Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet"

Transkrypt

1 Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Jakub Czaplicki Paweł Buczek Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH Kraków, Aleja Mickiewicza 30 Streszczenie W pracy zaproponowano definicję obliczeń rozproszonych, omówiono pojęcia z nimi związane i podano ogólny schemat każdego takiego przedsięwzięcia. Dokonano przeglądu zagadnień rozwiązywanych obecnie takimi metodami, skupiając się zwłaszcza na tych, które wykorzystują charakterystykę architektury sieci Internet. Zapropnowano klasyfikację. Na podstawie analizy reprezentatywnych przykładów podano zbiór cech, które kwalifikują dany problem jako efektywnie rozwiązywalny przez obliczenia rozproszone. Dołączona została także lista najpopularniejszych narzędzi programowania rozproszonego. Słowa kluczowe: obliczenia rozproszone, Internet Abstract In this paper a defintion of distributed computing was propsed and the assiociated concepts were discussed. There was also given a general pattern of such types of ventures. Also a survey of this kind of problems was given. Attention was focused on the computations taking advantage of the features specific to the architecture of Internet. There was a classification suggested and basing on the analysis of representative examples, the set of characteristics, which allow solving the problem using distributed computing, was given. The list of the most common distributed programing tools was added. Keywords: distributed computing, Internet 1 Wprowadzenie Już we wczesnych latach rozwoju informatyki dostrzeżono szereg problemów, które mogły być efektywnie rozwiązywane jedynie poprzez użycie maszyn wieloprocesorowych. Klasyczny przykład zadania obliczeniowego, które jest obecnie rozwiązywalne (z użyciem obliczeń współbieżnych), a którego nie da się zaimplementować na maszynie sekwencyjnej, został opisany w [1]: animacja obiektu trójwymiarowego w rozsądnym czasie z wysoką rozdzielczością przekracza o cztery rzędy wielkości moc obliczeniową najszybszych maszyn jednoprocesorowych. Architektury równoległe radzą sobie z tym zadaniem znakomicie, co 1

2 widać w większości współczesnych filmów. Dzisiejsze zagadnienia nauki i techniki coraz częściej wymagają mocy obliczeniowej na tyle dużej, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest odwołanie się do metod zrównoleglających. Z powodu naturalnej rzadkości występowania maszyn wieloprocesorowych i ogromnych kosztów ich użytkowania, do niedawna tylko wielkie organizacje miały dostęp do narzędzi pozwalających rozwiązywać problemy typu opisanego powyżej. Ostatnimi czasy jednak uwidoczniła się w tym względzie demokratyzacja: pokonanie wąskiego gardła transferu i niesamowity wzrost możliwości pojedynczego komputera klasy PC (nawet z nieprofesjonalnym systemem operacyjnym) uczyniło z sieci Internet superkomputer biednego człowieka [2]. Już dawno dostrzeżono, że w Sieci marnotrawione są tysiące cykli CPU i podjęte zostały próby ich wykorzystania. Sukces niekomercyjnych projektów takich poszukiwanie obcych form życia we wszechświecie, czy ogromnych liczb pierwszych pokazał, że pomysł taki nie jest mrzonką. W naszej pracy chcemy skupić się właśnie na obliczeniach rozproszonych w Internecie. Postaramy się sklasyfikować prowadzone obecnie projekty tego typu i podać kryteria pozwalające ocenić, czy pojawiający się nowy problem nie mógłby być efektywnie rozwiązany w taki właśnie sposób. Umiejscowimy obliczenia rozproszone na tle takich pojęć jak obliczenia grid lub peer-to-peer. Główną inspiracją było dla nas pojawienie się szeregu bibliotek, które pozwalają tworzyć aplikacje rozproszone w sieci przy minimalnym obciążeniu projektanta zadaniem zapewnienia niezawodności transferu danych. Obecnie każdy średnio doświadczony programista może pokusić się o sięgnięcie po zasoby nie tylko informacji, ale także mocy obliczeniowej Internetu. Praca ta służyć ma więc przede wszystkim studentom i innym nieprofesjonalistom, bowiem z naszego doświadczenia wynika, że nawet te grupy użytkowników komputerów stają czasem przed problemami, które przekraczają możliwości domowego PC. 1.1 Definicje Poniżej podajemy spis krótkich definicji umożliwiających scharakteryzowanie obliczeń rozproszonych w sieci komputerowej. 1. Równoległość Jest to wykonywanie w tym samym czasie szeregu zadań składających się na logiczną całość. Rozróżniamy równoległość: procesową: każdy ze współpracujących elementów jest dość złożony i pełni wyspecjalizowaną funkcję. Elementy komunikują się rzadko i mogłyby pracować sekwencyjnie. tablicową: elementy współpracujące są prostej budowy i wykonują identyczne zadania. potokową: kolejne elementy korzystają z rezultatów pracy swych poprzedników. Z równoległością taką mamy do czynienia np. na taśmie produkcyjnej. 2. Obliczenia współbieżne Jest to taka klasa procesów i programów, które są w trakcie wykonywania w tym samym czasie, mogą więc być realizowane na maszynie jednoprocesorowej z podziałem czasu. Ich najważniejszą cechą jest możliwość dekom- 2

3 pozycji funkcjonalnej programu, czyli podziału zadań między wyspecjalizowane i niezależne moduły oprogramowania. Przykładem może być rozbicie programu na części odpowiedzialne za komunikację z użytkownikiem i przetwarzanie danych. 3. Obliczenia równoległe Obliczenia współbieżne prowadzone z użyciem wielu procesorów. Każdy z procesorów wykonuje niezależne zadanie wyodrębnione w wyniku dekompozycji. 4. Obliczenia rozproszone W tej pracy będzie oznaczać to obliczenia równoległe bez wspólnej przestrzeni adresowej dla wykorzystywanych procesorów. 5. Sieć komputerowa Wieloprocesorowa maszyna wirtualna w pamięcią lokalną. Jej charakterystyczne cechy zostaną omówione w dalszej części pracy. 1.2 Uniwersalne metody oceny efektywności Nie każdy problem nadaje się do rozwiązywania w architekturach wieloprocesorowych. Jest niezwykle istotne, aby ocenić właściwie, czy nakład pracy i kosztów potrzebnych na zrównoleglenie obliczeń będzie współmierny do wyników Prawo Amdahla Główną korzyścią płynącą z użycia wielu procesorów jest zwiększenie wydajności obliczeń. Nie należy się jedna spodziewać, że czas obliczeń będzie odwrotnie proporcjonalny do ilości procesorów. Istnieją teoretyczne ograniczenia zmniejszenia czasu obliczeń. Zdefiniujmy współczynnik przyspieszania zadania o wielkości n dzięki zrównolegleniu na p procesorów: S(n, p) = T (n, 1) T (n, p) T (n, p) jest czasem wykonywania zadania o rozmiarze n przez p równolegle pracujących procesorów. Niech β(n) będzie udziałem części sekwencyjnej w T (n, 1) (tzn. takiej, której nie da się zrównoleglić- zakładamy, że pozostała część T (n, 1) może być rozłożona równolegle pomiędzy dowolną liczbę procesorów). Prawo Amdahla głosi: 1 n lim S(n, p) = p β(n) Oznacza to, że nie można osiągnąć dowolnie małego czasu obliczeń. Im bardziej problem T (n, 1) jest sekwencyjny, tym mniejszy zysk ze zwiększnia liczby procesorów Skalowalność Skalowalność jest własnością systemu (zarówno sprzętu jak i oprogramowania) polegającą na elastycznym dopasowywaniu się do zmiennej liczby procesorów. 3

4 Niech w(n) będzie nakładem pracy na rozwiązanie danego problemu o rozmiarze n a h(n, p) na komunikację między p współpracującymi nad tym problemem procesorami. Sprawność wyraża się wzorem: η(n, p) = w(n) w(n) + h(n, p) = h(n,p) w(n) h(n, p) jest rosnącą funkcją p, czyli sprawność spada, jeśli zwiększając liczbę procesorów nie zwiększymy wielkości n zadania. Funkcja stałej sprawności (ang. isoefficiency function) określa dla danego systemu i problemu rozmiar zadania, który pozwala utrzymać stałą sprawność, w funkcji p. Im wolnej ów rozmiar rośnie z p, tym bardziej skalowalna jest architektura. 2 Ogólny schemat prowadzenia obliczeń rozproszonych w sieci Internet 2.1 Obliczenia rozproszone Ponieważ sieć komputerowa może być traktowana jako wirtualna maszyna równoległa z pamięcią lokalną, w momencie tworzenia projektu opartego na obliczeniach rozproszonych, należy brać pod uwagę wymogi narzucane na narzędzia programistyczne. Muszą one pozwalać na: umieszczanie i uruchamianie procesu (programu) na zadanym komputerze - kliencie konwersję typów danych między różnymi maszynami (tzn. o różnych platformach hardware i software) obsługę protokołów sieciowych Pierwszy wymóg spełniany jest dzięki tzw. demonom. Są to programy umieszczone na serwerach umożliwiające stały dostęp pewnych zasobów innym komputerom w sieci. Zazwyczaj uruchamiane są po włączeniu komputera. Program użytkownika, jest zatem (w myśl tej terminologii) klientem (używającym zasobów) demona. W odróżnieniu od systemów równoległego przetwarzania danych, gdzie podstawową architekturą systemu jest: wiele klientów - jeden serwer, w obliczeniach numerycznych stosuje się hierarchiczną strukturę : jeden klient - wiele serwerów. W takiej architekturze klient pełni rolę koordynatora, a serwery - jednostek lokalnych. Do koordynowania połączeń klientów z serwerami, służy katalog serwerów, na którym podrzędne serwery dokonują rejestracji, oraz z którego klienci pobierają identyfikatory serwerów, natomiast wszystkie komunikaty zbierane są we wspólnym kanale komunikatów. W każdym projekcie opartym na obliczeniach rozproszonych w Internecie może uczestniczyć każdy użytkownik Sieci. Uczestnictwo w projekcie obejmuje rejestrację, (utworzenie indywidualnego konta uczestnika), ściągnięcie małego programu klienckiego na komputer użytkownika a następnie jego uruchomienie. Program ten pobiera porcje danych od centrum projektu (jednego z najbliszych serwerów) oraz wykonuje obliczenia. Po ich ukończeniu wynikowa porcja danych jest wysyłana do serwera oraz jest ściągana następna porcja danych (serwer wykorzystuje protokół oparty na HTTP (ang. Hyper Text Transfer Protocol), co pozwala nawiązać 4

5 Rysunek 1: Schemat prowadzenia obliczeń rozproszonych. Strzałki wskazują kierunek przepływu danych. Opis w tekście. połączenie z klientem znajdującym się za firewall em). Wszystko to dzieje się w tle, przy niewielkim (praktycznie żadnym) udziale użytkownika. Dlatego też oprogramowanie dla klientów nie powinno wymagać znajomości zasad działania obliczeń rozproszonych. Powinno być na tyle proste w instalacji i obsłudze, aby użytkownik o dowolnym stopniu zaawansowania wiedzy komputerowej mógł bez problemu rozpocząć udział w projekcie. Program musi działać jako proces w tle lub jako wygaszacz ekranu, tak aby maksymalnie wykorzystywał czas w którym procesor jest bezczynny. Kluczem do pomyślnego rozwoju projektu jest działanie programu klineta w środowiskach niemal wszystkich systemów operacyjnych. By projekt mógł działać na różnych platformach, musi on korzystać z wielowątkowej architektury, w której jeden wątek odpowiada za przesyłanie i przetwarzanie danych, a inny zajmuje się graficznym interfejsem użytkownika. 2.2 Porównanie z innymi technikami Obliczenia rozproszone nie powinny być mylone z przedsięwzięciami peer-to-peer lub grid Peer-to-peer Peer-to-peer oznacza logiczna sieć węzłów skomunikowanych poprzez protokoły sieciowe. Każdy węzeł ma połączenie z innym. Zazwyczaj ta technologia jest 5

6 obliczenia rozproszone superkomputer cluster koszty rzędu 1% ceny superkomputera ogromny początkowy duży początkowy nakład i dużo nakład finansowy, który finansowy, który szybko mniejsze niż cluster szybko traci na wartości traci na wartości wymagania minimalne-używa wymaga specjalistycznego wymaga wielu spec- sprzetowe zasobow już posiadanych sprzęjalistycznych komput- komputerow tu, odpowiedniego erów, odpowiedniego chłodzenia, zasilania, chlodzenia, zasilania, etc. etc. utrzymanie małe-czas administratora duże-czesci zamienne, duże-czesci zamienne, strata produktywności strata produktywności przez okres wyłączenia przez okres wyłączenia (np. przerwy techniczne), (np. przerwy techniczne), czas administra- tor czas administratortora ryzyko małe duże duże uszkodzenia administracja jedna osoba może nadzorować dziesiątki tysięcy komputerów z serwera pojedynczej centrali intensywna administracja intensywna administracja starzenie systemu się małe - samoaktualizujące się oprogramowanie, wartoś sieci wzrasta wraz ze wzrostem ilości przyłączonych (coraz szybszych) komputerów duża - zbyt duże koszty częstego aktualizowania sprzętu Tabela 1: Porównanie obliczeń rozproszonych i prowadzonych na superkompurach i w klastrach. duza - zbyt duże koszty częstego aktualizowania sprzętu 6

7 Rysunek 2: Schemat obliczeń w projekcie Przykład jest modelowy. Znakomita większość innych przedsięwzięć powiela tę strukturę. Dane (surowe i obrobione) są przetrzymywane na serwerze danych. Osobny serwer zawiaduje komunkacją z klientami. wykorzystywana w celu dzielenia (ang. sharing) plików. Szerszy komentarz w [7] Grid Frima Sun definiuje to pojęcie jako: infrastrukturę sprzętu i oprogramowania, która zapewnia niezawodny, spójny, łatwo modyfikowalny i niedrogi dostęp do środków obliczeniowych. Chociaż grid może obejmować PC, zawyczaj jest zorientowany na silne maszyny, aby wykorzystać okresy ich przestojów [4, 6]. 3 Przegląd projektów Z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc przybywa ilość projektów związanych z obliczeniami rozproszonymi, które opierają się o zasoby komputerów podłączonych do Internetu. Aby zachęcić jak najwięcej osób do udziału w danym projekcie, niektóre firmy wprowadzają nawet nagrody pieniężne dla osoby która odnajdzie najlepsze rozwiązanie danego problemu. Poniżej przedstawimy krótkie opisy projektów planowanych lub będących aktualnie w użyciu, skupiając swą uwagę na projektach związanych z fizyką. Obliczenia rozproszone w projekcie ATLAS : Wielki zderzacz hadronów (LHC) w CERNie otworzy nowe możliwości w fizyce cząstek elementarnych ze względu na dużo większą energię zderzeń niż dotychczasowe akceleratory. Jeden z dwóch wiodoących eksperymentów LHC : ATLAS, jest konstruowany w 150 instytutach z całego Świata. Detektor będzie docelowo zbierał ogromne ilości informacji. Rząd wielkości surowych, nieprzetworzonych danych jakie będą generowane jest przewidywany na 100 MB na sekunde (!) i 10 PB na rok. Skala obliczeń jest bezprecedensowa, więc do pełnego zrealizowania programu ATLAS niezbędne 7

8 Rysunek 3: Projekt Muon1 będą technologie oparte na obliczeniach rozproszonych. Polegałaby one umożliwliwieniu współpracy szerokiej liczbie systemów komputerowych, która dostarczyłaby możliwości obliczeniowych fizykom w ich własnych instytutach. Dzięki takiemu systemowi naukowcy mieliby pełny udział w rozwoju i przeprowadzaniu programu naukowego ATLAS. Ponadto wprowadzenie do badań obliczeń rozproszonych opartych na sieci Internet, mogłoby znacznie wspomóc program. Przykładem może być tu próba symulacji elementów akceleratora programu naukowego RAL (Rutherford Appleton Laboratory,Oxfordshire, UK) Neutrino Factory, której celem jest znalezienie najoptymalniejszych parametrów akceleratora. Założeniem projektu Distributed Particle Accelerator Design (stworzony przez Stephen Brooks a - studenta matematyki z Oxfordu) jest - nie testowanie wielu możliwości rozwiązań (jak to ma miejsce w wielu projektach), lecz użycie inteligentnego algorytmu koncentrującego poszukiwania rozwiązań w okolicach najefektywniejszych wyników otrzymanych jak dotąd. Wykonanie projektu wydaje się banalne : każdy użytkownik instaluje na swoim komputerze program, który stara się znaleźć najoptymalniejsze paramety akceleratora o zadanej konfiguracji, a następnie, gdy plik z wynikami przekroczy 100 kb, program automatycznie łączy się z serwerem poprzez FTP i zgrywa na serwer plik z danymi. Inne projekty związane z fizyką: climateprediction.net - projekt mający na celu użycie symulacji Monte Carlo w celu przewidywanie zmian klimatu Ziemskiego na 50 lat wprzód. Jest on w końcowej fazie przygotowań, a rozpoczęcie obliczeń planowane jest na początek 2003 roku - jest największym i najbardziej znanym projektem opartym na obliczeniach rozproszonych w sieci Internet. Jest projektem prowadzonym przez zespół naukowców z Uniwersytetu Berkeley, mającym za zadanie rozstrzygnąć możliwość istnienia inteligentnej formy życia poza Ziemią. Zbierane dane z radioteleskopu w Arecibo ska rozdzielane na małe fragmenty, a następnie analizowane na komputerach klientów. Dzięki komputerom biorkacym udział w moc obliczeniowa 8

9 całego projektu osikagnęła poziom ZettaFLOP ów operacji zmiennoprzecinkowych. Analytical Spectroscopy Research Group - cel analogiczny jak w różni się jedynie metodami analizowania danych. eon - pomoc w rozwoju badaniań - obliczanie ewolucji czasowych systemów o skali atomowej Nuclear Material Container: The Gamma Flux Project - celem jest zaprojektowanie najbezpieczniejszego konteneru na odpady radioaktywne. GRobots - planowany projekt oparty na obliczeniach rozproszonych - modelowanie i symulacja rozwijajkacej się nanotechnologii Przykłady projektów związane z matematyką: Pi(x) Project - celem jest znalezienie jak najwiėkszej ilości liczb po przecinku. Ostatni rezultat miał 4*10 22 liczb po przecinku. Distributed Search for Fermat Number Divisors - znalezienie dzielników liczb Fermata. Ponadto ok. 20 projektów. Projekty związane z naukami przyrodniczymi: - projekt badający ewolucję. Pierwsza symulacja użyta w projekcie, miała za zadanie pomóc w odkryciu potencjalnych przyczyn genetycznych wyginiėcia różnych gatunków. - symulacje złożonych protein, w celu ich lepszego zrozumienia łączenia się, gromadzenia, etc. - projekt mający na celu pomoc w projektowaniu nowych protein, oraz genów, jak również dokładniejsze zrozumienie procesów ewolucji, oraz działania naturalnych genów. Ponadto ok. 10 projektów. Kryptografia - głównie projekty mające na celu badanie zabezpieczeń - możliwości łamania kodów. distributed.net Ponadto ok.3 projekty. Internet Capacity Calibration - testuje oraz monitoruje stan stron internetowych w czasie rzeczywistym, kontrolując czas ich wczytywania. Ponadto ok.3 projekty. 9

10 Finanse MoneyBee - projekt używający sieci neuronowych w celu analizowania wykresów giełdowych i próby przewidywania przyszłych trendów. Sztuka Gry electric sheep - projekt działający jako screen saver. Wyświetla animowane płomień fraktalny podczas renderowania obrazów do nastėpnej animacji. Wymagany stałe połáczenie z Internetem. Internet Movie Project - renderuje obrazy dla animacji komputerowych, powstałych w ramach projektu Internet Movie Project. The Distributed Chess Project - studia szachowe : używając sieci neuronowych, znajduje zbiór najlepszych położeń figur znając końcowe ruchy (np. mat w n-ruchach). Ponadto ok.4 projekty. 4 Klasyfikacja i cechy charakterystyczne najczęściej stosowanych systemów Sieć komputerowa opiera się na dużej ilości stosunkowo słabych maszayn, kiepsko ze sobą skomunikowanych. Dlatego poszczególne węzły powinny wykonywac zadania proste i niewymagające częstego transferu danych. Zazwyczaj więc algorytmy implementują logiczną (a czasem i rzeczywistą) równoległość tablicową i rzadziej potokową. Klasyfikacja przedsięwzięć może opierać się według nas na nastepujących głównych kryteriach: 1. Model synchronizacji odległych wątków procesy na odległych maszynach nie wymagają w ogóle komunikacji. Wyniki obliczeń i nowe dane do przetworzenia mogą być przesyłane w dowolnym czasie, jak dzieje się to w wiekszości opisanych przypadków. Główny program wykonuje się na serwerze, zlecenia (np. obliczenia wartości funkcji) zlecane sa węzłom. co pewien czas niezbędne jest zebranie wszystkich wyników, aby zaplanowac rozdział zadań obliczeniowych w następnym etapie. Ujednolicenie takie jest zazwycaj bardzo czasochłonne, dlatego jest stosowane rzadko. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest Muon1. przetworzone dane przekazywane są za pośrednictwem serwera do węzłów odpowiedzialnych za ich dalszą obróbkę. Jest to implemntacja równoległości potokowej. Jest stosowana rzadko. 10

11 utworzona zostaje przestrzeń krotek. Szerzej o tym przy omawianiu narzędzi: rozwiązanie to stosuje pakiet Linda. 2. Stopień ujednolicenia zadań każdy z węzłów wykonuje to samo zadanie węzły podzielone są na grupy, z których każda ma odmiene zadania - stosowane w rzypadku równoległości potokowej. Jak już wspomniano powszechne jest pierwsze rozwiązanie. 3. Ziarnistość problemu Ziarnistość problemu oznacza łatwośc dekompozycji funkcjonalnej zadania. W ocenie przydatne są podane na wstępie metody szacowania efektywności. 4. Czas trwania projekt jest nieograniczony w czsasie, bo nieograniczone są dostepne dane (np. istnieje ściśle określone zdanie do rozwiązania. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem są obliczenia silnie zdekomponowane, niewymagajace regularnej komunikacji i o niewielkim udziale części sekwencyjnej, nieograniczone w czasie. 5 Zagadnienie modelowe Aby metoda rozwiązania problemu spełniała wyliczone wyżej cechy, powinien on: wiązać się z wykonywaniem wielu drobnych, powtarzających się czynności (np. oblicznie wartości funcji, testowanie alternatyw rozwoju układu optymalizacji lub symulacji, sortowanie cześci dużych tablic, etc.). nie wymagać zachowania kolejności obliczeń (szczególnie wżne w symulacjach rozproszonych). nie wymagać całościowej analizy dużych zbiorów danych oraz przetrzymywania na dysku klienta dużych plików. pozwalać na długi czas użytkowania tego samego oprogramowania klienckiego. Wiele typowych zadadnień spełnia podane kryteria: właściwie wszytkie, które wymieniliśmy w poprzednim rozdziale. Wady obliczeń rozproszonych są oczywiste i obejmują: znacznie dłuższy czas trwania w stosuku do obliczeń na mainfraem ach, konieczność wykorzystywania dośc skomplikowanych bibliotek komunikacyjnych, w końcu duży nakład pracy na zrównoleglenie. Inną wadą jest nieokresloność czasu wykonania zadania - nie może on być jedynie szacowany. 11

12 6 Narzędzia do programowania w sieciach komputerowych Współcześnie programista ma do wyboru bardzo wiele metod programowania w architekturach o pamięci lokalnej. Pierwsze, historyczne już rozwiązania wymagały w użyciu niezwykłej wprawy i szybko zanikły. Należały do nich języki CSP (Communicating Sequential Processes) oraz OCCAM. Metody składające się na obecny standard są bardzo bogate. Omówimy spośród nich kilka przykładów. Naszą ambicją nie jest pełny przegląd, lecz wskazanie mnogości problemów, wymagających rowiązania w obliczeniach rozproszonych, i ogólne wskazanie kierunku poszukiwń odpowiedniego narzędzia. Pamięć rozproszona nie wymaga stosowania charakterystycznych mechanizmów programowania równoległego, jak zamek czy semafor. Jednak cena za to jest wysoka: projektant właściwie sam musi zadbać o transfer danych (ominiete zostało to w HPF). Do niedawna praktycznie jedyną metodą realizacji tego były komunikaty. Obecnie wypracowane nowe metody pozwalają na wykorzystanie przestrzeni krotek (Linda) lub bardziej wyrafinowanego wykorzystania komunikatów (RPC). 6.1 Mechanizm gniazdek Interfejs ten pozwala na przekazywanie danych między procesami na różnych komputerach. Podstwowym obszarem komunikacji jest gniazdko (ang. socket). Jest to de facto (w systemach UNIX) deskryptor pliku niskiego poziomu. Jest to uchwyt (ang. file handle) do identyfikacji protokołu i aplikacji [10]. Kilka pojęć [9]: socket address: zbiór informacji określajacych protokół, adres lokalnego węzła (np. adres IP) i lokalnego procesu (port). association: zbiór informacji określajacych protokół, adres węzła lokalnego i zdalnego, proces lokalny oraz zdalny. half-assiociation: dwa gniazdka określające po obu stronach kooperujące procesy. Możliwa jest komunikacja połączeniowa i bezpołączeniowa (patrz [9]). Z połączeniem stosowane są protokoły: TCP/IP, UNIX streams, SPX. Bez połączenia: UDP (Unix Domain Protocols), UNIX datagram i IPX (Internetwork Packet Exchange - bezpołączeniowy protkół Novell NetWare). W przypadku bez tworzenia połączenia nadawca każdorazowo musi określić odbiorcę datagramu. Rozwiązanie ma ograniczenia: kotrola poprawności transmisji należy do aplikacji, ograniczony jest rozmiar przesyłanych danych. Komunikacja połączeniowa wymaga utworzenia typowej aplikacji klient-serwer, lecz w zamian pozwala na połączenie full duplex, multipleksowane. Połączenie logiczne jest wtedy identyfikowane przez association. Choć jest standardem, użycie gniazdek nie jest pozbawione wad: skomplikowany sposób adresowania. dane przesyłane są w formacie binarnym. Jako ciąg bajtów nie mogą być w żaden sposób analizowane. 12

13 Niekompatybilność obsługi gniazdek w różnych systemach i zależność implementacji od protokołu. Właśnie to utrudnia stosowanie gniazdek w rozwiązaniach nieprofesjonalnych. 6.2 High Performance Fortran HPF jest językiem dyrektyw zrównoleglających dla maszyn z pamięcią lokalną - jest rozszerzeniem Fortranu 90. HPF jest prostszym narzędziem niż języki dyrektyw zrównoleglających dla maszyn z pamięcią wspólną MIC lub OpenMP. Dotyczy on tylko jednego aspektu równoległości - a mianowicie równoległości danych (ang. data parallelism). Umożliwia to wykonanie tej samej operacji na różnych częściach złożonych struktur danych, głównie tablic. Podstawową zaletą HPF jest prostota programowania, mimo że jest to narzędzie dla maszyn z pamięcią lokalną. Wadą natomiast jest to, iż jego zastosowanie ogranicza się do zrównoleglania drobnoziarnistego (ze względu na częstotliwość synchronizacji zadań - po każdej instrukcji). Narzędzie to zostało sztucznie przeniesione na obszar sieciowych obliczeń rozproszonych. 6.3 Linda Linda jest rozszerzeniem najbardziej popularnych języków do obliczeń równoległych, czyli Fortranu oraz C/C++, umożliwiającym dostęp do globalnej bazy danych, zwanej przestrzenią krotek (ang. tuple space), oraz uruchamianie procesów równoległych. Rekordy w tej bazie danych, czyli krotki, mogą składać się z różnych pól, które mogą być liczbami, tablicami liczb lub stringami, a w C także rekordami. Odczytywanie ich polega na wyszukaniu elementu, którego odpowiednie pola są zgodne z wzorcem podanym w instrukcji czytania. Umożliwia to identyfikowanie elementów za pomocą, na przykład, ciągu znaków, czyli emuluje identyfikowanie zmiennych w programie za pomocą nazw. Ponieważ identyfikatory te we wszystkich procesach prowadzą do tych samych krotek, mamy do czynienia z wirtualną pamięcią wspólną. 6.4 Narzędzia obiektowe Sensem sieciowego programowania obiektowego jest maksymalnie głębokie ukrycie przez narzędzia mechanizmów komunikacji klient-serwer. Procedury używane przez węzły, to namiastki (ang. stubs). Mają one formalną postać procedur, ale ich zadaniem jest tylko dostarczenie wywołań do węzła. W przeciwieństwie do rozwiązań typu gniazdek, mechanizmy obiektowe uwalniają użytkownika w dużym stopniu od dbałości o komnikację. Mechanizm RPC (ang. Remote Procedure Call): metoda ta polega na wywoływaniu procedury w odległym węźle przez proces lokalny. Zalicza się on formalnie do technik obiektowych, lecz nie spełnia wpółczesnych wymagań. Proces wywołania procedury, oczekiwania na wynik i transferu danych jest dla użytkownika przezroczysty. Standard lansowany przez firmę Sun. RMI (Java) umożliwia zdalne wywoływanie metod w środowisku obiektowym Javy. Możemy w nim tworzyć i uruchamiać zdalne obiekty (tj. takie, których metody możemy wywoływać również w innych maszynach 13

14 wirtualnych JVM, niż ta w której znajduje się tenże obiekt), oraz wywoływać metody zdalne tych obiektów w dowolnych maszynach wirtualnych JVM mogących komunikować się ze zdalnym obiektem za pomocą sieci. CORBA (ang. Common Object Request Broker Architecture) definiuje standardową architekturę brokera obiektów tzw. ORB. Twórcą tego standardu jest grupa OMG. CORBA, opierając się na RMI, jest on całkowicie niezależny od jakiegokolwiek systemu operacyjnego jak i żadnego języka programowania. Aktualnie istnieją implementacje tego standardu dla takich języków jak: C, C++, Java, Ada i wiele innych. Jest wiele powodów aby używać tego środowiska: pozwala na skomunikowanie aplikacji pisanych w różnych językach, uniezależnia od protokołu i systemu operacyjnego. ORB (ang. object request broker) jest pośrednikiem pomiędzy klientem a implementacją obiektu. Wszystkie żądania wychodzące od klienta przechodzą przez ORB i jego zadaniem jest powiadomienie odpowiedniego obiektu o zaistniałym zdarzeniu. COR- BA jako taka została stworzona aby ułatwić i ustandaryzować tworzenie obiektowych aplikacji rozproszonych. Udostępnia ona takie mechanizmy jak: przezroczystość położenia obiektu, bezpieczeństwo używania obiektów, łączenie kodu napisanego w różnych językach i wiele innych. COR- BA ma swoje podstawy zakorzenione przede wszystkim w RPC - rozwija ona pojęcia znane z RPC i uogólnia je na obiekty. Dzięki niezależności od języka programowania ORBy zaimplementowane przez różne organizacje w różnych językach, dzięki protokołom komunikacji między nimi, potrafią porozumiewać się i działać jak jeden system. To właśnie metody obiektowe chcieliśmy wskazać jako bardzo dogodne dla nieprofesjonalnych zastosowań. Każdy kto zna minimalnym stopniu typowe rozwiązania sieciowe Javy, może pokusić się nawet po sięgnięcie po CORBA. Nie można powiedzieć tego już na przkład o mechanizmie gniazdek. 7 Podsumowanie W naszej pracy udało się nam dość gruntownie przanalizować modne dziś metody programowania rozproszonego w sieci Internet. Przypatrując się gwałtowneu rozwojowi narzędzi można powiedzieć, że ocean marnotrawionych cykli CPU został w końcu częṡciowo chociaż zagospodarowany. Znamienne jest, że zasoby te mogą już być wykorzystywane także przez zwykłych użytkownikȯw Intenetu. Podziękowania Autorzy pragną podziekować panu Stephen owi Brooks owi z University of Oxford, autorowi projektu Muon1, za cenne informacje i zachętę do wytężonej pracy. Literatura [1] Obliczenia równoległe i rozproszone, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

15 [2] Erlanger L., Distributed Computing: An Introduction, published on-line [3] Hayes B., Collective Wisdom, American Scientist, 86, March-April 1998, pp [4] Allcock B. et al., Data Management and Transfer in High Performance Computational Grid Environments, Parallel Computing Journal, 28(5), May 2002, pp [5] Bester J. et al., GridMapper: A Tool for Visualizing the Behavior of Large- Scale Distributed Systems, 11th IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing (HPDC-11), Edinburgh, Scotland, July 24-16, 2002, pp [6] Foster I. et al., Distance Visualization: Data Exploration on the Grid IEEE Computer Magazine, 32(12), 1999, pp [7] Ripeanu M., Peer-to-Peer Architecture Case Study: Gnutella, International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P2001), Linkoping, Sweden, August [8] główna strona projektu Muon1. [9] wykład Sieci komputerowe i Internet dra P. Gronka. [10] Stevens W. R.,Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX, WNT, Warszwa [11] Gelernter D., Generative Communication in Linda, ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 7(1), 1985, pp

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

System ciągłej ochrony danych

System ciągłej ochrony danych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Malinowski Nr albumu: 189420 System ciągłej ochrony danych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Zdzisław Szczerbiński Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice oraz Instytut Informatyki Stosowanej Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r. Streszczenie Praca zawiera obszerne

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo