Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu Informatycznego Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w siedzibie Zamawiającego. Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Tadeusz Kopczyński: telefon w godz. od 9.00 do Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz warunki świadczenia tej usługi: Wykonawca jest jedyną stroną odpowiedzialną w ramach umowy za administrowanie Systemem Informatycznym Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, dalej SI EKSMOoN, w sposób umoŝliwiający utrzymanie i eksploatację SI EKSMOoN, oraz jest obowiązany: 1.1. Zapewnić poprawną pracę SI EKSMOoN w trybie 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez 366 dni w roku (dalej: 24/7/366) Administrować SI EKSMOoN wyłącznie za pośrednictwem osób upowaŝnionych Przekazać Zamawiającemu listę osób upowaŝnionych do administrowania SI EKSMOoN w terminie do 5-ciu dni od dnia zawarcia umowy Nieudostępniać SI EKSMOoN oraz przetwarzanych w nim danych osobom trzecim Dokonać aktualizacji, w porozumieniu z Zamawiającym, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, szczegółowych procedur operatorskich, w szczególności procedur: administrowania, zarządzania bezpieczeństwem danych, aplikacji, wykonywania kopii zapasowych, zarządzania dostępem oraz aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego, zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją techniczną, o której mowa w 3 ust. 2 umowy Dokonać aktualizacji, w porozumieniu z Zamawiającym, dokumentacji administratora danych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ww. ustawy, w tym: opracować, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681) i przekazać do UŜytkowników SI EKSMOoN instrukcję określającą sposób zarządzania systemem z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, poinformować UŜytkowników SI EKSMOoN w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy o konieczności zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych w zakresie zmiany, opracować i przekazać w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Podręcznika UŜytkownika SI EKSMOoN w formie elektronicznej (w formacie MS Word 2003) do powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz w formie papierowej i elektronicznej (w formacie MS Word 2003) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 1

2 Niepełnosprawnych. W przypadku wprowadzenia zmian do SI EKSMOoN, Wykonawca jest obowiązany przesłać UŜytkownikom SI EKSMOoN jednolitą, aktualną wersję elektroniczną Podręcznika UŜytkownika zawierającą dokonane zmiany systemu Prowadzić rejestr awarii zgłoszonych przez Zamawiającego i UŜytkowników SI EKSMOoN, zgodnie ze szczegółowymi procedurami operatorskimi, o których mowa w pkt 1.5. Zgłoszenia awarii mogą dokonywać UŜytkownicy SI EKSMOoN oraz Zamawiający, drogą elektroniczną lub faksem. Zgłoszenie będzie niezwłocznie potwierdzane przez Wykonawcę, nie później jednak, niŝ po upływie dwóch godzin po dokonaniu zgłoszenia awarii oraz w formie raportu miesięcznego. Za datę i czas zgłoszenia awarii uwaŝa się dzień i godzinę wysłania faksu lub a Przywrócić stan poprawnego działania SI EKSMOoN po zaistniałych awariach, w ciągu: godzin w stosunku do awarii zgłoszonych w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 16.00, godzin, w stosunku do awarii zgłoszonych w dni robocze od do 7.30, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy W razie niemoŝności usunięcia awarii w terminach określonych w pkt 1.8., z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy, niezwłocznie uzgodnić z Zamawiającym, drogą elektroniczną lub faksem, czas i sposób usunięcia awarii oraz poinformować UŜytkownika (UŜytkowników) SI EKSMOoN o przyczynie i skutkach niemoŝności usunięcia awarii Aktualizować (upgrade) na serwerach system operacyjny i oprogramowanie narzędziowe udostępnione przez innych producentów, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Weryfikować poprawność pracy serwerów, sprawdzać zajętość systemów plików, zajętość plików bazy danych oraz sprawdzać obciąŝenie serwerów Przeglądać: logi systemu operacyjnego, serwerów aplikacyjnych oraz baz danych, spójność systemu plików, obciąŝenie zasobów sprzętowych oraz komunikację sieciową, zgodnie ze szczegółowymi procedurami operatorskimi, o których mowa w pkt Wykonywać raz w tygodniu a następnie raportować pisemnie, w trybie miesięcznym, co najmniej czynności wymienionych w pkt 1.11 i Archiwizować logi systemowe systemu operacyjnego, baz danych i aplikacji na kaŝdym z serwerów oraz przechowywać logi na wydzielonych systemach (poza SI EKSMOoN) lub nośnikach, zgodnie ze szczegółowymi procedurami operatorskimi, o których mowa w pkt Aktualizować dane w SI EKSMOoN na podstawie plików z danymi przesłanymi przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; operacja aktualizacji obejmuje przyjęcie pliku, rozpakowanie, sprawdzenie poprawności formatu danych oraz wczytanie ich do systemu Dostarczać, w terminie do dnia 10 pierwszego miesiąca kaŝdego kwartału, zbiór numerów PESEL zgromadzonych w SI EKSMOoN osób orzekanych, na nośniku magnetycznym, do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MPiPS. 2

3 1.17. Odbierać z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MPiPS i wprowadzać do SI EKSMOoN zweryfikowane numery PESEL, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich odbioru Utrzymywać usługi XML Web Services dla zapewnienia automatycznej aktualizacji danych w SI EKSMOoN danymi z systemów zewnętrznych Wykonywać kopie zapasowe danych zawartych w SI EKSMOoN, zgodnie ze szczegółowymi procedurami operatorskimi, o których mowa w pkt 1.5, przy wykorzystaniu systemu backup-owego Wykonawcy Wykonać back-up i wyłączyć SI EKSMOoN, na pisemne Ŝądanie Zamawiającego, w przypadku rozwiązania umowy. Po wyłączeniu SI EKSMOoN Strony sporządzą protokół z wykonanych czynności Aktualizować, na bieŝąco, na kaŝdym serwerze, oprogramowanie antywirusowe, które zapewnia Zamawiający Zarządzać kontami UŜytkowników SI EKSMOoN Nadawać uprawnienia UŜytkownikom SI EKSMOoN, prowadzić ich wykaz dla identyfikowania w systemie oraz utrzymywać rejestru uprawnień tych uŝytkowników Prowadzić rejestr UŜytkowników SI EKSMOoN korzystających z oprogramowania narzędziowego na poszczególnych serwerach i ich uprawnień dostępu Dokonywać okresowej zmiany hasła administratora (roota) według wytycznych określonych w dokumentacji eksploatacyjnej serwerów SI EKSMOoN, w sposób umoŝliwiający utrzymanie i eksploatację SI EKSMOoN. 2. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 2 umowy, oraz warunki świadczenia tej usługi: Wykonawca jest jedyną stroną odpowiedzialną za dostarczenie usługi helpdesk w ramach umowy oraz jest obowiązany: 2.1. Zapewnić świadczenie usługi wsparcia UŜytkowników SI EKSMOoN, w tym udzielać: konsultacji, pomocy i doradztwa związanego z eksploatacją SI EKSMOoN (helpdesk) w dni robocze, w godzinach od 7:30 do Wydzielić co najmniej jeden ogólnodostępny numer telefonu, faksu oraz adres pocztowy i adres oraz utworzyć formularz zgłoszeniowy na stronie www Wykonawcy dla realizacji usługi określonej w pkt 2.1., w terminie do 3 dni roboczych przed udostępnieniem SI EKSMOoN UŜytkownikom SI EKSMOoN Zapewnić UŜytkownikom SI EKSMOoN moŝliwość zadawania pytań oraz zgłaszania wszelkich problemów związanych z eksploatacją SI EKSMOoN za pośrednictwem jednego z podanych w pkt 2.2. środków komunikacji Podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia przyczyn powstania problemu, a w przypadku, gdy rozwiązanie problemu nie jest moŝliwe tego samego dnia - do poinformowania zgłaszającego o sposobie i terminie planowanego rozwiązania problemu Rejestrować wszystkie zgłoszone przez UŜytkowników SI EKSMOoN problemy. Miesięczne zestawienie zgłoszonych problemów, wraz ze sposobem i terminem ich załatwienia, powinno być przekazywane Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem z realizacji usługi administrowania SI EKSMOoN. 3. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 3 umowy, oraz warunki świadczenia tej usługi: 3.1. Wykonawca jest jedyną stroną odpowiedzialną za wykonanie modyfikacji SI EKSMOoN 3

4 w ramach umowy oraz jest obowiązany: wykonać modyfikacje oprogramowania aplikacyjnego w następujących okolicznościach: a) ogłoszenia zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływ na funkcjonalność SI EKSMOoN, na pisemne Ŝądanie Zamawiającego wyznaczające termin realizacji modyfikacji uwzględniający wymagania określone aktualnym stanem prawnym, zawierające: tekst aktu prawnego lub jego tytuł i numer w Dzienniku Ustaw, wymagania Zamawiającego dotyczące poŝądanego terminu wykonania modyfikacji, procedurę (lub zmiany do istniejącej procedury) w procesie orzekania o niepełnosprawności wynikającą z nowego aktu prawnego, inne wymagania niezbędne do poprawnego wykonania modyfikacji, w tym wzory dokumentów, jeŝeli akt prawny powoduje ich zmiany, - bez limitu godzin; b) w związku ze zmianą sposobu udostępniania danych z rejestru PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.) bez limitu godzin, c) zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego potrzeby zmian funkcjonalności systemu, o łącznej pracochłonności nie przekraczającej 500 roboczogodzin poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niŝ w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania Ŝądania (zgłoszenia), o którym mowa w pkt , o sposobie i terminie wykonania modyfikacji, podając: a) planowaną czasochłonność wykonania modyfikacji w roboczogodzinach, b) planowany termin gotowości do testów odbiorczych, c) kwestie niezbędne do wyjaśnienia przez Zamawiającego w trakcie wykonywania modyfikacji przygotować i przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt zmiany dla kaŝdej modyfikacji w SI EKSMOoN Zamawiający dokona akceptacji planowanej pracochłonności modyfikacji SI EKSMOoN oraz odbioru projektu zmiany lub zgłosi do nich uwagi w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiednio informacji, o której mowa w pkt i/lub projektu zmiany Wykonawca jest obowiązany do usunięcia usterek projektu zmiany w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego W celu przeprowadzenia testów odbiorczych wykonanej modyfikacji Wykonawca jest obowiązany przedstawić zmodyfikowaną aplikację SI EKSMOoN (którą zainstaluje w środowisku testowym) oraz znowelizowaną dokumentację uŝytkownika i administratora systemu Zamawiający dokona odbioru wykonanej modyfikacji SI EKSMOoN lub zgłosi Wykonawcy uwagi w ciągu 14 dni od dnia zainstalowania nowej wersji SI EKSMOoN w środowisku testowym Zamawiającego. 4

5 3.6. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego błędów w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu testów odbiorczych Wykonawca, na pisemne Ŝądanie Zamawiającego, jest obowiązany do wdroŝenia wykonanej modyfikacji w środowisku produkcyjnym SI EKSMOoN, w terminie określonym przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo odmówić wykonania modyfikacji SI EKSMOoN, jeŝeli Ŝądanie jej wykonania wpłynie do Wykonawcy na mniej niŝ 14 dni roboczych przed upływem terminu waŝności umowy. 4. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 4 umowy, oraz warunki świadczenia tej usługi: 4.1. Wykonawca jest jedyną stroną odpowiedzialną za dostarczenie usługi serwisowej dla SI EKSMOoN oraz jest obowiązany: świadczyć usługi serwisowe zapewniające poprawną jakość i wydajność SI EKSMOoN i wszystkich dostarczonych produktów przez okres trwania umowy, usuwać wykryte błędy i wady ukryte w SI EKSMOoN, przyjmować zgłoszenia błędów lub wad ukrytych SI EKSMOoN, które będą dokonane za pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej, usuwać w SI EKSMOoN wykryte błędy lub wady ukryte oraz ich skutki w terminach: błąd krytyczny (błąd 1 stopnia, czyli brak moŝliwości kontynuowania eksploatacji SI EKSMOoN oraz odzyskiwanie danych) do 24h od zawiadomienia Wykonawcy, błąd niekrytyczny SI EKSMOoN do 10 dni od zawiadomienia Wykonawcy prowadzić prace w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu SI EKSMOoN na własny koszt i ryzyko Wykonawca jest jedyną stroną odpowiedzialną za świadczenie usługi serwisowej dla powierzonego przez Zamawiającego sprzętu, wraz z serwisem technicznym oraz jest obowiązany: zapewnić poprawną pracę sprzętu, w trybie 24/7/366, tj. 3 serwerów środowiska produkcyjnego SI EKSMOoN oraz 4 serwerów środowiska testowego SI EKSMOoN, zlokalizowanych w ich miejscu kolokacji, zapewnić konserwację urządzeń związaną z przeglądem poprawności napięć zasilających, zapewnić kontrolę poprawności działania podzespołów sprzętu poprzez wykonanie testów narzędziami specjalistycznymi, zapewnić, w ramach wynagrodzenia umownego, aktualizację BIOS-u i sterowników w ciągu trwania okresu serwisowania, zapewnić rozpoczęcie naprawy sprzętu następnego dnia roboczego po zgłoszeniu, zapewnić zakończenie naprawy lub dostarczenie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od eksploatowanego sprzętu w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu, zapewnić wymianę sprzętu na nowy, po trzech kolejnych naprawach danego podzespołu i udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wymieniony sprzęt. 5

6 5. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 5 umowy, oraz warunki świadczenia tej usługi: 5.1. Po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niŝ od dnia 01 stycznia 2012 roku, Zamawiający przekaŝe Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu umowy 7 serwerów, w tym 3 do wykorzystania do budowy środowiska produkcyjnego i 4 do wykorzystania do budowy środowiska testowego Wykonawca jest jedyną stroną odpowiedzialną w ramach umowy za kolokację SI EKSMOoN, oraz jest obowiązany: utworzyć i utrzymywać środowisko produkcyjne i środowisko testowego SI EKSMOoN, z wykorzystaniem m.in. sprzętu, o którym mowa w pkt 5. 1.; jeŝeli okaŝe się, Ŝe przekazany przez Zamawiającego sprzęt jest niewystarczający na potrzeby zapewnienia przez Wykonawcę warunków świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca jest obowiązany do rozbudowy (uzupełnienia) środowisk o własne zasoby sprzętowe, zapewnić warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych na poziomie wysokim (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności zapewnić pomieszczenia o odpowiedniej kubaturze, z ochroną dostępu do nich, zasilaniem energetycznym oraz warunkami klimatycznymi niezbędnymi dla ciągłej pracy serwerów środowiska produkcyjnego SI EKSMOoN oraz serwerów środowiska testowego SI EKSMOoN, jak równieŝ zapewnić niezbędne dla prawidłowego działania serwerów: sprzęt, oprogramowanie sieciowe i telekomunikacyjne oraz sprzęt, oprogramowanie i nośniki do realizacji back-up, w sposób umoŝliwiający utrzymanie i eksploatację SI EKSMOoN, w systemie pracy: 24/7/366, przyjąć i przetransportować na własny koszt serwery, o których mowa w pkt 5.1., z dotychczasowego miejsca eksploatacji (kolokacji) w Bydgoszczy oraz zainstalować je w pomieszczeniach Wykonawcy, w warunkach spełniających wymogi zawarte w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt , chronić w sposób naleŝyty integralność, autentyczność i poufność danych w SI EKSMOoN oraz infrastrukturę informatyczną przed wszelkimi niepoŝądanymi działaniami prowadzącymi do ich utraty lub zniszczenia, w szczególności przed włamaniem, wirusami, skopiowaniem przez osoby trzecie i zdarzeniami losowymi, zapewnić i utrzymywać na potrzeby SI EKSMOoN stałe dostępowe łącze internetowe symetryczne o przepustowości nie mniejszej niŝ 8 Mbit/s., zapewnić zabezpieczenia sieciowe umoŝliwiające blokowanie niepoŝądanego ruchu przychodzącego z sieci Internet, uruchomić SI EKSMOoN w pomieszczeniach Wykonawcy i udostępnić SI EKSMOoN UŜytkownikom SI EKSMOoN w sieci publicznej w moŝliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niŝ do dnia 08 stycznia 2012 r. JeŜeli umowa zostanie zawarta po dniu 01 stycznia 2012 r., w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, 6

7 uruchomić SI EKSMOoN w pomieszczeniach i na sprzęcie Zamawiającego oraz w środowisku zwirtualizowanym w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z usługi, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 5 umowy, w zakresie środowiska testowego, przeznaczonego przez Zamawiającego do weryfikacji przez Zamawiającego poprawności: przyjętych w SI EKSMOoN procedur, uwag zgłaszanych przez UŜytkowników SI EKSMOoN oraz realizacji modyfikacji SI EKSMOoN, jak równieŝ do szkolenia i doskonalenia pracowników zespołów orzekających: zapewnić dostęp do środowiska testowego SI EKSMOoN w sposób ciągły 24/7/366, przy zachowaniu dostępności na poziomie 90%, zapewnić, aby środowisko testowe SI EKSMOoN posiadało pełną funkcjonalność środowiska produkcyjnego SI EKSMOoN i nie zawierało rzeczywistych danych osobowych osób orzekanych o niepełnosprawności, zapewnić, aby kaŝda zmiana uŝytkownika w systemie produkcyjnym SI EKSMOoN (w tym: dodanie, usunięcie, zmiana poziomu uprawnień, itp.) powodowała analogiczną zmianę w środowisku testowym EI EKSMOoN, wyrównywać zawartości słowników i katalogów systemowych do ich odpowiedników w środowisku produkcyjnym SI EKSMOoN, czyścić, na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego, bazy danych środowiska testowego SI EKSMOoN, tj. ustawiać je po zakończeniu czyszczenia w stan PUSTA. 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo