Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009"

Transkrypt

1 Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od do

2 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB S.A Struktura grupy AB S.A. (oraz informacja o posiadanych przez spółkę oddziałach) Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej AB S.A. (wraz z informacją dotyczącą metody konsolidacji lub wyceny udziałów) Władze Opis oraz schemat grupy kapitałowej... 8 III) PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy Sytuacja ekonomiczna Grupy Przychody ze sprzedaży. Wynik na sprzedaży Rentowność Aktywa Kapitały i zobowiązania Płynność. Wskaźniki obrotowości Przepływy pieniężne IV) POZYCJE POZABILANSOWE V) STRUKTURA GŁÓWNYCH LOKAT I INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY VI) ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO VII) ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Spółki Ryzyko związane z silną konkurencją Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania Ryzyko zmiany stóp procentowych Ryzyko kursowe Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych odbiorców Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z zapasami i należnościami Ryzyko związane ze strukturą finansowania Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółki VIII) POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IX) PODSTAWOWE (PRODUKTY,) TOWARY I USŁUGY X) RYNKI ZBYTU Źródła zaopatrzenia w (materiały do produkcji) towary, usługi Główni odbiorcy XI) ZAWARTE UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI AB S.A Strona 2

3 XII) POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI XIII) ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE XIV) ZACIĄGNIĘTE I WYPOWIEDZIANE UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK XV) UDZIELONE POŻYCZKI XVI) UDZIELONE I OTRZYMANE PORĘCZENA I GWARANCJE XVII) OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI XVIII) OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK XIX) OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI XX) OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW XXI) OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY XXII) CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI XXIII) ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ XXIV) UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE XXV) WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA XXVI) OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA XXVII) INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY XXVIII) INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH XXIX) INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdanie finansowego Data zawarcia umowy o dokonanie badania Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Strona 3

4 I) WSTĘP Poniższe sprawozdanie Zarządu Grupy AB S.A. zostało porządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz.259). II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB S.A. 1. STRUKTURA GRUPY AB S.A. (ORAZ INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH) 1.1 Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej AB S.A. (wraz z informacją dotyczącą metody konsolidacji lub wyceny udziałów) W skład grupy kapitałowej w dniu 30 czerwca 2008 wchodziły następujące podmioty: Podmiot dominujący AB S.A. (jednostka dominująca) Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji komputerów i sprzętu elektronicznego na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Podmioty zależne Alsen Sp. z o.o. (AB S.A. jest właścicielem 408 udziałów o łącznej wartości i stanowiących 69,39% ogółu udziałów) podlega konsolidacji Spółka organizuje detaliczną sprzedaż komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach sieci franszyzowej na rynku polskim. Alsen Marketing Sp. z o.o. (AB S.A. jest właścicielem 100% akcji) podlega konsolidacji AT Computers Holding a.s. (AB S.A. jest właścicielem 100% akcji) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania podmiotami zależnymi. AT Computers a.s. (właścicielem 100% akcji jest AT Computers Holding a.s.) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji komputerów i sprzętu elektronicznego na rynku czeskim oraz rynkach zagranicznych. Strona 4

5 AT Compus s.r.o. (właścicielem 100% akcji jest AT Computers Holding a.s.) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie montażu komputerów z gotowych podzespołów. Gotowe produkty są następnie odsprzedawane do spółek dystrybucyjnych, które dokonują dalszej odsprzedaży. Comfor Stores a.s. (właścicielem 100% akcji jest AT Computers Holding a.s.) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego komputerami i materiałami elektronicznymi. AT Computer s.r.l. (właścicielem 100% akcji jest AT Computers Holding a.s.) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji komputerów i sprzętu elektronicznego na rynku słowackim. 1.2 Władze Podmiot dominujący: AB S.A. W skład Zarządu AB S.A. w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili: Andrzej Przybyło Prezes Zarządu Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Zbigniew Mądry Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy W trakcie trwania okresu sprawozdawczego z zajmowanego stanowiska zrezygnował Piotr Nowjalis, pełniący dotychczas funkcję Dyrektora Finansowego. Na stanowisku zastąpił go Grzegorz Ochędzan. Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej AB S.A. na dzień 30 czerwca 2009 wchodzili: Iwona Przybyło Jacek Łapiński Jan Łapiński Andrzej Bator Katarzyna Jażdrzyk Radosław Kiełbasiński W trakcie roku obrotowego z Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Kazimierz Przybyło, a powołany został Pana Jan Łapiński. Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. Strona 5

6 Podmioty zależne Alsen Sp. z o.o. KRS nr: siedziba: ul Mikołowska 150, Katowice W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Janusz Zdebel Prezes Zarządu Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili: Andrzej Przybyło Zbigniew Mądry Radosław Zaniewski Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. Alsen Marketing Sp. z o.o. KRS nr: ; siedziba: ul Mikołowska 150, Katowice W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Zbigniew Mądry Prezes Zarządu Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. AT Computers Holding a.s. Numer wpisu do rejestru: ; siedziba: Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská 1970/56 W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Aleš Kilnar - Prezes Zarządu Zbigniew Mądry Grzegorz Ochędzan W trakcie trwania okresu sprawozdawczego z zajmowanego stanowiska zrezygnował Piotr Nowjalis, pełniący dotychczas funkcję Dyrektora Finansowego. Na stanowisku zastąpił go Grzegorz Ochędzan. Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2009 wchodzili: Strona 6

7 Andrzej Przybyło Przewodniczący Rafał Albin Krzysztof Kucharski W trakcie roku obrotowego z Rady Nadzorczej odszedł Pan Dariusz Rochman, a powołany został Pana Rafał Albin. Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. AT Computers a.s. Numer wpisu do rejestru: siedziba: Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská 1970/56 W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Aleš Kilnar - Prezes Zarządu Petr Vaněk - Wiceprezes Rostislav Vybíral Członek Zarządu Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili: Zbigniew Mądry (Przewodniczący) Grzegorz Ochędzan Radka Čichoňová Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. AT Compus s.r.o. Numer wpisu do rejestru: siedziba: Ostrava, Slezská Ostrava, Uhlířská 1064 W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Tomáš Gelnar Aleš Kilnar Comfort Stores a.s. Numer wpisu do rejestru: siedziba: Brno, Komín, Běly Pažoutové 742/1 W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Stanislav Heža Prezes Zarządu Martin Wanke Członek Zarządu Strona 7

8 Aleš Kilnar Członek Zarządu Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili: Zbigniew Mądry Przewodniczący Mojmír Klas Grzegorz Ochędzan Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. AT Computer s.r.l. Numer wpisu do rejestru: siedziba: Internátna ul, Unimoblok HŽilina) W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Aleš Kilnar Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. 1.3 Opis oraz schemat grupy kapitałowej W roku obrotowym 2007/2008 AB S.A. przeprowadziła i z sukcesem zakończyła akwizycję grupy przedsiębiorstw działających w branży dystrybucji IT na ryku czeskim i słowackim. Spółka zakupiła 100% akcji AT Computers Holding a.s. W drugim kwartale 2008 AB S.A. powiększyła również swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce zależnej Alsen Sp. z o.o. Na dzień bilansowy niniejszego raportu Spółka jest właścicielem 408 udziałów o łącznej wartości PLN stanowiących 69,39% udziałów Alsen Sp. z o.o. Przed zmianą własnością Spółki było 348 udziałów stanowiących 59,18% ogółu udziałów Alsen Sp. z o.o. W roku obrotowym AB S.A. nabyła udziały w spółce Alsen Marketing Sp. z o.o. stając się jej 100 % właścicielem. Strona 8

9 AB S.A. Alsen Sp. z o.o. 69,39% Alsen Marketing Sp. z o.o. 100% AT Computers Holding a.s. 100% AT Computers a.s. 100% AT Computer s.r.l 100% Comfor Stores a.s. 100% AT Compus s.r.o 100% III) PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE 1. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY W obecnej sytuacji Grupa działa w warunkach występowania światowego kryzysu finansowego, a w jego konsekwencji pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach ościennych, konsekwencją czego dla poszczególnych podmiotów Grupy jest: - zwiększone zagrożenie zmniejszenia popytu na sprzedawane towary, - zwiększone ryzyko wyższych kosztów finansowania zewnętrznego, - spowodowane dużą zmiennością na rynkach walutowych, zwiększone ryzyko walutowe. W okresie objętym raportem Zarząd AB S.A. podjął szereg działań mających na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do zmniejszonego popytu spowodowanego recesją globalną. W tym celu zaostrzona została dyscyplina kosztowa, tak aby w ten sposób zniwelować niekorzystne efekty, potencjalnego spadku poziomów sprzedaży, jednocześnie nie tracąc wysokiej sprawności operacyjnej. Spółka koncentrowała się także na kontynuowaniu integracji organizacyjnej z przejętymi w drugiej połowie roku 2007 spółkami czeskimi i słowacką działającymi w ramach AT Computers Holding. Dalszy rozwój Grupy oraz zwiększanie efektywności jej działania będzie realizowany przez: - kontynuację procesu ujednolicenia oferty produktowej celem maksymalizacji uzyskiwanych marż oraz dalszego umocnienia pozycji rynkowej oraz ugruntowanie Grupy AB jako lidera w rynku dystrybucji w rejonie państw Polska, Czechy, Słowacja; Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 9

10 - kontynuację procesów konsolidacji organizacyjnej Grupy w celu obniżenia ponoszonych kosztów operacyjnych; - podniesienie sprawności logistycznej Spółek wchodzących w skład Grupy w tym poprzez inwestycje w infrastrukturę logistyczną w poszczególnych przedsiębiorstwach. 2. SYTUACJA EKONOMICZNA GRUPY Grupa AB S.A. jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. Fakt ów znajduje potwierdzenie zarówno w wielkości zrealizowanych przychodów ze sprzedaży jak również zyskowności uzyskanej przez Grupę. Podobnie jak w przypadku jednostkowych wyników AB S.A., czynnikami o znaczeniu kluczowym dla sytuacji ekonomicznej Grupy są: wzrost przychodów ze sprzedaży wzrost zyskowności przedsiębiorstwa, zarówno na poziomie wyniku na działalności operacyjnej jak i zysku netto zmniejszanie się relacji ponoszonych przez Spółkę kosztów operacyjnych do generowanych przychodów ze sprzedaży 2.1 Przychody ze sprzedaży. Wynik na sprzedaży W roku obrotowym Grupa AB S.A. po raz kolejny odnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Grupa powiększyła obroty o 20,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i o 106,5 % na przestrzeni dwóch poprzednich porównywalnych okresów. Wedle opinii Zarządu jest to efekt powiększenia udziału w rynku przypadającego spółkom Grupy. Przychody Grupy w okresie od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2009 wyniosły tys. PLN z czego 95,6% stanowiły przychody ze sprzedaży towarów. Pozostałą część osiągniętych obrotów stanowiły przychody ze sprzedaży produktów. Na uwagę zasługuje fakt, że dynamika przychodów została osiągnięta przy jednoczesnym niższym wzroście kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (16,2%), co jednocześnie przekłada się na wyraźną poprawę wyniku brutto na sprzedaży, który wzrósł w aż o 103,2 % do kwoty tys. PLN. Jeszcze wyższą dynamikę wzrostu udało się uzyskać w zakresie zysku netto na sprzedaży, gdzie Grupa może pochwalić się wzrostem na poziomie 143,3 % w stosunku do wartości osiągniętej w roku poprzednim. Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej wzrósł w 2008/9 roku do kwoty tys. PLN w stosunku do tys. PLN wykazanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Dynamika kosztów operacyjnych wyniosła dla okresu sprawozdawczego 17,9% i jest znacznie niższa od prezentowanej na koniec poprzedzającego okresu obrotowego (76,8,%). Strona 10

11 Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży tys. PLN /7 2007/8 2008/9 tys. PLN /7 2007/8 2008/9 tys. PLN Zysk netto na sprzedaży /7 2007/8 2008/9 tys. PLN Koszty operacyjne /7 2007/8 2008/9 Poniesione skonsolidowane koszty operacyjne stanowiły 3,81% uzyskanych przychodów ze sprzedaży Grupy. Jednocześnie w przypadku spółki matki wartości tego wskaźnika kształtowały się odpowiednio: 2,51% /7; 2,46% /8 i 2,29% w 2008/9. Wskaźnik SGA jest jednym z najczęściej używanych branżowo mierników efektywności operacyjnej, zaś jego poziom uzyskany przez Grupę AB, a w szczególności Spółkę matkę stawia ją w rzędzie najbardziej efektywnych podmiotów swojej branży. Zarząd ocenia, że w wyniku wykorzystania efektu synergii w kolejnych latach wielkość SGA powinna zostać jeszcze zmniejszona. Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 11

12 Struktura kosztów 100% 80% % % % 0% 2006/7 2007/8 2008/9 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% SGA 3,81% 2,64% 2,51% 2006/7 2007/8 2008/9 W ramach poniesionych kosztów operacyjnych 82,1% stanowiły koszty sprzedaży (w porównaniu do 78,8 % w okresie porównywalnym). Według opinii ii Zarządu w kolejnych latach Grupa powinna jeszcze zmniejszyć obciążenie kosztami ogólnego zarządu. Co oznacza, że Grupa nadal realizuje korzyści skali wynikające ze wzrostu obrotów, jednocześnie nie zwiększając poziomu wydatków stałych związanych z utrzymaniem infrastruktury. 2.2 Rentowność W okresie obrotowym będącym przedmiotem raportu Grupa AB uzyskała następujące poziomy wskaźników rentowności: rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży netto: 4,0% rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 2,7% rentowność na poziomie zysku brutto: 1,3% rentowność ość na poziomie zysku netto: 1,0% Z uwagi na konieczność finansowania części działalności operacyjnej Grupy środkami zewnętrznymi znaczący udział w strukturze poniesionych kosztów odnotowały koszty finansowe spośród których zapłacone odsetki stanowiły: 30% ogółu poniesionych kosztów finansowych. Jednym z podstawowych celów stojących przed Grupą AB w przyszłości jest zmniejszenie obciążeń związanych z zobowiązaniami odsetkowymi poprzez renegocjacje niektórych kontraktów z dostawcami jak również położenie nacisku na optymalne wykorzystanie dostępnej poszczególnym Spółkom Grupy struktury finansowania działalności operacyjnej kredytem kupieckim. Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 12

13 Rentowność działalności operacyjnej Rentowność sprzedaży netto 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1,34% 0,87% 2,71% 1,00% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 0,74% 0,60% 0,95% 2006/7 2007/8 2008/9 2006/7 2007/8 2008/9 W okresie objętym raportem Grupa uzyskała wskaźniki rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie: 10,22 % (wzrost o 44% do ubiegłego okresu), zaś wskaźnik rentowności aktywów (ROA) uplasował się na poziomie: 4,,01%(w porównaniu do 2,29% w okresie porównywalnym). ROA ROE 4,00% 14,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 3,25% 1,20% 3,56% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 12,90% 7,08% 10,22% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 2006/7 2007/8 2008/9 2006/7 2007/8 2008/9 2.3 Aktywa Grupa AB prezentuje strukturę aktywów charakterystyczną dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność dystrybucyjną. Najbardziej znaczącym składnikiem majątku Grupy stanowią aktywa obrotowe (75,5%). Aktywa trwałe Grupy stanowią 24,5% majątku. Dominującą pozycją są wśród nich rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 13,3% aktywów ogółem, których wzrost jest efektem prowadzonej polityki inwestycyjnej (rozbudowa infrastruktury logistycznej). Jednocześnie należy zauważyć, że została zachowana złota reguła definiująca sfinansowanie części trwałej majątku kapitałami własnymi. Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 13

14 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Aktywa Aktywa trwałe tys. PLN Aktywa obrotowe Struktura aktywów 100% 9,8% 9,6% 90% 19,0% 24,5% 80% 70% Aktywa trwałe 60% 50% 90,2% 90,4% 40% 81,0% 75,5% Aktywa obrotowe 30% 20% 10% 0% Analizując sytuację majątku obrotowego, na uwagę zasługuje znaczące zmiany jego struktury, wyrażone głównie poprzez spadek udziału zapasów oraz wzrost wartości należności krótkoterminowych. Procentowy udziału zapasów w strukturze majątku obrotowego spadł z 50,3% % w dniu do 40,5% 40 w okresie bieżącym. Należy przy tym pamiętać, że na zapas towarów utrzymywany przez poszczególne przedsiębiorstwa składają się z reguły pozycje rotujące około 30 dni zaś utrzymanie rotacji zapasów na poziomie minimalnym jest jednym z podstawowych celów zarządzania zarówno zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym w Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , 895 Katowice: tel. ( ) , fax ( ) Warszawa: tel. ( ) , fax ( ) Strona 14

15 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Grupie. Udział należności wzrósł wz z 44,8% do 55,9% w porównywanych okresach. Jednocześnie niższy udział w strukturze majątku obrotowego stanowią stanowią inwestycje krótkoterminowe (3,1% (3 vs 4,4% % w okresie porównywalnym). porównywalny Majątek obrotowy Środki pieniężne i inne kr. aktywa finansowe tys. PLN Należności Pozostałe aktywa Zapasy Struktura majątku obrotowego 100% 90% 9,2% 0,3% 2,4% 0,3% 4,4% 0,2% 53,5% 45,1% 80% 70% 49,5% 3,1% 0,6% 55,9% 60% Pozostałe aktywa 50% 40% Należności 30% 20% Środki pieniężne i inne kr. aktywa finansowe 41,1% 43,9% 50,3% 40,5% Zapasy 10% 0% Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , 895 Katowice: tel. ( ) , fax ( ) Warszawa: tel. ( ) , fax ( ) Strona 15

16 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2.4 Kapitały i zobowiązania W zakresie struktury pasywów na koniec roku raportowanego okresu obrotowego Grupa zanotowała udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku na poziomie 39,2%. 39 Kapitały stałe zaprezentowane przez Grupę stanowią 40,1% ogółu łu pasywów. Stanowią one pełne pokrycie dla majątku trwałego Grupy, finansując jednocześnie w części aktywa obrotowe. Zdecydowanie większa część aktywów obrotowych została sfinansowana przez Grupę źródłami zewnętrznymi zarówno poprzez nieoprocentowany kredyt kredyt kupiecki jak i kredyty bankowe. Łączna wartość długu bankowego zaciągniętego ętego przez Grupę AB wyniosła tys. zł. Stanowi to 18,3% 18,3 wszystkich źródeł finansowania.. Wysoki udział w pasywach Grupy stanowią zobowiązania handlowe, które na koniec roku obrotowego stanowiły aż 40,5% 40,5 ogółu pasywów. Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe tys. PLN Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , 895 Katowice: tel. ( ) , fax ( ) Warszawa: tel. ( ) , fax ( ) Strona 16

17 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Struktura zobowiązań 100% 90% 80% 70% 73,8% 64,5% 68,0% 59,9% Zobowiązania długoterminowe 60% 50% Kapitał własny 0,9% 40% 3,3% 6,9% 30% 5,3% 20% 10% Zobowiązania krótkoterminowe 20,9% 25,2% ,3% 39,2% 0% Płynność. Wskaźniki obrotowości Spółka posiada pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań bieżących. Wskaźniki płynności obliczone dla Grupy zanotowały na koniec roku obrotowego obrotowego bezpieczne wartości: 1,26 (wskaźnik bieżący) oraz 0,75 (wskaźnik płynności szybkiej). Jednocześnie Grupa prezentuje charakterystyczne dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych wartości wskaźników cyklu operacyjnego. Na cykl konwersji gotówki złożyły się: się: rotacja zapasów 26 dni, który spadł z poziomu 39 dni. Cykl należności wynosi 36 w porównaniu do 35 3 dni w ubiegłym okresie, co jest wynikiem dążenia spółek Grupy do utrzymania dynamiki sprzedaży i zwiększenia udziałów w rynku. Wydłużeniu uległ również cykl cykl regulowania zobowiązań (z 30 dni na koniec czerwca 2008 na 35 dni w 30 czerwca 2009 r.), co z kolei ma swoje źródło z wynegocjowanych dłuższych terminów płatności. W rezultacie spowodowało ujemną wartość cyklu operacyjnego na poziomie: -27 dni. Powyższe zmianyy wynikają z wdrożonych wdrożon w spółkach Grupy procedur antykryzysowych mających na celu skrócenie okresu rotacji towarów przy jednoczesnym położeniu nacisku na renegocjowanie dostępnych terminów płatności za dostarczane towary, tak aby odciążyć przedsiębiorstwa od ponoszonych wydatków wyd odsetkowych. Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , 895 Katowice: tel. ( ) , fax ( ) Warszawa: tel. ( ) , fax ( ) Strona 17

18 1,40 1,20 1,00 1,22 Dynamika wskaźników płynności 1,33 1,26 1,26 0,80 0,60 0,40 0,72 0,75 0,62 0,75 Płynność bieżąca Płynność szybka 0,20 0, Dynamika wskaźników obrotowości Dni Rotacja zapasów Rotacja należności Rotacja zobowiązań Metodologia wyliczenia wskaźników: Płynność bieżąca: Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka: (Aktywa obrotowe zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe Rotacja zapasów: (Zapasy / Przychody ze sprzedaży) x 365 Rotacja należności: (Należności / Przychody ze sprzedaży) x 365 Rotacja zobowiązań: (Zobowiązania z tytułu dostaw / Przychody ze sprzedaży) x 365 Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 18

19 2.6 Przepływy pieniężne W roku obrotowym 2008/9 wygenerowane zostały ujemne skonsolidowane przepływy środków pieniężnych w wys tys. PLN, na które złożyły się dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, oraz ujemne z działalności inwestycyjnej i finansowej. Dodatnie przepływy operacyjne wynikają głównie z wydłużenia okresu regulowania zobowiązań oraz ze znacznej poprawy w prowadzeniu gospodarki magazynowej. Jest to namacalny efekt sukcesu wdrożonej przez Zarząd strategii antyrecesyjnej. Grupa w porównaniu do okresów historycznych zdecydowanie zmniejszyła stopień finansowania swojej działalności środkami z kredytów, podejmując jednocześnie działania mające na celu ścisłą kontrolę wzrostu zapasów oraz finansowanie działalności w większym stopniu bezpłatnym kredytem kupieckim. Efekt wyraźna zmiana struktury przepływów i pojawienie się dodatnich przepływów na poziomie operacyjnym. Ujemne przepływy inwestycyjne są wynikiem kontynuowania prowadzonej rozbudowy infrastruktury logistycznej. Przepływy pieniężne Przepływy z działalności operacyjnej tys. PLN Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z dizałalności finansowej /7 2007/8 2008/9 IV) POZYCJE POZABILANSOWE USD 000 USD 000 Factoring Udzielone gwarancje Suma Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 19

20 Na dzień bilansowy w ramach prowadzonej działalności operacyjnej Grupa korzysta również dodatkowo z finansowania bieżącej działalności operacyjnej w ramach Umowy o świadczenie usług faktoringowych z firmą Coface Poland Factoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podstawowe warunki tej umowy zostały szczegółowo opisane poniżej. Łączny limit w ramach którego spółka może odsprzedawać należności od swoich odbiorców wynosi tys. PLN. W dniu 7 września 2009 roku umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Na dzień 30 czerwca 2009 saldo zobowiązań pozabilansowych z tego tytułu wyniosło łącznie 0 PLN. Na pozostałe zobowiązania pozabilansowe Grupy składa się udzielona gwarancja bankowa na kwotę tys. USD na rzecz firmy Intel. Datą wygaśnięcia gwarancji jest 22 stycznia V) STRUKTURA GŁÓWNYCH LOKAT I INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY Brak takich lokat i inwestycji. VI) ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO Grupa AB S.A. stosuje zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 lipca 2007 roku. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego VII) ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI Ryzyka na które narażona jest Grupa związane są z jej otoczeniem (ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej, ryzyko związane z silną konkurencją, zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania) oraz charakterem prowadzonej działalności (ryzyko kursowe, związane z uzależnieniem się od głównych dostawców i odbiorców, związane z sezonowością sprzedaży ryzyko związane z zapasami i należnościami, z procesem inwestycyjnym, ze strukturą akcjonariatu, utratą kluczowych pracowników Grupy, związane z postępowaniem antymonopolowym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ryzyko związane z przepisami o opłatach na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi). Znaczący wpływ na działalność Grupy ma przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna, silna konkurencja rynkowa oraz ryzyko kursowe. Wpływ poszczególnych czynników ryzyka oraz działania spółki podjęte w celu ich ograniczenia opisane są poniżej. Strona 20

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2008/2009

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2008/2009 Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 01-07-2008 do 30-06-2009 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB S.A... 4 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

2. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

2. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. UCHWAŁA NR 13/2010 Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statut Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 AB S.A. SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB S.A...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2011. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011

UCHWAŁA NR 3/2011. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011 UCHWAŁA NR 3/2011 Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010/2011 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2009 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2009 30 CZERWCA 2009 Wrocław, sierpień 2009 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo