I POWIATU PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013"

Transkrypt

1 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat! W Êrod 15 wrzeênia od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dà: Dariusz Chodorowski i Dagmara Dworecka z BG. Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel Relacj z czatów zamieêcimy w naszej gazecie Zapraszamy do dyskusji! Obrona Cz stochowy! Zatrudni DIAGNOST SAMOCHODOWEGO do pracy w Okr gowej Stacji Kontroli Pojazdów tel niepe nosprawnemu, 33-letniemu m czyênie, którego spotka a niewyobra alna tragedia. Jego mama zgin a ostatnio w wypadku, do Odszkodowania za dziurawe drogi Tylko we wtorek policjanci z drogówki interweniowali a 31 razy do kolizji, w tym pi ç zg oszeƒ dotyczy o sporej dziury przy ul. Drogowców. Za nieco ponad 2 miesiàce, dok adnie 30 listopada, w hali widowiskowo-sportowej na Zawodziu odb dzie si kolejna gala boksu zawodowego anonsowana jako Fight Night 7: Obrona Cz stochowy. B dzie ona obfitowa a w wiele ciekawych pojedynków. Kibice b dà Êwiadkami dziewi ciu starç bokserskich. Wystàpi, a czterech zawodników z naszego miasta. Wspó organizatorem gali jest Marcin Najman, którego jak ju informowaliêmy równie zobaczymy w ringu. Na ywo transmisj z tego wydarzenia przeprowadzi telewizja Orange Sport. Jak to zwykle bywa przy okazji imprez organizowanych przez Marcina Najmana i tym razem nie zabraknie akcji charytatywnej. Byç mo e uda si zlicytowaç jakiê gad et przekazany przez Tomka Adamka i Andrzeja Go ot. Pieniàdze z aukcji przeka emy By o ciemno i pada deszcz, jecha em z Tesco, tu przed Êwiat ami wjecha em w dziur, na remontowanym odcinku drogi, uszkodzi em felg i opon twierdzi jeden z poszkodowanych kierowców. - Wezwa em policj, kiedy czeka em na drogówk pi ciu innych kierowców tak- e wpad o w t wyrw. Nie mam AC, wi c o odszkodowanie musz straç si sam od zarzàdcy drogi. Jaka jest procedura? JeÊli zniszczymy sobie ko o lub innà cz Êç samochodu, gdy wjedziemy w dziur w asfalcie, mo emy zwróciç si do Zarzàdu Dróg Miejskich o zwrot poniesionych kosztów zwiàzanych z naprawà auta. Najpierw wzywamy policj, sami te fotografujemy dziur wraz z informacjà na jakiej ulicy si znajduje. Potem wulkanizacja lub mechanik samochodowy wystawia nam rachunek za wykonanà us ug najlepiej z opinià w jaki sposób uszkodzenie powsta o. Ca y komplet dokumentów wraz wydrukowanymi zdj ciami i policyjnà notatka wysy amy do Zarzàdu Dróg, któremu ulica z feralnà dziurà podlega. Tego typu roszczeƒ w Cz stochowie przybywa ka dego roku. Jak podaje Mariusz Sikora, dyrektor MZDiT do tej pory wp yn o oko o 800 wniosków o odszkodowania. Od przykrego incydentu, jakim jest niewàtpliwie uszkodzenie w asnego samochodu, do wydania odpowiedniej decyzji, kierowc dzielà zaledwie dwa kroki. Pierwszy z nich jest najwa niejszy. Konieczne jest, by poszkodowany bardzo dok adnie wype ni wniosek o odszkodowanie. Poza w asnymi danymi osobowymi, a tak e danymi pojazdu, nale y podaç wszelkie informacje podczas tego zdarzenia: ulic, dat, godzin, kierunek jazdy, przyczyn zdarzenia, uszkodzenia w pojeêdzie, czy byli policjanci na miejscu zdarzenia i czy spisali protokó, inni Êwiadkowie. Jest to podstawa do szybkiego i sprawnego rozpatrzenia wniosku. Równie istotny i znaczàcy jest precyzyjny opis miejsca, w którym dosz o do zniszczenia samochodu. Nale y przedstawiç gdzie si to wydarzy o, równoczeênie podajàc umiejscowienie pobliskich lamp ulicznych, s upków drogowych czy numery budynków. Takie informacje pomogà odpowiednim jednostkom rozpoczàç czynnoêci wyjaêniajàce oraz formalnoêci zwiàzane z wyp atà odszkodowania. Poszkodowani, mogà spodziewaç si kwoty od 50 z otych. To najni sze zadoêçuczynienie, a uzale nione jest ono od rzeczywistego zniszczenia pojazdu. Cz sto jednak zdarza si tak, e nie wszyscy, którzy zg aszajà swoje wnioski otrzymujà pomoc, na którà liczyli. Tak jest w przypadku oszustów, którym zale y na zarobieniu atwych pieni dzy. Na szcz Êcie takie problemy sà atwo i skutecznie rozwiàzywane, ale nie zmienia to jednak faktu, e do kadr trafia bardzo wiele fa szywych wniosków. Po wykonaniu niezb dnych formalnoêci nale y przejêç do kroku drugiego, czyli uzbrojenie si w cierpliwoêç i spokojne oczekiwanie na wydanie decyzji dodaje Sikora. mag, ak Jurajski Jarmark Staroci Rynek Wieluƒski w ka dà trzecià sobot miesiàca w godz tel. kontakt którego dosz o na skrzy owaniu ul. Obroƒców Westerplatte z ul. Grochowskiego. Chcemy mu choç odrobin u atwiç funkcjonowanie w dalszym yciu zapowiada cz stochowski bokser. Katarzyna Gwara zdj. kg Zataƒczyli jak Jackson Cz stochowianie taƒczyli na pl. Biegaƒskiego w rytm piosenki Michaela Jacksona. Ok. 60-osobowa grupa m odych ludzi z radnym ukaszem Wabnicem, który wymyêli zabaw odtworzy a taniec z teledysku do piosenki Beat It. Od dawna fascynowa em si muzykà Jacksona. Moim marzeniem by o zataƒczyç w takim wydarzeniu mówi Wabnic. Zataƒczyç móg ka dy. Przez ca y sierpieƒ odbywa y si darmowe treningi, które organizowa Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji. Ch tni uczyli si kroków pod okiem Arkadiusza Skuzy, za o yciela szko y taƒca Snake Dance, a tak e samego pomys odawcy akcji. ukasz Wabnic zdradzi, e do kolejnego tanecznego flashmoba zorganizowany zostanie casting, który ma poprowadziç Micha Piróg, znany m.in. z Top Model. Flash mob to tzw. b yskawiczny t um ludzi gromadzàcy si niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia zaskakujàcego zdarzenia. mag zdj. Paulina Przepióra

2 2. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 KOMIKS CZ STOCHOWY Dzisiejszy odcinek komiksu powsta na podstawie prze yç naszego czytelnika, którym jest pan TOMASZ KOSOWSKI z Cz stochowy. Pan Kazimierz otrzymuje w nagrod album komiksowy pt. Fest - Antologia komiksów z województwa Êlàskiego. A MO E TY MASZ CIEKAWÑ HISTORI, NA PODSTAWIE KTÓREJ POWSTANIE KOLEJNY ODCINEK?

3 CZ STOCHOWY AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA Zabójstwo fryzjerki bada Archiwum X Od pi ciu lat Krystyna W. przychodzi codziennie na grób 22-letniej córki Kamili i modli si. Musz dowiedzieç si prawdy. Moje ycie nie ma sensu p acze matka 22-latki. Kobieta odwiedza tak e miejsce w którym zamordowano jej córk i pali znicze. Policja mnie tylko uspokaja i ka e czekaç, mówi, e sprawà zajmuje si Archiwum X. Przecie mieli ju morderc i tak atwo go wypuêcili dodaje. 22 listopada 2008 roku przypadkowy przechodzieƒ znalaz zw oki Kamili W. pod mostem przy al. Niepodleg oêci w Cz stochowie. Kobieta by a w 28. tygodniu cià y, zabójca zada jej kilka ciosów no em w okolice brzucha. BezpoÊrednià przyczynà zgonu by o utopienie. By to motyw rabunkowy. Pomimo umorzenia Êledztwa w tej sprawie, nadal prowadzimy czynnoêci operacyjne do wykrycia sprawcy tego zabójstwa. Jest to niestety jedno z niewielu nie- Ukradli nastolatkowi czapk W r ce policji wpad o dwóch bandytów, którzy pobili 18-latka w Skrajnicy. Napastnicy ukradli nastolatkowi czapk za 120 z otych. 7 wrzeênia w Skrajnicy, 18-letni mieszkaniec powiatu cz stochowskiego zosta zaczepiony przez dwóch m czyzn, którzy za àdali od niego portfela i telefonu komórkowego. Poniewa pokrzywdzony nie posiada tych rzeczy, sprawcy pobili go a nast pnie skradli mu czapk warto- Êci 120 z otych. W toku czynnoêci, funkcjonariusze Wydzia u dw. z Przest pczoêcià przeciwko Mieniu KMP rozwiàzanych zabójstw, gdzie zebrany materia dowodowy nie pozwoli na skazanie sprawcy tego czynu. Jednak pomimo up ywu czasu nadal zajmujemy si tà sprawà informuje podinsp. Joanna Lazar, rzecznik prasowy cz stochowskiej policji. Rok temu Sàd Okr gowy w Cz stochowie umorzy Êledztwo w sprawie zabójstwa ci arnej fryzjerki. Po przeanalizowaniu 16 tomów sàd akt uzna, e nie da si wskazaç podejrzanego. Norbert B., podejrzewany o napady na dwa salony gier i punkt ksero, podczas przes uchania w komendzie policji, przyzna si do zabójstwa dziewczyny. Kamil zna z podwórka. Twierdzi, e szed za Kamilà W., by ukraêç jej torebk. Na g owie mia kaptur, ale gdy zaatakowa, dziewczyna rozpozna a go. Wtedy jak mówi zaciàgnà kobiet pod most i zada kilka ciosów no em. Póêniej, w prokuraturze, Norbert B. odwo a zeznania twierdzàc, e policjanci sugerowali mu odpowiedzi. W Êledztwie u yto nawet wykrywacza k amstw, badano te Êlady DNA. Niestety, nie uda o si zebraç takich dowodów, by sporzàdziç akt oskar enia o zabójstwo. Norbert B. zosta skazany w 2009 roku na cztery lata za rozboje. Wyjdzie na wolnoêç w maju 2014 r. W 2010 roku prokuratura umorzy a Êledztwo w sprawie Êmierci Kamili z powodu niewykrycia sprawców. Od tej decyzji odwo a a si do sàdu matka dziewczyny. Sàd przyzna racj prokuraturze. Pani Krystyna chcia a wnieêç do sàdu prywatny akt oskar enia przeciwko B. Niestety nie mog a tego zrobiç, gdy sàd utrzyma w mocy umorzenie prokuratorskie. Do tej pory cz stochowianie przychodzà pod most i palà znicze, pami tajà o tej zbrodni, a ta wcià jest niewyjaêniona mówi pani Krystyna. mag w Cz stochowie zatrzymali sprawców tego rozboju. Okazali si nimi 23-letni m czyzna i trzy lata m odszy wspólnik. M czyêni us yszeli zarzuty rozboju i decyzjà prokuratora zostali obj ci dozorem policyjnym. mag

4 4. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 KONSULTACJE YCIA CZ STOCHOWY Mam 4-letnià córk czy mo na jà zapisaç na kurs j zykowy, ile kosztuje, ile razy w tygodniu odbywajà si lekcje? OczywiÊcie, mamy grupy dla czterolatków, miesi czny koszt kursu to ok. 80 z, zaj cia odbywajà si albo dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu lub w weekendy. Jakich j zyków uczycie i ile to kosztuje np. czy macie rosyjski dla zaawansowanych? Oferta j zykowa jest bardzo bogata, ka dy j zyk wedle yczenia, w kwestii rosyjskiego - to zale y od kilku czynników, koszt w przybli eniu wyniós by 130z miesi cznie. Mam dwójk dzieci 13 i 16 lat czy b dzie taniej jak zapisz je na dwa j zyki: angielski i niemiecki? Ile to b dzie kosztowa o, jakich macie lektorów? Mamy najlepszych lektorów z pe nym wykszta ceniem i doêwiadczeniem. OczywiÊcie, e b dzie taniej, oferty dobierzemy indywidualnie jak najbardziej korzystnie dla pani, w tym celu zapraszam do nas do szko y na indywidualne spotkanie - nasz adres: Empik School AL. NMP 27. Zapraszamy serdecznie. Czy oferujecie jakieê ciekawe promocje w paêdzierniku? Bardzo ciekawà ofertà jest drugi j zyk gratis lub semestr gratis. Ponadto przyjêcie do nas do szko y z komiksem z piàtkowego wydania " ycia Cz stochowy i powiatu" uprawnia do specjalnego rabatu. Czy przygotowujecie do matury z j zyka francuskiego, ile kosztowa by taki kurs? Tak, prowadzimy kursy przygotowujàce do matury zaj cia zaczynamy od poczàtku paêdziernika. Koszt miesi czny bez obowiàzujàcej promocji to oko o 120 z. Jak wyglàdajà grupy w Empik School (jak du e sà)? Interesuje mnie j zyk w oski. Je eli chodzi o j zyk w oski grupy liczà sobie Êrednio siedem osób. Mamy w ofercie w oski na ró nych poziomach. W zwiàzku z trudnà sytuacjà demograficznà, stale zmniejsza si liczba uczniów w szko ach, zwalniani sà równie nauczyciele, czy problem ten dotyczy tak e Empik School w Cz stochowie? Na chwil obecnà my, jako Empik School na szcz Êcie tego nie odczuwamy, poniewa obowiàzujàca oferta powsta a dla ka dego: mamy grupy ju od czterech lat, a je eli chodzi o górnà granic wieku, to w ogóle takiej nie ma. Czy w Empik School mo na zapisaç si na kurs j zyka japoƒskiego albo chiƒskiego? Tak, mamy kursy japoƒskiego i chiƒskiego teraz to bardzo popularne j zyki, mamy te coraz wi kszà liczb ch tnych wi c zapraszamy. O edukacji, j zykach i kursach Czat z Beatà Kaczyƒskà, dyrektorem Empik School w Cz stochowie. Chcia abym zapisaç dziecko do Empik School. Jaka jest najni sza granica wiekowa? W tej chwili mamy grupy dla dzieci ju od czterech lat. Czy istnieje mo liwoêç nauki indywidualnej, Ile wynios aby cena takiego kursu? Interesuje mnie j zyk holenderski. Istnieje mo liwoêç zaj ç indywidualnych zarówno z holenderskiego jak i z innych j zyków, w celu ustalenia ceny zapraszamy do Empik School Al. NMP 27 tel lub stacjonarny Czy po kursie odbytym u was b d w stanie normalnie porozumiewaç si za granicà? Uczycie tylko j zyka oficjalnego? Czy mo- e równie u ytkowego z ró nymi nalecia oêciami? Nasza metoda nauczania j zyków obcych dà y do tego, eby Paƒstwo porozumiewali si w aênie m.in. za granicà i nie mieli barier komunikacyjnych. Ju od samych podstaw mówià Paƒstwo tylko w j zyku obcym, tak e wyje d ajàc za granic nie powinni mieç Paƒstwo adnych oporów w pos ugiwaniu si j zykiem. Nasza metoda jest metodà autorskà INSELL. Mamy Native speakerów i wprowadzamy Paƒstwa w Êwiat ró nych dialektów czy slangu. Gdzie mieêci si wasza szko a? Dzia acie tylko w Cz stochowie czy macie oddzia np. w Lubliƒcu? Oddzia y mamy w ca ej Polsce, natomiast w Lubliƒcu niestety nie najbli szà placówkà jest Cz stochowa i jej siedziba w samym centrum: Al. NMP 27, zapraszamy serdecznie. Jestem ciekawa ile kosztuje u paƒstwa kurs j zyka angielskiego dla poczàtkujàcych, w jakich dniach i godzinach si odbywa? Zaj cia dla grup z j zyka angielskiego dla poczàtkujàcych odbywajà si o bardzo ró nych godzinach i w ró nych dniach. Sà godziny poranne, dopo udniowe, popo udniowe i wieczorne oraz szkó ka weekendowa. Koszt miesi czny to oko o 130 z miesi cznie, zapraszamy do siedziby szko y w celu wybrania indywidualnej oferty. Wybierzemy najlepszà dla Pani umiej tnoêci i dyspozycji czasowej. Czy organizujecie zaj cia indywidualne? Tak organizujemy zaj cia indywidualne z ka dego j zyka, którego uczymy w Empik School. Od jakiego wieku mo na pos aç dziecko na kurs j zykowy? W tej chwili mamy grupy dla dzieci od czterech lat wzwy. Jak wyglàda zakoƒczenie kursu, egzamin, certyfikat? Jakie sà wasze dotychczasowe osiàgni cia? Po zakoƒczeniu ka dego poziomu u nas w szkole otrzymujà Paƒstwo dyplom ukoƒczenia danego poziomu wraz z kartà opisowà osiàgni ç i majà Paƒstwo mo liwoêç kontynuacji nauki. Po ukoƒczeniu poziomu mogà te Paƒstwo uzyskaç certyfikat zdajàc egzamin adekwatny do danego poziomu i rodzaju kursu. JesteÊmy oêrodkiem egzaminacyjnym mi dzy innymi egzaminów City and Guilds, TELC czy LCCI oraz przygotowujemy do egzaminów Cambridge, charakteryzujemy si wysokim stopniem zdawalnoêci i to w a- Ênie jest jedno z naszych najwi kszych osiàgni ç. Ilu macie uczniów? Czy mo e pani powiedzieç, e jesteêcie liderem na rynku cz stochowskim? Czy wszystkie lektorki sà takie adne jak pani? JesteÊmy bardzo du à szko à na rynku cz stochowskim, dzi ki temu mo- emy zaproponowaç Paƒstwu bogatà ofert i co najwa niejsze elastyczne i indywidualne podejêcie do ka dego klienta. W Cz stochowie mieszkajà najfajniejsi i naj adniejsi ludzie- tacy te uczà w aênie u nas w szkole. Co nale y zrobiç, aby si zapisaç, interesuje mnie nauka j zyka norweskiego? Zapraszamy bezpoêrednio do nas do Targi Pracy i Edukacji Zawodowej Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy M odzie y oraz Powiatowy Urzàd Pracy w Cz stochowie zorganizowa y Targi Pracy i Edukacji Zawodowej. Targi odby y si 19 wrzeênia w siedzibie Ârodowiskowego Hufca Pracy przy ul. Tkackiej, skierowane by y do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, m odzie y poszukujàcej pracy. Podczas targów dost pne by- y oferty pracy sta ej, krótkoterminowej w kraju i zagranicà oferowane przez pracodawców, agencje zatrudnienia, Wojewódzki Urzàd Pracy w Katowicach (filia w Cz stochowie) oraz M odzie owe Biuro Pracy OHP w Cz stochowie. Dost pne by y tak e oferty edukacji zawodowej (szko y dla doros ych, szkolenia i kursy zawodowe) prezentowane przez szko y, uczelnie wy sze, instytucje szkoleniowe, OÊrodek Szkolenia Zawodowego OHP. Doradcy zawodowi PUP, OHP i SZOK udzielali porad zawodowych. Dla zainteresowanych osób prowadzone by y warsztaty z zakresu: sztuka autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, planowanie kariery zawodowej, zawody przysz oêci gdzie szukaç, jak zdobyç. mag Targi Pracy zorganizowa m.in. PUP szko y, oprócz kursów standardowych m.in j zyka norweskiego prowadzimy jeszcze zaj cia metodà on-line, do skorzystania z której serdecznie zapraszamy. Jest równie skuteczna jak tradycyjne lekcje a mo na z niej korzystaç z ka dego miejsca na Êwiecie. Jak wyglàdajà zaj cia dla dzieci? Mamy naszà autorskà metod nauczania dzieci KIDS LOVES ENGLISH- jest ona dostosowana do odpowiedniej grupy wiekowej. Nasza metoda nauczania roênie wraz z dzieçmi przez co daje mo liwoêç kontynuacji nauki poprzez d ugie lata. Czy mog liczyç, e nauczycie mnie angielskiego choç nie mam zdolnoêci j zykowych? Ile czasu mog oby to zajàç i ile wyniós by koszt takiego kursu? Nauczymy j zyka ka dego. Lubi mówiç, e wszyscy pos ugujemy si j zykiem polskim, czyli jeden j zyk ju znamy, a kwestià czasu jest nauczenie si drugiego. eby osiàgnàç poziom co najmniej komunikatywny musimy przeznaczyç ok. 240 godzin zaj ç. Czas ten mo emy nadrabiaç poprzez kursy bardziej intensywne, które te mamy w ofercie. W tej chwili przyêpieszony jeden semestr mo na mieç gratis. W celu ustalenia kosztu zapraszamy do siedziby naszej szko y Empik School Al. NMP 27- dobierzemy najlepszà ofert. Jakà metodà uczycie dzieci w wieku oêmiu lat? OÊmiolatki sà w swojej grupie wiekowej metoda nauczania dla tej grupy jest nastawiona na komunikacj - dzieci uczà si porozumiewania si w danym j zyku ju od najm odszych lat. Zaj cia odbywajà si dwa razy w tygodniu, lub raz w tygodniu w weekend. Mam 50 lat czy jeszcze mog nauczyç si j zyka? OczywiÊcie, e tak. Zapraszamy do Nas do szko y, w tym wieku niejednego j zyka nauczymy. Gwarantujemy. JesteÊmy siedmioosobowà grupà i chcielibyêmy zapisaç si do was na kurs. Mo emy liczyç na jakiê rabat? Ile zap acilibyêmy za kurs po zni ce? Zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej szko y, przyznamy najbardziej korzystny rabat, musimy tylko ustaliç szczegó y, prosz powo aç si na czat w zwiàzku z tym otrzymacie paƒstwo jeszcze dodatkowy opust. Jakie szko a ma certyfikaty czym si mo ecie pochwaliç? W szko ach Empik mo na uzyskaç wiele certyfikatów w zale noêci od tego, jaki rodzaj certyfikatu Paƒstwa interesuje. Mamy ogólnie bardzo wysoki stopieƒ zdawalnoêci egzaminów i uzyskiwania certyfikatów. Czy uczycie hiszpaƒskiego - interesuje mnie kurs dla zaawansowanych. Na czym polegajà zaj cia i ile kosztujà? W celu ustalenia dok adnego poziomu zaawansowania proponujemy kwalifikacje w postaci testu i rozmowy z lektorem, wtedy dobierzemy odpowiedni poziom i grup. Na tym poziomie wzbogaca pani/pan swoje zdolnoêci komunikatywne w danym j zyku, s ownictwo i gramatyk tak, aby porozumiewaç si biegle i nie mieç adnych barier w komunikacji. W celu ustalenia kosztu zapraszamy do Empik School, w przybli eniu b dzie to kwota ok. 130 z miesi cznie. Czy jest mo liwoêç zostawania z dzieciakiem na zaj ciach ma 5 lat? Ile kosztuje roczny kurs j zyka angielskiego? Rodzice raczej nie zostajà z dzieçmi na zaj ciach nie zdarzy a si jeszcze sytuacja, aby by o to konieczne. Rodzice mogà ewentualnie ca y czas byç blisko w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, aby dziecko w ka dej chwili mog o do nich wyjêç. Koszt miesi cznego kursu to ok.80 z. Kto wymyêli komiks? Fajna sprawa, gratulacje! Komiks powsta dzi ki yciu Cz stochowy i Powiatu, za co serdecznie im dzi kujemy. Mamy jeszcze du o innych pomys ów, ale o tym wkrótce. Jak wyglàdajà zaj cia dla ma ych dzieci moje dziecko ma trzy lata? Dziecko trzyletnie mo emy zapisaç do grupy czterolatków. Zaj cia dla tej grupy wiekowej odbywajà si poprzez zabaw i powtarzanie. Sale przystosowane sà typowo dla dzieciaków. Najlepiej b dzie zajrzeç do nas, do szko y poka emy sale i szczegó owo omówimy metod nauczania najlepszà dla dziecka. Co mo ecie zaproponowaç 40-letniemu singlowi, który chce uczyç si jakiegoê j zyka? Ile wynios aby cena kursu? Mo emy zaproponowaç nauk dowolnego j zyka w bardzo mi ej grupie i przyjaznej atmosferze. Mamy bogatà ofert j zykowà, zapraszamy na spotkanie indywidualne, na pewno wtedy coê doradzimy. Co trzeba zrobiç, aby zapisaç si do szko y? Wystarczy do nas przyjêç. Podczas takiego indywidualnego spotkania omówimy wszelkie zagadnienia, odpowiemy na pytania i zapiszemy na odpowiedni kurs. Czy studenci mogà u was liczyç na jakiê dodatkowy rabat? Posiadamy specjalny rabat dla studentów. W kwestii omówienia szczegó ów zapraszamy do Empik School. Dzi kujemy za zainteresowanie i pytania. Serdecznie zapraszamy do Empik School Al. NMP 27, tel , przypominamy, e do 15 paêdziernika obowiàzuje rabat z komiksu, po powo aniu si na dzisiejszy czat udzielimy Paƒstwu dodatkowego rabatu. Jeszcze raz zapraszamy serdecznie. Mo na zg osiç si do mnie lub po prostu do recepcji szko- y. Pozdrawiam. zdj. TS

5 CZ STOCHOWY HISTORIA PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA Stowarzyszenie Historyczne Reduta Cz stochowa Od poczàtku swego istnienia, Stowarzyszenie Historyczne Reduta Cz stochowa, systematycznie stara si rozwijaç swojà dzia alnoêç tak na polu historii, jak i rekonstrukcji historycznej, w ramach której kultywuje pami ç i tradycje cz stochowskiego 27 Pu ku Piechoty. Wià e si to nie tylko z udzia em w inscenizacjach czy filmach, ale tak e w uroczystoêciach i wydarzeniach kulturalnych miasta. Nowym przedsi wzi ciem Stowarzyszenia w ramach rekonstrukcji, jest realizacja Projektu 7. Bateria, którego celem jest odtworzenie dzia onu 7 zmotoryzowanej baterii artylerii przeciwlotniczej. We wrzeêniu 1939 roku, bateria wchodzi a w sk ad 7 Dy- w pierwszych dniach wojny 1939 roku, szczególnie wszystkiego, co zwiàzane z walkami w obronie Cz stochowy w dniach 2 3 wrzeênia. Celem wspomnianych dzia aƒ jest przywrócenie tym niezwykle barwnym wydarzeniom odpowiedniej rangi i znaczenia, tak w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców, jak i w polskiej historiografii. S u yç temu majà nie tylko publikacje naukowe i popularnonaukowe, imprezy i akcje edukacyjne (z wykorzystawizji Piechoty, wyjàtkowo skutecznie strzegàc nieba nad Cz stochowà i zaliczajàc 9 zestrzelonych maszyn niemieckich. Polska artyleria przeciwlotnicza nale a a ówczeênie do najnowocze- Êniejszych i najsilniejszych na Êwiecie, dlatego przed Stowarzyszeniem stoi niezwykle trudne zadanie, wymagajàce du o cierpliwoêci i sporych nak adów finansowych. Z projektem wià e si m.in. kwestia pozyskania lub budowy repliki dzia a przeciwlotniczego Bofors 40 mm i pozosta ego wyposa enia jakie posiada dzia on artylerii przeciwlotniczej. Priorytetem Stowarzyszenia jest poszukiwanie i gromadzenie wszelkich materia ów na temat dzia aƒ 7 Dywizji Piechoty Schron bojowy na 2 ckm na wzgórzu 267 przy ul. Sejmowej w Cz stochowie (Kiedrzyn), we wrzeêniu obsadzony przez o nierzy 3 kompanii ckm III batalionu 27 pp. Jak wi kszoêç obiektów nosi Êlady walk z 2 wrzeênia 1939 roku; na tym odcinku naciera a niemiecka 14 DP wsparta czo gami 1 DPanc. rakteru Stowarzyszenie ma za sobà nawet wspó prac z TVP Historia. Dokoƒczenie na str. 6 Ten sam schron od strony zachodniej niem rekonstrukcji historycznej), ale tak e dzia alnoêç filmowa, która z roku na rok, nabiera coraz bardziej profesjonalnego cha- Schron bojowy na 2 ckm na wzgórzu dominujàcym nad abiƒcem przy ul. Ikara w Cz stochowie (Grabówka), we wrzeêniu 1939 roku obsadzony przez o nierzy 2 kompanii ckm II batalionu 27 pp. Schron nosi Êlady silnego ostrza u w okolicach strzelnicy po udniowo-zachodniej; na tym odcinku naciera a niemiecka 14 DP wsparta czo gami 1 DPanc Magdalena Barczyk-Kurus, Stra nik czasu, akryl na p ótnie 160 x 100, 2010 r. Obraz przedstawia schron z fotografii powy ej. Schron obserwacyjny na wzgórzu 296,6 przy ul. Radomskiej w Cz stochowie (Liszka Górna), na odcinku obrony II batalionu 27 pp. We wrzeêniu stanowi punkt obserwacyjny 7 dac, którego ogniem kierowa oficer zwiadowczy dywizjonu ppor. Marian Buchacz. Schron nosi liczne Êlady ostrza u z broni ró nych kalibrów, a tak e Êlady po od amkach bomb lotniczych. O wzgórze 296,6 obie strony prowadzi y niezwykle zaci te walki ju od rana 2 wrzeênia; ostatecznie II batalion 27 pp odpar liczne natarcia niemieckiej piechoty z 14 DP wspieranej czo gami z 1 DPanc. Kamienica przy ul. Âw. Barbary w Cz stochowie. Rejon walk 7 kompanii 25 pp z oddzia ami niemieckiej 46 DP, trwajàcych do godzin rannych 3 wrzeênia. Okoliczne budynki do dzisiaj noszà Êlady polskiego ostrza u z 1939 roku (z okien i balkonów ostrzeliwali si Niemcy). Rekonstrukcja wydarzeƒ przez cz onków Stowarzyszenia Historycznego Reduta Cz stochowa.

6 6. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 HISTORIA CZ STOCHOWY Dokoƒczenie ze str. 5 Wa nym aspektem dzia alno- Êci jest tak e podejmowanie dzia- aƒ na rzecz ratowania polskich schronów bojowych i obserwacyjnych oraz innych elementów polskich fortyfikacji, które sà materialnym Êwiadectwem wydarzeƒ z 1939 roku. Kilka razy w roku organizowane sà akcje sprzàtania i renowacji wybranych obiektów oraz ich najbli szego otoczenia. Do dnia dzisiejszego na terenie miasta zachowa- o si 12 z 19 wybudowanych schronów elbetowych (10 bojowych i 2 obserwacyjne), fragmenty linii okopów i pot nych rowów przeciwpancernych. Niemal wszystkie schrony noszà Êlady zaci tych walk z 2 wrzeênia w postaci licznych trafieƒ z broni ró nego kalibru oraz od amków Ul. Âw. Barbary w Cz stochowie. Rejon walk 7 kompanii 25 pp z oddzia ami niemieckiej 46 DP, trwajàcych do godzin rannych 3 wrzeênia. Rekonstrukcja wydarzeƒ przez cz onków Stowarzyszenia Historycznego Reduta Cz stochowa oraz Stowarzyszenia Historycznego Cytadela w ramach I Marszu Szlakiem 7 Dywizji Piechoty w dniach 8-9 czerwca 2013 roku. Âlady walk 7 kompanii 25 pp z oddzia ami 46 DP na budynkach przy ul. Âw. Barbary w Cz stochowie. bomb i pocisków artyleryjskich. Przy ul. Âw. Barbary do dzisiaj na kliku budynkach zachowa y si tak e Êlady ostrza u z broni r cznej i maszynowej, które sà efektem nocnych walk z 3 wrzeênia. Jest tak e niemal pewne, e na terenie Cz stochowy istnieje jeszcze co najmniej jeden zachowany schron, jednak kwestia ta wymaga gruntownych badaƒ geologicznych i topograficznych. Stowarzyszenie organizuje, bàdê wspó organizuje szereg imprez o charakterze uroczystym i edukacyjnym, m.in. czerwcowe obchody Âwi ta Pu kowego 27 Pu ku Piechoty, Marsze Szlakiem 7 Dywizji Piechoty i rajdy Szlakiem 7 Dywizji Piechoty, których celem jest doprowadzenie do powstania oficjalnego szlaku rowerowego Reduta Cz stochowa 1939, oprowadzajàcego po miejscach zwiàzanych z historià walk 7 Dywizji Piechoty w obronie Cz stochowy we wrzeêniu 1939 roku. Stowarzyszenie Historyczne Reduta Cz stochowa sprawuje tak e opiek nad miejscami pochówku o nierzy cz stochowskiego garnizonu Wojska Polskiego z okresu mi dzywojennego ( ) oraz nad kwaterà o nierzy 7 Dywizji Piechoty poleg ych we wrzeêniu 1939 roku, pochowanych na cmentarzu Kule. Ze smutkiem trzeba podkreêliç, e wszystkie groby oraz kwatera o nierzy 7 Dywizji Piechoty, znajdujà si obecnie w bardzo z ym stanie, a litery na tablicach z nazwiskami poleg ych sà ju niemal nieczytelne. Wszystkich ch tnych do wstàpienia w szeregi Stowarzyszenia lub wsparcia jego dzia aƒ, zapraszamy na stron internetowà: Magdalena Barczyk-Kurus Ul. Âw. Barbary w Cz stochowie. Rejon walk 7 kompanii 25 pp z oddzia ami niemieckiej 46 DP, trwajàcych do godzin rannych 3 wrzeênia. Rekonstrukcja wydarzeƒ przez cz onków Stowarzyszenia Historycznego Reduta Cz stochowa oraz Stowarzyszenia Historycznego Cytadela w ramach I Marszu Szlakiem 7 Dywizji Piechoty w dniach 8-9 czerwca 2013 roku. Reduta Cz stochowa w barwach 7 zmotoryzowanej baterii artylerii przeciwlotniczej podczas strzelania z oryginalnej polskiej armaty przeciwlotniczej 40 mm wz. 36 Bofors Jedna z p yt w kwaterze o nierzy 7 Dywizji Piechoty poleg ych i zmar ych z ran odniesionych podczas walk w obronie Cz stochowy we wrzeêniu 1939 roku. Stan p yt, jak i ca ej zapomnianej kwatery jest op akany. Reduta Cz stochowa w barwach 7 zmotoryzowanej baterii artylerii przeciwlotniczej podczas dzia oczynów przy oryginalnej polskiej armacie przeciwlotniczej 40 mm wz. 36 Bofors. Wszystkie zdj cia: Adam Kurus

7 Edukacja Wszystkie drogi prowadzà do Szko y w Z otym Potoku W tym roku swoje 65-lecie obchodzi Zespó Szkó im. W adys awa Szafera w Z otym Potoku. O uroczystoêciach zwiàzanych z tà rocznicà, wprowadzonych zmianach, osiàgni ciach oraz pi ciu latach piastowania urz du dyrektora w tej szczególnej placówce rozmawiamy z Zuzannà Winnickà-Kowalik. Angelika Dàbek: Jak sp dzi a Pani pierwszy dzieƒ szko y? Zuzanna Winnicka- Kowalik: Pierwszy raz od pi ciu lat usiad am w drugim, a nie w pierwszym rz dzie, bli- ej nauczycieli i uczniów. To by a mi a odmiana. Jednak jeszcze milsza by a pozytywna reakcja uczniów z klasy, której zosta am wychowawcà. Chocia zakoƒczy am okres zarzàdzania, wcià bior udzia w yciu placówki, teraz jako nauczyciel w szkole i wychowawca w internacie. Zosta a Pani mianowana dyrektorem przez Starost Cz stochowskiego w 2009 roku, mamy teraz Jak na tak krótki okres czasu w szkole zasz y du e zmiany...mo e Pani o nich opowiedzieç? Tak, zosta am dwudziestym pierwszym dyrektorem i od poczàtku czu- am, e to jest taki szcz Êliwy numer, który zobowiàzuje mnie eby COÂ w tej szkole zrobiç, zmieniç. Wprowadzi am nowe zawody takie jak florysta czy technik informatyk, w tym roku w szkole policealnej rusza rachunkowoêç... Przeprowadzi am remont generalny ca ego budynku, zmodernizowane zosta y te niektóre pracownie- wyposa y am je w tablice interaktywne i komputery. Wyremontowano pokoje w internacie, wymieniono wszystkie okna, wykonano nowe chodniki wokó szko y i internatu. Zaanga owa a Pani szko w wiele projektów unijnych. Zuzanna Winnicka-Kowalik Zdj. arc Tak, to prawda...za mojej kadencji by y to trzy powa ne projekty unijne. Teraz jestem koordynatorem czwartego. Kompetencje kluczowe i zawodowe droga do sukcesu. To cykl wielu ró nych zaj ç pozalekcyjnych przygotowujàcych m.in do matury lub danego zawodu mamy nawet zaj cia z coachingu. Ca y program koƒczy si p atnym miesi cznym sta em, pozwalajàcym zebraç doêwiadczenie, sprawdziç teori w praktyce i zarobiç pierwsze pieniàdze w zawodzie. Wszystkie Pani dzia ania zaowocowa y nagrodami... Tak, by a to nagroda przyznawana przez starost powiatu cz stochowskiego za zas ugi dla powiatu. W 2012 by am nominowanà, a tym roku zosta am laureatkà i otrzyma- am statuetk Zas u ony dla OÊwiaty w Powiecie Cz stochowskim. Czy oprócz zaj ç dydaktycznych ma Pani na uwadze propagowanie kultury i zdrowego stylu ycia? Jestem inicjatorkà utworzenia chóru szkolnego i zespo u tanecznego, wymarzy am sobie nawet zespó cheerleaderek i uda o si! Co do sportu, aktywne sp dzanie czasu jest dla mnie bardzo wa ne,ale najpierw chcia am stworzyç uczniom ku temu warunki i tak powsta projekt Orlik 2012, mamy równie korty tenisowe, boiska do pi ki no nej i siatkówki. Teren wokó szko y i internatu zaprojektowali uczniowie architektury krajobrazu i sami obsadzili w drzewa i krzewy. Sà w szkole uczniowie doje d ajàcy z dalszych miejscowoêci? Mamy nawet uczniów z Siemianowic Âlàskich, Jaworzna i P awna. Ale dla nich mamy internat, w du ej cz Êci Êwie o wyremontowany i bezp atny trzeba op aciç jedynie wy ywienie. Szko a mieêci si w Zespole Pa acowo- Parkowym, w pobli u jest Pa ac Raczyƒskich, muzeum Krasiƒskiego i staw Irydion, du o zieleni i czystego, Êwie ego powietrza. Ju po kilku dniach pobytu u nas ka dy czuje przyp yw energii i ch ci do nauki. W tym roku Szko a obchodzi 65 lat dzia alnoêci. Czy zaplanowano z tej okazji szczególne wydarzenia? Najbardziej uroczysty b dzie zjazd absolwentów zaplanowany na 5 paêdziernika. Naszà szko ukoƒczy o wielu ambitnych ludzi m. in. Andrzej Kwapisz Starosta Cz stochowski. Zauwa y am, e my, jako nauczyciele mamy wielkie szcz Êcie kszta ciç ludzi màdrych, którym po skoƒczeniu szko y dobrze si wiedzie. Wydaje si Pani osobà bardzo aktywnà, wcià szukajàcà zaj cia, cz sto realizujàcà swoje kolejne pomys y. Czy podobnie wyglàda ycie z Panià pod jednym dachem? RzeczywiÊcie wcià anga uje si w wiele rzeczy, nawet w wakacje je d z uczniami na obozy jako opiekun... Mam wiele zainteresowaƒ, jestem magistrem piel gniarstwa, ukoƒczy am te biologi w Opolu i zarzàdzanie oêwiatà na tutejszej Internat szko y w Z otym Potoku Zdj. arc Akademii Polonijnej... ostatni z moich fakultetów to medycyna naturalna i to jej poêwi cam du o czasu wolnego. Teraz jako nauczyciel b d mog a realizowaç marzenia, których zawsze mia am du o. Czy Pani dzieci wykazujà ch ç pój- Êcia w Pani Êlady? Córka koƒczy studia pedagogiczne we Wroc awiu i ju kilka razy jeêdzi- a ze mnà na wakacyjne obozy. Dzieciaki jà uwielbiajà. A syn? Syn ma dopiero dwadzieêcia lat, jest na poczàtku drogi, marzy mu si kariera boksera. Czy ma Pani jakieê plany, marzenia zwiàzane ze szko à? Jako wychowawca klasy drugiej i nauczyciel biologii chc prowadziç ciekawe programy, w których uczniowie poznajà jak wa ne jest dla nich zdrowe jedzenie i ruch. Chc ich zapoznaç z mo liwoêcià polepszania koncentracji, czyli Gimnastykà Mózgu metodà Dennisona. Wa ne jest eby nauczyciele wcià motywowali uczniów ró nymi nowoêciami do zdobywania wiedzy na miar XXI wieku. Koƒczàc mi e spotkanie pragn yczyç mojej szkole w Z otym Potoku na czele z jej nowym dyrektorem Dariuszem Ciukiem, by sprosta a wymaganiom uczniów, by a nadal ambitna i dynamiczna. Angelika Dàbek CZ STOCHOWY Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach realizuje za o enia programu Uczenie si przez ca e ycie (LLP) 1. Do bezp atnych programów edukacji ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza dzieci i m odzie. Zapisy rozpocznà si ju 9 wrzeênia br. Ekonomiczny Uniwersytet Dzieci cy (EUD) przeznaczony jest dla uczniów klas 5. i 6. szkó podstawowych: zapisy rozpocznà si w drugiej po owie wrzeênia 2013 roku na stronie Akademia M odego Ekonomisty (AME) dla gimnazjalistów: zapisy w dniach 9-19 wrzeênia 2013 roku na stronie Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych: zapisy w dniach 9-20 wrzeênia 2013 roku na stronie EUD i AME to projekty ogólnopolskie i prowadzone sà we wspó pracy z Fundacjà Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Ka dy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa, a na najlepszych m odych studentów czekajà cenne nagrody. Partnerem strategicznym Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieci cego jest Narodowy Bank Polski. Oba programy obj te sà patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej. ELiT jest projektem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i w semestrze zimowym 2013/2014 odb dzie si jego pierwsza edycja. W ramach programu realizowane b dà dwa bloki zaj ç. Pierwszy dla grupy iloêciowców z przewagà zaj ç z zakresu matematyki, ekonometrii i statystyki, drugi z zaj ciami ogólnoekonomicznymi. Ka dy program to 6 spotkaƒ w formie interaktywnych wyk adów i warsztatów. Zaj cia odbywaç si b dà w poniedzia ki w dniach: 14 i 21 paêdziernika, 4 i 18 listopada, 2 i 9 grudnia 2013 roku. W trakcie zaj ç dla dzieci i m odzie y eksperci prowadzà tak e wyk ady dla rodziców i opiekunów. Celem wszystkich programów jest popularyzowanie wiedzy i budowanie ÊwiadomoÊci ekonomicznej wêród dzieci i m odzie y. 2. Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi równie program dla osób w grupie wiekowej 50+ w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku. Na s uchaczy czekajà: wyk ady, warsztaty tematyczne, nauka j zyków obcych, zaj cia sportowe, koncerty i wiele innych. Zapisy dla nowych s uchaczy UETW odb dà si 3, 4 i 5 wrzeênia 2013 br. w godz. 9:00?12:00 w sali 1L w budynku E przy ulicy 1 Maja 47. Wi cej informacji na stronie Kontakt: Nowa sala komputerowa Uczniowie Szko y Podstawowej z Oddzia ami Integracyjnymi nr 48 przy ul. Schillera w Cz stochowie majà nowà sal komputerowà. Pracownia powsta a dzi ki Êrodkom zgromadzonym przez Rad Rodziców. Do sali kupiono nowe komputery i monitory, meble, biurka oraz krzes a. W sumie powsta o 15 stanowisk dla uczniów i jedno dla nauczyciela. Pracownia zosta a tak e wyremontowana. Wyburzono Êcian dzia- owà, zamontowano aluzje okienne, pomalowano Êciany, po o ono nowà instalacj elektrycznà i wyk adzin. Sal komputerowà wyposa ono te w tablic interaktywnà i rzutnik multimedialny. Uczniowie naszej szko y majà t nowoczesnà pracowni dzi ki zaanga owaniu oraz wsparciu finansowemu Rady Rodziców. To oni zdecydowali, e przeznaczà zebrane Êrodki na odpowiedni sprz t, który poprawi warunki do nauki w szkole mówi podczas otwarcia sali dyrektor szko y Maciej Zaj cki. Dzi ki tak dobrze wyposa onej pracowni komputerowej b dziecie mieli dost p do wielu pomocy dydaktycznych, dodatkowych materia ów i bie àcych informacji. Mam nadziej, e nauka b dzie dla was przyjemniejsza, a przede wszystkim ciekawsza mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Doda te, e Szko a Podstawowa nr 48 jest jednà z placówek, w których realizowany b dzie projekt Internet oknem na Êwiat. Jego g ównym za o eniem jest dostarczenie szerokopasmowego internetu przez sta e àcze Êwiat owodowe m.in. do 22 cz stochowskich szkó. mag

8 8. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 CZ STOCHOWY Ratownictwo medyczne tylko w Wy szej Szkole Planowania Strategicznego Najlepszy program studiów na kierunku Ratownictwo medyczne ma Wy sza Szko a Planowania Strategicznego w Dàbrowie Górniczej dzi ki zwyci stwu w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. WSPS jest jednà z 9 uczelni niepublicznych, które zosta y nagrodzone za najlepsze programy studiów. W konkursie oceniane by y jednostki, które opracowa y najlepsze programy studiów oraz wdra ajà najbardziej zaawansowane programy poprawy jakoêci kszta cenia. Liczy a si mi dzy innymi innowacyjnoêç programów, metody kszta cenia i weryfikacji jego efektów, mo liwoêci rozwoju umiej tnoêci praktycznych, w tym jakoêç praktyk zawodowych oraz wspó praca uczelni z pracodawcami. Program zapewnia interdyscyplinarnoêç kszta cenia i uwzgl dnia aspekty wykraczajàce poza standard nauczania ratownictwa medycznego. Poza podstawowym zakresem wiedzy, w programie znajduje si 12 modu ów specjalistycznych, ukierunkowanych na praktyczne umiej tnoêci przygotowujàce do pracy w wybranych przez studenta s u bach ratunkowych np. ratownictwa górskiego, wodnego, chemicznego czy górniczego. Rodzaj specjalizacji oferowanych studentom wynika ze specyfiki makroregionu Êlàskiego. TreÊci nauczania sà uzgadniane ze specjalistamipraktykami w danych dziedzinach ratownictwa, prowadzàcymi zaj cia praktyczne w warunkach naturalnych. Dzi ki pozyskanym Êrodkom finansowym uczelnia rozpocz a dzia ania zwiàzane ze wzbogaceniem zaplecza dydaktycznego o pracowni symulacyjnà ambulansu medycznego, stanowiska pracy dyspozytora medycznego a tak e izby przyj ç szpitalnego oddzia u ratunkowego. Powstanie tego typu pracowni pozwoli na przeprowadzenie symulowanych çwiczeƒ, zdarzeƒ i sytuacji wyst pujàcych w pracy ratownika medycznego.

9 CZ STOCHOWY PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA

10 Lwy jadà o bràz Czy cz stochowski W ókniarz b dzie Êwi towa w niedziel, 22 wrzeênia bràzowy medal Dru ynowych Mistrzostw Polski. Kibice, zarzàd klubu i dru yna bardzo tego chcà. Los nie oszcz dza cz stochowian w tym sezonie. Jednak mimo krzywdzàcych decyzji s dziów, awarii busa Grigorija aguty w drodze z Gorican do Tarnowa, "lwy" nadal sà groêne. Wspó praca z tà dru ynà to czysta przyjemnoêç mówi Grzegorz Dzikowski, trener W ókniarza. Im wi ksze przeciwnoêci, tym W ókniarz potrafi si bardziej zmobilizowaç. Cz stochowianie udowodnili to w Raków wygra w Zielonej Górze, w sobot o punkty powalczy z Gryfem Pi karze Rakowa pokonali w Êrod, 18 wrzeênia na wyjeêdzie w ramach 8. kolejki II ligi zachodniej 1:0 dru yn UKP Zielona Góra i awansowali na 6. miejsce w tabeli. Bramk na wag zwyci stwa strzeli w 75. minucie ukasz Kowalczyk. Cz stochowianie mieli u atwione zadanie, bo gospodarze od 41. minuty grali w dziesiàtk po czerwonej kartce dla Bartosza Olejniczaka. W sobot, 21 wrzeênia o godz. 16 na stadionie przy ul. Limanowskiego Raków podejmuje Gryf Wejherowo. Mi dzy dru ynami jest tylko punkt ró nicy w tabeli. UKP Zielona Góra - Raków Cz stochowa 0:1 (0:0) UKP: Fabisiak Greszczyk, Olejniczak, Tyktor, Górski, Cierech, Kiliƒski, Mycan (67' Siwy), Dworak (69' Skrzyƒski), Ma ecki (46' Sucharek), Okiƒczyc. Raków: Wróbel Soczyƒski, Byrtek, Wyniki konkursu Zestawy przypraw do kuchni w oskiej oraz no e do pizzy Berghoff wylosowali: Jolanta Âliwiƒska Arkadiusz Kania Maciej Ostaszewski Og aza, Krupa (90' Góra), Lenkiewicz (73' Kmieç), Kowalczyk, Czerwiƒski (81' Strzelecki), Brz czek (62' Buczkowski), Napora, Retlewski. Tabela 1. Chrobry G ogów :3 2. Górnik Wa brzych :4 3. Warta Poznaƒ :7 4. Polonia Bytom :7 5. Rozwój Katowice :6 6. Raków Cz stochowa :9 7. Gryf Wejherowo :8 8. B kitni Stargard Szczeciƒski :10 9. Bytovia Bytów :9 10. MKS Kluczbork : UKP Zielona Góra : Zag bie Sosnowiec :9 13. Odra Opole : KS Polkowice 8 7 8: Ruch Zdzieszowice : Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp 8 6 6: Calisia Kalisz 8 4 5: Jarota Jarocin 8 4 6:19 Nagrody mo na odebraç w redakcji Al. NMP 51 w godzinach Tarnowie podczas pierwszego meczu o bràzowy medal Dru ynowych Mistrzostw Polski. Wydawa o si, e z y los ju ich opuêci. Tymczasem w drodze z Gorican do Tarnowa zepsu si bus Grigorija aguty. Spotkanie rozpocz o si bez Rosjanina. Dojecha 15 minut póêniej, ale bez swoich motorów. Artur Czaja odstàpi Griszy maszyn, na której Êciga si dzieƒ wcze- Êniej w ostatnim turnieju Indywidualnych Mistrzostw Âwiata Juniorów w Terenzano. Cz stochowianie jechali w Tarnowie bez kontuzjowanego Emila Sajfutdinowa, który poinformowa, e nie wystartuje ju w tym sezonie. Zabrak o tak e pauzujàcego za czerwonà kartk Rafa a Szombierskiego, którà otrzyma w drugim pó finale mi dzy W ókniarzem a Unibaksem. Wydawa oby si, e z takimi dziurami w sk adzie, tarnowskie jaskó ki b dà zbyt wysoko lataç dla wyg odnia ych lwów. W ókniarzowi uda o si obaliç mit, e z dru ynà Marka CieÊlaka nie da si toczyç równorz dnej walki na jej torze. Cz stochowianie stan li przed piekielnie trudnym zadaniem. Mecz przegrali, ale niezbyt wysoko. Osiem punktów straty przed rewan em mo na odrobiç. Po takich perypetiach, jakie mieliêmy i upadku Artura Czai, nie mog o byç lepiej uwa a Grzegorz Dzikowski, trener W ókniarza. Wszystko mo na odrobiç. W niedziel jedziemy u siebie i mamy atut w asnego toru. KR Zg oszone zestawienia Unia Tarnów: 1. Maciej Janowski, 2. Leon Madsen, 3. Artiom aguta, 4. Martin Vaculik, 5. Janusz Ko odziej, 6. Kacper Gomólski Dospel W ókniarz Cz stochowa: 9. Michael Jepsen Jensen, 10. Emil Sajfutdinow (ZZ), 11. Rune Holta, 12. Rafa Szombierski, 13. Grigorij aguta, 14. Adam Strzelec SPORT Skra jedzie do Gliwic po kolejne trzy punkty W sobot 21 wrzeênia Skra zagra w Gliwicach z rezerwami Piasta. Czy dru- ynie Jana Wosia uda si odnieêç ósme z rz du zwyci stwo w pó nocnej grupie III ligi opolsko-êlàskiej B dzie ci ko twierdzi Jan WoÊ, trener Skry. W ostatnim swoim spotkaniu rezerwy Piasty mia y w sk adzie chyba dziesi ciu pi karzy pierwszej dru yny i wygra y wysoko ze Swornicà Czarnowàsy. Cz stochowianie nie stracili jeszcze adnego punktu w trzecioligowych rozgrywkach i pewnie prowadzà w tabeli. Pokonali kolejno Szczakowiank Jaworzno, LZS Piotrówk, Start Namys ów, Ruch II Chorzów, Poloni aziska Górne, Piasta Strzelce Opolskie i Ruch z Radzionkowa. Ka dy zespó na Êwiecie w koƒcu doznaje pora ki. Sezon ma ró ne formy. JesteÊmy w fazie, w której wszystko nam wychodzi. Strzelamy bramki, prawie ich nie tracàc - zauwa a WoÊ. Szkoleniowca cz stochowian satysfakcjonujà wyniki zespo u, który by d ugo budowany i systematycznie wzmacniany coraz bardziej wartoêciowymi i doêwiadczonymi pi karzami. - Wyniki sà bardzo satysfakcjonujàce, ale zdajemy sobie spraw, e niektóre zwyci stwa nie przysz y nam atwo.trzeba dawaç dru ynie nowe bodêce, eby nie by o marazmu i wystrzegaç si pychy, bo zgodnie z powiedzeniem kroczy tu przed pora kà - zaznacza WoÊ. Mecz rozpocznie si o godz KR Mi dzynarodowo na turnieju bokserskim Kolejny Mi dzynarodowy Turniej Bokserski im. Wincentego Szyiƒskiego i Mariana Chudego odb dzie si ju 21 i 22 wrzeênia w hali Polonia. Udzia w turnieju potwierdzili reprezentanci Austrii, Niemiec, Irlandii, Czech, S owacji i Ukrainy oraz czo owi polscy zawodnicy informuje Tadeusz Skwara, prezes KS-u Start. Spodziewamy si ok. 100 bokserów w trzech kategoriach wiekowych: kadet, junior i m odzie owiec. Otwarcie turnieju odb dzie si 21 wrzeênia o godzinie 16. Walki fina owe b dà rozgrywane w niedziel od godz. 10. Wst p jest bezp atny. KR Cz stochowianie w doborowym gronie w Memoriale Arkadiusza Go asia Siatkarze AZS-u Cz stochowa w sobot 21 wrzeênia rozpocznà w Murowanej GoÊlinie rywalizacj w mocno obsadzonym Memoriale Arkadiusza Go asia. W turnieju oprócz akademików wezmà udzia : wielokrotny mistrz Polski, PGE Skra Be chatów, wicemistrz PlusLigi ZAKSA K dzierzyn-koêle oraz Transfer Bydgoszcz. Nie zabraknie siatkarskich gwiazd na awkach trenerskich jak i na parkiecie. Memoria odb dzie si w hali widowiskowo-sportowej przy ul. MÊciszewskiej 10 w Murowanej GoÊlinie. Pó fina y zaplanowano w sobot o godz. 14 i 17. Mecz o 3. miejsce rozpocznie si w niedziel o godz. 13. Trzy godziny póêniej odb dzie si wielki fina. KR Piloci uczczà pami ç Piotra Sikorskiego Na lotnisku w Rudnikach ko o Cz stochowy rozpocznie si w piàtek, 20 wrzeênia kolejna edycja Jurajskich Zawodów Samolotowych o Memoria Piotra Sikorskiego. Chcemy, eby i w tym roku by- a to impreza lotnicza nie tylko dla zawodowców, ale i dla amatorów. Ta formu a zawodów spodoba a si pilotom. Liczymy, e i w tym roku podobnie jak w poprzednich latach w memoriale te wystartujà za ogi rodzinne mówi Tomasz Osip, dyrektor Aeroklubu Cz stochowskiego. To zawody rajdowo-nawigacyjne, w których startujà dwuosobowych za ogach: pilot z nawigatorem. Zawodnicy b dà musieli wykreêliç tras lotu, a tak e rozpoznaç obiekty, których zdj cia otrzymajà przed lotem. Na trasie b dà te punkty kontroli czasu, do których za ogi powinny dolecieç jak najbardziej punktualnie. B dzie te oceniana precyzja làdowania. Jurajskie Zawody Samolotowe uczczà pami ç cz onka zarzàdu Aeroklubu Cz stochowskiego Piotra Sikorskiego. W lipcu 2007 roku Piotr Sikorski zginà za sterami Pipera 52 w Bieszczadach. Wraz z nim Êmierç ponios a jego ona, syn i dwójka przyjació. KR Oktoberfest w Piwiarni z Browarem Fortuna! Piwiarnia Cz stochowa mieszàca si w alejach (al. NMP 31) przygotowuje niesamowite atrakcje dla wszystkich mi oêników z otego trunku z bia à piankà. W dniach od 27 wrzeênia do 6 paêdziernika odb dzie si cz stochowski OKTOBERFEST. Te do ynki chmielowe organizowane sà tradycyjnie w Monachium w Bawarii. Piwiarnia pragnie jednak przybli yç to popularne Êwi to mieszkaƒcom naszego miasta. Serwowane b dà polskie piwa Marcowe oraz kilkadziesiàt rodzajów piw regionalnych i rzemieêlniczych. Poza tym na wszystkich uczestników czekaç b dà liczne promocje i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Zach camy do wspólnego biesiadowania przy tradycyjnych bawarskich potrawach. Wst p jest wolny. Warto ju dziê zarezerwowaç stolik w Piwiarni. Wystarczy tylko zadzwoniç pod numer tel Wi cej informacji na temat zbli ajàcego si wydarzenia znaleêç mo na na Wyniki konkursu VOLTAREN Nagrody w konkursie Rozruszaj stawy z Voltaren MAX do 12h TM wylosowali: Karolina Zi tek, Wac aw Ka u a, Marzena Kopyç, Kordian Bary a, Jakub Kapusta, Mi osz Kaptek, Kamil Buzicz, El bieta Sorboniak Nagrody mo na odebraç w redakcji Al. NMP 51 w godzinach kg

11 CZ STOCHOWY WYWIADY PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA Karate kyokushin sztukà doskonalenia samego siebie Z Marcinem Màdrym mistrzem Âlàska i bràzowym medalistà Mistrzostw Polski w karate kyokushin rozmawiamy o jego yciu, pasji i nadchodzàcej przysz oêci. Wioletta Wachol: Karate to jedna z tych dyscyplin sportowych, które nie wzbudzajà tak du ego zainteresowania jak np. pi ka no na. Dlaczego zdecydowa si Pan akurat na t form aktywnoêci? Marcin Màdry: Musz przyznaç, e w dzieciƒstwie zaczyna em w aênie od pi ki no nej. By o te p ywanie, czy biegi prze ajowe. Jednak zawsze najbardziej interesowa y mnie sporty walki. Przygod na macie zaczà em od boksu, ale koledzy o wi kszej masie cia a wybili mi to z g owy (Êmiech). Potem trafi em do mojego obecnego trenera - Zbigniewa Górki i tak ju od 8 lat trenuj pod jego okiem. W.W. Pan Zbigniew Górka jest dla Pana inspiracjà? M.M. OczywiÊcie. Autorytetem i wzorem do naêladowania pod wzgl dem sportowym. To dzi ki niemu moja pasja uros a do takich rozmiarów. W.W. Czym zatem jest dla Pana karate? M.M. Dla mnie to przede wszystkim sztuka. Wycinek sportu jest du o mniejszy ni wycinek sztuki, a nie ka dy zdaje sobie z tego spraw. Trzeba przyjêç i to zobaczyç, bo wi kszoêci ludzi karate kojarzy si z typowà bijatykà. Jest to b dne wra enie, bo na macie kszta tuje si sprawnoêç fizycznà, ale przede wszystkim si umys u, woli i charakteru. Dà y si do doskona o- Êci cia a z umys em. W.W. W takim razie jaka jest ró nica mi dzy sztukà a sportem? M.M. W sztuce dà ymy do doskona o- Êci w asnego cia a, zdrowia, wiedzy, a w sporcie dà ymy do sukcesu, do pieni dzy, do s awy. Karate ma za zadanie doskonaliç samego siebie. W.W. Czy rodzina wspiera a Pana na drodze kariery? M.M. W moim przypadku by o raczej tak, e trenowanie karate nie spotka o si z pozytywnym oddêwi kiem ze strony rodziców. Natomiast trenowaç nikt mi nie zabroni, to by a moja decyzja i realizowa em nieugi cie swoje cele. W.W. Czy wed ug Pana karate jest dobrà formà aktywnoêci fizycznej dla dzieci? M.M. Tak, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, je eli chcà podjàç si trenowania jakiejê dyscypliny albo ich rodzice do tego namawiajà, powinny spróbowaç ró nych form ruchu. Nale y pozostawiç im mo liwoêç wyboru i pozwoliç na to, aby spróbowa y ró nych dyscyplin, a nie realizowa y niespe nione marzenia rodziców. JeÊli chodzi o karate to dzieci ju w wieku od 6 lat mogà przyjêç na bezp atne pokazy i zadecydowaç, czy taka aktywnoêç mu odpowiada. W.W. Czy jest jakiê wiek graniczny, w którym nale y zaprzestaç trenowanie karate? M.M. OczywiÊcie, e jest taki wiek, jednak wszystko zale y od predyspozycji zawodnika. Np. Pawe Nastula mistrz olimpijski ma ponad 40 lat, a nadal walczy w galach KSW. Szczyt psychofizyczny zawodnika w sportach walki wynosi oko o 35 lat, ale starsi zawodnicy sà wzbogaceni o wiedz i doêwiadczenie. Powy ej 40 roku ycia taki trening i start w zawodach to du e zagro- enie dla organizmu. Tak wi c jest to wiek uwarunkowany osobniczo. W.W. A jak wyglàdajà treningi przygotowawcze do zawodów? M.M. Na samym poczàtku, jak w ka dej dyscyplinie, potrzebna jest rozgrzewka. Jest to element obowiàzkowy, poniewa karate to sport, w którym atwo o kontuzj. Sam trening karate çwiczymy 4 razy w tygodniu. Wymaga on opanowania wysokiej techniki oraz odpowiedniej taktyki. Podczas pojedynczych jednostek treningowych kszta tujemy takie zdolnoêci motoryczne jak si a, szybkoêç, wytrzyma- oêç gibkoêç, koordynacja, oczywiêcie odpowiednio dopasowane do sporów walki. W zale noêci od etapu przygotowania do zawodów, jest jeszcze trening biegowy, realizowany poza treningiem karate oraz trening typowo si owy, poniewa si a musi iêç w parze z technikà. W.W. Rywalizacja to jeden z elementów, który towarzyszy zawodnikom sportowym. Czy wyst puje równie u Was w klubie? M.M. Tak, poza klubem jesteêmy przyjació mi, ale na macie ka dy walczy o swoje. Ka dy stara si wygraç, bo taki jest cel walki. Rywalizacja, jako taka w klubie, dopiero teraz mo e mieç miejsce, bo przez poprzednie lata nigdy nie by o zawodnika, który walczy by w mojej wadze i nie spotka em si te z adnym kolegà ze swojego klubu na zawodach. W.W. A czy teraz istnieje mo liwoêç spotkania kolegów na zawodach w Pana wadze? M.M. Tak. Sà to: Bartosz Trzepizur i Wojciech Kulej. W.W. Czy zapad a Panu w pami ci jakaê szczególna sytuacja, która zdarzy a si na zawodach? M.M. Owszem. Przypomina mi si takie zdarzenie, kiedy to jeden z zawodników oêwiadczy si na nich swojej dziewczynie. Wiem, e do dziê sà razem, a dla jego ma onki karate sta o si takà inspiracjà, e sama zacz a je trenowaç. W.W. Czy dozna Pan jakiegoê urazu podczas treningów lub zawodów? M.M. Niestety tak. W zesz ym roku na zawodach mia em kontuzj. Jeszcze wtedy nie wiedzia em dok adnie, co si sta o i na ile powa ny jest uraz. Przewalczy em jeszcze par rund i zajà em II miejsce na Mistrzostwach Âlàska. Póêniej okaza o si, e by o to naderwanie wiàzad a w stawie skokowym. W.W. By a to jedyna kontuzja w Pana karierze? M.M. Jedyna tak powa na. By to moment, kiedy zaczà em zastanawiaç si nad dalszym trenowaniem, bo ta kontuzja odebra a mi mo liwoêç çwiczeƒ na kilka dobrych miesi cy. W.W. Jednak okres rekonwalescencji przebieg pomyêlnie, poniewa wróci Pan do treningów i osiàgnà imponujàce sukcesy. M.M. Ca e szcz Êcie wszystko dobrze si potoczy o i w tym roku uda o mi si zdobyç Mistrzostwo Âlàska oraz bràzowy medal na Mistrzostwach Polski. W.W. Gratuluj sukcesów i ycz kolejnych. Czy zechcia by Pan zdradziç w jaki sposób radzi Pan sobie ze stresem przed zawodami? M.M. Dzi kuj bardzo, mam nadziej, e si pojawià. Sà ró ne sposoby walki ze stresem. Ja dzieƒ przed walkà stosuj takie formy relaksacji jak wyciszenie organizmu, çwiczenia Jogi, krótka medytacja, podczas której opracowuj ca- y schemat walki. Po ustaleniu taktyki staram si nie rozproszyç, myêl tylko o zawodach. Czasem na chwil przed samymi zawodami lubi pos uchaç muzyki. W.W. Co motywuje Pana do treningów i osiàgania sukcesów? M.M. Przede wszystkim robi to dla siebie i dla swojego zdrowia, pomimo e jest to sport walki. Je eli zaczyna si jakàê aktywnoêç fizycznà to na pewnym etapie dochodzi si do takiego poziomu, na którym chcia oby si osiàgaç lepsze wyniki, wi c po tylu latach wyrzeczeƒ pracuj nad tym i chcia bym osiàgaç jak najlepsze sukcesy. Z racji tego, e dopiero niedawno pojawi si okres, w którym moja kariera si rozwija, mam jeszcze wi kszà motywacj do tego, aby bardziej si zmobilizowaç. W.W. Wspomnia Pan o wyrzeczeniach. Czy dotyczà one tak e diety? M.M. Sporty walki majà to do siebie, e dieta musi byç doêç mocno zbilansowana, wi c organizm zdecydowanie potrzebuje wi cej takich sk adników jak bia ko czy w glowodany. Na pewno trzeba zmniejszyç iloêç produktów t uszczowych i cukrów prostych w jad ospisie. Ale ta dieta jest indywidualna dla ka dego zawodnika, bo sà kategorie wagowe. W.W. W takim razie móg by Pan opisaç nam po krótce jak wyglàda Pana menu na co dzieƒ? M.M. OczywiÊcie. Na Êniadanie jadam przewa nie produkty z przetworów mlecznych - serki, twaro ki, np. z dodatkiem ry u. Lubi tak e p atki owsiane. Drugie Êniadanie to najcz Êciej owoce. Na obiadowym talerzu musi pojawiç si koniecznie mi so i du o warzyw, poniewa sà bogate w witaminy i mikroelementy. Do tego dochodzi czasem ry albo kasza. Przed treningiem jadam w glowodany szybko przyswajalne, by nie le a y na o àdku w czasie çwiczeƒ. Po çwiczeniach jadam posi ki typowo bia kowe z ma à iloêcià w glowodanów. Najcz Êciej jest to mi so bez ry u, ewentualnie warzywa. W.W. A jaka jest Pana ulubiona potrawa? M.M. To trudne pytanie. Najbardziej smakujà mi ryby i filety z kurczaka. Nie pogardz równie dobrym stejkiem (smiech) Z tych trzech sk adników najcz Êciej przyrzàdzam sobie potrawy. W.W. Sam Pan gotuje? M.M. OczywiÊcie. Pior, gotuj, sprzàtam. W.W. Czyli jest Pan singlem? M.M. Jak na razie tak. mia oêç treningi zabierajà mi du o czasu. Nie ma ludzi idealnych, chodzi o to eby idealnie do siebie pasowaç. W.W. A wyglàd zewn trzny? Blondynka? Brunetka? M.M. Aktualnie poluj na brunetk od oko o 160 cm cm wzrostu, szczup ej budowy cia a, w granicy lat, która posiada doêwiadczenie w pracach domowych (Êmiech). W.W. Jaki jest Pana znak zodiaku? M.M. Waga. W.W. A wierzy Pan w przesàdy? M.M. Absolutnie nie. Nie uzale niam swojego ycia ani swoich decyzji od tego, czy czarny kot przebiegnie mi drog. Jestem zupe nie odporny na tego typu zabobony. W.W. A w których cz stochowskich pubach, klubach mo na Pana spotkaç? M.M. Raczej w adnych. W tej chwili nie mam zbyt wiele czasu na intensywne ycie towarzyskie, poniewa zaczà si okres przygotowawczy do zawodów. W.W. Jakà ostatnio przeczyta Pan ksià k? M.M. Najbardziej lubi ksià ki psychologiczne. Ostatnia jakà przeczyta em to ycie - pi kna katastrofa. Jej autorem jest Jon Kabat-Zinn. W.W. A filmy? Lubi je Pan oglàdaç? M.M. Tak, oglàdam ich doêç sporo, W.W. Wi c jaka powinna byç Pana przysz a partnerka? M.M. Chcia bym, eby akceptowa a to, co robi i mia a tak e swoje zainteresowania, pasj. Niekoniecznie musi to byç sport. Choç powinna rozumieç korzyêci p ynàce z aktywnego trybu ycia. Wa nà cechà jest te dla mnie poczucie humoru, inteligencja i wyrozuzw aszcza w czasie mojego odpoczynku. Moim ulubionym filmem, do którego ch tnie wracam jest Buntownik z wyboru w re yserii Gusa Van Santa. W.W. W pewnym momencie ycia przychodzi pytanie co potem?. Ma Pan plany na przysz oêç po zakoƒczeniu kariery? M.M. Jest kilka Êcie ek, nad którymi si zastanawiam. Byç mo e za o kiedyê w asnà dzia alnoêç lub b d trenerem karate, ewentualnie chcia bym mieç prac paƒstwowà. Jednak na t chwil wszystkie moje myêli i ca y mój wolny czas skupiam na tym, eby trenowaç. A dopiero, kiedy ju podejm decyzj, e koƒcz trenowanie typowo pod start w zawodach to wtedy podejm decyzj, którà z tych Êcie ek podà aç. W.W. Czy obok karate istnieje równie silna dla Pana pasja? M.M. Odpoczynek po karate (Êmiech). A tak powa nie to jednà z takich rzeczy sà wycieczki górskie, poniewa jest to taka aktywnoêç fizyczna, która bardzo mnie uspokaja i wycisza oraz nape nia nieskoƒczonà mocà atrakcji wewn trznych (Êmiech). W.W. Czy mia a miejsce sytuacja, która zagra a a Pana yciu i w której zmuszony by Pan u yç swoich umiej tnoêci zwiàzanych z karate? M.M. Nie, w takich sytuacjach zdecydowanie dobrze radz sobie bez u ycia si y. Poza tym uwa am, e takie problemy mo na rozwiàzaç bez niepotrzebnej przemocy. W niebezpiecznych sytuacjach potrafi poradziç sobie bez walki. W.W. Czy sà organizowane jakieê zgrupowania karate? M.M. OczywiÊcie. Sà to obozy w sezonie wakacyjnym. Poza tym jeêdzimy do Krakowa na konsultacje kadry polskiej raz w miesiàcu, a ju nied ugo czeka nas wyjazd do Tokio na Mistrzostwa Âwiata. W.W. Czy istnieje stowarzyszenie, które pomaga w pozyskiwaniu funduszy na potrzeby Waszego klubu karate? M.M. Jak najbardziej. Pieniàdze na rozwój klubu sà niezb dne. Najwi ksze zapotrzebowanie mamy na sprz t, a potem na wyjazdy. Niestety wsparcie ze strony Urz du Miasta jest bardzo skromne otrzymujemy oko o tysi cy na wszelkie potrzeby, przy czym koszt wyjazdu jednego zawodnika np. do Tokio wynosi ko o 15 tysi cy z otych. W.W. Dzi kuj za rozmow. Imi i nazwisko: Marcin Màdry Wiek: 28 lat Wzrost: 178 cm Miejsce urodzenia: Cz stochowa Ukoƒczone szko y: Szko a Podstawowa nr 13 w Cz stochowie, Liceum w ZSE w Cz stochowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Studia Podyplomowe: Relaksacja i joga. Cz stochowski Klub Karate Kyokushin YMCA Polska Cz stochowa, Al. NMP 40/42A, tel

12 12. OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 CZ STOCHOWY OG OSZENIA ABONAMENTOWE BIURA MATERIA Y BUDOWLANE PO YCZKI - KREDYTY DERMATOLOGIA MOTORYZACJA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg AKUMULATORY DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw biorewitalizacja skóry; Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. peelingi lecznicze (Yellow peel, Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; BIURA RACHUNKOWE rumieƒ, fotoodm adzanie BLACHARSTWO DERMATOCHIRURGIA BIURO RACHUNKOWE ANIN plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion US UGI REMONTOWE ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , BUDOWNICTWO KARNISZE mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu tel , , JARKO REMONTY TANIO!!! LECZNICE DLA ZWIERZÑT malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel MEDYCYNA FINANSE T UMIKI DIETETYKA KOMISY - LOMBARDY OKNA DRZWI PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA ODZIE TRANSPORT Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzale nieƒ WOLMED LECZENIE - depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA - poalkoholowe, ponarkotykowe, polekowe PSYCHOTERAPIA - uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic Tel , Dubie 1A, gm. Szczerców, k. Be chatowa REHABILITACJA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel WAGI

13 CZ STOCHOWY OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA US UGI POGRZEBOWE O G O S Z E N I E Wójt Gminy w Poczesnej og asza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu u ytkowego na okres do trzech lat po o onego we Wrzosowej przy ul. Stra ackiej 27 z przeznaczeniem na aptek. Przedmiot przetargu Lokal u ytkowy o pow. 86,40 m 2 po o ony w m. Wrzosowa, ul. Stra acka 27 stanowiàcy w asnoêç Gminy Poczesna zapisany w KW sk adajàcy z 7 pomieszczeƒ, w tym 5 pomieszczeƒ u ytkowych, piwnica oraz WC, wyposa ony w instalacj elektrycznà, wodno-kanalizacyjnà i CO. Przedmiotowy lokal wymaga remontu. Wyposa enie lokalu w niezb dny sprz t oraz dostosowanie powierzchni podstawowej do wymogów okreêlonych w prawie farmaceutycznym najemca dokonuje we w asnym zakresie. Ewentualne nak ady poniesione przez najemc nie b dà podlegaç zwrotowi. Obcià enia nieruchomoêci brak Miesi czny czynsz wywo awczy wynosi 864 z minimalne postàpienie ustala si na kwot 10 z Czynsz p atny b dzie z góry w terminie do 10. ka dego miesiàca kalendarzowego. Czynsz podlega corocznej waloryzacji wg wskaênika wzrostu cen towarów i us ug za rok poprzedni. Czynsz za najem lokalu nie b dzie pobierany do czasu uruchomienia apteki, jednak nie d u ej ni 6 miesi cy. W przetargu mogà uczestniczyç wy acznie osoby, które w przedmiotowym lokalu uruchomià aptek. Do przetargu dopuszczone zostanà osoby, które w terminie do 17 paêdziernika 2013 r. zg oszà uczestnictwo w przetargu wraz z oêwiadczeniem, e w przedmiotowym lokalu uruchomià aptek. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urz du Gminy na jeden dzieƒ przed terminem przetargu. Przetarg odb dzie si 22 paêdziernika 2013 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urz du Gminy w Poczesnej, ul. WolnoÊci 2 pok. 31. Warunkiem przystàpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniàdzu w wysokoêci 172,80 z w terminie do 17 paêdziernika 2013 r. oraz okazanie: dowodu wp aty wadium, w przypadku osób fizycznych dowodu to samoêci, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoêci prawnej, a podlegajàcych wpisom do rejestrów aktualnego wypisu z rejestru, w aêciwych pe nomocnictw, dowodów to samoêci osób reprezentujàcych podmiot. Za dat wniesienia wadium uwa a si wp yw Êrodków pieni nych na rachunek Urz du Gminy w Poczesnej. Wadium nale y wp aciç w kasie lub na rachunek Urz du Gminy w Poczesnej Bank Spó dzielczy w Poczesnej nr Wp acone wadium ulega: przepadkowi w razie uchylenia si uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania umowy najmu w terminie ustalonym przez wynajmujàcego, zaliczeniu na poczet czynszu osobie, która przetarg wygra, zwrotom przelewem na konto osoby, która nie wygra a przetargu, po uprzednim podaniu konta. Uzasadnienie formy przetargu: forma przetargu ograniczonego ma zapewniç miejscowej ludnoêci zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w leki i artyku y medyczne (art. 9 pkt 2 uchwa y Nr 165/XVIII/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie okreêlania zasad nabywania, zbywania i obcià ania nieruchomoêci wchodzàcych w sk ad gminnego zasobu nieruchomoêci, zasad ich wydzier awiania lub najmu na okres d u szy ni trzy lata lub na czas nieokreêlony og oszonej w Dz. Urz. Woj. Âlàskiego z 2008 r. Nr 148, poz. 2814). Bli szych informacji na temat organizowanego przetargu udziela si w Urz dzie Gminy Poczesna pok. 32 lub telefonicznie wew. 44. KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: OG OSZENIA ABONAMENTOWE NAUKA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga: komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Tworzenie i obs uga sklepu internetowego; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne; Fryzjerskie; Manicure-Pedicure- Tipsy; Kelner-Kucharz-Barman; Kroju-Szycia i Modelowania; Artystycznego upinania firan; Operator wózków (uprawnienia unijne); Palacz CO; BHP; HACCP; Pomocy przedlekarskiej; Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych; J zyk niemiecki dla opiekunów; Inne. OÂWIATA , SZKOLENIA PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych; anestezjologiczne i intensywnej opieki; opieki d ugoterminowej, kardiologiczne; ratunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, dializoterapia, inne. OÂWIATA Cz stochowa ul. Faradaya 31, , WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM MIESZKANIE Sprzedam mieszkanie 50 m 2 Poznaƒ. Tel M-3, pow. 37 m 2, parter, blok, Raków, ul. Wojska Polskiego, okna PCV, adny rozk ad, Cena 107 tys. z do negocjacji. Tel SPRZEDAM DOM Dom dzielnica Stradom, przy g ównej, ruchliwej ulicy na dzia alnoêç, du a dzia ka (2125 m 2 ). Obok Wafelek, Biedronka. teren ogrodzony. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k budowlanà Stradom, ul. Kawodrzaƒska, naro na, obok nowe domy. Wszystkie media w ulicy, pow m 2, blisko przystanek autobusowy. Cena 118 tys. z. Tel WYNAJM Wynajm lokal handlowo-us ugowy lub na biuro. 40 m 2 plus piwnica, bdb lokalizacja.tel Wynajm lokal pow. 36 m 2 z zaplaczem o pow. 40 m 2 przy ul. Owsianej 25. Tu obok jest przystanek autobusowy. Jest miejsce na samochód. W lokalu mo na prowadziç dowolnà dzia alnoêç gospodarczà np. us ugi, handel, wytwórstwo itd. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) MOTORYZACJA CZ ÂCI I AKCESORIA Opony zimowe z felgami R14 185/65 do VW Passata 400 z za komplet. Tel BUDOWNICTWO 4 tregry 14 i 1 8, d ugoêç 4,80 m. Cena do uzgodnienia. Tel Szlak, ziemi czarnà ogrodowà, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowioz do klienta. Us ugi koparkà. Tel KSIÑ KI Podr cznik do j. niemieckiego Aha Neu cz Êci 2A i 2B oraz do j. angielskiego English Plus cz Êci 12 i 3. Tel WYPOSA ENIE WN TRZ Zabytkowà, sprawnà maszyn do szycia Singer z obudowà 200 z. Tel US UGI Gipsówka, malowanie, karton-gisp, monta paneli. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Naprawa telewizorów monta i ustawianie anten, dojazd do klienta. Tel FLASHGSM profesjonalny serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Cz stochowa, al. WolnoÊci 18 (w bramie). Tel , PRACA DAM PRAC Agencja Pracy Tymczasowej Fast Service -3, nr. Rejestru zatrudni pracowników do prac magazynowych w Cz stochowie przy ulicy Dzier onia. Mile widziane uprawnienia na wózki wid owe i prawo jazdy kat. B. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt pod numerem telefonu Poszukuj diagnosty samochodowego. Tel SZUKAM PRACY Zaopiekuj si starszà osobà, posiadam doêwiadczenie, referencje. Tel Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel MATRYMONIALNE Wdowiec 82-letni poêlubi kobiet, weêmie jà na utrzymanie i u niej zamieszka. Tel po Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobiet, bardzo cz tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kawaler lat 46, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn pozna panià, stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Tel M czyzna 29 lat szuka kobiety od lat w celu mi ego sp dzania czasu. Tel US UGI POGRZEBOWE

14 14. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 MOTORYZACJA CZ STOCHOWY Oferta wybrana z dnia r z BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, 2005, km, 150 KM diesel, automat, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., cz. parkowania, podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, z FORD GALAXY 1.9-TDI BEZWYPADKOWY Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom kier., komputer, podgrz. fotele, cz. deszczu, cz. parkowania, podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, z z FORD FIESTA 1.6-TDCI - ORYGINA Z NIEMIEC, 2008, km, 90 KM diesel, srebrnymetallic, 2/3 drzwi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer pierwszy w aêciciel, z z FORD MONDEO V- GHIA -IDEA Z NIEMIEC, kombi, 2003, km, 125 KM benzyna, szary, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welur., podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., podgrz. prz. szyba, pierwszy w aêciciel, FORD FOCUS 1.6-TDCI JEDEN W AÂCICIEL.Z NIEMIEC, 2005, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, kier. wielof., podgrz. przednia szyba, serwisow. w ASO, OPEL CORSA 1.7-DTI JEDEN W AÂCICIEL, 2001, km, 75 KM diesel, czarnymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, z z z PEUGEOT 206 CC V - ÂLICZNY Z NIEMIEC, kabriolet, 2004, km, 110 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, cz. deszczu pierwszy w aêciciel, RENAULT MEGANE COUPE 1.6 e JEDEN W AÂCICIEL, sportowy / coupe, 1996, km, benzyna, czarny-metallic, 2/3 drzwi, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, bezwypadkowy, gara owany RENAULT MODUS V - ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2005, km, 75 KM benzyna, fioletowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna pierwszy w aêciciel, z RENAULT SCENIC 1.9-DCI SUPER STAN Z NIEMIEC, 2002, km, 102 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy wba[ciciel, z SEAT ALTEA XL 1.9 TDI IDEA Z NIEMIEC, 2007, km, 105 KM diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z SEAT LEON 1.9-TDI ORYGINA Z NIEMIEC, 2002, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, pierwszy w aêciciel, z SUZUKI SX4 1.9 DDIS JEDEN W AÂCICIEL, Suzuki SX4, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, z TOYOTA YARIS II 1.4-D4D JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2006, km, 90 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, gara owany z z TOYOTA COROLLA 1.4 D4D tylko 82 tys. km AUTOMAT 2004 r., 90 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna pierwszy w aêciciel, z z VOLVO V TDI - JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, kombi, 2003, km, 115 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany TOYOTA RAV V VTI - IDEA Z NIEMIEC, 2004, km, 150 KM benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa pierwszy w aêciciel, FORD TRANSIT 2.2 TDCI -BEZWYPADKOWY, dostawczy do 3,5 t, 2007, km, diesel, 945 kg, liczba osi: 2, bia y, drzwi odsuwane, ABS, ASR, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy

15 CZ STOCHOWY AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA Huta Cz stochowa odpowiedzialna spo ecznie Od maja 2013 w ISD Huta Cz stochowa trwa proces restrukturyzacji zatrudnienia. Z programu dobrowolnych odejêç skorzysta o ju blisko 1200 pracowników. Huta Cz stochowa zdecydowa a si na zapewnienie odchodzàcym pracownikom d ugofalowego wsparcia. Od poczàtku wrze- Ênia wznawia swojà dzia alnoêç Punkt Konsultacyjny prowadzony na terenie Huty Cz stochowa przez konsultantów firmy BRAD Consulting. G ównym celem realizowanych dzia aƒ jest u atwienie pracownikom poruszania si po rynku pracy. W pierwszych miesiàcach dzia alnoêci Punktu Konsultacyjnego wielu pracowników uzyska o realne korzyêci, rozpocz - o poszukiwanie pracy i znalaz o zatrudnienie. Punkt cieszy si du ym zainteresowaniem, dlatego zdecydowaliêmy si kontynuowaç jego funkcjonowanie, aby nasi dotychczasowi pracownicy mieli sta y dost p do fachowej pomocy mówi wiceprezes Huty Andrzej Jakubow. W bogatej ofercie Punktu Konsultacyjnego znajdujà si, m. in.: indywidualne doradztwo w zakresie analizy potencja u zawodowego, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania ofert pracy, kontaktu z pracodawcami, mechanizmów funkcjonowania rynku pracy oraz szkolenia i warsztaty dotyczàce sposobów radzenia sobie ze zmianà, komunikacji z pracodawcami, autoprezentacji, motywacji. Konsultanci Punktu Konsultacyjnego utrzymujà i rozwijajà równie kontakty z lokalnymi przedsi biorcami, firmami szkoleniowymi i organizacjami pozarzàdowymi, aby wspieraç dzia ania odchodzàcych pracowników na wszystkich p aszczyznach. Szczególnym elementem oferty Punktu Konsultacyjnego jest tworzenie tzw. Klubów Inicjatyw. Jest to propozycja dla wszystkich osób, które cenià sobie wspó prac oraz wzajemnà wymian myêli i spostrze eƒ dotyczàcych poruszania si po rynku pracy. Dzia alnoêç Klubów Inicjatyw rozpoczyna si od warsztatów, podczas których uczestnicy b dà mogli wspólnie rozwiàzywaç konkretne wyzwania i problemy, Punkt Konsultacyjny dzia a we wrzeêniu i w paêdzierniku, w PONIEDZIA KI I WTORKI, w godzinach 08:00-15:00 na terenie Huty Cz stochowa. Konsultanci zapraszajà do wspó pracy zarówno by ych pracowników Huty, jak i wszystkie firmy i organizacje pozarzàdowe, którym bliska jest sytuacja osób w okresie zmiany pracy. Telefon: rozwinàç kompetencje autoprezentacji, rozpoczàç dzia ania zespo owe m. in. wspólne zdobywanie wiedzy, uczestnictwo w inicjatywach edukacyjnych, poszukiwanie pracy, uruchamianie w asnej firmy. W dalszych etapach uczestnicy Klubów Inicjatyw b dà spotykaç si samodzielnie i planowaç dalsze dzia- ania. Udzia w Klubach Inicjatyw, to doskona a okazja do podzielenia si swoimi doêwiadczeniami, do wymiany pomys ów odnoênie nowych mo liwoêci rozwoju zawodowego czy zdobycia nowych umiej tnoêci. Wiedza i doêwiadczenie ka dego uczestnika sà bezcenne warto podzieliç si nimi z pozosta ymi uczestnikami. Klub Inicjatyw to tak e mo liwoêç poznania innych osób cz sto o ró norodnych specjalizacjach, które mogà byç inspiracjà do dalszego dzia ania. Pami ç ofiar Sowietów 17 wrzeênia, w 74 rocznic napaêci sowieckiej na Polsk, przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu na terenie Jasnej Góry odby a si uroczystoêç upami tniajàca tamto wydarzenie. UroczystoÊci z udzia em przedstawicieli parlamentu, w adz miasta, radnych, kombatantów, uczniów cz stochowskich szkó oraz mieszkaƒców miasta rozpocz y si Mszà Âw. W Kaplicy Matki Bo ej Jasnogórskiej. Po nabo eƒstwie w intencji poleg ych, zmar ych i zamordowanych oraz tych, którzy wrócili, uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod pomnik Ofiar Golgoty Wschodu, gdzie uczczono pami ç ofiar tamtych dni. Nie wolno nam zapominaç o tej tragicznej lekcji historii. Nie wolno nam zapominaç o ofiarach tych strasznych, mrocznych czasów; ofiarach totalitaryzmu, sowieckich deportacji i zbrodni. Musimy pami taç o tych, którzy im si przeciwstawiali... tak cz sto za cen w asnego ycia - mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Po odegraniu Hymnu Paƒstwowego, Ofiary Agresji Sowieckiej uczczono minutà ciszy. Ojciec Eustachy Rakoczy odmówi modlitw w ich imieniu, po czym delegacje z o- y y kwiaty przy pomniku. Organizatorami uroczystoêci byli: Zwiàzek Sybiraków w Cz stochowie oraz Urzàd Miasta Cz stochowy. mag Na Jasnej Górze upami tniono Sybiraków O uroczystoêciach upami tniajàcych to zdarzenie rozmawiamy z Grzegorzem Lipowskim m.in. by ym wojewodà cz stochowskim i cz onkiem Zwiàzku Sybiraków. Angelika Dàbek: Obchody rocznicy najazdu ZSRR za nami, dla Pana to Êwi to ma równie osobisty wymiar? Grzegorz Lipowski: Zgadza si, zosta em zes any wraz z rodzinà jako dziecko i sp dzi em na Syberii 6,5 roku, dlatego to dla mnie szczególna rocznica. W ogóle jako Zwiàzek Sybiraków obchodziliêmy podwójny jubileusz mija 85 lat od powstania, a 25 od reaktywacji zwiàzku. A.D.:Czy mo e Pan powiedzieç wi cej o uroczystoêciach upami tniajàcych tamto zdarzenie? G.L: Wszystkie uroczystoêci odby y si na Jasnej Górze pod pomnikiem Golgoty. Rozpocz liêmy od mszy w intencji poleg ych zmar ych i tych co wrócili prowadzonej przez ks. Rakoczego i ks. gen. Rospondka b dàcego jednoczeênie kapelanem Zwiàzku. Nast pnie odby o si przejêcie pocztów sztandarowych, prezydenta miasta, m odzie y z cz stochowskich szkó mimo pogody, która nie dopisa a pojawi o si naprawd du o m odych ludzi. A.D: Nast pnie odby a si modlitwa... G.L: UroczyÊcie pomodliliêmy si przed pomnikiem Golgoty, z o yli- Êmy kwiaty. OdÊpiewaliÊmy te hymn polski oraz Marsz Mariana Jonkajtysa b dàcym naszym umownym hymnem Sybiraka. To by a pi kna uroczystoêç. Planujemy bardziej uroczyêcie obchodziç nasze Êwi to. Przed nami 75 rocznica. Angelika Dàbek

16 16. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 AKTUALNOÂCI CZ STOCHOWY Przedszkole dla dzieci z autyzmem Od wrzeênia przy Zespole Szkó Specjalnych nr 23 swojà dzia alnoêç rozpocz o przedszkole dla dzieci z autyzmem. Nowa placówka - czyli Przedszkole nr 24 powsta o z inicjatywy dyrekcji szko y i rodziców oraz dzi ki przychylnoêci w adz miasta. Przedszkole zapewnia bezp atne nauczanie, wychowanie oraz opiek dla ma ych dzieci z autyzmem- warto podkre- Êliç, e jest to pierwsza tego typu placówka w naszym mieêcie. Zaj cia odbywajà si od poniedzia ku do piàtku, przez pi ç godzin dziennie w ma ych 4 osobowych grupach. Posiadamy profesjonalnie wyposa one sale a dzi ki 15-letnim do- Êwiadczeniom i efektom w pracy z osobami z autyzmem zapewniamy naszym podopiecznym specjalistycznà terapi, ogólnie poj ty komfort i poczucie bezpieczeƒstwa. Jest to o tyle atwiejsze, e od 2 lat mamy ten pi kny budynek tu, na ul. Legionów. Troch obalamy stereotyp szko y specjalnej jako szarej i smutnej wyjaênia Hanna Iwaƒczak, jedna z nauczycielek. RzeczywiÊcie, wn trze szko y jest kolorowe i pozytywne, sale dla przedszkolaków robià wra enie. Naszym nadrz dnym celem jest przygotowanie dzieci-przedszkolaków do jak najlepszego zafunkcjonowania w przysz oêci w szkole i odnalezienia si w du ej grupie rówie- Êniczej w szko ach masowych, integracyjnych lub specjalnych. Wiado- mo, nie jest to atwe, czy te mo liwe w ka dym przypadku gdy nie ka de dziecko z autyzmem pomimo specjalistycznych oddzia ywaƒ jest w stanie dorównaç w rozwoju psychoruchowym swoim rówieênikom. W ramach wychowania przedszkolnego oferujemy ró nego rodzaju zaj cia grupowe i indywidualne np zaj cia integracji sensorycznej, zaj cia ruchu rozwijajàcego wed ug Weroniki Sherborne, zaj cia metodà Montessorii, rytmiczno-muzyczne, logopedyczne, dogoterapi. Ju nied ugo przedszkole rusza tak e z cyklem zaj ç w OÊrodku Wspomagania Rozwoju Marchewkowe pole maluchy b dà mog y obcowaç z naturà i zwierz tami, co tak e stanowi form terapii dodaje specjalistka. Aby zapisaç dziecko do przedszkola wystarczy zaêwiadczenie o zdiagnozowanym przez lekarza autyzmie, oraz orzeczenie o kszta ceniu specjalnym wydanym przez Poradni Psychologiczno-Pedagogicznà. Zainteresowanie by o ogromne na d ugo przed rozpocz ciem roku szkolnego, jednak na ten moment nie mamy wolnych miejsc w naszym przedszkolu. Generalnie mamy w planach rozszerzenie oferty przedszkolnej tak e o inne niepe nosprawnoêci w kolejnych latach. Naszà bolàczka jest na dzieƒ dzisiejszy brak placu zabaw dla naszych milusiƒskich. JesteÊmy na etapie poszukiwania sponsora aby urzeczywistniç jego powstanie dodaje Hanna Iwaƒczak. Angelika Dàbek, zdj. AD Fundacja ChrzeÊcijaƒska ADULLAM og asza wyniki zbiórki publicznej zorganizowanej i przeprowadzonej w dniach od 15 lipca 2013 roku do 15 sierpnia 2013 roku w formie rozprowadzenia zaproszeƒ informujàcych o dobrowolnych wp atach na wyodr bniony rachunek bankowy Fundacji oraz przekazywania darów rzeczowych w postaci artyku ów szkolnych, itp. Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami 12 podajemy nast pujàce dane: 1. Nazwa i siedziba przeprowadzajàcego zbiórk Fundacja ChrzeÊcijaƒska ADULLAM, Cz stochowa ul. Krakowska Nazwa organu oraz dat i numer pozwolenia Urzàd Miasta Cz stochowy Wydzia Spraw Obywatelskich dnia 18 listopada 2010 roku Numer SO Suma zebranych Êrodków finansowych 9.630,00 z (dziewi ç tysi cy szeêçset trzydzieêci z otych). Zosta y zakupione art. szkolne za àczna kwot 9.643,63 z ró nica mi dzy wp atami a wydatkami stanowi wk ad w asny Fundacji. 4. Zebranych zosta o ponad 400 kg darowizn rzeczowych artyku ów szkolnych w tym: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, papier kolorowy, kredki, flamastry, o ówki, d ugopisy, plecaki, piórniki, gumki, itp. 5. Z zakupionych i zebranych artyku ów szkolnych przygotowano 115 plecaków oraz wyposa enie do zaj ç w 4 Êwietlicach. 5. WysokoÊç kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej Fundacja nie wykazuje poniesionych kosztów (koszt w asny Fundacji i wolontariuszy).

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka WTOREK 15 października Andrychów 10.00 Zajęcia "Odkryj swoją pasję" 9.00 do 14.00 8.00 do 13.30 "Kilka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

LICEA AKADEMICKIE WSAP

LICEA AKADEMICKIE WSAP LICEA AKADEMICKIE WSAP Liceum Ogólnokształcące Kreatywności i Biznesu Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych Licea WSAP gwarantują Ci: zdanie matury (program Akademia Maturalna ; w wypadku niezdania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule EUROFACE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008 Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń 1 Wprowadzenie Omawiane w raporcie szkolenia były realizowane przez OFEK

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu

Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu Rekrutacja na II staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu pt. Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów informatyków i mechaników dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO... Nazwisko i imię studenta... Rok, specjalność studiów... Nr albumu PRAKTYKA ZAWODOWA W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 3/2015/2016

Komunikat nr 3/2015/2016 Katowice, 3.09.2015r. Partnerzy Techniczni: Komunikat nr 3/2015/2016 Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki W sprawie systemu i terminarza rozgrywek eliminacyjnych do MP Kadetów MU-16

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Kartki z kalendarza. Temat zajęć: Czar jesiennych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Teorii Sportu dokształcający Nazwa kursu Trener pierwszej klasy w zapasach

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia w Klubie SUPER MAMA. Klub to miejsce przyjazne mamom, to przestrzeń spotkań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. To miejsce, w którym można porozmawiać

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Nasza Galeria zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Całe wydarzenie odbywa się równocześnie

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa ZaprosZenie do współpracy akademia Footballu elana

Młodzieżowa ZaprosZenie do współpracy akademia Footballu elana Zaproszenie do współpracy MISJA I CELE Młodzieżowa to profesjonalna szkoła piłkarska przy klubie TKP Toruń dla każdego dziecka, którego marzeniem jest zostać zawodowym piłkarzem. W Akademii zajęcia prowadzą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo