Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci"

Transkrypt

1 ADRIANNA PARON Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci Obszar aktywnosci biznesovuej i postrzcganie mozliwoid kontaktowania si? 7 klicnlami znacznie si? zwiekszyty. Nie wystarczy reklama na fail [board a ch, ulotkach, ale lirmy kor2y5taja_ coraz czesciej z nowinek tcchnologicznych czy 2 mcdiow spolecznosciowych. Artykut podzielono na zagadnicnia zwi^zane z podstawow^ wiedza. o komunikacji firmy z klientami, nastepnic omowiono nowe melody i techniki komunikowania internetowggo w biznesie, a takie zagroienia iwi^zane z korzystaniem z internetu w firmic. Komunikacja jest nie tylko jednostronna - B2C (business (o client), ale rowniez piowadzona jest w druga^ strorif - C2B (dient to business), co obecnie staje 517 coraz bardziej populame, a nsviet poj^dane. Udziat film na stronach, takich jak: Faccbook, NK (Nasza Klasa), YouTube, Tweeter, prowadzenie blogow stsje si; wyzwaniem nie tylko dla zwyktych uzytkownikotv. Social media staj^ si? wyzwaniem dla marketingowcow. ktorzy musz^ wykazac si{ jcsicze wi^kszq aktywnosci^. sprytem i przemyslan^ strategic dziatania. Dost^p do inteineiu nicsie za soba wiele zagrozeii, o ktorycli frrmy nie powinny zapominac. W artykule zostaly zaprezentowann firmy. ktore s, 1 ) przykladem korzystania i wykoraystywanb mediow spolecsnosciowych, a kicrujfl nimi rozne motywacje I sposoby komunikoiwania si? z otoczeiiicm, Przysztogciowo komunikowanie si? w biznesie nierozerwalnie zwiazane bedzie z ewolucjij sieci i nowymi technologiami, a biznes staje si? coraz cz^sciej ogniwem tych trend6w. Komunikacja z klientem jest dzis r6znorodna, a tradycyjna reklama jest mniej interesujqca dla samego klienta, DIatego warto podqzai* za trendami w komunikacji internetowej, wspoltworzyc i na da waif rytm. Celem niniejszego artykulu jest wskazanie, jak firmy moga, korzystaj<jc z mody na nowinki technologiczne czy trendy zwiqzane z obecnoscia w mediach spolecznosciowych, zakorzenic' si? w Swiadomosci klientow, a takze przyciagnq^ nowj'ch. W pierwszej czesci artykulu przedstawiono podstawowe zagadnienia zwiazane z komunikacja i e-marketingiem. Rozwoj technologii spowodowal powstanie nowych metod i technik komunikowania internetowego w biznesie. Komunikacja jest nie tylko jednostronna - B2C (business to client), ale rowniez prowadzi w drugq strone - C2B (dicnt to business), co obecnie staje sie coraz bardziej popularne, a na-

2 WspolciEsne trendy w bizngsie i komunikacja Internetowa w 21 wet poza_dane. Jakbardzo jest skuteczny nowy sposob komunikowania sie w biznesie, widafi na przyktadzie sondazowania czy mecbanizm6w analizowania aktywnosci internaut6w (podrozdzial 4). Dostep do intemetu niesie za sob^ wiele zagrozeri, o ktorych firmy nie powinny zaporninac, co wskazuje si w kolejnej cz?sci niniejszego tekstu, Podsumowaniem artykulu staly sie przykiady firm, ktore korzystaja z medi&w spolecznosciowych, a kieruja. nimi rozne motywacje i sposoby komunikowania sie z otoczeniem. Wprowadzenie do zagadnien komunikacji i komunikowania sic; w biznesie Komunikacja jest procesem organizowania wiadomosci w celu stworzenia znaczenia, a kluczowymi terminami sa_i wiadomosci, organizowanie i znaczenie [Morreale i in., 2007], Sprz?zenie zwrotne jest w komunikacji najwazniejszym efektem rozumienia nadawanego komunikaru. Komunikacja, tym samym staje sie wsp61dzialaniem partner6w procesu komunikacji [Potocki i in., 2003], W etymologicznym znaczeniu slowo,,kornunikowanie sie" wywodzi sie z laciiiskiego communicare co oznacza,,byci w relacji, uczestniczyd, zrzeszafi sie". Obecnie termin uzywany jest bezposrednio z angielskiego communications. Relacje miedzy partnerami (nadawca i odbiorca), a w tym wypadku miedzy nadajijcym reklame a klientem, moga by dwojakiego rodzaju. W pierwszym przypadku mamy odbiorc6w synchronicznych (w sensie jednoczesnego odbioru) a w drugirn - asynchronicznych i zsumowanych (w sensie dodawania odbiorcow w roznych dniach i tygodniach). W pierwszym przypadku mozerny mie do czynienia z odbiorcami, ktorzy zobacza_ np. produkt w sklepie, reklame na ulicy czy dostan^ ulotke do reki, co w tym przypadku moze bye jednorazowym doplywem informacji. W drugim przypadku mamy do czynienia z taka_ samq reklama. np. w telewizji czy w internecie, kt6ra dzieki swej powtarzalnosci lub stalym dost^pie moze trafic do szerszego grona odbiorcow [Goban-Klas 2008]. Nalezy zauwazyt, ze Z r 6 d I o: Opracowanie wlasne. Rye. 1. Krzyzuj^ce dotarcia do klienta kazdy dostep do informacji i na r6zny sposfib, powoduje intensyfikacje dzialania okresionego przekazu np. promocji. Kiedy mamy do czynienia z promocja produktu, mozliwosci jest wiele (np. reklama w prasie - A, TV - B i internecie - C), by w ostatecznosci doszio do zakupu danego produktu. Dopiero taki skoordynowany udzial dzialan marketingowych moze doprowadzic' do zamierzonego cclu, okreslanego w literaturze jako marketing-mix (rye. 1). Wspolczesna komunikaq'a w duzym stopniu uwzglednia udzial nowoczesnych technologii, a rozwoj IT pozwala na przekraczanie wszelkich granic - wczes"niej okreslonych (wzory dziaiafi marketingu oraz markeringu internetowego i kompetencji komunikowania sie). Dostep do internetu przez komputer, notebook, smartphon czy tablet daje wiecej mozliwosci nie tylko ich uzytkownikom, ale i osobom zajmujacym sie miksem marketingowym w firmie. Blyskawiczne przesylanie znakow i symboli oraz jednoczesne docieranie do milion6w ludzi stalo sie czyms powszechnym, a nie tym, co zdumiewa czy szokuje. Wszystko, co dzieje sie w zakresie medi6w masowych dotyczy dzis rowniez, a moze przede wszystkim, intemetu [Goban-Klas 2008]: ich liczba jest niezliczona, dzialaja sys ternary cznie, przekazjest odbierany masowo, dostepne sa. w kazdym momencie (24/h), zasiegjestwrecznieograniczony. Zgodnie z nowyrni trendami w ekonomii wyionila sie tzw. gospodarka cyfrowa (digital economy), kt6ra opiera sie na informacji cyfrowej oraz zarzadzaniu informacj^ [Maksymiuk, Jagielska 2010]. Mozna dodac, ze gospodarka cyfrowa to zesp61 nowych zjawisk, procesow i wspolzaleznosci ekonomicznych, a oparta jest na nowych technologiach informacyjnych, jak: PC, telefon kom6rkowy, tablet, ipad z dostepem do intemetu. Don Tapscott przedstawil dwanascie su, ktdre w erze gospodarki cyfrowej bed;; mialy najwiekszy wpfyw na przemiany w gospodarce swiatowej [Gasiewski 2010], z czego pierwsze siedem punkt6w wprost odnosi sie do nowoczesnej technologii: 1. Cyfrowosc i binarnosd - technologia cyfrowa oparta na systemie binarnym, wystepujaca w kazdej sferze ludzkiego zycia. 2. WirrualnoSif - wirtualny charakter prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i wymiany informacji. 3. Zbieznosc, konwergencja - przeobrazenia strukturalne trzech g!6wnych foar6w nowych czas6w: komputeryzacji, komunikacji i tresci. 4. Wlaczanie - zacieranie sie granic pomiedzy odbiorcq a wytw6rca, wlaczanie sie konsumenta w dzialania produkcyjne.

3 ADRIANNAPARON_ 5. NatychmiastowoSc" - blyskawiczne reagowanie przedsiebiorstw na potrzeby klientfiw. 6. Innowacja - coraz efektywniejsze wykorzystywanie zasob&w. 7. Globalizacja - tworzenie si? globamych spoiecznosci ludzi i przedsi?biorstw. 8. Wiedza - istotny element tworzenia produktu i systemu budowania wartosci. 9. Molekularyzacja - przeobrazenie organizacji gospodarczych w dynamiczne zespoly jednostek, odejscie od modeli hierarchicznych. 10. Integracja - wzajemne powiazania pomiedzy jednostkami molekularnymi. 11. Wykluczenie posrednictwa - brak posrednikow pomiedzy wytw6rcq a odbiorca_. 12. Dysonans, rozdzwiek - narastanie roznlc pomiedzy swiatem bogatych i biednych. Nowe wymagania wskazuja. nakolejne wyzwania nie tylko dla nadawcow, ale r6wniez dla odbiotc6w. Wydaje si?, ze wazniejszynv elementem procesu komunikacyjnego w XXI w. jest luka informacyjna i zaklocenia w komunikowaniu si?. Informacje powinny mie<? okreslona. jakosc a takze bye 1 aktualne, dokladne, pelne (w zaleznosci do mozliwosci technicznych), wiarygodne i zwiezie [Potocki i in., 2003]. Zakloceniem odbioru informacji moze byf problem techniczny, czyli nieprzystosowany sprz?t komputerowy (niewystarczajace parametry komputera, np. karta graficzna, niewystarczajaca pamiec czy niezadowalajace tacze internetowe). Internet jako Srodek komunikacji stal si? najwazniejszym zr6dlem poszukiwania informacji czy nawet wiedzy. Juz od dawna m6wi si? o,,pokoleniu internetu", kt6re jest niecierpliwe i nie potrafi obyc si? bez komputera i internetu [Strzelecka 2007], Komunikacje w internecie mozna okreslic w dwojaki spos6b [Sobczyk 2008). Po pierwsze komunikacja w sieci moze bye jednosrronna - poptzez ogladanie stron WWW (World Wide Web), baz danych, prasy internetowe) itp. lub interaktywna, kt6ra sklada si? na: formy asynchroniczne - reakcje odbiorcy sa_ odroczone w czasie, co pozwala na przemyslenie dyskusji i wplywa na sposob i jakosc porozumiewania si?. Do nich zaliczamy poczte; elektronicznij ( e), forum dyskusyjne, blogi; formy syncbroniczne - komunikacja dwu- lub wielostronna w czasie rzeczywistym. Do nich zaliczamy: komunikatory (GG, Tien itp.), telefoni? internetowa. (Skype, Google i inne), gry internetowe. Siec oraz jej ewolucje ukierunkowuja. sie na nowq sfere markctingow^, a szczegolnie na posn^zeganie mozliwosci kontaktu z potencjalnymi klientami. Coraz czesdej w tradycyjnymrozurnieniu reklama juz nie wystarcza, czyli reklama umieszczana na billboardach, telebimach, w radiu czy telewizji [Misztal 2011]. Przedsiebiorstwa muszq wypracowac nowe podejscie Wspfilczesne trendy w biaihsia i komunikacja internetowa w przysdosci 23 do komunikacji marketingowej - subtelniejsze i dlugofalowe. Najwiekszq popularnoscicj marketingowcow i specjalist6w od PR powinna cieszyif si? komunikacja internetowa tzw. e-marketing. Mozna stwierdzic, ze dzi?- ki mediom cyfrowym obszar kontaktu z klientem znacznie si? poszerzyl. Zasadne v/ydaje si? budowanie odpowiedniego zaangazowania w miejscach, w kt6rych przebywajq uzytkownicy. W szybko zmieniajqcych si? warunkach komunikacyjnych, cala energia konsumentow przeniosla si? na popularne portale spoleczno^ciowe (korzysta z nich ponad 80% internaut6w) [Internet Polska...]. Kazdy obszar umozliwia rozne formy kontaktu z klientami na poziomie pasywnym i aktywnym. Zaznaczyd nalezy, ze internet jako narz?dzie komunikacji oprocz brakfiw ograniczen terytorialnych, posiada niezliczone zasoby informacji, ma relatywnie tani i szybki kontakt z innymi odbiorcami, jest dost?pny na r6znych nosnikach (komputery przenosnie z bezprzewodowym internetem, telefony - smartphony, tablety laczace si? poprzez Wi-Fi). Komunikacja internetowa umozliwia r6wniez robienie zakup6w, dokonywanie przelew6w w banku czy rezerwowanie bilet6w do kina, na pociag itp. Niestety nie jest on pozbawiony wad, szczeg61nie odnosi si? to do bezpieczenstwa zwi^zanego z uzytkowaniem internetu. Zalew niechcianej poczly - spam6w 7 coraz Smielsze dzialania haker6w, kt6rzy wlamuja si? na strony duzych firm i innych instytucji. Hakerzy kradnq dane osobowe i wykorzystujg dane innych os6b, by wyludzic pieni^dze w internecie. Wykorzystanie wewn?trznych informacji o firmie i sprzedaz osobom trzecim, ktore mogg wykorzystad je w celach niezgodnych z prawem, to tak naprawd? pocz^tek zagrozen dla przedsi?biorstw. Metody i techniki komunikowania si? internetowego w biznesie Komunikowanie si? z klientem przez internet wciaz zmienia si? i firrny powinny na nowo podejmowad wyzwania, aby zdobywac i utrzymywafi klientow. Narz?dzia wcigz dochodza, a techniki i metody powstaja_ codziennie w sieci. Wph/w internetu na komunikowanie si?, na postrzeganie otaczajacego swiata, takze tego wirtualnego, moze zostac niezauwazony. Niezwykle mozliwosci przenikania si? dw6ch Swiat6w realnego i wirtualnego sq kluczowym czynnikiem do osiagni?cia sukcesow w biznesie [Misztal 2011]. Odchodzi si? r&wniez od marketingu masowego w kierunku nawiazywania relacji z klientem, budowania wi?zi z klientem, podtrzymywania ich. Do tej pory, w ostamich dziesi?cioleciach, funkcjonowaly reklamy w tradycyjnym poj?ciu:

4 ALJHIAHIHM r«. n_.. reklama w mass mediach pojawia si? jako bezosobowy przekaz informacji o produkcie czy usiugach (prasa, radio i TV); sprzedaz bezposrednia ~ bezpogrednia relacja z klientem; promocja sprzedazy - dzialania zwiekszaja_ce atrakcyjnosc produktu skierowane do koncowych odbiorc6w i po rednik6w. Od powstania intemetu w 1969 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles firmy z powodzeniem stwarzaj^ dla siebie nowe mozliwosci marketingowe. E-marketing, czyli marketing intemetowy prowadzi r6wniez do sprzedazy d6br lub uslug, ale przez internet [Modzelewski 2008], E-marketing D Government (, o tnisuna:,. inne tonny uiu..... [government to consumer j J \ \ i r fi d 1 o: E. Frijckiewicz, 2006, Marketing intemetowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. IB. Rye. 2. Zastosowania e-rnarketingu Reklama rnoze byd dystrybuowana dwoma sposobami. Pierwszy znich to dzialalnos konkretnej firmy, ktora opracowaia lub przekazala do stworzenia pr.ofesjonalnzjrek.am?. Jest relacj^ mi?dzy firma. a klientem - najcze- ciej koncowym r6wniez w internecie (B2C - business-to-cansumer). Jednak dla niruejszej analizy wazniejszy jest drugi spos6b reklamy, a mianowicie reklamowanie przez samych klient6w. Dzialalnosd klient6w miesci si? szerzej w dzialalnosci rynkowej, tzw. C2C (consitmer-to-consumer). W tym przypadku nie jest wazne samo tworzenie reklamy, ale przekazywanie inforrnaqi o usludze czy produkcie innym internautom, np. poprzez portale spolecznosciowe czy udzial w forach internetowych. Formy e-marketingu charakteryzuja obecne czasy jak i rysuj^ kolejne wyzwania na przyszlosd. Bardzo popularne bylo i nadal jest wysylanie wiadomosci na skal? masow^ i tym samym do przypadkowych odbiorcfiw. Cz?sto odbiorca traktuje takg wiadombsc jako tzw. spam (niechciane i niepotrzebne wiadomosci) i niejednokrotnie takq reklam? listownq od nieznanego nadawcy wyrzuca do kosza. Skutecznosc takiej reklamy jest wtedy mocno ograniczona. Jednak firmy nadal albo same sporzqdzajii takie bazy mailingowe, albo kupujej je gotowe, wcze&niej pozyskane r6znymi sposobami. Cz?sto jest tak, ze gdy dana osoba zaklada sw6j adres mailowy, wchodzi do spolecznosci internetowej na konkretnej witrynie, przez co automatycznie staje si? cz-onkiem bazy mailingowej. Sam takze ' Wspolczesne trendy w biinesie itomunikacjainternetowa w przyszlosci 35 decyduje sie na upowszechnianie (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych) swojego adresu innym internautom. Dzi?ki temu firma moze zdobyc informacje kim jest klient: wiek i plec odbiorcy, zainteresowania, dane teleadresowe oraz opcjonalnie: zaw6d, zarobki itp. [Zmijewska, Tomaszewski 2011]. Mozna przy tej okazji dopytaf: jeszcze o motywacje zainteresowania firma i jej oferta. Jesli dana osoba byla juz klientem zamawiajqcym towar poprzez strone internetowa, mozna nastepnym razem spersonalizowac kolejna oferte. Niedopasowana oferta i zbyt czesta reklama moze przyniesc skutek odwrotny. Korzysci ze zdobycia badz przygotowania bazy mailingowej jest wiele, np. mozliwosd regularnej i dlugofalowej komunikacji z adresatami czy mozliwosd utrwalenia rnarki, zbudowania lojalnosci klientow i przekonanie do zakupu po raz pierwszy i kolejny [Zmijewska, Tomaszewski 2011]. Inna formq w ramach e-marketingu jest mailing, ktorego skutkiem jest zapisanie si? i dobrowolne godzenie sie na otrzymywanie reklamy,,permanentnej" poprzez newsletter. Dochodz^ wtedy do odbiorcy systematycznie okreslone tresci reklamowe, przesylane przez np. sklepy branzowe (np. Lidl: Tchibo: pras? (np,,,gazeta Prawna": Trybuna Opolska": pi) czy ksiegarnie i wydawnictwa (Empik; Wydawnictwo SGH: Ksiegarnia Wydawnictwo ZNAK: com.pl) oraz wiele innych, ktore takrj opcj? maja w swojej ofercie. Oferta skierowana jest do decydujacego si? na taka forme kontaktu w zaleznosci od cz?stotliwo ci nowej oferty. W przypadku prasy, taki list rnoze docierac nawet codziennie, a sklepy branzowe robia to Srednio raz na tydzien. Inni reguluj,-; cz?stotliwosc wedlug wlasnego uznania i mozliwosci zmiany swojej oferty. Banery internetowe sa reklam;; pojawiajqcq sie w internecie po wy- Swietleniu strony. Istniejq banery flaszowe - dynamicznie zmieniajqce si?, statyczne, interaktywne czy wyswietlajqce wideo, a ich zastosowanie zalezne jest od ceny zaproponowanej firmie, kt6ra taki baner przygotuje i umiesci na stronach internetowych. Zazwyczaj pojawia sie on na gornym pasku lub bocznej czgsci strony. Jednak s^ i takic banery reklamowe, ktore wyswietlaja si? po skierowaniu kursora na element reklamy statycznej. Po znalezieniu sie na polu reklamowym otwiera si? jeszcze wi?ksza reklama tej firmy, a uzytkownik musi ja wylqczy^, by moc dalej ogladac pozadanq przez siebie stron?. Ostatnio pojawily sie rowniez w tekscie linki reklamowe, czyli podswietlane hasfa akty wne (np. w portalach prasowych), kt6re pokazujq nazw? firmy. Nie zawsze to haslo identyfikowane jest z sama firm;), ale do niej kieruje. Skutecznosc tego typu reklamy moze bye rozna, jedno jest pewne, ze dost?pna jest cafodobowo, co niewijtpliwie staiiowi ]ej atut. Nie przeszkadza r6wniez to, ze pojawia si? ona wsrod wielu in-

5 Wspolczesne trendy w biznesie i karrujnikocia IntErnctowa w przyaziosci 27 gb!^^i^: nych reklam w tym samym czasie. Jednak o skutecznosci promocji w internecie moze decydowac" dotarcie do odpowiedniego klienta i trafnosci wyboru miejsca reklamowego [Misztal 2011], E-reklama jest elastyczna i dzieki niej mozemy dokonas wyboru do kogo ja_ kierujemy, gdzie bedzie opublikowana. Reklama taka bedzie miala okreglonq formule, a takze b$dzie skierowana do konkretnego odbiorcy. Szczegolng role odgrywajq w tej sytuacji przeglijdarki internetowe* (rye. 3), Chrome Firefo* i~~~~ Z r 6 d t o; Stat Counter Global Stats, Pi^t najwazniejszych przeglqdarek xv Polsce od czerwca do lipca 2011 r,, [dost P a2.08,2011]. Rye. 3. Najwaxmejsze przegladarki inlernetowe w Polsce (w %) Wchaosieinformacyjnymniezwyklepomocneb^dzieSEO(SenrcJi Engine OfJtiJ)i!r(ifion),czylioptymalizaqastroniriternetowychpodk^temwyszukiwaiek. Jak zauwaza Dainian Kowalczyk (specjalista e-niarketingu) narz?- dzie to jest jednym z najbardziej skutecznych narzedzi e-marketingowych [Kowalczyk 2011]. SEO jest procesem, na ktory wplywa wyszukiwanie w wyszukiwarce Google - wyszukiwanie organiczne tzw, SERF (Search Engine Results Page). Inaczej jest w przypadku linkow sponsorowanych w Google AdWords, kt6re nie majq wplywu na pozycje wyszukiwanej tresci. Nowy model komunikacji biznesowej zwany jest social apponomics [Anderson i in., 2011]. tcjczy on sile social medi6w i dobrane do nich r6zne aplikacje. Aplikacje trafiajq nie tylko do indywidualnego odbiorcy, ale row- 51,32 niez do caiych grup w sieci. Zazwyczaj sa to gry, w ktorych urnieszcza sie logo finny (rodzaj kryptoreklamy). Najczesciej spotykane na Facebooku, jednak po wyborze danej gry/aplikacji internauta musi najpierw zgodzic si? na udostepnienie podstawowych informacji (imienia i nazwiska, zdjecia profilowego, plci, sieci i nazwy uzytkownika, listy znajomych i wszystkich innych informacji, kt6rych udostepnia innym). Jednym,,kliknieciem" internauta dostarcza nie tylko swoje dane, ale daje mozliwo^c do dotarcia do szerszego grona swoich znajomych. Model ten daje kolejnq mozliwostf, jaka jest dostarczenie informacji w zakresie trwajacych sprzedazy, promocji, rabatow, nagr6d czy kupondw do wykorzystania. Coraz cz^sciej wykorzystywanym narzedziem marketingowym jest telefon komorkowy, a wlasciwie zdobyty numer telefonu. Zazwyczaj klient wypelnia ankiete przy zakupie lub wchodzac na strone internetowa danej firmy, w ktorej pojawia sie szereg pytari odnosz^cych sig do danych teleadresowych. Tak zdobyty klient, moze dzieki opcji Deal of the Day otrzymywac powiadomienia o promocji. Dokfadnie taki sposob dziaiania markeringowego wybrafa firma PA WO (producent odziezy meskiej z Polski - podobnie jak Sytom (producent odziezy meskiej - Osoby majace karte klienta, otrzymuj^ infonnacje na telefon o aktualnej promocji (najczes^iej jest to informacja o znizkach). Informacja t^, zgodnie z zaleceniem firmy, mozna podzielitf sie z irmymi, ktorzy mogliby skorzystac z takiej oferty. Multikanaiowi konsumenci korzystajacy z roznych kanaldw sprzedazy zarfiwno on-line, jak i off-line spedzaja dwa razy wiecej czasu nad analizij oferty marketingowej firmy [Anderson i in., 2011], Co ciekawe klienci, analizujac oferte, sp^dzaj^ wiecej czasu niz odwiedzajacy sklep inni klienci - przechodzacy obok i przypadkowo zagladajacy do sklepu. Dodatkowym atutem tej metody jest przywiqzanie do mark! i sklepu, a wi^c klient zastanawiajqcy sie nad kupnem danej rzeczy, najpierw wybiera znana przez siebie marke. Nastepnie tablety wchodzqce na rynek konsumencki daja takze nowe mozliwosci dla firm. Ogromny potencjal jest zaskoczeniem zar6wno d!a wydawc6w, jak i marketerfiw, ktfirzy zapoznaja sie na biezaco ze sposobami uzycia nowego narzedzia IT. Tablet to przenosny Computer PC z ekranem dotykowym. Posiada wiele mozliwos'ci, np.: rozpoznawanie pisma odrecznego, posiada wbudowane karty do J^cznoSci bezprzewodowej (Wi-Fi i in.), ma karte graficzna i dzwiekowq do odtwarzania muzyki czy wideo. W Polsce jest nowo^ciq, a niedawno doczekal sie dopiero drugiej, nowoczesniejszej wersji (ipad 2). tatwosc" obslugi i przyjaznosd dla czytelnika prasy internetowej, ale i zarnieszczanie reklam, daje podstawe do opracowywania nowych sposob6w promocji produkt6w i uslug skierowanych do uzytkownik6w table tow, a szczegolnie ipad6w. Wersje przy go to wane do tego urz^dzenia wymagaja uprzedniego ^ciagniecia Frzpglijdarka internctowa - narkgdzie komputerowe, kt6re poiwala wyswietlat odpowiednie strony internetowe po uprzednim wpisaniu liasta przcdrniotowego lub lego konkrctnego, kt6re jest poszukiwane w internucic. Program stu'iy nie tylko do wyswietlania odpowicdnich stton, ale rowniez do pobicrania czy odtwatkania plik6w taultimcdialnych.

6 1 gg ^ ADHIAiy-jHj-«.!_.. odpowiedniej aplikacji, kt6ra pozwoli na przegla_d np. prasy. Wydanin prasy internctowej zawieraj^ aktywne reklamy (dynamicznie zmieniaja.ce si?, nagle pojawiajace sie po zaznaczeniu kursorem), natomiast na ipadzie jest reklama dokladnie taka, jak w wersji drukowanej (np.,,gazeta Wyborcza",,,Gazeta Prawna" czy tygodniki,,newsweek" i,,polityka"). Zgodnie z badaniami Affinity reklama prezentowana w magazynie na ipadzie jest znacznie skuteczniejsza niz jej wersja w wydaniu drukowanym [Bzdyra, Maciorkowski 2011:76-78], Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Universal McCann, Time, Inc. oraz EmSense, poprzez zbadanie wlascicieli ipoda i ich reakcje mozgu na reklame [Kee 2010] mozna stwierdzic, ze jest to kolejne narzedzie dla e-marketingu. Zbadano zaangazowanie czytajacego, czyli zbadano uwag? wzrokowq, dostepnosc reklamy oraz latwosi obslugi reklamy na tablecie. Przebadano 180 osob i wnioski przedstawiajq si? nast?puja_co dla reklamodawcow [Kee 2010]: reklama powinna bye" jasna i miec czysty wyglad; reklama nie moze bye absorbujaca, ale powinna bye widoczna; reklama nie moze wprowadzac w bl^d i rodzic niepotrzebne frustracje - szkoda mamowac czasu na wielosc przyciskow/opcji, Przeslaniem dla marketingowcow jest to, by wykorzystac tablety do reklamy nie tylko z powodu ich Swiezosci na rynku, ale wziac pod uwag?, ze reklama tarn umieszczona przyci^ga uwag? i wykrada czas ogla.daja.eemu, daje latwosc poruszania si? w obrebie jej samej i dalszej jej eksploracji. Niew^tpliwie Apple - firma wprowadzaji^ca na rynek ipada zrobila kolejny krok na przod i rzucila wyzwanie specjalistom od marketingu. Wszystkie te narzedzia sluzyc mogq (np. smartphony, ipody, ipady) poprzez dostep do internetu do komunikowania si? z innymi na Pacebooku (FB), Naszej Klasie (NK), Twitterze czy na Blipie. Wszystkim zalezy na jednym, aby przyciagnad i przywiazac klienta do marki, produktu i firmy. Klienci korzystaj^cy z takiej formy komunikacji mog^ uczestniczyc w,,biezqcym zyciu" danej firmy, dowiadujac sie o nowosciach, innowacyjnych rozwi^zaniach wprowadzanych przez danq firm?, czy tez korzystajae np. z zaproszen na pokazy produktu. Dodatkowym atutem szybkiej komunikacji jest coraz czesciej dost?pny konsultant/ekspert on-line, kt6ry pornoze przeprowadzic przez realizacj? zam6wienia, wyjasni w^tpliwosci lub um6wi si? na bezposrednie spotkanie, Elementem lacz^cym wszystkie mozliwosci zwiazane z internetem jest ostatecznid zadowolony i lojalny klient, kt6ry moze liczyc na dotrzymanie terminow dostarczenia zam6- wienia i przede wszystkim jego jnkosci. NawiEizane przyjazne relacje moga zaprocentowa^ na przyszlosc trwalymi relacjami [Anderson i in., Wskazane jest, by firmy przechwycily w miar? swoich mozliwosci konkretne fora internetowe, na ktorych omawiane sq ceny czy produkty, jego jakosc, funkcjonalnosc i dostepnosc produktu. Poslugujqc si? narz?dziem Wsp61c;esne trendy w bizncsig i komunikacja intcrnetowa w przysztasci 29 internetowym jakim sq wyszukiwarki powinno zapewnid si? tzw. pozycjonowanie. Jest to wlas'ciwe okreslenie,,haset wywolawczych", dzieki kt6rym pozycja firmy podczas wpisywarda hasla produktu/usmgi/nazwy firmy czy skojarzenia z nia - winduje strone firmy na pierwsze miejsce listy w wyszukiwarce internetowej. Pozycjonowanie moze odbywac si? w spos6b: naturalny - w zaleznosci jak wiele os6b b?dzie wchodzic na stron? firmy (czynnik algorytmu); komercyjny - dzieki oplaceniu wlasciwej pozycji strony w wyszukiwarce lub zatrudnieniu firmy, ktora zajmuje sie pozycjonowaniem [Frontczak, Trzcieliiiski 2006]. Warto rutaj takze nadmienic', jak wazne jest stworzenie strony internetowej wlasnej firmy w spos6b najlepszy jaki jest mozliwy, z pemjj dbaloscig 0 zawarty w niej tekst. Strona WWW jest wizytowka. firmy, moze zawierac ceny, rodzaje produkt6w i usiug, map? dojazdu i kontakt teleadresowy 1 mailowy. Istotne jest w tej sytuacji stworzenie odpowiedniej tresci na stronie internetowej, pod kijtem wyszukiwarki czyli tzw. SEO copi/writing, a co wiaze sie scisle z Content Managment System (CMS) czyli systemem zarzqdzania trescig na stronie WWW. Tresc strony powinna bye nie tylko interesujaca dla internauty, ale r6wniez dzi?ki niej strona zajmuje wysoka. pozycj? w wyszukiwarce Google (w SERF). Moze stac" sie rowniez tak, zc przyciqgnie ona linki zewn?trzne (zarnieszczanie linkow na zewnetrznych stronach, kt6re przekierowujij na,,nasza" strone) [Kowalczyk 2011], a inni internauci do nich sami si?gni}. Atrakcyjno c strony moga podnosic artykuly, aktualnosci, galerie zdjec, organizacje i partnerzy firmy. Dodatkowym atutem b?dzie mterakqa z odbiorcg, a mogq to bye" quizy/ konkursy, ankiety do wypelnienia, najcz?sciej zadawane pytania (FAQ), forum dyskusyjne, a takze interaktywne formularze. Nalezy zwr6cid uwag? na tresci promocyjne, jak np. e-katalog z oferta. Oczywiscie warto wspomniec o mozliwosci zapisania si^ na newsletter, poparcia w formie,,lubig to" z FB czy,,polec znajomym". W tresci mogij pojawi<f si? doniesienia prasowe o firmie czy nagrody. Z technicznych podpowiedzi o uatrakcyjnieniu firmowej strony - warto zadbac o dynamiczne menu, wewn?trzna wyszukiwarke czy szybkosc otwierania kolejnych zaktadek. Jesli firrna dziala nie tylko na rynku krajowym, moze przygotowac rozne wersje j?zykowe, co pozwoli na otwarcie si? na zagraniczne rynki zbytu. Komunikacja B2C I C2B Spoleczcnstwo, a raczej spolecznosci internetowe skupiaja swoj<-j uwag? na coraz szerszytn gronie odbiorcow. Drug<j zasadniczg czesciq marketingu, obok form reklamy, jest dzialalnosc samych internautow.

7 30. _ HUI-II»'...-.~ Komunikacja przebiega miedzy grupami wsp61nych znajomych, o tych samych zainteresowaniach czy poszukujacych nowych znajomosci w internecie. Komunikacja roztacza coraz to wieksze kregi, bo dotyka r6wnie szeroko rozumianego e-marketingu, promocji towar6w i uslug, a nawet jest rynkiem kontaktu firmy z klientami B2C (lojalnymi i potencjalnymi) oraz odwromie klientow z firmami - C2B. Jednak e-marketing moze bye r6wniez traktowany jako rynek os6b, kt6re biora^ udzial w poszerzaniu lub polepszaniu kontakt6w biznesowych [Piskorski, Korzynski 2011]. Marketing zwany marketingiem szeptanym (word-of-mousi marketing) polega wtasnie na nieformalnym rozprzestrzenianiu informacji miedzy klientami [Kwiatkowska, Markiewicz 2010]- W sieci, ktora ma charakter globalny, czlonkowie grup mogq realizowai idee kulbiry uczestnictwa (participatory culture), produkcji partrierskiej (peer production) czy ekonomii daru. Zalozeniem takiej komunikacji jest jej dobrowolno <:, ma bowiem ona charakter niezobowiazuj^cy i zaklada kontaktowanie si z innymi w celu przekazywania informacji o uslugach i towarach. Skoro uzytkownicy portali spolecznogciowych i bywalcy forurn dyskusyjnego rnogq wymieniac' sie opinia^ o produktach, ma to wymiar ekonomiczny. Dyskusje takie mog^ i majq sw6j final finansowy [Hofmolk 2009J. Mozna dokonac kolejnego rozroznienia marketingu szeptanego na marketing wirusowy (vidal marketing) i marketing rdwiesniczy/partnerski (peer-to-peer marketing). Marketing wirusowy polega na przekazywaniu r6znych informacji, kt6re mog^ miec' charakter s'mieszny, kontrowersyjny (filniiki z You Tube, wycofane lub niedopuszczone do emisji reklamy telewizyjne - lub gry). Najbardziej warte zainteresowania sq propozycje, kt6re majq status,,zakazane" czy,,wycofane", a wtedy internauta chetniej do nich siega i poleca swoim znajomym. Podqzaj^c za A. Maksymiuk i A. Jasielskg [2010], mozna stwierdzic, ze reklama nie jest odbierana jako reklama, ale jako wiadomosc od znajomego do znajomego.spolecznosd internetowa jest w duzym stopniu anonimowa, ale majqca r6zne intencje, rowniez negatywne i/b^dz dzialajace dla firm konkurencyjnych. Niew^tpliwym zagrozeniem dla wizerurtku frrmy mogq bye wspomniane juz fora internetowe, na ktdrych internauci wyrazajq swoj:s opinie o produktach czy ustugach. Dzig juz jest jasne, ze takie forum dyskusyjne, blogi czy portale spoiecznosciowe mogq by<f monitorowane rowniez przez firmy i jej konkurencje, ktore docieraj^ do tych spolecznosci z pozadanq przez firme, informacja. Zatrudniarie sq rfiwniez osoby, kt6re zajmuj^ sie tylko takq dziatalnoscig czyli odpowiednim PR-em firmy na forach dyskusyjnycb o produktach i uslugach. Jesli takie forum jest zalozone na stronie firmowej, wazne jest, by pytania intemautow nie zostaly bez odpowiedzi.. Wspgtoesnc trendy vj bizneajg i komunitocja internetowa w przysdosci 31 Nowe pokolenie, kt6re wyrasta na naszych oczach, jest pokoleniem, ktore nie moze obejsc sie bez komputera i internehi. Jest to naturalne przyzwyczajenie do obecnosci w interncde [Grygielski 2011], do fatwego udostepniania swoich danych mailowych, adresowych i wizerunkowych wraz z zauiteresowaniem oraz formami sp^dzania wolnego czasu internauty. Firmy powinny wykorzystywad ten fakt do swoich cel6w. Kolejnym waznym narz^idziem wykorzysty wanym przez biznes w swiecie spoleczno^dowym jest mozliwosc" tworzenia/nji-pn^e, czyli program6w lojalnosciowych. Jest to narzedzie niaio mierzalne i nalezace do tzw. komunikacji mi^kkiej o niewiadornej tak naprawde skutecznosci [Robotycka 2011]. Jest tego przykladem Facebook, poniewaz mozna zaznaczyc kazde zdjecie, link do strony internetowej, wideo jako,,lubie to". Opcja jest dostepna dla kazdego uczestnika FB, a oprdcz niego mogg miec wglad znajomi danego rntemauty.,,jak nie ma ciebie na Facebook to znaczy, ze nie istniejesz" - zdaje sie, ze tak stworzonq przez obecne czasy maksyma, kierujq si? nie tylko internauci, ale i coraz czesciej firmy. Profil firmowy na Facebooku nie moze byti tozsamy ze strong internetow c -j firmy, ale rnusi bye sp6jny z komunikacj c -j marki, a firma powinna byt nastawiona na interakcje z uzytkownikami. Zdaniem J. Gaj, nie chodzi o kolekcjonerstwo na Facebooku jego uzytkownikow, ani kupowanie ich" [Gaj 2011]. Facebook wprowadzil jeszcze jedna mozliwosc, ktora pozwala na sprawdzenie jaka jest populamosd aplikacji/konta i jakie s;j komentarze do nich. Facebook Insights dostepne sq dla kazdej strony posiadajacej co najmniej 30 fanow. Dane aktualizowaiie sg z opoznieniern, ale nie powinno bye one wieksze niz 48 godzin. W sieci istnieje wiele rakich programow sprawdzajacych statystyke odwiedzin firmy, np. Graph API oraz protok61 Open Data [Romanowski 2011]. Dodatkowo program ten, przedstawia proste informacje demograficzne, oparte na profilach uzytkownik6w Facebooka - ptec", wiek, kraj, miasto i jezyk. Jednak klient/ogladajacy/ fani to gtupa, kt6ra moze zupelnie roznic sie do wstepnych zalozen firmy. Wiekszofic" fan6w na stronie firmy bieliznianej stanowia mezczyzni, a brandy piwnego to kobiety [Romanowska 2011]. Skutecznosc fanow danej strony nie przeldada sie na zainteresowanie samq firmq i jej oferta. Czasami wynika to z mody wchodzenia na takie aplikacje, albo w wyniku polecenia tychze przez innych znajomych. Niezwykle dynamiczny rozwoj portali spolecznosciowych spowodowat zainteresowanie przedsiebiorc6w, ktorzy upatruja w tym bezplatne dotarcie do szerokiego grona odbiorcow. Dokladnie na tzw. fan-page firmy zaczely zamieszczaif swoje Jest ziisada , gdzie 90% to uzytkownicy obsei-wujqcy, jedynie 9!i wchodzi w gljbsze rolacje, a 1% akiywnie uczcstniczy w zyciu marki, J. Gaj stwierdza, zs warlo o takiego uzytkownikii dbac, bo dokladnie on sprawia, iz profii iyje.

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Tomasz Kryk 727-903-288 2 Dla kogo? Do 10 000 UU Przy średnim koszyku 150 zł Przy średniej konwersji 1,7% Zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie wnętrz

Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie wnętrz Blue Vision Internet Marketing ul. Popiołka 16, 01-496 Warszawa Tel: 22 423 11 11, 22 425 32 32 E:mail: info@bluevision.pl www.bluevision.pl Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku

Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku Promocyjna oferta prowadzenia strony firmowej na na Facebooku Oferta ważna od 01.04.2015 do 31.05.2015 Działania na Facebooku to komunikacja dynamiczna, regularna, zazwyczaj o charakterze lekkim, rozrywkowym,

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Creative Media Marketing szeptany i nie tylko 2016 0 05-6 5 0 S u ł k o w i c e, u l. L i p o w a 9 O nas Jesteśmy grupą najlepszych specjalistów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy.

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Phocus.pl - oferta O firmie Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Naszym celem jest dostarczenie Państwu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Konto Basic (bezpłatne)

Konto Basic (bezpłatne) W poprzednich artykułach z cyklu dotyczącego platformy LinkedIn omawialiśmy budowanie wizerunku prawnika i sieci kontaktów biznesowych, prezentację osobistych osiągnięć zawodowych oraz komunikację z użytkownikami.

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile Poszukujesz Programistów, Informatyków b¹dÿ In ynierów IT? Zaprezentuj swoje mo liwoœci pasjonatom nowoczesnych technologii. WeŸ udzia³ w wyj¹tkowej publikacji rekomenduj¹cej najbardziej interesuj¹ce miejsca

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl 1 Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl Jako pierwsi w Polsce zbadaliśmy szczegółowo potrzeby firm prowadzących sklepy dla biegaczy i w odpowiedzi na to stworzyliśmy pierwszą i jedyną Wyszukiwarkę

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

Szybki rozwój biznesu online. Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO

Szybki rozwój biznesu online. Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO Przemek Szczęch wita na dzisiejszej prezentacji pt. Szybki rozwój biznesu online Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO Kim jestem, i moja historia od początku.. Wszystko zaczęło się od TWRPS Ebizneskurs.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22 POZYCJONOWANIE oferta Elementy oferty W ramach usług związanych z poprawieniem rozpoznawalności marki oraz dostępności do informacji o firmie w sieci WWW oferujemy: Audyt serwisu WWW; Analizę pozycji strony

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Ponad 2 500 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Innowacje w internetowej komunikacji marketingowej

Innowacje w internetowej komunikacji marketingowej Innowacje w internetowej komunikacji marketingowej Paulina Krukowska Interactive Solutions Saatchi&Saatchi imedia Department Manager Nowe czasy. Nowe wyzwania. Internet (ang. inter-network, dosłownie między-sieć

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Cube Group Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Resume Sytuacja Badawcza: Widziałeś ciekawą reklamę w telewizji, prasie, outdoorze lub słyszałeś w radiu. Przedstawiona w niej oferta zaciekawiła

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner?

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Data: 18-19.05.2011 a.radwan@hypermediaisobar.pl j.rzepecki@hypermediaisobar.pl Agenda Droga Banku do pozyskania Klienta jest

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-198/12 pt.: Planujemy budowę - Stworzenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Agenda. BizRunner Content Marketing

Agenda. BizRunner Content Marketing Agenda BizRunner Content Marketing BizRunner // Efektywny Biznes w Internecie Klienci, projekty i nagrody: Castorama: content marketing, opisy, zdjęcia, baza danych oraz utrzymanie i moderacja intranetu

Bardziej szczegółowo

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS

MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS MĄDRZY RODZICE PROMUJ SIĘ U NAS trochę o nas i statystyki GARŚĆ INFORMACJI Kim jesteśmy» Mądrzy Rodzice to strona poświęcona wychowaniu dzieci oraz szeroko rozumianemu rodzicielstwu.» Działamy jako strona

Bardziej szczegółowo

Serwis rezerwacji noclegów online

Serwis rezerwacji noclegów online Serwis rezerwacji noclegów online R E Z E R W A C J E ON-LINE - FAKTY Ponad 75% badanych internautów, którzy jeżdżą na wakacje, wykorzystuje sieć Internet do planowania wypoczynku 46 % spośród tych osób

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta sponsoringu

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta sponsoringu Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta sponsoringu Opis przedsięwzięcia Wirtualne targi Budowlane BUDMAT 3D: to prestiżowe, jedyne i pierwsze takie wydarzenie w polskim internecie organizowane w celu

Bardziej szczegółowo

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport GO ONLINE Spóła Akcyjna 2013 1 Wnioski z przeprowadzonego badania... 3 1. Jakie formy promocji wykorzystują obiekty weselne?... 4 2. Jaka jest najskuteczniejsza

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing internetowy dla Branży Dziecięcej

Skuteczny marketing internetowy dla Branży Dziecięcej Blue Vision Internet Marketing ul. Popiołka 16, 01-496 Warszawa Tel: 22 423 11 11, 22 425 32 32 E:mail: info@bluevision.pl www.bluevision.pl Skuteczny marketing internetowy dla Branży Dziecięcej Czy pamiętasz

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Drogi czytelniku!

Wprowadzenie. Drogi czytelniku! Wrzesień 2014 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod lupę różne aspekty z nim związane,

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP

EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP HRCamp, WARSZAWA, 18.02.2010 QUIZ 10 PYTAŃ Czy Twoja firma posiada (widoczną) stronę kariery? 1. Czy zamieszczane są aktualne oferty pracy? 2. Czy informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PLIKÓW COOKIE POLITYKA PLIKÓW COOKIE Data aktualizacji: 21-03- 2013 W poniższej Polityce ws. Cookies opisujemy rodzaje plików Cookies oraz inne technologie stosowane na naszej Witrynie i platformie, jak również wyjaśniamy,

Bardziej szczegółowo

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS WEB DESIGN PROJEKT STRONY I JEJ ELEMENTÓW GRAFICZNYCH (IKONY, PRZYCISKI) DO AKCEPTACJI, TZW. FLAT DESIGN, STYLISTYKA SKANDYNAWSKA, JASNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PODSTAWOWE SKŁADNIKI STRONY: STRONA GŁÓWNA (PEŁNA

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

Produkty wyposażenia domu (meble, dodatki)

Produkty wyposażenia domu (meble, dodatki) Produkty wyposażenia domu (meble, dodatki) Styczeń 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, jakim jest internet. Bierzemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo