłaty), dostarczanie produktów żywnościowych najuboższej ludności UE (w zakresie sporządzania planu rozdysponowania żywności, przeprowadzania przetargów, nadzoru nad produkcją i dostawami artykułów spożywczych oraz zapłaty z tytułu uczestnictwa w mechanizmie), administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (w zakresie autoryzacji organizacji charytatywnych i innych jednostek uprawnionych do nieodpłatnego otrzymania i dystrybucji owoców i warzyw niewprowadzonych do obrotu, organizacji i monitorowania procedury przetargowej, kontroli realizacji mechanizmu). Wykaz mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej 1. Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny 2. Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny/koziny 3. Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny/cielęciny 4. Interwencyjny zakup i sprzedaż wołowiny 5. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła 6. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku 7. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła 8. Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku 9. Dopłaty do prywatnego przechowywania serów 10. Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki 11. Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje o charakterze niedochodowym 12. Dopłaty do odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do produkcji pasz 13. Dopłaty do masła skoncentrowanego stosowanego w bezpośredniej konsumpcji 14. Dopłaty do odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów 15. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 16. Kwotowanie produkcji mleka 17. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż 18. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej 19. Dopłaty do skrobi wykorzystywanej na cele niespożywcze 20. Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży 21. Dopłaty do wykorzystania oliwy z oliwek w przetwórstwie 22. Kwotowanie produkcji surowca tytoniowego 23. Dopłaty dla hodowców jedwabników 24. Dopłaty do produkcji suszu paszowego 25. Dopłaty do wykorzystania moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego 9

11 ARR 26. Dopłaty do prywatnego składowania wina stołowego i moszczy gronowych 27. Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej uprawianej na włókno 28. Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru 29. Opłaty produkcyjne na rynku cukru 30. Dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym 31. Wsparcie produkcji i zbytu miodu 32. Handel zagraniczny na rynku mleka 33. Handel zagraniczny na rynku zbóż 34. Handel zagraniczny na rynku cukru 35. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny 36. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny 37. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj 38. Handel zagraniczny na rynku olejów i tłuszczów 39. Handel zagraniczny na rynku ryżu 40. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw 41. Handel zagraniczny na rynku bananów 42. Handel zagraniczny na rynku przetworzonych owoców i warzyw 43. Handel zagraniczny na rynku wina 44. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych z grupy non- -aneks I 45. Handel zagraniczny na rynku baraniny i koziny 46. Handel zagraniczny na rynku nasion 47. Handel zagraniczny na rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego 48. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi 49. Handel zagraniczny zasady horyzontalne 50. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych 51. Dostarczanie nadwyżek żywnościowych najuboższej ludności UE Poza mechanizmami rynkowymi prowadzonymi przez Agencję Rynku Rolnego, będzie prowadzona również interwencja na rynku owoców i warzyw przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zadań tych jest bardzo wiele, ale jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy przygotowani do ich wykonania zarówno pod względem prawnym, jak i instytucjonalnym. Skala zadań stojących przed Agencją Rynku Rolnego jest ogromna. Jednak fakt ten nie przeraża. Agencja od wielu miesięcy przygotowywała się do tych wyzwań i dziś możemy śmiało powiedzieć, że jest gotowa. Czas pokaże, jak będą one funkcjonować w praktyce. Wiem, że pierwsze miesiące wdrażania mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej nie będą należały do łatwych. Z jednej strony ogromne oczekiwania polskiej wsi, z drugiej instytucja, która ma te oczekiwania spełnić. Agencja Rynku Rolnego ma przygotowanych ludzi i cały zespół mechanizmów, które tym oczekiwaniom powinny sprostać. 10

12 ARR Wspieranie polskich przedsiębiorców rolnych zadania ARR ZBIGNIEW IZDEBSKI Prezes ARR Agencja Rynku Rolnego, stając się agencją płatniczą będzie, zgodnie z unijnym prawodawstwem, administrowała mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w mechanizmach WPR muszą zostać zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR. W większości mechanizmów WPR konieczne jest także uzyskanie autoryzacji przez zakłady produkcyjne lub przetwórcze. Jej udzielaniem również będzie zajmowała się ARR. Aby otrzymać autoryzację, należy: posiadać wyposażenie techniczne umożliwiające wytwarzanie odpowiednich produktów w określonych ilościach, posiadać linie produkcyjne spełniające wymogi UE, prowadzić rejestry magazynowe i/lub produkcyjne w zależności od mechanizmu. ARR będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli poszczególnych mechanizmów WPR. Będą to kontrole: administracyjna polegająca na sprawdzeniu dokumentacji magazynowej i księgowej; fizyczna polegająca na sprawdzeniu wagi i opakowań produktów oraz urządzeń wykorzystywanych do ich wytworzenia; jakościowa (dotycząca większości mechanizmów WPR) polegająca na pobraniu próbek produktów i zbadaniu ich jakości. Kontrole będą przeprowadzane przez Służby Techniczne OT ARR, natomiast analizy jakościowe będą wykonywane przez IJHARS (Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). RYNEK MIĘSA Mięso wieprzowe Rynek ten charakteryzuje się ograniczonym zakresem interwencji. Jej podstawą jest stosowanie dopłat do prywatnego przechowywania sezonowych nadwyżek mięsa wieprzowego przez okres 3-5 miesięcy. W mechanizmie tym mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze mięsa lub żywca przez ostatnie 12 miesięcy, którzy dysponują chłodnią do przechowywania wieprzowiny. Interwencyjny zakup mięsa wieprzowego, jaki dotychczas był prowadzony w Polsce, nie jest stosowany na rynku UE, choć jest uregulowany prawnie. 11

13 ARR Mięso wołowe i cielęce Rynek ten jest regulowany i chroniony poprzez interwencyjne zakupy i dopłaty do prywatnego przechowywania. Dopłaty do prywatnego przechowywania są uruchamiane wówczas, gdy cena rynkowa w ciągu dwóch kolejnych tygodni utrzymuje się poniżej 2220 euro/tonę. Zakupy interwencyjne są uruchamiane, gdy cena rynkowa spadnie poniżej 1560 euro/tonę. Ponadto rynek wewnętrzny Wspólnoty chroniony jest przez regulacje handlu zagranicznego. Do podstawowych instrumentów stosowanych w regulacjach handlu zagranicznego w UE można zaliczyć: opłaty celne, kontyngenty taryfowe, refundacje wywozowe, pozwolenia na przywóz lub wywóz. Ich najważniejszą funkcją jest ochrona rynku UE przed nieograniczonym importem lub eksportem grożącym destabilizacją rynku wewnętrznego, a funkcją dodatkową monitoring przeprowadzonych operacji handlowych. Zadania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa po akcesji: wydawanie świadectw autoryzacji zakładów odkostniających i chłodni, dokonywanie interwencyjnych zakupów, przechowywanie i sprzedaż mięsa wołowego, udzielanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, wołowiny, cielęciny, baraniny oraz mięsa koziego, przekazywanie informacji dotyczących rynku mięsa w zakresie zadań realizowanych przez Agencję, wydawanie pozwoleń na przywóz lub wywóz, wypłacanie refundacji wywozowych. Interwencja na rynku mięsa po akcesji W II półroczu 2004 roku na rynku wieprzowiny przewidywany jest spadek produkcji i podaży tego mięsa. Wykazane przez GUS w listopadzie 2003 roku zmiany w liczebności i strukturze pogłowia wskazują, że w kolejnych miesiącach spadek produkcji wieprzowiny pogłębi się. Ocenia się, że w II połowie b.r. może zmniejszyć się ona do 940 tys. t, tj. o ok. 8% w porównaniu do II połowy ub.r. W wyniku przewidywanego spadku podaży wieprzowiny zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, ceny skupu trzody chlewnej będą rosły. Zespół ekspertów ARR prognozuje, że w II półroczu 2004 roku (w wyniku nałożenia się corocznego, sezonowego spadku podaży wieprzowiny w tym okresie na cykliczny spadek produkcji wieprzowiny wynikający z zapoczątkowanej w 2003 roku spadkowej fazy cyklu świńskiego) ceny skupu tych zwierząt istotnie wzrosną i mogą znacznie przekroczyć poziom 4 zł/kg. 12

14 Wspieranie polskich przedsiębiorców rolnych - zadania ARR W związku z powyższym po akcesji, tj. w okresie od maja do grudnia 2004 roku, na rynku mięsa nie planuje się podejmowania bezpośrednich zakupów interwencyjnych. W omawianym okresie przewiduje się natomiast objęcie refundacjami wywozowymi ok. 20 tys. t przetworów mięsnych na kwotę ok. 4,1 mln euro. Wysokość przyjętej stawki dopłat (20,64 euro/100 kg) stanowi średnią stawkę refundacji wywozowych dla przetworów mięsnych, obowiązującą obecnie w UE. W celu zahamowania dotychczasowych tendencji spadkowych w produkcji wołowiny, przewiduje się uruchomienie na rynku wołowiny mechanizmu refundacji wywozowych do ok. 10 tys. ton mięsa wołowego i cielęcego na kwotę ok. 7,2 mln euro. Rynek drobiu i jaj w UE charakteryzuje się bardzo ograniczonym instrumentarium interwencji ze względu na przemysłowy charakter produkcji drobiarskiej. Dlatego też w omawianym okresie przewiduje się jedynie stosowanie refundacji wywozowych na kwotę ok. 5,2 mln euro. Założono refundacje wywozowe do drobiu i jaj na poziomie wynikającym z porozumienia WTO dla Polski, tj. 13 tys. ton (przyjęto obowiązującą obecnie w UE stawkę dopłat do wywozu mięsa i podrobów z drobiu 40 euro/100 kg). RYNEK MLEKA Rynek mleka i przetworów mlecznych należy do najbardziej wspieranych w UE. W ramach WPR na rynku mleka i przetworów mlecznych stosowany jest system kwot mlecznych oraz mechanizmy interwencyjne. Kwotowanie (limitowanie) produkcji mleka ma na celu utrzymanie produkcji na określonym poziomie i zahamowanie wzrostu wydatków z budżetu rolnego UE na wspieranie tego sektora. Każdy kraj członkowski może wyprodukować określoną ilość mleka, w przypadku zaś nadprodukcji naliczana jest karna, wpłacana do unijnej kasy, opłata dodatkowa. ARR będzie administrowała na rynku mleka (poza systemem kwot mlecznych) następującymi mechanizmami interwencyjnymi: Zakupy i sprzedaż interwencyjna masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) Mechanizmy te stosuje się przy stabilizowaniu cen na rynku mleka w UE. Zakupy interwencyjne będą uruchamiane sezonowo, w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku masła dodatkowym warunkiem uruchomienia zakupów interwencyjnych jest spadek jego cen poniżej 92% ceny interwencyjnej. UE wprowadziła jednak limity ilości OMP i masła objętych zakupem interwencyjnym. Do momentu wykorzystania limitu zakupów masła i OMP wprowadzonego przez UE, ARR będzie dokonywała zakupów interwencyjnych po stałej cenie. W przypadku OMP cena zakupu będzie równa cenie interwencyjnej, zaś w przypadku masła będzie określona na poziomie 90% ceny interwencyjnej. Po przekroczeniu limitów ARR będzie mogła kontynuować zakupy interwencyjne 13

15 ARR w drodze przetargu lub zaprzestać zakupów, w zależności od decyzji KE. Produkty mleczne zakupione w ramach interwencji będą mogły być zbywane: na wolnym rynku Wspólnoty w okresach nadwyżki popytu nad podażą, w ramach mechanizmów wspierania rynku wewnętrznego (dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki, dopłaty do odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do produkcji pasz), na rynki krajów nie należących do UE (w ramach systemu refundacji wywozowych). Dopłaty do prywatnego przechowywania masła, OMP i serów Celem tych mechanizmów jest utrzymanie równowagi rynkowej poprzez udzielanie dopłat do przechowywania nadwyżek danego produktu. ARR będzie stosować ww. mechanizmy tylko w przypadku, gdy KE podejmie decyzję o ich uruchomieniu w 2004 roku (taka decyzja została już podjęta w przypadku mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania masła). Dopłaty do przetwórstwa dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki, dopłaty do odtłuszczonego mleka w proszku wykorzystywanego do produkcji pasz, dopłaty do masła skoncentrowanego wykorzystywanego w bezpośredniej konsumpcji, dopłaty do odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów. Mechanizmy te umożliwią zagospodarowanie nadwyżek przetworów mleczarskich poprzez zastąpienie alternatywnych surowców w produktach przetworzonych na surowce mleczne (np. tłuszczu roślinnego stosowanego w ciastach na tłuszcz mleczny). Uruchomienie ww. mechanizmów w 2004 roku nie jest uwarunkowane wcześniejszą decyzją KE. Dopłaty do konsumpcji produktów mlecznych W ramach tego mechanizmu stosowane są dopłaty do: zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe, spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. Mechanizmy te są stosowane w celu zagospodarowania nadwyżek przetworów mleczarskich oraz zwiększenia spożycia mleka i produktów mlecznych wśród młodzieży szkolnej oraz osób nisko uposażonych. Uruchomienie tych mechanizmów w 2004 roku nie jest uwarunkowane wcześniejszą decyzją KE. Handel zagraniczny mlekiem Handel mlekiem i jego przetworami objęty jest monitoringiem, co oznacza, że aby przywieźć bądź wywieźć ww. produkty z terenu UE, przedsiębiorcy będą musieli uzyskać od ARR pozwolenie na przywóz lub wywóz. Do produktów wywiezionych będzie można uzyskać refundacje, których stawki są ustalane przez KE. 14

16 Wspieranie polskich przedsiębiorców rolnych - zadania ARR W ramach regulacji handlu zagranicznego na rynku mleka po 1 maja 2004 roku ARR będzie odpowiedzialna za: wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz, wypłacanie refundacji wywozowych. Zasady wydawania pozwoleń na przywóz i wywóz mleka i przetworów mlecznych są podstawowym środkiem służącym do monitorowania poziomu wymiany handlowej w UE oraz zapewnienia prawidłowego zarządzania wspólną organizacją rynku mleka. W celu zapewnienia konkurencyjnej produkcji mleka i jego przetworów KE stosuje refundacje wywozowe, których celem jest zniwelowanie różnicy pomiędzy ceną mleka i jego przetworów na rynku wewnętrznym UE a ceną na rynkach światowych. RYNEK ZBÓŻ Działania interwencyjne na rynku zbóż, prowadzone przez ARR, będą obejmowały ich zakup oraz sprzedaż. Celem tych działań będzie utrzymanie rynkowych cen zboża na założonym, odpowiednim poziomie w sytuacji nadwyżek podaży nad popytem. Interwencyjny zakup zbóż Zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami ARR będzie skupować zboże nie w trakcie żniw (jak dotąd odbywało się to w Polsce), lecz po ich zakończeniu gdy rynek ustabilizuje ceny. Tak więc zakup zbóż będzie się odbywał od 1 listopada do 31 maja i będzie dotyczył pszenicy, kukurydzy i jęczmienia spełniających minimalne wymagania jakościowe. Dla wszystkich zbóż objętych mechanizmem cena interwencyjna będzie wynosiła 101,31 euro za tonę i będzie comiesięcznie podwyższana o dodatek według poniższej tabeli: Miesiąc Zwiększenie ceny interwencyjnej (euro/t) lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad 0,46 grudzień 0,92 styczeń 1,38 luty 1,84 marzec 2,30 kwiecień 2,76 maj 3,22 czerwiec 3,22 15

17 ARR W zależności jednak od faktycznej jakości zboża dostarczonego przez sprzedającego cena interwencyjna, wraz z comiesięcznym dodatkiem, może zostać podwyższona lub obniżona. ARR będzie prowadziła rejestr wszystkich magazynów przechowujących zboże oraz będzie kontrolowała stan ich zapasów. Co miesiąc na podstawie danych zawartych w wymaganych dokumentach przesłanych przez magazyn interwencyjny ARR będzie wyliczała należną danemu przedsiębiorstwu przechowalniczemu zapłatę. Sprzedaż zbóż stanowiących zapasy interwencyjne Decyzję o sprzedaży, która będzie się odbywać w ramach przetargu, podejmuje KE na wniosek zainteresowanych krajów członkowskich. W przypadku sprzedaży zbóż na rynek wewnętrzny UE rozstrzygnięcia przetargu będzie dokonywała ARR, zaś w przypadku sprzedaży na eksport przetarg będzie rozstrzygała KE. Po rozstrzygnięciu przetargu ARR będzie przesyłała wszystkim przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty przetargowe, informacje o wynikach ich udziału w przetargu, a następnie zawierała z nimi umowy sprzedaży zbóż. Handel zagraniczny zbożami ARR będzie wydawała pozwolenia na przywóz i wywóz, bez których nie jest możliwe przywiezienie na teren UE zbóż z krajów do niej nie należących, czy też wywiezienie zbóż z obszaru celnego UE. W przypadku importu aby ograniczyć przywóz zbóż spoza Unii stosuje się cła i kontyngenty, zaś w przypadku eksportu aby wywieźć poza obszar celny UE nadwyżkę produktów stosuje się refundacje wywozowe. RYNEK CUKRU Wspólna Polityka Rolna UE na tym rynku obejmuje: cukier oraz jego ciekłe substytuty izoglukozę i syrop inulinowy. Regulacje unijne mają zapewnić rozwój branży cukrowniczej dzięki zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu dochodów plantatorom buraków i producentom cukru. W UE wprowadzono dla cukru A i B limity produkcyjne, które spełniają trzy podstawowe funkcje: limitują wielkość produkcji i wielkość dopłat do eksportu, umożliwiają stabilizację wielkości sprzedaży, umożliwiają stabilizację cen cukru. Rada Unii Europejskiej ustala cenę interwencyjną na cukier oraz cenę podstawową i minimalną na buraki cukrowe. Ceny te obowiązują w całej UE i mają zapewnić opłacalność produkcji cukru w ramach kwot A i B. Ich wysokość została określona na lata 2001/ /2006: cena interwencyjna cukru białego cena interwencyjna cukru surowego cena podstawowa buraków cena minimalna buraków A cena minimalna buraków B 63,19 euro/100 kg, 52,37 euro/100 kg, 47,67 euro/tonę, 46,72 euro/tonę, 32,42 euro/tonę. 16

18 Wspieranie polskich przedsiębiorców rolnych - zadania ARR W ramach mechanizmów WPR Agencja będzie się zajmowała: Pobieraniem opłat produkcyjnych, które są składnikiem Środków własnych UE (obok opłat celnych, podatku VAT, PNB). Mechanizm ten dotyczy zarówno producentów cukru, izoglukozy, jak i syropu inulinowego, którzy otrzymali od Ministra Rolnictwa, w drodze decyzji administracyjnej, limity produkcji cukru A i B. Producenci cukru i plantatorzy buraków cukrowych ponoszą odpowiedzialność finansową za zasadę samofinansowania rynku cukru, poprzez płacenie podstawowych opłat produkcyjnych (tj. 2% ceny interwencyjnej w odniesieniu do produkcji cukru A i B) oraz opłat od produkcji B (w maksymalnej wysokości 37,5% ceny interwencyjnej). Pobraną opłatę ARR będzie przesyłać na rachunek KE, po potrąceniu 25% składki stanowiącej dochód budżetu państwa. Zebrane w ten sposób środki ze wszystkich krajów członkowskich UE przeznaczane są następnie na dopłaty do eksportu cukru B oraz do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym (stawki dopłat ustala Komitet Zarządzający ds. Cukru). Udzielaniem dopłat do wywozu, które będą finansowane z opłat produkcyjnych wnoszonych przez plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru. Cukier C wyprodukowany poza kwotą A i B nie może być przedmiotem zbytu w UE i musi zostać wywieziony do krajów do niej nie należących. Do wywozu tego cukru nie przysługują żadne dopłaty. Wywóz cukru z kwoty A i B w ilościach przekraczających 2 tony oraz cały wywóz cukru C z obszaru celnego UE objęty jest wymogiem posiadania pozwolenia na wywóz (udzielanego przez ARR). Terminowe i poprawne rozliczenie pozwolenia umożliwia przedsiębiorcy otrzymanie dopłaty do kwoty A i B. Dopłaty do wywozu cukru pochodzącego z kwoty A i B przysługują również do cukru wywożonego w innych produktach, np. sokach, wyrobach cukierniczych, przetworach mlecznych. Stawka dopłat do wywozu cukru ustalana jest przez KE. Dopłatami do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym mechanizm ten dotyczy wybranej grupy produktów chemicznych. Interwencyjnym zakupem cukru ARR będzie zobowiązana do zakupu, na wniosek złożony przez producenta lub uznanego handlowca, po cenie interwencyjnej każdej ilości cukru wyprodukowanego w ramach kwot A i B i niesprzedanego w danym roku gospodarczym. W umowie dotyczącej zakupu i przechowywania cukru ARR określi sposób jego opakowania oraz okres magazynowania w autoryzowanych magazynach; dokona również zapłaty według ustalonych stawek ryczałtowych za te usługi. Decyzję o sprzedaży cukru podejmuje KE. ARR może sprzedać swoje zapasy na rynek unijny wyłącznie po cenie wyższej niż cena interwencyjna. Jeżeli jednak cukier jest przeznaczony na żywienie zwierząt, wywóz, spożycie przez ludzi na rynku wewnętrznym UE oraz na pojedyncze działania pomocowe w sytuacjach kryzysowych, KE może pozwolić ARR na sprzedaż produktu po cenie równej cenie interwencyjnej lub nawet niższej. Zagospodarowywaniem nadwyżek cukru cukier C, izoglukoza C lub syrop inulinowy C musi być wywieziony bez dopłat przez producentów cukru, 17

19 ARR izoglukozy oraz syropu inulinowego w postaci nieprzetworzonej, poza granice Unii, w określonym terminie (do 31 grudnia po zakończeniu danego roku rozliczeniowego). Zadaniem ARR będzie rozliczenie eksportu C na podstawie wydanych i terminowo rozliczonych pozwoleń na wywóz. Brak dokumentów spowoduje nałożenie na producentów opłat sankcyjnych, które będą musiały zostać przekazane na rachunek KE. Regulowanie poziomu podaży cukru obejmuje nie tylko wywóz nadwyżek. Jeśli wystąpi jego niedobór, UE może wprowadzić opłaty wywozowe, ograniczające tym samym wywóz produktu. Instrument ten może być zastosowany w sytuacji, gdy cena cukru na rynkach światowych jest wyższa od ceny interwencyjnej cukru białego w UE. Opłaty wywozowe nie należą jednak do często stosowanych instrumentów (ostatnio w 1981 roku). POZOSTAŁE RYNKI W ramach Wspólnej Polityki Rolnej ARR będzie także prowadzić działania na rynkach: skrobi ziemniaczanej, miodu, suszu paszowego, lnu i konopi przeznaczonych na włókno, surowca tytoniowego, wina, owoców i warzyw (świeżych i przetworzonych), nasion, oliwy z oliwek i jedwabników. Do zadań ARR będzie należała także realizacja programów dotyczących dostarczania nadwyżek żywności najuboższym mieszkańcom UE, jak również wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. * * * Wejście Polski do UE ustabilizuje politykę rolną w kraju i upodobni ją do polityki wspólnotowej. ARR, administrując mechanizmami WPR, będzie pośredniczyła w przekazywaniu środków unijnych beneficjentom i musi to czynić w taki sposób, by wspierać rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz chronić konsumentów. Jednocześnie będzie zobowiązana informować uczestników rynku o programach interwencyjnych i decyzjach podejmowanych przez KE. W następstwie tych działań powstanie szansa zarówno dla polskich rolników, jak i przetwórców na skorzystanie ze środków funduszy europejskich. 18

20 ARR ARR w systemie regulacji rynku rolnego PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ REMBISZ SGH PROF. DR HAB. STANISŁAW STAŃKO SGGW, ARR Uwarunkowania powstania i funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego W połowie 1989 roku rozpoczął się w Polsce proces zamiany ustroju gospodarczego. Istotą tych zmian było po pierwsze odejście od zasad centralnego planowania jako podstawy regulacji procesów gospodarczych do rynku, po drugie proces prywatyzacji własności państwowej podmiotów gospodarczych. Składową tego procesu było tzw. urynkowienie gospodarki żywnościowej, polegające na odstąpieniu od państwowych cen skupu i od centralnie ustalanych cen detalicznych żywności, czego wyrazem było tzw. uwolnienie cen detalicznych żywności i cen produktów rolnych. Odstąpienie od skupu państwowego i kontraktacji było szokiem dla producentów rolnych i państwowych wówczas przedsiębiorstw skupu i przetwórstwa rolno-spożywczego przyzwyczajonych do realizacji zadań planowego skupu. Zmieniła się całkowicie sytuacja rynkowa. Nastąpiło szybkie przejście od tzw. ekonomiki niedoboru do nadprodukcji, od planowanych cen skupu do cen zmiennych, od pewności zbytu (skupu) do niepewności. Obalone zostało przekonanie (głęboko dotychczas tkwiące zarówno w psychice producentów, jak i polityków i urzędników), że to, co zostanie wyprodukowane zostanie również skupione. Rozsypała się mentalność typu każdy kłos na wagę złota czy akcja żniwa, bo ważniejszym problemem stało się to, kto to ma skupić i po jakiej cenie. Doszła do tego nagła konkurencja produktów z importu (w tym nowych, jak np. jogurty), co jeszcze bardziej wpłynęło na radykalne zmniejszenie popytu na tradycyjną produkcję krajową niezależnie od racjonalizacji popytu żywnościowego spowodowanego uwolnieniem cen. Przy względnie wysokim a nawet bardzo wysokim udziale żywności w wydatkach konsumentów sprzeczne były (i nadal są) interesy producentów i konsumentów, co siłą rzeczy znajdowało wyraz w polityce. Obok liberalizmu rynkowego większości rządowej artykułowany był radykalizm roszczeniowy związków (i partii) rolniczych. W tych okolicznościach i uwarunkowaniach powstała Agencja Rynku Rolnego. Zasadniczych uwarunkowań determinujących ocenę skuteczności działań interwencyjnych Agencji, niezależnie od jej sprawności organizacyjnej, szukać nale- 19

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Agencja Rynku Rolnego 1990-2005 Agencja Rynku Rolnego 1990-2005 Redakcja: Stanisław Mariusz Potyra Anna Balicka Aleksander Bystrzycki ISBN 83-60012-40-7 Wydawca: Agencja Rynku Rolnego 00-400 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Art. 1. 1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą Agencja Rynku Rolnego, zwaną dalej Agencją.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Lucjan Zwolak Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego 26 luty 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru monitorowanie kwotowej i pozakwotowej produkcji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DZIAŁAŃ PAŃSTWA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN WY- BRANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE

WPŁYW DZIAŁAŃ PAŃSTWA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN WY- BRANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE Agnieszka Tłuczak Zakład Ekonometrii i Informatyki Uniwersytet Opolski WPŁYW DZIAŁAŃ PAŃSTWA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN WY- BRANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE Abstrakt Ceny produktów rolnych są podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku mleka i przetworów mleczarskich. Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku mleka i przetworów mleczarskich. Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku mleka i przetworów mleczarskich Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1 25,5% przypada na kraje Unii Europejskiej (120,985 mln ton) globalna światowa produkcja mleka

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wojciech Olejniczak. Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wojciech Olejniczak. Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wojciech Olejniczak Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE Warszawa, kwiecień 2004 Od 1 maja 2004 r. zmieniają się zasady funkcjonowania rolnictwa. Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RYNKU ROLNEGO. w 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RYNKU ROLNEGO. w 2005 r. AGENCJA RYNKU ROLNEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RYNKU ROLNEGO w 2005 r. Zatwierdził Prezes Agencji Rynku Rolnego /ROMAN WENERSKI/ Warszawa 2006 Spis treści SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE. 7 II.

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W SYSTEMIE STEROWANIA ROLNICTWEM

ZNACZENIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W SYSTEMIE STEROWANIA ROLNICTWEM Agnieszka Tłuczak Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych Uniwersytet Opolski ZNACZENIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W SYSTEMIE STEROWANIA ROLNICTWEM Wprowadzenie Ceny produktów rolnych są kluczowym zagadnieniem

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna sierpień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła Wojciecha Szaramy, przekazaną przy piśmie nr SPS /14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła Wojciecha Szaramy, przekazaną przy piśmie nr SPS /14 z dnia 19 grudnia 2014 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła Wojciecha Szaramy, przekazaną przy piśmie nr SPS-023-29994/14 z dnia 19 grudnia 2014 r., w sprawie problemów producentów i przetwórców mleka

Bardziej szczegółowo

CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI ( )

CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI ( ) KRYSTYNA ŚWIETLIK CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI (1994-2004) STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 141 WARSZAWA 2008 DR KRYSTYNA SWIETLIK CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1

2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1 2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006 z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ...

AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ... Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.. 10 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ.... 17 1.1. Zakres działalności i status prawny Agencji Rynku Rolnego... 17 1.2. Struktura organizacyjna Agencji Rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Cezary Klimkowski, IERiGŻ-PIB

Cezary Klimkowski, IERiGŻ-PIB Cezary Klimkowski, IERiGŻ-PIB Motywacja Cele unijnej interwencji na rynkach rolnych Dane i Metodologia Prezentacja wyników badań: Zmienność cen unijnych Przypadek Polski Zmienność cen a dochodów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR PIERWSZY FILAR WPR: I WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH (WORR) WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna grudzień 2015 r.

Informacja miesięczna grudzień 2015 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna grudzień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji dotyczącego zasad realizacji programu Owoce i warzywa w szkole 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w

Bardziej szczegółowo

Podstawowa analiza rynku

Podstawowa analiza rynku Podstawowa analiza rynku Wykład 4 Jerzy Wilkin Co kryje się za pojęciem: rynek? Miejsce styku kupujących i sprzedających Miejsce przejawiania się popytu i podaży Złożony proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego:

Bardziej szczegółowo

12/06/2013. Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji rolniczych

12/06/2013. Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji rolniczych DIS(13)4473 Utrzymanie rentowności w niepewnych czasach Wiktor Szmulewicz, Wiceprzewodniczący Copa, 6 czerwca 2013 r. Czym są Copa i Cogeca? Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ..

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ.. Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.... 10 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ.. 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2007R1234 PL 02.04.2012 010.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1234/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w.

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. VI PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR MICHNA MGRINŻ. DANUTA LIDKĘ DR INŻ. DOMINIK ZALEWSKI ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. Redakcja

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ...

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE..... 9 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego:

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 1 / 15 .pl Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Hanna Rasz, Elżbieta Berkowska Informacja BSE nr 382 AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Hanna Rasz, Elżbieta Berkowska Informacja BSE nr 382 AGENCJA RYNKU ROLNEGO BSE 25 Hanna Rasz, Elżbieta Berkowska Informacja BSE nr 382 AGENCJA RYNKU ROLNEGO Powstanie i cel utworzenia Agencji Agencja Rynku Rolnego została powołana z mocy art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta.

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta. .pl https://www..pl Ceny mleka rosną Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 maja 2017 Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r.

Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r. Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 lutego 2017 r. Rynek cukru w UE instrumenty WPR Obecnie istniejące instrumenty wsparcia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1234/2007

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1234/2007 16.11.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 299/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1234/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2015 rok

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 215 rok Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider grupy Grupa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 6 poz. 32 USTAWA. z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 6 poz. 32 USTAWA. z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1989 Nr 6 poz. 32 USTAWA z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Eksportu, zwany dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 Załącznik nr 3 do Warunków sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych artykułów spożywczych Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 A.

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prawo żywnościowe Produkcja, w tym przetwarzanie, a także obrót żywnością

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 28 września 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 lipca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej INSTYTUT EKONOMIKI! ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Redakcja naukowa: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo