KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH"

Transkrypt

1 KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH ANTONI WILI SKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W pracy przedstawia si koncepcje pewnej strategii inwestycyjnej opartej na prostych regułach analizy technicznej rynków finansowych. Wybranym instrumentem finansowym, na którym testowana jest efektywno predykcyjna i przydatno inwestycyjna strategii jest indeks warszawskiej giełdy WIG20. Strategia jest rezultatem autorskiej modyfikacji pomysłu Joe Krutsingera poszukuj cego punktów zwrotnych w ruchu obserwowanej wielko ci na podstawie kilkuokresowych maksimów i minimów. Praca zawiera obiecuj ce wyniki symulacji na danych historycznych z okresu ostatnich trzech lat. Słowa kluczowe: in ynieria finansowa, strategie inwestycyjne, proste reguły decyzyjne, analiza techniczna rynków finansowych, modelowanie i symulacja, inteligencja obliczeniowa 1. Wprowadzenie Celem pracy jest przetestowanie na danych historycznych pewnego pomysłu Joe Krutsingera opublikowanego w pracy [10]. Koncepcja ta nale y do grupy tzw. prostych reguł, wyekstrahowanych spo ród powtarzalnych wzorców w szeregach czasowych instrumentów finansowych. Najcz - ciej do reguł tych zalicza si grupy lub sekwencje warunków wykorzystuj cych rednie krocz ce, ró nice rednich, ich pierwsze pochodne, odchylenia standardowe (np. wst gi Bollingera) czy pivot points. Friesen, Weller i Dunham [6] twierdz, e metody te były przez wiele lat raczej lekcewa one przez rodowisko akademickie pomimo cz stego, a mo e wła nie dlatego, u ywania ich przez praktyków handlu giełdowego. Nie do ko ca jest to opinia słuszna, gdy nawet Eugene Fama, twórca teorii rynku efektywnego [4] przyznał pó niej istnienie wielu dowodów na skuteczno prostych reguł [5]. Cai i Keasey [3] zauwa yli skuteczno zarówno predykcyjn jak i inwestycyjn najprostszych reguł opartych na ró nicach rednich pochodnych i poziomach zmiany kierunku ruchu ceny. Tian, Wan i Guo [20] stwierdzili efektywno niektórych reguł na jednych rynkach i całkowita ich nieprzydatno na innych. Rozró niali pod tym wzgl dem rynki dojrzałe i rosn ce. Skarbic pomysłów opartych na regułach prostych jest wspomniana praca Krutsingera [10], ale to przecie zbiór wywiadów z najwybitniejszymi współczesnymi praktykami - ekspertami rynków ameryka skich. I to takimi, o których Phillip Ball [1] pisze, e zasługuj na to, by publikowa, odnie li bowiem finansowy sukces, tak rzadki w rodowisku akademickim. Omawiana tu koncepcja zainspirowana była wła nie pomysłem Joe Krutsingera, ale nast pnie została istotnie zmieniona. Krutsinger zaleca otwarcie pozycji inaczej na rynku, na którym wyst puje trend i inaczej na rynku, który jest w fazie horyzontalnego uspokojenia. Gdy dominuje ruch horyzontalny zalecane jest otwieranie pozycji do rodka zakresu cenowego. Po zamkni ciu

2 182 Koncepcja strategii inwestycyjnej dla kontraktu na WIG20 oparta na prostych regułach indukcyjnych ka dej wiecy (Krutsinger rozwa a okresy dobowe) nale y obliczy maksimum i minimum zostatnich 10 wiec i w wiecy kolejnej otworzy pozycj dług, gdy cena przebije znaleziony poziom minimum i krótk, gdy cena przekroczy maksimum. Gdy dominuje trend kierunek otwarcia nale y odwróci. Autor tej strategii nie wyznacza wzgl dnych poziomów wyj cia z rynku proponuje ustawienie Stop Loss na poziomie pewnej akceptowalnej przez inwestora kwoty (wspomina np. o 500 USD). Co do zamkni cia z zyskiem tak e nie definiuje konkretnych warunków. To dokładnie wszystko o koncepcji Krutsingera. W tej sytuacji mo e by ona jedynie ogóln inspiracj do opracowania szczegółowych reguł post powania. Oczywi cie łatwo mo na przekona si, e w szczegółach Krutsinger si myli. Wystarczy zaimplementowa opisany algorytm i sprawdzi w przestrzeni danych przeszłych lub on-line. Oka e si, e decyduj ce znaczenie (je eli słuszne jest rozró nienie wygranej od pora ki) maj parametry strategii, tak e takie, o których nie wspomina ameryka ski ekspert. Te parametry scharakteryzowane b d w dalszej cz ci artykułu, który b dzie ponadto zawierał opis i wyniki bada symulacyjnych oraz ko cowe konkluzje. Praca po wiecona jest próbie zastosowania zmodyfikowanego pomysłu Krutsingera do opracowania strategii inwestycyjnej dla kontraktu terminowego na WIG20, b d cego przedmiotem najwi kszej liczby krajowych publikacji dotycz cych predykcji na rynkach finansowych. Dla przykładu, tak e takich, zapewne nie najwa niejszych, jak [9, 16, 22]. 2. Charakterystyka strategii Pomysł autorski zmierza w kierunku istotnej modyfikacji koncepcji Krutsingera poprzez wydzielenie z niej idei otwar przy zało eniu zmiany kierunku ruchu ceny na granicach zakresu cenowego (minimum i maksimum z ostatnich kilku okresów) i znalezieniu parametrów szeregu czasowego (wzorca), przy których uzyskuje si maksymaln korzy. W strategii uwzgl dnia si niezwykle wa ny warunek ponownego powrotnego przebicia bariery zakresu cenowego po przej- ciu pewnego bufora (strefy neutralnej oddzielaj cej poziom np. maksimum powi kszony o t wła nie stref od poło onego poni ej poziomu poprzedniego maksimum uruchamiaj cego pozycj ). Badania przeprowadzono na kilkuset wiecach dziennych podstawowego indeksu giełdy warszawskiej WIG20. Indeks ten jest najpopularniejszym instrumentem finansowym w Polsce z uwagi na jego syntetyczne reprezentowanie kondycji całej gospodarki. St d wielo publikacji i rozwa a zarówno teoretycznych, jak i popularno kontraktów terminowych opartych na tym instrumencie bazowym. W rozpatrywanej tu koncepcji przyj to, e dost py jest handel w obu kierunkach tzn. mo liwe jest otwieranie pozycji długich i krótkich (jak np. na kontraktach terminowych). Niech wi c b d dane wyniki próbkowania rynku w postaci macierzy danych C ij dla i=1,, N (liczba pomiarów), j=1,, 4 (kolumny odpowiadaj ce warto ciom wiecy OHLC). Poszczególne kolumny zawieraj wi c kolejno: warto ci otwarcia C i1, warto ci najwy sze w danym okresie C i2, warto ci najni sze C i3, oraz warto ci zamkni cia wiecy C i4. W strategii wyst puje pi parametrów: SL to bariera Stop Loss zamkni cia pozycji w sytuacji przekraczania dopuszczalnej przez inwestora straty; TP bariera zamkni cia pozycji po osi gni ciu akceptowalnego zysku; L kw liczba kroków wprzód, po której nast pi przymusowe zamkniecie pozycji, o ile nie zostanie

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, wcze niej zamkni ta na barierach SL lub TP; L wst liczba kroków wstecz, dla której obliczane minimum i maksimum badanego instrumentu; b bufor (strefa neutralna), którego powrotne przekroczenie jest konieczne do spełnienia warunku otwarcia pozycji; Autorsk strategi opisuje nast puj ca sekwencja kroków: 1. W i-tej chwili czasu t i niech b dzie zamkni ta wieca C ij i znane s wszystkie poprzednie warto ci C dla i=i-1, i-2,. 2. W chwili bie cej t i nale y obliczy maksymaln i minimalna warto ostatnich L wst wiec: Max i = max (C i2 ), i = i, i-1,,, i- L wst Min i = min (C i3 ), i = i, i-1,,, i- L wst 2550 Wstega maksymalnych i minimalnych wartosci indeksu WIG WIG Czas Rys. 1. Fragment szeregu czasowego WIG20 1d z zaznaczonymi barierami najwy szych i najni szych warto ci z ostatnich pi ciu okresów. Wewn trz wst gi zaznaczono nieprzesuni te przebiegi warto ci maksymalnych, minimalnych i po rodku, instrumentu bazowego. Na rys. 1 przedstawiono dla przykładu tak obliczone wst gi Max i i Min i dla L wst = 3. Na wykresie ponadto umieszczono przebiegi trzech warto ci wiec (trzech kolumn macierzy danych) High, Low i Close. 3. W strategii konieczne jest wyst pienie dwóch warunków otwarcia pozycji. Dla pozycji krótkiej po ustaleniu warto ci maksymalnej Max i z ostatnich L wst najwy szych warto ci obserwuje si przebieg ceny w kolejnym okresie (i+1)-szym. Je eli wewn trz tego okresu warto maksymalna C i+1, 2 przebije warto (Max i + b) to spełniony jest pierwszy warunek otwarcia pozycji krótkiej ws1 i. Dla pozycji długiej z kolei, po ustaleniu warto ci minimalnej Min i z ostatnich L wst najni szych warto ci obserwuje si przebieg ceny w kolejnym okresie (i+1)-szym. Je eli wewn trz tego okresu warto minimalna C i+1, 3 przebije warto (Min i - b) to tak e spełniony jest pierwszy warunek otwarcia pozycji długiej wl1 i. Sytuacje te przedstawia poło enie pkt. A krzywej Low na

4 184 Koncepcja strategii inwestycyjnej dla kontraktu na WIG20 oparta na prostych regułach indukcyjnych rys. 2 le cym poni ej bufora pod pkt. B krzywej Max i, przy czym krzywa Max i jest przesuni ta wstecz o jeden krok dla lepszego przedstawienia ró nicy wysoko ci punktów A i B. 4. Warunkiem drugim ws2 i jest powrotne przebicie poziomu Min i w kolejnej wiecy, co jest zapewnione, gdy punkt C na krzywej High le y powy ej punktu B. Tak wi c otwarcie pozycji krótkiej wymaga spełnienia jednoczesnego spełnienia ws1 i czyli: C i+1, 2 > Max i + b oraz C i+2, 3 < Max i, i ws2 i a pozycji długiej odpowiednio spełnienia jednoczesnego wl1 i i wl2 i czyli: C i+1, 3 < Min i - b oraz C i+2, 2 > Min i. Warunki otwarcia pozycji długiej C bufor WIG B 2360 A Czas Rys. 2. Warunki otwarcia pozycji długiej punkt A (na krzywej warto ci minimalnych wiec) le y pod punktem B przesuni tej o jeden krok wst gi Max i a punkt C (na krzywej warto ci minimalnych wiec) w nast pnym okresie le y poni ej punktu A. Odległo pomi dzy punktami A i B jest wi ksza od szeroko ci bufora. Na rys. 2 przedstawiono sytuacje tylko dla warunku przekroczenia bariery dolnej. 5. Po spełnieniu obu warunków otwarcia pozycja jest zamykana po spełnieniu jednego z dwóch (trzech) warunków: - po upływie zadanej dopuszczalnej liczby wiec L kw licz c od wiecy, w której nast piło otwarcie pozycji. Wówczas zysk z pozycji np. krótkiej wynosi: R i = Max i - C j4, dla j = i+ L kw gdzie i indeks wiecy, w której nast pił pomiar warto ci maksymalnej z ostatnich wiec i po której spełnione były dwa warunki ws; - po osi gni ciu przez kurs bariery Stop Loss (bariera SL ma warto ujemn ). Wówczas R i = SL gdy (Max i - C j2 ) < SL dla j < i + L kr

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, ewentualnie po osi gni ciu przez kurs bariery Take Profit (tu, nie rozpatrywanym). Wówczas: R i = TP gdy (Max i - C j3 ) > TP dla j < i + L kr W przeprowadzonych badaniach rozwa ano głownie odmiany strategii bez bariery TP (formalnie z barier równ niesko czono ci) uzyskuj c najcz ciej lepsze wyniki ko cowe. 6. Po ka dej i-tej wiecy obliczano zysk R i i zysk skumulowany z dotychczasowych Z j = Suma R i dla i = 1,, N. Badania przeprowadzono na zbiorze danych o liczno ci prawie 1000 wiec dobowych z okresu ostatnich ok. 3 lat notowa indeksu WIG Wyniki bada Wyniki podstawowego badania narastania kapitału mierzonego w punktach indeksowych przedstawiono na rys. 3. Wykres sporz dzony na podstawie symulacji na zbiorze ok wiec wskazuje na płynny systematyczny wzrost, który po wykonaniu zbli enia (rys. 4) nie wykazuje ju jednak takiej płynno ci. Wiele z badanych wiec nie inicjuje otwarcia pozycji na krzywej zysku skumulowanego wyst puj wi c poziome odcinki braki przyrostu kapitału. Zysk w skali owych ok. 3 lat jest rz du 8000 punktów, czyli ok na rok. Na rysunku przedstawiono wykresu zysku skumulowanego oddzielnie dla pozycji długich i krótkich, składaj cych si w sumie na zysk całkowity. Widoczne jest dobre zrównowa enie korzy ci uzyskiwanych dla obu kierunków ruchu ceny dla rynków rosn cych i spadkowych. Nie wida jakiej szczególnej przewagi pozycji długich nad krótkimi, podobne s tak e zmienno ci obu krzywych Zysk skumulowany [punkty indeksowe WIG20] Długie+Krótkie Zysk Długie Krótkie kolejne wiece Rys.3. Krzywa zysku skumulowanego (górna). Poni ej przedstawione s dwie składowe tej sumy uzyskane z otwierania pozycji krótkich i długich. Widoczne jest du e zrównowa enie korzy ci niezale ne od trendów czy cykli rynkowych.

6 186 Koncepcja strategii inwestycyjnej dla kontraktu na WIG20 oparta na prostych regułach indukcyjnych Dokładny wynik ko cowy to Z k = 8283 punktów indeksowych. Maksymalne obsuniecie wyst piło na poziomie 478 punktów.to ok. 5.8 % warto ci maksymalnej zysku skumulowanego. Jednak po wykonaniu zbli enia na fragment krzywej zysku skumulowanego (rys.4) obraz ten mo e by ju mniej optymistyczny. Fragment krzywej narastania kapitału WIG Czas Rys.4. Niewielki fragment krzywej zysku skumulowanego rozpatrywanej strategii Na rys.4 przedstawiony jest ten wła nie fragment krzywej zysku skumulowanego, na którym wyst puje obsuni cie maksymalne. To obsuni cie zło one jest z pi ciu kolejnych pora ek. Ocena, czy obsuniecie to jest du e, czy małe, zale y najcz ciej od postawy emocjonalnej inwestora. W tym jednak przypadku wydaje si, e nawet bardzo ostro ny gracz skłonny byłby zaakceptowa ryzyko pora ki, gdyby wyst piła ona w tej cz ci szeregu czasowego (jak wida z wykresu pod koniec bada, gdy jest to ok. 770 wieca spo ród 1000 badanych). Na przebieg zysku skumulowanego składaj si setki cz stkowych wyników po zamkni ciu pozycji. Obraz miejsca otwarcia pozycji i uzyskanego wyniku przedstawiono na rys. 5. Wida do dobre równomierne rozło enie w czasie wszystkich inicjowanych pozycji i stosunkowo cz ste osi ganie bariery SL (w rozwa anej symulacji SL było osi gni te 28 razy).

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Zysk z poszczególnych otwartych pozycji Zysk kolejne wiece Rys.5. Zysk/strata osi gane w poszczególnych otwartych pozycjach. Pozycje długie oznaczone s rz dnymi ci głymi a krótkie przerywanymi. Widoczne jest ustawienie SL=100 punktów indeksowych. O innych korzystnych wła ciwo ciach strategii wiadcz tak e takie wska niki jak: - du a moc strategii wyra ona liczb otwartych pozycji. W trakcie symulacji otwarto 116 pozycji długich i 133 krótkich, razem wi c jest to 249 pozycji, co stanowi 24.7% spo ród 981 testowanych sytuacji. Oznacza to, e rednio na tydzie otwierane były 2 pozycje (długie lub krótkie); - przy stosowaniu relatywnie krótkich okresów do zamkni cia pozycji (L kw było rz du 2-9 ) rzadko wyst powała wi ksza liczba jednocze nie otwartych pozycji, co obni a ryzyko inwestora; - wyst puje du a symetria otwar (prawie jednakowa liczba długich i krótkich pozycji). Rynek przy tym badany był przez ok. 3 lata; Badania przeprowadzono dla ustalonych parametrów strategii wspomnianych we wst pie. Okre lenie tych parametrów wymagało wielu dodatkowych prób polegaj cych na przeszukiwaniu racjonalnie zdefiniowanej przestrzeni argumentów. Ostatecznie symulacja przedstawiona na rys. 3 przeprowadzona została dla nast puj cych warto ci argumentów: - Stop Loss SL= 100 punktów indeksowych WIG20; - Take Profit TP b. du e, tak, e nie uczestniczyło w ograniczaniu wyników; Badano inne warto ci barier zamkni cia, wbrew intuicyjnym oczekiwaniom warto ci mniejsze ograniczano ze wzgl du na sposób testowania danych historycznych. Wskutek drga zmiennej bazowej o wy szej cz stotliwo ci mogło nast pi przypadkowe przekraczanie bariery SL lub TP, którego powy szy algorytm nie uwzgl dnia. Testem bardziej wiarygodnym byłoby badanie przeprowadzone na pełnym szeregu czasowym, uwzgl dniaj cym wszystkie drgania, a ostatecznie przes dzaj ce byłyby badania on-line. - L kw liczba kroków wprzód, po której nast pi przymusowe zamkniecie pozycji, o ile nie zostanie wcze niej zamkni ta na barierze SL; tu dobrano L kw = 5; (oczywi cie badano tak e inne warianty, niewiele gorsze wyniki uzyskiwano dla L kw od 2 do 9).

8 188 Koncepcja strategii inwestycyjnej dla kontraktu na WIG20 oparta na prostych regułach indukcyjnych - L wst liczba kroków wstecz, dla której obliczane jest odchylenie standardowe badanego instrumentu; dobrano L wst = 3 (Krutsinger zalecał tu badanie horyzontu wstecz równego 10 okresom). - b bufor strefa neutralna ustalona przez inwestora powi kszaj ca poziom ceny np. maksymalnej z ostatnich L wst = 3 okresów konieczna do osi gni cia przez cen (kurs WIG20) przed ewentualnym jej powrotem ponownie do poziomu ceny maksymalnej, by uzna, e wyst piły warunki do otwarcia pozycji krótkiej. Podobnie dla pozycji długich. W badaniach, których wyniki zaprezentowano, przyj to b=12 punktów indeksowych. 4. Podsumowanie Dla tak dobranych parametrów przeprowadzono symulacj, której najwa niejszym wynikiem jest wykres narastania kapitału przedstawiony na rys. 3. Płynno tego przebiegu pozwala na postawienie hipotezy o praktycznej niezmienno ci parametrów strategii. Dla upewnienia si, czy rzeczywi cie strategia ma warto u ytkow na odcinku bie cym z ostatnich kilkudziesi ciu dni, wykonano symulacje z tymi samymi parametrami. Wyniki w tej samej formie zysku skumulowanego (w punktach indeksowych WIG20) przedstawiono na rys. 6. Tak e ten przebieg nie odbiega od dotychczas uzyskanych rezultatów i potwierdza skuteczno strategii. Badania przeprowadzono w rodowisku Matlab z macierz danych o zawieraj c 981 wiec dobowych do Przedstawiony przykład symulacji mo na rozpatrywa jako zadanie maksymalizacji pewnego kryterium (tu - zysku z otwartych pozycji) na statycznym zbiorze danych (ustalonym szeregu czasowym). W rzeczywisto ci nigdy nie mo na mie pewno ci, co do dalszych zachowa w odniesieniu do rynku finansowego. Byłoby jednak tak e wielce nierozs dne lekcewa enie wyst puj cych i indukcyjnie zasadnych reguł zauwa onych w takim szeregu. Tym wła nie ró ni si rodowisko praktyków, stosuj cych, cz sto bezkrytycznie, funkcjonuj c strategi, od rodowiska teoretyków analizy technicznej poszukuj cych statystycznie wiarygodnych zasad handlu. Algorytm jest przykładem stosowania tytułowego my lenia indukcyjnego o odkryciu praw statystycznych rz dz cych rozwa anym szeregiem czasowym. Reguły s indukcyjne w tym sensie, e nie jest mo liwe racjonalne ich zdefiniowanie bez wielokrotnego potwierdzenia w kolejnych eksperymentach symulacyjnych. To tak e podej cie charakteryzuj ce inteligencj obliczeniow jako filozofi rozpoznawania wiata. Bez przeprowadzenia oblicze, a raczej przed ich przeprowadzeniem, nie mo na przewidzie, czy stawiana teza o strategii decyzyjnej b dzie cho w jakim stopniu zasadna. Podobnie dla rozpatrywanych tu przypadków rynków finansowych, mo e tak si zdarzy, e koncepcja strategii słuszna dla jednego rynku, nie b dzie wła ciwa dla innego. Wspominali o tym Tian i inni [20]. Omawiana tu strategia daje dobre wyniki i uprawnia do podj cia prób ich przeniesienia na inne szeregi czasowe np. i innej cz sto ci próbkowania, czy innego rodzaju instrumenty.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Fragment krzywej narastania kapitału w ko cowej fazie symulacji WIG Czas Rys.6. Wyniki testowania strategii na najmłodszym okresie danych (ostatnie 3 miesi ce) Przedstawiony algorytm zaimplementowany w Matlabie ma jednak pewne niedoskonało ci. W pkt. 3 omawiany jest tzw. drugi warunek konieczny do otwarcia pozycji. Jest on badany w kolejnym okresie ( wiecy) po tym, w którym nast piło przebicie bariery maksimum lub minimum wzmocnionej przez bufor b. Mo e si zdarzy, e obserwowany kurs wróci do poziomu bariery w ramach tej samej wiecy i nast pnie odwróci swój ruch w niepo danym kierunku (na zewn trz wst gi). Wówczas po otwarciu pozycji nie b dzie odnotowane jej zaistnienie poni ej bariery w kolejnej wiecy wyst pi strata, nie odnotowana w opisanym algorytmie. By jej unikn nale y stosowa odpowiednio du y bufor lub zmodyfikowa algorytm stosuj c dane o wi kszej cz sto ci próbkowania. Oczywi cie, rodowiskiem testowym sko czenie doskonałym jest eksperyment on-line. Wart podkre lenia zalet algorytmu jest stosunkowo odległe s siedztwo punktów wymagaj cych interwencji człowieka (to 2-3 pozycje na tydzie ). Realne jest wiec wykonywanie tej strategii bez konieczno ci stosowania automatycznego infobota obserwuj cego kurs. Nie ma jednak pewno- ci, czy ta wła ciwo to zaleta. Bibliografia 1. Ball P. Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika. Insignis. Kraków Brock W., Lakonishok j., LeBaron B. Simple technical trading rules and stochastic properties of stock returns. Journal of Finance 47(1992), Cai B.M., Cai C.X., Keasey K. Market Efficiency and Returns to Simple Technical Trading Rules: Further Evidence form US, UK, Asian and Cinese Stock Markets. Asia- Pacific Financial Markets, Springer 2005, Fama E. Efficient capital markets. Journal of Financial Economics 11 (1991) Fama E. Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. Journal of Finacial Economics 49 (1998)

10 190 Koncepcja strategii inwestycyjnej dla kontraktu na WIG20 oparta na prostych regułach indukcyjnych 6. Friesen G.C.F, Weller P, Dunham L.M. Price trends and patterns in technical analysis: A theoretical and empirical examination. Journal of Banking & Finance 33(2009) Fujimoto K., Nakabayashi S. Applying GMDH Algorithm to Extract Rules from Examples. Systems Analysis Modelling Simulation, Volume 43, Number 10, 2003/10 pp Gencay R. Linear, non-linear and essential foreign exchange rate prediction with simple technical trading rules. Journal of International Economics 47(1999) Kompa K., Matuszewska Janica A. Examination of Warsaw Stock Exchange Indexes Behaviour: Applications of Rolling Windows Variance Ratio Test. Polish Journal of Environmental Studies vol.17 No 3b, 2008, p Krutsinger J. Systemy transakcyjne.sekrety mistrzów. Wig-Press, Warszawa LeBaron B. Technical trading rules and regime shifts in foreign exchange intervention. Journal of International Economics 49(1999), Muriel A., Short-term predictions in forex trading, Physica A 344 (2004) Pawlak Z. Rough sets and intelligent data analysis. Information Sciences, 147, 2002, Pedrycz W. Computational Intelligence: An Introduction. CRC Press Raghuraj R.K., Lakshminarayanan S. Variable Predictive Models A new multivariate classification approach for pattern recognition application. Elsevier, Pattern Recognition vol. 42/1, 2009 p Rejer I. Fuzzy Expert Model of Index WIG20. Polish Journal of Environmental Studies vol.17 No 3b, 2008, p Rua A., Nunes C. International comovement of stock market: A wavelet analysis. Journal of Empirical Finance (2009). 18. Satchwell Ch. Pattern Recognition and Trading Decisions. McGraw Hill, New York Schwager J.D. Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa Tian G.G., Wan G.H., Guo M. Market efficiency and the returns to simple technical trading rules : New evidence from U.S. equity makets and Chinese equity markets. Asia- Pacific Financcial Markets. 9(2002), Wili ski A. Risk Estimation of Consecutive Losses in Automated Currency Trading. Polish Journal of Environmental Studies vol.16 No 4a, 2007, p Wili ski A. GMDH - Metoda grupowania argumentów w zadaniach predykcji na potrzeby handlu automatycznego na rynkach finansowych. Wydawnictwo IBS PAN, seria Badania Systemowe t. 65, Warszawa 2009.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, A CONCEPT OF INVESTING STRATEGY FOR WIG20-FUTURES BASED ON SIMPLE TECHNICAL INDUCTIVE RULES Summary A concept of investing strategy for financial markets based on simple technical rules is presented in the paper. The selected financial instrument to testing were futures of WIG20. The predictivity and profitability of the strategy were considered. The strategu is the result of author s modification of Joe Krutsinger idea, who look for trigger (reversal) points in relation to short-term history of previous maximum and minimum points. The work presenting promising results of simulation performed on data from last three years period. Keywords: financial engineering, investing strategies, simple technical rules, technical analysis, modeling and simulation, computational intelligence Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wzorce w finansowych szeregach czasowych i ich znaczenie predykcyjne

Wzorce w finansowych szeregach czasowych i ich znaczenie predykcyjne Wojciech NOWICKI, Kamil GRZEGORZEWICZ, Antoni WILIŃSKI Katedra Systemów Mulitmedialnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny E-mail: wnowciki@wi.zut.edu.pl, kgrzegorzewicz.@wi.zut.edu.pl, awilin@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW KESRA NERMEND, ANDRZEJ KUCIŃSKI Streszczenie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat swego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Ewa Drabik Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Risk cummulation in the financial market as a major threat to the market equilibrium Celem pracy jest pokazanie i pomimo,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Joanna Kurowska** WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH STRESZCZENIE G ównym celem pracy jest prezentacja koncepcji

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI mgr Agnieszka Szczepkowska Katedra Koniunktury Gospodarczej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu mgr Lech Wojciechowski Katedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo