Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację (zwanej dalej Promocją ). 2. Organizatorem Promocji (w tym przyrzekającym nagrody w niej przewidziane, o których mowa w 5 Regulaminu) oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: ,00 zł (zwana dalej Aviva lub Organizatorem ). 2. Definicje 1. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie i pisane wielką literą mają znaczenie nadane im przez Ogólne Warunki Dobrowolnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych, przyjęte uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z dnia roku wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z dnia 23 listopada 2014 roku, na podstawie których Organizator zawiera ubezpieczenie komunikacyjne Aviva. Treść dokumentów przywołanych w zdaniu poprzedzającym dostępna jest na stronie internetowej 2. Ubezpieczenie komunikacyjne Aviva ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i / lub dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu Autocasco. 3. Okres trwania Promocji 1. Promocja rozpoczyna się o godz. 00:01 dnia 06 lutego 2015 r. i trwa do godz. 23:59 w dniu 27 lutego 2014 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli promocyjnych kalkulacji (zgodnie z definicją w 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu) w łącznej liczbie 6667 (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem). 2. W celu uniknięcia wątpliwości, potwierdza się, że wyczerpanie puli kalkulacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników Promocji do tego momentu, w tym w szczególności prawa do Nagrody w przypadku spełnienia przewidzianych w Regulaminie warunków do jej uzyskania (w szczególności w postaci pozytywnej weryfikacji, dokonanej zgodnie z 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu). 3. W przypadku gdy ilość pozostałych do wykorzystania promocyjnych kalkulacji będzie równa lub niższa 100 (słownie: sto) sztuk, a także gdy zostanie całkowicie wyczerpana, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. 4. Uczestnictwo w Promocji

2 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących Zarejestrowanymi Uczestnikami Programu VITAY (tj. programu organizowanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku) w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY, określającego warunki uczestnictwa i zasady Programu VITAY (dostępnego na stronie internetowej: jak również takich osób nie będących Zarejestrowanymi Uczestnikami Programu VITAY (z zastrzeżeniem jednakże, że możliwość wykorzystania kodu promocyjnego, o którym mowa w 3 ust. 1 Regulaminu, możliwa jest tylko dla osób będących - najpóźniej w chwili korzystania z kodu promocyjnego Zarejestrowanymi Uczestnikami Programu VITAY) i które w okresie trwania Promocji, spełnią łącznie następujące warunki (dalej jako: Uczestnicy Promocji, Uczestnik Promocji ): 1) za pomocą dedykowanego formularza zamieszczonego na stronie internetowej, stanowiącej podstronę serwisu internetowego dokonają kalkulacji składki ubezpieczeniowej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne Aviva (dalej jako: kalkulacja ); 2) dokonanie kalkulacji możliwe jest po uprzednim zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu wymaganym dla przeprowadzenia Promocji (zgodnie z 7 Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, dalej jako: Ustawa), które dokonywane jest poprzez zaznaczenie przez Uczestnika Promocji odpowiedniego checkboxu przy okazji wypełniania formularza, o którym mowa w punkcie 1) powyżej. 3) po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1-2 powyżej, zostaną pozytywnie zweryfikowani przez Call Center Organizatora (do dwóch dni roboczych po dokonaniu kalkulacji) podczas rozmowy telefonicznej, w trakcie której Uczestnikom Promocji zaproponowany zostanie zakup ubezpieczenia komunikacyjnego Aviva, na warunkach wskazanych w kalkulacji. 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest potwierdzenie przez Uczestnika Promocji znajomości i akceptacja postanowień Regulaminu (co dodatkowo potwierdzone zostaje przez Uczestnika w ramach zgłaszania udziału w Promocji). 3. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy (przez których rozumie się osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie, w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej), członkowie organów oraz współpracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, powinowaci oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny (co oznacza w szczególności, że udział w Promocji nie jest uzależniony od zawarcia przez Uczestnika Promocji Pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego Aviva ani dokonywania jakichkolwiek innych czynności skutkujących obowiązkiem zapłaty jakiejkolwiek należności przez Uczestników Promocji). 5. Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz i uprawniony jest do odbioru jednej Nagrody (w rozumieniu nadanym w 5 Regulaminu). Weryfikacja Uczestnika (w tym przypisanie mu udziału w Promocji) przeprowadzana jest przez Call Center Partnera na podstawie numeru telefonu Uczestnika Promocji.

3 5. Nagrody 1. W przypadku łącznego spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków Promocji, określonych w 4 ust. 1 pkt 1 3 Regulaminu, Uczestnikowi Promocji przyznana zostanie przez Organizatora z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 1 Regulaminu oraz zdania następnego niniejszego ustępu, wskazujących na ograniczoną pulę promocyjnych kalkulacji nagroda stanowiąca jeden unikatowy kod, uprawniający do otrzymania 1000 punktów VITAY (dalej również jako: Nagroda ). Nagroda może zostać następnie wykorzystana zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu VITAY (o którym mowa w 4 ust. 1 Regulaminu). Organizator wskazuje, że liczba promocyjnych kalkulacji jest ograniczona i wynosi 6667 (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) sztuk. Nagrody przyznawane są Uczestnikom Promocji w kolejności prawidłowo dokonanych kalkulacji, z zastrzeżeniem jednakże, że dla ich przyznania niezbędna jest pozytywna weryfikacja Uczestnika Promocji, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu. 2. Nagroda zostaje wydana uprawnionemu Uczestnikowi Promocji przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji telefonicznej Uczestnika Promocji, dokonywanej zgodnie z 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, poprzez przesłanie kodu za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika Promocji w formularzu, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu. W przypadku podania przez Uczestnika Promocji błędnego lub nieprawdziwego numeru telefonu komórkowego (co uniemożliwia Organizatorowi nawiązanie wymaganego kontaktu z danym Uczestnikiem Promocji) lub w przypadku braku nawiązania kontaktu Call Center Organizatora z Uczestnikiem Promocji w terminie wskazanym w 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu pomimo takiej próby ze strony Organizatora, jak również w przypadku cofnięcia przez Uczestnika Promocji (po prawidłowym dokonaniu kalkulacji) zgody na otrzymanie Nagrody, Organizator nie jest zobowiązany/uprawniony do jej przesłania Uczestnikowi Promocji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator zastrzega, że w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, liczba faktycznie wydanych Nagród może być niższa aniżeli liczba dokonanych promocyjnych kalkulacji. 3. Uczestnik Promocji uprawniony jest do realizacji przyznanego unikatowego kodu, skutkującego możliwością dopisania 1000 punktów VITAY do indywidualnego konta Uczestnika Programu VITAY w terminie do dnia 15 marca 2015 r. Realizacja kodu dokonana przez Uczestnika Promocji może zostać dokonana w następujący sposób: 1) poprzez przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu obsłudze stacji paliw prowadzonych pod marką ORLEN i uczestniczących w Programie VITAY (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu VITAY, o którym mowa w 4 ust. 1 Regulaminu) wraz z kartą VITAY Uczestnika Promocji, lub 2) poprzez wprowadzenie kodu bezpośrednio przez Uczestnika Promocji w polu wpisz kod promocyjny w zakładce moje konto dostępnej po zalogowaniu się w serwisie internetowym 4. Nagrody będą wydane Uczestnikom Promocji wyłącznie w postaci kodów, bez możliwości wypłaty ich pieniężnej równowartości lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 5. W przypadku powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) z tytułu przyznanych Nagród, Organizator pokryje oraz odprowadzi za Uczestników Promocji należny podatek. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Nagrody osobie, która uzyskała prawo do otrzymania Nagrody w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności na skutek czynu zabronionego.

4 6. Reklamacje 1. Bez uszczerbku dla uprawnień przewidzianych w tym zakresie przez postanowienia Regulaminu Programu VITAY (o którym mowa w 4 ust. 1 Regulaminu) oraz przepisów obowiązującego prawa, reklamacje dotyczące Promocji, można zgłaszać Organizatorowi: a) pisemnie na adres korespondencyjny: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., skrytka pocztowa 11, Warszawa 66; lub b) telefonicznie pod numerem infolinii: (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane pozwalające na kontakt z osobą składającą reklamację, tj. co najmniej imię, nazwisko oraz adres lub dokładny adres dla korespondencji w formie pisemnej osoby składającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich zgłoszenia. 4. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych rozstrzygnięciach Organizator poinformuje w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej zgłaszającego reklamację w formie pisemnej lub w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem Promocji w ramach procedury reklamacyjnej. 7 Dane Osobowe 1. Uczestnik Promocji, przystępując do Promocji, powinien podać w formularzu, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 1, następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres , numer telefonu komórkowego, rodzaj posiadanego samochodu, dane z dowodu rejestracyjnego i inne wymagane dane z historii ubezpieczenia, włączając lata bezszkodowej jazdy, miejsce parkowania samochodu, w zakresie wskazanym w formularzu, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, przetwarzanych przez Organizatora na podstawie pozyskanych zgód na zasadach określonych w Regulaminie oraz takim formularzu z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji, w tym otrzymanie Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania jak i żądania usunięcia. 8. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Na prośbę Uczestnika, Organizator udostępnia Uczestnikowi treść Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w szczególności w formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres .

5 2. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy Promocji mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem poprzez jak również drogą telefoniczną pod numerami telefonu: lub Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa nabyte Uczestnika. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie (z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego) z chwilą opublikowania go na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 powyżej. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji Bezpieczny powrót do domu. (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo