I POWIATU PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013"

Transkrypt

1 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat! W Êrod 15 wrzeênia od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dà: Dariusz Chodorowski i Dagmara Dworecka z BG. Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel Relacj z czatów zamieêcimy w naszej gazecie Zapraszamy do dyskusji! Obrona Cz stochowy! Zatrudni DIAGNOST SAMOCHODOWEGO do pracy w Okr gowej Stacji Kontroli Pojazdów tel niepe nosprawnemu, 33-letniemu m czyênie, którego spotka a niewyobra alna tragedia. Jego mama zgin a ostatnio w wypadku, do Odszkodowania za dziurawe drogi Tylko we wtorek policjanci z drogówki interweniowali a 31 razy do kolizji, w tym pi ç zg oszeƒ dotyczy o sporej dziury przy ul. Drogowców. Za nieco ponad 2 miesiàce, dok adnie 30 listopada, w hali widowiskowo-sportowej na Zawodziu odb dzie si kolejna gala boksu zawodowego anonsowana jako Fight Night 7: Obrona Cz stochowy. B dzie ona obfitowa a w wiele ciekawych pojedynków. Kibice b dà Êwiadkami dziewi ciu starç bokserskich. Wystàpi, a czterech zawodników z naszego miasta. Wspó organizatorem gali jest Marcin Najman, którego jak ju informowaliêmy równie zobaczymy w ringu. Na ywo transmisj z tego wydarzenia przeprowadzi telewizja Orange Sport. Jak to zwykle bywa przy okazji imprez organizowanych przez Marcina Najmana i tym razem nie zabraknie akcji charytatywnej. Byç mo e uda si zlicytowaç jakiê gad et przekazany przez Tomka Adamka i Andrzeja Go ot. Pieniàdze z aukcji przeka emy By o ciemno i pada deszcz, jecha em z Tesco, tu przed Êwiat ami wjecha em w dziur, na remontowanym odcinku drogi, uszkodzi em felg i opon twierdzi jeden z poszkodowanych kierowców. - Wezwa em policj, kiedy czeka em na drogówk pi ciu innych kierowców tak- e wpad o w t wyrw. Nie mam AC, wi c o odszkodowanie musz straç si sam od zarzàdcy drogi. Jaka jest procedura? JeÊli zniszczymy sobie ko o lub innà cz Êç samochodu, gdy wjedziemy w dziur w asfalcie, mo emy zwróciç si do Zarzàdu Dróg Miejskich o zwrot poniesionych kosztów zwiàzanych z naprawà auta. Najpierw wzywamy policj, sami te fotografujemy dziur wraz z informacjà na jakiej ulicy si znajduje. Potem wulkanizacja lub mechanik samochodowy wystawia nam rachunek za wykonanà us ug najlepiej z opinià w jaki sposób uszkodzenie powsta o. Ca y komplet dokumentów wraz wydrukowanymi zdj ciami i policyjnà notatka wysy amy do Zarzàdu Dróg, któremu ulica z feralnà dziurà podlega. Tego typu roszczeƒ w Cz stochowie przybywa ka dego roku. Jak podaje Mariusz Sikora, dyrektor MZDiT do tej pory wp yn o oko o 800 wniosków o odszkodowania. Od przykrego incydentu, jakim jest niewàtpliwie uszkodzenie w asnego samochodu, do wydania odpowiedniej decyzji, kierowc dzielà zaledwie dwa kroki. Pierwszy z nich jest najwa niejszy. Konieczne jest, by poszkodowany bardzo dok adnie wype ni wniosek o odszkodowanie. Poza w asnymi danymi osobowymi, a tak e danymi pojazdu, nale y podaç wszelkie informacje podczas tego zdarzenia: ulic, dat, godzin, kierunek jazdy, przyczyn zdarzenia, uszkodzenia w pojeêdzie, czy byli policjanci na miejscu zdarzenia i czy spisali protokó, inni Êwiadkowie. Jest to podstawa do szybkiego i sprawnego rozpatrzenia wniosku. Równie istotny i znaczàcy jest precyzyjny opis miejsca, w którym dosz o do zniszczenia samochodu. Nale y przedstawiç gdzie si to wydarzy o, równoczeênie podajàc umiejscowienie pobliskich lamp ulicznych, s upków drogowych czy numery budynków. Takie informacje pomogà odpowiednim jednostkom rozpoczàç czynnoêci wyjaêniajàce oraz formalnoêci zwiàzane z wyp atà odszkodowania. Poszkodowani, mogà spodziewaç si kwoty od 50 z otych. To najni sze zadoêçuczynienie, a uzale nione jest ono od rzeczywistego zniszczenia pojazdu. Cz sto jednak zdarza si tak, e nie wszyscy, którzy zg aszajà swoje wnioski otrzymujà pomoc, na którà liczyli. Tak jest w przypadku oszustów, którym zale y na zarobieniu atwych pieni dzy. Na szcz Êcie takie problemy sà atwo i skutecznie rozwiàzywane, ale nie zmienia to jednak faktu, e do kadr trafia bardzo wiele fa szywych wniosków. Po wykonaniu niezb dnych formalnoêci nale y przejêç do kroku drugiego, czyli uzbrojenie si w cierpliwoêç i spokojne oczekiwanie na wydanie decyzji dodaje Sikora. mag, ak Jurajski Jarmark Staroci Rynek Wieluƒski w ka dà trzecià sobot miesiàca w godz tel. kontakt którego dosz o na skrzy owaniu ul. Obroƒców Westerplatte z ul. Grochowskiego. Chcemy mu choç odrobin u atwiç funkcjonowanie w dalszym yciu zapowiada cz stochowski bokser. Katarzyna Gwara zdj. kg Zataƒczyli jak Jackson Cz stochowianie taƒczyli na pl. Biegaƒskiego w rytm piosenki Michaela Jacksona. Ok. 60-osobowa grupa m odych ludzi z radnym ukaszem Wabnicem, który wymyêli zabaw odtworzy a taniec z teledysku do piosenki Beat It. Od dawna fascynowa em si muzykà Jacksona. Moim marzeniem by o zataƒczyç w takim wydarzeniu mówi Wabnic. Zataƒczyç móg ka dy. Przez ca y sierpieƒ odbywa y si darmowe treningi, które organizowa Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji. Ch tni uczyli si kroków pod okiem Arkadiusza Skuzy, za o yciela szko y taƒca Snake Dance, a tak e samego pomys odawcy akcji. ukasz Wabnic zdradzi, e do kolejnego tanecznego flashmoba zorganizowany zostanie casting, który ma poprowadziç Micha Piróg, znany m.in. z Top Model. Flash mob to tzw. b yskawiczny t um ludzi gromadzàcy si niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia zaskakujàcego zdarzenia. mag zdj. Paulina Przepióra

2 2. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 KOMIKS CZ STOCHOWY Dzisiejszy odcinek komiksu powsta na podstawie prze yç naszego czytelnika, którym jest pan TOMASZ KOSOWSKI z Cz stochowy. Pan Kazimierz otrzymuje w nagrod album komiksowy pt. Fest - Antologia komiksów z województwa Êlàskiego. A MO E TY MASZ CIEKAWÑ HISTORI, NA PODSTAWIE KTÓREJ POWSTANIE KOLEJNY ODCINEK?

3 CZ STOCHOWY AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA Zabójstwo fryzjerki bada Archiwum X Od pi ciu lat Krystyna W. przychodzi codziennie na grób 22-letniej córki Kamili i modli si. Musz dowiedzieç si prawdy. Moje ycie nie ma sensu p acze matka 22-latki. Kobieta odwiedza tak e miejsce w którym zamordowano jej córk i pali znicze. Policja mnie tylko uspokaja i ka e czekaç, mówi, e sprawà zajmuje si Archiwum X. Przecie mieli ju morderc i tak atwo go wypuêcili dodaje. 22 listopada 2008 roku przypadkowy przechodzieƒ znalaz zw oki Kamili W. pod mostem przy al. Niepodleg oêci w Cz stochowie. Kobieta by a w 28. tygodniu cià y, zabójca zada jej kilka ciosów no em w okolice brzucha. BezpoÊrednià przyczynà zgonu by o utopienie. By to motyw rabunkowy. Pomimo umorzenia Êledztwa w tej sprawie, nadal prowadzimy czynnoêci operacyjne do wykrycia sprawcy tego zabójstwa. Jest to niestety jedno z niewielu nie- Ukradli nastolatkowi czapk W r ce policji wpad o dwóch bandytów, którzy pobili 18-latka w Skrajnicy. Napastnicy ukradli nastolatkowi czapk za 120 z otych. 7 wrzeênia w Skrajnicy, 18-letni mieszkaniec powiatu cz stochowskiego zosta zaczepiony przez dwóch m czyzn, którzy za àdali od niego portfela i telefonu komórkowego. Poniewa pokrzywdzony nie posiada tych rzeczy, sprawcy pobili go a nast pnie skradli mu czapk warto- Êci 120 z otych. W toku czynnoêci, funkcjonariusze Wydzia u dw. z Przest pczoêcià przeciwko Mieniu KMP rozwiàzanych zabójstw, gdzie zebrany materia dowodowy nie pozwoli na skazanie sprawcy tego czynu. Jednak pomimo up ywu czasu nadal zajmujemy si tà sprawà informuje podinsp. Joanna Lazar, rzecznik prasowy cz stochowskiej policji. Rok temu Sàd Okr gowy w Cz stochowie umorzy Êledztwo w sprawie zabójstwa ci arnej fryzjerki. Po przeanalizowaniu 16 tomów sàd akt uzna, e nie da si wskazaç podejrzanego. Norbert B., podejrzewany o napady na dwa salony gier i punkt ksero, podczas przes uchania w komendzie policji, przyzna si do zabójstwa dziewczyny. Kamil zna z podwórka. Twierdzi, e szed za Kamilà W., by ukraêç jej torebk. Na g owie mia kaptur, ale gdy zaatakowa, dziewczyna rozpozna a go. Wtedy jak mówi zaciàgnà kobiet pod most i zada kilka ciosów no em. Póêniej, w prokuraturze, Norbert B. odwo a zeznania twierdzàc, e policjanci sugerowali mu odpowiedzi. W Êledztwie u yto nawet wykrywacza k amstw, badano te Êlady DNA. Niestety, nie uda o si zebraç takich dowodów, by sporzàdziç akt oskar enia o zabójstwo. Norbert B. zosta skazany w 2009 roku na cztery lata za rozboje. Wyjdzie na wolnoêç w maju 2014 r. W 2010 roku prokuratura umorzy a Êledztwo w sprawie Êmierci Kamili z powodu niewykrycia sprawców. Od tej decyzji odwo a a si do sàdu matka dziewczyny. Sàd przyzna racj prokuraturze. Pani Krystyna chcia a wnieêç do sàdu prywatny akt oskar enia przeciwko B. Niestety nie mog a tego zrobiç, gdy sàd utrzyma w mocy umorzenie prokuratorskie. Do tej pory cz stochowianie przychodzà pod most i palà znicze, pami tajà o tej zbrodni, a ta wcià jest niewyjaêniona mówi pani Krystyna. mag w Cz stochowie zatrzymali sprawców tego rozboju. Okazali si nimi 23-letni m czyzna i trzy lata m odszy wspólnik. M czyêni us yszeli zarzuty rozboju i decyzjà prokuratora zostali obj ci dozorem policyjnym. mag

4 4. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 KONSULTACJE YCIA CZ STOCHOWY Mam 4-letnià córk czy mo na jà zapisaç na kurs j zykowy, ile kosztuje, ile razy w tygodniu odbywajà si lekcje? OczywiÊcie, mamy grupy dla czterolatków, miesi czny koszt kursu to ok. 80 z, zaj cia odbywajà si albo dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu lub w weekendy. Jakich j zyków uczycie i ile to kosztuje np. czy macie rosyjski dla zaawansowanych? Oferta j zykowa jest bardzo bogata, ka dy j zyk wedle yczenia, w kwestii rosyjskiego - to zale y od kilku czynników, koszt w przybli eniu wyniós by 130z miesi cznie. Mam dwójk dzieci 13 i 16 lat czy b dzie taniej jak zapisz je na dwa j zyki: angielski i niemiecki? Ile to b dzie kosztowa o, jakich macie lektorów? Mamy najlepszych lektorów z pe nym wykszta ceniem i doêwiadczeniem. OczywiÊcie, e b dzie taniej, oferty dobierzemy indywidualnie jak najbardziej korzystnie dla pani, w tym celu zapraszam do nas do szko y na indywidualne spotkanie - nasz adres: Empik School AL. NMP 27. Zapraszamy serdecznie. Czy oferujecie jakieê ciekawe promocje w paêdzierniku? Bardzo ciekawà ofertà jest drugi j zyk gratis lub semestr gratis. Ponadto przyjêcie do nas do szko y z komiksem z piàtkowego wydania " ycia Cz stochowy i powiatu" uprawnia do specjalnego rabatu. Czy przygotowujecie do matury z j zyka francuskiego, ile kosztowa by taki kurs? Tak, prowadzimy kursy przygotowujàce do matury zaj cia zaczynamy od poczàtku paêdziernika. Koszt miesi czny bez obowiàzujàcej promocji to oko o 120 z. Jak wyglàdajà grupy w Empik School (jak du e sà)? Interesuje mnie j zyk w oski. Je eli chodzi o j zyk w oski grupy liczà sobie Êrednio siedem osób. Mamy w ofercie w oski na ró nych poziomach. W zwiàzku z trudnà sytuacjà demograficznà, stale zmniejsza si liczba uczniów w szko ach, zwalniani sà równie nauczyciele, czy problem ten dotyczy tak e Empik School w Cz stochowie? Na chwil obecnà my, jako Empik School na szcz Êcie tego nie odczuwamy, poniewa obowiàzujàca oferta powsta a dla ka dego: mamy grupy ju od czterech lat, a je eli chodzi o górnà granic wieku, to w ogóle takiej nie ma. Czy w Empik School mo na zapisaç si na kurs j zyka japoƒskiego albo chiƒskiego? Tak, mamy kursy japoƒskiego i chiƒskiego teraz to bardzo popularne j zyki, mamy te coraz wi kszà liczb ch tnych wi c zapraszamy. O edukacji, j zykach i kursach Czat z Beatà Kaczyƒskà, dyrektorem Empik School w Cz stochowie. Chcia abym zapisaç dziecko do Empik School. Jaka jest najni sza granica wiekowa? W tej chwili mamy grupy dla dzieci ju od czterech lat. Czy istnieje mo liwoêç nauki indywidualnej, Ile wynios aby cena takiego kursu? Interesuje mnie j zyk holenderski. Istnieje mo liwoêç zaj ç indywidualnych zarówno z holenderskiego jak i z innych j zyków, w celu ustalenia ceny zapraszamy do Empik School Al. NMP 27 tel lub stacjonarny Czy po kursie odbytym u was b d w stanie normalnie porozumiewaç si za granicà? Uczycie tylko j zyka oficjalnego? Czy mo- e równie u ytkowego z ró nymi nalecia oêciami? Nasza metoda nauczania j zyków obcych dà y do tego, eby Paƒstwo porozumiewali si w aênie m.in. za granicà i nie mieli barier komunikacyjnych. Ju od samych podstaw mówià Paƒstwo tylko w j zyku obcym, tak e wyje d ajàc za granic nie powinni mieç Paƒstwo adnych oporów w pos ugiwaniu si j zykiem. Nasza metoda jest metodà autorskà INSELL. Mamy Native speakerów i wprowadzamy Paƒstwa w Êwiat ró nych dialektów czy slangu. Gdzie mieêci si wasza szko a? Dzia acie tylko w Cz stochowie czy macie oddzia np. w Lubliƒcu? Oddzia y mamy w ca ej Polsce, natomiast w Lubliƒcu niestety nie najbli szà placówkà jest Cz stochowa i jej siedziba w samym centrum: Al. NMP 27, zapraszamy serdecznie. Jestem ciekawa ile kosztuje u paƒstwa kurs j zyka angielskiego dla poczàtkujàcych, w jakich dniach i godzinach si odbywa? Zaj cia dla grup z j zyka angielskiego dla poczàtkujàcych odbywajà si o bardzo ró nych godzinach i w ró nych dniach. Sà godziny poranne, dopo udniowe, popo udniowe i wieczorne oraz szkó ka weekendowa. Koszt miesi czny to oko o 130 z miesi cznie, zapraszamy do siedziby szko y w celu wybrania indywidualnej oferty. Wybierzemy najlepszà dla Pani umiej tnoêci i dyspozycji czasowej. Czy organizujecie zaj cia indywidualne? Tak organizujemy zaj cia indywidualne z ka dego j zyka, którego uczymy w Empik School. Od jakiego wieku mo na pos aç dziecko na kurs j zykowy? W tej chwili mamy grupy dla dzieci od czterech lat wzwy. Jak wyglàda zakoƒczenie kursu, egzamin, certyfikat? Jakie sà wasze dotychczasowe osiàgni cia? Po zakoƒczeniu ka dego poziomu u nas w szkole otrzymujà Paƒstwo dyplom ukoƒczenia danego poziomu wraz z kartà opisowà osiàgni ç i majà Paƒstwo mo liwoêç kontynuacji nauki. Po ukoƒczeniu poziomu mogà te Paƒstwo uzyskaç certyfikat zdajàc egzamin adekwatny do danego poziomu i rodzaju kursu. JesteÊmy oêrodkiem egzaminacyjnym mi dzy innymi egzaminów City and Guilds, TELC czy LCCI oraz przygotowujemy do egzaminów Cambridge, charakteryzujemy si wysokim stopniem zdawalnoêci i to w a- Ênie jest jedno z naszych najwi kszych osiàgni ç. Ilu macie uczniów? Czy mo e pani powiedzieç, e jesteêcie liderem na rynku cz stochowskim? Czy wszystkie lektorki sà takie adne jak pani? JesteÊmy bardzo du à szko à na rynku cz stochowskim, dzi ki temu mo- emy zaproponowaç Paƒstwu bogatà ofert i co najwa niejsze elastyczne i indywidualne podejêcie do ka dego klienta. W Cz stochowie mieszkajà najfajniejsi i naj adniejsi ludzie- tacy te uczà w aênie u nas w szkole. Co nale y zrobiç, aby si zapisaç, interesuje mnie nauka j zyka norweskiego? Zapraszamy bezpoêrednio do nas do Targi Pracy i Edukacji Zawodowej Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy M odzie y oraz Powiatowy Urzàd Pracy w Cz stochowie zorganizowa y Targi Pracy i Edukacji Zawodowej. Targi odby y si 19 wrzeênia w siedzibie Ârodowiskowego Hufca Pracy przy ul. Tkackiej, skierowane by y do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, m odzie y poszukujàcej pracy. Podczas targów dost pne by- y oferty pracy sta ej, krótkoterminowej w kraju i zagranicà oferowane przez pracodawców, agencje zatrudnienia, Wojewódzki Urzàd Pracy w Katowicach (filia w Cz stochowie) oraz M odzie owe Biuro Pracy OHP w Cz stochowie. Dost pne by y tak e oferty edukacji zawodowej (szko y dla doros ych, szkolenia i kursy zawodowe) prezentowane przez szko y, uczelnie wy sze, instytucje szkoleniowe, OÊrodek Szkolenia Zawodowego OHP. Doradcy zawodowi PUP, OHP i SZOK udzielali porad zawodowych. Dla zainteresowanych osób prowadzone by y warsztaty z zakresu: sztuka autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, planowanie kariery zawodowej, zawody przysz oêci gdzie szukaç, jak zdobyç. mag Targi Pracy zorganizowa m.in. PUP szko y, oprócz kursów standardowych m.in j zyka norweskiego prowadzimy jeszcze zaj cia metodà on-line, do skorzystania z której serdecznie zapraszamy. Jest równie skuteczna jak tradycyjne lekcje a mo na z niej korzystaç z ka dego miejsca na Êwiecie. Jak wyglàdajà zaj cia dla dzieci? Mamy naszà autorskà metod nauczania dzieci KIDS LOVES ENGLISH- jest ona dostosowana do odpowiedniej grupy wiekowej. Nasza metoda nauczania roênie wraz z dzieçmi przez co daje mo liwoêç kontynuacji nauki poprzez d ugie lata. Czy mog liczyç, e nauczycie mnie angielskiego choç nie mam zdolnoêci j zykowych? Ile czasu mog oby to zajàç i ile wyniós by koszt takiego kursu? Nauczymy j zyka ka dego. Lubi mówiç, e wszyscy pos ugujemy si j zykiem polskim, czyli jeden j zyk ju znamy, a kwestià czasu jest nauczenie si drugiego. eby osiàgnàç poziom co najmniej komunikatywny musimy przeznaczyç ok. 240 godzin zaj ç. Czas ten mo emy nadrabiaç poprzez kursy bardziej intensywne, które te mamy w ofercie. W tej chwili przyêpieszony jeden semestr mo na mieç gratis. W celu ustalenia kosztu zapraszamy do siedziby naszej szko y Empik School Al. NMP 27- dobierzemy najlepszà ofert. Jakà metodà uczycie dzieci w wieku oêmiu lat? OÊmiolatki sà w swojej grupie wiekowej metoda nauczania dla tej grupy jest nastawiona na komunikacj - dzieci uczà si porozumiewania si w danym j zyku ju od najm odszych lat. Zaj cia odbywajà si dwa razy w tygodniu, lub raz w tygodniu w weekend. Mam 50 lat czy jeszcze mog nauczyç si j zyka? OczywiÊcie, e tak. Zapraszamy do Nas do szko y, w tym wieku niejednego j zyka nauczymy. Gwarantujemy. JesteÊmy siedmioosobowà grupà i chcielibyêmy zapisaç si do was na kurs. Mo emy liczyç na jakiê rabat? Ile zap acilibyêmy za kurs po zni ce? Zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej szko y, przyznamy najbardziej korzystny rabat, musimy tylko ustaliç szczegó y, prosz powo aç si na czat w zwiàzku z tym otrzymacie paƒstwo jeszcze dodatkowy opust. Jakie szko a ma certyfikaty czym si mo ecie pochwaliç? W szko ach Empik mo na uzyskaç wiele certyfikatów w zale noêci od tego, jaki rodzaj certyfikatu Paƒstwa interesuje. Mamy ogólnie bardzo wysoki stopieƒ zdawalnoêci egzaminów i uzyskiwania certyfikatów. Czy uczycie hiszpaƒskiego - interesuje mnie kurs dla zaawansowanych. Na czym polegajà zaj cia i ile kosztujà? W celu ustalenia dok adnego poziomu zaawansowania proponujemy kwalifikacje w postaci testu i rozmowy z lektorem, wtedy dobierzemy odpowiedni poziom i grup. Na tym poziomie wzbogaca pani/pan swoje zdolnoêci komunikatywne w danym j zyku, s ownictwo i gramatyk tak, aby porozumiewaç si biegle i nie mieç adnych barier w komunikacji. W celu ustalenia kosztu zapraszamy do Empik School, w przybli eniu b dzie to kwota ok. 130 z miesi cznie. Czy jest mo liwoêç zostawania z dzieciakiem na zaj ciach ma 5 lat? Ile kosztuje roczny kurs j zyka angielskiego? Rodzice raczej nie zostajà z dzieçmi na zaj ciach nie zdarzy a si jeszcze sytuacja, aby by o to konieczne. Rodzice mogà ewentualnie ca y czas byç blisko w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, aby dziecko w ka dej chwili mog o do nich wyjêç. Koszt miesi cznego kursu to ok.80 z. Kto wymyêli komiks? Fajna sprawa, gratulacje! Komiks powsta dzi ki yciu Cz stochowy i Powiatu, za co serdecznie im dzi kujemy. Mamy jeszcze du o innych pomys ów, ale o tym wkrótce. Jak wyglàdajà zaj cia dla ma ych dzieci moje dziecko ma trzy lata? Dziecko trzyletnie mo emy zapisaç do grupy czterolatków. Zaj cia dla tej grupy wiekowej odbywajà si poprzez zabaw i powtarzanie. Sale przystosowane sà typowo dla dzieciaków. Najlepiej b dzie zajrzeç do nas, do szko y poka emy sale i szczegó owo omówimy metod nauczania najlepszà dla dziecka. Co mo ecie zaproponowaç 40-letniemu singlowi, który chce uczyç si jakiegoê j zyka? Ile wynios aby cena kursu? Mo emy zaproponowaç nauk dowolnego j zyka w bardzo mi ej grupie i przyjaznej atmosferze. Mamy bogatà ofert j zykowà, zapraszamy na spotkanie indywidualne, na pewno wtedy coê doradzimy. Co trzeba zrobiç, aby zapisaç si do szko y? Wystarczy do nas przyjêç. Podczas takiego indywidualnego spotkania omówimy wszelkie zagadnienia, odpowiemy na pytania i zapiszemy na odpowiedni kurs. Czy studenci mogà u was liczyç na jakiê dodatkowy rabat? Posiadamy specjalny rabat dla studentów. W kwestii omówienia szczegó ów zapraszamy do Empik School. Dzi kujemy za zainteresowanie i pytania. Serdecznie zapraszamy do Empik School Al. NMP 27, tel , przypominamy, e do 15 paêdziernika obowiàzuje rabat z komiksu, po powo aniu si na dzisiejszy czat udzielimy Paƒstwu dodatkowego rabatu. Jeszcze raz zapraszamy serdecznie. Mo na zg osiç si do mnie lub po prostu do recepcji szko- y. Pozdrawiam. zdj. TS

5 CZ STOCHOWY HISTORIA PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA Stowarzyszenie Historyczne Reduta Cz stochowa Od poczàtku swego istnienia, Stowarzyszenie Historyczne Reduta Cz stochowa, systematycznie stara si rozwijaç swojà dzia alnoêç tak na polu historii, jak i rekonstrukcji historycznej, w ramach której kultywuje pami ç i tradycje cz stochowskiego 27 Pu ku Piechoty. Wià e si to nie tylko z udzia em w inscenizacjach czy filmach, ale tak e w uroczystoêciach i wydarzeniach kulturalnych miasta. Nowym przedsi wzi ciem Stowarzyszenia w ramach rekonstrukcji, jest realizacja Projektu 7. Bateria, którego celem jest odtworzenie dzia onu 7 zmotoryzowanej baterii artylerii przeciwlotniczej. We wrzeêniu 1939 roku, bateria wchodzi a w sk ad 7 Dy- w pierwszych dniach wojny 1939 roku, szczególnie wszystkiego, co zwiàzane z walkami w obronie Cz stochowy w dniach 2 3 wrzeênia. Celem wspomnianych dzia aƒ jest przywrócenie tym niezwykle barwnym wydarzeniom odpowiedniej rangi i znaczenia, tak w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców, jak i w polskiej historiografii. S u yç temu majà nie tylko publikacje naukowe i popularnonaukowe, imprezy i akcje edukacyjne (z wykorzystawizji Piechoty, wyjàtkowo skutecznie strzegàc nieba nad Cz stochowà i zaliczajàc 9 zestrzelonych maszyn niemieckich. Polska artyleria przeciwlotnicza nale a a ówczeênie do najnowocze- Êniejszych i najsilniejszych na Êwiecie, dlatego przed Stowarzyszeniem stoi niezwykle trudne zadanie, wymagajàce du o cierpliwoêci i sporych nak adów finansowych. Z projektem wià e si m.in. kwestia pozyskania lub budowy repliki dzia a przeciwlotniczego Bofors 40 mm i pozosta ego wyposa enia jakie posiada dzia on artylerii przeciwlotniczej. Priorytetem Stowarzyszenia jest poszukiwanie i gromadzenie wszelkich materia ów na temat dzia aƒ 7 Dywizji Piechoty Schron bojowy na 2 ckm na wzgórzu 267 przy ul. Sejmowej w Cz stochowie (Kiedrzyn), we wrzeêniu obsadzony przez o nierzy 3 kompanii ckm III batalionu 27 pp. Jak wi kszoêç obiektów nosi Êlady walk z 2 wrzeênia 1939 roku; na tym odcinku naciera a niemiecka 14 DP wsparta czo gami 1 DPanc. rakteru Stowarzyszenie ma za sobà nawet wspó prac z TVP Historia. Dokoƒczenie na str. 6 Ten sam schron od strony zachodniej niem rekonstrukcji historycznej), ale tak e dzia alnoêç filmowa, która z roku na rok, nabiera coraz bardziej profesjonalnego cha- Schron bojowy na 2 ckm na wzgórzu dominujàcym nad abiƒcem przy ul. Ikara w Cz stochowie (Grabówka), we wrzeêniu 1939 roku obsadzony przez o nierzy 2 kompanii ckm II batalionu 27 pp. Schron nosi Êlady silnego ostrza u w okolicach strzelnicy po udniowo-zachodniej; na tym odcinku naciera a niemiecka 14 DP wsparta czo gami 1 DPanc Magdalena Barczyk-Kurus, Stra nik czasu, akryl na p ótnie 160 x 100, 2010 r. Obraz przedstawia schron z fotografii powy ej. Schron obserwacyjny na wzgórzu 296,6 przy ul. Radomskiej w Cz stochowie (Liszka Górna), na odcinku obrony II batalionu 27 pp. We wrzeêniu stanowi punkt obserwacyjny 7 dac, którego ogniem kierowa oficer zwiadowczy dywizjonu ppor. Marian Buchacz. Schron nosi liczne Êlady ostrza u z broni ró nych kalibrów, a tak e Êlady po od amkach bomb lotniczych. O wzgórze 296,6 obie strony prowadzi y niezwykle zaci te walki ju od rana 2 wrzeênia; ostatecznie II batalion 27 pp odpar liczne natarcia niemieckiej piechoty z 14 DP wspieranej czo gami z 1 DPanc. Kamienica przy ul. Âw. Barbary w Cz stochowie. Rejon walk 7 kompanii 25 pp z oddzia ami niemieckiej 46 DP, trwajàcych do godzin rannych 3 wrzeênia. Okoliczne budynki do dzisiaj noszà Êlady polskiego ostrza u z 1939 roku (z okien i balkonów ostrzeliwali si Niemcy). Rekonstrukcja wydarzeƒ przez cz onków Stowarzyszenia Historycznego Reduta Cz stochowa.

6 6. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 HISTORIA CZ STOCHOWY Dokoƒczenie ze str. 5 Wa nym aspektem dzia alno- Êci jest tak e podejmowanie dzia- aƒ na rzecz ratowania polskich schronów bojowych i obserwacyjnych oraz innych elementów polskich fortyfikacji, które sà materialnym Êwiadectwem wydarzeƒ z 1939 roku. Kilka razy w roku organizowane sà akcje sprzàtania i renowacji wybranych obiektów oraz ich najbli szego otoczenia. Do dnia dzisiejszego na terenie miasta zachowa- o si 12 z 19 wybudowanych schronów elbetowych (10 bojowych i 2 obserwacyjne), fragmenty linii okopów i pot nych rowów przeciwpancernych. Niemal wszystkie schrony noszà Êlady zaci tych walk z 2 wrzeênia w postaci licznych trafieƒ z broni ró nego kalibru oraz od amków Ul. Âw. Barbary w Cz stochowie. Rejon walk 7 kompanii 25 pp z oddzia ami niemieckiej 46 DP, trwajàcych do godzin rannych 3 wrzeênia. Rekonstrukcja wydarzeƒ przez cz onków Stowarzyszenia Historycznego Reduta Cz stochowa oraz Stowarzyszenia Historycznego Cytadela w ramach I Marszu Szlakiem 7 Dywizji Piechoty w dniach 8-9 czerwca 2013 roku. Âlady walk 7 kompanii 25 pp z oddzia ami 46 DP na budynkach przy ul. Âw. Barbary w Cz stochowie. bomb i pocisków artyleryjskich. Przy ul. Âw. Barbary do dzisiaj na kliku budynkach zachowa y si tak e Êlady ostrza u z broni r cznej i maszynowej, które sà efektem nocnych walk z 3 wrzeênia. Jest tak e niemal pewne, e na terenie Cz stochowy istnieje jeszcze co najmniej jeden zachowany schron, jednak kwestia ta wymaga gruntownych badaƒ geologicznych i topograficznych. Stowarzyszenie organizuje, bàdê wspó organizuje szereg imprez o charakterze uroczystym i edukacyjnym, m.in. czerwcowe obchody Âwi ta Pu kowego 27 Pu ku Piechoty, Marsze Szlakiem 7 Dywizji Piechoty i rajdy Szlakiem 7 Dywizji Piechoty, których celem jest doprowadzenie do powstania oficjalnego szlaku rowerowego Reduta Cz stochowa 1939, oprowadzajàcego po miejscach zwiàzanych z historià walk 7 Dywizji Piechoty w obronie Cz stochowy we wrzeêniu 1939 roku. Stowarzyszenie Historyczne Reduta Cz stochowa sprawuje tak e opiek nad miejscami pochówku o nierzy cz stochowskiego garnizonu Wojska Polskiego z okresu mi dzywojennego ( ) oraz nad kwaterà o nierzy 7 Dywizji Piechoty poleg ych we wrzeêniu 1939 roku, pochowanych na cmentarzu Kule. Ze smutkiem trzeba podkreêliç, e wszystkie groby oraz kwatera o nierzy 7 Dywizji Piechoty, znajdujà si obecnie w bardzo z ym stanie, a litery na tablicach z nazwiskami poleg ych sà ju niemal nieczytelne. Wszystkich ch tnych do wstàpienia w szeregi Stowarzyszenia lub wsparcia jego dzia aƒ, zapraszamy na stron internetowà: Magdalena Barczyk-Kurus Ul. Âw. Barbary w Cz stochowie. Rejon walk 7 kompanii 25 pp z oddzia ami niemieckiej 46 DP, trwajàcych do godzin rannych 3 wrzeênia. Rekonstrukcja wydarzeƒ przez cz onków Stowarzyszenia Historycznego Reduta Cz stochowa oraz Stowarzyszenia Historycznego Cytadela w ramach I Marszu Szlakiem 7 Dywizji Piechoty w dniach 8-9 czerwca 2013 roku. Reduta Cz stochowa w barwach 7 zmotoryzowanej baterii artylerii przeciwlotniczej podczas strzelania z oryginalnej polskiej armaty przeciwlotniczej 40 mm wz. 36 Bofors Jedna z p yt w kwaterze o nierzy 7 Dywizji Piechoty poleg ych i zmar ych z ran odniesionych podczas walk w obronie Cz stochowy we wrzeêniu 1939 roku. Stan p yt, jak i ca ej zapomnianej kwatery jest op akany. Reduta Cz stochowa w barwach 7 zmotoryzowanej baterii artylerii przeciwlotniczej podczas dzia oczynów przy oryginalnej polskiej armacie przeciwlotniczej 40 mm wz. 36 Bofors. Wszystkie zdj cia: Adam Kurus

7 Edukacja Wszystkie drogi prowadzà do Szko y w Z otym Potoku W tym roku swoje 65-lecie obchodzi Zespó Szkó im. W adys awa Szafera w Z otym Potoku. O uroczystoêciach zwiàzanych z tà rocznicà, wprowadzonych zmianach, osiàgni ciach oraz pi ciu latach piastowania urz du dyrektora w tej szczególnej placówce rozmawiamy z Zuzannà Winnickà-Kowalik. Angelika Dàbek: Jak sp dzi a Pani pierwszy dzieƒ szko y? Zuzanna Winnicka- Kowalik: Pierwszy raz od pi ciu lat usiad am w drugim, a nie w pierwszym rz dzie, bli- ej nauczycieli i uczniów. To by a mi a odmiana. Jednak jeszcze milsza by a pozytywna reakcja uczniów z klasy, której zosta am wychowawcà. Chocia zakoƒczy am okres zarzàdzania, wcià bior udzia w yciu placówki, teraz jako nauczyciel w szkole i wychowawca w internacie. Zosta a Pani mianowana dyrektorem przez Starost Cz stochowskiego w 2009 roku, mamy teraz Jak na tak krótki okres czasu w szkole zasz y du e zmiany...mo e Pani o nich opowiedzieç? Tak, zosta am dwudziestym pierwszym dyrektorem i od poczàtku czu- am, e to jest taki szcz Êliwy numer, który zobowiàzuje mnie eby COÂ w tej szkole zrobiç, zmieniç. Wprowadzi am nowe zawody takie jak florysta czy technik informatyk, w tym roku w szkole policealnej rusza rachunkowoêç... Przeprowadzi am remont generalny ca ego budynku, zmodernizowane zosta y te niektóre pracownie- wyposa y am je w tablice interaktywne i komputery. Wyremontowano pokoje w internacie, wymieniono wszystkie okna, wykonano nowe chodniki wokó szko y i internatu. Zaanga owa a Pani szko w wiele projektów unijnych. Zuzanna Winnicka-Kowalik Zdj. arc Tak, to prawda...za mojej kadencji by y to trzy powa ne projekty unijne. Teraz jestem koordynatorem czwartego. Kompetencje kluczowe i zawodowe droga do sukcesu. To cykl wielu ró nych zaj ç pozalekcyjnych przygotowujàcych m.in do matury lub danego zawodu mamy nawet zaj cia z coachingu. Ca y program koƒczy si p atnym miesi cznym sta em, pozwalajàcym zebraç doêwiadczenie, sprawdziç teori w praktyce i zarobiç pierwsze pieniàdze w zawodzie. Wszystkie Pani dzia ania zaowocowa y nagrodami... Tak, by a to nagroda przyznawana przez starost powiatu cz stochowskiego za zas ugi dla powiatu. W 2012 by am nominowanà, a tym roku zosta am laureatkà i otrzyma- am statuetk Zas u ony dla OÊwiaty w Powiecie Cz stochowskim. Czy oprócz zaj ç dydaktycznych ma Pani na uwadze propagowanie kultury i zdrowego stylu ycia? Jestem inicjatorkà utworzenia chóru szkolnego i zespo u tanecznego, wymarzy am sobie nawet zespó cheerleaderek i uda o si! Co do sportu, aktywne sp dzanie czasu jest dla mnie bardzo wa ne,ale najpierw chcia am stworzyç uczniom ku temu warunki i tak powsta projekt Orlik 2012, mamy równie korty tenisowe, boiska do pi ki no nej i siatkówki. Teren wokó szko y i internatu zaprojektowali uczniowie architektury krajobrazu i sami obsadzili w drzewa i krzewy. Sà w szkole uczniowie doje d ajàcy z dalszych miejscowoêci? Mamy nawet uczniów z Siemianowic Âlàskich, Jaworzna i P awna. Ale dla nich mamy internat, w du ej cz Êci Êwie o wyremontowany i bezp atny trzeba op aciç jedynie wy ywienie. Szko a mieêci si w Zespole Pa acowo- Parkowym, w pobli u jest Pa ac Raczyƒskich, muzeum Krasiƒskiego i staw Irydion, du o zieleni i czystego, Êwie ego powietrza. Ju po kilku dniach pobytu u nas ka dy czuje przyp yw energii i ch ci do nauki. W tym roku Szko a obchodzi 65 lat dzia alnoêci. Czy zaplanowano z tej okazji szczególne wydarzenia? Najbardziej uroczysty b dzie zjazd absolwentów zaplanowany na 5 paêdziernika. Naszà szko ukoƒczy o wielu ambitnych ludzi m. in. Andrzej Kwapisz Starosta Cz stochowski. Zauwa y am, e my, jako nauczyciele mamy wielkie szcz Êcie kszta ciç ludzi màdrych, którym po skoƒczeniu szko y dobrze si wiedzie. Wydaje si Pani osobà bardzo aktywnà, wcià szukajàcà zaj cia, cz sto realizujàcà swoje kolejne pomys y. Czy podobnie wyglàda ycie z Panià pod jednym dachem? RzeczywiÊcie wcià anga uje si w wiele rzeczy, nawet w wakacje je d z uczniami na obozy jako opiekun... Mam wiele zainteresowaƒ, jestem magistrem piel gniarstwa, ukoƒczy am te biologi w Opolu i zarzàdzanie oêwiatà na tutejszej Internat szko y w Z otym Potoku Zdj. arc Akademii Polonijnej... ostatni z moich fakultetów to medycyna naturalna i to jej poêwi cam du o czasu wolnego. Teraz jako nauczyciel b d mog a realizowaç marzenia, których zawsze mia am du o. Czy Pani dzieci wykazujà ch ç pój- Êcia w Pani Êlady? Córka koƒczy studia pedagogiczne we Wroc awiu i ju kilka razy jeêdzi- a ze mnà na wakacyjne obozy. Dzieciaki jà uwielbiajà. A syn? Syn ma dopiero dwadzieêcia lat, jest na poczàtku drogi, marzy mu si kariera boksera. Czy ma Pani jakieê plany, marzenia zwiàzane ze szko à? Jako wychowawca klasy drugiej i nauczyciel biologii chc prowadziç ciekawe programy, w których uczniowie poznajà jak wa ne jest dla nich zdrowe jedzenie i ruch. Chc ich zapoznaç z mo liwoêcià polepszania koncentracji, czyli Gimnastykà Mózgu metodà Dennisona. Wa ne jest eby nauczyciele wcià motywowali uczniów ró nymi nowoêciami do zdobywania wiedzy na miar XXI wieku. Koƒczàc mi e spotkanie pragn yczyç mojej szkole w Z otym Potoku na czele z jej nowym dyrektorem Dariuszem Ciukiem, by sprosta a wymaganiom uczniów, by a nadal ambitna i dynamiczna. Angelika Dàbek CZ STOCHOWY Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach realizuje za o enia programu Uczenie si przez ca e ycie (LLP) 1. Do bezp atnych programów edukacji ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza dzieci i m odzie. Zapisy rozpocznà si ju 9 wrzeênia br. Ekonomiczny Uniwersytet Dzieci cy (EUD) przeznaczony jest dla uczniów klas 5. i 6. szkó podstawowych: zapisy rozpocznà si w drugiej po owie wrzeênia 2013 roku na stronie Akademia M odego Ekonomisty (AME) dla gimnazjalistów: zapisy w dniach 9-19 wrzeênia 2013 roku na stronie Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych: zapisy w dniach 9-20 wrzeênia 2013 roku na stronie EUD i AME to projekty ogólnopolskie i prowadzone sà we wspó pracy z Fundacjà Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Ka dy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa, a na najlepszych m odych studentów czekajà cenne nagrody. Partnerem strategicznym Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieci cego jest Narodowy Bank Polski. Oba programy obj te sà patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej. ELiT jest projektem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i w semestrze zimowym 2013/2014 odb dzie si jego pierwsza edycja. W ramach programu realizowane b dà dwa bloki zaj ç. Pierwszy dla grupy iloêciowców z przewagà zaj ç z zakresu matematyki, ekonometrii i statystyki, drugi z zaj ciami ogólnoekonomicznymi. Ka dy program to 6 spotkaƒ w formie interaktywnych wyk adów i warsztatów. Zaj cia odbywaç si b dà w poniedzia ki w dniach: 14 i 21 paêdziernika, 4 i 18 listopada, 2 i 9 grudnia 2013 roku. W trakcie zaj ç dla dzieci i m odzie y eksperci prowadzà tak e wyk ady dla rodziców i opiekunów. Celem wszystkich programów jest popularyzowanie wiedzy i budowanie ÊwiadomoÊci ekonomicznej wêród dzieci i m odzie y. 2. Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi równie program dla osób w grupie wiekowej 50+ w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku. Na s uchaczy czekajà: wyk ady, warsztaty tematyczne, nauka j zyków obcych, zaj cia sportowe, koncerty i wiele innych. Zapisy dla nowych s uchaczy UETW odb dà si 3, 4 i 5 wrzeênia 2013 br. w godz. 9:00?12:00 w sali 1L w budynku E przy ulicy 1 Maja 47. Wi cej informacji na stronie Kontakt: Nowa sala komputerowa Uczniowie Szko y Podstawowej z Oddzia ami Integracyjnymi nr 48 przy ul. Schillera w Cz stochowie majà nowà sal komputerowà. Pracownia powsta a dzi ki Êrodkom zgromadzonym przez Rad Rodziców. Do sali kupiono nowe komputery i monitory, meble, biurka oraz krzes a. W sumie powsta o 15 stanowisk dla uczniów i jedno dla nauczyciela. Pracownia zosta a tak e wyremontowana. Wyburzono Êcian dzia- owà, zamontowano aluzje okienne, pomalowano Êciany, po o ono nowà instalacj elektrycznà i wyk adzin. Sal komputerowà wyposa ono te w tablic interaktywnà i rzutnik multimedialny. Uczniowie naszej szko y majà t nowoczesnà pracowni dzi ki zaanga owaniu oraz wsparciu finansowemu Rady Rodziców. To oni zdecydowali, e przeznaczà zebrane Êrodki na odpowiedni sprz t, który poprawi warunki do nauki w szkole mówi podczas otwarcia sali dyrektor szko y Maciej Zaj cki. Dzi ki tak dobrze wyposa onej pracowni komputerowej b dziecie mieli dost p do wielu pomocy dydaktycznych, dodatkowych materia ów i bie àcych informacji. Mam nadziej, e nauka b dzie dla was przyjemniejsza, a przede wszystkim ciekawsza mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Doda te, e Szko a Podstawowa nr 48 jest jednà z placówek, w których realizowany b dzie projekt Internet oknem na Êwiat. Jego g ównym za o eniem jest dostarczenie szerokopasmowego internetu przez sta e àcze Êwiat owodowe m.in. do 22 cz stochowskich szkó. mag

8 8. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 CZ STOCHOWY Ratownictwo medyczne tylko w Wy szej Szkole Planowania Strategicznego Najlepszy program studiów na kierunku Ratownictwo medyczne ma Wy sza Szko a Planowania Strategicznego w Dàbrowie Górniczej dzi ki zwyci stwu w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. WSPS jest jednà z 9 uczelni niepublicznych, które zosta y nagrodzone za najlepsze programy studiów. W konkursie oceniane by y jednostki, które opracowa y najlepsze programy studiów oraz wdra ajà najbardziej zaawansowane programy poprawy jakoêci kszta cenia. Liczy a si mi dzy innymi innowacyjnoêç programów, metody kszta cenia i weryfikacji jego efektów, mo liwoêci rozwoju umiej tnoêci praktycznych, w tym jakoêç praktyk zawodowych oraz wspó praca uczelni z pracodawcami. Program zapewnia interdyscyplinarnoêç kszta cenia i uwzgl dnia aspekty wykraczajàce poza standard nauczania ratownictwa medycznego. Poza podstawowym zakresem wiedzy, w programie znajduje si 12 modu ów specjalistycznych, ukierunkowanych na praktyczne umiej tnoêci przygotowujàce do pracy w wybranych przez studenta s u bach ratunkowych np. ratownictwa górskiego, wodnego, chemicznego czy górniczego. Rodzaj specjalizacji oferowanych studentom wynika ze specyfiki makroregionu Êlàskiego. TreÊci nauczania sà uzgadniane ze specjalistamipraktykami w danych dziedzinach ratownictwa, prowadzàcymi zaj cia praktyczne w warunkach naturalnych. Dzi ki pozyskanym Êrodkom finansowym uczelnia rozpocz a dzia ania zwiàzane ze wzbogaceniem zaplecza dydaktycznego o pracowni symulacyjnà ambulansu medycznego, stanowiska pracy dyspozytora medycznego a tak e izby przyj ç szpitalnego oddzia u ratunkowego. Powstanie tego typu pracowni pozwoli na przeprowadzenie symulowanych çwiczeƒ, zdarzeƒ i sytuacji wyst pujàcych w pracy ratownika medycznego.

9 CZ STOCHOWY PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA

10 Lwy jadà o bràz Czy cz stochowski W ókniarz b dzie Êwi towa w niedziel, 22 wrzeênia bràzowy medal Dru ynowych Mistrzostw Polski. Kibice, zarzàd klubu i dru yna bardzo tego chcà. Los nie oszcz dza cz stochowian w tym sezonie. Jednak mimo krzywdzàcych decyzji s dziów, awarii busa Grigorija aguty w drodze z Gorican do Tarnowa, "lwy" nadal sà groêne. Wspó praca z tà dru ynà to czysta przyjemnoêç mówi Grzegorz Dzikowski, trener W ókniarza. Im wi ksze przeciwnoêci, tym W ókniarz potrafi si bardziej zmobilizowaç. Cz stochowianie udowodnili to w Raków wygra w Zielonej Górze, w sobot o punkty powalczy z Gryfem Pi karze Rakowa pokonali w Êrod, 18 wrzeênia na wyjeêdzie w ramach 8. kolejki II ligi zachodniej 1:0 dru yn UKP Zielona Góra i awansowali na 6. miejsce w tabeli. Bramk na wag zwyci stwa strzeli w 75. minucie ukasz Kowalczyk. Cz stochowianie mieli u atwione zadanie, bo gospodarze od 41. minuty grali w dziesiàtk po czerwonej kartce dla Bartosza Olejniczaka. W sobot, 21 wrzeênia o godz. 16 na stadionie przy ul. Limanowskiego Raków podejmuje Gryf Wejherowo. Mi dzy dru ynami jest tylko punkt ró nicy w tabeli. UKP Zielona Góra - Raków Cz stochowa 0:1 (0:0) UKP: Fabisiak Greszczyk, Olejniczak, Tyktor, Górski, Cierech, Kiliƒski, Mycan (67' Siwy), Dworak (69' Skrzyƒski), Ma ecki (46' Sucharek), Okiƒczyc. Raków: Wróbel Soczyƒski, Byrtek, Wyniki konkursu Zestawy przypraw do kuchni w oskiej oraz no e do pizzy Berghoff wylosowali: Jolanta Âliwiƒska Arkadiusz Kania Maciej Ostaszewski Og aza, Krupa (90' Góra), Lenkiewicz (73' Kmieç), Kowalczyk, Czerwiƒski (81' Strzelecki), Brz czek (62' Buczkowski), Napora, Retlewski. Tabela 1. Chrobry G ogów :3 2. Górnik Wa brzych :4 3. Warta Poznaƒ :7 4. Polonia Bytom :7 5. Rozwój Katowice :6 6. Raków Cz stochowa :9 7. Gryf Wejherowo :8 8. B kitni Stargard Szczeciƒski :10 9. Bytovia Bytów :9 10. MKS Kluczbork : UKP Zielona Góra : Zag bie Sosnowiec :9 13. Odra Opole : KS Polkowice 8 7 8: Ruch Zdzieszowice : Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp 8 6 6: Calisia Kalisz 8 4 5: Jarota Jarocin 8 4 6:19 Nagrody mo na odebraç w redakcji Al. NMP 51 w godzinach Tarnowie podczas pierwszego meczu o bràzowy medal Dru ynowych Mistrzostw Polski. Wydawa o si, e z y los ju ich opuêci. Tymczasem w drodze z Gorican do Tarnowa zepsu si bus Grigorija aguty. Spotkanie rozpocz o si bez Rosjanina. Dojecha 15 minut póêniej, ale bez swoich motorów. Artur Czaja odstàpi Griszy maszyn, na której Êciga si dzieƒ wcze- Êniej w ostatnim turnieju Indywidualnych Mistrzostw Âwiata Juniorów w Terenzano. Cz stochowianie jechali w Tarnowie bez kontuzjowanego Emila Sajfutdinowa, który poinformowa, e nie wystartuje ju w tym sezonie. Zabrak o tak e pauzujàcego za czerwonà kartk Rafa a Szombierskiego, którà otrzyma w drugim pó finale mi dzy W ókniarzem a Unibaksem. Wydawa oby si, e z takimi dziurami w sk adzie, tarnowskie jaskó ki b dà zbyt wysoko lataç dla wyg odnia ych lwów. W ókniarzowi uda o si obaliç mit, e z dru ynà Marka CieÊlaka nie da si toczyç równorz dnej walki na jej torze. Cz stochowianie stan li przed piekielnie trudnym zadaniem. Mecz przegrali, ale niezbyt wysoko. Osiem punktów straty przed rewan em mo na odrobiç. Po takich perypetiach, jakie mieliêmy i upadku Artura Czai, nie mog o byç lepiej uwa a Grzegorz Dzikowski, trener W ókniarza. Wszystko mo na odrobiç. W niedziel jedziemy u siebie i mamy atut w asnego toru. KR Zg oszone zestawienia Unia Tarnów: 1. Maciej Janowski, 2. Leon Madsen, 3. Artiom aguta, 4. Martin Vaculik, 5. Janusz Ko odziej, 6. Kacper Gomólski Dospel W ókniarz Cz stochowa: 9. Michael Jepsen Jensen, 10. Emil Sajfutdinow (ZZ), 11. Rune Holta, 12. Rafa Szombierski, 13. Grigorij aguta, 14. Adam Strzelec SPORT Skra jedzie do Gliwic po kolejne trzy punkty W sobot 21 wrzeênia Skra zagra w Gliwicach z rezerwami Piasta. Czy dru- ynie Jana Wosia uda si odnieêç ósme z rz du zwyci stwo w pó nocnej grupie III ligi opolsko-êlàskiej B dzie ci ko twierdzi Jan WoÊ, trener Skry. W ostatnim swoim spotkaniu rezerwy Piasty mia y w sk adzie chyba dziesi ciu pi karzy pierwszej dru yny i wygra y wysoko ze Swornicà Czarnowàsy. Cz stochowianie nie stracili jeszcze adnego punktu w trzecioligowych rozgrywkach i pewnie prowadzà w tabeli. Pokonali kolejno Szczakowiank Jaworzno, LZS Piotrówk, Start Namys ów, Ruch II Chorzów, Poloni aziska Górne, Piasta Strzelce Opolskie i Ruch z Radzionkowa. Ka dy zespó na Êwiecie w koƒcu doznaje pora ki. Sezon ma ró ne formy. JesteÊmy w fazie, w której wszystko nam wychodzi. Strzelamy bramki, prawie ich nie tracàc - zauwa a WoÊ. Szkoleniowca cz stochowian satysfakcjonujà wyniki zespo u, który by d ugo budowany i systematycznie wzmacniany coraz bardziej wartoêciowymi i doêwiadczonymi pi karzami. - Wyniki sà bardzo satysfakcjonujàce, ale zdajemy sobie spraw, e niektóre zwyci stwa nie przysz y nam atwo.trzeba dawaç dru ynie nowe bodêce, eby nie by o marazmu i wystrzegaç si pychy, bo zgodnie z powiedzeniem kroczy tu przed pora kà - zaznacza WoÊ. Mecz rozpocznie si o godz KR Mi dzynarodowo na turnieju bokserskim Kolejny Mi dzynarodowy Turniej Bokserski im. Wincentego Szyiƒskiego i Mariana Chudego odb dzie si ju 21 i 22 wrzeênia w hali Polonia. Udzia w turnieju potwierdzili reprezentanci Austrii, Niemiec, Irlandii, Czech, S owacji i Ukrainy oraz czo owi polscy zawodnicy informuje Tadeusz Skwara, prezes KS-u Start. Spodziewamy si ok. 100 bokserów w trzech kategoriach wiekowych: kadet, junior i m odzie owiec. Otwarcie turnieju odb dzie si 21 wrzeênia o godzinie 16. Walki fina owe b dà rozgrywane w niedziel od godz. 10. Wst p jest bezp atny. KR Cz stochowianie w doborowym gronie w Memoriale Arkadiusza Go asia Siatkarze AZS-u Cz stochowa w sobot 21 wrzeênia rozpocznà w Murowanej GoÊlinie rywalizacj w mocno obsadzonym Memoriale Arkadiusza Go asia. W turnieju oprócz akademików wezmà udzia : wielokrotny mistrz Polski, PGE Skra Be chatów, wicemistrz PlusLigi ZAKSA K dzierzyn-koêle oraz Transfer Bydgoszcz. Nie zabraknie siatkarskich gwiazd na awkach trenerskich jak i na parkiecie. Memoria odb dzie si w hali widowiskowo-sportowej przy ul. MÊciszewskiej 10 w Murowanej GoÊlinie. Pó fina y zaplanowano w sobot o godz. 14 i 17. Mecz o 3. miejsce rozpocznie si w niedziel o godz. 13. Trzy godziny póêniej odb dzie si wielki fina. KR Piloci uczczà pami ç Piotra Sikorskiego Na lotnisku w Rudnikach ko o Cz stochowy rozpocznie si w piàtek, 20 wrzeênia kolejna edycja Jurajskich Zawodów Samolotowych o Memoria Piotra Sikorskiego. Chcemy, eby i w tym roku by- a to impreza lotnicza nie tylko dla zawodowców, ale i dla amatorów. Ta formu a zawodów spodoba a si pilotom. Liczymy, e i w tym roku podobnie jak w poprzednich latach w memoriale te wystartujà za ogi rodzinne mówi Tomasz Osip, dyrektor Aeroklubu Cz stochowskiego. To zawody rajdowo-nawigacyjne, w których startujà dwuosobowych za ogach: pilot z nawigatorem. Zawodnicy b dà musieli wykreêliç tras lotu, a tak e rozpoznaç obiekty, których zdj cia otrzymajà przed lotem. Na trasie b dà te punkty kontroli czasu, do których za ogi powinny dolecieç jak najbardziej punktualnie. B dzie te oceniana precyzja làdowania. Jurajskie Zawody Samolotowe uczczà pami ç cz onka zarzàdu Aeroklubu Cz stochowskiego Piotra Sikorskiego. W lipcu 2007 roku Piotr Sikorski zginà za sterami Pipera 52 w Bieszczadach. Wraz z nim Êmierç ponios a jego ona, syn i dwójka przyjació. KR Oktoberfest w Piwiarni z Browarem Fortuna! Piwiarnia Cz stochowa mieszàca si w alejach (al. NMP 31) przygotowuje niesamowite atrakcje dla wszystkich mi oêników z otego trunku z bia à piankà. W dniach od 27 wrzeênia do 6 paêdziernika odb dzie si cz stochowski OKTOBERFEST. Te do ynki chmielowe organizowane sà tradycyjnie w Monachium w Bawarii. Piwiarnia pragnie jednak przybli yç to popularne Êwi to mieszkaƒcom naszego miasta. Serwowane b dà polskie piwa Marcowe oraz kilkadziesiàt rodzajów piw regionalnych i rzemieêlniczych. Poza tym na wszystkich uczestników czekaç b dà liczne promocje i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Zach camy do wspólnego biesiadowania przy tradycyjnych bawarskich potrawach. Wst p jest wolny. Warto ju dziê zarezerwowaç stolik w Piwiarni. Wystarczy tylko zadzwoniç pod numer tel Wi cej informacji na temat zbli ajàcego si wydarzenia znaleêç mo na na Wyniki konkursu VOLTAREN Nagrody w konkursie Rozruszaj stawy z Voltaren MAX do 12h TM wylosowali: Karolina Zi tek, Wac aw Ka u a, Marzena Kopyç, Kordian Bary a, Jakub Kapusta, Mi osz Kaptek, Kamil Buzicz, El bieta Sorboniak Nagrody mo na odebraç w redakcji Al. NMP 51 w godzinach kg

11 CZ STOCHOWY WYWIADY PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA Karate kyokushin sztukà doskonalenia samego siebie Z Marcinem Màdrym mistrzem Âlàska i bràzowym medalistà Mistrzostw Polski w karate kyokushin rozmawiamy o jego yciu, pasji i nadchodzàcej przysz oêci. Wioletta Wachol: Karate to jedna z tych dyscyplin sportowych, które nie wzbudzajà tak du ego zainteresowania jak np. pi ka no na. Dlaczego zdecydowa si Pan akurat na t form aktywnoêci? Marcin Màdry: Musz przyznaç, e w dzieciƒstwie zaczyna em w aênie od pi ki no nej. By o te p ywanie, czy biegi prze ajowe. Jednak zawsze najbardziej interesowa y mnie sporty walki. Przygod na macie zaczà em od boksu, ale koledzy o wi kszej masie cia a wybili mi to z g owy (Êmiech). Potem trafi em do mojego obecnego trenera - Zbigniewa Górki i tak ju od 8 lat trenuj pod jego okiem. W.W. Pan Zbigniew Górka jest dla Pana inspiracjà? M.M. OczywiÊcie. Autorytetem i wzorem do naêladowania pod wzgl dem sportowym. To dzi ki niemu moja pasja uros a do takich rozmiarów. W.W. Czym zatem jest dla Pana karate? M.M. Dla mnie to przede wszystkim sztuka. Wycinek sportu jest du o mniejszy ni wycinek sztuki, a nie ka dy zdaje sobie z tego spraw. Trzeba przyjêç i to zobaczyç, bo wi kszoêci ludzi karate kojarzy si z typowà bijatykà. Jest to b dne wra enie, bo na macie kszta tuje si sprawnoêç fizycznà, ale przede wszystkim si umys u, woli i charakteru. Dà y si do doskona o- Êci cia a z umys em. W.W. W takim razie jaka jest ró nica mi dzy sztukà a sportem? M.M. W sztuce dà ymy do doskona o- Êci w asnego cia a, zdrowia, wiedzy, a w sporcie dà ymy do sukcesu, do pieni dzy, do s awy. Karate ma za zadanie doskonaliç samego siebie. W.W. Czy rodzina wspiera a Pana na drodze kariery? M.M. W moim przypadku by o raczej tak, e trenowanie karate nie spotka o si z pozytywnym oddêwi kiem ze strony rodziców. Natomiast trenowaç nikt mi nie zabroni, to by a moja decyzja i realizowa em nieugi cie swoje cele. W.W. Czy wed ug Pana karate jest dobrà formà aktywnoêci fizycznej dla dzieci? M.M. Tak, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, je eli chcà podjàç si trenowania jakiejê dyscypliny albo ich rodzice do tego namawiajà, powinny spróbowaç ró nych form ruchu. Nale y pozostawiç im mo liwoêç wyboru i pozwoliç na to, aby spróbowa y ró nych dyscyplin, a nie realizowa y niespe nione marzenia rodziców. JeÊli chodzi o karate to dzieci ju w wieku od 6 lat mogà przyjêç na bezp atne pokazy i zadecydowaç, czy taka aktywnoêç mu odpowiada. W.W. Czy jest jakiê wiek graniczny, w którym nale y zaprzestaç trenowanie karate? M.M. OczywiÊcie, e jest taki wiek, jednak wszystko zale y od predyspozycji zawodnika. Np. Pawe Nastula mistrz olimpijski ma ponad 40 lat, a nadal walczy w galach KSW. Szczyt psychofizyczny zawodnika w sportach walki wynosi oko o 35 lat, ale starsi zawodnicy sà wzbogaceni o wiedz i doêwiadczenie. Powy ej 40 roku ycia taki trening i start w zawodach to du e zagro- enie dla organizmu. Tak wi c jest to wiek uwarunkowany osobniczo. W.W. A jak wyglàdajà treningi przygotowawcze do zawodów? M.M. Na samym poczàtku, jak w ka dej dyscyplinie, potrzebna jest rozgrzewka. Jest to element obowiàzkowy, poniewa karate to sport, w którym atwo o kontuzj. Sam trening karate çwiczymy 4 razy w tygodniu. Wymaga on opanowania wysokiej techniki oraz odpowiedniej taktyki. Podczas pojedynczych jednostek treningowych kszta tujemy takie zdolnoêci motoryczne jak si a, szybkoêç, wytrzyma- oêç gibkoêç, koordynacja, oczywiêcie odpowiednio dopasowane do sporów walki. W zale noêci od etapu przygotowania do zawodów, jest jeszcze trening biegowy, realizowany poza treningiem karate oraz trening typowo si owy, poniewa si a musi iêç w parze z technikà. W.W. Rywalizacja to jeden z elementów, który towarzyszy zawodnikom sportowym. Czy wyst puje równie u Was w klubie? M.M. Tak, poza klubem jesteêmy przyjació mi, ale na macie ka dy walczy o swoje. Ka dy stara si wygraç, bo taki jest cel walki. Rywalizacja, jako taka w klubie, dopiero teraz mo e mieç miejsce, bo przez poprzednie lata nigdy nie by o zawodnika, który walczy by w mojej wadze i nie spotka em si te z adnym kolegà ze swojego klubu na zawodach. W.W. A czy teraz istnieje mo liwoêç spotkania kolegów na zawodach w Pana wadze? M.M. Tak. Sà to: Bartosz Trzepizur i Wojciech Kulej. W.W. Czy zapad a Panu w pami ci jakaê szczególna sytuacja, która zdarzy a si na zawodach? M.M. Owszem. Przypomina mi si takie zdarzenie, kiedy to jeden z zawodników oêwiadczy si na nich swojej dziewczynie. Wiem, e do dziê sà razem, a dla jego ma onki karate sta o si takà inspiracjà, e sama zacz a je trenowaç. W.W. Czy dozna Pan jakiegoê urazu podczas treningów lub zawodów? M.M. Niestety tak. W zesz ym roku na zawodach mia em kontuzj. Jeszcze wtedy nie wiedzia em dok adnie, co si sta o i na ile powa ny jest uraz. Przewalczy em jeszcze par rund i zajà em II miejsce na Mistrzostwach Âlàska. Póêniej okaza o si, e by o to naderwanie wiàzad a w stawie skokowym. W.W. By a to jedyna kontuzja w Pana karierze? M.M. Jedyna tak powa na. By to moment, kiedy zaczà em zastanawiaç si nad dalszym trenowaniem, bo ta kontuzja odebra a mi mo liwoêç çwiczeƒ na kilka dobrych miesi cy. W.W. Jednak okres rekonwalescencji przebieg pomyêlnie, poniewa wróci Pan do treningów i osiàgnà imponujàce sukcesy. M.M. Ca e szcz Êcie wszystko dobrze si potoczy o i w tym roku uda o mi si zdobyç Mistrzostwo Âlàska oraz bràzowy medal na Mistrzostwach Polski. W.W. Gratuluj sukcesów i ycz kolejnych. Czy zechcia by Pan zdradziç w jaki sposób radzi Pan sobie ze stresem przed zawodami? M.M. Dzi kuj bardzo, mam nadziej, e si pojawià. Sà ró ne sposoby walki ze stresem. Ja dzieƒ przed walkà stosuj takie formy relaksacji jak wyciszenie organizmu, çwiczenia Jogi, krótka medytacja, podczas której opracowuj ca- y schemat walki. Po ustaleniu taktyki staram si nie rozproszyç, myêl tylko o zawodach. Czasem na chwil przed samymi zawodami lubi pos uchaç muzyki. W.W. Co motywuje Pana do treningów i osiàgania sukcesów? M.M. Przede wszystkim robi to dla siebie i dla swojego zdrowia, pomimo e jest to sport walki. Je eli zaczyna si jakàê aktywnoêç fizycznà to na pewnym etapie dochodzi si do takiego poziomu, na którym chcia oby si osiàgaç lepsze wyniki, wi c po tylu latach wyrzeczeƒ pracuj nad tym i chcia bym osiàgaç jak najlepsze sukcesy. Z racji tego, e dopiero niedawno pojawi si okres, w którym moja kariera si rozwija, mam jeszcze wi kszà motywacj do tego, aby bardziej si zmobilizowaç. W.W. Wspomnia Pan o wyrzeczeniach. Czy dotyczà one tak e diety? M.M. Sporty walki majà to do siebie, e dieta musi byç doêç mocno zbilansowana, wi c organizm zdecydowanie potrzebuje wi cej takich sk adników jak bia ko czy w glowodany. Na pewno trzeba zmniejszyç iloêç produktów t uszczowych i cukrów prostych w jad ospisie. Ale ta dieta jest indywidualna dla ka dego zawodnika, bo sà kategorie wagowe. W.W. W takim razie móg by Pan opisaç nam po krótce jak wyglàda Pana menu na co dzieƒ? M.M. OczywiÊcie. Na Êniadanie jadam przewa nie produkty z przetworów mlecznych - serki, twaro ki, np. z dodatkiem ry u. Lubi tak e p atki owsiane. Drugie Êniadanie to najcz Êciej owoce. Na obiadowym talerzu musi pojawiç si koniecznie mi so i du o warzyw, poniewa sà bogate w witaminy i mikroelementy. Do tego dochodzi czasem ry albo kasza. Przed treningiem jadam w glowodany szybko przyswajalne, by nie le a y na o àdku w czasie çwiczeƒ. Po çwiczeniach jadam posi ki typowo bia kowe z ma à iloêcià w glowodanów. Najcz Êciej jest to mi so bez ry u, ewentualnie warzywa. W.W. A jaka jest Pana ulubiona potrawa? M.M. To trudne pytanie. Najbardziej smakujà mi ryby i filety z kurczaka. Nie pogardz równie dobrym stejkiem (smiech) Z tych trzech sk adników najcz Êciej przyrzàdzam sobie potrawy. W.W. Sam Pan gotuje? M.M. OczywiÊcie. Pior, gotuj, sprzàtam. W.W. Czyli jest Pan singlem? M.M. Jak na razie tak. mia oêç treningi zabierajà mi du o czasu. Nie ma ludzi idealnych, chodzi o to eby idealnie do siebie pasowaç. W.W. A wyglàd zewn trzny? Blondynka? Brunetka? M.M. Aktualnie poluj na brunetk od oko o 160 cm cm wzrostu, szczup ej budowy cia a, w granicy lat, która posiada doêwiadczenie w pracach domowych (Êmiech). W.W. Jaki jest Pana znak zodiaku? M.M. Waga. W.W. A wierzy Pan w przesàdy? M.M. Absolutnie nie. Nie uzale niam swojego ycia ani swoich decyzji od tego, czy czarny kot przebiegnie mi drog. Jestem zupe nie odporny na tego typu zabobony. W.W. A w których cz stochowskich pubach, klubach mo na Pana spotkaç? M.M. Raczej w adnych. W tej chwili nie mam zbyt wiele czasu na intensywne ycie towarzyskie, poniewa zaczà si okres przygotowawczy do zawodów. W.W. Jakà ostatnio przeczyta Pan ksià k? M.M. Najbardziej lubi ksià ki psychologiczne. Ostatnia jakà przeczyta em to ycie - pi kna katastrofa. Jej autorem jest Jon Kabat-Zinn. W.W. A filmy? Lubi je Pan oglàdaç? M.M. Tak, oglàdam ich doêç sporo, W.W. Wi c jaka powinna byç Pana przysz a partnerka? M.M. Chcia bym, eby akceptowa a to, co robi i mia a tak e swoje zainteresowania, pasj. Niekoniecznie musi to byç sport. Choç powinna rozumieç korzyêci p ynàce z aktywnego trybu ycia. Wa nà cechà jest te dla mnie poczucie humoru, inteligencja i wyrozuzw aszcza w czasie mojego odpoczynku. Moim ulubionym filmem, do którego ch tnie wracam jest Buntownik z wyboru w re yserii Gusa Van Santa. W.W. W pewnym momencie ycia przychodzi pytanie co potem?. Ma Pan plany na przysz oêç po zakoƒczeniu kariery? M.M. Jest kilka Êcie ek, nad którymi si zastanawiam. Byç mo e za o kiedyê w asnà dzia alnoêç lub b d trenerem karate, ewentualnie chcia bym mieç prac paƒstwowà. Jednak na t chwil wszystkie moje myêli i ca y mój wolny czas skupiam na tym, eby trenowaç. A dopiero, kiedy ju podejm decyzj, e koƒcz trenowanie typowo pod start w zawodach to wtedy podejm decyzj, którà z tych Êcie ek podà aç. W.W. Czy obok karate istnieje równie silna dla Pana pasja? M.M. Odpoczynek po karate (Êmiech). A tak powa nie to jednà z takich rzeczy sà wycieczki górskie, poniewa jest to taka aktywnoêç fizyczna, która bardzo mnie uspokaja i wycisza oraz nape nia nieskoƒczonà mocà atrakcji wewn trznych (Êmiech). W.W. Czy mia a miejsce sytuacja, która zagra a a Pana yciu i w której zmuszony by Pan u yç swoich umiej tnoêci zwiàzanych z karate? M.M. Nie, w takich sytuacjach zdecydowanie dobrze radz sobie bez u ycia si y. Poza tym uwa am, e takie problemy mo na rozwiàzaç bez niepotrzebnej przemocy. W niebezpiecznych sytuacjach potrafi poradziç sobie bez walki. W.W. Czy sà organizowane jakieê zgrupowania karate? M.M. OczywiÊcie. Sà to obozy w sezonie wakacyjnym. Poza tym jeêdzimy do Krakowa na konsultacje kadry polskiej raz w miesiàcu, a ju nied ugo czeka nas wyjazd do Tokio na Mistrzostwa Âwiata. W.W. Czy istnieje stowarzyszenie, które pomaga w pozyskiwaniu funduszy na potrzeby Waszego klubu karate? M.M. Jak najbardziej. Pieniàdze na rozwój klubu sà niezb dne. Najwi ksze zapotrzebowanie mamy na sprz t, a potem na wyjazdy. Niestety wsparcie ze strony Urz du Miasta jest bardzo skromne otrzymujemy oko o tysi cy na wszelkie potrzeby, przy czym koszt wyjazdu jednego zawodnika np. do Tokio wynosi ko o 15 tysi cy z otych. W.W. Dzi kuj za rozmow. Imi i nazwisko: Marcin Màdry Wiek: 28 lat Wzrost: 178 cm Miejsce urodzenia: Cz stochowa Ukoƒczone szko y: Szko a Podstawowa nr 13 w Cz stochowie, Liceum w ZSE w Cz stochowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Studia Podyplomowe: Relaksacja i joga. Cz stochowski Klub Karate Kyokushin YMCA Polska Cz stochowa, Al. NMP 40/42A, tel

12 12. OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 CZ STOCHOWY OG OSZENIA ABONAMENTOWE BIURA MATERIA Y BUDOWLANE PO YCZKI - KREDYTY DERMATOLOGIA MOTORYZACJA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg AKUMULATORY DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw biorewitalizacja skóry; Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. peelingi lecznicze (Yellow peel, Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; BIURA RACHUNKOWE rumieƒ, fotoodm adzanie BLACHARSTWO DERMATOCHIRURGIA BIURO RACHUNKOWE ANIN plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion US UGI REMONTOWE ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , BUDOWNICTWO KARNISZE mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu tel , , JARKO REMONTY TANIO!!! LECZNICE DLA ZWIERZÑT malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel MEDYCYNA FINANSE T UMIKI DIETETYKA KOMISY - LOMBARDY OKNA DRZWI PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA ODZIE TRANSPORT Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzale nieƒ WOLMED LECZENIE - depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA - poalkoholowe, ponarkotykowe, polekowe PSYCHOTERAPIA - uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic Tel , Dubie 1A, gm. Szczerców, k. Be chatowa REHABILITACJA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel WAGI

13 CZ STOCHOWY OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA US UGI POGRZEBOWE O G O S Z E N I E Wójt Gminy w Poczesnej og asza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu u ytkowego na okres do trzech lat po o onego we Wrzosowej przy ul. Stra ackiej 27 z przeznaczeniem na aptek. Przedmiot przetargu Lokal u ytkowy o pow. 86,40 m 2 po o ony w m. Wrzosowa, ul. Stra acka 27 stanowiàcy w asnoêç Gminy Poczesna zapisany w KW sk adajàcy z 7 pomieszczeƒ, w tym 5 pomieszczeƒ u ytkowych, piwnica oraz WC, wyposa ony w instalacj elektrycznà, wodno-kanalizacyjnà i CO. Przedmiotowy lokal wymaga remontu. Wyposa enie lokalu w niezb dny sprz t oraz dostosowanie powierzchni podstawowej do wymogów okreêlonych w prawie farmaceutycznym najemca dokonuje we w asnym zakresie. Ewentualne nak ady poniesione przez najemc nie b dà podlegaç zwrotowi. Obcià enia nieruchomoêci brak Miesi czny czynsz wywo awczy wynosi 864 z minimalne postàpienie ustala si na kwot 10 z Czynsz p atny b dzie z góry w terminie do 10. ka dego miesiàca kalendarzowego. Czynsz podlega corocznej waloryzacji wg wskaênika wzrostu cen towarów i us ug za rok poprzedni. Czynsz za najem lokalu nie b dzie pobierany do czasu uruchomienia apteki, jednak nie d u ej ni 6 miesi cy. W przetargu mogà uczestniczyç wy acznie osoby, które w przedmiotowym lokalu uruchomià aptek. Do przetargu dopuszczone zostanà osoby, które w terminie do 17 paêdziernika 2013 r. zg oszà uczestnictwo w przetargu wraz z oêwiadczeniem, e w przedmiotowym lokalu uruchomià aptek. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urz du Gminy na jeden dzieƒ przed terminem przetargu. Przetarg odb dzie si 22 paêdziernika 2013 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urz du Gminy w Poczesnej, ul. WolnoÊci 2 pok. 31. Warunkiem przystàpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniàdzu w wysokoêci 172,80 z w terminie do 17 paêdziernika 2013 r. oraz okazanie: dowodu wp aty wadium, w przypadku osób fizycznych dowodu to samoêci, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoêci prawnej, a podlegajàcych wpisom do rejestrów aktualnego wypisu z rejestru, w aêciwych pe nomocnictw, dowodów to samoêci osób reprezentujàcych podmiot. Za dat wniesienia wadium uwa a si wp yw Êrodków pieni nych na rachunek Urz du Gminy w Poczesnej. Wadium nale y wp aciç w kasie lub na rachunek Urz du Gminy w Poczesnej Bank Spó dzielczy w Poczesnej nr Wp acone wadium ulega: przepadkowi w razie uchylenia si uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania umowy najmu w terminie ustalonym przez wynajmujàcego, zaliczeniu na poczet czynszu osobie, która przetarg wygra, zwrotom przelewem na konto osoby, która nie wygra a przetargu, po uprzednim podaniu konta. Uzasadnienie formy przetargu: forma przetargu ograniczonego ma zapewniç miejscowej ludnoêci zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w leki i artyku y medyczne (art. 9 pkt 2 uchwa y Nr 165/XVIII/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie okreêlania zasad nabywania, zbywania i obcià ania nieruchomoêci wchodzàcych w sk ad gminnego zasobu nieruchomoêci, zasad ich wydzier awiania lub najmu na okres d u szy ni trzy lata lub na czas nieokreêlony og oszonej w Dz. Urz. Woj. Âlàskiego z 2008 r. Nr 148, poz. 2814). Bli szych informacji na temat organizowanego przetargu udziela si w Urz dzie Gminy Poczesna pok. 32 lub telefonicznie wew. 44. KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: OG OSZENIA ABONAMENTOWE NAUKA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga: komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Tworzenie i obs uga sklepu internetowego; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne; Fryzjerskie; Manicure-Pedicure- Tipsy; Kelner-Kucharz-Barman; Kroju-Szycia i Modelowania; Artystycznego upinania firan; Operator wózków (uprawnienia unijne); Palacz CO; BHP; HACCP; Pomocy przedlekarskiej; Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych; J zyk niemiecki dla opiekunów; Inne. OÂWIATA , SZKOLENIA PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych; anestezjologiczne i intensywnej opieki; opieki d ugoterminowej, kardiologiczne; ratunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, dializoterapia, inne. OÂWIATA Cz stochowa ul. Faradaya 31, , WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM MIESZKANIE Sprzedam mieszkanie 50 m 2 Poznaƒ. Tel M-3, pow. 37 m 2, parter, blok, Raków, ul. Wojska Polskiego, okna PCV, adny rozk ad, Cena 107 tys. z do negocjacji. Tel SPRZEDAM DOM Dom dzielnica Stradom, przy g ównej, ruchliwej ulicy na dzia alnoêç, du a dzia ka (2125 m 2 ). Obok Wafelek, Biedronka. teren ogrodzony. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k budowlanà Stradom, ul. Kawodrzaƒska, naro na, obok nowe domy. Wszystkie media w ulicy, pow m 2, blisko przystanek autobusowy. Cena 118 tys. z. Tel WYNAJM Wynajm lokal handlowo-us ugowy lub na biuro. 40 m 2 plus piwnica, bdb lokalizacja.tel Wynajm lokal pow. 36 m 2 z zaplaczem o pow. 40 m 2 przy ul. Owsianej 25. Tu obok jest przystanek autobusowy. Jest miejsce na samochód. W lokalu mo na prowadziç dowolnà dzia alnoêç gospodarczà np. us ugi, handel, wytwórstwo itd. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) MOTORYZACJA CZ ÂCI I AKCESORIA Opony zimowe z felgami R14 185/65 do VW Passata 400 z za komplet. Tel BUDOWNICTWO 4 tregry 14 i 1 8, d ugoêç 4,80 m. Cena do uzgodnienia. Tel Szlak, ziemi czarnà ogrodowà, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowioz do klienta. Us ugi koparkà. Tel KSIÑ KI Podr cznik do j. niemieckiego Aha Neu cz Êci 2A i 2B oraz do j. angielskiego English Plus cz Êci 12 i 3. Tel WYPOSA ENIE WN TRZ Zabytkowà, sprawnà maszyn do szycia Singer z obudowà 200 z. Tel US UGI Gipsówka, malowanie, karton-gisp, monta paneli. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Naprawa telewizorów monta i ustawianie anten, dojazd do klienta. Tel FLASHGSM profesjonalny serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Cz stochowa, al. WolnoÊci 18 (w bramie). Tel , PRACA DAM PRAC Agencja Pracy Tymczasowej Fast Service -3, nr. Rejestru zatrudni pracowników do prac magazynowych w Cz stochowie przy ulicy Dzier onia. Mile widziane uprawnienia na wózki wid owe i prawo jazdy kat. B. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt pod numerem telefonu Poszukuj diagnosty samochodowego. Tel SZUKAM PRACY Zaopiekuj si starszà osobà, posiadam doêwiadczenie, referencje. Tel Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel MATRYMONIALNE Wdowiec 82-letni poêlubi kobiet, weêmie jà na utrzymanie i u niej zamieszka. Tel po Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobiet, bardzo cz tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kawaler lat 46, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn pozna panià, stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Tel M czyzna 29 lat szuka kobiety od lat w celu mi ego sp dzania czasu. Tel US UGI POGRZEBOWE

14 14. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 MOTORYZACJA CZ STOCHOWY Oferta wybrana z dnia r z BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, 2005, km, 150 KM diesel, automat, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., cz. parkowania, podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, z FORD GALAXY 1.9-TDI BEZWYPADKOWY Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom kier., komputer, podgrz. fotele, cz. deszczu, cz. parkowania, podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, z z FORD FIESTA 1.6-TDCI - ORYGINA Z NIEMIEC, 2008, km, 90 KM diesel, srebrnymetallic, 2/3 drzwi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer pierwszy w aêciciel, z z FORD MONDEO V- GHIA -IDEA Z NIEMIEC, kombi, 2003, km, 125 KM benzyna, szary, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welur., podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., podgrz. prz. szyba, pierwszy w aêciciel, FORD FOCUS 1.6-TDCI JEDEN W AÂCICIEL.Z NIEMIEC, 2005, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, kier. wielof., podgrz. przednia szyba, serwisow. w ASO, OPEL CORSA 1.7-DTI JEDEN W AÂCICIEL, 2001, km, 75 KM diesel, czarnymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, z z z PEUGEOT 206 CC V - ÂLICZNY Z NIEMIEC, kabriolet, 2004, km, 110 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, cz. deszczu pierwszy w aêciciel, RENAULT MEGANE COUPE 1.6 e JEDEN W AÂCICIEL, sportowy / coupe, 1996, km, benzyna, czarny-metallic, 2/3 drzwi, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, bezwypadkowy, gara owany RENAULT MODUS V - ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2005, km, 75 KM benzyna, fioletowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna pierwszy w aêciciel, z RENAULT SCENIC 1.9-DCI SUPER STAN Z NIEMIEC, 2002, km, 102 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy wba[ciciel, z SEAT ALTEA XL 1.9 TDI IDEA Z NIEMIEC, 2007, km, 105 KM diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z SEAT LEON 1.9-TDI ORYGINA Z NIEMIEC, 2002, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, pierwszy w aêciciel, z SUZUKI SX4 1.9 DDIS JEDEN W AÂCICIEL, Suzuki SX4, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, z TOYOTA YARIS II 1.4-D4D JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2006, km, 90 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, gara owany z z TOYOTA COROLLA 1.4 D4D tylko 82 tys. km AUTOMAT 2004 r., 90 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna pierwszy w aêciciel, z z VOLVO V TDI - JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, kombi, 2003, km, 115 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany TOYOTA RAV V VTI - IDEA Z NIEMIEC, 2004, km, 150 KM benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa pierwszy w aêciciel, FORD TRANSIT 2.2 TDCI -BEZWYPADKOWY, dostawczy do 3,5 t, 2007, km, diesel, 945 kg, liczba osi: 2, bia y, drzwi odsuwane, ABS, ASR, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy

15 CZ STOCHOWY AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA Huta Cz stochowa odpowiedzialna spo ecznie Od maja 2013 w ISD Huta Cz stochowa trwa proces restrukturyzacji zatrudnienia. Z programu dobrowolnych odejêç skorzysta o ju blisko 1200 pracowników. Huta Cz stochowa zdecydowa a si na zapewnienie odchodzàcym pracownikom d ugofalowego wsparcia. Od poczàtku wrze- Ênia wznawia swojà dzia alnoêç Punkt Konsultacyjny prowadzony na terenie Huty Cz stochowa przez konsultantów firmy BRAD Consulting. G ównym celem realizowanych dzia aƒ jest u atwienie pracownikom poruszania si po rynku pracy. W pierwszych miesiàcach dzia alnoêci Punktu Konsultacyjnego wielu pracowników uzyska o realne korzyêci, rozpocz - o poszukiwanie pracy i znalaz o zatrudnienie. Punkt cieszy si du ym zainteresowaniem, dlatego zdecydowaliêmy si kontynuowaç jego funkcjonowanie, aby nasi dotychczasowi pracownicy mieli sta y dost p do fachowej pomocy mówi wiceprezes Huty Andrzej Jakubow. W bogatej ofercie Punktu Konsultacyjnego znajdujà si, m. in.: indywidualne doradztwo w zakresie analizy potencja u zawodowego, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania ofert pracy, kontaktu z pracodawcami, mechanizmów funkcjonowania rynku pracy oraz szkolenia i warsztaty dotyczàce sposobów radzenia sobie ze zmianà, komunikacji z pracodawcami, autoprezentacji, motywacji. Konsultanci Punktu Konsultacyjnego utrzymujà i rozwijajà równie kontakty z lokalnymi przedsi biorcami, firmami szkoleniowymi i organizacjami pozarzàdowymi, aby wspieraç dzia ania odchodzàcych pracowników na wszystkich p aszczyznach. Szczególnym elementem oferty Punktu Konsultacyjnego jest tworzenie tzw. Klubów Inicjatyw. Jest to propozycja dla wszystkich osób, które cenià sobie wspó prac oraz wzajemnà wymian myêli i spostrze eƒ dotyczàcych poruszania si po rynku pracy. Dzia alnoêç Klubów Inicjatyw rozpoczyna si od warsztatów, podczas których uczestnicy b dà mogli wspólnie rozwiàzywaç konkretne wyzwania i problemy, Punkt Konsultacyjny dzia a we wrzeêniu i w paêdzierniku, w PONIEDZIA KI I WTORKI, w godzinach 08:00-15:00 na terenie Huty Cz stochowa. Konsultanci zapraszajà do wspó pracy zarówno by ych pracowników Huty, jak i wszystkie firmy i organizacje pozarzàdowe, którym bliska jest sytuacja osób w okresie zmiany pracy. Telefon: rozwinàç kompetencje autoprezentacji, rozpoczàç dzia ania zespo owe m. in. wspólne zdobywanie wiedzy, uczestnictwo w inicjatywach edukacyjnych, poszukiwanie pracy, uruchamianie w asnej firmy. W dalszych etapach uczestnicy Klubów Inicjatyw b dà spotykaç si samodzielnie i planowaç dalsze dzia- ania. Udzia w Klubach Inicjatyw, to doskona a okazja do podzielenia si swoimi doêwiadczeniami, do wymiany pomys ów odnoênie nowych mo liwoêci rozwoju zawodowego czy zdobycia nowych umiej tnoêci. Wiedza i doêwiadczenie ka dego uczestnika sà bezcenne warto podzieliç si nimi z pozosta ymi uczestnikami. Klub Inicjatyw to tak e mo liwoêç poznania innych osób cz sto o ró norodnych specjalizacjach, które mogà byç inspiracjà do dalszego dzia ania. Pami ç ofiar Sowietów 17 wrzeênia, w 74 rocznic napaêci sowieckiej na Polsk, przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu na terenie Jasnej Góry odby a si uroczystoêç upami tniajàca tamto wydarzenie. UroczystoÊci z udzia em przedstawicieli parlamentu, w adz miasta, radnych, kombatantów, uczniów cz stochowskich szkó oraz mieszkaƒców miasta rozpocz y si Mszà Âw. W Kaplicy Matki Bo ej Jasnogórskiej. Po nabo eƒstwie w intencji poleg ych, zmar ych i zamordowanych oraz tych, którzy wrócili, uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod pomnik Ofiar Golgoty Wschodu, gdzie uczczono pami ç ofiar tamtych dni. Nie wolno nam zapominaç o tej tragicznej lekcji historii. Nie wolno nam zapominaç o ofiarach tych strasznych, mrocznych czasów; ofiarach totalitaryzmu, sowieckich deportacji i zbrodni. Musimy pami taç o tych, którzy im si przeciwstawiali... tak cz sto za cen w asnego ycia - mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Po odegraniu Hymnu Paƒstwowego, Ofiary Agresji Sowieckiej uczczono minutà ciszy. Ojciec Eustachy Rakoczy odmówi modlitw w ich imieniu, po czym delegacje z o- y y kwiaty przy pomniku. Organizatorami uroczystoêci byli: Zwiàzek Sybiraków w Cz stochowie oraz Urzàd Miasta Cz stochowy. mag Na Jasnej Górze upami tniono Sybiraków O uroczystoêciach upami tniajàcych to zdarzenie rozmawiamy z Grzegorzem Lipowskim m.in. by ym wojewodà cz stochowskim i cz onkiem Zwiàzku Sybiraków. Angelika Dàbek: Obchody rocznicy najazdu ZSRR za nami, dla Pana to Êwi to ma równie osobisty wymiar? Grzegorz Lipowski: Zgadza si, zosta em zes any wraz z rodzinà jako dziecko i sp dzi em na Syberii 6,5 roku, dlatego to dla mnie szczególna rocznica. W ogóle jako Zwiàzek Sybiraków obchodziliêmy podwójny jubileusz mija 85 lat od powstania, a 25 od reaktywacji zwiàzku. A.D.:Czy mo e Pan powiedzieç wi cej o uroczystoêciach upami tniajàcych tamto zdarzenie? G.L: Wszystkie uroczystoêci odby y si na Jasnej Górze pod pomnikiem Golgoty. Rozpocz liêmy od mszy w intencji poleg ych zmar ych i tych co wrócili prowadzonej przez ks. Rakoczego i ks. gen. Rospondka b dàcego jednoczeênie kapelanem Zwiàzku. Nast pnie odby o si przejêcie pocztów sztandarowych, prezydenta miasta, m odzie y z cz stochowskich szkó mimo pogody, która nie dopisa a pojawi o si naprawd du o m odych ludzi. A.D: Nast pnie odby a si modlitwa... G.L: UroczyÊcie pomodliliêmy si przed pomnikiem Golgoty, z o yli- Êmy kwiaty. OdÊpiewaliÊmy te hymn polski oraz Marsz Mariana Jonkajtysa b dàcym naszym umownym hymnem Sybiraka. To by a pi kna uroczystoêç. Planujemy bardziej uroczyêcie obchodziç nasze Êwi to. Przed nami 75 rocznica. Angelika Dàbek

16 16. PIÑTEK-NIEDZIELA, WRZEÂNIA 2013 AKTUALNOÂCI CZ STOCHOWY Przedszkole dla dzieci z autyzmem Od wrzeênia przy Zespole Szkó Specjalnych nr 23 swojà dzia alnoêç rozpocz o przedszkole dla dzieci z autyzmem. Nowa placówka - czyli Przedszkole nr 24 powsta o z inicjatywy dyrekcji szko y i rodziców oraz dzi ki przychylnoêci w adz miasta. Przedszkole zapewnia bezp atne nauczanie, wychowanie oraz opiek dla ma ych dzieci z autyzmem- warto podkre- Êliç, e jest to pierwsza tego typu placówka w naszym mieêcie. Zaj cia odbywajà si od poniedzia ku do piàtku, przez pi ç godzin dziennie w ma ych 4 osobowych grupach. Posiadamy profesjonalnie wyposa one sale a dzi ki 15-letnim do- Êwiadczeniom i efektom w pracy z osobami z autyzmem zapewniamy naszym podopiecznym specjalistycznà terapi, ogólnie poj ty komfort i poczucie bezpieczeƒstwa. Jest to o tyle atwiejsze, e od 2 lat mamy ten pi kny budynek tu, na ul. Legionów. Troch obalamy stereotyp szko y specjalnej jako szarej i smutnej wyjaênia Hanna Iwaƒczak, jedna z nauczycielek. RzeczywiÊcie, wn trze szko y jest kolorowe i pozytywne, sale dla przedszkolaków robià wra enie. Naszym nadrz dnym celem jest przygotowanie dzieci-przedszkolaków do jak najlepszego zafunkcjonowania w przysz oêci w szkole i odnalezienia si w du ej grupie rówie- Êniczej w szko ach masowych, integracyjnych lub specjalnych. Wiado- mo, nie jest to atwe, czy te mo liwe w ka dym przypadku gdy nie ka de dziecko z autyzmem pomimo specjalistycznych oddzia ywaƒ jest w stanie dorównaç w rozwoju psychoruchowym swoim rówieênikom. W ramach wychowania przedszkolnego oferujemy ró nego rodzaju zaj cia grupowe i indywidualne np zaj cia integracji sensorycznej, zaj cia ruchu rozwijajàcego wed ug Weroniki Sherborne, zaj cia metodà Montessorii, rytmiczno-muzyczne, logopedyczne, dogoterapi. Ju nied ugo przedszkole rusza tak e z cyklem zaj ç w OÊrodku Wspomagania Rozwoju Marchewkowe pole maluchy b dà mog y obcowaç z naturà i zwierz tami, co tak e stanowi form terapii dodaje specjalistka. Aby zapisaç dziecko do przedszkola wystarczy zaêwiadczenie o zdiagnozowanym przez lekarza autyzmie, oraz orzeczenie o kszta ceniu specjalnym wydanym przez Poradni Psychologiczno-Pedagogicznà. Zainteresowanie by o ogromne na d ugo przed rozpocz ciem roku szkolnego, jednak na ten moment nie mamy wolnych miejsc w naszym przedszkolu. Generalnie mamy w planach rozszerzenie oferty przedszkolnej tak e o inne niepe nosprawnoêci w kolejnych latach. Naszà bolàczka jest na dzieƒ dzisiejszy brak placu zabaw dla naszych milusiƒskich. JesteÊmy na etapie poszukiwania sponsora aby urzeczywistniç jego powstanie dodaje Hanna Iwaƒczak. Angelika Dàbek, zdj. AD Fundacja ChrzeÊcijaƒska ADULLAM og asza wyniki zbiórki publicznej zorganizowanej i przeprowadzonej w dniach od 15 lipca 2013 roku do 15 sierpnia 2013 roku w formie rozprowadzenia zaproszeƒ informujàcych o dobrowolnych wp atach na wyodr bniony rachunek bankowy Fundacji oraz przekazywania darów rzeczowych w postaci artyku ów szkolnych, itp. Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami 12 podajemy nast pujàce dane: 1. Nazwa i siedziba przeprowadzajàcego zbiórk Fundacja ChrzeÊcijaƒska ADULLAM, Cz stochowa ul. Krakowska Nazwa organu oraz dat i numer pozwolenia Urzàd Miasta Cz stochowy Wydzia Spraw Obywatelskich dnia 18 listopada 2010 roku Numer SO Suma zebranych Êrodków finansowych 9.630,00 z (dziewi ç tysi cy szeêçset trzydzieêci z otych). Zosta y zakupione art. szkolne za àczna kwot 9.643,63 z ró nica mi dzy wp atami a wydatkami stanowi wk ad w asny Fundacji. 4. Zebranych zosta o ponad 400 kg darowizn rzeczowych artyku ów szkolnych w tym: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, papier kolorowy, kredki, flamastry, o ówki, d ugopisy, plecaki, piórniki, gumki, itp. 5. Z zakupionych i zebranych artyku ów szkolnych przygotowano 115 plecaków oraz wyposa enie do zaj ç w 4 Êwietlicach. 5. WysokoÊç kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej Fundacja nie wykazuje poniesionych kosztów (koszt w asny Fundacji i wolontariuszy).

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013 REKLAMA Napadł na strażników Strażnicy miejscy ujęli agresywnego mężczyznę, który przy ul. Mirowskiej kopał w drzwi sklepów, a podczas interwencji naruszył nietykalności cielesną strażników miejskich.

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo