Kontrole systemu zarządzania i kontroli ZPORR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrole systemu zarządzania i kontroli ZPORR"

Transkrypt

1 Kontrole systemu zarządzania i kontroli ZPORR 1

2 Podstawa prawna kontroli art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 art. 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń 2

3 Cele kontroli z art. 4 rozporządzenia 438/2001 (1) Za zapewnienie właściwie działającego systemu zarządzania odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca ZPORR. Aby uzyskać to zapewnienie, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 438/2001, Instytucja Zarządzająca ZPORR kontroluje prawidłowość działania systemu zarządzania i kontroli poprzez: akceptację podręczników procedur wewnętrznych Instytucji Pośredniczących, weryfikację rocznych planów kontroli Instytucji Pośredniczących, kontrolę stosowania wewnętrznych procedur oraz istnienia systemów zarządzania i kontroli na miejscu, weryfikację i poświadczanie wniosków o płatność, przedstawianie rekomendacji dot. usprawniania systemu na podstawie informacji o wszelkich kontrolach/audytach przeprowadzonych w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, weryfikację sprawozdań i monitoring, weryfikację wyników audytu i kontroli innych instytucji przeprowadzanych w instytucjach zajmujących się wdrażaniem ZPORR. 3

4 Cele kontroli z art. 4 rozporządzenia 438/2001 (2) Kontrole systemu zarządzania i kontroli mają na celu uzyskanie uzasadnionej pewności, że system zarządzania i kontroli ZPORR funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem. Kontrola systemu zarządzania i kontroli ocenia przede wszystkim stopień współpracy instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR na poziomie regionu, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji na temat m.in. nowych wytycznych i ich interpretacji. 4

5 Cele kontroli z art. 4 rozporządzenia 438/2001 (3) W zakresie kontroli projektów, kontrola pomocy dotyczy sprawdzenia: faktycznego dostarczenia współfinansowanych produktów i usług; faktycznie poniesionych wydatków (wnioski o płatność); zgodności realizowanej pomocy z warunkami decyzji Komisji o finansowaniu z funduszy strukturalnych, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia 1260/1999; zgodności realizowanej pomocy z przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Artykuł 4 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 przewiduje w szczególności wymóg udowodnienia funkcjonowania projektu lub wymóg wizyt monitorujących na miejscu. W kontroli projektów istotna jest kontrola dowodów istnienia, czyli upewnienie się czy dany projekt istnieje i czy są akta umożliwiające weryfikację informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wnioskach o płatność i sprawozdaniach z realizacji projektu. 5

6 Art. 4 IZ Kontrola systemu Zarządzania i kontroli w UW, UM, WUP, RIF + 1 projekt z EFRR i 1 projekt z EFS Art. 4 system I Poś Kontrola systemu zarządzania i kontroli w UM, WUP, RIF + próba projektów 5% z P II i Dz. 3.4 na miejscu realizacji oraz Kontrola projektów z P I i III (bez Dz. 3.4) Art. 4 system i projekty IW Kontrola projektów (PII i Dz. 3.4) Art. 4 projekty 6

7 Instytucje kontrolowane przez IZ ZPORR Instytucja Zarządzająca przeprowadzi przynajmniej jedną kontrolę systemu zarządzania i kontroli w województwie w latach Kontrola systemu zarządzania i kontroli przeprowadzana przez IZ ZPORR obejmuje: Urząd Marszałkowski - pełniący rolę instytucji uczestniczącej we wdrażaniu komponentu regionalnego ZPORR Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wdrażająca (co najmniej jedna) Wybrany projekt na miejscu realizacji (EFRR) Wybrany projekt na miejscu realizacji (EFS) 7

8 Metodologia przeprowadzania kontroli przez IZ Kontrola na poziomie Programu jest wykonywana przez Instytucję Zarządzającą ZPORR zgodnie z rocznym planem kontroli na dany rok kalendarzowy. Instytucja Zarządzająca ZPORR w ramach kontroli systemu zarządzania i kontroli tworząc plan kontroli wybiera województwa zgodnie z analizą ryzyka. Przed kontrolą wybierane jest co najmniej jedno działanie, w ramach którego dobiera się próbę projektów, na podstawie której dokonuje się sprawdzenia stosowania procedur i wytycznych IZ ZPORR. 8

9 Metodologia wyboru działania do kontroli stosowania procedur przez kontrolowane instytucje. Analiza ryzyka do W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności możliwa jest zmiana lub dodanie kategorii ryzyka do wyboru działania do kontroli w województwie. Jeśli wskutek wywiadów oraz analizy na próbie dokumentacji zostanie sprawozdaniach z realizacji, umowach lub aneksach). Koncentracja na Instytucja Zarządzająca ZPORR wybiera co najmniej jedno działanie, w ramach którego dobiera próbę projektów, na podstawie której dokonuje sprawdzenia wyboru działania uwzględnia między innymi następujące kategorie: płatności w odniesieniu do poziomu alokacji, podpisane umowy jako % alokacji, ilość nieprawidłowości, zawartość i realizacja rocznego planu kontroli, przeprowadzone zadania audytowe, typ beneficjentów ostatecznych. stwierdzone odchylenie od stosowanych procedur, możliwe jest skupienie się na pewnym określonym wycinku próby (wnioskach o płatność, pewnym rodzaju dokumentów wynikać będzie z obszarów ryzyka, określonych przed rozpoczęciem kontroli. 9

10 Metodologia wyboru próby projektów do kontroli na dokumentach oraz na miejscu (1) W celu zapewnienia wszechstronności procesu kontroli sytemu zarządzania i Projekty do kontroli w ramach systemu zarządzania i kontroli mogą być dobrane na podstawie: analizy ryzyka, osądu profesjonalnego, losowego wyboru. kontroli przyjmuje się zasadę wyboru różnorodnych projektów tj. - projekty odrzucone na etapie oceny formalnej, - projekty odrzucone na etapie oceny merytorycznej/ merytoryczno technicznej, - projekty realizowane, - projekty zakończone. W ramach próby projektów realizowanych uwzględnia się projekty skontrolowane przez instytucję pośredniczącą/wdrażającą, by sprawdzić proces przeprowadzania kontroli i informowania o nieprawidłowościach zgodnie z kompetencjami. 10

11 Analizy ryzyka do wyboru projektów do kontroli (1) Analiza ryzyka dotycząca wyboru projektów powinna uwzględniać fakt, iż projekty oceniane jako ryzykowne pod względem finansowym lub realizacyjnym muszą być weryfikowane i/lub kontrolowane w każdym przypadku tak, aby można było przystąpić do działań korygujących albo dokonać zwrotów udzielonego wsparcia w trakcie realizacji projektu. Za projekty, które powinny podlegać kontroli (projekty ryzykowne pod względem finansowym lub realizacyjnym) należy uważać projekty: o znacznej wartości, w ramach których składane wnioski o płatność zawierają błędy, niejasności i braki, w ramach których przedstawiane przez beneficjentów faktury są źle opisane i nie ma powiązań pomiędzy kwotami zawartymi w zestawieniu we wniosku, a kwotami w dokumentach finansowych załączonych do wniosku bądź, gdy faktury wystawiane są na okrągłe kwoty, które realizowane są przez nowopowstałe organizacje pozarządowe lub nowo powstałe jednostki nie mające doświadczenia w wykorzystywaniu środków UE, które uzyskały stosunkowo niską ilość punktów podczas procesu wyboru projektu przez Komisję Oceny Projektów/PE 11

12 Analizy ryzyka do wyboru projektów do kontroli (2) które realizowane są przez beneficjenta, u którego wykryto nieprawidłowości we wcześniejszych projektach, w ramach których realizowana jest pomoc publiczna, w ramach których dokonuje się zakupu sprzętu, w ramach których są realizowane nie zaplanowane działania, inne ocenione jako ryzykowne przez Instytucję Pośredniczącą/Wdrażającą. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli na próbie projektów, kontrola na próbie projektów w określonym Działaniu powinna zostać pogłębiona. 12

13 Realizacja planu kontroli IZ ZPORR Plan kontroli IZ na 2006 rok został zrealizowany. Przeprowadzono 7 założonych kontroli systemu zarządzania i kontroli. Od początku istnienia Wydziału Kontroli DRR ( r.), przeprowadzono 15 kontroli systemu zarządzania i kontroli ZPORR. Z realizacji planu kontroli sporządza się sprawozdania. Sprawozdania z realizacji planu kontroli stanowią załącznik do sprawozdania z realizacji programu w województwie oraz sprawozdania z realizacji ZPORR. W I kwartale 2007 roku IZ ZPORR przeprowadziła cykl kontroli ad hoc projektów szkoleniowych w ramach EFS. 13

14 Zakres przedmiotowy kontroli (1) Kontrola systemu zarządzania i kontroli przeprowadzana przez Instytucję Zarządzającą skupia się przede wszystkim na sprawdzeniu minimum, które stanowi: stosowanie obowiązujących procedur związanych z wyborem projektów i podpisywaniem umów o dofinansowanie, wywiązywanie się z nałożonych dokumentami programowymi oraz zawartymi umowami i porozumieniami obowiązków związanych ze sprawozdawczością oraz prowadzeniem weryfikacji wydatków i kontroli na miejscu, weryfikacja wydatków w formie kontroli na dokumentach oraz kontroli na miejscu fizycznej realizacji projektu. 14

15 Zakres przedmiotowy kontroli (2) Ponadto kontrola systemu zarządzania i kontroli obejmuje : przygotowanie do wdrażania ZPORR, procedury wewnętrzne (zmiany Podręcznika procedur), stanowisko ds. audytu wewnętrznego, kontrole zewnętrzne (w kontekście ZPORR), realizację zadań z zakresu informacji i promocji, proces oceny i wyboru projektów (ocena formalna, PE, KOP, RKS, ZW), proces podpisywania, aneksowania i rozwiązywania umów o dofinansowanie, proces przyjmowania i weryfikacji zabezpieczeń, proces weryfikacji i potwierdzania wniosków o płatność, realizację obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, przeprowadzanie kontroli przez instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR, system informowania o nieprawidłowościach, przestrzeganie polityk wspólnotowych. 15

16 Wnioski z kontroli 1. Kontrola systemu zarządzania i kontroli ocenia przede wszystkim stopień współpracy instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR na poziomie regionu, przede wszystkim w zakresie: wymiany informacji nt. nowych wytycznych i interpretacji, naboru, oceny i wyboru projektów przez Marszałka i ich weryfikacji formalno-prawnej przez Wojewodę; podpisywania, aneksowania i rozwiązywania umów o dofinansowanie, przyjmowania i weryfikacji zabezpieczeń, monitorowania projektów pod kątem produktów i rezultatów Programu, sprawozdawczości z realizacji na każdym poziomie, weryfikacji wniosków o płatność, wykrywania i usuwania nieprawidłowości, tworzenia i stosowania procedur, realizacji polityk horyzontalnych (m.in. zmówienia publiczne, archiwizacja, informacja i promocja) oraz szeroko rozumiany kontakt z beneficjentem i informowanie opinii publicznej. 2. Na gruncie zebranych wyników kontroli można powiedzieć, że systemy zarządzania i kontroli istnieją. Jednakże o ich sprawności zawsze świadczy wzajemna współpraca i zarządzanie procesami pomiędzy poziomem wdrażania a poziomem zarządzania. 16

17 Kontrola projektów (1) Instytucje wykonujące kontrole projektów: Instytucja Pośrednicząca (P I i III, bez Działania 3.4) oraz Instytucje Wdrażające (P II, bez Działania 2.2) kontrola na miejscu realizacji projektu przeprowadzana jest co do zasady co najmniej raz, w trakcie życia lub na zakończenie realizacji projektu. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie zasadą jest przeprowadzanie kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów, jednak możliwe jest przeprowadzenie kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu, a kontroli na zakończenie na dokumentach (zarówno paragraf12a ust. 2, jak i paragraf 13 ust. 2 rozporządzenia z dnia 22 września 2004r. pozostawiają możliwość takiego wyboru). Instytucja Zarządzająca ZPORR zaleca przeprowadzanie kontroli na takim etapie realizacji projektu, aby możliwe było zapobieganie nieprawidłowym wydatkom w celu uniknięcia zawrotów z odsetkami. 17

18 Kontrola projektów (2) - Instytucja Pośrednicząca (P II i Działanie 3.4) kontrola próby projektów w ramach kontroli systemu zarządzania i kontroli jako element wewnętrznej kontroli systemu. Próba projektów stanowi przynajmniej 5% wartości projektów w ramach kontrolowanego działania. Jeśli kontrola obejmuje kilka działań, próbę 5% wybiera się z każdego działania osobno. Próby 5% projektów nie należy mylić z próbą 5 % wydatków, będących przedmiotem kontroli II-ego stopnia (tzw. kontrola pogłębiona wykonywana przez urzędy kontroli skarbowej). Projekty do kontroli można dobrać na podstawie: analizy ryzyka, osądu profesjonalnego, losowego wyboru. 18

19 Kontrola projektów (3) W trakcie kontroli na miejscu osoby kontrolujące zobowiązane są do: obiektywnego ustalenia stanu zaawansowania projektu pod względem rzeczowym i finansowym; potwierdzenia zgodności faktycznej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie projektu; skontrolowania prawdziwości i prawidłowości poniesionych wydatków i wywiązywania się przez Beneficjenta z nałożonych na niego obowiązków umową o dofinansowanie projektu oraz stosowania obowiązujących przepisów prawa. Kontrola na miejscu służy upewnieniu się, czy projekt rzeczywiście funkcjonuje, czy następuje postęp w jego realizacji zgodnie z przedłożonymi wnioskami o płatność i czy jego wyniki, przedstawiane przez wnioskodawcę w sprawozdaniach, są autentyczne. Kontrola na miejscu służy uzyskaniu uzasadnionej pewności prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu, przed dokonaniem płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 19

20 Monitorowanie projektów Monitorowanie projektów jest nieodłącznym składnikiem efektywnego zarządzania Zintegrowanym Programem, a wraz z nim funduszami strukturalnymi. Właściwie prowadzone procesy monitorowania projektów mogą znacznie zwiększyć wyniki realizowanego projektu, a w dalszym rozrachunku całego programu. Przeprowadzanie wizyt monitorujących jest pomocne do stwierdzania istnienia solidnych systemów zarządzania i kontroli, jak również umożliwia: zebranie bardziej szczegółowych danych niż dane dostępne w składanych sprawozdaniach z realizacji projektu; przeprowadzanie kontroli postępu prac w porównaniu z założonymi celami oraz sprawdzenie czy Beneficjent przedstawia poprawne i prawdziwe informacje. Należy przy tym zaznaczyć, że ciężar dostarczenia podstawowych informacji spoczywa na wnioskodawcy. 20

21 Zmiany dotyczące kontroli (1) Zgodnie z zatwierdzonym dnia 25 stycznia 2007r. Rocznym planem kontroli Instytucji Zarządzającej ZPORR na 2007r., IZ ZPORR przygotowała analizę ryzyka dla poszczególnych Działań w ramach ZPORR, w celu określenia zagrożenia danego Działania w skali kraju oraz minimalnej ilości koniecznych do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań ZPORR. 1. W ramach Priorytetu 1 i 3 (bez Działania 3.4) Instytucja Zarządzająca ZPORR zaleca kontrolę co najmniej: - 100% projektów w przypadku Działania 1.6, - 60% projektów w przypadku Działania 1.1; 1.4; 1.5; 3.2; 3.3; % projektów w przypadku Działania 1.2; 1.3; W ramach Priorytetu II i Działania 3.4 Instytucja Zarządzająca ZPORR zaleca kontrolę co najmniej: - 100% projektów w przypadku Działania 2.4, - 60% projektów w przypadku Działania 2.3; 2.5; % projektów w przypadku Działania 2.1;

22 Zmiany dotyczące kontroli (2) Instytucja Pośrednicząca/ Wdrażająca ma możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu 100% projektów. Kontrole powinny być przeprowadzane w każdym przypadku, jeśli zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w realizowanym projekcie. Kontrola na próbie projektów zawsze musi być poprzedzona sporządzeniem przez Instytucję Pośredniczącą/ Wdrażającą analizy ryzyka do wyboru projektów. Analiza ryzyka oraz dokumentacją z nią związana powinna być przechowywana przez instytucję i podlegać będzie kontroli systemu zarządzania i kontroli ZPORR. 22

23 Kontrola wydatków - Instytucje Wdrażające (w przypadku P II i Dz. 3.4) oraz Instytucje Pośredniczące (w przypadku P I i III) kontrolują 100% wydatków w ramach realizowanych przez Beneficjentów projektów na dokumentach, - Podczas kontroli projektu na miejscu jego realizacji (przez każdą z instytucji) wybierana jest próba wydatków z ostatnich wniosków o płatność, w celu prześledzenia zapisu transakcji dot. wybranych pozycji. Do sprawdzenia ścieżki w zakresie 10% wydatków z każdej określonej kategorii wydatków, wykorzystuje się listę sprawdzającą stanowiącą załącznik do Wytycznych do kontroli z art

24 Kontrola trwałości (1) Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Działanie zachowuje wkład z funduszy tylko wtedy, jeśli w czasie 5 lat od momentu podpisania umowy dofinansowania projektu ze środków unijnych nie wystąpi w nim znacząca modyfikacja: wpływająca na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznająca firmie lub instytucji publicznej niezależne korzyści, oraz wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej. W przypadku wystąpienia modyfikacji stosuje się art. 39 ww. rozporządzenia korekty finansowe, czego konsekwencją może być m.in: obniżenie wypłat na rachunek organu wpłacającego, dokonanie wymaganych korekt finansowych poprzez anulowanie całości lub części wkładu funduszy dla danej pomocy. 24

25 Kontrola trwałości (2) Biorąc pod uwagę fakt, iż ostateczne zamknięcie pomocy w ramach funduszy strukturalnych nastąpi 31 grudnia 2008r. niezbędne jest podjęcie kroków w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych kontroli w zakresie trwałości projektów. Pierwszym etapem jeszcze przed rozpoczęciem czynności kontrolnych jest zweryfikowanie zobowiązań beneficjenta dotyczących finansowania i zarządzania projektem po zakończeniu okresu realizacji. W tym celu można posłużyć się badaniami ankietowymi pocztowymi. Do wszystkich Beneficjentów z każdego Działania należy rozesłać ankietę, na podstawie której będzie można określić, czy została zachowana trwałość projektu. Kolejnym krokiem po wyborze projektu do kontroli jest zbadanie, czy projekt w trakcie życia został poddany kontroli na miejscu. Jeśli projekt został przynajmniej raz poddany kontroli na miejscu, wówczas kontrola przybiera charakter wizyty monitorującej. W przypadku, kiedy projekt nie został skontrolowany na miejscu realizacji w trakcie realizacji projektu, a został wybrany w wyniku badania ankietowego, wówczas kontrola przybiera charakter kontroli na miejscu opartej o art. 4 rozporządzenia 438/2001. Ze względu na zróżnicowany charakter realizowanych projektów Instytucja Zarządzająca proponuje, aby Instytucje Wdrażające i Instytucje Pośredniczące dokonały kontroli trwałości projektu na próbie projektów. 25

26 Kontrola zamówień publicznych Szczególnie istotną rolę w procesie kontroli projektów odgrywa kontrola przestrzegania przez beneficjentów ZPORR przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR wraz z listami sprawdzającymi, które odnoszą się do postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych tj. po dniu 25 maja 2006r. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. nr 79, poz. 551). Wytyczne te zostały zmodyfikowane pod kątem zagadnień, które były przedmiotem szczególnej uwagi ze strony audytorów Komisji Europejskiej podczas przeprowadzanych audytów. Wytyczne są dostępne na stronie 26

27 Dziękuj kuję za uwagę Ministerstwo Ul. Wspólna 2/

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/

Bardziej szczegółowo

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów na miejscu realizacji.

Kontrola projektów na miejscu realizacji. 1 TYTUŁ PREZENTACJI Kontrola projektów na miejscu realizacji. Przemysław Puchalski Kierownik Działu Planowania i Kontroli Systemowych Wydział Kontroli Zadań RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r.

ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r. ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r. Informacja o wizycie monitorującej w ramach kontroli trwałości projektu pn. Modernizacja budowlano-cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku" realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP 2014-2020 Rzeszów, 12 września 2018 r Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Program szkolenia 1. Podstawy prawne kontroli 2.

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 11 maja 2017 r.

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 11 maja 2017 r. REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania w wersji z dnia 11 maja 2017 r. Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP Załącznik nr 1 do uchwały nr 1212/282/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 listopada 2017

Bardziej szczegółowo

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA Kontrola trwałości projektów Podstawa prawna Podstawowym dokumentem określającym obowiązki dotyczące trwałości projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

Zespół Monitoringu MCP Grudzień Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Monitoringu MCP Grudzień Kraków, 18 grudnia 2012r. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Zespół Monitoringu MCP Grudzień 2012 TRWAŁOŚĆ OPERACJI art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Zał. 3.15b_1 INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ I. KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, dokonali rozliczenia końcowego oraz

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 29 listopada 2010 r. 1 KONTROLA PROJEKTÓW NA MIEJSCU IZ RPOWP objęła kontrolą

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,

Bardziej szczegółowo

Kontrola w okresie trwałości

Kontrola w okresie trwałości Kontrola w okresie trwałości OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I KONTOLI projektów PROJEKTÓW (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Katowice, 15 września 2015 r.. Plan warsztatów: Część 2. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

zakres obowiązków Wykonawcy

zakres obowiązków Wykonawcy Załącznik nr 1 do umowy nr. 2017 z dnia... zakres obowiązków Wykonawcy Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dla każdej części I. Podstawy prawne, definicje i cel audytu 1. Podstawy prawne: a/ Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF -Zasady i procedury Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu

Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu Warszawa, 28 listopada 2007r. Geneza powstania Jednostki Wdrażanie PO KL komponent regionalny:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r.

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. Podstawy prawne Rozporządzenie 1083/2006 Art.58 ogólne zasady zarządzania i kontroli Art.59 określa instytucje odpowiedzialne za realizację kontroli Art.60

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i kontrola trwałości projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL spotkanie informacyjne

Monitorowanie i kontrola trwałości projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL spotkanie informacyjne Monitorowanie i kontrola trwałości projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA

INFORMACJA POKONTROLNA Unia Europejska INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitorującej trwałość projektu w Urzędzie Gminy Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów (NIP 723-10-01-664, REGON 450670261) rozpoczętej w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:..

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:.. LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres Nr i tytuł projektu:.. Termin przeprowadzenia kontroli: od. do L.p. TAK/NIE Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r.

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 282/34/19

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, luty 2010

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, luty 2010 1 Kontrola zadań współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Kontrola projektów na miejscu realizacji. Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Miejsce: Warszawa Termin: 24-25.04.2017 r. (poniedziałek - wtorek), 10.00-16.00 i 9.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami:

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura przygotowana została w oparciu o: Zasady finansowania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.804.6.2013 Opole, dn. 09.01.2014r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2016 DO 30 CZERWCA 2017

ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2016 DO 30 CZERWCA 2017 i ^ n r r i T c e r r e g Polska-Sachsen Załącznik nr 16 - Wzór Rocznego Planu Kontroli ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie Goleniowskim. Na podstawie 61 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego

Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego Anna Maj Wydział Certyfikacji I Funduszy Europejskich Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Cel działania Kontrolera Celem działań Kontrolera jest

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ ZPORR w zakresie PRZEPROWADZANIA WIZYTY MONITORUJĄCEJ/KONTROLNEJ NA MIEJSCU z dnia r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ ZPORR w zakresie PRZEPROWADZANIA WIZYTY MONITORUJĄCEJ/KONTROLNEJ NA MIEJSCU z dnia r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ ZPORR w zakresie PRZEPROWADZANIA WIZYTY MONITORUJĄCEJ/KONTROLNEJ NA MIEJSCU z dnia 27.01.2009r. wydane w oparciu o art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety komponentu centralnego: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu

Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu Nazwa jednostki kontrolowanej: Termin kontroli: Uwagi: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI SYSTEMOWEJ NA MIEJSCU: Skróty: IZ Instytucja

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 Gorzów Wlkp. dn. 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Rola Wojewody

Bardziej szczegółowo

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów.

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów. POIiŚ 2014-2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim roczny bilans działań Wojewody Instytucji Pośredniczącej

Wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim roczny bilans działań Wojewody Instytucji Pośredniczącej Wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim roczny bilans działań Wojewody Instytucji Pośredniczącej KOMÓRKI DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZAANGAŻOWANE W ZARZĄDZANIE ZPORR WOJEWODA DYREKTOR GENERALNY

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie

Zasady związane z umowami o dofinansowanie Zasady związane z umowami o dofinansowanie Kraków, październik 2013 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania. 2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Plan prezentacji: Zamykanie POIiŚ - wybrane zagadnienia II. Efekty ekologiczne - wymogi określone w UoD i dokumentach programowych III. Zmiany projektów

Bardziej szczegółowo

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd. 1 30.09.2010 r.

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd. 1 30.09.2010 r. Doświadczenia związane z rozliczaniem wydatków w projektach inwestycyjnych w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Wojciech Motelski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10.05.2011 r. Podstawy prawne procesu kontroli Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOBORU PROJEKTÓW DO KONTROLI W OKRESIE TRWAŁOŚCI MRPO

METODYKA DOBORU PROJEKTÓW DO KONTROLI W OKRESIE TRWAŁOŚCI MRPO Załącznik nr 2 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej I VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel

KONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel KONTROLA i AUDYT Zobowiązania nałożone przez Wspólnotę Europejską Każdy kraj korzystający z funduszy strukturalnych musi zapewnić: weryfikację systemów zarządzania i kontroli zgodność procedur z prawem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA Kontrola trwałości projektów Podstawa prawna Podstawowym dokumentem określającym obowiązki dotyczące trwałości projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO

Pełnomocnik ds. Projektu MAO Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 1 FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta w kontaktach z Instytucjami, w tym Instytucją Wdrażającą, w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Przyłuska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych

Aleksandra Przyłuska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych Aleksandra Przyłuska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych 1 Ministerstwo Środowiska POIiŚ w MŚ po zmianach: Departament Strategii i Komunikacji Info-promo, ewaluacja, programowanie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Rzeszów, 18 i 19 grudnia 2017r. Założenia ogólne procesu kontroli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 WRZEŚNIA 2016 r. METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW BENEFICJENT NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPOSOBU ROZLICZANIA WYDATKÓW PO ZAWARCIU

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 1 Umowa/uchwała o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia r. Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 21.01.2016 r. Metodologia procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność Kluczem do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Aleksander Piesiak Referat Kontroli RPOWP Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2162/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 2162/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 2162/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo