ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS"

Transkrypt

1 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 19 LUTEGO 2008

2 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROKU SPIS TREŚCI STRONA I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 3 II. I EMISJA AKCJI... 4 III. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 6 IV. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS... 8 V. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM VI. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH VII. WYNIKI VIII. INFORMACJE OGÓLNE IX. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.. 27 X. PODSTAWOWE DANE ZE SRPAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A Sprawozdanie składa się z 50 kolejno ponumerowanych stron od 2 do 50. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w dniu 19 lutego 2008 roku. Skład Zarządu Asseco Business Solutions S.A. Romuald Rutkowski Prezes Zarządu Maciej Maniecki I Wiceprezes Zarządu Marek Dutkowski Wiceprezes Zarządu Wojciech Frysztak Wiceprezes Zarządu Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu Wiktor Ząbek Wiceprezes Zarządu Małgorzata Lipińska Członek Zarządu 2

3 WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN W TYS. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA MIESIĘCY 12 MIESIĘCY 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH ZAKOŃCZONYCH ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2006* 31 GRUDNIA GRUDNIA 2006* Przychody ze sprzedaŝy ** * Zysk brutto ze sprzedaŝy Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto ** * 787 Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŝne neto z działalności inwestycyjnej (56 900) (14 811) (15 066) (3 799) Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - stan środków pienięŝnych Grupy na koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim, przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 31 grudnia 2007 roku 1 EUR=3,5820 PLN. W dniu 31 grudnia 2006 roku 1 EUR=3,8312 PLN. - wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i start oraz skróconego skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŝnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca. W okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku 1 EUR=3,7768 PLN. W dniu 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku 1 EUR=3,8991 PLN. * dane prezentowane za 2006 roku dotyczą wyłącznie spółki Incenti S.A.; w lutym 2007 roku Incenti S.A. zmieniło nazwę na Asseco Business Solutions S.A.; w czerwcu 2007 roku Asseco BS połączyło się z Safo Sp. z o.o, Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o.; w listopadzie 2007 roku Asseco BS nabyło pakiet 60,56% akcji spółki Anica System S.A. ** prezentowane dane nie obejmują wyników Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 maja Spółki te, we wspomnianym okresie, osiągnęły przychody ze sprzedaŝy: tys. PLN, oraz zysk netto: tys. PLN. 3

4 I EMISJA AKCJI Spółka Asseco Business Solutions S.A. powstała, w 2001 roku pod firmą Incenti S.A., jako inicjatywa Prokom Software S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. ZałoŜenie Incenti S.A. było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi sieciowe, zwłaszcza typu application service provider oraz baz danych. W 2005 roku nastąpiła zmiana akcjonariatu Spółki Prokom Software S.A. odkupił pakiet akcji będących w posiadaniu Telekomunikacji Polskiej S.A. Całość akcji przeniesiono na Softbank S.A., a w wyniku jego połączenia z Asseco Poland - na Asseco Poland SA. W lutym 2007 roku Spółka zmieniła nazwę na Asseco Business Solutions S.A. Kolejny krok stanowiło połączenie Asseco Business Solutions S.A. z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze systemów ERP. 29 marca 2007 roku został podpisany plan połączenia spółek: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. z Asseco Business Solutions S.A. Formalna konsolidacja wspomnianych firm nastąpiła 1 czerwca 2007 r., kiedy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie wspomnianych podmiotów. Powstała spółka zachowała nazwę Asseco Business Solutions S.A. Obok aspektów formalno-prawych, takich jak przejęcie przez Asseco Business Solutions S.A. wszystkich praw i obowiązków połączonych podmiotów. W ramach Spółki skonsolidowano teŝ dotychczasowe kompetencje, wiedzę oraz doświadczenia. Efektem było powstanie jednego z największych polskich producentów oferującego własne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw systemy ERP, outsourcing oraz e-learning. Kolejnym etapem w rozwoju Spółki był jej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otwarcie Pierwszej Publicznej Oferty Akcji (IPO) nastąpiło w dniu 31 października 2007 roku, a jej zamknięcie w dniu 12 listopada 2007 roku. W ramach IPO inwestorom zaoferowano akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze publicznej oferty sprzedaŝy oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze publicznej subskrypcji. W ramach Publicznej Oferty złoŝono zapisy na akcje, w tym Inwestorzy Detaliczni złoŝyli zapisy na akcje, a Inwestorzy Instytucjonalni i Osoby Uprawnione na akcji. Inwestorom Detalicznym przydzielono łącznie akcje, tj. ok. 58,59% liczby akcji jakie objęły zapisy tych inwestorów. Inwestorom Instytucjonalnym i Osobom Uprawnionym przydzielono łącznie akcji (100% liczby akcji jakie objęły zapisy tych inwestorów). Zapisów na oferowane akcje dokonało łącznie 216 inwestorów, w tym 172 Inwestorów Detalicznych oraz 44 Inwestorów Instytucjonalnych i osób Uprawnionych. Akcje zostały przydzielone 216 inwestorom. Z rynku kapitałowego Asseco BS pozyskało PLN. Ostateczna wysokość kosztów emisji wyniosła ,57 PLN, w tym: - przygotowanie i przeprowadzenie oferty ,17 PLN, - sporządzenie prospektu emisyjnego ,14 PLN, - promocja oferty ,26 PLN. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii C przypadający na jedną akcję wyniósł: 0,66 PLN. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 19 listopada 2007 r. ZMIANA W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Asseco Business Solutions jest spółka Asseco Business Solutions S.A. PoniŜej przedstawiono informacje dotyczące udziałów w kapitale własnym oraz udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu spółek zaleŝnych, w których Asseco Business Solutions S.A. posiada udziały. 4

5 SPÓŁKA, NAZWA I SIEDZIBA KRAJ REJESTRACJI % UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM % UDZIAŁU W GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU 31 GRUDNIA GRUDNIA GRUDNIA GRUDNIA 2006 Anica System S.A., Lublin Polska 60,56% n/d 60,56% n/d Realizując cele emisji w dniu 30 listopada 2007 r. Asseco Business Solutions S.A. zakupiło od Asseco Poland spółki z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 80, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,56% akcji firmy Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS Asseco Business Solutions S.A. nabyło akcji imiennych zwykłych Anica System S.A. o wartości nominalnej 0,20 PLN kaŝda, stanowiących 60,56% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 60,56% głosów na WZA. Całkowita wartość transakcji wyniosła ,87 PLN. Dzięki zawarciu wspomnianej umowy powstała Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions, w skład której wchodzą spółki: Asseco Business Solutions S.A. i Anica System S.A. Dotychczasowe kompetencje spółki Asseco BS zostały poszerzone o systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Produkty, jakie oferuje Anica System to m.in. system ebi mobile, który jest wiodącym na polskim rynku rozwiązaniem klasy SFA (Sales Force Automation). Program ma swoich nabywców równieŝ poza granicami Polski, m.in.: na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Rosji, Portugalii, Francji, Grecji i Irlandii. W ramach oferty spółki Anica System S.A. znajdują się teŝ usługi wdroŝeniowe, obsługa powdroŝeniowa oraz usługi outsourcingowe. SKŁAD 5

6 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2007** 3 MIESIĄCE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 31 GRUDNIA 2006* 2006* Przychody ze sprzedaŝy ** 9 370* * Przychody ze sprzedaŝy towarów i produktów Przychody ze sprzedaŝy usług Koszt własny sprzedaŝy (29 650) (68 478) (7 225) (22 802) Zysk/(strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy (2 071) (4 258) (854) (2 517) Koszty ogólnego zarządu (5 699) (8 998) (776) (2 771) Zysk netto ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne (631) Pozostałe koszty operacyjne (187) (475) (3) (8) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (121) (255) 0 (110) Udział w zysku jednostki stowarzyszonej Zysk/(strata) brutto Podatek dochodowy (927) (927) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej Zysk/(strata) netto za rok obrotowy Przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom mniejszościowym

7 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (KONTYNUACJA) Skonsolidowany zysk netto przypisany Akcjonariuszom Asseco Business Solutions S.A. przypadający na jedną akcję (w złotych) podstawowy ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w złotych) 0,72 1, 32 0,27 0,61 rozwodniony ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom jednostki Dominującej (w złotych) 0,72 1,32 0,27 0,61 * dane prezentowane za 2006 roku dotyczą wyłącznie spółki Incenti S.A. ** prezentowane dane nie obejmują wyników Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 maja Spółki te, we wspomnianym okresie, osiągnęły przychody ze sprzedaŝy: tys. PLN, oraz zysk netto: tys. PLN. 7

8 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 31 GRUDNIA GRUDNIA 2006 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji NaleŜności długoterminowe 57 0 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Rozliczenia międzyokresowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności NaleŜności budŝetowe 83 0 Inne naleŝności Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Środki pienięŝne i depozyty krótkoterminowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy 0 0 SUMA AKTYWÓW

9 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS (KONTYNUACJA) PASYWA 31 GRUDNIA GRUDNIA 2006 Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieŝącego (1 317) (14 834) Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i poŝyczki 0 0 Rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 49 Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i poŝyczki 0 0 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania budŝetowe Zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŝy 0 0 Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

10 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM KAPITAŁ PODSTAWOWY NADWYśKA ZE SPRZEDAśY AKCJI POWYśEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ ZYSKI (STRATY) Z LAT UBIEGŁYCH I WYNIKI OKRESU BIEśĄCEGO RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM Na dzień 1 stycznia 2007 roku (14 834) (14 834) Zysk netto za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Emisja kapitału akcyjnego PodwyŜszenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem Zmiany w składzie grupy kapitałowej Na dzień 31 grudnia 2007 roku (1 317) Na dzień 1 stycznia 2006 roku (17 903) (17 903) Zysk / strata za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Na dzień 31 grudnia 2006 roku (14 834) (14 834) 10

11 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2006 Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto Korekty o pozycje: (1 058) Zysk/(strata) akcjonariuszy mniejszościowych (747) 0 Udział w wyniku finansowym jednostek objętych metodą praw własności (348) 0 Amortyzacja (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów 639 (68) (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu naleŝności (25 355) Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŝyczek (1 622) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (776) Zmiana stanu rezerw (264) 28 (Przychody)/ koszty z tytułu odsetek 71 (1 082) Zyski/(straty) z róŝnic kursowych (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej Inne (325) 0 Środki pienięŝne netto wygenerowane z działalności operacyjnej Zapłacone odsetki 0 0 Podatek dochodowy zapłacony (1 432) 0 Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Nabycie jednostek zaleŝnych, po potrąceniu przejętych środków pienięŝnych Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane Spłata udzielonych poŝyczek Udzielenie poŝyczek Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (3 537) (1 744) (2 928) (187) (25 508) (13 200) (72 569) (56 900) (14 811) 11

12 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH (KONTYNUACJA) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŝyczek/kredytów Spłata poŝyczek/kredytów Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (2 771) Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów RóŜnice kursowe netto Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym O ograniczonej moŝliwości dysponowania (7 129)

13 WYNIKI Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły tyś. PLN. Kwota ta stanowi wzrost o 503% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Taki stan rzeczy jest wynikiem połączenia Asseco Business Solutions S.A. w czerwcu 2007 ze spółkami Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. W wyniku połączenia powstała Spółka, której zakres kompetencji pokrywa bardzo szeroki obszar od systemów ERP po outsourcing informatyczny oraz e-learning. Wzrost wyników, obok połączenia, spowodowany był teŝ duŝą liczbą kontraktów w sektorze usługowym. Wzrostowi przychodów ze sprzedaŝy towarzyszył teŝ wzrost kosztu własnego sprzedaŝy z poziomu tys. PLN w IV kwartale roku 2006 do poziomu tys. PLN w IV kwartale roku 2007, przy czym było on wolniejszy niŝ wzrost przychodów, co pozwoliło uzyskać wysokie wskaźniki rentowności. Wzrost ten spowodowany był konsolidacją firm, jakie weszły w rozszerzenie składu Grupy Asseco BS. Mimo wzrostu kosztów sprzedaŝy Grupa odnotowała czterokrotny wzrost zysku z działalności operacyjnej. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD DO MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2007 ZA OKRES OD DO * 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2006* Przychody ze sprzedaŝy ** Zysk brutto ze sprzedaŝy Zysk z działalności operacyjnej ** Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej MIESIĘCY 3 MIESIĄCE 12 MIESIĘCY 3 MIESIĄCE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA MarŜa brutto na sprzedaŝy MarŜa operacyjna MarŜa netto 28,72% 37,14% 22,54% 9,51% 14,93% 18,93% 5,01% 6,12% 14,07% 15,64% 10,43% 14,26% * dane prezentowane za 2006 roku dotyczą wyłącznie spółki Incenti S.A.; w lutym 2007 roku Incenti S.A. zmieniło nazwę na Asseco Business Solutions S.A.; w czerwcu 2007 roku Asseco BS połączyło się z Safo Sp. z o.o, Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o.; w listopadzie 2007 roku Asseco BS nabyło pakiet 60,56% akcji spółki Anica System S.A. ** prezentowane dane nie obejmują wyników Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 maja Spółki te, we wspomnianym okresie, osiągnęły następujący przychody ze sprzedaŝy: tys. PLN, oraz zysk netto: tys. PLN. 13

14 W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa zanotowała wzrost sprzedaŝy we wszystkich sektorach rynku. Największy wzrost odnotowały branŝe: finansowa oraz usługowa. WaŜniejsze umowy, jakie zostały zawarte w IV kwartale 2007 roku przez Grupę Asseco BS zostały opisane w części dotyczącej działalności bieŝącej. PODZIAŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAśY WG SEKTORÓW PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY - STRUKTURA BRANśOWA SEKTOR ZA OKRES OD DO KWARTAŁ BIEśĄCY W TYS. PLN ZA OKRES OD DO NARASTAJĄCO W TYS. PLN Przemysł Finanse Usługi Instytucje publiczne Przychody ze sprzedaŝy

15 INFORMACJE OGÓLNE Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions ( Grupa Asseco BS ) jest Asseco Business Solutions S.A. ( Spółka, Emitent, Jednostka Dominująca ) z siedzibą w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 58. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS w dniu 17 lipca 2001 roku. Została utworzona na czas nieoznaczony. Pierwszy Zarząd Spółki stanowili: Jerzy Popek Prezes Zarządu i Wiktor Ząbek - Członek Zarządu. 1 czerwca 2007 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie firm: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. z Asseco Business Solutions S.A. Powstały podmiot zachował nazwę Asseco Business Solutions S.A. W wyniku połączenia Asseco Business Solutions S.A. przejęło wszystkie prawa i obowiązki połączonych podmiotów. W wyniku konsolidacji zmianie uległy siedziba oraz adres Spółki. Obecnie Asseco Business Solutions S.A. mieści się w Lublinie, na ul. Lucyny Herc 58 w (przed połączeniem siedziba mieściła się w Warszawie, na ul. Połczyńskiej 31A). Zmieniono teŝ właściwość sądu rejestrowego z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Od momentu powstania Asseco Business Solutions S.A. w obecnej formie, Spółka stanowi Centrum Kompetencyjne Grupy Kapitałowej Asseco Poland odpowiedzialne za systemy ERP, outsourcing oraz e-learning. Stała się teŝ jednym z liderów rynku oprogramowania ERP w Polsce. Marki Safo, Softlab i WA-PRO oferują systemy ERP usprawniające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz optymalizujące ich wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Incenti dostarcza zaś usługi outsourcingu oraz e-learningu. Spółka starannie rozbudowuje swoje kompetencje w obszarze ERP. 30 czerwca 2007 Asseco BS odkupiło od Asseco Systems S.A. markę oprogramowania KOMA e-hr (program wspomagający pracę w obszarze HR). Kolejnym krokiem na drodze rozwoju był zakup firmy Anica System S.A. oferującej systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Struktura organizacyjna Grup Asseco BS opiera się o Spółki wchodzące w jej skład: Asseco Business Solutions S.A. oraz Anica System S.A. Ramy Asseco Business Solutions S.A. obejmują cztery Piony Biznesowe, których kompetencje oraz oferta rynkowa pokrywają się z zakresem działalności połączonych spółek. Pion Biznesowy Incenti, zarządzający marką Incenti, oferuje usługi outsourcingu IT, które obejmują takie obszary jak kolokacja, hosting, usługą sotrage e (kopie zapasowe oraz archiwizacja danych), sieć, monitoring, bezpieczeństwo oraz dostawę technologii. Usługi outsourcingu informatycznego pozawalają nie tylko kontrolować koszty związane z rozwojem infrastruktury IT, ale teŝ umoŝliwiają optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie procesami informatycznymi. Obok outsourcingu Pion Biznesowy Incenti dostarcza teŝ usługi e-learningowe, które pozwalają na rozbudowę kompetencji firm poprzez wykorzystanie e-szkoleń, kompetencje technologiczne w ramach wdraŝanych rozwiązań technicznych (np. platform e-learningowych) oraz usługi przed- i powdroŝeniowe (mentoring, coaching, konsulting). Uzupełnieniem oferty są usługi konsultingu informatycznego, które pozwalają korzystać z wiedzy eksperckiej inŝynierów Incenti. 15

16 Pion Biznesowy Safo dostarcza rozwiązania informatyczne marki Safo, oparte o technologię Oracle, przeznaczone dla średnich i duŝych przedsiębiorstw, pokrywające wszystkie obszary działania przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Oprócz podstawowego pakietu ERP oferta obejmuje równieŝ aplikacje Business Intelligence, WMS - zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi, SFA - rozwiązania mobilne dla presellingu i vansellingu, aplikacje HR, specjalizowane rozwiązania dla sieci detalicznych oraz dedykowane aplikacje internetowe. W lipcu 2007 do portfolio Pionu Biznesowego Safo włączone zostało specjalistyczne oprogramowanie KOMA e-hr. Jest to zaawansowany system wspomagający pracę w obszarze HR. Aplikacja stanowi narzędzie do tworzenia, zarządzania, analizowania oraz współdzielenia informacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Część przychodów pionu pochodzi z dostaw technologii takich producentów, jak: IBM, HP, Oracle i Motorola oraz związanych z tym usług świadczonych przez PB Safo. Dostawy te w większości związane są w prowadzonymi projektami wdroŝeniowymi własnego oprogramowania. Pion Biznesowy Softlab oferuje zintegrowany system klasy ERP marki Softlab, oparty o technologię Microsoft. Aplikacja wspomaga zarządzanie całością działania średniego i duŝego przedsiębiorstwa, umoŝliwiając tworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowanych do specyfiki i potrzeb firmy Klienta. MoŜliwości techniczne systemu pozwalają na wdroŝenie go w róŝnych architekturach sieciowych w sieciach rozległych oraz połączenie ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami. W skład systemu Softlab SQL wchodzą moduły wspierające zarządzanie między innymi w takich obszarach jak: logistyka i sprzedaŝ, POS, produkcja, serwis, spedycja, finanse i księgowość, budŝetowanie i controlling, środki trwałe, kadry i płace, CRM, Business Intelligence, a takŝe moduł mobilny. Pion Biznesowy WA-PRO dostarcza gotowe programy dla firm z sektora MSP. Systemy marki WA-PRO to komplet aplikacji wpierających zarządzanie w małych przedsiębiorstwach oraz usprawniających pracę działów: sprzedaŝy, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie WA-PRO moŝna wykorzystać w kaŝdej branŝy. Systemy cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. Anica System, spółka wchodząca w skład Grupy Asseco BS, to dostawca systemów mobilnych, integracyjnych i analitycznych dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. W portfolio produktów spółki znajduje się m.in. system ebi mobile, który jest wiodącym na polskim rynku systemem klasy SFA (Sales Force Automation). Program sprzedawany jest nie tylko w Polsce, ale takŝe na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Rosji, Portugalii, Francji, Grecji i Irlandii. Anica oferuje swoim klientom równieŝ szereg usług w ramach realizowanych wdroŝeń oraz kompleksowe usługi outsourcingowe. Produkty Anica System S.A. wykorzystują firmy z branŝy FMCG oraz farmaceutycznej. W ofercie firmy są równieŝ systemy terminalowe oraz rozwiązania outsourcingowe. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działalności Asseco Business Solutions S.A. zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest informatyka. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-7222Z), jest działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem oraz obrazem. IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku zawiera dane porównywalne dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian 16

17 w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pienięŝnych za okres sprawozdawczy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, a dla danych bilansowych za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest złoty polski. Wszystkie dane finansowe przedstawia się w tysiącach złotych ( PLN ), chyba Ŝe zaznaczono inaczej. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień niniejszego sprawozdania finansowego, w tym z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ( MSR 34 ). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF przyjętymi przez Unię Europejską. SZACUNKI I ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH Sporządzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i załoŝeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, Ŝe przyjęte załoŝenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Grupy Asseco BS na temat bieŝących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się róŝnić od przewidywanych. ZMIANA W CIĄGU TYTUŁY ISTOTNYCH WARTOŚCI SZACUNKOWYCH NA DZIEŃ NA DZIEŃ MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego * 1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa na świadczenia emerytalne Odpisy aktualizujące aktywa 17

18 1. Odpis aktualizujący wartość zapasów Odpis aktualizujący wartość naleŝności * Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego prezentowane są per saldo. KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW Nie wystąpiły. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano te same zasady (politykę) rachunkowości co w sprawozdaniu finansowym za rok 2006, prezentowanym w prospekcie emisyjnym Asseco Business Solutions S.A. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUśNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W okresie sprawozdawczym Asseco Business Solutions S.A. ani Anica System S.A. nie dokonały emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych papierów wartościowych. W dniu 2 lipca 2007 NWZA Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji publicznej nie więcej niŝ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 PLN kaŝda. W dniu 31 października 2007 roku nastąpiło otwarcie publicznej oferty akcji, w ramach której oferowano akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze publicznej subskrypcji. W dniu 12 listopada 2007 roku została zamknięta oferta publiczna oraz dokonany przydział akcji oferowanych. Akcje oferowane w ramach oferty publicznej nabywane były w cenie 11 PLN za jedną akcję. Inwestorom Detalicznym przydzielono łącznie Akcji Oferowanych tj. ok 58% liczby akcji, na jakie opiewały zapisy tych inwestorów. Inwestorom Instytucjonalnym oraz Osobom Uprawnionym przydzielono łącznie Akcji Oferowanych (100% liczby akcji, jakie objęły zapisy tych inwestorów). SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI Działalność Grupy podlega w pewnym stopniu wahaniom sezonowym. W przypadku systemów ERP największe obroty notowane są w IV i I kwartale roku. Wpływ na to ma wybór przez większość klientów Spółek Grupy roku kalendarzowego za rok obrachunkowy, co przekłada się na dąŝenie do uruchamiania systemu informatycznego na przełomie roku lub na początku roku następnego. W przypadku sprzedaŝy sprzętu wyróŝnia się IV kwartał, tradycyjna pora realizowania budŝetów przewidzianych na dany rok. W pozostałych miesiącach roku sprzedaŝ sprzętu podlega wahaniom od jednej większej transakcji do następnej, jednak bez widocznej powtarzalności. Koszty operacyjne rozkładają się równomiernie w ciągu kwartałów I-III. Jedynie IV kwartał wyróŝnia się wzrostem kosztów działalności, głównie ze względu na wzrost sprzedaŝy. 18

19 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOśLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 2007 ROK Zarząd Asseco Business Solutions S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2007 rok. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE, CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU Zdaniem Zarządu Asseco Business Solutions S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy Asseco BS, perspektywy jakie otworzył proces połączenia oraz zakup akcji Anica System S.A. stwarzają sprzyjające warunki do dalszego rozwoju Spółki oraz poszerzania jej kompetencji w 2008 roku. Licząc się jednak z ryzykiem biznesowym, w opinii Zarządu do najwaŝniejszych czynników, które bezpośrednio mogą wpłynąć na działalność Grupy Asseco Business Solutions i osiągane przez nią wyniki zaliczyć moŝna: rezultaty bieŝących działań handlowych, rozwój oferty Grupy Asseco BS, przebieg prac w ramach realizowanych umów. Do czynników, które w sposób pośredni mogą wpłynąć na działania oraz wyniki Grupy Asseco BS, Zarząd zalicza m.in.: rozwój sytuacji ekonomicznej w kraju i zagranicą, kształtowanie się krzywej popytu na usługi i produkty oferowane przez spółki naleŝące do Grupy Asseco Business Solutions, intensywność działań bezpośrednich oraz pośrednich podmiotów konkurencyjnych. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAśOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Asseco Business Solutions S.A., których wartości stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej nie toczyła się większa liczba postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiła co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE TYTUŁ KWOTA NA DZIEŃ BILANSOWY ZMIANA KWOTY W CIĄGU 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2007 Zobowiązanie z tytułu udzielenia gwarancji bankowych jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych Zabezpieczenie z tytułu płatności kartami kredytowymi brak zmiany Weksle własne wystawione sprzedawcom hurtowym

20 Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych jako zabezpieczenie płatności Wzrost kwoty zobowiązań warunkowych jest spowodowany włączeniem zobowiązań warunkowych Anica System S.A. SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W dniu publikacji niniejszego sprawozdania tj. 19 lutego 2008 roku, skład Zarządu Spółki przestawiał się w sposób następujący: IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA Romuald Rutkowski Maciej Maniecki Marek Dutkowski Wojciech Frysztak Cezary Maciejewski Wiktor Ząbek Małgorzata Lipińska Prezes Zarządu I Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu W dniu publikacji niniejszego sprawozdania tj. 19 lutego 2008 roku, skład Rady Nadzorczej Spółki przestawiał się w sposób następujący: IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA Adam Góral Jacek Duch Wojciech Kowalczyk Zbigniew Pomianek Jarosław Adamski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI Zgodnie z wiedzą Zarządu Asseco Business Solutions S.A. stan akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub przez podmioty zaleŝne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu publikacji raportu, tj. dnia 19 lutego 2008 roku przedstawia się następująco: AKCJONARIUSZ AKCJONARIAT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WG. INFORMACJI POSIADANYCH LICZBA AKCJI W DNIU 19 LUTEGO 2007 UDZIAŁ W AKCJONARIACIE LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH Asseco Poland ,3% ,3% ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,9% ,9% Pioneer Pekao Investment Management S.A ,08% ,08% I Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iŝ w dniu 22 listopada 2007 roku otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 20

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

De Molen Spółka Akcyjna

De Molen Spółka Akcyjna De Molen Spółka Akcyjna Raport okresowy za IV kwartał 2014r. (tj. za okres 01.10.2014 31.12.2014) Wysogotowo, 13 luty 2015 str. 1 Spis treści 1. Dane podstawowe o Emitencie... 3 2. Skrócone jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo