ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS"

Transkrypt

1 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 19 LUTEGO 2008

2 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROKU SPIS TREŚCI STRONA I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 3 II. I EMISJA AKCJI... 4 III. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 6 IV. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS... 8 V. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM VI. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH VII. WYNIKI VIII. INFORMACJE OGÓLNE IX. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.. 27 X. PODSTAWOWE DANE ZE SRPAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A Sprawozdanie składa się z 50 kolejno ponumerowanych stron od 2 do 50. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w dniu 19 lutego 2008 roku. Skład Zarządu Asseco Business Solutions S.A. Romuald Rutkowski Prezes Zarządu Maciej Maniecki I Wiceprezes Zarządu Marek Dutkowski Wiceprezes Zarządu Wojciech Frysztak Wiceprezes Zarządu Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu Wiktor Ząbek Wiceprezes Zarządu Małgorzata Lipińska Członek Zarządu 2

3 WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN W TYS. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA MIESIĘCY 12 MIESIĘCY 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH ZAKOŃCZONYCH ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2006* 31 GRUDNIA GRUDNIA 2006* Przychody ze sprzedaŝy ** * Zysk brutto ze sprzedaŝy Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto ** * 787 Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŝne neto z działalności inwestycyjnej (56 900) (14 811) (15 066) (3 799) Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - stan środków pienięŝnych Grupy na koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim, przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 31 grudnia 2007 roku 1 EUR=3,5820 PLN. W dniu 31 grudnia 2006 roku 1 EUR=3,8312 PLN. - wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i start oraz skróconego skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŝnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca. W okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku 1 EUR=3,7768 PLN. W dniu 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku 1 EUR=3,8991 PLN. * dane prezentowane za 2006 roku dotyczą wyłącznie spółki Incenti S.A.; w lutym 2007 roku Incenti S.A. zmieniło nazwę na Asseco Business Solutions S.A.; w czerwcu 2007 roku Asseco BS połączyło się z Safo Sp. z o.o, Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o.; w listopadzie 2007 roku Asseco BS nabyło pakiet 60,56% akcji spółki Anica System S.A. ** prezentowane dane nie obejmują wyników Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 maja Spółki te, we wspomnianym okresie, osiągnęły przychody ze sprzedaŝy: tys. PLN, oraz zysk netto: tys. PLN. 3

4 I EMISJA AKCJI Spółka Asseco Business Solutions S.A. powstała, w 2001 roku pod firmą Incenti S.A., jako inicjatywa Prokom Software S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. ZałoŜenie Incenti S.A. było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi sieciowe, zwłaszcza typu application service provider oraz baz danych. W 2005 roku nastąpiła zmiana akcjonariatu Spółki Prokom Software S.A. odkupił pakiet akcji będących w posiadaniu Telekomunikacji Polskiej S.A. Całość akcji przeniesiono na Softbank S.A., a w wyniku jego połączenia z Asseco Poland - na Asseco Poland SA. W lutym 2007 roku Spółka zmieniła nazwę na Asseco Business Solutions S.A. Kolejny krok stanowiło połączenie Asseco Business Solutions S.A. z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze systemów ERP. 29 marca 2007 roku został podpisany plan połączenia spółek: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. z Asseco Business Solutions S.A. Formalna konsolidacja wspomnianych firm nastąpiła 1 czerwca 2007 r., kiedy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie wspomnianych podmiotów. Powstała spółka zachowała nazwę Asseco Business Solutions S.A. Obok aspektów formalno-prawych, takich jak przejęcie przez Asseco Business Solutions S.A. wszystkich praw i obowiązków połączonych podmiotów. W ramach Spółki skonsolidowano teŝ dotychczasowe kompetencje, wiedzę oraz doświadczenia. Efektem było powstanie jednego z największych polskich producentów oferującego własne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw systemy ERP, outsourcing oraz e-learning. Kolejnym etapem w rozwoju Spółki był jej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otwarcie Pierwszej Publicznej Oferty Akcji (IPO) nastąpiło w dniu 31 października 2007 roku, a jej zamknięcie w dniu 12 listopada 2007 roku. W ramach IPO inwestorom zaoferowano akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze publicznej oferty sprzedaŝy oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze publicznej subskrypcji. W ramach Publicznej Oferty złoŝono zapisy na akcje, w tym Inwestorzy Detaliczni złoŝyli zapisy na akcje, a Inwestorzy Instytucjonalni i Osoby Uprawnione na akcji. Inwestorom Detalicznym przydzielono łącznie akcje, tj. ok. 58,59% liczby akcji jakie objęły zapisy tych inwestorów. Inwestorom Instytucjonalnym i Osobom Uprawnionym przydzielono łącznie akcji (100% liczby akcji jakie objęły zapisy tych inwestorów). Zapisów na oferowane akcje dokonało łącznie 216 inwestorów, w tym 172 Inwestorów Detalicznych oraz 44 Inwestorów Instytucjonalnych i osób Uprawnionych. Akcje zostały przydzielone 216 inwestorom. Z rynku kapitałowego Asseco BS pozyskało PLN. Ostateczna wysokość kosztów emisji wyniosła ,57 PLN, w tym: - przygotowanie i przeprowadzenie oferty ,17 PLN, - sporządzenie prospektu emisyjnego ,14 PLN, - promocja oferty ,26 PLN. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii C przypadający na jedną akcję wyniósł: 0,66 PLN. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 19 listopada 2007 r. ZMIANA W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Asseco Business Solutions jest spółka Asseco Business Solutions S.A. PoniŜej przedstawiono informacje dotyczące udziałów w kapitale własnym oraz udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu spółek zaleŝnych, w których Asseco Business Solutions S.A. posiada udziały. 4

5 SPÓŁKA, NAZWA I SIEDZIBA KRAJ REJESTRACJI % UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM % UDZIAŁU W GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU 31 GRUDNIA GRUDNIA GRUDNIA GRUDNIA 2006 Anica System S.A., Lublin Polska 60,56% n/d 60,56% n/d Realizując cele emisji w dniu 30 listopada 2007 r. Asseco Business Solutions S.A. zakupiło od Asseco Poland spółki z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 80, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,56% akcji firmy Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS Asseco Business Solutions S.A. nabyło akcji imiennych zwykłych Anica System S.A. o wartości nominalnej 0,20 PLN kaŝda, stanowiących 60,56% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 60,56% głosów na WZA. Całkowita wartość transakcji wyniosła ,87 PLN. Dzięki zawarciu wspomnianej umowy powstała Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions, w skład której wchodzą spółki: Asseco Business Solutions S.A. i Anica System S.A. Dotychczasowe kompetencje spółki Asseco BS zostały poszerzone o systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Produkty, jakie oferuje Anica System to m.in. system ebi mobile, który jest wiodącym na polskim rynku rozwiązaniem klasy SFA (Sales Force Automation). Program ma swoich nabywców równieŝ poza granicami Polski, m.in.: na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Rosji, Portugalii, Francji, Grecji i Irlandii. W ramach oferty spółki Anica System S.A. znajdują się teŝ usługi wdroŝeniowe, obsługa powdroŝeniowa oraz usługi outsourcingowe. SKŁAD 5

6 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2007** 3 MIESIĄCE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 31 GRUDNIA 2006* 2006* Przychody ze sprzedaŝy ** 9 370* * Przychody ze sprzedaŝy towarów i produktów Przychody ze sprzedaŝy usług Koszt własny sprzedaŝy (29 650) (68 478) (7 225) (22 802) Zysk/(strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy (2 071) (4 258) (854) (2 517) Koszty ogólnego zarządu (5 699) (8 998) (776) (2 771) Zysk netto ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne (631) Pozostałe koszty operacyjne (187) (475) (3) (8) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (121) (255) 0 (110) Udział w zysku jednostki stowarzyszonej Zysk/(strata) brutto Podatek dochodowy (927) (927) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej Zysk/(strata) netto za rok obrotowy Przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom mniejszościowym

7 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (KONTYNUACJA) Skonsolidowany zysk netto przypisany Akcjonariuszom Asseco Business Solutions S.A. przypadający na jedną akcję (w złotych) podstawowy ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w złotych) 0,72 1, 32 0,27 0,61 rozwodniony ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom jednostki Dominującej (w złotych) 0,72 1,32 0,27 0,61 * dane prezentowane za 2006 roku dotyczą wyłącznie spółki Incenti S.A. ** prezentowane dane nie obejmują wyników Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 maja Spółki te, we wspomnianym okresie, osiągnęły przychody ze sprzedaŝy: tys. PLN, oraz zysk netto: tys. PLN. 7

8 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 31 GRUDNIA GRUDNIA 2006 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji NaleŜności długoterminowe 57 0 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Rozliczenia międzyokresowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności NaleŜności budŝetowe 83 0 Inne naleŝności Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Środki pienięŝne i depozyty krótkoterminowe Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy 0 0 SUMA AKTYWÓW

9 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS (KONTYNUACJA) PASYWA 31 GRUDNIA GRUDNIA 2006 Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieŝącego (1 317) (14 834) Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i poŝyczki 0 0 Rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 49 Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i poŝyczki 0 0 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania budŝetowe Zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŝy 0 0 Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

10 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM KAPITAŁ PODSTAWOWY NADWYśKA ZE SPRZEDAśY AKCJI POWYśEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ ZYSKI (STRATY) Z LAT UBIEGŁYCH I WYNIKI OKRESU BIEśĄCEGO RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM Na dzień 1 stycznia 2007 roku (14 834) (14 834) Zysk netto za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Emisja kapitału akcyjnego PodwyŜszenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem Zmiany w składzie grupy kapitałowej Na dzień 31 grudnia 2007 roku (1 317) Na dzień 1 stycznia 2006 roku (17 903) (17 903) Zysk / strata za rok obrotowy Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem Na dzień 31 grudnia 2006 roku (14 834) (14 834) 10

11 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2006 Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto Korekty o pozycje: (1 058) Zysk/(strata) akcjonariuszy mniejszościowych (747) 0 Udział w wyniku finansowym jednostek objętych metodą praw własności (348) 0 Amortyzacja (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów 639 (68) (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu naleŝności (25 355) Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŝyczek (1 622) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (776) Zmiana stanu rezerw (264) 28 (Przychody)/ koszty z tytułu odsetek 71 (1 082) Zyski/(straty) z róŝnic kursowych (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej Inne (325) 0 Środki pienięŝne netto wygenerowane z działalności operacyjnej Zapłacone odsetki 0 0 Podatek dochodowy zapłacony (1 432) 0 Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Nabycie jednostek zaleŝnych, po potrąceniu przejętych środków pienięŝnych Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane Spłata udzielonych poŝyczek Udzielenie poŝyczek Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (3 537) (1 744) (2 928) (187) (25 508) (13 200) (72 569) (56 900) (14 811) 11

12 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH (KONTYNUACJA) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŝyczek/kredytów Spłata poŝyczek/kredytów Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (2 771) Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów RóŜnice kursowe netto Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym O ograniczonej moŝliwości dysponowania (7 129)

13 WYNIKI Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły tyś. PLN. Kwota ta stanowi wzrost o 503% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Taki stan rzeczy jest wynikiem połączenia Asseco Business Solutions S.A. w czerwcu 2007 ze spółkami Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. W wyniku połączenia powstała Spółka, której zakres kompetencji pokrywa bardzo szeroki obszar od systemów ERP po outsourcing informatyczny oraz e-learning. Wzrost wyników, obok połączenia, spowodowany był teŝ duŝą liczbą kontraktów w sektorze usługowym. Wzrostowi przychodów ze sprzedaŝy towarzyszył teŝ wzrost kosztu własnego sprzedaŝy z poziomu tys. PLN w IV kwartale roku 2006 do poziomu tys. PLN w IV kwartale roku 2007, przy czym było on wolniejszy niŝ wzrost przychodów, co pozwoliło uzyskać wysokie wskaźniki rentowności. Wzrost ten spowodowany był konsolidacją firm, jakie weszły w rozszerzenie składu Grupy Asseco BS. Mimo wzrostu kosztów sprzedaŝy Grupa odnotowała czterokrotny wzrost zysku z działalności operacyjnej. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD DO MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2007 ZA OKRES OD DO * 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2006* Przychody ze sprzedaŝy ** Zysk brutto ze sprzedaŝy Zysk z działalności operacyjnej ** Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej MIESIĘCY 3 MIESIĄCE 12 MIESIĘCY 3 MIESIĄCE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA MarŜa brutto na sprzedaŝy MarŜa operacyjna MarŜa netto 28,72% 37,14% 22,54% 9,51% 14,93% 18,93% 5,01% 6,12% 14,07% 15,64% 10,43% 14,26% * dane prezentowane za 2006 roku dotyczą wyłącznie spółki Incenti S.A.; w lutym 2007 roku Incenti S.A. zmieniło nazwę na Asseco Business Solutions S.A.; w czerwcu 2007 roku Asseco BS połączyło się z Safo Sp. z o.o, Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o.; w listopadzie 2007 roku Asseco BS nabyło pakiet 60,56% akcji spółki Anica System S.A. ** prezentowane dane nie obejmują wyników Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 maja Spółki te, we wspomnianym okresie, osiągnęły następujący przychody ze sprzedaŝy: tys. PLN, oraz zysk netto: tys. PLN. 13

14 W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa zanotowała wzrost sprzedaŝy we wszystkich sektorach rynku. Największy wzrost odnotowały branŝe: finansowa oraz usługowa. WaŜniejsze umowy, jakie zostały zawarte w IV kwartale 2007 roku przez Grupę Asseco BS zostały opisane w części dotyczącej działalności bieŝącej. PODZIAŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAśY WG SEKTORÓW PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY - STRUKTURA BRANśOWA SEKTOR ZA OKRES OD DO KWARTAŁ BIEśĄCY W TYS. PLN ZA OKRES OD DO NARASTAJĄCO W TYS. PLN Przemysł Finanse Usługi Instytucje publiczne Przychody ze sprzedaŝy

15 INFORMACJE OGÓLNE Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions ( Grupa Asseco BS ) jest Asseco Business Solutions S.A. ( Spółka, Emitent, Jednostka Dominująca ) z siedzibą w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 58. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS w dniu 17 lipca 2001 roku. Została utworzona na czas nieoznaczony. Pierwszy Zarząd Spółki stanowili: Jerzy Popek Prezes Zarządu i Wiktor Ząbek - Członek Zarządu. 1 czerwca 2007 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie firm: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. z Asseco Business Solutions S.A. Powstały podmiot zachował nazwę Asseco Business Solutions S.A. W wyniku połączenia Asseco Business Solutions S.A. przejęło wszystkie prawa i obowiązki połączonych podmiotów. W wyniku konsolidacji zmianie uległy siedziba oraz adres Spółki. Obecnie Asseco Business Solutions S.A. mieści się w Lublinie, na ul. Lucyny Herc 58 w (przed połączeniem siedziba mieściła się w Warszawie, na ul. Połczyńskiej 31A). Zmieniono teŝ właściwość sądu rejestrowego z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Od momentu powstania Asseco Business Solutions S.A. w obecnej formie, Spółka stanowi Centrum Kompetencyjne Grupy Kapitałowej Asseco Poland odpowiedzialne za systemy ERP, outsourcing oraz e-learning. Stała się teŝ jednym z liderów rynku oprogramowania ERP w Polsce. Marki Safo, Softlab i WA-PRO oferują systemy ERP usprawniające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz optymalizujące ich wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Incenti dostarcza zaś usługi outsourcingu oraz e-learningu. Spółka starannie rozbudowuje swoje kompetencje w obszarze ERP. 30 czerwca 2007 Asseco BS odkupiło od Asseco Systems S.A. markę oprogramowania KOMA e-hr (program wspomagający pracę w obszarze HR). Kolejnym krokiem na drodze rozwoju był zakup firmy Anica System S.A. oferującej systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Struktura organizacyjna Grup Asseco BS opiera się o Spółki wchodzące w jej skład: Asseco Business Solutions S.A. oraz Anica System S.A. Ramy Asseco Business Solutions S.A. obejmują cztery Piony Biznesowe, których kompetencje oraz oferta rynkowa pokrywają się z zakresem działalności połączonych spółek. Pion Biznesowy Incenti, zarządzający marką Incenti, oferuje usługi outsourcingu IT, które obejmują takie obszary jak kolokacja, hosting, usługą sotrage e (kopie zapasowe oraz archiwizacja danych), sieć, monitoring, bezpieczeństwo oraz dostawę technologii. Usługi outsourcingu informatycznego pozawalają nie tylko kontrolować koszty związane z rozwojem infrastruktury IT, ale teŝ umoŝliwiają optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie procesami informatycznymi. Obok outsourcingu Pion Biznesowy Incenti dostarcza teŝ usługi e-learningowe, które pozwalają na rozbudowę kompetencji firm poprzez wykorzystanie e-szkoleń, kompetencje technologiczne w ramach wdraŝanych rozwiązań technicznych (np. platform e-learningowych) oraz usługi przed- i powdroŝeniowe (mentoring, coaching, konsulting). Uzupełnieniem oferty są usługi konsultingu informatycznego, które pozwalają korzystać z wiedzy eksperckiej inŝynierów Incenti. 15

16 Pion Biznesowy Safo dostarcza rozwiązania informatyczne marki Safo, oparte o technologię Oracle, przeznaczone dla średnich i duŝych przedsiębiorstw, pokrywające wszystkie obszary działania przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Oprócz podstawowego pakietu ERP oferta obejmuje równieŝ aplikacje Business Intelligence, WMS - zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi, SFA - rozwiązania mobilne dla presellingu i vansellingu, aplikacje HR, specjalizowane rozwiązania dla sieci detalicznych oraz dedykowane aplikacje internetowe. W lipcu 2007 do portfolio Pionu Biznesowego Safo włączone zostało specjalistyczne oprogramowanie KOMA e-hr. Jest to zaawansowany system wspomagający pracę w obszarze HR. Aplikacja stanowi narzędzie do tworzenia, zarządzania, analizowania oraz współdzielenia informacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Część przychodów pionu pochodzi z dostaw technologii takich producentów, jak: IBM, HP, Oracle i Motorola oraz związanych z tym usług świadczonych przez PB Safo. Dostawy te w większości związane są w prowadzonymi projektami wdroŝeniowymi własnego oprogramowania. Pion Biznesowy Softlab oferuje zintegrowany system klasy ERP marki Softlab, oparty o technologię Microsoft. Aplikacja wspomaga zarządzanie całością działania średniego i duŝego przedsiębiorstwa, umoŝliwiając tworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowanych do specyfiki i potrzeb firmy Klienta. MoŜliwości techniczne systemu pozwalają na wdroŝenie go w róŝnych architekturach sieciowych w sieciach rozległych oraz połączenie ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami. W skład systemu Softlab SQL wchodzą moduły wspierające zarządzanie między innymi w takich obszarach jak: logistyka i sprzedaŝ, POS, produkcja, serwis, spedycja, finanse i księgowość, budŝetowanie i controlling, środki trwałe, kadry i płace, CRM, Business Intelligence, a takŝe moduł mobilny. Pion Biznesowy WA-PRO dostarcza gotowe programy dla firm z sektora MSP. Systemy marki WA-PRO to komplet aplikacji wpierających zarządzanie w małych przedsiębiorstwach oraz usprawniających pracę działów: sprzedaŝy, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie WA-PRO moŝna wykorzystać w kaŝdej branŝy. Systemy cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. Anica System, spółka wchodząca w skład Grupy Asseco BS, to dostawca systemów mobilnych, integracyjnych i analitycznych dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. W portfolio produktów spółki znajduje się m.in. system ebi mobile, który jest wiodącym na polskim rynku systemem klasy SFA (Sales Force Automation). Program sprzedawany jest nie tylko w Polsce, ale takŝe na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Rosji, Portugalii, Francji, Grecji i Irlandii. Anica oferuje swoim klientom równieŝ szereg usług w ramach realizowanych wdroŝeń oraz kompleksowe usługi outsourcingowe. Produkty Anica System S.A. wykorzystują firmy z branŝy FMCG oraz farmaceutycznej. W ofercie firmy są równieŝ systemy terminalowe oraz rozwiązania outsourcingowe. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działalności Asseco Business Solutions S.A. zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest informatyka. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-7222Z), jest działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem oraz obrazem. IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku zawiera dane porównywalne dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian 16

17 w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pienięŝnych za okres sprawozdawczy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, a dla danych bilansowych za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest złoty polski. Wszystkie dane finansowe przedstawia się w tysiącach złotych ( PLN ), chyba Ŝe zaznaczono inaczej. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień niniejszego sprawozdania finansowego, w tym z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ( MSR 34 ). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF przyjętymi przez Unię Europejską. SZACUNKI I ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH Sporządzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i załoŝeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, Ŝe przyjęte załoŝenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Grupy Asseco BS na temat bieŝących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się róŝnić od przewidywanych. ZMIANA W CIĄGU TYTUŁY ISTOTNYCH WARTOŚCI SZACUNKOWYCH NA DZIEŃ NA DZIEŃ MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego * 1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa na świadczenia emerytalne Odpisy aktualizujące aktywa 17

18 1. Odpis aktualizujący wartość zapasów Odpis aktualizujący wartość naleŝności * Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego prezentowane są per saldo. KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW Nie wystąpiły. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano te same zasady (politykę) rachunkowości co w sprawozdaniu finansowym za rok 2006, prezentowanym w prospekcie emisyjnym Asseco Business Solutions S.A. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUśNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W okresie sprawozdawczym Asseco Business Solutions S.A. ani Anica System S.A. nie dokonały emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych papierów wartościowych. W dniu 2 lipca 2007 NWZA Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji publicznej nie więcej niŝ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 PLN kaŝda. W dniu 31 października 2007 roku nastąpiło otwarcie publicznej oferty akcji, w ramach której oferowano akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze publicznej subskrypcji. W dniu 12 listopada 2007 roku została zamknięta oferta publiczna oraz dokonany przydział akcji oferowanych. Akcje oferowane w ramach oferty publicznej nabywane były w cenie 11 PLN za jedną akcję. Inwestorom Detalicznym przydzielono łącznie Akcji Oferowanych tj. ok 58% liczby akcji, na jakie opiewały zapisy tych inwestorów. Inwestorom Instytucjonalnym oraz Osobom Uprawnionym przydzielono łącznie Akcji Oferowanych (100% liczby akcji, jakie objęły zapisy tych inwestorów). SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI Działalność Grupy podlega w pewnym stopniu wahaniom sezonowym. W przypadku systemów ERP największe obroty notowane są w IV i I kwartale roku. Wpływ na to ma wybór przez większość klientów Spółek Grupy roku kalendarzowego za rok obrachunkowy, co przekłada się na dąŝenie do uruchamiania systemu informatycznego na przełomie roku lub na początku roku następnego. W przypadku sprzedaŝy sprzętu wyróŝnia się IV kwartał, tradycyjna pora realizowania budŝetów przewidzianych na dany rok. W pozostałych miesiącach roku sprzedaŝ sprzętu podlega wahaniom od jednej większej transakcji do następnej, jednak bez widocznej powtarzalności. Koszty operacyjne rozkładają się równomiernie w ciągu kwartałów I-III. Jedynie IV kwartał wyróŝnia się wzrostem kosztów działalności, głównie ze względu na wzrost sprzedaŝy. 18

19 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOśLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 2007 ROK Zarząd Asseco Business Solutions S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2007 rok. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE, CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU Zdaniem Zarządu Asseco Business Solutions S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy Asseco BS, perspektywy jakie otworzył proces połączenia oraz zakup akcji Anica System S.A. stwarzają sprzyjające warunki do dalszego rozwoju Spółki oraz poszerzania jej kompetencji w 2008 roku. Licząc się jednak z ryzykiem biznesowym, w opinii Zarządu do najwaŝniejszych czynników, które bezpośrednio mogą wpłynąć na działalność Grupy Asseco Business Solutions i osiągane przez nią wyniki zaliczyć moŝna: rezultaty bieŝących działań handlowych, rozwój oferty Grupy Asseco BS, przebieg prac w ramach realizowanych umów. Do czynników, które w sposób pośredni mogą wpłynąć na działania oraz wyniki Grupy Asseco BS, Zarząd zalicza m.in.: rozwój sytuacji ekonomicznej w kraju i zagranicą, kształtowanie się krzywej popytu na usługi i produkty oferowane przez spółki naleŝące do Grupy Asseco Business Solutions, intensywność działań bezpośrednich oraz pośrednich podmiotów konkurencyjnych. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAśOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Asseco Business Solutions S.A., których wartości stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej nie toczyła się większa liczba postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiła co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE TYTUŁ KWOTA NA DZIEŃ BILANSOWY ZMIANA KWOTY W CIĄGU 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 GRUDNIA 2007 Zobowiązanie z tytułu udzielenia gwarancji bankowych jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych Zabezpieczenie z tytułu płatności kartami kredytowymi brak zmiany Weksle własne wystawione sprzedawcom hurtowym

20 Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych jako zabezpieczenie płatności Wzrost kwoty zobowiązań warunkowych jest spowodowany włączeniem zobowiązań warunkowych Anica System S.A. SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W dniu publikacji niniejszego sprawozdania tj. 19 lutego 2008 roku, skład Zarządu Spółki przestawiał się w sposób następujący: IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA Romuald Rutkowski Maciej Maniecki Marek Dutkowski Wojciech Frysztak Cezary Maciejewski Wiktor Ząbek Małgorzata Lipińska Prezes Zarządu I Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu W dniu publikacji niniejszego sprawozdania tj. 19 lutego 2008 roku, skład Rady Nadzorczej Spółki przestawiał się w sposób następujący: IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA Adam Góral Jacek Duch Wojciech Kowalczyk Zbigniew Pomianek Jarosław Adamski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI Zgodnie z wiedzą Zarządu Asseco Business Solutions S.A. stan akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub przez podmioty zaleŝne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu publikacji raportu, tj. dnia 19 lutego 2008 roku przedstawia się następująco: AKCJONARIUSZ AKCJONARIAT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WG. INFORMACJI POSIADANYCH LICZBA AKCJI W DNIU 19 LUTEGO 2007 UDZIAŁ W AKCJONARIACIE LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH Asseco Poland ,3% ,3% ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,9% ,9% Pioneer Pekao Investment Management S.A ,08% ,08% I Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iŝ w dniu 22 listopada 2007 roku otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 20

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 4 188 mln 16 940 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany wynik

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU 6 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 3. SKUTKI ZMIAN

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Spis treści Strona Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo