HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå"

Transkrypt

1 RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów Tradycyjnych Polskie Smaki JedenaÊcie hektarów dobrych zakupów Restauracja Na Skrajnej Kaledoskop wydarzeƒ w 2010 roku POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

2 Szanowni Paƒstwo, Drodzy klienci i kontrahenci Praskiej Gie dy Spo ywczej WkroczyliÊmy w dwudziesty rok naszej s u by dla aglomeracji warszawskiej i Mazowsza. Uwieƒczony on zostanie galà jubileuszowà, którà zamierzamy zorganizowaç we wrzeêniu 2011 roku. Planujemy tak e inne wydarzenia. Mamy nadziej, e przy Waszym wsparciu, jubileusz dwudziestolecia dzia alnoêci Praskiej Gie dy Spo- ywczej stanie si ogólnokrajowym wydarzeniem. Chcemy pokazaç rol Praskiej Gie dy Spo ywczej w dystrybucji artyku ów spo- ywczych. Wbrew obiegowym opiniom nie jesteêmy jednym z poêredników w handlu. Praska Gie da Spo ywcza nie jest uczestnikiem handlu, a jedynie miejscem gdzie handel si odbywa. My pomagamy w handlu poprzez zapewnienie miejsca z odpowiednià infrastrukturà, umo liwiajàcego z jednej strony sprzeda producentom, a drugiej strony kupno detalistom. Propagujemy najlepsze wyroby polskich wytwórców ywnoêci. Od kilku lat realizujemy projekt Polskie Smaki, którego celem jest promocja zdrowej ywnoêci wytwarzanej z naturalnych sk adników w oparciu o tradycyjne, uznane receptury. Chodzi bowiem o to, eby te produkty by- y dost pne nie tylko na bazarach czy nielicznych marketach jak to jest obecnie lecz by sta y si bardziej powszechne i mo na by o je kupiç równie w sklepach osiedlowych. Dzia aniem które ma na celu zwi kszenie dost pnoêci tych wyrobów sà organizowane Dni Produktów Tradycyjnych Polskie Smaki. Ju dziê zapraszam 19 i 20 maja 2011 roku na kolejnà, siódmà edycje Polskich Smaków. Gratulujàc tegorocznym zwyci zcom, przypominamy o dwóch naszych wyró nieniach. W roku 2011 kupcy znów przyznajà laury w plebiscycie Hurtownia Przyjazna Klientowi, kapitu a zaê statuetki Solidnego Partnera Praskiej Gie dy Spo ywczej. W podzi ce za dotychczasowà wspó prac, i z nadziejà na jeszcze bardziej o ywione kontakty, sk adamy bilans naszych wspólnych dokonaƒ w mijajàcym 2010 roku. Do mi ego spotkania na Praskiej Gie dzie Spo ywczej. Janusz Dàbrowski dyrektor PGS 12 i 13 maja 2010 r. producenci tradycyjnej ywnoêci z Ma opolski, Podlasia i Mazowsza wzi li udzia w VI Dniach Produktów Tradycyjnych Polskie Smaki. Polskie potrawy i tradycyjne produkty zdobywajà konsumentów na ca ym Êwiecie. Wielu ludzi uwa a, e nie ma nic lepszego ni swojskie kie basy, chleb, sery, miody, pierogi czy owoce. JakoÊç, smak, trwa oêç oraz korzystny wp yw na zdrowie to bezkonkurencyjne atuty polskiej, tradycyjnej ywnoêci. Nie ka dy ma jednak dost p do takich produktów, nie ka dy ma czas by je przyrzàdziç, bàdê nie zna ich tajemnych receptur. Praska Gie da Spo ywcza ju po raz szósty, w ramach Dni Produktów Tradycyjnych, postanowi a promowaç polskà ywnoêç, której wyrób jest oparty na starych przepisach, si gajàcych niekiedy wielowiekowej tradycji polskiej kuchni. Praska Gie da Spo ywcza to jeden z najwi kszych rynków hurtowych w Polsce. Codziennie zaopatruje si tu oko o 3 tysi cy sklepów oraz restauracje i firmy cateringowe. Gie da jest najwi kszym dostawcà mi sa i wyrobów mi snych w Warszawie i okolicach. Zaopatruje tak e w mleko, jogurty, jaja oraz ciasta. Oprócz tego handluje produktami delikatesowymi, napojami, warzywami i owocami. Zaletà kupowania na Praskiej Gie dzie jest to, e mo na na niej nabyç wszystko, co jest potrzebne do kompleksowego zaopatrzenia sklepu spo ywczego. Plusem jest tak e mo liwoêç negocjacji cen, upustów, rabatów, co bardziej zach ca klientów. Wspólnie z Praskà Gie dà Spo ywczà Dni Produktu Tradycyjnego zorganizowali: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzàd Miasta Zàbki przy wspó pracy urz dów marsza kowskich województw: ma opolskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Natomiast honorowy patronat nad imprezà sprawowali: Marek Sawicki Minister Rolnictwa Polskie irozwoju Wsi oraz Adam Struzik Marsza- ek Województwa Mazowieckiego. W uroczystym otwarciu VI Dni Produktów Tradycyjnych wzi li udzia : Waldemar Roszkiewicz wicemarsza ek województwa mazowieckiego, Mieczys aw Baszko wicemarsza- ek województwa podlaskiego, Anita Szczykutowicz dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polskie Smaki odwiedzi- a tak e Ewa Kierzkowska wicemarsza ek Sejmu. Do Polskich Smaków zg osi o si ponad 70 wytwórców ywnoêci: zarówno z wi kszych firm, jak i ma ych wytwórni dzia ajàcych przy gospodarstwach rolnych, a tak e z niewielkich przedsi biorstw rodzinnych. Swoje wyroby przedstawili producenci z Ma opolski,

3 Podlasia i Mazowsza. Impreza przypomina a dawne jarmarki, których urok jest nieporównywalny z adnym wspó czesnym supermarketem. Ka dy móg przyjêç, zobaczyç, posmakowaç, kupiç, porozmawiaç o sposobie przyrzàdzania danych produktów, choç nie mo na by o liczyç na zdradzenie przez producentów stosowanych przez nich receptur. Województwo ma opolskie by o reprezentowane na Polskich Smakach po raz pierwszy. Królowa y tradycyjne sery góralskie, chleby, podp omyki, pierogi, ale i przetwory rybne. Na kulinarnej mapie naszego kraju Ma opolska zajmuje szczególne miejsce. To w aênie z tego regionu pochodzi bryndza podhalaƒska pierwszy polski produkt regionalny, którego nazwa jest chroniona i zastrze ona w ca ej Unii Europejskiej. Ma opolska jest tak e ojczyznà oscypka najpopularniejszego wyrobu tatrzaƒskich górali. To w aênie ten doêç twardy, w dzony ser podpuszczkowy, charakteryzujàcy si wyraênym zapachem dymu i s onym smakiem podbi podniebienia wielu polskich ceprów. Bryndza podhalaƒska i oscypek sà produktami wpisanymi do unijnych rejestrów: Chroniona Nazwa Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne. Obecnie, wiele gospodarstw podhalaƒskich, w których jeszcze niedawno produkowano zbo a czy hodowano krowy, rozwija ma e, rodzinne przedsi wzi cia wytwarzajàce regionalne specja y, bàdê specjalizujàce si w agroturystyce. W tym regionie zachowa y si stare odmiany roêlin i ras zwierzàt, a ywnoêç w du- ym stopniu jest wytwarzana metodami tradycyjnymi, w oparciu o tradycyjne receptury. Województwo ma opolskie ciàgle poszukuje mo liwoêci podniesienia wartoêci swoich produktów, które przyczyniajà si do zwi kszenia ró norodnoêci oferty kulinarnej i stanowià cz Êç bogactwa kulturowego ma opolskich obyczajów wiejskich. Wiele wyrobów z tego województwa wpisanych jest na wojewódzkà list produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s u àcà identyfikacji tradycyjnych produktów rolniczych z terenu Ma opolski, a nast pnie promocji tych wyrobów. Do tej pory na tej e li- Êcie znalaz y si mi dzy innymi: oscypek, tyca, kie basa lisiecka, obwarzanek krakowski, Êliwowica àcka, urek po krakowsku, karp zatorski i sól wielicka. Najnowszymi produktami tradycyjnymi z rejonu Ma opol- Smaki po raz szósty ski na liêcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi b dà: ko acz jurajski, kukie ka lisiecka, wódki zdrowotne jarz binka oraz jarz biak izdebnicki. Po raz trzeci w Dniach Produktu Tradycyjnego wzi li udzia producenci z województwa podlaskiego. Zaprezentowali nabia, tradycyjnie wyrabiane w dliny, kiszonki, marynaty, grzyby, miody oraz posiadajàce unijny certyfikat tatarskie pierekaczewniki. Podlascy rolnicy coraz bardziej nastawiajà si na produkcj i promocj lokalnych specja ów rozumiejàc, e wytwarzanie ywnoêci wed ug starych receptur to szansa na rozwój ich gospodarstw. Wiedzà, e kto spróbuje koryciƒskich serów, kindziuka, czy kumpiaka, zostanie ich smakoszem. O wpis do unijnych rejestrów ubiegajà si : pierekaczewnik, miód z Sejneƒszczyzny, lipiec bia owieski (miód nektarowy). Pierwszego dnia tegorocznych Polskich Smaków odby si pokaz wytwarzania pierekaczewnika. Ów specja to wypiek o wyglàdzie przypominajàcym skorup Êlimaka. Efekt ten uzyskuje si dzi ki na o eniu na siebie szeêciu bardzo cienkich warstw rozwa kowanego ciasta, przek adanych serowym, grzybowym lub mi snym farszem i zwini tych w rulon. Tak uformowane ciasto piecze si w okràg ym naczyniu, które nadaje pierekaczewnikowi po- àdany kszta t. W przekroju uwidocznione sà 3

4 liczne warstwy ciasta na przemian z nadzieniem. Z zewnàtrz, w zale noêci od d ugoêci pieczenia, ciasto jest lekko z ote lub rumiane. Pokaz wyrobu pierekaczewnika poprowadzi- a D enneta Bogdanowicz z Tatarskiej Jurty. Pani D enneta, której potraw próbowa niedawno sam ksià Karol, na oczach zgromadzonych wokó goêci niezwykle szybko i sprawnie przygotowywa a to tradycyjne ciasto. Chocia poczàtkujàcy, z ca à pewnoêcià, nie zrobià tej potrawy w takim tempie i z takim rozmachem jak gospodyni Tatarskiej Jurty, to po tak szczegó owym pokazie mo na z powodzeniem wypróbowywaç ten tradycyjny przepis w domu. Jak co roku, swoje wyroby oferowali producenci z województwa mazowieckiego. Na stoiskach prezentowane by y tradycyjne w dliny, produkty pszczelarskie, pieczywo, przetwory owocowo-warzywne, ryby, piwo (w tym bezalkoholowy krzepiak), ciasta, makarony, jaja, obwarzanki, konfitury. Na Mazowszu tradycyjny charakter zachowa a znaczna cz Êç przetwórstwa spo ywczego. Mazowsze jest te regionem o najwi kszej powierzchni u ytków rolnych. W aênie tu mieszczà si wyspecjalizowane obszary, s ynàce w Europie z produkcji owoców i warzyw, hodowli byd a mlecznego czy drobiu. Samorzàd województwa mazowieckiego stale podejmuje dzia ania majàce na celu promocj tradycyjnych produktów z tego regionu. Od trzech lat og aszany jest Konkurs o Laur Marsza ka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów ywnoêci za najlepszy produkt. Dlatego podstawowà grup wêród mazowieckich wystawców Polskich Smaków stanowili w aênie producenci nagrodzeni w tym konkursie. Z grona dwunastu nagrodzonych w tym roku, siedmiu zaprezentowa o si na VI Dniach Produktów Tradycyjnych. Byli to: Bekon z Szyd owca z wyrobami i przetworami mi snymi, browar Ciechan z Ciechanowa z krzepiakiem, pasieka Kurpik Teresy i Czes awa Niedêwiedzkich z Olszewa-Borek z miodami, gospodarstwo agroturystyczne Kurpianka Teresy Szymczyk z Lelisu z pó ksi ycami, sknackami z cebulà i z psiwem kozicowym, S awomir Rosiak z Brzozowa z serami domowymi, Adam i Wojciech Piotrowscy z uromina z miodami oraz Smaki i Aromaty Anny Langowskiej z Koby ki z przetworami owocowymi i warzywnymi. Oprócz wystawców reprezentujàcych tradycje kulinarne regionów, produkty o charakterze tradycyjnym oferowa y równie firmy dzia ajàce na co dzieƒ na Praskiej Gie dzie Spo ywczej. Na stoiskach prezentowane by y mi dzy innymi: tradycyjne w dliny z Econaturalu, smakowite wyroby mi sne Mirjan s. c., oscypki i inne tradycyjne sery firmy Marfor Marceliny Czywillis z Andrychowa, rozmaite w dliny i gotowe potrawy Zak adów Przetwórstwa Mi sa WiR z J drzejowa, aroma- Wystawcy GoÊç specjalny: r Bacówka z Rajbrotu produkcja i sprzeda wyrobów mi snych i w dliniarskich wytwarzanych metodami ekologicznymi. Wystawcy z województwa mazowieckiego: r Smaki i Aromaty Anny Langowskiej z Koby ki konfitury r Gospodarstwo Pasieczne A. W Piotrkowscy z uromina miody i produkty pszczele r Eko-Fruit I. Kostrzewski, I. Chyrzyƒska s. c. z Zakroczymia przetwory owocowo warzywne r Piekarnia Kurpiowska Sp. J. Ba dyga i ubrowski z ysych pieczywo kurpiowskie r Naturalne Produkty Pszczele Jerzy Rosiƒski z T uszcza miody i produkty pszczele r Strawa Sp. z o. o. z Czosnowa wyroby w dliniarskie r Gospodarstwo Agroturystyczne Kurpianka Teresa Szymczyk z Lelis psiwo kozicowe r Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy s. c. z Siedlec pieczywo r S awomir Rosiak z Brzozowa przetwory mleczne r Masarnia W dlin Tradycyjnych Jasiƒscy z Klembowa w dliny i przetwory mi sne r Przetwórstwo i Wyrób W dlin Mariana Pierzcha y z Kozienic wyroby w dliniarskie r Spó dzielnia Mleczarska MLEKOVITA oddzia w Piasecznie produkty mleczne r Gospodarstwo Rolne W i D Marcinkowskich z Radziwi owa Makaron Radziwi - owski r Zak ady Piekarskie OSKROBA Sp. z o. o. z Celestynowa pieczywo i ciasta r Bekon Mieczys aw Podgórski z Szyd owca wyroby w dliniarskie Browar Ciechan z Warszawy piwa r Obwarzanki Odrzywolskie Biƒkowski Jan z Odrzywo u obwarzanki, wyroby w dliniarskie r Pasieka Kurpik Teresa i Czes aw Niedêwiedzcy z Olszewa Borek produkty pszczele Wystawcy z województwa ma opolskiego: r Przetwórstwo Rybne Krak-Marfish Jolanta Piekara z Poskwitowa Przetwory rybne r W adys awa i Andrzej Staszel z Dzianisza sery tradycyjne r Zak ad Produkcji i Obrotu Artyku ami Spo ywczymi TARSMAK Sp. J. z Radgoszczy sosy majonezowe, ketchup r Galicyjskie Gospodartswo Agroturystyczne U Kazika ; Zak ad Przetwórstwa Spo- ywczego Jad o Galicyjskie Kazimierz àtka z Ci kowic wyroby w dliniarskie, pierogi, konfitury, nalewki staropolskie r Magdalena Kr o ek Ryszka z Go czy oscypki, sery góralskie r Piekarnia B. A. Madej Sp. J. z Krakowa pieczywo r Wyrób W dlin Tradycyjnych Wolarek Sp. J. z Nowej Wsi Szlacheckiej wyroby w dliniarskie r F. P. H. U. Jantop Topór-Orawiec Jan z KoÊcieliska pierogi domowe r Bacówka na Wójciênie Waka Andrzeja Stocha z KoÊcieliska sery góralskie r Ma opolski Smak Szymona Kroka z Bia ej Ni nej wyroby w dliniarskie, ekologiczne sery owcze r Restauracja Laguna pierogi z soczewicà, pierogi z kaszankà, schab marynowany, pol dwica marynowana oraz Dom Weselny Akropol pol dwica galicyjska, kaczka po staropolsku, g Ê marynowana Marii Olczyk z Gorlic 4

5 tyczne w dliny Tarczyƒski S. A. z Ujeêdêca Ma ego k. Trzebnicy, dania obiadowe firmy Stoczek ze Stoczka ukowskiego, nabia z Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej we W oszczowej, Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej w Garwolinie, Spó dzielni Mleczarskiej Biomlek (obecnie Bieluch) z Che ma oraz domowe w dliny Grzegorza Jasnowskiego. Osobna grup tworzy y firmy z ca ego kraju, wyró nione znakiem Poznaj Dobrà ywnoêç przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To wa na grupa wystawców, bowiem oznaczenie produktu znakiem jako- Êci jest informacjà dla konsumentów o jego wysokiej jakoêci oraz du ym wyró nieniem dla producentów. WÊród produktów prezentowanych przez t grup wystawców znalaz y si : wielkopolski ser sma ony z Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej TOP TomyÊl, pachnàce owoce Spó dzielczej Grupy Producentów Owoców Nasz Sad z Pabierowic, serki i twaro ki Spó dzielni Dostawców Mleka z Wielunia, tradycyjne przetwory owocowo-- warzywne z Przetwórstwa Owoców i Warzyw Gomar z Lipska oraz z Zak adu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Orzech z Kolbuszowej, wspania e sery pleêniowe Spó dzielni Mleczarskiej Lazur z Nowych Skalmierzyc, nabia z kwasami omega Spó dzielni Mleczarskiej Ostro ka, schabik dworski, kaczka po staropolsku i serduszka z Cedrobu, wachlarz produktów znanej firmy Mokate, miody Sàdeckiego Bartnika ze Stró ów k. Grybowa, serek delfiko Zak adu Mleczarskiego Starco ze Stargardu Szczeciƒskiego, tradycyjne wypieki na zakwasach z piekarni Z oty K os z Dobczyc, serki Spó dzielni Mleczarskiej Jana ze Ârody Wielkopolskiej, majonez Kielecki WSP Spo em z Kielc, w dliny Soko owa, urozmaicony nabia OSM owicz, jogurty i serki OSM Krasnystaw. Jednà z atrakcji VI edycji Polskich Smaków by udzia goêcia specjalnego Bacówki z Rajbrotu. Bacówka zajmuje si produkcjà i sprzeda à wyrobów mi snych i w dliniarskich, ale dodatkowo wytwarza przetwory z owoców i warzyw. Koncentruje si na produkcji tradycyjnych artyku ów ywnoêciowych metodami ekologicznymi. W ofercie firmy znaleêç mo na mi dzy innymi: kie bas swojà, polyndwic Maryny, zadek po paƒsku czy krakowskà suchà. Bacówka przyciàga a goêci Polskich Smaków nie tylko produktami tradycyjnymi, ale i oryginalnym stoiskiem z litego drewna, wokó którego wytworzy a si prawdziwie góralska, swojska atmosfera. Mo na by o usiàêç przy drewnianych awach, zasmakowaç kie basy lub oscypka z grilla, a do tego pos uchaç prawdziwej góralskiej muzyki w wykonaniu kapeli kaberetu Truteƒ. Nic przyjemniejszego ni biesiada Wystawcy z województwa podlaskiego: r Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us ugowe Miland Sp. z o. o. z Bia egostoku wyroby w dliniarskie r Zak ad Mi sny Pelikan Sp. z o. o. z Bia egostoku wyroby w dliniarskie r Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska w Hajnówce z Hajnówki wyroby mleczarskie r F. H. Polinat Jerzego Godoniuka z Siemiatycz grzyby suszone i marynowane, borówki r Spó dzielnia Mleczarska Rospuda z Filipowa wyroby mleczarskie r Stowarzyszenie Macierzanka z Wi ajn ser podpuszczkowy r Z. P. M. EUROPA S i Z Sieliƒscy Sp. j. z Rajgrodu wyroby w dliniarskie r Spó dzielnia Mleczarska Sudovia z Suwa k wyroby mleczarskie r Ser Koryciƒski Swojski Agnieszka Gremza z Korycina sery koryciƒskie r Kruszewskie Przysmaki Katarzyna Sokó z Kruszewa wyroby kulinarne r Pectur Sp. z o. o. z Korycina wyroby w dliniarskie r Gospodarstwo Rolne Tomasz i Anna Nietupscy z Korycina sery koryciƒskie r Agroturystyka Tatarska Jurta z Kruszynian pierekaczewnik, pieremiacze, jeczpoczmaki, kibiny Dostawcy operatorów Praskiej Gie dy Spo ywczej: r F. H. U. Marfor Marcelina Czywilis z Andrychowa sery oraz s woiki z serami w zalewach olejowo-zio owych r Tarczyƒski S. A. z Ujeêdêca Ma ego wyroby w dliniarskie r Stoczek Sp. z o. o. ze Stoczka ukowskiego dania gotowe r Mirjan s. c. z Zàbek przetwory mi sne, wyroby tradycyjne r OSM W oszczowa z W oszczowy produkty mleczne r SM BIOMLEK z Che ma produkty mleczne r OSM Garwolin z Garwolina produkty mleczne Wystawcy Operatorzy Praskiej Gie dy Spo ywczej: r WiR Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mi sa Sp. J. wyroby w dliniarskie r U GRZESIA Sylwia Janiak tradycyjne wyroby mi sne Wystawcy ze znakiem Poznaj Dobrà èywnoêç : r OSM TOP-TomyÊl z Nowego TomyÊla produkty mleczne r SGPO NASZ SAD z Jasienic swie e jab ka r Spó dzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu produkty mleczne r Przetwórstwo Owoców i Warzyw GOMAR z Lipska przetwory owocowo warzywne r ZPOW ORZECH z Kolbuszowej przetwory owocowo warzywne r Spó dzielnia Mleczarska LAZUR z Nowych Skalmierzyc produkty mleczne r Spó dzielnia Mleczarska Ostro ka produkty mleczne r Cedrob z Ciechanowa w dliny drobiowe r Mokate z Ustronia kawy i herbaty r Gospodarstwo Pasieczne Sàdecki Bartnik ze Stró produkty pszczele r STARCO Zak ad Mleczarski ze Stargardu Szczeciƒskiego produkty mleczne r Piekarnia Z oty K os pieczywo r Âredzka Spó dzielnia Mleczarska JANA ze Ârody Wielkopolskiej produkty mleczne r WSP SPO EM Kielce majonez kielecki, ketchup kielecki, przysmak Êwi tokrzyski r SOKO ÓW S. A. z Soko owa Podlaskiego wyroby w dliniarskie r OSM w owiczu produkty mleczne r Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska w Krasnymstawie prod. mleczne 5

6 na Êwie ym powietrzu zapach potraw pieczonych nad roz arzonymi w glami, Êpiew, muzyka... Wydarzeniem o szczególnym charakterze by o wr czenie honorowych odznak Zas u ony dla Rolnictwa przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom aktywnym w promocji produktów tradycyjnych. Otrzymali je: Jolanta Furga dziennikarka telewizyjna, Agnieszka Gremza producentka sera koryciƒskiego, Jolanta Piekara producentka przetworów rybnych, Robert Pietrusiewicz producent w dlin i wyrobów garma eryjnych, Grzegorz Russak promotor produktów tradycyjnych, W adys aw Wolarek producent w dlin oraz Józef Zajkowski pszczelarz. Nagrodzone zosta y te najbardziej pomys owe ekspozycje. W konkursie na najciekawszà prezentacj produktów tradycyjnych nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Agroturystyka Tatarska Jurta D ennety i Miros awa Bogdanowiczów z Kruszynian za produkt tradycyjny pieremiacz, Przetwórstwo Rybne Krak-Marfish z Poskwitowa za zakàsk poskwitowskà oraz Tarczyƒski S. A. z Ujeêdêca Ma ego k. Trzebnicy za kabanosy, szynk i prezentacj wyrobów. Dodatkowo szeêciu firmom przyznano wyró nienia Prezesa Agencji Rynku Rolnego za wyjàtkowoêç produktów prezentowanych w ramach konkursu. Otrzymali je: Pasieka Kurpik Teresy i Czes awa Niedêwiedzkich z miejscowoêci Olszewo Borki miody, Galicyjskie Gospodarstwo Agroturystyczne U Kazika z Cie kowic, Piekarnia B.A. Madej Sp. J. z Krakowa, Jantop Jana Topór-Orawiec z KoÊcieliska pierogi, Mokate herbaty Babcia Jagoda poleca z sokiem oraz Spó dzielnia Mleczarska Sudowia z Suwa k. Drugiego dnia imprezy wystawcy wzi li udzia w spotkaniach informacyjnych dotyczàcych pozyskania Êrodków finansowych z funduszy publicznych, a tak e programu Poznaj Dobrà ywnoêç. O Êrodkach finansowych przeznaczonych na promocj wyrobów tradycyjnych mówi a Anna Szumaƒska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Beneficjentami tych Êrodków mogà byç grupy producentów, które prowadzà produkcj o odpowiedniej, ÊciÊle okreêlonej jakoêci. Dofinansowanie w ramach stosownych funduszy mo na uzyskaç na dzia ania z zakresu promocji, reklamy oraz udzia u w targach. Uczestnicy szkolenia mogli si dowiedzieç: jakie koszty poniesione przez nich mogà zostaç zrefundowane, ile wynosi refundacja, jak wype niç wnioski i gdzie je z o yç, jakie dokumenty do nich do àczyç oraz kiedy nast puje wyp ata refundacji. Z zasadami przyznawania znaku Poznaj Dobrà ywnoêç zapozna a producentów Magdalena Ko ak z biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu przyznawania tego znaku jest promocja produktów wysokiej i sta ej jakoêci, sprawdzonego pochodzenia surowców oraz stosowanych technologii. Znakiem, który przyznawany jest poczàtkowo na okres trzyletni, a nast pnie na okresy pi cioletnie, cieszy si ju ponad 1100 polskich produktów ywnoêciowych wytwarzanych przez blisko 100 firm. WÊród uczestniczàcych w dyskusji na temat korzyêci z posiadania znaku Poznaj Dobrà ywnoêç znaleêli si producenci, których wyroby takim znakiem si legitymujà. Zwrócono przede wszystkim uwag, e ten znak jest istotnym elementem rozpoznawalnoêci produktów spo ywczych na rynku przez konsumentów co powoduje, e sà one poszukiwane w ca ym kraju. Znak stanowi ponadto wa ny element w batalii z nieuczciwà konkurencjà wielkich sieci handlowych, które wykorzystujàc rosnàce zapotrzebowanie na produkty tradycyjne pod nazwà wyrobów tradycyjnych sprzedajà produkty przemys owe. Du e zainteresowanie zwiedzajàcych Polskie Smaki powinno daç wiele do myêlenia hurtownikom i detalistom. Czas na to, aby tradycyjne i regionalne produkty by y szerzej dost pne w mniejszych i wi kszych sklepach, bo na brak popytu narzekaç raczej nie b dà. Sylwia Kowalska 6

7 W Êrod robimy swojskà kie bas Rozmowa z Danielem Twardo, szefem kuchni w restauracji Na Skrajnej Lubi pan kuchni polskà? Tak. Wàtróbki drobiowe z urawinà, schabowy z zasma anà kapustà, lin w Êmietanie czy szarlotka na goràco sà moimi faworytami, choç przyznam, e nie jest to atwa kuchnia. Dotychczas pracowa em w kuchni mi dzynarodowej. Do przygotowania tego typu potraw potrzeba jedynie wizji i kreatywno- Êci kucharza. Musia em sobie przypomnieç wiele przepisów. W polskiej kuchni sà pewne utarte standardy, tzn. kaczka smakuje przewa nie z urawinà, pol dwiczki wieprzowe z sosem kurkowym. W kuchni staropolskiej liczy si bardziej smak ni wyglàd. JeÊli do kaczki podam sos z sera pleêniowego, to ju nie b dzie to danie tradycyjne. W kuchni polskiej trudno jest eksperymentowaç. Smak mo emy wydobyç, u ywajàc dobrej jakoêci produktów. A dania, które serwujecie, nie doêç, e sà smaczne, to jeszcze ciekawie podane. I mówi pan, e wyglàd si nie liczy? Mi o jest dostaç ciekawie skomponowane danie, prawda? Skoro nie ma mo liwoêci eksperymentowania ze smakiem, mo na zabawiç si i zaskoczyç goêci formà. Zwracam na to szczególnà uwag, dlatego moje dania sà pi knie i ciekawie podane. Smak narodowej kuchni to nie tylko sposób przyrzàdzania i przyprawiania daƒ, ale przede wszystkim jakoêç i specyficzny smak produktów. To prawda. Dlatego u ywamy najwy szej jakoêci sk adników, wiele pochodzi z upraw ekologicznych, np. mi so i jaja kur zielononó- ek oraz zio a. Nabia, owoce i warzywa kupujemy na Praskiej Gie dzie Spo ywczej od sprawdzonych producentów. àczymy tradycyjne receptury ze wspó czesnà dba oêcià o bezpieczeƒstwo ywnoêci. Surowce muszà byç nie tylko Êwie e, ale produkowane, przygotowywane, przechowywane i transportowane zgodnie ze standardami HACCP. Cz sto zachwycamy si kuchniami innych narodów, a swojej nie doceniamy. Dlaczego tak jest? Bo jej nie znamy. Mamy bogate tradycje kulinarne, których nie szanujemy. Utar o si przekonanie, e dania kuchni polskiej sà ci kie i t uste. To nieprawda. Dla przyk adu bigos gotuj na g owiênie, która nie jest t usta. Rosó z kury zielononó ki jest chudy, bo ta kura yje na wolnoêci. Ponadto po jej obgotowaniu, wylewam pierwszy wywar i gotuj jà jeszcze raz. Przez to rosó jest delikatny w smaku, a do tego pyszny i aromatyczny. Przekonanie o t ustej i ci kiej kuchni pochodzi z czasów saskich jedz, pij i popuszczaj pasa. Trzeba pami taç, e kuchnie szlacheckie i w oêciaƒska cz sto by y postne. SpecjalnoÊcià restauracji jest pieróg bi gorajski, zwany dawniej krupniakiem. To specja Lubelszczyzny. Jakie inne dania regionalne, promujecie u siebie? Wyszukujemy regionalne przepisy z ca ej Polski, ale g ównie z województwa podlaskiego i lubelskiego. Pieróg bi gorajski jest ma o znany, gdy nikt go nie promuje. Dlatego chcemy podawaç go goêciom, by przekonali si, e jest pyszny, szczególnie w towarzystwie mas a czosnkowego. My podajemy go codziennie. Oprócz tego polecamy m.in. ososia w dzonego na chrupiàcych blinach, tatara wo owego z ó tkiem od kury zielononó ki, okonki sma- onae na sa atach z jajkiem w koszulce, jagni cin na warzywach grillowanych z sosem pieczeniowo-mi towym. Ch tnie wybierana jest przez goêci kaczka z urawinà i jab kiem. Mo na u nas spróbowaç Êwie ych chlebów razowych (z pietruszkà, kminkiem lub suszonymi pomidorami), które codziennie pieczemy. W Êrody robimy swojskie kie basy. Na Podlasiu wyszuka em przepis na bia à kie bas wiejskà i kie bas z Podlasia. Sk adnikiem bia ej jest kasza jaglana, zaê kie basa z Podlasia jest rodzajem kie basy ziemniaczanej. Tarte ziemniaki, zarumieniony boczek, zeszklona na maêle cebulka, a wszystko to przyprawione mieszankà zio owà. OczywiÊcie jest jeszcze to coê, co stanowi o niepowtarzalnoêci smaku tego dania. Ale tego nie zdradz. Mamy równie dania wegetariaƒskie. Powodzeniem cieszà si pierogi z kaszà gryczanà. To rodzaj pierogów ruskich, popularnych na Lubelszczyênie. Skàd pan czerpie przepisy na staropolskie mi siwa? Wykwintnà kuchni dworów szlacheckich mo na odtworzyç. Korzystam ze starych ksiàg kucharskich, ale wiele receptur pozyska em od gospodyƒ, które na festynach, weselach czy te w domu serwujà rewelacyjne dania. W grudniu organizujemy Dni bigosu, na które zaprosimy nie tylko kucharzy, ale i gospodynie, aby wspólnie gotowaç, degustowaç i przede wszystkim zgromadziç ró norodne receptury, bo ka da wieê ma inny przepis na bigos. B dà konkurs i nagrody. Rozmawia a Agnieszka Usiarczyk

8 KUPISZ Ka dego ranka kiedy Warszawa jeszcze Êpi, dziesiàtki samochodów dostawczych przemierzajà ulic Pi sudskiego w Zàbkach. Tam w aênie znajduje si Gie da Praska, która zaopatruje stolic w najlepszej jakoêci jedzenie. JedenaÊcie hektarów dobrych zakupów Rzàd naêladuje WÊród odwiedzajàcych codziennie Gie d jest te pani Zosia. Ju od kilkunastu lat prowadzi niewielki sklepik na jednym z osiedli warszawskiej Pragi Po udnie. Mimo konkurencji ze strony du ych sieci pani Zosia ma swoich sta ych klientów. Doskonale wszyscy si znajà. Pani Zosia wie co ka dy b dzie u niej kupowa. Dlatego te dba o to, eby towaru by o zawsze w sam raz. Przez te wszystkie lata nauczy a si kupowaç takà iloêç produktów, eby mieç gwarancj e wszystko sprzeda. Dzieƒ dla pani Zosi zaczyna si bardzo wczeênie. Ju o Êwicie swoim samochodem dostawczym przemierza puste jeszcze ulice by udaç si na Praskà Gie d Spo ywczà. Zajmuje jej to nie wiele czasu. Na miejscu ma ju swoich sta ych dostawców. Szczególnie sobie ceni du à iloêç rolników, którzy dostarczajà jej zawsze Êwie e warzywa i owoce, dzi ki czemu klienci jej sklepiku sà zawsze zadowoleni. Du à rol gra tu te cena. Czas na Gie dzie to prawdziwa przyjemnoêç dla pani Zosi. Robi tu nie tylko zakupy, ale te mo e sobie pogaw dziç z dostawcami, których dobrze zna. Handel na du à skal Pani Zosia jest jednà z wielu osób, które regularnie rozpoczynajà dzieƒ od wizyty na Praskiej Gie dzie Spo ywczej. Zakupy robià tutaj tak e w aêciciele ekskluzywnych restauracji, sto ówek pracowniczych, barów szybkiej obs ugi, a nawet du ych sklepów. Na czym wi c polega sekret tego miejsca? Praska Gie da Spo ywcza jest rynkiem hurtowym, czyli zespo em hurtowni spo ywczych, gdzie towar dost pny jest od r ki mówi prezes Zenon Dani owski. Za tymi powa nymi s owami kryje si smaczna rzeczywistoêç. Gie da Praska to bowiem liczne hale w których znane warszawskim podniebieniom du e firmy spo ywcze majà swoje hurtownie. Na Praskiej Gie dzie Spo ywczej najwi cej sprzedaje si mi sa. Dopiero w nast pnej kolejnoêci jest nabia, owoce, warzywa i napoje. Co wa niejsze na Praskiej Gie dzie Spo ywczej dzia ajà nie tylko wielcy gracze na rynku. Szczególnà wartoêcià sà liczni rolnicy, którzy ka dego dnia przyje d ajà do Zàbek by sprzedawaç g ównie warzywa i owoce. Ka dego dnia jest ich du o, jednak szczególny ruch jest w sezonie. Ich obecnoêç na Gie dzie cieszy si du à popularnoêcià. Min y ju te czasy, gdzie klienci ekscytowali si plastikowymi owocami w szybko otwierajàcych si supermarketach. DziÊ klienci coraz bardziej doceniajà zdrowà ywnoêç. A ma e gospodarstwa rolne dajà takà gwarancj. Dzi ki aktywnoêci Praskiej Gie dy Spo ywczej na licznych bazarkach osiedlowych czy nie wielkich sklepach znajdujà si Êwie e warzywa i owoce, które trafiajà na warszawskie sto y. Du y udzia w rynku Ma o kto sobie zdaje spraw, e dziennie Warszawa poch ania oko o 300 ton mi sa. A 90 ton tego mi sa pochodzi z Praskiej Gie dy Spo ywczej. Czyli jest to a 35 proc. zjadanego przez warszawiaków mi sa. Praska Gie da Spo ywcza stwarza ramy, dzi ki którym kupcy majà idealne warunki do handlu. Tutaj mo na si potargowaç, negocjowaç ceny, a stali klienci mogà liczyç na pokaêne upusty. Jest to mo liwe równie dzi ki temu, e ludzie handlujàcych przy ulicy Pi sudskiego majà ze sobà bezpoêredni kontakt. Dzi ki temu mo na na bie àco porozmawiaç o produktach, nawiàzaç bli sze kontakty. Zadowolone sà wszystkie strony. Firmy które tutaj handlujà majà fachowà obs ug ze strony Praskiej Gie dy Spo ywczej. Do takich rzeczy nale y sta y dost p do Internetu. Ca y teren jest ogrodzony, oêwietlony i monitoro- Praska Gie da Spo ywcza jest nie tylko pionierem wolnego rynku w Polsce. Kiedy startowa a w 1991 r. na jej terenie handlowa o si z ró nego rodzaju wozów dostawczych, a nawet furmanek. DziÊ to nowoczesny i uzbrojony teren, który spe nia wszelkie wymogi unijne dla handlu. Szczególnie wa ne jest równie to, e Praska Gie da Spo ywcza promuje polskie produkty regionalne. Trzeba przy tym pami taç, e Gie da jest inicjatywà prywatnà, oddolnà. To co ju od dawna dzieje si na terenie Praskiej Gie dy Spo ywczej wkrótce b dzie mia o swoje naêladownictwa na terenie ca ego kraju. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza rozpoczàç program, dzi ki pieniàdzom unijnym, tworzenia na terenie mniejszych miast targowisk, na których swoje produkty b dà sprzedawaç drobni wytwórcy. Przyglàdajàc si tym poczynaniom mo na tylko pogratulowaç Praskiej Gie dzie Spo ywczej tak udanej inicjatywy. To dobry przyk ad, e w Polsce mo na zrobiç coê pozytywnego bez oglàdania si na paƒstwowe czy unijne pieniàdze. 8

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2, woj. mazowieckie

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2, woj. mazowieckie Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2 Numer ogłoszenia: 247095-2014 data zamieszczenia: 28-11-2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Produkty regionalne i tradycyjne oraz idee Slow Food w gastronomii

Produkty regionalne i tradycyjne oraz idee Slow Food w gastronomii Produkty regionalne i tradycyjne oraz idee Slow Food w gastronomii Adam Chrząstowski Szef kuchni Restauracja Ancora Kraków Slow Food Międzynarodowy Ruch dla Ochrony Prawa do Przyjemności : każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku.

Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku. Szanowni Państwo, Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku. Od 12 lat zajmujemy się przygotowaniem oraz dostawą dań dla naszych klientów. Szczególną

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne i rynek produktów bio we Francji 2016-04-15 09:58:11

Rolnictwo ekologiczne i rynek produktów bio we Francji 2016-04-15 09:58:11 Rolnictwo ekologiczne i rynek produktów bio we Francji 2016-04-15 09:58:11 2 Żywność ekologiczna zdobywa we Francji coraz większą popularność. Blisko 88% Francuzów deklaruje okazjonalne spożycie artykułów

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO O BURSZTYNOWY LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIE SMAKI na najlepszy produkt i na najlepszą potrawę

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO O BURSZTYNOWY LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIE SMAKI na najlepszy produkt i na najlepszą potrawę Załącznik do Uchwały Nr 425 /139/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO O BURSZTYNOWY LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIE SMAKI na najlepszy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta cateringowa. Codziennie przygotowujemy oraz dowozimy posiłki regeneracyjne dla pracowników firm.

Oferta cateringowa. Codziennie przygotowujemy oraz dowozimy posiłki regeneracyjne dla pracowników firm. Oferta cateringowa Jesteśmy firmą działającą na rynku już od 10 lat. Z każdym dniem zdobywamy nowe doświadczenia oraz poszerzamy horyzonty kulinarne w zakresie żywienia zbiorowego dla firm, klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW 2 0 1 6 6-7 sierpnia Spływ 500 KAJAKÓW w skrócie: wyjątkowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne o bardzo rozwojowym charakterze dotychczas 3 edycje spływu; stale rosnąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Od czego się zaczęło? W 2006 r. I Festiwal Kuchni Śląskiej Impreza wpisywała się w projekt Polskiej Organizacji Turystycznej zakładający promocję kuchni polskiej W każdym

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU ORGANIZATOR: Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich PARTNER KONKURSU: POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI PATRONAT HONOROWY:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2014 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2014 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Autorka: Renata Knurowska Obszar podstawy programowej: 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Grupa zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.lesnica.pl Leśnica: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom W tym roku Grupa Muszkieterów postanowiła dołączyć do programu walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. W związku z tym 25 i 26 września na terenie 40 supermarketów Intermarché odbędzie się zbiórka żywności

Bardziej szczegółowo

WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID****

WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID**** HOTEL BESKID**** Tel: +48 (18) 440 4000 UL.LIMANOWSKIEGO 1 Dział sprzedaży: 33-300 NOWY SĄCZ Izabela Sowińska+48 669 360 004 marketing@hotelbeskid.pl WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID**** Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO. Przedszkole Nr 407 w Warszawie

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO. Przedszkole Nr 407 w Warszawie METODA PROJEKTU BADAWCZEGO Przedszkole Nr 407 w Warszawie JABŁKO 2014/2015 grupa 4-latków I semestr W pierwszym etapie dokonaliśmy wyboru tematu. Dzieci dość często dostawały jabłka na śniadanie. Większość

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. 1 Urozmaicenie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej diety, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Wartość brutto:...zł, (słownie złotych brutto:. ).

FORMULARZ OFERTY. Wartość brutto:...zł, (słownie złotych brutto:. ). /Pieczęć adresowa / Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ja/my*, niżej podpisany/ni,...... działając w imieniu i na rzecz : NIP...REGON... Nr telefonu.../faksu... Adres e-mail do korespondencji:...

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków.

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Przeglądając rodzinne pamiątki znalazła zakurzoną książkę kucharską swojej Babci, która przetrwała 2 Wojny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

ABC. parkowania na kopertach

ABC. parkowania na kopertach ABC parkowania na kopertach Autor: Danuta Gorajewska Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz J. Zab ocki, prof. dr hab. Ryszard Borowski, Renata Rojtek (Stra Miejska) Konsultacja: dr Joanna Fràckiewicz Koordynator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM SALI VIP GKS BEŁCHATÓW PODCZAS MECZÓW PGE GKS BEŁCHATÓW

WYNAJEM SALI VIP GKS BEŁCHATÓW PODCZAS MECZÓW PGE GKS BEŁCHATÓW WYNAJEM SALI VIP GKS BEŁCHATÓW PODCZAS MECZÓW PGE GKS BEŁCHATÓW 1. URODZINY, SPOTKANIE BIZNESOWE, IMPREZA TOWARZYSKA? Gdzie zorganizować nieformalne spotkanie biznesowe, imprezę towarzyską czy może urodziny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa 06 luty 2014 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wykonania usługi cateringowej (kody CPV: KOD CPV

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI

SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI Wraz z organizacją wesela zapewniamy m. in.: - Uroczyste powitanie szampanem - Bezpłatny apartament dla Nowożeńców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo