NR PO-II-/370/ZZP-3/11/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR PO-II-/370/ZZP-3/11/12"

Transkrypt

1 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-/370/ZZP-3/11/12 Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie. Osoba upoważniona do kontaktów : Hanna Szner tel , fax , Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY USŁUGA Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest usługa : CPV , , , , , , , Wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC dla Inwestycji pod nazwą: Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: a) pełnieniu funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, o których mowa w dalszej części niniejszego punktu, b) wykonywanie nadzoru przyrodniczego celem zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 marca 2011 roku (znak pisma: WOOŚ-TŚ AC) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z jej ewentualnymi późniejszymi zmianami lub dodatkowymi decyzjami, przepisami prawa oraz wszelkimi wymogami właściwych organów administracji; dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na II kwartał 2012 roku. Roboty budowlane nadzorowane przez Inżyniera realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC: Warunków Kontraktowych dla robót inżynieryjnobudowlanych projektowanych przez zamawiającego (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria), czwarte wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 r., zmienionych treścią Warunków Szczególnych oraz uzupełnionych o wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego 1

2 Planowane jest współfinansowanie zamówienia przez Unię Europejską zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego przez Zamawiającego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 09 listopada 2010 roku, dotyczącego dofinansowania projektu pn. Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie ze środków ego u ego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto. Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Zamawiający dokonywać będzie oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w SIWZ, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 1. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: a) co najmniej 2 usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera w ramach zakończonych inwestycji polegających na budowie lub przebudowie morskich budowli hydrotechnicznych (m. in. nabrzeża, falochrony, pirsy, mola, umocnienia brzegowe), w tym jedna o wartości co najmniej ,00 PLN brutto w oparciu o wzorce Warunków Kontraktowych opracowanych przez FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS CONSEILS (STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW) FIDIC (w niniejszej SIWZ zwane: Warunkami Kontraktowymi FIDIC ) lub równoważne; 2 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

3 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci dysponowania zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia składającym się co najmniej z: a) Specjalista nr 1 Kierownik Personelu Inżyniera - Inżynier Rezydent (zwany dalej KPI) posiadający: i. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, ii. doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera (lub funkcji analogicznej) w ramach co najmniej: trzech zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym dwóch związanych z budową lub przebudową obiektu budowlanego o wartości robót nie mniejszej niż ,00 PLN brutto oraz co najmniej jednego, związanego z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co najmniej ,00 PLN brutto. b) Specjalista nr 2 Zastępca Kierownika Personelu Inżyniera Asystent Inżyniera Rezydenta posiadający: i. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, ii. doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji co najmniej jednego zakończonego kontraktu, realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych związanego z budową lub przebudową obiektu budowlanego o wartości robót nie mniejszej niż ,00 PLN brutto. c) Specjalista nr 3: Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych (Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej dwóch osób pełniących tę funkcję) posiadające: i. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, ii. minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w branży hydrotechnicznej morskiej, jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane o wartości co najmniej ,00 PLN brutto, iii. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami hydrotechnicznymi lub równoważne, w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. d) Specjalista nr 4: Inspektor nadzoru robót drogowych posiadający: i. wykształcenie wyższe techniczne, ii. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży drogowej jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy, 3 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

4 iii. uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami drogowymi lub równoważne, w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. e) Specjalista nr 5: Inspektor nadzoru robót elektrycznych: i. wykształcenie wyższe techniczne, ii. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy, iii. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. f) Specjalista nr 6: ds. obsługi prawnej posiadający: i. wykształcenie wyższe prawnicze, ii. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnej obsłudze podmiotów gospodarczych, iii. doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej przynajmniej jednego projektu prowadzonego według wzorca Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnego. g) Specjalista nr 7: ds. rozliczeń finansowych i raportowania posiadający: i. wykształcenie wyższe, ii. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania obmiarów, analizy kosztów budowy oraz sporządzania raportów, w tym udział w co najmniej jednym zakończonym kontrakcie prowadzonym według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych finansowanych w całości lub części z funduszy europejskich. h) Specjalista nr 8: Kierownik robót nurkowych posiadający: i. dyplom kierownika prac podwodnych I lub II klasy. i) Specjalista nr 9: Geodeta posiadający: i. wykształcenie geodezyjne wyższe lub średnie, ii. minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, iii. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz w geodezyjnej obsłudze inwestycji. j) Specjalista nr 10: specjalista zespołu sondażowego posiadający: i. uprawnienia hydrograficzne kategorii A, ii. co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako hydrograf. 4 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

5 Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację Zamówienia przez wskazane w ofercie osoby. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Zamówienia okoliczności wymuszających konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w niniejszym punkcie, Wykonawca ma obowiązek zapewnić na każde stanowisko osobę posiadającą co najmniej takie same kompetencje, wykształcenie i doświadczenie jak osoba wskazana na to stanowisko w ofercie. Zmiana osób wskazanych w ofercie dokonywana jest na zasadach określonych w umowie na realizację Zamówienia i w szczególności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. UWAGA: A. Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej z ww. funkcji. B. Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom budowlanym wskazanym wprost przez Zamawiającego w ppkt 3) lit. c) e) powyżej, należy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem danym uprawnieniom budowlanym, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z przepisem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.). C. Przez zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego należy rozumieć wpis na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. D. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii ej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008r. z zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. z zm.). E. Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje Specjalistów, z wyjątkiem Specjalistów nr 1, 2, 6-9, należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień wskazanych wprost przez Zamawiającego lub odpowiadających im uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. F. Przez warunki kontraktowe równoważne do Warunków Kontraktowych FIDIC rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii ej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania). 4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego 5

6 a) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 2 mln PLN, b) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 mln PLN, c) osiągnięcia w każdym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, rocznych przychodów netto ze sprzedaży w wysokości nie niższej niż 4 mln PLN. UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5) dysponować niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętem, tj: a) jednostką pływającą posiadającą klasę lodową E (samodzielna żegluga w pokrytych luźną krą rejonach ujść rzek i strefy przybrzeżnej oraz w morskich wodach przybrzeżnych), b) systemem hydrograficznym: echosondą wielowiązkową, c) systemem pozycyjnym GPS różnicowym lub RTK, d) bazą nurkową, tj. jednostką pływającą z własnym napędem, spełniającą warunki bezpieczeństwa dla ekipy nurkowej określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych, e) tachimetrem elektronicznym, f) niwelatorem cyfrowym, g) zestawem pomiarowym do pozycjonowania satelitarnego w trybie RTK (2 stacje pomiarowe), h) komputerem oprogramowanym w zakresie: obliczeń geodezyjnych i tworzenia map numerycznych, opracowywania pomiarów satelitarnych, przeliczania współrzędnych między układami stosowanymi w pomiarach wykonywanych przy projektowaniu i realizacji inwestycji - to jest: 1965, 1992, 2000, UTM/GRS'80 i WGS'84 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

7 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) SIWZ: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) SIWZ wykaz usług, o których mowa w ppkt 2) powyżej, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (w szczególności listy referencyjne, protokoły odbioru robót, świadectwa wykonania, itp.). Wykaz powinien zostać sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) SIWZ: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc funkcje, o których mowa w pkt 1 ppkt 3), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zostać sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego 7

8 b) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc funkcje, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) SIWZ, wskazane w wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty składanej w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do SIWZ. 4) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym w pkt 1 ppkt 4) SIWZ: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, c) sprawozdania finansowe albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opiniami odpowiednio o badanych sprawozdaniach albo ich częściach, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców ww. dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii ej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie załączonym do oferty wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami pkt 5 i 6 SIWZ. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 5.2 ppkt 1) SIWZ, spełniać go musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 ppkt 2) 5) SIWZ wystarczające jest łączne spełnienie każdego z nich przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

9 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Od momentu otwarcia ofert wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej zasady ich współpracy (np. umowy konsorcjum). Umowa powinna określać co najmniej: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy z Zamawiającym, termin obowiązywania umowy (nie może być krótszy niż czas obowiązywania umowy z Zamawiającym), wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy. Termin wykonania zamówienia: 22 maja 2014 roku. Wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: ,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie, że: a) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 9 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

10 o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, lub b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub c) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 4. Postanowienia pkt 3. powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w pkt 2.2) SIWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form). 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 1) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: ; jako tytuł przelewu należy wskazać: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług Inżyniera, nr ref. PO-II-370/ZZP-3/11/12, 2) wadium wnoszone w innych formach należy w oryginale dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej na 2 dni przed dniem jej podpisania. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: ;. Jako tytuł przelewu należy wskazać: Zabezpieczenie w postępowaniu o udzielenie 10 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

11 zamówienia na świadczenie usług Inżyniera, numer referencyjny PO-II- 370/ZZP-3/11/ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga formy pisemnej. 7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt 9.3. niniejszej SIWZ - z wyłączeniem podpunktu 5) w punkcie 9.3. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być zgodna z wzorem gwarancji stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ oraz wystawiona przez instytucję finansową zaakceptowaną przez Zamawiającego. Poręczenie powinno zawierać zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, z którego będzie wynikało, że doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a treść poręczenia i poręczyciela wymaga akceptacji Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego. 10. Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 11. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie innej niż pieniądze i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na 21 dni kalendarzowych przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres, jednak nie krótszy niż 3 miesiące, o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z aktualnie obowiązującego zabezpieczenia. 12. Jeżeli ulegnie zwiększeniu wartość umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym zabezpieczenie na zwiększoną wartość umowy. Koszt uzyskania zabezpieczenia obciąża Wykonawcę. 13. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca należycie wykona wszelkie usługi wynikające z umowy. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; późn. zm.). 11 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

12 Warunki udostępnienia wydruku SIWZ: Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych, przekaże wydruk Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 900,00 zł, którą należy uiścić w następującej formie: - gotówką w kasie Urzędu Morskiego w Szczecinie w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. Od 10:00 do 13:00 lub - przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia r. do godz. 10:30. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Termin związania z ofertą 60 dni kalendarzowych. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, Szczecin, sala 118, dnia r., o godz. 11:00. Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot ch roku. 12 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych ego u ego

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo