Wizualizacja i analiza danych lokalizacyjnych odbiorników GPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizualizacja i analiza danych lokalizacyjnych odbiorników GPS"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Lokalizacji i zarządzania środkami transportu INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 Wizualizacja i analiza danych lokalizacyjnych odbiorników GPS TwT WT PW, DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Warszawa 2012

2 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest prezentacja możliwości wizualizacji danych lokalizacyjnych, otrzymywanych z odbiornika GPS oraz ich ocena pod kątem dokładności pomiarów. Zakres ćwiczenia obejmuje następujące zagadnienia: wizualizacja danych lokalizacyjnych, protokół transmisji odbiornika GPS, siła sygnału GPS, czułość odbiornika GPS, liczba analizowanych satelitów GPS, dokładność pomiaru i błędy odbiornika GPS. 2. Wykaz wykorzystanych przyrządów komputer PC z systemem Windows XP, moduł adaptera Bluetooth na USB (rys. 2.1), moduły (min. 3) odbiorników GPS Bluetooth (rys. 2.2), oprogramowanie obsługi Bluetooth BlueSoleil wer. 2.7 PL (rys. 2.3), program diagnostyczny i obsługi portów RS232C ComTest (rys. 2.4), program VisualGPS (rys. 2.5). 1

3 Rys. 2.1 Moduł adaptera Bluetooth na USB Rys. 2.2 Moduł odbiornika GPS Bluetooth Rys. 2.3 Oprogramowanie obsługi Bluetooth BlueSoleil wer. 2.7 PL 2

4 Rys. 2.4 Program diagnostyczny i obsługi portów RS232C ComTest Rys. 2.5 Program VisualGPS 3

5 4. Wprowadzenie teoretyczne 4.1 Protokół transmisji odbiornika GPS Opis tego standardu znajduje się w instrukcji do ćwiczenia NMEA 0183 protokół transmisji danych odbiornika GPS. 4.2 Błędy odbiornika GPS Wielkością bezpośrednio mierzoną przez odbiornik nawigacji satelitarnej jest czas propagacji sygnału między satelitą a odbiornikiem. Fala elektromagnetyczna biegnąca od satelity porusza się z prędkością światła, co jest słuszne dla jej propagacji w próżni. W rzeczywistości jednak ośrodkiem rozchodzenia się fal jest nie tylko próżnia, ale także atmosfera ziemska, która ze swej natury nie jest ośrodkiem jednorodnym. Stąd w systemach nawigacji satelitarnej, należy uwzględniać błędy wyznaczania pozycji związane z propagacją sygnału. Ale występują także inne czynniki wpływające na wartość wyznaczanej pseudoodległości. Stąd w ogólnym przypadku, błędy pomiaru w systemach nawigacji satelitarnej można podzielić na 4 grupy: błędy propagacji sygnału, błędy związane z efektami relatywistycznymi, błędy działania systemu, błędy odbiorników. Z punktu widzenia użytkownika systemu najistotniejsze są błędy związane z propagacją sygnału, ponieważ to one najbardziej wpływają na całkowity błąd wyznaczonej pozycji. Wśród nich największy wpływ ma jonosfera, która będąc ośrodkiem dyspersyjnym, wydłuża drogę sygnału od satelity do odbiornika. Wartość tego wydłużenia jest uzależniona od wskaźnika refrakcji jonosferycznej n gr określanego zależnością: n gr 40,3 N e 1 (4.2.1) 2 f gdzie f oznacza częstotliwość sygnału, a N e to gęstość elektronowa na drodze przebiegu sygnału, czyli liczba elektronów swobodnych w jonosferze, której wartość zmienia się w zależności od pory doby, pory roku, aktywności Słońca oraz położenia geograficznego odbiornika. 4

6 W praktyce do wyznaczenia poprawki uwzględniającej przebieg sygnału przez jonosferę przyjmuje się składową pionową gęstości elektronowej TEC [el/m 2 ]. Opóźnienie jonosferyczne jest też związane z wysokością topocentryczną 1 satelitów nad horyzontem, zmniejszając się w miarę wzrostu tej wysokości aż do osiągnięcia minimum z zenicie (h t = 90 ). W literaturze można znaleźć wyniki obliczeń wydłużenia drogi sygnału radiowego związane z jego przejściem przez jonosferę w funkcji wysokości topocentrycznej satelity. Przykładowo dla częstotliwości L1 systemu GPS (1575,42 MHz) droga sygnału wydłuża się od ok. 16 m dla satelity w zenicie do ok. 60 m dla satelity znajdującego się na małej wysokości topocentrycznej (h t = 5 ). Wartości odpowiednich poprawek umożliwiających kompensację błędu jonosferycznego zawiera depesza nawigacyjna, choć trzeba tu zaznaczyć, że w przypadku odbiorników jednoczęstotliwościowych ta kompensacja nie będzie pełna. Przyjmuje się, że dla nieautoryzowanych użytkowników systemu GPS, błąd wyznaczonej pseudoodległości związany z przejściem sygnału przez jonosferę wynosi ok m. Błędy propagacji wprowadzane przez jonosferę można wyeliminować w odbiornikach dwuczęstotliwościowych. Znacznie mniejszy w porównaniu do jonosfery błąd pomiaru wprowadza najniższa warstwa atmosfery troposfera. Propagacja sygnału w troposferze jest uzależniona od jej współczynnika refrakcji nt. Współczynnik ten jest większy od jedności 3, co powoduje załamanie fali elektromagnetycznej stanowiącej medium transmisyjne dla sygnału nadawanego z satelity i tym samym wydłużenie jego drogi. W praktyce, do oszacowania wpływu troposfery na wydłużenie drogi sygnału, wykorzystywany jest wskaźnik refrakcji troposferycznej N t wyrażany wzorem: 6 N t ( n t 1) 10 (4.2.2) Wskaźnik ten jest wielokrotnością współczynnika refrakcji i pozwala na uproszczenie obliczeń numerycznych. W niektórych publikacjach wielkość tego wskaźnika uzależnia się od suchego powietrza i pary wodnej zawartych w troposferze, wyodrębniając dwa oddzielne czynniki wpływające na jego wartość. Z punktu widzenia tematu niniejszej instrukcji aż tak 1 Wysokość topocentryczna (zazwyczaj oznaczana jako h t ) to wysokość na jakiej widziany jest satelita z powierzchni Ziemi wyznaczana przez kąt między płaszczyzną styczną do powierzchni Ziemi zawierającą punkt, z którego satelita jest obserwowany, a linią prostą łączącą ten punkt z satelitą 2 4 m [9]; 7 m [2] 3 O kilka dziesięciotysięcznych, ale jednak 5

7 dokładna analiza tego wskaźnika nie jest potrzebna. Przyjmuje się, że błąd wyznaczonej pseudoodległości związany z przejściem sygnału przez troposferę wynosi ok. 1,5 m. Z punktu widzenia transportu powierzchniowego, a w szczególności drogowego transportu miejskiego, istotne są błędy związane z wielodrogowością sygnału (ang. multipath error). Zwłaszcza w warunkach gęstej zabudowy miejskiej odbicia sygnału na drodze satelitaodbiornik są nieuniknione. Błędy te związane są z lokalnymi warunkami zabudowy, a więc ze swej natury są przypadkowe. Możliwości ich ograniczenia związane są z konstrukcją anten odbiorników oraz zastosowaniem w nich odpowiednich filtrów numerycznych. Błędy te można też wydzielić dzięki powtarzalności konfiguracji satelitów 4 z punktu widzenia obserwatora ziemskiego w określonym miejscu wykonując w nim pomiary przy takim samym usytuowaniu satelitów. Jednak takie działanie wymaga powtarzania pomiarów co ok. 24 godziny i z punktu widzenia użytkowników w transporcie powierzchniowym, gdzie wymagany jest pomiar w czasie rzeczywistym jest nieprzydatne. Błędy wynikające z wielodrogowej propagacji sygnału mogą powodować błąd wyznaczenia poszczególnych pseudoodległości do 30 m, a w skrajnie niekorzystnych warunkach nawet 100 m. Osobną grupę stanowią błędy relatywistyczne wynikające z ogólnej i szczególnej teorii względności. Lokalizacja satelitów systemu GPS w odległości ponad 20 tys. km od Ziemi wymaga uwzględnienia szybszej pracy ich zegarów niż w przypadku nieruchomych wzorców czasu ulokowanych na Ziemi. Redukcja wpływu efektów relatywistycznych jest realizowana przez odpowiednie zmniejszenie częstotliwości wzorców czasu satelitów przed ich umieszczeniem na orbicie oraz uwzględnienie odpowiedniej poprawki czasowej w obliczeniach realizowanych przez odbiornik. Do wyznaczenia tej poprawki wykorzystywana jest znajomość parametrów orbity (duża półoś, mimośród, anomalia mimośrodowa) przesyłanych przez satelitę w depeszy nawigacyjnej. Błędy działania systemu związane są z funkcjonowaniem segmentu kosmicznego i naziemnego i zalicza się do nich błędy efemeryd 5 satelitów oraz błędy wzorców czasu satelitów. Błędy efemeryd satelitów wynikają z niedokładności modelu ruchu satelitów po orbicie oraz trudnych do przewidzenia zaburzeń tego ruchu. Dane dotyczące orbity i położenia satelity na tej orbicie przekazywane w transmitowanym sygnale nieznacznie różnią 4 Powtarzalność takiej konfiguracji ma miejsce po ~23 h 56 min. 5 Efemeryda satelity to szczegółowe parametry orbitalne danego satelity pozwalające na obliczenie jego współrzędnych w konkretnej chwili 6

8 się więc od wartości rzeczywistych. Odbiornik oblicza zatem pseudoodległość od satelity, którego współrzędne zawiera depesza nawigacyjna, a nie od jego rzeczywistego położenia w chwili nadania sygnału. Stąd przyjmuje się, że związany z danymi efemerydalnymi błąd pomiaru pseudoodległości wynosi ok. 4 m. Błędy wzorców czasu satelitów wynikają z faktu, że idealna synchronizacja zegarów umieszczonych na satelitach z czasem systemu (GPST) nie jest możliwa. Mimo że instalowane w satelitach zegary charakteryzują się dużą stabilnością długookresową, to realizując pomiar czasu przebiegu sygnału należy uwzględnić pewną ich odchyłkę w stosunku do czasu systemu GPS. Stąd w segmencie naziemnym obliczane są odpowiednie współczynniki korekcyjne dla zegara satelity, które satelita transmituje w depeszy nawigacyjnej. Przy braku znajomości odchyłki wzorca czasu satelity od czasu systemu błąd pomiaru pseudoodległości może dochodzić do 3 m. Ogólnie ujmując błędy GPS mogą być rozmaitej natury i można je podzielić na te powstające z przyczyn technicznych i te z przyczyn naturalnych. Ograniczony dostęp - SA. Na SA składają się dwa procesy: epsilon (amplituda do 100 m) i delta (amplituda do 50 m). Wpływ SA na pomiar pseudoodległości jest identyczny dla każdego użytkownika, więc poprawki różnicowe (o których za chwilę) eliminują SA całkowicie. Opóźnienie jonosferyczne. Błąd odległości wywołany opóźnieniem w propagacji fal radiowych wynosi od metrów w dzień do 3-6 metrów w nocy. Zmora tanich odbiorników jednoczęstotliwościowych ( L1, kod C/A ). Odbiorniki dwuczęstotliwościowe potrafią zniwelować opóźnienie (w stopniu zależnym od odległości). Opóźnienie troposferyczne. Opóźnienie to powstaje w dolnych warstwach atmosfery i jest zależne od temperatury, ciśnienia i wilgotności. Może wynosić do 3 metrów. Lepsze odbiorniki kompensują je prawie całkowicie. Błąd efemeryd. Polega na różnicy między położeniem satelity, wyliczonym z danych orbitalnych a rzeczywistym. Powodowany jest przez grawitację Słońca i Księżyca, a także wiatr słoneczny. Poprawki różnicowe eliminują ten błąd prawie całkowicie. Błąd zegara satelity. Różnica pomiędzy idealnym czasem GPS a wskazaniem zegara satelity. Z błędów satelitarnych stosunkowo częsty jest tzw. pseudorange step, który polega na gwałtownym skoku pseudoodległości, co powoduje 7

9 "zgubienie" satelity przez odbiornik na czas potrzebny do odtworzenia almanachu i efemeryd. Odbiór sygnałów odbitych. Praktycznie niemożliwy do skompensowania. Ogranicza się go przez odpowiednią konstrukcję anten. Błędy odbiornika, czyli błędy pomiaru jakie wystąpią na etapie obliczania pozycji już w samym odbiorniku GPS, które mogą być spowodowane szumem, dokładnością oprogramowania oraz zakłóceniami. Poziom sygnału odbieranego przy powierzchni Ziemi jest niższy od poziomu wszechobecnego tła radiowego (szumu). Stwierdzono, że niekiedy przyczyną błędów odbioru mogą być rzeczy z pozoru nieszkodliwe: telefony komórkowe lub komputery przenośne ze źle ekranowanymi układami elektronicznymi. Źródłem zakłóceń są także duże instalacje przemysłowe. Wpływ czynników na błąd pomiaru - L1 (C/A) SA. Źródło błędu Wpływ [m] Błąd efemeryd 2.1 Błąd zegara 2.1 Opóźnienie jonosferyczne 4.0 Opóźnienie troposferyczne 0.7 Odbicia 1.4 Błąd odbiornika 0.5 Niedokładność samego wyznaczania pozycji względem położenia satelitów nazywa się rozmyciem dokładności (Dilution of Precision - DOP). Rozmycie może dotyczyć: pomiarów poziomych (Horizontal DOP - HDOP) - długość i szerokość geograficzna, pomiarów pionowych (Vertical DOP - VDOP) - wysokość, pozycji (Position DOP - PDOP) - stosunek pomiędzy błędem w obliczeniu pozycji użytkownika a błędem w obliczeniu pozycji satelity. Informuje ona o tym, kiedy rozmieszczenie satelitów pozwoli uzyskać najdokładniejszy wynik. Pożądana jest wartość PDOP mniejsza od 3, 8

10 pomiarów geometrycznych (Geometrical DOP - GDOP) - dotyczy pomiarów współrzędnych przestrzennych, czasu (Time DOP - TDOP) - dotyczy błędu czasu systemowego. Dla wyeliminowania błędów satelitarnych i wpływu zakłóceń, a także w celu ominięcia ograniczeń dokładności w sygnałach GPS dostępnych dla lotnictwa cywilnego, stworzono system korekcji, określany jako różnicowy GPS (DGPS - Differential GPS). System różnicowy pozwala na zastosowanie pozycjonowania satelitarnego w dziedzinach wymagających największej precyzji nawigacyjnej: geodezja, budownictwo (pomiary przemieszczeń budowli, montaż platform wiertniczych na morzu), lotnictwo (podejście do lądowania bez widoczności), żegluga. 5. Program narzędziowy ComTest Jego zadaniem jest obsługa dostępnych w Windows portów COM (RS232C) komputera laboratoryjnego. Po uruchomieniu programu widoczne jest jego standardowe okno (rys. 5.1), którego organizacja nie ulega zmianie podczas pracy. 1 pole wyboru portu i parametrów transmisji, 2 klawisze poleceń operacji na porcie, 3 pola wyboru opcji operacji na porcie, 4 klawisze operacji na polach tekstowych programu, 5 pola wyboru opcji dodatkowych informacji, 6 pole danych odbieranych, 7 pole danych do wysłania lub nazwa pliku, 8 pole danych nadanych, 9 pole współczynnika skali czasu, 10 pole zdarzeń i komunikatów 9

11 Rys. 5.1 Program diagnostyczny i obsługi portów RS232C ComTest Dostęp do danego portu uzyskuje się po wybraniu jego numeru z pierwszej listy (COM 1, COM 2...) oraz jego konfiguracji do której należą kolejno: wybór szybkości pracy (300, ,...), ilości bitów danych (5, 6, 7, 8), rodzaj kontroli parzystości (brak, parzysty, nieparzysty), sposobu sterowania przepływem danych (brak, xon/xoff,...) oraz ilości bitów stopu (1 lub 2). Najczęstsze ustawienie wykorzystywane podczas ćwiczeń to: COM n (gdzie n zależy od zestawionego połączenia Bluetooth), 4800, 8, bez kontroli parzystości, brak sterowania przepływem, 1 bit stopu. Po dokonaniu konfiguracji należy nacisnąć klawisz POŁĄCZ i program otwiera dostęp do wybranego portu. W przypadku błędu, np. z powodu zajętości portu przez inną aplikację, program wyświetli odpowiedni komunikat. Zamknięcie portu następuje po naciśnięciu klawisza ROZŁĄCZ. W polu nr 6 pokazywane są wszystkie znaki odbierane z otwartego portu COM. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie znaki ASCII będą widziane w czytelnej postaci. Pole nr 7 służy do bezpośredniego wysyłania danych do portu COM lub określenia nazwy pliku do odczytu lub zapisu. W celu wysłania 10

12 danych należy wpisać w polu nr 7 odpowiednią sekwencję znaków i nacisnąć Enter lub klawisz NADAJ. W przypadku zaznaczenia opcji POWTÓRZ program będzie w kółko nadawał zapisaną sekwencję. Jeżeli umieścimy tam nazwę pliku i zaznaczymy opcję PLIK (domyślnym katalogiem jest c:\gps\), to program wyśle do portu zawartość tego pliku. Przy zaznaczonej opcji POWTÓRZ wysyłanie będzie realizowane w kółko. Jeżeli zaznaczono opcję CZYŚĆ, to po wysłaniu sekwencji nastąpi skasowanie zawartości pola nr 8, gdzie umieszczane są wszystkie znaki wysłane do portu COM. Pole nr 10 służy natomiast do wyświetlania zachodzących w porcie COM zdarzeń i informowania o wykrytych błędach transmisji Możliwe jest to po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w polu UMIEŚĆ. Zaznaczenie tam opcji ASCII spowoduje wyświetlenie w polu nr 6 nie znaków, lecz ich kodów ASCII, dla lepszej czytelności pomiędzy znakami <>. Opcja ENTER powoduje dodanie do każdej wysyłanej do portu sekwencji znaków kodów nowej linii CR/LF, czyli 13 i 10. Kasowanie zawartości pól nr 6, 7 i 8 jest możliwe dzięki trzem klawiszom CZYŚĆ, odpowiednio ODB., NAD., ZD. Klawisz SUMA XOR służy do obliczenia sumy kontrolnej ramki danych protokołu NMEA, umieszczonej w polu nr 7. Program może zapisywać odbierane dane bezpośrednio do pliku tekstowego. Podczas operacji na plikach ważna jest jednak kolejność wykonywanych działań: - przy zapisie do pliku najpierw wpisujemy nazwę pliku w polu nr 7, zaznaczamy opcję PLIK i dopiero (po konfiguracji) otwieramy port poleceniem POŁĄCZ, - przy odczycie danych z pliku najpierw odznaczamy opcję PLIK i dopiero (po konfiguracji) otwieramy port poleceniem POŁĄCZ, następnie wpisujemy nazwę pliku w polu nr 7 i zaznaczamy opcję PLIK. Przy wysyłaniu do portu COM danych z pliku (symulacja odbiornika GPS) możliwe jest skalowanie czasu (przyśpieszenie zapisanej w pliku rzeczywistości ). W tym celu w polu nr 9 należy wpisać liczbę od 1 do 10 więcej nie, ze względu na problemy AutoMapy i Emapy z odświeżaniem obrazu. UWAGA!!! Program można uruchamiać wielokrotnie i obsługiwać kilka portów (urządzeń) jednocześnie. 11

13 6. Program VisualGPS Program ten służy do wizualizacji i oceny danych lokalizacyjnych, odbieranych z odbiornika GPS. Do komunikacji wykorzystywany jest protokół NMEA. W oknie Command Monitor pojawiają się w postaci tekstowej wszystkie odebrane komunikaty, a po ich analizie są wyświetlane w postaci graficznej w kilku oknach roboczych. Ciekawe obserwacje można prowadzić w oknie Azimuth & Elevation. Po włączeniu odpowiednich opcji można śledzić zmiany azymutu i elewacji satelitów, z którymi odbiornik utrzymywał łączność. Pomiar musi być dokonywany w warunkach stacjonarnych, bez przemieszczania modułu. W oknie Survey obserwujemy, trajektorię położenia modułu podczas tego eksperymentu, a w dolnej części fluktuacje pomiaru wysokości GPS. Należy to oczywiście interpretować jako błąd określania pozycji, kiedy odbiornik GPS przez cały czas pozostaje w spoczynku. UWAGA!!! Program można uruchamiać wielokrotnie i obsługiwać kilka portów (urządzeń) jednocześnie. 7. Wykaz użytych skrótów i oznaczeń Dla zwiększenia przejrzystości instrukcji wprowadzono poniższe skróty, które zostały wykorzystane w tekście oraz schematach blokowych. Dotyczą one wykorzystywanych przyrządów oraz ustawień dokonywanych w sprzęcie pomiarowym i modułach laboratoryjnych. Dla ich lepszego wyróżnienia skróty w tekście pisane są czcionką pogrubioną. - zapisz dane do pliku na dysku, - pytanie, na które odpowiedź musi znaleźć się w sprawozdaniu. 8. Uwagi praktyczne Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia zalecane jest zapoznanie się z instrukcją do ćwiczenia NMEA 0183 protokół transmisji danych odbiornika GPS. Pod żadnym pozorem nie należy upraszczać ćwiczenia i próbować wykonywać poleceń jednocześnie z kilku punktów instrukcji. Jest to najszybsza droga do pomyłki, co skutkuje odrzuceniem sprawozdania. 12

14 9. Przebieg ćwiczenia 9.1 Zapoznaj się z budową stanowiska laboratoryjnego. Zidentyfikuj wszystkie przyrządy i elementy stanowiska. Nawiązanie połączenia Bluetooth z odbiornikami GPS 9.2 Włącz adapter Bluetooth na USB i poczekaj na wykrycie go przez Windows (jest bardzo prawdopodobne, że adapter będzie już zainstalowany). 9.3 Pobierz od prowadzącego testowane odbiorniki GPS, włącz je i umieść na stanowisku laboratoryjnym. 9.4 Uruchom program BlueSoleil. Jeśli uruchomi się on w postaci zminimalizowanej, to znajdź jego ikonę na pasku zadań, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Wyświetl. 9.5 Następnie uruchom wykrywanie urządzeń Bluetooth wybierz z menu kolejno Moje Bluetooth oraz Wykrycie urządzenia Bluetooth. Sprawdź czy wszystkie odbiorniki GPS są widoczne. Wykonaj zrzut ekranu. 9.6 Określ listę dostępnych usług dla każdego z odbiorników GPS. W tym celu kolejno kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę każdego z urządzeń i wybierz Odśwież usługi. Dostępne usługi prezentowane są jako aktywne ikony u góry okna programu BlueSoleil. Jakie usługi są dostępne dla każdego z odbiorników GPS? 9.7 Połącz się kolejno z każdym odbiornikiem GPS. W tym celu kolejno kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę każdego z urządzeń i wybierz Połącz oraz Usługa Bluetooth Port szeregowy. Po połączeniu wszystkich odbiorników GPS wykonaj zrzut ekranu. 9.8 Określ numer portu COM, do którego został przypisany każdy z odbiorników GPS. W tym celu kolejno kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę każdego z urządzeń i wybierz Stan. Wykonaj zrzut ekranu. Jaki jest numer portu każdego odbiornika GPS? Jaki jest poziom sygnału każdego odbiornika GPS? 9.9 Ustaw wszystkie odbiorniki GPS tuż obok siebie, w miejscu które zapewnia łączność Bluetooth i daje szansę na odbiór sygnału GPS oczywiście najlepiej na zewnątrz lub przynajmniej przy oknie laboratorium. 13

15 Wizualizacja danych lokalizacyjnych odbiornika GPS 9.10 Uruchom program VisualGPS tyle razy, ile masz odbiorników GPS. Korzystając z pozycji menu Connect to GPS wybierz Connect using serial port. Wybierz port odbiornika GPS i szybkość transmisji 4800 bodów. Naciśnij OK. W oknie Command Monitor powinny się pojawić dane z odbiornika GPS. Powtórz to dla każdego uruchomionego programu i każdego odbiornika GPS. Czy każdy z odbiorników GPS wysyła dane z jednakową intensywnością? Który z odbiorników wysyła najwięcej a który najmniej danych? 9.11 Odczekaj przynajmniej minut na ustabilizowanie się odbiorników GPS. Wykorzystaj ten czas na zapoznanie się z programem VisualGPS Korzystając z pozycji menu Connect to GPS wybierz Disconnect i rozłącz wszystkie odbiorniki GPS Powiększając kolejno wszystkie okna każdego uruchomionego programu (każdego odbiornika GPS) zapisz ich obraz (zrzut ekranu) pamiętając o zapisaniu, którego odbiornika GPS dotyczą. Dokonaj analizy zarejestrowanych danych lokalizacyjnych Ile satelitów i które (numery) widział (okno Signal Quality Window) każdy odbiornik GPS? Jaka jest siła odbieranego sygnału? 9.15 Czy wszystkie komunikaty (okno Command Monitor) pojawiały się w sposób jednakowy w sensie nie wartości danych, ale sekwencji, kolejności itp.? 9.16 Jaką pozycję (okno Navigation Window) wskazuje każdy z odbiorników? Czy one się różnią? Jaka jest ta różnica? Jaki jest błąd określenia położenia? 9.17 Prześledź zmiany azymutu i elewacji satelitów, z którymi odbiornik utrzymywał łączność (okno Azimuth & Elevation). Jaki jest zakres tych zmian? Czy są one identyczne dla każdego odbiornika GPS? 9.18 W oknie Survey obejrzyj trajektorię położenia modułu podczas tego eksperymentu, a w dolnej części fluktuacje pomiaru wysokości GPS. Zmiany te to oczywiście błąd, ponieważ odbiornik cały czas znajdował się w stanie spoczynku. Jaki jest zakres tych zmian? Czy są one identyczne dla każdego odbiornika GPS? 9.19 Z okna Survey zapisz wartości błędów odbiornika GPS (PDOP, VDOP, HDOP + wartości dla przedziałów procentowych). Jakie są wartości tych błędów? Czy są one identyczne dla każdego odbiornika GPS? 14

16 9.20 Na podstawie otrzymanych wyników określ i odpowiedz na pytanie, który z odbiorników GPS charakteryzuje się największą czułością i dokładnością, a który najmniejszą? 9.21 Zamknij wszystkie uruchomione kopie programu VisualGPS. Zakończenie połączenia Bluetooth z odbiornikami GPS 9.22 W programie BlueSoleil kolejno kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę każdego z urządzeń (odbiorników GPS) i wybierz Rozłącz oraz Usługa Bluetooth Port szeregowy. Potwierdź rozłączenie przez Tak Zamknij program BlueSoleil. Jeśli jest on w postaci zminimalizowanej, to znajdź jego ikonę na pasku zadań, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Zakończ. Analiza danych z tras przejazdu 9.24 Ponownie uruchom program VisualGPS, ale tylko w jednej wersji/kopii. Korzystając z pozycji menu Connect to GPS wybierz Connect to file wybierz jedną z zapisanych na dysku tras przejazdu dane odbiornika GPS Poczekaj na koniec analizy danych, ale nie dłużej niż 10 minut Powiększając kolejno wszystkie okna każdego uruchomionego programu (każdego odbiornika GPS) zapisz ich obraz (zrzut ekranu) pamiętając o zapisaniu, której trasy dotyczą. Dokonaj analizy zarejestrowanych danych lokalizacyjnych Powtórz to dla dwóch innych tras Dokonaj ponownej analizy danych odbiornika. Powtórz punkty od 9.13 do 9.19, ale tym razem w odniesieniu do różnych tras przejazdu a nie różnych odbiorników. Czy parametry odbioru danych z odbiornika GPS ulegały zmianie podczas jazy? Jaki jest zakres tych zmian? 10. Wykonanie sprawozdania Nie należy umieszczać w sprawozdaniu podstaw teoretycznych, ani opisów stanowiska laboratoryjnego. Sprawozdanie musi zawierać wszystkie wyniki pomiarów i obserwacji prezentowane wg kolejności ich wykonania. Każdy z nich musi być opatrzony numerem punktu instrukcji wg, którego został zarejestrowany. W sprawozdaniu muszą się znaleźć odpowiedzi na wszystkie postawione w instrukcji pytania oraz odpowiedni komentarz do uzyskanych wyników badań symulacyjnych. 15

17 Zarówno opisy, jak i odpowiedzi, mają być zwięzłe, ale przedstawione pełnymi zdaniami. Wnioski powinny zawierać podsumowanie przeprowadzonych badań. Szczególny nacisk należy położyć na zaprezentowanie różnic oraz podobieństw pomiędzy poszczególnymi wynikami i odbiornikami GPS. Szczególnie dużo uwagi należy poświęcić zagadnieniom czułości i dokładności (błędów) poszczególnych odbiorników GPS. 11. Literatura Mielczarek W., Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion 1993, Narkiewicz J, GPS i inne systemy satelitarne, WKiŁ, Warszawa 2007, Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, PWN, Warszawa 2006, Spech C., System GPS, Bernardinum, Peplin 2007,

Global Positioning System (GPS)

Global Positioning System (GPS) Global Positioning System (GPS) Ograniczenia dokładności odbiorników systemu GPS Satellite GPS Antenna Hard Surface 1 Błędy pozycji Niezależne od zasady działania systemu Metodyczne wynikające z zasady

Bardziej szczegółowo

NMEA 0183 protokół transmisji danych odbiornika GPS

NMEA 0183 protokół transmisji danych odbiornika GPS ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Program emulatora GPS pobieramy ze strony z działu Pobieralnia.

Program emulatora GPS pobieramy ze strony  z działu Pobieralnia. 1. WSTĘP Do emulacji ruchu okrętu na mapie nawigacyjnej potrzebujemy trzech rzeczy: Komputera PC Programu nawigacyjnego polecam OpenCPN Programu symulatora GPS Programu Com0com jako mostka wirtualnego

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu TopSURV dla odbiornika Topcon GRS-1

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu TopSURV dla odbiornika Topcon GRS-1 Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu TopSURV dla odbiornika Topcon GRS-1 (Opracowanie: I.Romanyszyn) Czynność Wyświetlacz 1. Włączamy odbiornik. Czekamy na załadowanie się systemu.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Miernictwa Górniczego

Laboratorium z Miernictwa Górniczego Laboratorium z Miernictwa Górniczego Materiały pomocnicze I Planowanie warunków obserwacji satelitów GPS/GLONASS Opracował dr inż. Jan Blachowski jan.blachowski@pwr.wroc.pl, pok. 505, bud. K-1, tel. 320

Bardziej szczegółowo

Mierniczy. pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika

Mierniczy. pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika Mierniczy pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika Producent: Datum s.c. tel. (052) 324 17 70, fax. (052) 381 33 58 86-031 Osielsko, ul. Centralna 2 U e-mail:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1 Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1 (Opracowanie: I.Romanyszyn) Czynność Wyświetlacz 1. Włączamy odbiornik. Czekamy na załadowanie

Bardziej szczegółowo

4π 2 M = E e sin E G neu = sin z. i cos A i sin z i sin A i cos z i 1

4π 2 M = E e sin E G neu = sin z. i cos A i sin z i sin A i cos z i 1 1 Z jaką prędkością porusza się satelita na orbicie geostacjonarnej? 2 Wiedząc, że doba gwiazdowa na planecie X (stała grawitacyjna µ = 500 000 km 3 /s 2 ) trwa 24 godziny, oblicz promień orbity satelity

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

1 Obsługa aplikacji sonary

1 Obsługa aplikacji sonary Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: Badanie własności sonarów ultradźwiękowych Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie osób je wykonujących z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA program podstawowy 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki sposób: na zasadzie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program ProCELL. Wersja: 1.15

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program ProCELL. Wersja: 1.15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program ProCELL Wersja: 1.15 Spis treści. 1. Informacje ogólne... 3 2. Instalacja i uruchomienie programu... 3 3. Opcje i ustawienia programu... 5 3.1. Statystyki... 5 3.2. Komunikacja...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych. Ćwiczenie nr 3

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych. Ćwiczenie nr 3 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 3 Kontrola poprawności pracy odbiorników systemów nawigacyjnych Opracował: Zatwierdził: Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 7 Ocena dokładności wskazań odbiornika GPS MAP 2010C systemu GPS Szczecin 2011 Temat: Ocena dokładności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 11 Ocena dokładności wskazań odbiornika FURUNO GP-80 systemu GPS z zewnętrznym odbiornikiem FURUNO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 3 Kontrola poprawności pracy odbiorników systemów nawigacyjnych LABORATORIUM RADIONAWIGACJI Szczecin

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Namierz Dziecko. Instrukcja do Strony. Wersja 1.6. Cyliński Piotr 2012-04-18

Namierz Dziecko. Instrukcja do Strony. Wersja 1.6. Cyliński Piotr 2012-04-18 Namierz Dziecko Instrukcja do Strony Wersja.6 Cyliński Piotr 202-04-8 Spis treści. Logowanie... 2 2. Rejestracja... 4 3. Strona... 5 3.. Pobranie Aplikacji... 5 3.2. Pola wyboru... 7 3.3. Ostatnia pozycja...

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA LABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Mierniczy 2008. Instrukcja użytkownika (Wersja instrukcji 1.01)

Mierniczy 2008. Instrukcja użytkownika (Wersja instrukcji 1.01) Mierniczy 2008 Instrukcja użytkownika (Wersja instrukcji 1.01) pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól na podstawie danych GPS! Datum tel. (052) 324 17 70, fax. (052) 381 33 58 ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Certification Request Services

Certification Request Services Certification Request Services wersja 1.0 Lipiec 2006 Dokumentacja użytkownika 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Jak korzystać z dokumentacji... 4 3. Wymagania sprzętowe i systemowe... 5 4. Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Zestaw: Dowolny średnicomierz Codimex Smartfon Aplikacja Leśny notatnik. Instrukcja obsługi

Zestaw: Dowolny średnicomierz Codimex Smartfon Aplikacja Leśny notatnik. Instrukcja obsługi Zestaw: Dowolny średnicomierz Codimex Smartfon Aplikacja Leśny notatnik Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Smartfon lub tablet... 4 3. Aplikacja Leśny notatnik... 6 3.1 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 PC THERM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy Al. Komisji Edukacji Narodowej 21 02-797 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo