HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå"

Transkrypt

1 RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów Tradycyjnych Polskie Smaki JedenaÊcie hektarów dobrych zakupów Restauracja Na Skrajnej Kaledoskop wydarzeƒ w 2010 roku POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

2 Szanowni Paƒstwo, Drodzy klienci i kontrahenci Praskiej Gie dy Spo ywczej WkroczyliÊmy w dwudziesty rok naszej s u by dla aglomeracji warszawskiej i Mazowsza. Uwieƒczony on zostanie galà jubileuszowà, którà zamierzamy zorganizowaç we wrzeêniu 2011 roku. Planujemy tak e inne wydarzenia. Mamy nadziej, e przy Waszym wsparciu, jubileusz dwudziestolecia dzia alnoêci Praskiej Gie dy Spo- ywczej stanie si ogólnokrajowym wydarzeniem. Chcemy pokazaç rol Praskiej Gie dy Spo ywczej w dystrybucji artyku ów spo- ywczych. Wbrew obiegowym opiniom nie jesteêmy jednym z poêredników w handlu. Praska Gie da Spo ywcza nie jest uczestnikiem handlu, a jedynie miejscem gdzie handel si odbywa. My pomagamy w handlu poprzez zapewnienie miejsca z odpowiednià infrastrukturà, umo liwiajàcego z jednej strony sprzeda producentom, a drugiej strony kupno detalistom. Propagujemy najlepsze wyroby polskich wytwórców ywnoêci. Od kilku lat realizujemy projekt Polskie Smaki, którego celem jest promocja zdrowej ywnoêci wytwarzanej z naturalnych sk adników w oparciu o tradycyjne, uznane receptury. Chodzi bowiem o to, eby te produkty by- y dost pne nie tylko na bazarach czy nielicznych marketach jak to jest obecnie lecz by sta y si bardziej powszechne i mo na by o je kupiç równie w sklepach osiedlowych. Dzia aniem które ma na celu zwi kszenie dost pnoêci tych wyrobów sà organizowane Dni Produktów Tradycyjnych Polskie Smaki. Ju dziê zapraszam 19 i 20 maja 2011 roku na kolejnà, siódmà edycje Polskich Smaków. Gratulujàc tegorocznym zwyci zcom, przypominamy o dwóch naszych wyró nieniach. W roku 2011 kupcy znów przyznajà laury w plebiscycie Hurtownia Przyjazna Klientowi, kapitu a zaê statuetki Solidnego Partnera Praskiej Gie dy Spo ywczej. W podzi ce za dotychczasowà wspó prac, i z nadziejà na jeszcze bardziej o ywione kontakty, sk adamy bilans naszych wspólnych dokonaƒ w mijajàcym 2010 roku. Do mi ego spotkania na Praskiej Gie dzie Spo ywczej. Janusz Dàbrowski dyrektor PGS 12 i 13 maja 2010 r. producenci tradycyjnej ywnoêci z Ma opolski, Podlasia i Mazowsza wzi li udzia w VI Dniach Produktów Tradycyjnych Polskie Smaki. Polskie potrawy i tradycyjne produkty zdobywajà konsumentów na ca ym Êwiecie. Wielu ludzi uwa a, e nie ma nic lepszego ni swojskie kie basy, chleb, sery, miody, pierogi czy owoce. JakoÊç, smak, trwa oêç oraz korzystny wp yw na zdrowie to bezkonkurencyjne atuty polskiej, tradycyjnej ywnoêci. Nie ka dy ma jednak dost p do takich produktów, nie ka dy ma czas by je przyrzàdziç, bàdê nie zna ich tajemnych receptur. Praska Gie da Spo ywcza ju po raz szósty, w ramach Dni Produktów Tradycyjnych, postanowi a promowaç polskà ywnoêç, której wyrób jest oparty na starych przepisach, si gajàcych niekiedy wielowiekowej tradycji polskiej kuchni. Praska Gie da Spo ywcza to jeden z najwi kszych rynków hurtowych w Polsce. Codziennie zaopatruje si tu oko o 3 tysi cy sklepów oraz restauracje i firmy cateringowe. Gie da jest najwi kszym dostawcà mi sa i wyrobów mi snych w Warszawie i okolicach. Zaopatruje tak e w mleko, jogurty, jaja oraz ciasta. Oprócz tego handluje produktami delikatesowymi, napojami, warzywami i owocami. Zaletà kupowania na Praskiej Gie dzie jest to, e mo na na niej nabyç wszystko, co jest potrzebne do kompleksowego zaopatrzenia sklepu spo ywczego. Plusem jest tak e mo liwoêç negocjacji cen, upustów, rabatów, co bardziej zach ca klientów. Wspólnie z Praskà Gie dà Spo ywczà Dni Produktu Tradycyjnego zorganizowali: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzàd Miasta Zàbki przy wspó pracy urz dów marsza kowskich województw: ma opolskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Natomiast honorowy patronat nad imprezà sprawowali: Marek Sawicki Minister Rolnictwa Polskie irozwoju Wsi oraz Adam Struzik Marsza- ek Województwa Mazowieckiego. W uroczystym otwarciu VI Dni Produktów Tradycyjnych wzi li udzia : Waldemar Roszkiewicz wicemarsza ek województwa mazowieckiego, Mieczys aw Baszko wicemarsza- ek województwa podlaskiego, Anita Szczykutowicz dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polskie Smaki odwiedzi- a tak e Ewa Kierzkowska wicemarsza ek Sejmu. Do Polskich Smaków zg osi o si ponad 70 wytwórców ywnoêci: zarówno z wi kszych firm, jak i ma ych wytwórni dzia ajàcych przy gospodarstwach rolnych, a tak e z niewielkich przedsi biorstw rodzinnych. Swoje wyroby przedstawili producenci z Ma opolski,

3 Podlasia i Mazowsza. Impreza przypomina a dawne jarmarki, których urok jest nieporównywalny z adnym wspó czesnym supermarketem. Ka dy móg przyjêç, zobaczyç, posmakowaç, kupiç, porozmawiaç o sposobie przyrzàdzania danych produktów, choç nie mo na by o liczyç na zdradzenie przez producentów stosowanych przez nich receptur. Województwo ma opolskie by o reprezentowane na Polskich Smakach po raz pierwszy. Królowa y tradycyjne sery góralskie, chleby, podp omyki, pierogi, ale i przetwory rybne. Na kulinarnej mapie naszego kraju Ma opolska zajmuje szczególne miejsce. To w aênie z tego regionu pochodzi bryndza podhalaƒska pierwszy polski produkt regionalny, którego nazwa jest chroniona i zastrze ona w ca ej Unii Europejskiej. Ma opolska jest tak e ojczyznà oscypka najpopularniejszego wyrobu tatrzaƒskich górali. To w aênie ten doêç twardy, w dzony ser podpuszczkowy, charakteryzujàcy si wyraênym zapachem dymu i s onym smakiem podbi podniebienia wielu polskich ceprów. Bryndza podhalaƒska i oscypek sà produktami wpisanymi do unijnych rejestrów: Chroniona Nazwa Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne. Obecnie, wiele gospodarstw podhalaƒskich, w których jeszcze niedawno produkowano zbo a czy hodowano krowy, rozwija ma e, rodzinne przedsi wzi cia wytwarzajàce regionalne specja y, bàdê specjalizujàce si w agroturystyce. W tym regionie zachowa y si stare odmiany roêlin i ras zwierzàt, a ywnoêç w du- ym stopniu jest wytwarzana metodami tradycyjnymi, w oparciu o tradycyjne receptury. Województwo ma opolskie ciàgle poszukuje mo liwoêci podniesienia wartoêci swoich produktów, które przyczyniajà si do zwi kszenia ró norodnoêci oferty kulinarnej i stanowià cz Êç bogactwa kulturowego ma opolskich obyczajów wiejskich. Wiele wyrobów z tego województwa wpisanych jest na wojewódzkà list produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s u àcà identyfikacji tradycyjnych produktów rolniczych z terenu Ma opolski, a nast pnie promocji tych wyrobów. Do tej pory na tej e li- Êcie znalaz y si mi dzy innymi: oscypek, tyca, kie basa lisiecka, obwarzanek krakowski, Êliwowica àcka, urek po krakowsku, karp zatorski i sól wielicka. Najnowszymi produktami tradycyjnymi z rejonu Ma opol- Smaki po raz szósty ski na liêcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi b dà: ko acz jurajski, kukie ka lisiecka, wódki zdrowotne jarz binka oraz jarz biak izdebnicki. Po raz trzeci w Dniach Produktu Tradycyjnego wzi li udzia producenci z województwa podlaskiego. Zaprezentowali nabia, tradycyjnie wyrabiane w dliny, kiszonki, marynaty, grzyby, miody oraz posiadajàce unijny certyfikat tatarskie pierekaczewniki. Podlascy rolnicy coraz bardziej nastawiajà si na produkcj i promocj lokalnych specja ów rozumiejàc, e wytwarzanie ywnoêci wed ug starych receptur to szansa na rozwój ich gospodarstw. Wiedzà, e kto spróbuje koryciƒskich serów, kindziuka, czy kumpiaka, zostanie ich smakoszem. O wpis do unijnych rejestrów ubiegajà si : pierekaczewnik, miód z Sejneƒszczyzny, lipiec bia owieski (miód nektarowy). Pierwszego dnia tegorocznych Polskich Smaków odby si pokaz wytwarzania pierekaczewnika. Ów specja to wypiek o wyglàdzie przypominajàcym skorup Êlimaka. Efekt ten uzyskuje si dzi ki na o eniu na siebie szeêciu bardzo cienkich warstw rozwa kowanego ciasta, przek adanych serowym, grzybowym lub mi snym farszem i zwini tych w rulon. Tak uformowane ciasto piecze si w okràg ym naczyniu, które nadaje pierekaczewnikowi po- àdany kszta t. W przekroju uwidocznione sà 3

4 liczne warstwy ciasta na przemian z nadzieniem. Z zewnàtrz, w zale noêci od d ugoêci pieczenia, ciasto jest lekko z ote lub rumiane. Pokaz wyrobu pierekaczewnika poprowadzi- a D enneta Bogdanowicz z Tatarskiej Jurty. Pani D enneta, której potraw próbowa niedawno sam ksià Karol, na oczach zgromadzonych wokó goêci niezwykle szybko i sprawnie przygotowywa a to tradycyjne ciasto. Chocia poczàtkujàcy, z ca à pewnoêcià, nie zrobià tej potrawy w takim tempie i z takim rozmachem jak gospodyni Tatarskiej Jurty, to po tak szczegó owym pokazie mo na z powodzeniem wypróbowywaç ten tradycyjny przepis w domu. Jak co roku, swoje wyroby oferowali producenci z województwa mazowieckiego. Na stoiskach prezentowane by y tradycyjne w dliny, produkty pszczelarskie, pieczywo, przetwory owocowo-warzywne, ryby, piwo (w tym bezalkoholowy krzepiak), ciasta, makarony, jaja, obwarzanki, konfitury. Na Mazowszu tradycyjny charakter zachowa a znaczna cz Êç przetwórstwa spo ywczego. Mazowsze jest te regionem o najwi kszej powierzchni u ytków rolnych. W aênie tu mieszczà si wyspecjalizowane obszary, s ynàce w Europie z produkcji owoców i warzyw, hodowli byd a mlecznego czy drobiu. Samorzàd województwa mazowieckiego stale podejmuje dzia ania majàce na celu promocj tradycyjnych produktów z tego regionu. Od trzech lat og aszany jest Konkurs o Laur Marsza ka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów ywnoêci za najlepszy produkt. Dlatego podstawowà grup wêród mazowieckich wystawców Polskich Smaków stanowili w aênie producenci nagrodzeni w tym konkursie. Z grona dwunastu nagrodzonych w tym roku, siedmiu zaprezentowa o si na VI Dniach Produktów Tradycyjnych. Byli to: Bekon z Szyd owca z wyrobami i przetworami mi snymi, browar Ciechan z Ciechanowa z krzepiakiem, pasieka Kurpik Teresy i Czes awa Niedêwiedzkich z Olszewa-Borek z miodami, gospodarstwo agroturystyczne Kurpianka Teresy Szymczyk z Lelisu z pó ksi ycami, sknackami z cebulà i z psiwem kozicowym, S awomir Rosiak z Brzozowa z serami domowymi, Adam i Wojciech Piotrowscy z uromina z miodami oraz Smaki i Aromaty Anny Langowskiej z Koby ki z przetworami owocowymi i warzywnymi. Oprócz wystawców reprezentujàcych tradycje kulinarne regionów, produkty o charakterze tradycyjnym oferowa y równie firmy dzia ajàce na co dzieƒ na Praskiej Gie dzie Spo ywczej. Na stoiskach prezentowane by y mi dzy innymi: tradycyjne w dliny z Econaturalu, smakowite wyroby mi sne Mirjan s. c., oscypki i inne tradycyjne sery firmy Marfor Marceliny Czywillis z Andrychowa, rozmaite w dliny i gotowe potrawy Zak adów Przetwórstwa Mi sa WiR z J drzejowa, aroma- Wystawcy GoÊç specjalny: r Bacówka z Rajbrotu produkcja i sprzeda wyrobów mi snych i w dliniarskich wytwarzanych metodami ekologicznymi. Wystawcy z województwa mazowieckiego: r Smaki i Aromaty Anny Langowskiej z Koby ki konfitury r Gospodarstwo Pasieczne A. W Piotrkowscy z uromina miody i produkty pszczele r Eko-Fruit I. Kostrzewski, I. Chyrzyƒska s. c. z Zakroczymia przetwory owocowo warzywne r Piekarnia Kurpiowska Sp. J. Ba dyga i ubrowski z ysych pieczywo kurpiowskie r Naturalne Produkty Pszczele Jerzy Rosiƒski z T uszcza miody i produkty pszczele r Strawa Sp. z o. o. z Czosnowa wyroby w dliniarskie r Gospodarstwo Agroturystyczne Kurpianka Teresa Szymczyk z Lelis psiwo kozicowe r Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy s. c. z Siedlec pieczywo r S awomir Rosiak z Brzozowa przetwory mleczne r Masarnia W dlin Tradycyjnych Jasiƒscy z Klembowa w dliny i przetwory mi sne r Przetwórstwo i Wyrób W dlin Mariana Pierzcha y z Kozienic wyroby w dliniarskie r Spó dzielnia Mleczarska MLEKOVITA oddzia w Piasecznie produkty mleczne r Gospodarstwo Rolne W i D Marcinkowskich z Radziwi owa Makaron Radziwi - owski r Zak ady Piekarskie OSKROBA Sp. z o. o. z Celestynowa pieczywo i ciasta r Bekon Mieczys aw Podgórski z Szyd owca wyroby w dliniarskie Browar Ciechan z Warszawy piwa r Obwarzanki Odrzywolskie Biƒkowski Jan z Odrzywo u obwarzanki, wyroby w dliniarskie r Pasieka Kurpik Teresa i Czes aw Niedêwiedzcy z Olszewa Borek produkty pszczele Wystawcy z województwa ma opolskiego: r Przetwórstwo Rybne Krak-Marfish Jolanta Piekara z Poskwitowa Przetwory rybne r W adys awa i Andrzej Staszel z Dzianisza sery tradycyjne r Zak ad Produkcji i Obrotu Artyku ami Spo ywczymi TARSMAK Sp. J. z Radgoszczy sosy majonezowe, ketchup r Galicyjskie Gospodartswo Agroturystyczne U Kazika ; Zak ad Przetwórstwa Spo- ywczego Jad o Galicyjskie Kazimierz àtka z Ci kowic wyroby w dliniarskie, pierogi, konfitury, nalewki staropolskie r Magdalena Kr o ek Ryszka z Go czy oscypki, sery góralskie r Piekarnia B. A. Madej Sp. J. z Krakowa pieczywo r Wyrób W dlin Tradycyjnych Wolarek Sp. J. z Nowej Wsi Szlacheckiej wyroby w dliniarskie r F. P. H. U. Jantop Topór-Orawiec Jan z KoÊcieliska pierogi domowe r Bacówka na Wójciênie Waka Andrzeja Stocha z KoÊcieliska sery góralskie r Ma opolski Smak Szymona Kroka z Bia ej Ni nej wyroby w dliniarskie, ekologiczne sery owcze r Restauracja Laguna pierogi z soczewicà, pierogi z kaszankà, schab marynowany, pol dwica marynowana oraz Dom Weselny Akropol pol dwica galicyjska, kaczka po staropolsku, g Ê marynowana Marii Olczyk z Gorlic 4

5 tyczne w dliny Tarczyƒski S. A. z Ujeêdêca Ma ego k. Trzebnicy, dania obiadowe firmy Stoczek ze Stoczka ukowskiego, nabia z Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej we W oszczowej, Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej w Garwolinie, Spó dzielni Mleczarskiej Biomlek (obecnie Bieluch) z Che ma oraz domowe w dliny Grzegorza Jasnowskiego. Osobna grup tworzy y firmy z ca ego kraju, wyró nione znakiem Poznaj Dobrà ywnoêç przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To wa na grupa wystawców, bowiem oznaczenie produktu znakiem jako- Êci jest informacjà dla konsumentów o jego wysokiej jakoêci oraz du ym wyró nieniem dla producentów. WÊród produktów prezentowanych przez t grup wystawców znalaz y si : wielkopolski ser sma ony z Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej TOP TomyÊl, pachnàce owoce Spó dzielczej Grupy Producentów Owoców Nasz Sad z Pabierowic, serki i twaro ki Spó dzielni Dostawców Mleka z Wielunia, tradycyjne przetwory owocowo-- warzywne z Przetwórstwa Owoców i Warzyw Gomar z Lipska oraz z Zak adu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Orzech z Kolbuszowej, wspania e sery pleêniowe Spó dzielni Mleczarskiej Lazur z Nowych Skalmierzyc, nabia z kwasami omega Spó dzielni Mleczarskiej Ostro ka, schabik dworski, kaczka po staropolsku i serduszka z Cedrobu, wachlarz produktów znanej firmy Mokate, miody Sàdeckiego Bartnika ze Stró ów k. Grybowa, serek delfiko Zak adu Mleczarskiego Starco ze Stargardu Szczeciƒskiego, tradycyjne wypieki na zakwasach z piekarni Z oty K os z Dobczyc, serki Spó dzielni Mleczarskiej Jana ze Ârody Wielkopolskiej, majonez Kielecki WSP Spo em z Kielc, w dliny Soko owa, urozmaicony nabia OSM owicz, jogurty i serki OSM Krasnystaw. Jednà z atrakcji VI edycji Polskich Smaków by udzia goêcia specjalnego Bacówki z Rajbrotu. Bacówka zajmuje si produkcjà i sprzeda à wyrobów mi snych i w dliniarskich, ale dodatkowo wytwarza przetwory z owoców i warzyw. Koncentruje si na produkcji tradycyjnych artyku ów ywnoêciowych metodami ekologicznymi. W ofercie firmy znaleêç mo na mi dzy innymi: kie bas swojà, polyndwic Maryny, zadek po paƒsku czy krakowskà suchà. Bacówka przyciàga a goêci Polskich Smaków nie tylko produktami tradycyjnymi, ale i oryginalnym stoiskiem z litego drewna, wokó którego wytworzy a si prawdziwie góralska, swojska atmosfera. Mo na by o usiàêç przy drewnianych awach, zasmakowaç kie basy lub oscypka z grilla, a do tego pos uchaç prawdziwej góralskiej muzyki w wykonaniu kapeli kaberetu Truteƒ. Nic przyjemniejszego ni biesiada Wystawcy z województwa podlaskiego: r Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us ugowe Miland Sp. z o. o. z Bia egostoku wyroby w dliniarskie r Zak ad Mi sny Pelikan Sp. z o. o. z Bia egostoku wyroby w dliniarskie r Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska w Hajnówce z Hajnówki wyroby mleczarskie r F. H. Polinat Jerzego Godoniuka z Siemiatycz grzyby suszone i marynowane, borówki r Spó dzielnia Mleczarska Rospuda z Filipowa wyroby mleczarskie r Stowarzyszenie Macierzanka z Wi ajn ser podpuszczkowy r Z. P. M. EUROPA S i Z Sieliƒscy Sp. j. z Rajgrodu wyroby w dliniarskie r Spó dzielnia Mleczarska Sudovia z Suwa k wyroby mleczarskie r Ser Koryciƒski Swojski Agnieszka Gremza z Korycina sery koryciƒskie r Kruszewskie Przysmaki Katarzyna Sokó z Kruszewa wyroby kulinarne r Pectur Sp. z o. o. z Korycina wyroby w dliniarskie r Gospodarstwo Rolne Tomasz i Anna Nietupscy z Korycina sery koryciƒskie r Agroturystyka Tatarska Jurta z Kruszynian pierekaczewnik, pieremiacze, jeczpoczmaki, kibiny Dostawcy operatorów Praskiej Gie dy Spo ywczej: r F. H. U. Marfor Marcelina Czywilis z Andrychowa sery oraz s woiki z serami w zalewach olejowo-zio owych r Tarczyƒski S. A. z Ujeêdêca Ma ego wyroby w dliniarskie r Stoczek Sp. z o. o. ze Stoczka ukowskiego dania gotowe r Mirjan s. c. z Zàbek przetwory mi sne, wyroby tradycyjne r OSM W oszczowa z W oszczowy produkty mleczne r SM BIOMLEK z Che ma produkty mleczne r OSM Garwolin z Garwolina produkty mleczne Wystawcy Operatorzy Praskiej Gie dy Spo ywczej: r WiR Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mi sa Sp. J. wyroby w dliniarskie r U GRZESIA Sylwia Janiak tradycyjne wyroby mi sne Wystawcy ze znakiem Poznaj Dobrà èywnoêç : r OSM TOP-TomyÊl z Nowego TomyÊla produkty mleczne r SGPO NASZ SAD z Jasienic swie e jab ka r Spó dzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu produkty mleczne r Przetwórstwo Owoców i Warzyw GOMAR z Lipska przetwory owocowo warzywne r ZPOW ORZECH z Kolbuszowej przetwory owocowo warzywne r Spó dzielnia Mleczarska LAZUR z Nowych Skalmierzyc produkty mleczne r Spó dzielnia Mleczarska Ostro ka produkty mleczne r Cedrob z Ciechanowa w dliny drobiowe r Mokate z Ustronia kawy i herbaty r Gospodarstwo Pasieczne Sàdecki Bartnik ze Stró produkty pszczele r STARCO Zak ad Mleczarski ze Stargardu Szczeciƒskiego produkty mleczne r Piekarnia Z oty K os pieczywo r Âredzka Spó dzielnia Mleczarska JANA ze Ârody Wielkopolskiej produkty mleczne r WSP SPO EM Kielce majonez kielecki, ketchup kielecki, przysmak Êwi tokrzyski r SOKO ÓW S. A. z Soko owa Podlaskiego wyroby w dliniarskie r OSM w owiczu produkty mleczne r Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska w Krasnymstawie prod. mleczne 5

6 na Êwie ym powietrzu zapach potraw pieczonych nad roz arzonymi w glami, Êpiew, muzyka... Wydarzeniem o szczególnym charakterze by o wr czenie honorowych odznak Zas u ony dla Rolnictwa przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom aktywnym w promocji produktów tradycyjnych. Otrzymali je: Jolanta Furga dziennikarka telewizyjna, Agnieszka Gremza producentka sera koryciƒskiego, Jolanta Piekara producentka przetworów rybnych, Robert Pietrusiewicz producent w dlin i wyrobów garma eryjnych, Grzegorz Russak promotor produktów tradycyjnych, W adys aw Wolarek producent w dlin oraz Józef Zajkowski pszczelarz. Nagrodzone zosta y te najbardziej pomys owe ekspozycje. W konkursie na najciekawszà prezentacj produktów tradycyjnych nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Agroturystyka Tatarska Jurta D ennety i Miros awa Bogdanowiczów z Kruszynian za produkt tradycyjny pieremiacz, Przetwórstwo Rybne Krak-Marfish z Poskwitowa za zakàsk poskwitowskà oraz Tarczyƒski S. A. z Ujeêdêca Ma ego k. Trzebnicy za kabanosy, szynk i prezentacj wyrobów. Dodatkowo szeêciu firmom przyznano wyró nienia Prezesa Agencji Rynku Rolnego za wyjàtkowoêç produktów prezentowanych w ramach konkursu. Otrzymali je: Pasieka Kurpik Teresy i Czes awa Niedêwiedzkich z miejscowoêci Olszewo Borki miody, Galicyjskie Gospodarstwo Agroturystyczne U Kazika z Cie kowic, Piekarnia B.A. Madej Sp. J. z Krakowa, Jantop Jana Topór-Orawiec z KoÊcieliska pierogi, Mokate herbaty Babcia Jagoda poleca z sokiem oraz Spó dzielnia Mleczarska Sudowia z Suwa k. Drugiego dnia imprezy wystawcy wzi li udzia w spotkaniach informacyjnych dotyczàcych pozyskania Êrodków finansowych z funduszy publicznych, a tak e programu Poznaj Dobrà ywnoêç. O Êrodkach finansowych przeznaczonych na promocj wyrobów tradycyjnych mówi a Anna Szumaƒska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Beneficjentami tych Êrodków mogà byç grupy producentów, które prowadzà produkcj o odpowiedniej, ÊciÊle okreêlonej jakoêci. Dofinansowanie w ramach stosownych funduszy mo na uzyskaç na dzia ania z zakresu promocji, reklamy oraz udzia u w targach. Uczestnicy szkolenia mogli si dowiedzieç: jakie koszty poniesione przez nich mogà zostaç zrefundowane, ile wynosi refundacja, jak wype niç wnioski i gdzie je z o yç, jakie dokumenty do nich do àczyç oraz kiedy nast puje wyp ata refundacji. Z zasadami przyznawania znaku Poznaj Dobrà ywnoêç zapozna a producentów Magdalena Ko ak z biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu przyznawania tego znaku jest promocja produktów wysokiej i sta ej jakoêci, sprawdzonego pochodzenia surowców oraz stosowanych technologii. Znakiem, który przyznawany jest poczàtkowo na okres trzyletni, a nast pnie na okresy pi cioletnie, cieszy si ju ponad 1100 polskich produktów ywnoêciowych wytwarzanych przez blisko 100 firm. WÊród uczestniczàcych w dyskusji na temat korzyêci z posiadania znaku Poznaj Dobrà ywnoêç znaleêli si producenci, których wyroby takim znakiem si legitymujà. Zwrócono przede wszystkim uwag, e ten znak jest istotnym elementem rozpoznawalnoêci produktów spo ywczych na rynku przez konsumentów co powoduje, e sà one poszukiwane w ca ym kraju. Znak stanowi ponadto wa ny element w batalii z nieuczciwà konkurencjà wielkich sieci handlowych, które wykorzystujàc rosnàce zapotrzebowanie na produkty tradycyjne pod nazwà wyrobów tradycyjnych sprzedajà produkty przemys owe. Du e zainteresowanie zwiedzajàcych Polskie Smaki powinno daç wiele do myêlenia hurtownikom i detalistom. Czas na to, aby tradycyjne i regionalne produkty by y szerzej dost pne w mniejszych i wi kszych sklepach, bo na brak popytu narzekaç raczej nie b dà. Sylwia Kowalska 6

7 W Êrod robimy swojskà kie bas Rozmowa z Danielem Twardo, szefem kuchni w restauracji Na Skrajnej Lubi pan kuchni polskà? Tak. Wàtróbki drobiowe z urawinà, schabowy z zasma anà kapustà, lin w Êmietanie czy szarlotka na goràco sà moimi faworytami, choç przyznam, e nie jest to atwa kuchnia. Dotychczas pracowa em w kuchni mi dzynarodowej. Do przygotowania tego typu potraw potrzeba jedynie wizji i kreatywno- Êci kucharza. Musia em sobie przypomnieç wiele przepisów. W polskiej kuchni sà pewne utarte standardy, tzn. kaczka smakuje przewa nie z urawinà, pol dwiczki wieprzowe z sosem kurkowym. W kuchni staropolskiej liczy si bardziej smak ni wyglàd. JeÊli do kaczki podam sos z sera pleêniowego, to ju nie b dzie to danie tradycyjne. W kuchni polskiej trudno jest eksperymentowaç. Smak mo emy wydobyç, u ywajàc dobrej jakoêci produktów. A dania, które serwujecie, nie doêç, e sà smaczne, to jeszcze ciekawie podane. I mówi pan, e wyglàd si nie liczy? Mi o jest dostaç ciekawie skomponowane danie, prawda? Skoro nie ma mo liwoêci eksperymentowania ze smakiem, mo na zabawiç si i zaskoczyç goêci formà. Zwracam na to szczególnà uwag, dlatego moje dania sà pi knie i ciekawie podane. Smak narodowej kuchni to nie tylko sposób przyrzàdzania i przyprawiania daƒ, ale przede wszystkim jakoêç i specyficzny smak produktów. To prawda. Dlatego u ywamy najwy szej jakoêci sk adników, wiele pochodzi z upraw ekologicznych, np. mi so i jaja kur zielononó- ek oraz zio a. Nabia, owoce i warzywa kupujemy na Praskiej Gie dzie Spo ywczej od sprawdzonych producentów. àczymy tradycyjne receptury ze wspó czesnà dba oêcià o bezpieczeƒstwo ywnoêci. Surowce muszà byç nie tylko Êwie e, ale produkowane, przygotowywane, przechowywane i transportowane zgodnie ze standardami HACCP. Cz sto zachwycamy si kuchniami innych narodów, a swojej nie doceniamy. Dlaczego tak jest? Bo jej nie znamy. Mamy bogate tradycje kulinarne, których nie szanujemy. Utar o si przekonanie, e dania kuchni polskiej sà ci kie i t uste. To nieprawda. Dla przyk adu bigos gotuj na g owiênie, która nie jest t usta. Rosó z kury zielononó ki jest chudy, bo ta kura yje na wolnoêci. Ponadto po jej obgotowaniu, wylewam pierwszy wywar i gotuj jà jeszcze raz. Przez to rosó jest delikatny w smaku, a do tego pyszny i aromatyczny. Przekonanie o t ustej i ci kiej kuchni pochodzi z czasów saskich jedz, pij i popuszczaj pasa. Trzeba pami taç, e kuchnie szlacheckie i w oêciaƒska cz sto by y postne. SpecjalnoÊcià restauracji jest pieróg bi gorajski, zwany dawniej krupniakiem. To specja Lubelszczyzny. Jakie inne dania regionalne, promujecie u siebie? Wyszukujemy regionalne przepisy z ca ej Polski, ale g ównie z województwa podlaskiego i lubelskiego. Pieróg bi gorajski jest ma o znany, gdy nikt go nie promuje. Dlatego chcemy podawaç go goêciom, by przekonali si, e jest pyszny, szczególnie w towarzystwie mas a czosnkowego. My podajemy go codziennie. Oprócz tego polecamy m.in. ososia w dzonego na chrupiàcych blinach, tatara wo owego z ó tkiem od kury zielononó ki, okonki sma- onae na sa atach z jajkiem w koszulce, jagni cin na warzywach grillowanych z sosem pieczeniowo-mi towym. Ch tnie wybierana jest przez goêci kaczka z urawinà i jab kiem. Mo na u nas spróbowaç Êwie ych chlebów razowych (z pietruszkà, kminkiem lub suszonymi pomidorami), które codziennie pieczemy. W Êrody robimy swojskie kie basy. Na Podlasiu wyszuka em przepis na bia à kie bas wiejskà i kie bas z Podlasia. Sk adnikiem bia ej jest kasza jaglana, zaê kie basa z Podlasia jest rodzajem kie basy ziemniaczanej. Tarte ziemniaki, zarumieniony boczek, zeszklona na maêle cebulka, a wszystko to przyprawione mieszankà zio owà. OczywiÊcie jest jeszcze to coê, co stanowi o niepowtarzalnoêci smaku tego dania. Ale tego nie zdradz. Mamy równie dania wegetariaƒskie. Powodzeniem cieszà si pierogi z kaszà gryczanà. To rodzaj pierogów ruskich, popularnych na Lubelszczyênie. Skàd pan czerpie przepisy na staropolskie mi siwa? Wykwintnà kuchni dworów szlacheckich mo na odtworzyç. Korzystam ze starych ksiàg kucharskich, ale wiele receptur pozyska em od gospodyƒ, które na festynach, weselach czy te w domu serwujà rewelacyjne dania. W grudniu organizujemy Dni bigosu, na które zaprosimy nie tylko kucharzy, ale i gospodynie, aby wspólnie gotowaç, degustowaç i przede wszystkim zgromadziç ró norodne receptury, bo ka da wieê ma inny przepis na bigos. B dà konkurs i nagrody. Rozmawia a Agnieszka Usiarczyk

8 KUPISZ Ka dego ranka kiedy Warszawa jeszcze Êpi, dziesiàtki samochodów dostawczych przemierzajà ulic Pi sudskiego w Zàbkach. Tam w aênie znajduje si Gie da Praska, która zaopatruje stolic w najlepszej jakoêci jedzenie. JedenaÊcie hektarów dobrych zakupów Rzàd naêladuje WÊród odwiedzajàcych codziennie Gie d jest te pani Zosia. Ju od kilkunastu lat prowadzi niewielki sklepik na jednym z osiedli warszawskiej Pragi Po udnie. Mimo konkurencji ze strony du ych sieci pani Zosia ma swoich sta ych klientów. Doskonale wszyscy si znajà. Pani Zosia wie co ka dy b dzie u niej kupowa. Dlatego te dba o to, eby towaru by o zawsze w sam raz. Przez te wszystkie lata nauczy a si kupowaç takà iloêç produktów, eby mieç gwarancj e wszystko sprzeda. Dzieƒ dla pani Zosi zaczyna si bardzo wczeênie. Ju o Êwicie swoim samochodem dostawczym przemierza puste jeszcze ulice by udaç si na Praskà Gie d Spo ywczà. Zajmuje jej to nie wiele czasu. Na miejscu ma ju swoich sta ych dostawców. Szczególnie sobie ceni du à iloêç rolników, którzy dostarczajà jej zawsze Êwie e warzywa i owoce, dzi ki czemu klienci jej sklepiku sà zawsze zadowoleni. Du à rol gra tu te cena. Czas na Gie dzie to prawdziwa przyjemnoêç dla pani Zosi. Robi tu nie tylko zakupy, ale te mo e sobie pogaw dziç z dostawcami, których dobrze zna. Handel na du à skal Pani Zosia jest jednà z wielu osób, które regularnie rozpoczynajà dzieƒ od wizyty na Praskiej Gie dzie Spo ywczej. Zakupy robià tutaj tak e w aêciciele ekskluzywnych restauracji, sto ówek pracowniczych, barów szybkiej obs ugi, a nawet du ych sklepów. Na czym wi c polega sekret tego miejsca? Praska Gie da Spo ywcza jest rynkiem hurtowym, czyli zespo em hurtowni spo ywczych, gdzie towar dost pny jest od r ki mówi prezes Zenon Dani owski. Za tymi powa nymi s owami kryje si smaczna rzeczywistoêç. Gie da Praska to bowiem liczne hale w których znane warszawskim podniebieniom du e firmy spo ywcze majà swoje hurtownie. Na Praskiej Gie dzie Spo ywczej najwi cej sprzedaje si mi sa. Dopiero w nast pnej kolejnoêci jest nabia, owoce, warzywa i napoje. Co wa niejsze na Praskiej Gie dzie Spo ywczej dzia ajà nie tylko wielcy gracze na rynku. Szczególnà wartoêcià sà liczni rolnicy, którzy ka dego dnia przyje d ajà do Zàbek by sprzedawaç g ównie warzywa i owoce. Ka dego dnia jest ich du o, jednak szczególny ruch jest w sezonie. Ich obecnoêç na Gie dzie cieszy si du à popularnoêcià. Min y ju te czasy, gdzie klienci ekscytowali si plastikowymi owocami w szybko otwierajàcych si supermarketach. DziÊ klienci coraz bardziej doceniajà zdrowà ywnoêç. A ma e gospodarstwa rolne dajà takà gwarancj. Dzi ki aktywnoêci Praskiej Gie dy Spo ywczej na licznych bazarkach osiedlowych czy nie wielkich sklepach znajdujà si Êwie e warzywa i owoce, które trafiajà na warszawskie sto y. Du y udzia w rynku Ma o kto sobie zdaje spraw, e dziennie Warszawa poch ania oko o 300 ton mi sa. A 90 ton tego mi sa pochodzi z Praskiej Gie dy Spo ywczej. Czyli jest to a 35 proc. zjadanego przez warszawiaków mi sa. Praska Gie da Spo ywcza stwarza ramy, dzi ki którym kupcy majà idealne warunki do handlu. Tutaj mo na si potargowaç, negocjowaç ceny, a stali klienci mogà liczyç na pokaêne upusty. Jest to mo liwe równie dzi ki temu, e ludzie handlujàcych przy ulicy Pi sudskiego majà ze sobà bezpoêredni kontakt. Dzi ki temu mo na na bie àco porozmawiaç o produktach, nawiàzaç bli sze kontakty. Zadowolone sà wszystkie strony. Firmy które tutaj handlujà majà fachowà obs ug ze strony Praskiej Gie dy Spo ywczej. Do takich rzeczy nale y sta y dost p do Internetu. Ca y teren jest ogrodzony, oêwietlony i monitoro- Praska Gie da Spo ywcza jest nie tylko pionierem wolnego rynku w Polsce. Kiedy startowa a w 1991 r. na jej terenie handlowa o si z ró nego rodzaju wozów dostawczych, a nawet furmanek. DziÊ to nowoczesny i uzbrojony teren, który spe nia wszelkie wymogi unijne dla handlu. Szczególnie wa ne jest równie to, e Praska Gie da Spo ywcza promuje polskie produkty regionalne. Trzeba przy tym pami taç, e Gie da jest inicjatywà prywatnà, oddolnà. To co ju od dawna dzieje si na terenie Praskiej Gie dy Spo ywczej wkrótce b dzie mia o swoje naêladownictwa na terenie ca ego kraju. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza rozpoczàç program, dzi ki pieniàdzom unijnym, tworzenia na terenie mniejszych miast targowisk, na których swoje produkty b dà sprzedawaç drobni wytwórcy. Przyglàdajàc si tym poczynaniom mo na tylko pogratulowaç Praskiej Gie dzie Spo ywczej tak udanej inicjatywy. To dobry przyk ad, e w Polsce mo na zrobiç coê pozytywnego bez oglàdania si na paƒstwowe czy unijne pieniàdze. 8

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo