Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa Specyfikacja Techniczna"

Transkrypt

1 BETON W DESKOWANIU 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego w ramach przebudowy mostu przez rz. Czarna Hacza w m. Podwysokie Jeleniewskie w cigu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie Malesowizna Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt Zakres Robót objtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz zasad prowadzenia Robót zwizanych z wykonaniem betonów konstrukcyjnych dla drogowych obiektów inynierskich. ST dotyczy wszystkich czynnoci umoliwiajcych i majcych na celu wykonanie Robót zwizanych z: wykonaniem i transportem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowa i niezbdnych rusztowa, układaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej, pielgnacj betonu Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne z obowizujcymi odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w ST D.M "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniej: Beton zwykły - beton o gstoci powyej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed zwizaniem betonu Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. Nasikliwo betonu - stosunek masy wody, któr zdolny jest wchłon beton do jego masy w stanie suchym Stopie wodoszczelnoci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujcy beton pod wzgldem przepuszczalnoci wody. Liczba po literze W oznacza dziesiciokrotn warto cinienia wody w MPa, działajcego na próbki betonowe Stopie mrozoodpornoci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujcy beton pod wzgldem jego odpornoci na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczb cykli zamraania i odmraania próbek betonowych przy której ubytek masy jest mniejszy ni 2 % Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30 ) klasyfikujcy beton pod wzgldem jego wytrzymałoci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało gwarantowan R G b w MPa Wytrzymało gwarantowana betonu na ciskanie R G b wytrzymało zapewniona z 95% prawdopodobiestwem, uzyskana w wyniku badania na ciskanie kostek szeciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B Ogólne wymagania dotyczce Robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako materiałów i wykonywanych Robót oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczce Robót podano w ST D.M "Wymagania Ogólne". 94

2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.M Wymagania ogólne pkt. 2. Wymagania dotyczce jakoci mieszanki betonowej reguluj postanowienia odpowiednich polskich norm i Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie Składniki mieszanki betonowej Cement - wymagania i badania Cement pochodzcy z kadej dostawy musi spełnia wymagania zawarte w PN-B Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: dla betonu klasy B30 klasy 42,5 NA, Do kadej partii dostarczonego cementu musi by dołczone wiadectwo jakoci (atest) wraz z wynikami bada z uwzgldnieniem wymaga. Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie. Cement pochodzcy z kadej dostawy musi by poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN- EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeeli nie ma pewnoci, e dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega nastpujcym badaniom: oznaczenie czasu wizania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997; oznaczenie zmiany objtoci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997, sprawdzenie zawartoci grudek. Wyniki w/w bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejcego musz spełnia nastpujce wymagania (przy oznaczaniu czasu wizania w aparacie Vicata): pocztek wizania najwczeniej po upływie 60 min, koniec wizania najpóniej po upływie 10 godz. Przy oznaczaniu równomiernoci zmiany objtoci: wg próby Le Chateliera nie wicej ni 8mm, wg próby na plackach - normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejce - sprawdzenie zawartoci grudek (zbryle), nie dajcych si rozgnie w palcach i nie rozpadajcych si w wodzie. Nie dopuszcza si wystpowania w cemencie, wikszej ni 20% ciaru cementu iloci grudek nie dajcych si rozgnie w palcach i nie rozpadajcych si w wodzie. Grudki naley usun poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wyka niezgodno z normami, cement nie moe by uyty do betonu. Magazynowanie i okres składowania: cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknite (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urzdzenia do przeprowadzania kontroli objtoci cementu znajdujcego si w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objtoci cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewntrznych cianach). 95

3 Podłoa składów otwartych powinny by twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajce cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze. Podłogi magazynów zamknitych powinny by suche i czyste zabezpieczajce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moe by uyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu trwałoci podanego przez wytwórni, w przypadku przechowywania w składach zamknitych. Kada partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jakoci powinna by przechowywana osobno w sposób umoliwiajcy jej łatwe rozrónienie Kruszywo Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa si stałoci cech fizycznych i jednorodnoci uziarnienia pozwalajc na wykonanie partii betonu o stałej jakoci. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz by na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłou w sposób uniemoliwiajcy mieszanie si. W przypadku stosowania kruszywa pochodzcego z rónych ródeł naley spowodowa, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywa wytrzymało badan przez ciskanie w cylindrze zgodn z wymaganiami normy PN-B W kruszywie grubym nie dopuszcza si grudek gliny. W kruszywie grubym zawarto podziarna nie powinna przekracza 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by wiksze ni: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odległoci w wietle midzy prtami zbrojenia, lecymi w jednej płaszczynie prostopadłej do kierunku betonowania. Do betonów klas B 30 i wyszych naley stosowa grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Grysy powinny odpowiada nastpujcym wymaganiom: zawarto pyłów mineralnych - do 1%, zawarto ziaren nieforemnych (to jest wydłuonych płaskich ) - do 20 %, wskanik rozkruszenia: dla grysów granitowych - do 16%, dla grysów bazaltowych i innych - do 8%; nasikliwo - do 1,2%, mrozoodporno według metody bezporedniej - do 2%, mrozoodporno wg zmodyfikowanej metody bezporedniej do 10%, reaktywno alkaliczna z cementem okrelona wg PN-B nie powinna wywoływa zwikszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, zawarto zwizków siarki - do 0,1%, zawarto zanieczyszcze obcych - do 0,25%, zawarto zanieczyszcze organicznych, nie dajcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B Kruszywem drobnym powinny by piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawarto poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si mieci w granicach: do 0,25 mm %, do 0,50 mm %, do 1,00 mm %. Piasek powinien spełnia nastpujce wymagania: 96

4 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zawarto pyłów mineralnych - do 1,5%, reaktywno alkaliczna z cementem okrelona wg PN-B nie powinna wywoływa zwikszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, zawarto zwizków siarki - do 0,2%, zawarto zanieczyszcze obcych - do 0,25%, zawarto zanieczyszcze organicznych - nie dajca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B , w kruszywie drobnym nie dopuszcza si grudek gliny. Piasek pochodzcy z kadej dostawy musi by poddany badaniom niepełnym obejmujcym: oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B , oznaczenie zawartoci zanieczyszcze obcych wg PN-B , oznaczenie zawartoci grudek gliny, które oznacza si jak zawarto zanieczyszcze obcych, oznaczenie zawartoci pyłów mineralnych wg PN-B Dostawca kruszywa jest zobowizany do przekazania dla kadej partii kruszywa wyników jego pełnych bada wg PN-B oraz wyników badania specjalnego dotyczce reaktywnoci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykae niezgodno cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B , uycie takiego kruszywa moe nastpi po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Naley prowadzi biec kontrol wilgotnoci kruszywa wg PN-B dla korygowania recepty roboczej betonu Woda zarobowa - wymagania i badania Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B Jeeli wod do betonu przewiduje si czerpa z wodocigów miejskich, to woda ta nie wymaga badania Domieszki i dodatki do betonu Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzajcym, uplastyczniajcym, przypieszajcym lub opóniajcym. Dopuszcza si stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajco - uplastyczniajcych, przypieszajco - uplastyczniajcych. Domieszki do betonów mostowych musz mie aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz atest producenta Beton Beton do konstrukcji mostowych musi spełnia wymagania zestawione poniej: nasikliwo - do 5% - badanie wg PN-B-06250, mrozoodporno - ubytek masy nie wikszy od 5%, spadek wytrzymałoci na ciskanie nie wikszy ni 20% po 150 cyklach zamraania i odmraania (F150) - badanie wg PN-B-06250, wodoszczelno - wiksza od 0,8MPa (W8), wskanik wodno-cementowy - w/c - ma by mniejszy od 0,5. Skład mieszanki betonowej powinien by ustalony zgodnie z norm PN-B tak, aby przy najmniejszej iloci wody zapewni szczelne ułoenie mieszanki w wyniku zagszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany dowiadczalnie powinien odpowiada 97

5 najmniejszej jamistoci. Zawarto piasku w stosie okruchowym powinna by jak najmniejsza i jednoczenie zapewnia niezbdn urabialno przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by wiksza ni 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymaln zawarto piasku w mieszance betonowej ustala si nastpujco: z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje si kilka (3 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajcych rón, ale nie wiksz od dopuszczalnej ilo piasku, za optymaln ilo piasku przyjmuje si tak, przy której mieszanka betonowa zagszczona przez wibrowanie charakteryzuje si najwiksz mas objtociow. Warto współczynnika A do wzoru Bolomey a stosowanego do wyznaczenia wskanika w/c charakteryzujcego mieszank betonow naley wyznaczy dowiadczalnie. Współczynnik ten wyznacza si na podstawie uzyskanych wytrzymałoci betonu z mieszanek o rónych wartociach w/c (mniejszych i wikszych od wartoci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartoci wskanika w/c w mieszance mona skorzysta z wartoci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne iloci cementu w zalenoci od klasy betonu s nastpujce: 400 kg/m 3 - dla betonu klas B25 i B30, 450 kg/m 3 - dla betonu klas B35 i wyszych. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewajcej w warunkach naturalnych (rednia temperatura dobowa nie nisza ni 10ºC), redni wymagan wytrzymało na ciskanie naley okreli jako równ 1,3R b G Zawarto powietrza w mieszance betonowej badana metod cinieniow wg PN-B nie powinna przekracza: wartoci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajcych, wartoci 3,5 5,5% - dla betonu naraonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm, wartoci 4,5 6,5% - dla betonu naraonego na stały dostp wody przed zamarzniciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si podczas projektowania jej składu i nastpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si dwie metody badania: metod Ve - Be, metod stoka opadowego. Rónice pomidzy załoon konsystencj mieszanki, a kontrolowan metodami okrelonymi w PN-B , nie mog przekroczy: ± 20% wartoci wskanika Ve - Be, ± 10 mm przy pomiarze stokiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250), dokona aparatem Ve - Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si na budowie pomiar przy pomocy stoka opadowego. 3. SPRZT Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST D.M Wymagania ogólne pkt. 3. Roboty mona wykona przy uyciu dowolnego typu sprztu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si odbywa wyłcznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych). 98

6 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Do podawania mieszanek naley stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagszczania mieszanki betonowej naley stosowa wibratory z buławami o rednicy nie wikszej od 0,65 odległoci midzy prtami zbrojenia lecymi w płaszczynie poziomej, o czstotliwoci 6000 drga/min i łaty wibracyjne charakteryzujce si jednakowymi drganiami na całej długoci. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST D.M Wymagania ogólne pkt. 3. Transport mieszanki betonowej naley wykonywa przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszka ). Ilo "gruszek" naley dobra tak, aby zapewni wymagan szybko betonowania z uwzgldnieniem odległoci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej mona wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez Kierownika Projektu Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by dłuszy ni: 90 min. - przy temperaturze +15ºC, 70 min. - przy temperaturze +20ºC, 30 min. - przy temperaturze +30ºC. 5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.M Wymagania ogólne pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzgldniajcy wszystkie warunki, w jakich bd wykonywane Roboty betonowe Zalecenia ogólne Rozpoczcie Robót betoniarskich moe nastpi w oparciu o dostarczony przez Wykonawc szczegółowy program i dokumentacj technologiczn (zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru) obejmujc: wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej, kolejno i sposób betonowania, wskazanie przerw roboczych i sposobu łczenia betonu w przerwach, sposób pielgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, zestawienie koniecznych bada. Przed przystpieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowo wykonania wszystkich Robót poprzedzajcych betonowanie, a w szczególnoci: prawidłowo wykonania deskowa, rusztowa, itp., zgodno rzdnych z projektem, przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoonego w miejscu przerwy roboczej, - gotowo sprztu i urzdze do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie musz by wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B i PN-B oraz ustaw Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie. 99

7 5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa si wyłcznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który moe zapewni spełnienie danych w ST wymaga. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by dokonywane wyłcznie wagowo z dokładnoci: ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, ±3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzdzenia dozujce wod i płynne domieszki powinny by sprawdzane co najmniej raz w miesicu. Przy dozowaniu składników powinno si uwzgldnia korekt zwizan ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno odbywa si wyłcznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania naley ustali dowiadczalnie, jednak nie powinien by krótszy ni 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych naley stosowa pojemniki o konstrukcji umoliwiajcej łatwe ich oprónianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie naley zrzuca z wysokoci wikszej ni 0,75 m od powierzchni, na któr spada. W przypadku, gdy wysoko ta jest wiksza, naley mieszank podawa za pomoc rynny zsypowej (do wysokoci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoci 8,0 m) Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naley przestrzega dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgldnia nastpujce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszank betonow naley układa bezporednio z pojemnika lub rurocigu pompy, bd te za porednictwem rynny, warstwami o gruboci do 40 cm, zagszczajc wibratorami wgłbnymi; przy wykonywaniu płyt mieszank betonow naley układa bezporednio z pojemnika lub rurocigu pompy; przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa wibratory wgłbne. Przy zagszczaniu mieszanki betonowej naley stosowa nastpujce warunki: wibratory wgłbne stosowa o czstotliwoci min drga na minut, z buławami o rednicy nie wikszej ni 0,65 odległoci midzy prtami zbrojenia lecymi w płaszczynie poziomej; podczas zagszczania wibratorami wgłbnymi nie wolno dotyka zbrojenia buław wibratora; podczas zagszczania wibratorami wgłbnymi naley zagłbia buław na głboko 5 8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa buław w jednym miejscu w czasie s., po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym; kolejne miejsca zagłbienia buławy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległo ta zwykle wynosi 0,3 0,5 m, belki (łaty) wibracyjne powinny by stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzowa si jednakowymi drganiami na całej długoci; czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belk (łat) wibracyjn w jednym miejscu powinien wynosi od 30 do 60 s; zasig działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głbokoci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długoci elementu; rozstaw wibratorów naley ustali dowiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu naley sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 100

8 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mona si kierowa zasad, e powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by starannie przygotowana do połczenia betonu stwardniałego ze wieym przez usunicie z powierzchni betonu stwardniałego, lunych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilenie wod. Powysze zabiegi naley wykona bezporednio przed rozpoczciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si odby póniej ni w cigu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wysza ni 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naley unika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest take w nocy, konieczne jest wczeniejsze przygotowanie odpowiedniego owietlenia, zapewniajcego prawidłowe wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczestwa pracy Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wizaniu betonu Betonowanie konstrukcji naley wykonywa wyłcznie w temperaturach nie niszych ni plus 5ºC, zachowujc warunki umoliwiajce uzyskanie przez beton o wytrzymałoci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniciem. Uzyskanie wytrzymałoci 15 MPa powinno by zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjtkowych przypadkach dopuszcza si betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody Kierownika Projektu oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróniania betoniarki nie powinna by wysza ni 35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu naley przed rozpoczciem betonowania zabezpieczy miejsce Robót za pomoc mat lub folii Pielgnacja betonu Bezporednio po zakoczeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chronicymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyszej ni + 5ºC naley nie póniej ni po 12 godz. od zakoczenia betonowania rozpocz pielgnacj wilgotnociow betonu i prowadzi j co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob). Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyszej, beton naley polewa w cigu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastpne dni jak wyej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia wymagania normy PN-B W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałoci na ciskanie co najmniej 15 MPa Wykaczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonów obowizuj nastpujce wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musz by gładkie i równe, bez zagłbie midzy ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni; pknicia i rysy s niedopuszczalne; równo powierzchni ustroju nonego przeznaczonej pod izolacj powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłoci i wgłbienia nie powinny by wiksze ni 2mm. 101

9 Ostre krawdzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by oszlifowane. Jeeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykoczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezporednio po rozebraniu deskowa naley wszystkie wystajce nierównoci wyrówna za pomoc tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu Deskowania Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (fundamentu, podpory) naley wykona według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statycznowytrzymałociowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inspektorem Nadzoru Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na siły wywołane parciem wieej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzgldnia: szybko betonowania, sposób zagszczania, Konstrukcja deskowania powinna spełnia nastpujce warunki: zapewnia odpowiedni sztywno i niezmienno kształtu konstrukcji, zapewnia jednorodn powierzchni betonu, zapewnia odpowiedni szczelno, zapewnia łatwy ich monta i demonta oraz wielokrotno uycia, wykazywa odporno na deformacj pod wpływem warunków atmosferycznych. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakoci Robót podano w ST D.M Wymagania ogólne pkt Badania kontrolne betonu Dla okrelenia wytrzymałoci betonu wbudowanego w konstrukcj naley w trakcie betonowania pobiera próbki kontrolne w postaci kostek szeciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej ni 3. Próbki pobiera si losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nastpnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm PN-B Jeeli próbki pobrane i badane jak wyej wyka wytrzymało nisz od przewidzianej dla danej klasy betonu, naley przeprowadzi badania próbek wycitych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada bd pozytywne, to beton naley uzna za odpowiadajcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałoci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si w uzasadnionych przypadkach, za zgod Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie póniejszym, lecz nie dłuszym ni 90 dni. Dopuszcza si pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałoci betonu na ciskanie w wieku wczeniejszym od 28 dni. Dla okrelenia nasikliwoci betonu, naley pobra przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kadorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B Próbki przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-B Nasikliwo zaleca si równie bada na próbkach wycitych z konstrukcji. Dla okrelenia mrozoodpornoci betonu, naley pobra przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kadorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100mm. Próbki naley przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada w wieku 90 dni zgodnie z norm PN-B

10 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Zaleca si bada mrozoodporno na próbkach wycitych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przypieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujcych dan parti betonu moe by zmniejszona do 6, a badanie naley przeprowadzi w wieku 28 dni. Wymagany stopie wodoszczelnoci sprawdza si, pobierajc co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kadorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o gruboci nie wikszej ni 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm. Próbki przechowywa naley w warunkach laboratoryjnych i bada w wieku 28 dni wg PN-B Dopuszcza si badanie wodoszczelnoci na próbkach wycitych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowizek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm PN-B i Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników bada dotyczcych jakoci betonu i stosowanych materiałów. Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naley opracowa plan kontroli jakoci betonu dostosowany do wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinny by uwzgldnione badania przewidziane aktualn norm i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowoci zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmowa: badanie składników betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu. Zestawienie wymaganych bada wg PN-B Badania składników betonu j.w. Rodzaj badania 1) Badanie cementu - czasu wizania - stało objtoci - obecnoci grudek - wytrzymało 2) Badanie kruszywa - składu ziarnowego - kształtu ziarn - zawartoci pyłów - zawartoci zanieczyszcze Metoda badania według PN-EN j.w. PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-B-06714/12 PN-EN Termin lub czsto badania Bezporednio przed uyciem kadej dostarczonej partii - wilgotnoci j.w. 3) Badanie wody PN-B Przy rozpoczciu Robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze j.w. Badanie mieszanki betonowej 4) Badanie dodatków i domieszek PN-B i Aprobat Techniczn Urabialnoci PN-B Przy rozpoczciu Robót jw. Konsystencji j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy j.w. 103

11 Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub czsto badania na zmian robocz jw. Zawartoci powietrza j.w. j.w. Badania betonu 1) Wytrzymało na ciskanie na próbkach j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kadej partii betonu j.w. 2)Wytrzymało na ciskanie - badania nieniszczce PN-B PN-B W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w. 3) Nasikliwo PN-B Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m 3 betonu j.w. 4) Mrozoodporno j.w. j.w. j.w. 5) Przepuszczalno wody j.w. j.w Tolerancje wymiarów betonowych Tolerancje dla fundamentów: usytuowanie w planie - 2% najwikszego wymiaru, ale nie wicej ni 50mm, wymiary w planie - ±30 mm, rónice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20 mm, rónice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30 mm, rónice głbokoci - ±0,05 h i ±50 mm. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostk obmiaru jest 1 m 3 [metr szecienny] betonu. Do obliczenia iloci przedmiarowej przyjmuje si ilo betonu wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potrca si rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.M Wymagania ogólne pkt Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i ST Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentacj Projektow, Specyfikacj Techniczn oraz pisemnymi decyzjami Kierownika Projektu Odbiór robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu Podstaw odbioru Robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow i ST, inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robót. Zakres Robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu okrelaj pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakoczenia Robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczcych tych Robót zawartych w umowie. 104

12 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 9. PODSTAWA PŁATNOCI Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w ST.D.M "Wymagania ogólne" pkt Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzgldnia: zakup i dostarczenie niezbdnych czynników produkcji, wykonanie deskowania fundamentu przygotowanie i transport mieszanki, ułoenie mieszanki betonowej z zagszczeniem i pielgnacj, rozbiórk deskowa, oczyszczenie stanowiska pracy i usunicie, bdcych własnoci Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, wykonanie bada laboratoryjnych betonu 10. PRZEPISY ZWIZANE Normy 1. PN-S Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Wymagania i badania. 2. PN-S Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Projektowanie. 3. PN-B Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okrelenia. 4. PN-EN Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnoci dla cementu powszechnego uytku. 5. PN-EN Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałoci. 6. PN-EN Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 7. PN-EN Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wizania i stałoci objtoci. 8. PN-EN Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 9. PN-B Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoci. 10. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 11. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada. 12. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie czasu wizania. 13. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie iloci wody wydzielajcej si samoczynnie z mieszanki betonowej 14. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 15. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Analiza w podczerwieni. 16. PN-EN Domieszki do betonu. Metody bada. Oznaczanie umownej zawartoci suchej substancji. 17. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie zawartoci chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 18. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie zawartoci alkaliów w domieszkach. 105

13 19. PN-B Beton zwykły. 20. PN-B Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 21. PN-B Nieniszczce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradwikowa badania wytrzymałoci betonu na ciskanie. 22. PN-B Nieniszczce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałoci betonu na ciskanie za pomoc młotka Schmidta typu N. 23. PN-B Kruszywa mineralne do betonu. 24. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 25. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoci. 26. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoci zanieczyszcze obcych. 27. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci pyłów mineralnych. 28. PN-EN Badania geometrycznych właciwoci kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 29. PN-EN Badania geometrycznych właciwoci kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn. Wskanik kształtu 30. PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych właciwoci kruszyw. Oznaczanie gstoci ziarn i nasikliwoci. 31. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoci alkalicznej. 32. PN-B Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 33. PN-B Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałociowych. 34. PN-C Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozostałoci, pozostałoci po praeniu, straty przy praeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 35. PN-C-04554/02 Woda i cieki. Badania twardoci. Oznaczanie twardoci ogólnej powyej 0,337 mval/dm 3 metod wersenianow. 36. PN-C-04566/02 Woda i cieki. Badania zawartoci siarki i jej zwizków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metod kolorymetryczn z tiofluorescein z kwasem o-hydroksyrtciobenzoesowym. 37. PN-C-04566/03 Woda i cieki. Badania zawartoci siarki i jej zwizków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metod tiomerkurymetryczn. 38. PN-C-04600/00 Woda i cieki. Badania zawartoci chloru i jego zwizków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego uytecznego chloru metod miareczkow jodometryczn. 39. PN-C-04628/02 Woda i cieki. Badania zawartoci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metod kolorymetryczn z antronem. 40. PN-D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 41. PN-D Tarcica liciasta ogólnego przeznaczenia. 42. PN-D Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 106

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.02 BETON Numery pozycji CPV Betonowanie-45262300-4 Betonowanie konstrukcji-45262311-4 Betonowanie bez zbrojenia-45262350-9 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.05.01. CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 170 D - 08.05.01 CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Remont przepustu na potoku Młynne w km w Powroźniku

Specyfikacja techniczna. Remont przepustu na potoku Młynne w km w Powroźniku Specyfikacja techniczna Remont przepustu na potoku Młynne w km 0+142 w Powroźniku 1 1. Beton konstrukcyjny w szalunkach i bez szalunków (45223500-1) 1.1 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport betonowych kostek brukowych... 6

4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport betonowych kostek brukowych... 6 Remont i przebudowa boiska z trybunami przy ul. Sucharskiego w Koszalinie Etap I wykonanie oświetlenia, odwodnienia i przebudowa trybun SST 03. Betonowanie, fundamenty Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE

ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pozostałą infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1)

ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1) ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. M.13.01.01. BETON KLASY B 25 I B 30. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wyprodukowania i odbioru betonu oraz robót betonowych zwizanych z remontem mostu drogowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. M.13.03.04. PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z przebudow mostu na rzece Krzna Północna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BETON KONSTRUKCYJNY B 30, B 20 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót betonowych w ramach przebudowy mostu przez rzek Leg w m. Chełchy. 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03 ROBOTY BETONOWE Specyfikacje Techniczne 34 ST-01.03 ROBOTY BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D Umocnienie rowu

D Umocnienie rowu D.06.01.03. Umocnienie rowu 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV )

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-05 PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV 45223820-0) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE. SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z o.o

ROBOTY MUROWE. SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z o.o ) ROBOTY MUROWE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla zadania"przebudowa zadaszenia

Bardziej szczegółowo

ST BETON KONSTRUKCYJNY I BETON NIE KONSTRUKCYJNY

ST BETON KONSTRUKCYJNY I BETON NIE KONSTRUKCYJNY ST 02.02.01. BETON KONSTRUKCYJNY I BETON NIE KONSTRUKCYJNY Strona 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...4 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej...4 1.2. Zakres stosowania ST...4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91 BETON NIEKONSTRUKCYJNY M.13.02.00 M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

4.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON

4.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON 4.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETONOWANIE ZAMAWIAJĄCY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETONOWANIE ZAMAWIAJĄCY DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.11. BETONOWANIE ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25-27, 50-375

Bardziej szczegółowo

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...8 7. OBMIAR ROBÓT...10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM GMINA NOWA RUDA Nowa Ruda, kwiecień 2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 004 BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 004 BETONOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KAZANOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 004 BETONOWE FUNDAMENTY Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców na działce nr 221/3, obręb Jadwisin, gmina Zagrodno BETONOWANIE kod CPV 45262300-4 str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.01.08 BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BETONIARSKIE B-02.01.00 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SST 1/B.01. Kod CPV FUNDAMENTY BETONOWE

SST 1/B.01. Kod CPV FUNDAMENTY BETONOWE PP INPLAST mgr in. Janusz Kołodziejczyk 31-640 Kraków, os.mistrzejowice 6/15 tel./ fax (012)645-70-94 Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych SST 1/B.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1.5 WARSTWY WYRÓWNAWCZE CPV 288142800-7 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich w związku z realizacją zadania p.n 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny etap I zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny etap I zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE KONSTRUKCJI

BETONOWANIE KONSTRUKCJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETONOWANIE (Kod CPV 45223500-1) BETONOWANIE KONSTRUKCJI (Kod CPV 45223500-1) 1 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej. ST-03. POSADZKI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 45262321-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE kod CPV: Betonowanie

BETONOWANIE kod CPV: Betonowanie 3.2.4. BETONOWANIE kod CPV: 45262300-4 Betonowanie 59 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

M M M M M M Beton podpór w elementach o grubości 60cm

M M M M M M Beton podpór w elementach o grubości 60cm PRZEBUDOWA MOSTU NA RZ. JEZIORCE SST. M.13.01.01; M.13.01.03; M.13.01.04; M.13.01.05; M.13.01.07; M.13.01.08. M.13.00.00. BETON M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY M.13.01.01. Beton fundamentów w deskowaniu

Bardziej szczegółowo

BETON KLASY PONIŻEJ B25 W DESKOWANIU

BETON KLASY PONIŻEJ B25 W DESKOWANIU M-13.02.01 117 M-13.02.01 BETON KLASY PONIŻEJ B25 W DESKOWANIU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania

Bardziej szczegółowo

ST BETON KONSTRUKCYJNY I BETON NIEKONSTRUKCYJNY

ST BETON KONSTRUKCYJNY I BETON NIEKONSTRUKCYJNY ST 02.02.01. BETON KONSTRUKCYJNY I BETON NIEKONSTRUKCYJNY Strona 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...4 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej...4 1.2. Zakres stosowania ST...4 1.3. Zakres robót objętych ST...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 110 1. WSTP D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna . ZBROJENIE BETONU STAL KLASY A-I, A-II 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z wykonaniem zbrojenia w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.02.01 - SCHODY CHODNIKOWE 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Podstawy

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a ŚCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a ŚCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.05.06a ŚCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE Ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej D-08.05.06a 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

M-13.01.02-03 BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.01.02-03 BETON KONSTRUKCYJNY M-13.01.02-03 BETON KONSTRUKCYJNY 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON KONSTRUKCYJNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON KONSTRUKCYJNY SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01.00. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego cementem. D-04.05.01.33. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV CPV 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Kod 45262300 BETONOWANIE

Kod 45262300 BETONOWANIE Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe INWEST ROL Spółka z o.o. 37 700 Przemyśl ul. Klasztorna 1, tel/fax. 016 670 38 17 NIP 795-02-00-527 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45262300 - BETONOWANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45262300 - BETONOWANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45262300 - BETONOWANIE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262350

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU 0/20 WARSTWA WICA. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej wbudowania w nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SST-B05 ROBOTY BETONIARSKIE

SST-B05 ROBOTY BETONIARSKIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały 2.1. Składniki mieszanki

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D

D 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

B.04. BETONOWANIE KONSTRUKCJI

B.04. BETONOWANIE KONSTRUKCJI B.04. BETONOWANIE KONSTRUKCJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych. 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1.4. Kod CPV 45262300 BETONOWANIE. Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1.4. Kod CPV 45262300 BETONOWANIE. Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1.4 Kod CPV 45262300 BETONOWANIE Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.13.02.01. BETON KLASY C16/ 20 (B20). 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru betonu klasy C16/20 (B20) oraz robót betonowych zwizanych z przebudow

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

w MPa. 1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

w MPa. 1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb M.13.00.00 M.13.01.00 ROBOTY BETONOWE BETON KONSTRUKCYJNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST D-04.04.00 PODBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

D WARSTWA MROZOOCHRONNA

D WARSTWA MROZOOCHRONNA D.04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-02 BETONOWANIE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE TRYBUN

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-02 BETONOWANIE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE TRYBUN SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-02 BETONOWANIE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE TRYBUN 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia Przebudowa i budowa zadaszenia trybuny zachodniej stadionu miejskiego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYRÓWNANIE PODBUDOWY CHUDYM BETONEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYRÓWNANIE PODBUDOWY CHUDYM BETONEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.08.02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY CHUDYM BETONEM Białogard, maj 2011 r. SPIS TREŚCI D-04.08.02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY CHUDYM BETONEM 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262500-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 66 2. MATERIAŁY... 66 3. SPRZĘT... 67 4. TRANSPORT... 67 5. WYKONANIE ROBÓT... 67 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBRZEŻA BETONOWE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY BETONIARSKIE ST Kod CPV BETONOWANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY BETONIARSKIE ST Kod CPV BETONOWANIE ST 01.04 Kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE Kod 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...6 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustu,

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.05.01 ŚCIEK ULICZNY Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ST-03. Kod Oznaczenie kodu według Wspolnego Słownika Zamowień (CPV) BETONOWANIE KONSTRUKCJI 1. WSTĘP

ST-03. Kod Oznaczenie kodu według Wspolnego Słownika Zamowień (CPV) BETONOWANIE KONSTRUKCJI 1. WSTĘP ST-03 Kod 45262311-4 Oznaczenie kodu według Wspolnego Słownika Zamowień (CPV) BETONOWANIE KONSTRUKCJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo