Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009"

Transkrypt

1 Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od do

2 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB S.A Struktura grupy AB S.A. (oraz informacja o posiadanych przez spółkę oddziałach) Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej AB S.A. (wraz z informacją dotyczącą metody konsolidacji lub wyceny udziałów) Władze Opis oraz schemat grupy kapitałowej... 8 III) PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy Sytuacja ekonomiczna Grupy Przychody ze sprzedaży. Wynik na sprzedaży Rentowność Aktywa Kapitały i zobowiązania Płynność. Wskaźniki obrotowości Przepływy pieniężne IV) POZYCJE POZABILANSOWE V) STRUKTURA GŁÓWNYCH LOKAT I INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY VI) ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO VII) ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Spółki Ryzyko związane z silną konkurencją Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania Ryzyko zmiany stóp procentowych Ryzyko kursowe Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych odbiorców Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z zapasami i należnościami Ryzyko związane ze strukturą finansowania Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółki VIII) POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IX) PODSTAWOWE (PRODUKTY,) TOWARY I USŁUGY X) RYNKI ZBYTU Źródła zaopatrzenia w (materiały do produkcji) towary, usługi Główni odbiorcy XI) ZAWARTE UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI AB S.A Strona 2

3 XII) POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI XIII) ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE XIV) ZACIĄGNIĘTE I WYPOWIEDZIANE UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK XV) UDZIELONE POŻYCZKI XVI) UDZIELONE I OTRZYMANE PORĘCZENA I GWARANCJE XVII) OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI XVIII) OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK XIX) OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI XX) OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW XXI) OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY XXII) CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI XXIII) ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ XXIV) UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE XXV) WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA XXVI) OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA XXVII) INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY XXVIII) INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH XXIX) INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdanie finansowego Data zawarcia umowy o dokonanie badania Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Strona 3

4 I) WSTĘP Poniższe sprawozdanie Zarządu Grupy AB S.A. zostało porządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz.259). II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB S.A. 1. STRUKTURA GRUPY AB S.A. (ORAZ INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH) 1.1 Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej AB S.A. (wraz z informacją dotyczącą metody konsolidacji lub wyceny udziałów) W skład grupy kapitałowej w dniu 30 czerwca 2008 wchodziły następujące podmioty: Podmiot dominujący AB S.A. (jednostka dominująca) Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji komputerów i sprzętu elektronicznego na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Podmioty zależne Alsen Sp. z o.o. (AB S.A. jest właścicielem 408 udziałów o łącznej wartości i stanowiących 69,39% ogółu udziałów) podlega konsolidacji Spółka organizuje detaliczną sprzedaż komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach sieci franszyzowej na rynku polskim. Alsen Marketing Sp. z o.o. (AB S.A. jest właścicielem 100% akcji) podlega konsolidacji AT Computers Holding a.s. (AB S.A. jest właścicielem 100% akcji) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania podmiotami zależnymi. AT Computers a.s. (właścicielem 100% akcji jest AT Computers Holding a.s.) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji komputerów i sprzętu elektronicznego na rynku czeskim oraz rynkach zagranicznych. Strona 4

5 AT Compus s.r.o. (właścicielem 100% akcji jest AT Computers Holding a.s.) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie montażu komputerów z gotowych podzespołów. Gotowe produkty są następnie odsprzedawane do spółek dystrybucyjnych, które dokonują dalszej odsprzedaży. Comfor Stores a.s. (właścicielem 100% akcji jest AT Computers Holding a.s.) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego komputerami i materiałami elektronicznymi. AT Computer s.r.l. (właścicielem 100% akcji jest AT Computers Holding a.s.) podlega konsolidacji Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji komputerów i sprzętu elektronicznego na rynku słowackim. 1.2 Władze Podmiot dominujący: AB S.A. W skład Zarządu AB S.A. w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili: Andrzej Przybyło Prezes Zarządu Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Zbigniew Mądry Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy W trakcie trwania okresu sprawozdawczego z zajmowanego stanowiska zrezygnował Piotr Nowjalis, pełniący dotychczas funkcję Dyrektora Finansowego. Na stanowisku zastąpił go Grzegorz Ochędzan. Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej AB S.A. na dzień 30 czerwca 2009 wchodzili: Iwona Przybyło Jacek Łapiński Jan Łapiński Andrzej Bator Katarzyna Jażdrzyk Radosław Kiełbasiński W trakcie roku obrotowego z Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Kazimierz Przybyło, a powołany został Pana Jan Łapiński. Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. Strona 5

6 Podmioty zależne Alsen Sp. z o.o. KRS nr: siedziba: ul Mikołowska 150, Katowice W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Janusz Zdebel Prezes Zarządu Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili: Andrzej Przybyło Zbigniew Mądry Radosław Zaniewski Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. Alsen Marketing Sp. z o.o. KRS nr: ; siedziba: ul Mikołowska 150, Katowice W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Zbigniew Mądry Prezes Zarządu Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. AT Computers Holding a.s. Numer wpisu do rejestru: ; siedziba: Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská 1970/56 W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Aleš Kilnar - Prezes Zarządu Zbigniew Mądry Grzegorz Ochędzan W trakcie trwania okresu sprawozdawczego z zajmowanego stanowiska zrezygnował Piotr Nowjalis, pełniący dotychczas funkcję Dyrektora Finansowego. Na stanowisku zastąpił go Grzegorz Ochędzan. Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2009 wchodzili: Strona 6

7 Andrzej Przybyło Przewodniczący Rafał Albin Krzysztof Kucharski W trakcie roku obrotowego z Rady Nadzorczej odszedł Pan Dariusz Rochman, a powołany został Pana Rafał Albin. Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. AT Computers a.s. Numer wpisu do rejestru: siedziba: Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská 1970/56 W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Aleš Kilnar - Prezes Zarządu Petr Vaněk - Wiceprezes Rostislav Vybíral Członek Zarządu Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili: Zbigniew Mądry (Przewodniczący) Grzegorz Ochędzan Radka Čichoňová Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. AT Compus s.r.o. Numer wpisu do rejestru: siedziba: Ostrava, Slezská Ostrava, Uhlířská 1064 W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Tomáš Gelnar Aleš Kilnar Comfort Stores a.s. Numer wpisu do rejestru: siedziba: Brno, Komín, Běly Pažoutové 742/1 W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Stanislav Heža Prezes Zarządu Martin Wanke Członek Zarządu Strona 7

8 Aleš Kilnar Członek Zarządu Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. W skład Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2009 wchodzili: Zbigniew Mądry Przewodniczący Mojmír Klas Grzegorz Ochędzan Skład Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. AT Computer s.r.l. Numer wpisu do rejestru: siedziba: Internátna ul, Unimoblok HŽilina) W skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodził: Aleš Kilnar Skład Zarządu pozostaje niezmieniony w dniu publikacji niniejszego sprawozdania. 1.3 Opis oraz schemat grupy kapitałowej W roku obrotowym 2007/2008 AB S.A. przeprowadziła i z sukcesem zakończyła akwizycję grupy przedsiębiorstw działających w branży dystrybucji IT na ryku czeskim i słowackim. Spółka zakupiła 100% akcji AT Computers Holding a.s. W drugim kwartale 2008 AB S.A. powiększyła również swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce zależnej Alsen Sp. z o.o. Na dzień bilansowy niniejszego raportu Spółka jest właścicielem 408 udziałów o łącznej wartości PLN stanowiących 69,39% udziałów Alsen Sp. z o.o. Przed zmianą własnością Spółki było 348 udziałów stanowiących 59,18% ogółu udziałów Alsen Sp. z o.o. W roku obrotowym AB S.A. nabyła udziały w spółce Alsen Marketing Sp. z o.o. stając się jej 100 % właścicielem. Strona 8

9 AB S.A. Alsen Sp. z o.o. 69,39% Alsen Marketing Sp. z o.o. 100% AT Computers Holding a.s. 100% AT Computers a.s. 100% AT Computer s.r.l 100% Comfor Stores a.s. 100% AT Compus s.r.o 100% III) PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE 1. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY W obecnej sytuacji Grupa działa w warunkach występowania światowego kryzysu finansowego, a w jego konsekwencji pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach ościennych, konsekwencją czego dla poszczególnych podmiotów Grupy jest: - zwiększone zagrożenie zmniejszenia popytu na sprzedawane towary, - zwiększone ryzyko wyższych kosztów finansowania zewnętrznego, - spowodowane dużą zmiennością na rynkach walutowych, zwiększone ryzyko walutowe. W okresie objętym raportem Zarząd AB S.A. podjął szereg działań mających na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do zmniejszonego popytu spowodowanego recesją globalną. W tym celu zaostrzona została dyscyplina kosztowa, tak aby w ten sposób zniwelować niekorzystne efekty, potencjalnego spadku poziomów sprzedaży, jednocześnie nie tracąc wysokiej sprawności operacyjnej. Spółka koncentrowała się także na kontynuowaniu integracji organizacyjnej z przejętymi w drugiej połowie roku 2007 spółkami czeskimi i słowacką działającymi w ramach AT Computers Holding. Dalszy rozwój Grupy oraz zwiększanie efektywności jej działania będzie realizowany przez: - kontynuację procesu ujednolicenia oferty produktowej celem maksymalizacji uzyskiwanych marż oraz dalszego umocnienia pozycji rynkowej oraz ugruntowanie Grupy AB jako lidera w rynku dystrybucji w rejonie państw Polska, Czechy, Słowacja; Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 9

10 - kontynuację procesów konsolidacji organizacyjnej Grupy w celu obniżenia ponoszonych kosztów operacyjnych; - podniesienie sprawności logistycznej Spółek wchodzących w skład Grupy w tym poprzez inwestycje w infrastrukturę logistyczną w poszczególnych przedsiębiorstwach. 2. SYTUACJA EKONOMICZNA GRUPY Grupa AB S.A. jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. Fakt ów znajduje potwierdzenie zarówno w wielkości zrealizowanych przychodów ze sprzedaży jak również zyskowności uzyskanej przez Grupę. Podobnie jak w przypadku jednostkowych wyników AB S.A., czynnikami o znaczeniu kluczowym dla sytuacji ekonomicznej Grupy są: wzrost przychodów ze sprzedaży wzrost zyskowności przedsiębiorstwa, zarówno na poziomie wyniku na działalności operacyjnej jak i zysku netto zmniejszanie się relacji ponoszonych przez Spółkę kosztów operacyjnych do generowanych przychodów ze sprzedaży 2.1 Przychody ze sprzedaży. Wynik na sprzedaży W roku obrotowym Grupa AB S.A. po raz kolejny odnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Grupa powiększyła obroty o 20,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i o 106,5 % na przestrzeni dwóch poprzednich porównywalnych okresów. Wedle opinii Zarządu jest to efekt powiększenia udziału w rynku przypadającego spółkom Grupy. Przychody Grupy w okresie od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2009 wyniosły tys. PLN z czego 95,6% stanowiły przychody ze sprzedaży towarów. Pozostałą część osiągniętych obrotów stanowiły przychody ze sprzedaży produktów. Na uwagę zasługuje fakt, że dynamika przychodów została osiągnięta przy jednoczesnym niższym wzroście kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (16,2%), co jednocześnie przekłada się na wyraźną poprawę wyniku brutto na sprzedaży, który wzrósł w aż o 103,2 % do kwoty tys. PLN. Jeszcze wyższą dynamikę wzrostu udało się uzyskać w zakresie zysku netto na sprzedaży, gdzie Grupa może pochwalić się wzrostem na poziomie 143,3 % w stosunku do wartości osiągniętej w roku poprzednim. Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej wzrósł w 2008/9 roku do kwoty tys. PLN w stosunku do tys. PLN wykazanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Dynamika kosztów operacyjnych wyniosła dla okresu sprawozdawczego 17,9% i jest znacznie niższa od prezentowanej na koniec poprzedzającego okresu obrotowego (76,8,%). Strona 10

11 Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży tys. PLN /7 2007/8 2008/9 tys. PLN /7 2007/8 2008/9 tys. PLN Zysk netto na sprzedaży /7 2007/8 2008/9 tys. PLN Koszty operacyjne /7 2007/8 2008/9 Poniesione skonsolidowane koszty operacyjne stanowiły 3,81% uzyskanych przychodów ze sprzedaży Grupy. Jednocześnie w przypadku spółki matki wartości tego wskaźnika kształtowały się odpowiednio: 2,51% /7; 2,46% /8 i 2,29% w 2008/9. Wskaźnik SGA jest jednym z najczęściej używanych branżowo mierników efektywności operacyjnej, zaś jego poziom uzyskany przez Grupę AB, a w szczególności Spółkę matkę stawia ją w rzędzie najbardziej efektywnych podmiotów swojej branży. Zarząd ocenia, że w wyniku wykorzystania efektu synergii w kolejnych latach wielkość SGA powinna zostać jeszcze zmniejszona. Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 11

12 Struktura kosztów 100% 80% % % % 0% 2006/7 2007/8 2008/9 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% SGA 3,81% 2,64% 2,51% 2006/7 2007/8 2008/9 W ramach poniesionych kosztów operacyjnych 82,1% stanowiły koszty sprzedaży (w porównaniu do 78,8 % w okresie porównywalnym). Według opinii ii Zarządu w kolejnych latach Grupa powinna jeszcze zmniejszyć obciążenie kosztami ogólnego zarządu. Co oznacza, że Grupa nadal realizuje korzyści skali wynikające ze wzrostu obrotów, jednocześnie nie zwiększając poziomu wydatków stałych związanych z utrzymaniem infrastruktury. 2.2 Rentowność W okresie obrotowym będącym przedmiotem raportu Grupa AB uzyskała następujące poziomy wskaźników rentowności: rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży netto: 4,0% rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 2,7% rentowność na poziomie zysku brutto: 1,3% rentowność ość na poziomie zysku netto: 1,0% Z uwagi na konieczność finansowania części działalności operacyjnej Grupy środkami zewnętrznymi znaczący udział w strukturze poniesionych kosztów odnotowały koszty finansowe spośród których zapłacone odsetki stanowiły: 30% ogółu poniesionych kosztów finansowych. Jednym z podstawowych celów stojących przed Grupą AB w przyszłości jest zmniejszenie obciążeń związanych z zobowiązaniami odsetkowymi poprzez renegocjacje niektórych kontraktów z dostawcami jak również położenie nacisku na optymalne wykorzystanie dostępnej poszczególnym Spółkom Grupy struktury finansowania działalności operacyjnej kredytem kupieckim. Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 12

13 Rentowność działalności operacyjnej Rentowność sprzedaży netto 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1,34% 0,87% 2,71% 1,00% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 0,74% 0,60% 0,95% 2006/7 2007/8 2008/9 2006/7 2007/8 2008/9 W okresie objętym raportem Grupa uzyskała wskaźniki rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie: 10,22 % (wzrost o 44% do ubiegłego okresu), zaś wskaźnik rentowności aktywów (ROA) uplasował się na poziomie: 4,,01%(w porównaniu do 2,29% w okresie porównywalnym). ROA ROE 4,00% 14,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 3,25% 1,20% 3,56% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 12,90% 7,08% 10,22% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 2006/7 2007/8 2008/9 2006/7 2007/8 2008/9 2.3 Aktywa Grupa AB prezentuje strukturę aktywów charakterystyczną dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność dystrybucyjną. Najbardziej znaczącym składnikiem majątku Grupy stanowią aktywa obrotowe (75,5%). Aktywa trwałe Grupy stanowią 24,5% majątku. Dominującą pozycją są wśród nich rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 13,3% aktywów ogółem, których wzrost jest efektem prowadzonej polityki inwestycyjnej (rozbudowa infrastruktury logistycznej). Jednocześnie należy zauważyć, że została zachowana złota reguła definiująca sfinansowanie części trwałej majątku kapitałami własnymi. Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 13

14 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Aktywa Aktywa trwałe tys. PLN Aktywa obrotowe Struktura aktywów 100% 9,8% 9,6% 90% 19,0% 24,5% 80% 70% Aktywa trwałe 60% 50% 90,2% 90,4% 40% 81,0% 75,5% Aktywa obrotowe 30% 20% 10% 0% Analizując sytuację majątku obrotowego, na uwagę zasługuje znaczące zmiany jego struktury, wyrażone głównie poprzez spadek udziału zapasów oraz wzrost wartości należności krótkoterminowych. Procentowy udziału zapasów w strukturze majątku obrotowego spadł z 50,3% % w dniu do 40,5% 40 w okresie bieżącym. Należy przy tym pamiętać, że na zapas towarów utrzymywany przez poszczególne przedsiębiorstwa składają się z reguły pozycje rotujące około 30 dni zaś utrzymanie rotacji zapasów na poziomie minimalnym jest jednym z podstawowych celów zarządzania zarówno zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym w Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , 895 Katowice: tel. ( ) , fax ( ) Warszawa: tel. ( ) , fax ( ) Strona 14

15 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Grupie. Udział należności wzrósł wz z 44,8% do 55,9% w porównywanych okresach. Jednocześnie niższy udział w strukturze majątku obrotowego stanowią stanowią inwestycje krótkoterminowe (3,1% (3 vs 4,4% % w okresie porównywalnym). porównywalny Majątek obrotowy Środki pieniężne i inne kr. aktywa finansowe tys. PLN Należności Pozostałe aktywa Zapasy Struktura majątku obrotowego 100% 90% 9,2% 0,3% 2,4% 0,3% 4,4% 0,2% 53,5% 45,1% 80% 70% 49,5% 3,1% 0,6% 55,9% 60% Pozostałe aktywa 50% 40% Należności 30% 20% Środki pieniężne i inne kr. aktywa finansowe 41,1% 43,9% 50,3% 40,5% Zapasy 10% 0% Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , 895 Katowice: tel. ( ) , fax ( ) Warszawa: tel. ( ) , fax ( ) Strona 15

16 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2.4 Kapitały i zobowiązania W zakresie struktury pasywów na koniec roku raportowanego okresu obrotowego Grupa zanotowała udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku na poziomie 39,2%. 39 Kapitały stałe zaprezentowane przez Grupę stanowią 40,1% ogółu łu pasywów. Stanowią one pełne pokrycie dla majątku trwałego Grupy, finansując jednocześnie w części aktywa obrotowe. Zdecydowanie większa część aktywów obrotowych została sfinansowana przez Grupę źródłami zewnętrznymi zarówno poprzez nieoprocentowany kredyt kredyt kupiecki jak i kredyty bankowe. Łączna wartość długu bankowego zaciągniętego ętego przez Grupę AB wyniosła tys. zł. Stanowi to 18,3% 18,3 wszystkich źródeł finansowania.. Wysoki udział w pasywach Grupy stanowią zobowiązania handlowe, które na koniec roku obrotowego stanowiły aż 40,5% 40,5 ogółu pasywów. Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe tys. PLN Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , 895 Katowice: tel. ( ) , fax ( ) Warszawa: tel. ( ) , fax ( ) Strona 16

17 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Struktura zobowiązań 100% 90% 80% 70% 73,8% 64,5% 68,0% 59,9% Zobowiązania długoterminowe 60% 50% Kapitał własny 0,9% 40% 3,3% 6,9% 30% 5,3% 20% 10% Zobowiązania krótkoterminowe 20,9% 25,2% ,3% 39,2% 0% Płynność. Wskaźniki obrotowości Spółka posiada pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań bieżących. Wskaźniki płynności obliczone dla Grupy zanotowały na koniec roku obrotowego obrotowego bezpieczne wartości: 1,26 (wskaźnik bieżący) oraz 0,75 (wskaźnik płynności szybkiej). Jednocześnie Grupa prezentuje charakterystyczne dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych wartości wskaźników cyklu operacyjnego. Na cykl konwersji gotówki złożyły się: się: rotacja zapasów 26 dni, który spadł z poziomu 39 dni. Cykl należności wynosi 36 w porównaniu do 35 3 dni w ubiegłym okresie, co jest wynikiem dążenia spółek Grupy do utrzymania dynamiki sprzedaży i zwiększenia udziałów w rynku. Wydłużeniu uległ również cykl cykl regulowania zobowiązań (z 30 dni na koniec czerwca 2008 na 35 dni w 30 czerwca 2009 r.), co z kolei ma swoje źródło z wynegocjowanych dłuższych terminów płatności. W rezultacie spowodowało ujemną wartość cyklu operacyjnego na poziomie: -27 dni. Powyższe zmianyy wynikają z wdrożonych wdrożon w spółkach Grupy procedur antykryzysowych mających na celu skrócenie okresu rotacji towarów przy jednoczesnym położeniu nacisku na renegocjowanie dostępnych terminów płatności za dostarczane towary, tak aby odciążyć przedsiębiorstwa od ponoszonych wydatków wyd odsetkowych. Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , 895 Katowice: tel. ( ) , fax ( ) Warszawa: tel. ( ) , fax ( ) Strona 17

18 1,40 1,20 1,00 1,22 Dynamika wskaźników płynności 1,33 1,26 1,26 0,80 0,60 0,40 0,72 0,75 0,62 0,75 Płynność bieżąca Płynność szybka 0,20 0, Dynamika wskaźników obrotowości Dni Rotacja zapasów Rotacja należności Rotacja zobowiązań Metodologia wyliczenia wskaźników: Płynność bieżąca: Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka: (Aktywa obrotowe zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe Rotacja zapasów: (Zapasy / Przychody ze sprzedaży) x 365 Rotacja należności: (Należności / Przychody ze sprzedaży) x 365 Rotacja zobowiązań: (Zobowiązania z tytułu dostaw / Przychody ze sprzedaży) x 365 Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 18

19 2.6 Przepływy pieniężne W roku obrotowym 2008/9 wygenerowane zostały ujemne skonsolidowane przepływy środków pieniężnych w wys tys. PLN, na które złożyły się dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, oraz ujemne z działalności inwestycyjnej i finansowej. Dodatnie przepływy operacyjne wynikają głównie z wydłużenia okresu regulowania zobowiązań oraz ze znacznej poprawy w prowadzeniu gospodarki magazynowej. Jest to namacalny efekt sukcesu wdrożonej przez Zarząd strategii antyrecesyjnej. Grupa w porównaniu do okresów historycznych zdecydowanie zmniejszyła stopień finansowania swojej działalności środkami z kredytów, podejmując jednocześnie działania mające na celu ścisłą kontrolę wzrostu zapasów oraz finansowanie działalności w większym stopniu bezpłatnym kredytem kupieckim. Efekt wyraźna zmiana struktury przepływów i pojawienie się dodatnich przepływów na poziomie operacyjnym. Ujemne przepływy inwestycyjne są wynikiem kontynuowania prowadzonej rozbudowy infrastruktury logistycznej. Przepływy pieniężne Przepływy z działalności operacyjnej tys. PLN Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z dizałalności finansowej /7 2007/8 2008/9 IV) POZYCJE POZABILANSOWE USD 000 USD 000 Factoring Udzielone gwarancje Suma Ul. Kościerzyńska 32, Wrocław, Tel (+48 71) , fax (+48 71) , , Katowice: tel. ( ) , fax (+48032) Warszawa: tel. ( ) , fax (+48022) Strona 19

20 Na dzień bilansowy w ramach prowadzonej działalności operacyjnej Grupa korzysta również dodatkowo z finansowania bieżącej działalności operacyjnej w ramach Umowy o świadczenie usług faktoringowych z firmą Coface Poland Factoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podstawowe warunki tej umowy zostały szczegółowo opisane poniżej. Łączny limit w ramach którego spółka może odsprzedawać należności od swoich odbiorców wynosi tys. PLN. W dniu 7 września 2009 roku umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Na dzień 30 czerwca 2009 saldo zobowiązań pozabilansowych z tego tytułu wyniosło łącznie 0 PLN. Na pozostałe zobowiązania pozabilansowe Grupy składa się udzielona gwarancja bankowa na kwotę tys. USD na rzecz firmy Intel. Datą wygaśnięcia gwarancji jest 22 stycznia V) STRUKTURA GŁÓWNYCH LOKAT I INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY Brak takich lokat i inwestycji. VI) ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO Grupa AB S.A. stosuje zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 lipca 2007 roku. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego VII) ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI Ryzyka na które narażona jest Grupa związane są z jej otoczeniem (ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej, ryzyko związane z silną konkurencją, zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania) oraz charakterem prowadzonej działalności (ryzyko kursowe, związane z uzależnieniem się od głównych dostawców i odbiorców, związane z sezonowością sprzedaży ryzyko związane z zapasami i należnościami, z procesem inwestycyjnym, ze strukturą akcjonariatu, utratą kluczowych pracowników Grupy, związane z postępowaniem antymonopolowym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ryzyko związane z przepisami o opłatach na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi). Znaczący wpływ na działalność Grupy ma przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna, silna konkurencja rynkowa oraz ryzyko kursowe. Wpływ poszczególnych czynników ryzyka oraz działania spółki podjęte w celu ich ograniczenia opisane są poniżej. Strona 20

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo