REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim (przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 28 maja 2009 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim (przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 28 maja 2009 r.)"

Transkrypt

1 REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim (przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 28 maja 2009 r.) Studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie wybranych dyscyplin naukowych prowadzone są przez jednostki organizacyjne uczelni zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1 poz. 3, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem oraz przepisami niniejszego regulaminu. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa zasady tworzenia i organizacji studiów doktoranckich, postępowania rekrutacyjnego na te studia oraz prawa i obowiązki doktorantów. 2 Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umoŝliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dyscyplinie nauki i przygotowania do samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Przygotowują takŝe do uzyskania stopnia naukowego doktora Studia doktoranckie mogą prowadzić tylko te jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, w co najmniej dwóch dyscyplinach danej dziedziny nauki. 2. Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie dyscyplin naukowych określonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Studia doktoranckie są tworzone przez Rektora UR na wniosek rad jednostek organizacyjnych, o których mowa w 3 ust Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o których mowa w 3 ust. 1, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 3. Rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia Rektorowi wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawierający: 1) projekt programu studiów doktoranckich; 2) propozycję warunków i trybu rekrutacji; 3) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów; 4) ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich; 5) proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy o której mowa w pkt. 4, jeŝeli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych; 6) umowy i porozumienia o współpracy w przypadku studiów środowiskowych. 4. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej, która je prowadzi. 5. Za finansowanie studiów doktoranckich odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej. 1

2 5 1. Wniosek o likwidację studiów doktoranckich składa Rektorowi UR rada jednostki organizacyjnej uczelni w terminie na sześć miesięcy przed końcem roku akademickiego. 2. Do wniosku o likwidację studiów doktoranckich naleŝy dołączyć: 1) stanowisko rady jednostki organizacyjnej zawierające uchwałę w sprawie likwidacji studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem; 2) stanowisko w sprawie likwidacji studiów doktoranckich wyraŝone na piśmie przez jednostki organizacyjne uczestniczące w ich prowadzeniu w przypadku studiów środowiskowych; 3) projekty wypowiedzenia umów i porozumień w przypadku studiów środowiskowych Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. 2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 3. Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne. Wysokość opłat ustala Rektor UR na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są studia. Przyjęcie w poczet doktorantów UR jest uwarunkowane wniesieniem przez kandydata opłaty za studia. Rekrutacja na studia doktoranckie 1. Senat UR uchwala tryb i warunki rekrutacji. Uchwałę Senatu UR podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej UR ( nie później niŝ do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyŝszego. 2. Szczegółowy sposób przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie w jednostce naukowej określa rada tej jednostki. 3. Informację na stronę internetową o sposobie przeprowadzania rekrutacji oraz formach studiów prowadzonych w danej jednostce organizacyjnej akceptuje i podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów doktoranckich, w terminie wskazanym w ust. 1. MoŜna teŝ stosować inne formy informowania zainteresowanych o formach studiów doktoranckich i zasadach rekrutacji. 8 7 Studia doktoranckie moŝe podjąć osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, zaś w przypadku studentów zagranicznych odpowiednik tego stopnia; 2) spełnia warunki rekrutacji oraz posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej. 9 Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie, który powinien zawierać: 1) podanie; 2) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia; 3) 3 fotografie; 4) informację o znajomości języków obcych; 5) opis zainteresowań naukowych kandydata; 6) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróŝnieniach i staŝach; 7) opinię samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowo-badawczej; 8) inne dokumenty (o ile takie są wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie). 2

3 10 1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat zobowiązany jest podać niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. W przypadku przyjęcia kandydata na studia doktoranckie dane wykorzystane przy rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu studiów. 3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie jednostkę organizacyjną prowadzącą studia Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna, działająca w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, o których mowa w art. 169 ust. 2 i art. 196 ust. 1 ustawy. 2. Komisję rekrutacyjną powołuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej. 3. W obradach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora uczestniczy przedstawiciel samorządu doktorantów W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się następujące kryteria: 1) ocenę z dyplomu magisterskiego; 2) znajomość języków obcych; 3) aktywność naukową kandydata; 4) opinię samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowo-badawczej; 5) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem lub testu kwalifikacyjnego. 2. Osoba zakwalifikowana musi uzyskać pozytywną ocenę wszystkich wyŝej wymienionych kryteriów Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna, o której mowa w 11 ust Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut. Odwołanie składa się w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania moŝe być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję podejmuje Rektor UR po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie odbywa się w terminie do 30 września, chyba, Ŝe rada jednostki organizacyjnej UR prowadzącej studia doktoranckie postanowi inaczej. 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złoŝenia ślubowania o następującej treści: Ślubuję uroczyście, Ŝe będę wytrwale dąŝyć do zdobywania wiedzy rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Legitymacja upowaŝnia do korzystania z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy doktorantów. Wzór legitymacji i wysokość opłaty za jej wydanie regulują odrębne przepisy. 3. Doktorant otrzymuje indeks doktoranta, opracowany według wzoru ustalonego przez Rektora UR. 4. Doktorant, który zrezygnował ze studiów, został skreślony z listy studentów lub ukończył studia doktoranckie, zobowiązany jest do rozliczenia się z uczelnią na podstawie karty obiegowej według wzoru obowiązującego w jednostce organizującej studia. 3

4 Organizacja studiów doktoranckich Studia doktoranckie trwają nie dłuŝej niŝ 4 lata. 2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuŝa okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, określonego w odrębnych przepisach. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich moŝe przedłuŝyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku: 1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeŝeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy; 2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku Ŝycia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności; 4) prowadzenia długotrwałych badań naukowych łącznie nie więcej niŝ o rok. 3. Doktorant nie ma prawa powtarzania roku. 4. Na studiach doktoranckich nie ma reaktywacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach taką decyzję podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, a o odwołaniu rozstrzyga Rektor. Jego decyzja jest ostateczna. 5. Na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego, kierownik studiów doktoranckich udziela jednorazowo urlopu semestralnego lub rocznego. 6. Czasu urlopu przyznanego z przyczyn losowych lub osobistych nie wlicza się do czasu studiów doktoranckich. W okresie tego urlopu doktorant zachowuje swoje uprawnienia z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej. 7. Na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego, kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję w sprawie przyznania urlopu naukowego. Czas tego urlopu wlicza się do czasu studiów doktoranckich. W okresie urlopu naukowego doktorant zachowuje swoje uprawnienia. 8. W trakcie urlopu doktorant moŝe, za zgodą kierownika studiów doktoranckich, brać udział w zajęciach oraz przystępować do egzaminów i zaliczeń. 9. Udzielenie urlopu stwierdza się wpisem do indeksu. 10. Warunki i przebieg egzaminów doktorskich oraz przebieg obrony rozprawy doktorskiej, a takŝe zasady wydawania dyplomów nadania stopnia doktora regulują odrębne przepisy Program studiów doktoranckich uchwala rada jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów. Program powinien określać w szczególności: 1) liczbę godzin zajęć obowiązkowych; 2) liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń; 3) szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów; 4) obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które powinien prowadzić samodzielnie uczestnik studiów doktoranckich lub w których powinien brać udział. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych lub hospitowanych przez uczestnika studiów doktoranckich nie moŝe przekraczać łącznie 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. 2. Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, a takŝe prowadzenia badań naukowych przez doktorantów określa rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 3. Niestacjonarne studia doktoranckie powinny być zorganizowane w sposób zapewniający moŝliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki. 2. Do dnia 30 września kaŝdego roku doktorant jest zobowiązany złoŝyć na ręce kierownika studiów doktoranckich następujące dokumenty: a. sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim; 4

5 b. opinię opiekuna naukowego o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej; c. indeks z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów; d. inne dokumenty wymagane przez plan i program studiów. 3. W oparciu o zebraną dokumentację kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o zaliczeniu roku do dnia 15 października kaŝdego roku Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor UR na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez radę jednostki organizacyjnej oraz samorząd doktorantów. Powołanie następuje spośród osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim. 2. Samorząd doktorantów wyraŝa opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. 20 Do zadań kierownika studiów doktoranckich naleŝy w szczególności: 1) opracowywanie projektów programu i zasad rekrutacji na studia; 2) podawanie do publicznej wiadomości szczegółowego sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie, w terminie wskazanym w 7 ust. 1; 3) uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej; 4) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich; 5) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów; 6) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych semestrów i lat studiów; 7) wyraŝanie zgody na odbywanie przez doktorantów staŝy i prowadzenie badań w instytucjach naukowych; 8) wyraŝanie zgody na przedłuŝenie okresu odbywania studiów doktoranckich; 9) udzielanie urlopów; 10) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów; 11) przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi UR corocznego sprawozdania z działalności studiów doktoranckich; 12) powiadamianie Rektora o przyjętym przez radę jednostki organizacyjnej: - programie studiów doktoranckich; - szczegółowym sposobie przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie; - szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, a po jego otwarciu pod opieką promotora wyznaczonego podczas wszczęcia przewodu doktorskiego. 2. Do obowiązków opiekuna naukowego (promotora) naleŝy: 1) udzielanie uczestnikowi studiów doktoranckich niezbędnej opieki merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej; 2) dokonywanie w kaŝdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej uczestników studiów doktoranckich; 3) wnioskowanie do kierownika studiów doktoranckich o skreślenie z listy uczestników w przypadku braku postępów w rozwoju naukowym doktoranta; 4) opiniowanie wszelkich wniosków doktoranta dotyczących przebiegu studiów; 5) w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki organizacyjnej ustalanie zasad udziału uczestników studiów doktoranckich w pracach tej jednostki; 6) zaliczanie w indeksie zajęć lub realizacji innych obowiązków odbywanych poza UR. 3. Rada jednostki organizacyjnej UR ma prawo ustalić maksymalną liczbę doktorantów, wobec których moŝe się jednocześnie podjąć opieki jeden pracownik naukowy. 5

6 22 1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do: 1) opieki naukowej ze strony wybranego opiekuna; 2) ubiegania się o pomoc materialną na zasadach przewidzianych w ustawie, rozporządzeniu i właściwym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej na UR; 3) ubiegania się o stypendium doktoranckie na zasadach przewidzianych w ustawie, rozporządzeniu oraz właściwym regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich na UR; 4) ubiegania się o środki finansowe z funduszy unii europejskiej; 5) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, wykorzystywanych w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych; 6) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 7) korzystania z bibliotek, sieci komputerowych oraz innych urządzeń niezbędnych do realizacji badań naukowych na warunkach obowiązujących w danej jednostce; 8) korzystania z ośrodków sportowych UR na takich samych prawach jak studenci; 9) wyjazdów na staŝe i stypendia, które mogą być realizowane za zgodą opiekuna naukowego (promotora) oraz kierownika studiów w ramach urlopu naukowego; 10) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych, na zasadach określonych w ustawie oraz tworzenia samorządu doktorantów; 11) ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie, udziału w konferencjach naukowych, kursach oraz materiałów potrzebnych do wykonania badań, na zasadach określonych przez kierownika jednostki i przekazanych do wiadomości doktorantów i ich opiekunów; 12) korzystania z aparatury, materiałów, obsługi sekretariatu itp. na zasadach obowiązujących pracowników jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 2. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą ponadto brać udział w pracach badawczych realizowanych w jednostkach uczelni, za co mogą uzyskiwać wynagrodzenie. 23 Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie moŝe za zgodą kierownika studiów doktoranckich podjąć pracę zarobkową w niepełnym wymiarze czasu pracy. 24 Doktorantowi odbywającemu staŝ kierownik studiów doktoranckich moŝe zaliczyć zajęcia dydaktyczne, które odbywał w innym ośrodku naukowym albo umoŝliwić odbycie zajęć dydaktycznych w innym terminie Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek: 1) postępowania zgodnie ze złoŝonym ślubowaniem, jak równieŝ do sumiennego realizowania programu studiów doktoranckich; 2) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 3) udziału w pracach organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych jednostki, w której przygotowują rozprawę doktorską; 4) składania potwierdzonych przez opiekuna naukowego lub promotora okresowych sprawozdań z wykonywanych obowiązków oraz osiągnięć naukowych i innych w wyznaczonym terminie; 5) w przypadku pobierania stypendium doktoranckiego informowanie kierownika studiów doktoranckich o fakcie i wymiarze podjętego zatrudnienia; 6) dbania o dobre imię Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2. Doktorant studiów stacjonarnych pobierający stypendium doktoranckie moŝe zostać zobowiązany przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin dydaktycznych rocznie. 6

7 3. Doktorant jest zobowiązany do przestrzegania zasad i przepisów przeciwpoŝarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 26 Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich Doktorant, który spełnił wymagania przewidziane programem studiów otrzymuje świadectwo potwierdzające ukończenie studiów doktoranckich. Świadectwo wydaje się po upływie 4 lat studiów doktoranckich, chyba, Ŝe doktorant wcześniej złoŝył i obronił pracę doktorską lub, gdy czas odbywania studiów doktoranckich uległ przedłuŝeniu. 2. Doktorant, który spełnił warunki niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłaty z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeŝeli obrona nastąpiła w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów Doktorant moŝe zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku: 1) niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów; 2) nierealizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych; 3) nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim; 4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów w określonym terminie, w przypadku studiów płatnych; 5) otrzymania negatywnej opinii opiekuna naukowego. 2. Doktorant zostaje skreślony w przypadku złoŝenia rezygnacji ze studiów. 3. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Decyzja doręczana jest niezwłocznie osobie skreślonej, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi UR. 4. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje odwołanie do Rektora UR, za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Postanowienia przejściowe i końcowe Tryb przyznawania stypendiów i pomocy materialnej regulują odrębne przepisy. 2. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą takŝe osób, które w dniu 1 października 2009 r. mają status doktoranta. 3. W odniesieniu do doktorantów, o których mowa w ust. 2, rada jednostki organizacyjnej moŝe podjąć decyzję o odbywaniu studiów w trybie dotychczasowym. 4. W sprawach, których nie rozstrzyga niniejszy regulamin, decyzję podejmuje Rektor UR. 5. Regulamin studiów doktoranckich wchodzi w Ŝycie z dniem 01 października 2009 roku. 7

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006 ze zmianami z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. Regulamin studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 2. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne 1 1. Studia doktoranckie w, zwanej dalej Ignatianum, w zakresie wybranych dyscyplin naukowych, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH IV. ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW DOKTORANCKICH V. URLOPY VI. OPIEKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie WERSJA ZNOWELIZOWANA ZGODNIE Z DECYZJĄ RADY NAUKOWEJ IS PAN W DNIU 28.10.2010 (dotyczy paragr. 7) Podstawa prawna: Ustawa o Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/10/2009 z dnia 28 maja 2009 r. dotyczącej regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor, na wniosek rady jednostki organizacyjnej, posiadającej uprawnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Studia trzeciego stopnia studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów III stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2015 r. Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES

DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES Załącznik do uchwały senatu nr 26/2013. z dnia 22 marca 2013 r. REGULAMIN NIESTACJONARNYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA CUDZOZIEMCÓW O NAZWIE DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA (DOKTORANCKICH) W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA (DOKTORANCKICH) W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA (DOKTORANCKICH) W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Studia doktoranckie funkcjonują na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 461/03/2015

Załącznik do Uchwały Senatu nr 461/03/2015 Załącznik do Uchwały Senatu nr 461/03/2015 REGULAMIN studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 26 marca 2015 r. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH WIM

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH WIM REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH WIM PODSTAWY PRAWNE 1 ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim 1. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o: 1 1. doktorancie rozumie się przez to uczestnika studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 1.1.1. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej 1 1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich 2010/11

Regulamin studiów doktoranckich 2010/11 Regulamin studiów doktoranckich 2010/11 I. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH 1 1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek Rady jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu I. Postanowienie Ogólne 1 Podstawę prawną działania studiów doktoranckich ustala się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE KRAKÓW 2015 I. TWORZENIE STUDIÓW 1. Studia doktoranckie są prowadzone na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 114/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia..

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia.. UCHWAŁA Nr 19/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej Senat Politechniki Koszalińskiej, działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 346/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 346/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 346/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 196 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH . POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH z dnia 27 marca 2006 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Senatu Politechniki Śląskiej: Nr XIX/123/06/07 z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica, Nowy Świat 72 00-330 Warszawa tel. (0 22) 657 27 07, fax. (0 22) 826 72 54 e-mail: inepan@inepan.waw.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 Zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie tworzy Rektor wydając akt o utworzeniu studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 34 z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej 1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. 2. 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

2 Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.

2 Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. DOP-0212-71/2012 Poznań, 5 czerwca 2012 roku Zarządzenie nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i zwiększenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 106 OBWIESZCZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik do uchwały nr 27/2013 Senatu WUM z dnia 22.04.2013 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 25/2014 z dnia 28.04.2014 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 314/12 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ (Regulamin obowiązujący od 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały Nr 37/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r. R /DOP-014/34/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia i funkcjonowania studiów doktoranckich regulują: 1) ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 27/08 Senatu UG z dn.27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Załącznik do uchwały nr 27/08 Senatu UG z dn.27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały nr 27/08 Senatu UG z dn.27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia trzeciego stopnia studia doktoranckie,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w INSTYTUCIE ROZRODU ZWIERZĄT i BADAŃ śywności POLSKIEJ AKADEMII NAUK w OLSZTYNIE PRZEPISY OGÓLNE 1 W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań śywności prowadzi się

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu Regulamin opracowany jest na podstawie art.196 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 321 OBWIESZCZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała nr 16/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała nr 16/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie biologii,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 16/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 16/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 6 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 1. Podstawa prawna

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 1. Podstawa prawna Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. pt.: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. (tekst jednolity) Spis treści

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. (tekst jednolity) Spis treści Załącznik do Uchwały Senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (tekst jednolity) Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu Załącznik do uchwały nr 129 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH I. PRZEPISY OGÓLNE Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem rektora z dnia 9 maja 2007 r.) Spis treści I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 0000-71/11 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Regulamin wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określa organizację i tok wydziałowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. Studia doktoranckie, zwane dalej Studiami, prowadzi Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Gdynia 2013 1 Regulamin studiów doktoranckich przyjęty Uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZEPISY OGÓLNE

UNIWERSYTET ŁÓDZKI REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZEPISY OGÓLNE Tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 82 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjętej na 7. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 20 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Studiów Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 1 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bardziej szczegółowo

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej nr 18/275/2016 z dnia 22.02.2016 r. Tekst jednolity Regulaminu Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IChF PAN nr 22/12 z dnia 21 maja 2012 r. Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE 1 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE (International Doctoral Studies of the Natural Sciences of the Polish Academy of Sciences in Cracow)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst)

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst) Załącznik do Uchwały nr Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst) 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ Regulamin studiów doktoranckich w UŁ 1 1. Studia doktoranckie mają na celu przygotowanie uczestnika tych studiów do uzyskania stopnia naukowego doktora. Celem tych studiów jest również prowadzenie badań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22 maja 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Uchwała Nr 3/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Uchwała Nr 3/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Uchwalony na podstawie art. 161, art. 162 i art. 196 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej nr 4/270/2015, z dnia 2.03.2015 r. Tekst jednolity Regulaminu MSD dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie po 31 października 2014 r. Regulamin Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo