Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych"

Transkrypt

1 Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej spółki. Analiza techniczna bazuje na wykresach, celem przewidzenia trendów cenowych. Analiza portfelowa - bada zależności pomiędzy maksymalizacją stopy zwrotu przy określonym poziomie ryzyka lub przy danym poziomie stopy zwrotu, minimalizacją ryzyka. Analiza behawioralna psychologiczne aspekty postępowania inwestorów na giełdzie. Ciąg Fibonacciego - obliczone na podstawie wyrazów tego ciągu wskaźniki wykorzystywane są do wyznaczania zakresu i czasu trwania ruchu cenowego na giełdzie - 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233. Kalendarz spiralny wyznaczania okienek czasowych, które pozwalają prognozować momenty zwrotne na giełdzie. Opracowana na podstawie wielowiekowych obserwacji wpływu wydarzeń astronomicznych na zachowania organizmów żywych, w tym zbiorowości ludzkich. Modele ekonometryczne. Sieci neuronowe. Algorytmy genetyczne. 1 2 Analiza fundamentalna Analiza polegająca na badaniu kondycji spółki mająca na celu oszacowanie jej prawdziwej wartości. Zadaniem analizy fundamentalnej jest badanie danych historycznych dotyczących stanu gospodarki, jej branż i podmiotów, aby wykorzystać je do określenia przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Funkcją analizy fundamentalnej jest wskazanie za pomocą określonych narzędzi akcji tych przedsiębiorstw, których wartość wewnętrzna firmy jest większa od aktualnej wartości rynkowej. Etapy analizy fundamentalnej Analiza makroekonomiczna. Analiza sektorowa. Analiza sytuacji spółki. Analiza finansowa spółki. Wycena akcji. 3 4 Analiza makroekonomiczna Obszary analizy makroekonomicznej Określa stan otoczenia zewnętrznego, ogólny klimat inwestycyjny, który jest wyznacznikiem ryzyka działalności inwestycyjnej na rynku kapitałowym. Makrootoczenie tworzą czynniki ekonomiczne, polityczne, społeczne, technologiczne, międzynarodowe, prawne oraz demograficzne. Analizie podlegają: Koniunktura gospodarcza, Wielkość dochodu narodowego i PKB, Deficyt budżetowy i bilans płatniczy, Eksport/import, Wskaźniki demograficzne. 5 Struktury ludności (w tym gospodarstw domowych), wg wieku, zatrudnienia itp. Otoczenie demograficzne stanowi grupa, do której produkt (usługa) jest skierowany. Sposób spędzania czasu wolnego, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne. Analiza sektorowa Otoczenie demograficzne Otoczenie społeczne Otoczenie konkurencyjne Analiza makroekonomiczna Otoczenie technologiczne Otoczenie gospodarcze Otoczenie prawnopolityczne Rozwój ogólnogospodarczy - międzynarodowy i krajowy, sytuację w sektorze i branży, w tym także na rynkach zbytu. Tworzą one przepisy, które nakreślają ramy działania przedsiębiorstwa. Dostępne obecnie i w przyszłości technologie oraz podmioty je tworzące i sprzedające. 6 1

2 Wpływ sytuacji gospodarczej na ceny akcji Działanie mechanizmu giełdowego Otoczenie gospodarcze wpływa na: bieżące i oczekiwane wyniki finansowe przedsiębiorstw, a w konsekwencji na ceny akcji, rodzaje aktywów preferowanych przez inwestorów (akcje, obligacje, depozyty bankowe, inne). Wpływ giełdy na gospodarkę: jest kluczowym elementem systemu finansowego, gdyż pozwala na efektywną alokację oszczędności, emisja akcji poprzez giełdę pozwala na pozyskanie kapitału na rozwój i inwestycje. nwestorzy kupując i sprzedając akcje spółek giełdowych kierują się wszystkimi dostępnymi informacjami dotyczącymi spółki oraz sytuacji gospodarczej. Cena akcji notowanych na giełdzie wynika z decyzji podejmowanych przez działających na rynku inwestorów (powstaje na podstawie aktualnego popytu i podaży). POPYT CENA WYSOKA NSKA PODAŻ 7 8 Wpływ sytuacji gospodarczej na popyt na akcje Analiza makroekonomiczna Sytuacja gospodarcza ma wpływ również na postrzeganie rynku akcji przez inwestorów i ich preferencje co do klas aktywów, w które inwestują (akcje, obligacje, depozyty bankowe). W okresach recesji dominuje strach". nwestorzy kierują się awersją do ryzyka i sprzedają akcje, powodując spadki cen. W okresach wzrostu gospodarczego dominuje chciwość". nwestorzy są ukierunkowani na maksymalizację zysku i zwiększają alokację środków na rynku akcji, powodując wzrosty cen. W czasie dobrej koniunktury gospodarczej inwestorzy wycofują środki z depozytów bankowych i obligacji i przeznaczają je na nabywane akcji. Wzrost cen akcji powoduje dalszy wzrost zainteresowania inwestorów giełdą, wzrost popytu na akcje i dalszy wzrost cen...aż do osiągnięcia szczytu i zmiany trendu. Produkt Krajowy Brutto PKB: jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, bez względu na to, kto jest właścicielem tych czynników produkcji. Definicja 1. jest sumą wydatków na zakup dóbr finalnych, zrealizowanych przez podmioty gospodarcze, zlokalizowane na terenie danego kraju. Definicja 2. jest sumą wartości dodanej przedsiębiorstw w gospodarce. Definicja 3. 9 jest sumą dochodów z czynników produkcji, osiąganych przez uczestników procesu produkcji. 10 PKB a PNB Środki przekazywane do Polski z tytułu pracy Polaków za granicą (mln PLN): PKB - jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem. PNB jest miarą całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług. Czyli: PKB = PNB ± dochody netto z tytułu własności za granicą Od czasu wejścia do Unii Europejskiej polscy emigranci przysłali do ojczyzny 166,8 mld zł dane NBP 12 2

3 99, ,8 92, ,2 108, ,2 99,4 104, ,9 101,1 103, ,5 106, ,1 108, ,9 112,5 104, , ,4 104,7 104, , ,70 111, ,4 106,4 102, , ,6 105, Ceny rynkowe a ceny czynników produkcji PKB ceny bieżące (mln. PLN) Wszystkie kategorie dochodu narodowego mogą być wyrażane w cenach rynkowych, bądź w cenach czynników wytwórczych. Ceny rynkowe zawierają w sobie podatki pośrednie i dotacje, natomiast ceny czynników wytwórczych to ta kwota, która trafia do producenta P a ń s t w o PLN 460 PLN PLN Dynamika realna produktu krajowego brutto (ceny średnioroczne roku poprzedniego) Kwartalne tempo wzrostu PKB w Polsce 108,0 106,8 105,3 106,2 106,0 105,1 104,5 104,2 103,8 103,5 103,9 104,0 101,1 101,9 103,3 101,4 101,6 102,0 101,6 100,0 98,0 96, , ,9 4,8 3,9 V ,1 2,8 7,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,2 6,0 6,36,6 6,0 4,2 3, V , ,0 1,7 0,8 1, ,4 3,1 3,5 3, ,7 4,5 4,34,2 4,3 V ,5 2,3 1, ,7 0,50, ,3 3,5 3,33,0 3,4 3,0 V Żródło: GUS Podstawowe dane Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2013 r. był realnie wyższy o 1,6 % w porównaniu z 2012 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wzrost PKB wyniósł 1,9 %. Do wzrostu PKB przyczynił się głównie pozytywny wpływ eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowejw 2013 r. wzrosła o 1,5 % w porównaniu z 2012 r., wobec wzrostu o 1,9 % w 2012 r. Wartość dodana brutto w przemyślew 2013 r. wzrosła o 2,9 % w porównaniu z 2012 r., wobec wzrostu o 1,8 % w 2012 r. Wartość dodana brutto w budownictwiew 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 9,0 %, wobec wzrostu o 0,3 % w 2012 r. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1,7 %, wobec wzrostu o 1,2 % w 2012 r. Wartość dodana bruttow transporcie i gospodarce magazynowejw 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4,5 %, wobec wzrostu o 7,9 % w 2012 r. W 2013 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 0,2 % przy wzroście PKB o 1,6 %. W 2012 r. popyt krajowy zmniejszył się o 0,1 % przy wzroście PKB o 1,9 %. Spożycie ogółemw 2013 r. przekroczyło poziom z 2012 r. o 1,1 %, w tym spożycie indywidualne o 0,8 % (w 2012 r. odpowiednio wzrost: o 1,0 % oraz o 1,2 %). Akumulacja brutto w 2013 r. porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się realnie o 5,0 %, w tym nakłady brutto na środki trwałe spadek o 0.4 % (w 2012 r. odpowiednio spadek: o 4,2 %, oraz o 1,7 %). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2013 r. wyniosła 18,4 %, wobec 19,1 % w 2012 r Dynamika realna produktu krajowego brutto (ceny średnioroczne roku poprzedniego) 102,9 94, Przemysł Budownictwo Handel; naprawa pojazdów mechanicznych Transport i gospodarka magazynowa 105,8 106,4 98,5 104,3 95,6 106,3 111,8 101,2 99,5 101,5 107,9 3

4 PKB PRODUKT KRAJOWY BRUTTO w UE Wady i zalety mierników efektu społecznego: K R A J E V V V V analogiczny kwartał roku poprzedniego =100 Austria -0,2-4 -4,9-3,4 5,6 5,6 6,2 7,8 9,0 9,7 10,1 10,1 10,3 10,9 11,0 Belgia -1,5-3,7-4,2-3,5 4,8 5,0 6,1 6,6 7,1 8,0 8,2 8,2 8,1 8,4 7,8 WADY: nie uwzględnia ZALETY: Bułgaria 3,5-3,5-4,9-5,8 11,3 12,7 13,8 14,7 15,4 15,8 16,2 16,3 16,4 16,4 16,8 Cypr 2,5 0,7-1 -2,7 10,4 11,9 12,2 12,9 13,1 13,7 13,7 12,6 12,3 11,9 11,1 Dania -3,7-3, ,3-1,9-0,8 0,5-0,2-0,1 0,6 0,2-0,1 0,2-0,3 produkcji w szarej strefie; produkcji na własne potrzeby; struktury podziału dochodu pomiędzy poszczególny klasy społeczne; wartościowania poszczególnych kategorii dóbr (broń - chleb); wartości czasu wolnego; uciążliwości wytwarzanych produktów; wzrost PKB może wiązać się z zanieczyszczenia środowiska, hałas, uszkodzenie infrastruktury, korki drogowe; itd. itp. wiarygodne, terminowe i łatwo dostępne, źródło informacji nt. rozwoju gospodarki; są powszechnie stosowane na świecie; policzalne; łatwość porównywania i oszacowania. Estonia -9, ,1-15,3-4,0-2,8 0,1 1,3 4,3 7,0 8,5 10,0 10,7 11,0 11,5 Finlandia -3-6,5-8,9. 0,8 1,5 4,9 4,1 6,4 6,2 6,9 8,0 7,3 8,2 7,0 Francja -1,7-3,5-2,9-2,4 2,0 2,3 3,0 3,4 3,8 4,7 4,8 5,0 5,1 5,1 5,0 Grecja 0,7-0,5-1,2-1,6 8,1 6,1 4,7 3,0 0,1 0,3 Hiszpania -1,2-3,2-4,2-4 4,0 4,1 4,3 4,2 4,4 4,7 4,9 4,9 4,3 4,0 3,5 rlandia -8-9,3-7,3. 0,9 1,8 2,2 2,7 1,3 2,0 4,0 3,6 4,2 3,5 3,5 Litwa -1,5-13,1-19,7-14,2 3,0 3,5 4,2 5,3 7,6 9,3 11,0 12,3 13,2 13,6 14,1 Luksemburg -3,9-5,9-5,3. 6,1 8,5 9,6 9,5 11,1 10,7 10,3 12,2 12,3 10,6 Łotwa -10,7-18,6-17,4. -5,1-4,4-4,1-3,4-2,4-0,9 1,1 2,5 3,4 4,5 5,7 Malta 0,5-1, ,0 12,3 12,1 13,0 15,5 15,8 15,1 15,8 14,9 14,6 16,1 Niderlandy -0,7-4,5-5,4-3,7 5,8 6,3 6,9 7,1 8,0 8,6 8,6 8,2 7,5 7,7 7,9 Niemcy -1,8-6,7-5,8-4,8 4,0 4,6 7,0 7,7 8,4 9,7 10,2 10,6 10,4 11,0 11,3 P o l s k a 2,7 1,5 1,3 1 2,9 2,7 3,6 4,2 4,7 4,6 4,7 4,0 4,0 3,5 2,5 Portugalia -1,9-4 -3,7-2,4 1,1 2,0 2,3 2,5 2,1 1,4 1,2 0,5-0,9-1,0-2,1 Rep. Czeska 0,4-4,3-4,7-4,1 12,0 12,9 13,9 14,7 15,4 16,0 16,3 16,2 16,0 15,4 15,1 Rumunia 2,9-6,2-8,7-7,1 13,6 12,9 13,3 12,4 13,4 14,7 14,7 16,0 15,9 16,0 16,6 Słowacja 1,6-5,7-5,5-4,9 22,8 23,8 24,8 26,0 27,0 28,1 29,1 30,0 31,1 32,0 33,0 Słowenia -0,9-8,8-9 -8,5 7,4 7,5 8,7 9,1 10,1 9,8 10,4 10,3 9,0 9,1 8,0 Szwecja -5,1-6,3-5,8-5,2 2,9 5,4 7,7 9,2 11,2 11,7 12,6 13,7 12,5 13,2 14,1 Węgry -2,2-5,6-7,2-8 -2,5-1,5-1,1-0,7-0,5 0,9 0,6 0,6 0,7-0,4-0,6 Wlk Brytania ,5-5,1 1,6 2,2 2,9 3,5 3,1 3,6 3,5 4,1 3,7 3,4 2,9 Włochy -2,9-6 -5,9-4,6-3,0-2,0-1,4-1,0-0,8-0,7-0,4-0,6-1,3-2,2-3,0 Porównanie poszczególnych krajów może nastręczać jednak wiele trudności z uwagi na: Podział świata różnorodne metodologie liczenia efektów obecnie najpowszechniej jako miernika używa się PKB, liczony jest on systemem rachunku narodowego, ale w poszczególnych krajach występują różnice metodologiczne chociażby w liczeniu amortyzacji, która obniża poziom efektów różny poziom cen wytworzone przez gospodarki krajów produkty posiadają różne ceny w poszczególnych krajach, stąd konieczność ich przeliczania, różna struktura produkcji poszczególne kraje różnią się pod względem asortymentu produkcji, stąd pewne dobra mogą występować w jakimś kraju, a w innym nie, kursy przeliczeniowe ceny dóbr, wysokość dochodów, wartość produkcji wymaga porównania, jest to kłopotliwe, z uwagi na wahania w kursach walut. W celu uniknięcia podanych trudności i porównania poszczególnych gospodarek stosuje się np. przeliczanie dochodów w danym kraju na ceny kraju drugiego, lub PKB na jednego mieszkańca. Taka procedura jest jednak bardzo pracochłonna i nie odzwierciedla w pełni rzeczywistości. kraje bogate rozwijające się kraje biedne, o niskim Wskaźniku Rozwoju Ludzkiego (HD), PKB, z wysoką umieralnością i niskim standardzie życia - kraje "trzeciego świata". 22 Prawo Engla w miarę wzrostu dochodów udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem się zmniejsza. PKB per capita Polski i średnia UE (w EURO) Mapa świata z udziałem ropy i żywności wydatkach gospodarstw domowych. Źródło: The Economist Polska Średnia UE 24 4

5 Efekty PKB per capita Polski i średnia UE (w EURO) Wzrost gospodarczy - definicje 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 115,9% 100,0% 115,5% 105,9% 110,9% 105,4% 120,8% 103,7% 106,0% 104,9% 90,9% 101,0% 113,6% 103,8% 94,0% 85,3% 102,0% 100,4% 103,1% 102,0% 104,3% 102,9% Polska UE Wzrost gospodarczy - jest to ilościowe zwiększanie się z okresu na okres fundamentalnych wielkości ekonomicznych, w tym głównie dochodu narodowego. Recesja spadek rozmiarów mierników efektu społecznego w wielkościach bezwzględnych obserwowany w danym okresie czasu. Stagnacja utrzymywanie się rozmiarów mierników efektu społecznego na stałym poziomie Co jest potrzebne do produkcji? Wzrost gospodarczy zależy zarówno od zasobów, jak też od ich efektywności 1. Ziemia 2. Kapitał 3. Praca 4. Technologia Czynniki determinujące poziom produktywności: 1. Techniczne uzbrojenie pracy (wyraża poziom postępu technologicznego). 2. Poziom i wzrost kwalifikacji (wykształcenie i doświadczenie pracowników). 3. Doskonalenie organizacyjne pracowników produkcji (właściwe połączenie czynników produkcji). 4. System motywacyjny (czy ludzie chcą wykorzystywać to co mają). 5. Różne znaczenie powyższych czynników w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego. 6. Początkowo 1 i 2 później 3 i Zasoby 28 Bariery wzrostu gospodarczego Bariery polityczno-ekonomiczne bariera ustrojowo-ideologiczna, bariera braku stabilizacji wewnętrznych stosunków politycznych, bariera politycznego podziału świata, bariera instytucjonalno-organizacyjna. Bariery społeczno-ekonomiczne bariera demograficzna, bariera konsumpcji (płacy realnej), bariera infrastruktury społecznej, bariera żywnościowa. Czynniki braku lub bardzo powolnego wzrostu gospodarczego: brak konkurencyjności produktów, brak inwestycji w zakresie tworzenia kapitału rzeczowego, wysoka inflacja. Rozwój gospodarczy 1. Jakościowe i strukturalne zmiany w gospodarkach narodowych, będące następstwem wzrostu gospodarczego. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia i in. wielkości ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej (wzrost gospodarczy), jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym. Do tych drugich zaliczyć należy przede wszystkim: 1. postęp techniczny i technologiczny, 2. doskonalenie systemu powiązań wewnątrzgospodarczych i powiązań z gospodarką światową, 3. wzrost poziomu kwalifikacji siły roboczej, 4. zmiany struktury gospodarki zmierzające do jej unowocześnienia, 5. wzrost poziomu efektywności w skali mikro- i makroekonomicznej, 6. pojawianie się nowych produktów i doskonalenie jakości już produkowanych

6 Tradycyjny cykl koniunkturalny To powtarzające się, lecz nie zawsze regularne wahania aktywności gospodarczej, mierzonej zazwyczaj przez PKB, wokół trendu. Cykl koniunkturalny Ścieżka wzrostu realnego PKB per capita w USA Źródło: M. Kolasa, Teoria realnego cyklu koniunkturalnego Tradycyjny cykl koniunkturalny Faza ożywienia: Ożywienie Recesja Rozkwit Depresja, kryzys 1. Upowszechnia się fala optymizmu 2. Rosnąca skala wydatków inwestycyjnych, przedsiębiorcy, którzy przetrwali, dokonują renowacji swojego kapitału, wycofanie starych maszyn i urządzeń zakupując nowocześniejsze, bardziej ekonomiczne. 3. Wzrost zatrudnienia, wzrost wydatków konsumpcyjnych. 4. Wzrost zysków. 5. Popyt rośnie szybciej niż podaż co powoduje wzrost cen. 6. Wzrost poziomu inwestycji podnosi popyt na kredyt. 7. Tanie kredyty zachęcają przedsiębiorców do inwestowania. 8. Rośnie popyt a tym samym kursy akcji i obligacji. Składa się z 4 faz i dwóch punktów zwrotnych Rozkwit Kryzys 1. nwestycje osiągają najwyższy poziom (przestają rosnąć). 2. Wzrost wydatków inwestycyjnych prowadzi do wzrostu zdolności produkcyjnych. 3. Zaczynają rosnąć koszty produkcji (wyczerpanie najbardziej efektywnych czynników produkcji). 4. Ceny rosną. 5. Płace, dochody rosną, rośnie też skłonność do oszczędzania. 6. Coraz większa ostrożność banków do udzielania kredytów inwestycyjnych. 7. Pogarszają się nastroje. 1. Pierwszy symptom to najczęściej spadek cen papierów wartościowych. 2. Spadek ilości zamówień i rezygnacja z wcześniej zawartych kontraktów. 3. Zahamowanie wzrostu cen, co przy wysokich kosztach produkcji zmniejsza zyskowność. 4. Ograniczanie akcji kredytowej przez banki. 5. Kryzys nadprodukcji

7 Depresja 1. Znacznie maleją wydatki inwestycyjny, 2. Rosną trudności ze sprzedażą dóbr. 3. Spada zyskowność produkcji. 4. Upadają najsłabsze podmioty gospodarcze. 5. Wydatki konsumpcyjne zmniejszają się nieznacznie. 6. Gospodarka funkcjonuje na zwolnionych obrotach. Dlaczego przechodzi do następnej fazy? Popyt 1. Uaktywnia się Państwo dokonując wydatków. 2. nwestycje nigdy nie spadają do zera, najsilniejsze przedsiębiorstwa dokonują renowacji kapitału (rośnie ich konkurencyjność). 3. Powoli wyczerpują się nagromadzone zapasy i rodzi się konieczność wzrostu produkcji. 4. Powoli ożywia się rynek pracy. 5. Banki szukają ujścia nagromadzonych kapitałów, obniżają stopy kredytów pobudzając skłonność przedsiębiorstw do inwestycji. Podaż Długość trwania cykli koniunkturalnych 1. Krótkie (Kitchina) - Czas trwania lata, - Główna przyczyna zmiana stanu zapasów, cen hurtowych, jak również z rozliczaniem operacji bankowych, - Łagodne zakończenie. 2. Średnie (Jurgala) - Czas trwania lat, - Związane ze zmianami wydatków inwestycyjnych (zmiany wyposażenia technicznego produkcji), inflacją i bezrobociem, - Często kończą się gwałtownie, nagłym załamaniem rynku, paniką na rynkach. 3. Długie (tzw. fale Kondratiewa) - Czas trwania lat, - Związane z odkryciami lub ważnymi innowacjami technicznymi oraz procesem ich rozprzestrzeniania się, zmiany na rynku pieniądza, wydarzenia polityczne. PKB Współczesny cykl koniunkturalny Po wojnie światowej państwa przystąpiły do zapobiegania dużej amplitudzie wahań. Cykl współczesny ma 2 fazy: wolnego wzrostu, szybkiego wzrostu. Linia trendu Przyczyny zmian: Wzrost ingerencji państw. Długotrwałe przeobrażenia w strukturze produkcji (branże naukochłonne). Rozwój sektora usług, (odporność usług na zmiany koniunktury). Szybkość przepływu informacji. Rozwój prognozowania długoterminowego. Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej. Rozwój sektora finansowego Kwartalne tempo wzrostu PKB w Polsce Cykl klasyczny a cykl współczesny 8 6, ,9 4,8 3,9 V ,1 2,8 Żródło: GUS 7,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,2 6,0 6,36,6 6,0 4,2 3, V , ,0 1,7 0,8 1, ,4 3,1 3,5 3, ,7 4,5 4,34,2 4,3 V ,5 2,3 1, ,7 0,50, ,3 3,5 3,33,0 3,4 3,0 V Cykl klasyczny cykl czterofazowy: ożywienie, rozkwit, kryzys, depresja punkty zwrotne gwałtowne, ostre faza pomyślnej koniunktury 4-6 lat faza spadkowej koniunktury 4-6 lat Cykl 8-12 lat niska częstotliwość zmian Cykl współczesny cykl dwufazowy: faza wysokiej i faza niskiej aktywności gospodarczej punkty zwrotne łagodne faza pomyślnej koniunktury 2-3 lat faza spadkowej koniunktury 1,5-2 lat Cykl 3,5-5 lat wysoka częstotliwość zmian 42 7

8 Historia cykli koniunkturalnych nflacja Cykl lata Faza wzrostu Czas trwania Lider gospodarczy/innowacja (dopływ energii) cykl Do lat Wielka Brytania/maszyna parowa, mechaniczne krosna cykl Do lat Wielka Brytania/ kolej, elektryczność cykl Do 1919 Do 1929 V cykl / lat USA/samochód, chemikalia, plastik Do lat USA/ samolot, komputer, internet V cykl 2000?? USA/ biotechnologie, nanotechnologie, sieci komputerowe, pieniądz wirtualny Surowiec strategiczny Siła ludzkich rąk Para Węgiel Ropa Atom jest to obniżanie się siły nabywczej pieniądza (jego wartości rynkowej). Na rynku obserwowana jest jako długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego koszyka dóbr Rodzaje inflacji - ze względu na natężenie : Rodzaje inflacji - ze względu na przyczynę pełzająca nie przekracza 5% rocznie krocząca oscyluje w granicach 5-10 % rocznie galopująca % rocznie hiperinflacja powyżej 150% rocznie popytowa - jest ona wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Nazywa się ją także inflacją pieniężną. Występuje wówczas, gdy globalny popyt wzrasta szybciej niż wielkość produkcji. kosztowa - związana jest ze wzrostem kosztów produkcji. Pojawia się wtedy gdy są ograniczenia w podaży jednego lub kilku zasobów oraz występuje wzrost cen na te zasoby. Następną przyczyną mogą być podwyżki płac niepokryte wzrostem wydajności pracy, ponieważ na wzrost kosztów robocizny na jednostkę wyrobu powodują w konsekwencji wzrost cen strukturalna - pojawiająca się wówczas, gdy producenci nie mogą sprawnie zmienić struktury produkcji w związku ze zmianami struktury gospodarki w kraju, a braku określonych towarów na rynku nie można szybko pokryć niezbędnym importem. Zmiana struktury gospodarczej pociąga za sobą koszty finansowe, przykładowo zakup nowych technologii czy zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry. Koszty te znajdują swoje odbicie w podniesieniu cen przynajmniej w pewnym okresie czasu nflacja na Węgrzech Pierwsze miejsce należy do Węgier. Najwyższe odnotowane wartości inflacji Po drugiej wojnie światowej nieodpowiedzialna polityka monetarna doprowadziła do tego, że w lipcu 1946 roku inflacja sięgnęła 41,9 trylionów procent. Ceny podwajały się co 13,5 godzin! Aby wprowadzić choć trochę porządku do tego chaosu, władze Węgier wyemitowały banknot o nominale: pengo (sto trylionów). W przygotowaniu był już banknot o jeszcze wyższym nominale tryliarda pengo. Kraj Miesiąc z najwyższą inflacją Najwyższa miesięczna inflacja Podwojenie cen w: Węgry Lipiec % 13,5 godziny Zimbabwe Listopad % 24,7 godziny Jugosławia Styczeń % 1,4 dnia Niemcy Październik % 3,7 dnia Grecja Październik % 4,3 dnia Chiny Maj % 6,7 dnia

9 Analogiczny okres narastający poprzedniego roku = 100 Austria Belgia Chorwacja Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania rlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niderlandy Niemcy Norwegia P o l s k a Portugalia Słowacja Słowenia USA Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Negatywne skutki inflacji to: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach Realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji; w szczególności skutkiem inflacji jest względne zmniejszenie się dochodów osób, których nominalne dochody są stałe - te niekorzystne konsekwencje inflacji można w pewnym stopniu zmniejszyć dokonując odpowiednio często waloryzacji zobowiązań. Tzw. koszty zdartych zelówek - są związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji ludzie dążą do utrzymywania mniejszych zasobów gotówki, co związane jest z pewnymi kosztami, jak np. koszty dojazdu do bankomatu - wraz z rozpowszechnianiem się obrotu bezgotówkowego znaczenie tych kosztów będzie maleć. Tzw. koszty zmienianych jadłospisów - są to koszty związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji firmy częściej muszą zmieniać ceny co wiąże się z dodatkowymi kosztami - przykładowo restauracje muszą częściej zmieniać jadłospisy. Konsumentom łatwiej jest porównywać ceny oferowane przez różnych sprzedawców, gdy inflacja jest niska ,9 200,8 351,1 685,8 100, V V V V V X X X X ,2 176,2 175,5 176,1 178,2 180,7 184,4 198,1 219,6 258,1 300,3 351, ,6 1198,3 1210,7 1208,5 1201,1 1191,2 1174,0 1112,6 1020,4 887,1 773,6 685, ,9 186,9 185,1 181,1 178,0 177,1 175,6 174,5 173,6 172,5 171,4 170, ,4 142,7 141,1 140,8 141,3 140,9 141,0 141,4 142,0 142,5 142,8 143, ,5 138,6 139,0 138,7 138,1 137,4 137,0 136,7 136,0 135,3 135,0 135, ,4 131,1 130,8 130,9 131,0 131,3 131,5 131,6 132,0 132,4 132,5 132, ,3 133,0 133,0 132,9 132,8 132,3 131,6 130,8 130,0 129,2 128,4 127, ,0 120,7 120,6 120,5 120,4 120,2 120,2 120,3 120,2 120,1 120,0 119, ,8 117,6 117,2 116,7 116,3 116,1 115,9 115,8 115,5 115,3 115,1 114, ,6 113,9 113,9 113,9 113,7 113,5 113,2 113,0 112,7 112,4 112,1 111, a 106,9 106,3 106,2 106,2 106,3 106,3 106,3 106,4 106,6 106,8 107,0 107, ,1 110,3 110,3 110,1 110,1 110,1 110,3 110,4 110,4 110,3 110,2 110, ,4 107,0 106,7 106,7 106,8 106,7 106,5 106,3 106,1 105,8 105,6 105, ,4 103,4 103,4 103,3 103,0 102,8 102,5 102,4 102,3 102,1 102,0 101, ,5 100,5 100,5 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,6 100,7 100,7 100, ,6 101,7 102,0 102,1 102,1 102,2 102,2 102,1 102,1 102,2 102,3 102, ,0 104,1 104,1 104,1 104,1 104,2 104,3 104,4 104,4 104,4 104,3 104, ,8 103,3 103,6 104,0 103,6 103,5 103,6 103,7 103,4 103,1 103,3 103, ,5 102,9 102,6 102,4 102,2 102,3 102,0 102,0 102,5 102,8 102,7 103, ,6 103,6 104,3 104,5 105,0 104,2 104,1 104,3 103,9 104,3 104,8 104, ,1 104,3 103,9 104,0 103,6 104,3 104,0 103,8 103,8 103,4 102,3 102, ,1 100,0 100,2 100,6 100,5 100,5 100,8 100,5 100,5 100,7 100,5 100, ,1 100,2 100,3 100,2 100,1 100,1 99,9 99,5 99,4 99,5 99,2 99, ,8 Roczne wskaźniki inflacji Stopa inflacji na świecie Przyczyny inflacji 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85, niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy) przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo) ingerencję państwa w politykę emisyjną banku centralnego, co prowadzi w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza. wadliwą strukturę gospodarki wzrost cen podstawowych surowców energetycznych (powoduje to wzrost kosztów produkcji i wzrostu cen) import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen) długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem) recesja gospodarcza (obniżenie wydajności pracy, a tym samym wzrost kosztów produkcji) monopolizacja gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na cenę)

10 Negatywne skutki inflacji Dla społeczeństwa: ludzie oszczędzający - kiedy trzymają pieniądze w kieszeni lub na rachunku, banki, które udzielają pożyczek na długie okresy i w momencie wypłaty udzielonych pożyczek pieniądze przy inflacji mają dla banków mniejszą siłę nabywczą, ludzie pracujący, którzy w związku z inflacją otrzymują podwyżkę płac popadają w wyższy podatek,czyli w wyższą kategorię stawek podatkowych, emeryci, gdyż indeksacja emerytur, tak jak wzrost płac pracowników nie nadąża za wzrostem cen. dla gospodarki niechęć przedsiębiorców do podejmowania inwestycji, gdyż nie można przewidzieć realnych zysków, spadek innowacji i produkcyjności w przedsiębiorstwach, gdyż u przedsiębiorców zmniejsza się zainteresowanie kredytami, na które nakładane są wysokie odsetki, dewaluacja waluty krajowej - więcej złotówek należy zapłacić za jednego dolara, zakłócenie w systemie finansowym na skutek dużych zmian cen papierów wartościowych, osłabienie wiarygodności państwa u wierzycieli. Deflacja to wzrost wartości pieniądza w czasie - z czasem można za daną ilość pieniędzy kupić coraz więcej towarów i usług. Potocznie w ten sposób określa się spadek cen rynkowych. Jest zjawiskiem przeciwnym jest inflacja Stopa procentowa Stopa procentowa Jest to cena pieniądza jaką pożyczkobiorca płac pożyczkodawcy za udostępniony kapitał. Rodzaje stóp procentowych: Oficjalne ustalane przez Rade Polityki Pieniężnej. Rynkowe określane na podstawie wolej gry rynkowej. Nominalne oficjalne oprocentowanie. Realne nominalne skorygowane o inflację. Określa dochód jaki uzyskuje posiadaczowi kapitału z racji udostępniania go. Określa koszt ponoszony przez użytkującego kapitał płacony jego właściciel Stopy NBP Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Stopa redyskontowa weksli określa cenę, po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym (kupuje weksle od banków komercyjnych). Stopa referencyjna (interwencyjna, repo) to minimalna rentowność 7- dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP. Stopa depozytowa określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym RPP 10

11 30 Stopy NBP Przykłady innych stóp procentowych WBOR (ang. Warsaw nterbank Offered Rate) - wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. WBD (ang. Warsaw nterbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. LBOR (ang. London nterbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz kredytów typu "roll-over". EURBOR (ang. Euro nterbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalane przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa Stopa redyskonta weksli Kurs walutowy Jest to cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. 63 Rodzaje kursów walutowych Kurs sztywny - ustalony przez organ państwa, nie podlega wahaniom. Kurs stały - ulega wahaniom wywołanym grą popytu i podaży, zakres wahań jest ściśle określony. Kurs płynny - kształtowany jedynie poprzez popyt i podaż. Zmiany kursów Kursy stałe dewaluacja - skokowe, administracyjne zmniejszenie międzynarodowej wartości waluty rewaluacja - skokowe, administracyjne zwiększenie międzynarodowej wartości waluty Kursy płynne deprecjacja - spadek międzynarodowej wartości waluty aprecjacja - wzrost międzynarodowej wartości waluty 64 Tabela kursów NBP Kurs walutowy: kształtuje ceny dóbr pochodzących z importu, poprzez poziom cen dóbr importowanych wpływa na poziom inflacji, decyduje o konkurencyjności eksportu (np. wzmocnienie waluty krajowej spowoduje wzrost cen produktów za granicą), ma wpływ na tempo wzrostu gospodarczego, wpływa na poziom oszczędności i inwestycji, wpływa na dochód z inwestycji międzynarodowych, wpływa na rynek finansowy (Wzrost kursu walutowego (aprecjacja waluty obcej) powoduje spadek atrakcyjności inwestowania w danym kraju) kształtuje podaż pieniądza i politykę pieniężną, poprzez poziom inflacji, politykę pieniężną powoduje zmiany natychmiastowych stóp procentowych, wpływa na przychody z turystyki

12 ,5 4 3,5 3 2,5 2 Kursy USD i EURO w latach Wpływ zmian kursu walutowego na zyskowność z inwestycji 1. Polak posiada PLN 2. Sprzedaje złote, kupuje dolary i inwestuje w zagraniczny fundusz przy kursie 3 PLN/USD, czyli inwestuje USD. 3. Fundusz osiąga stopę zwrotu 20 %, czyli po sfinalizowaniu inwestycji posiada USD. 4. Zamienia dolary na złote po nowym kursie 2,5 PLN/USD. 5. W ręce pozostaje mu PLN 6. Rzeczywista stopa zwrotu w Polsce wynosi 7. Dlaczego??? 0 %. USD/PLN EU/PLN Państwo w gospodarce Cele państwa: Cel: Stabilizacja cen Równowaga na rynku pracy Stabilny wzrost gospodarczy Stabilny kurs walutowy Równowaga budżetowa 69 Szkolenie dla pracowników Commercial Union Polska 70 Struktura dochodów i wydatków budżetu państwa , , , , , , , , ,2 DOCHODY podatki pośrednie , , , , , , , Źródła finansowania deficytu w latach podatek doch. od osób prawnych , , , , , , , , , podatek doch. od osób fizycznych dochody państwowych jed. Budżetowych w tym: wpływy z cła , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 1728,7 1627,5 pozostałe dochody 7 331, , ,2 1410,4 5174,8 w tym: - wpłaty z zysku NBP 4 168, , ,3 WYDATK , , , , , , , , ,9 obsługa długu krajowego , , , , , , , , ,7 obsługa długu zagr 3 689, , ,5 5122,0 6675,2 7385,6 8849, , ,4 dot. dla funduszu em.-rentowego dot. dla Funduszu Ub. Społecznych subwencje ogólne dla JST , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 71 DEFCYT , , , , , , , , ,7 Krajowe , , , ,8 5233, , , , ,2 Bony skarbowe , ,0-3022, ,3-2475, , ,9-5670,1-5845,4 Obligacje , , ,0 9872, , , , , ,2 Środki z roku poprzedniego 3 427, ,9 7904,4 9461,6 6543, ,4 9830,4 5218, ,1 Środki na wydatki niewygasające 172, Pożyczki udzielone -986,0 111,2-145,9-1564,6-5934, ,4-2990, ,4 Pozostałe przychody i rozchody 24,0-12,9 37,9 4702,1 45,7 148,8 90,0 277,5 Przychody z prywatyzacji 3 847,7 621,9 1947,1 2371,7 4903, , ,2 4396,3 Rozdysponowane przychody z prywatyzacji , , , , , , , , ,4 w tym na OFE , , , , , , ,8 8180, ,5 Prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE , ,7-1159,0-2272,9-4368, ,1 408,1 48,3 Lokata ,0 5127,9 3414,1 5537,0 6760,9 Środki na centralnym rach. bieżącym 4 178, ,9 8496,3 6299,1 6481,5 4639,6 2111,0 5773,1 4515,2 Zagraniczne ,5 6905,2 4887,2 3526, , , , , ,3 DEFCYT , , , , , , , , ,

13 Państwowy dług publiczny na koniec 2012 r. wyniósł 840,5 mld zł wobec 815,3 mld zł na koniec 2011 r. Państwowy Dług Publiczny na koniec 2013 r. wyniósł 959,1 mld zł. W relacji do PKB wyniósł 49,9 %. każdy przychodzący na świat obywatel naszego kraju będzie od pierwszego dnia "zadłużony" na ponad: tysiące złotych Deficyt budżetowy a wzrost PKB Dynamika PKB 108,0 106,2 106,8 106,0 105,3 105,1 103,9 104,3 104,0 102,0 100,0 103,8 103,5 101,6 102, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 DEFCYT ,3 76 Rola państwa w gospodarce PKB Poziom inwestycji Państwo ma pomagać gospodarce na dwa sposoby: 1. Wyciągać ją z kryzysów gospodarczych, dawać impuls do wzrostu inwestycji. 2. Studzić gospodarkę w okresach rozkwitu, by nie doprowadzić 77 do przeinwestowania. W analizie sektorowej powinny być brane pod uwagę następujące kryteria: Stopy zwrotu z inwestycji w danym sektorze, Poziom ryzyka inwestycyjnego w danym sektorze, Wrażliwość sektora na koniunkturę, Faza rozwoju w której znajduje się sektor

14 Analiza strukturalna sektora Siła przetargowa dostawców Potencjalni wchodzący Groźba nowych wejść zwana analizą pięciu sił Portera - metoda analizy i oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym lub segmencie rynkowym. Opiera się na modelu pięciu wzajemnie oddziałujących na siebie czynników, które występują w każdym sektorze ekonomicznym: rywalizacja w sektorze bariery wejścia do sektora siła przetargowa nabywców siła przetargowa dostawców zagrożenie ze strony substytutów 79 Dostawcy Groźba pojawienia się substytutów Konkurencja w sektorze Rywalizacja między istniejącymi firmami Substytuty Nabywcy Siła przetargowa nabywców Zgodnie z tą koncepcją istnieje bezpośrednia i odwrotna zależność pomiędzy natężeniem sił konkurencyjnych w sektorze, a potencjałem rentowności tego sektora, stanowiącym o jego atrakcyjności dla działających w nim przedsiębiorstw. 80 Głównym narzędziem używanym przez analityków i inwestorów, aby odpowiednio zinterpretować sprawozdania finansowe spółek jest analiza wskaźnikowa Klasyfikacja wskaźników obejmuje pięć grup, które dotyczą płynności pokazują zdolność spółki do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych; aktywności pokazują, jak szybko spółka zamienia swoje zapasy i należności na gotówkę; zadłużenia - informują o poziomie zadłużenia spółki i jej zdolności do obsługi tego zadłużenia; rentowności - informują o wielkości zysku, jaki spółka osiągnęła w odniesieniu do zaangażowanych kapitałów lub majątku; wartości rynkowej - służą ocenie wartości rynkowej spółki, która zależy od kursów jej akcji. Analiza wartości rynkowej spółki wskaźnik cena/zysk (C/Z) - obrazuje nam poziom niedowartościowania lub przewartościowania ceny za akcje po przeliczeniu na zysk, jaki spółka osiąga, wskaźnik cena/zysk operacyjny (C/ZO) - zysk operacyjny świadczy o tym jak firma zarabia na swojej podstawowej działalności, wskaźnik wartość księgowa (C/WK) - nformuje on o bieżącej wartości spółki, która jest w jej pełnym posiadaniu, wskaźnik ROE (return of equity), czyli zwrot z kapitału własnego informuje o efektywności wykorzystywania kapitału należącego do przedsiębiorstwa, ROA ( return of assets) zwrot z aktywów, bierze pod uwagę nie tylko środki własne, jak to w przypadku wskaźnika ROE, ale również kapitał obcy w przedsiębiorstwie, C / Z C C cena akcji x liczba akcji / ZO / WK ROE zysk netto cena akcji cena zysk kapitał ROA zysk operacyjny akcji wartość netto x liczba akcji własny x liczba akcji zysk netto aktywa ksiegowa x100% x100% 81 Wskaźnik ogólnego zadłużenia - ukazuje zadłużenie w spółce. ZOBOWĄ ZANA WOZ x 100% AKTYWA 82 WSKAŹNK SZEROKEGO RYNKU (WSR) NH-NL (new highs - new lows) Zanim wybrana zostanie spółka należy sprawdzić rynek. Rynki poruszają się w cyklach (hossa, bessa) łatwiej lub trudniej znaleźć spółkę. ndeksy giełdowe - interpretacja opiera się na zasadzie zachowania trendu - jest większa szansa, że dany trend będzie kontynuowany, niż, że zostanie przerwany. Analiza indeksów po to, by znaleźć moment rozpoczęcia inwestycji. Liczba nowych szczytów rocznych wygenerowanych przez spółki w stosunku do liczby nowych dołków rocznych wyznaczonych na danej sesji. Różnica pomiędzy liczbą spółek, które w danych okresie przebiły swój dawny szczyt i liczbą spółek, które przebiły dołek. WSR bada kondycję całej giełdy. Hossę i bessę można podzielić na 3 okresy- początek, środek i końcówkę. Najważniejsze rodzaje WSR-ów: NH-NL (nowe szczyty- nowe doły), liczba spółek w trendach, % spółek powyżej średniej, Advances / Declines ratio - wskaźnik wzrosty/spadki - stosunek liczby spółek rosnących do malejących na polskiej giełdzie, TRN index - wskaźnik ten pokazuje, jaka część wolumenu przypada na spółki rosnące, a jaka na spółki malejące

15 Liczba spółek w trendach Liczba spółek w trendzie wzrostowym w stosunku do liczby spółek w trendzie spadkowym. Wskaźnik badający medianę trendów na giełdzie. Jak to działa: jeśli liczba spółek rosnących dobiła do 80%, a następnie spadła poniżej 0% wygeneruj sygnał sprzedaży. jeśli liczba spółek malejących dobiła do 80%, a następnie spadła poniżej 0% wygeneruj sygnał kupna. Procent spółek powyżej średniej Procentowe zestawienie liczby spółek, które wykazują siłę znajdując się powyżej swojej długoterminowej średniej Wskaźniki szerokiego rynku: są barometrem kondycji całego rynku, rzadko dają sygnały do działania, przydatne w długim terminie, istnieje nieskończenie wiele wskaźników (każdy może wymyślić swój) i nieskończenie wiele metod generowania sygnałów na ich podstawie, ciężko je policzyć samemu, rzadko się z nich korzysta, ponieważ rzadko dają sygnały, w konsekwencji gracze się nimi nudzą

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady)

Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Waloryzacja inwestycji na rynkach akcji w USA (konkretne przykłady) Zasadnicza zmiana na rynku akcji w USA (w jego ramach poszczególnych sektorów, a zwłaszcza poszczególnych akcji) w horyzoncie poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo