REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM"

Transkrypt

1 REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM I. Postanowienia ogólne Poznań, 28/03/ Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Testcv.com znajdującego się pod adresem internetowym: 2. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Testcv.com. 3. Usługi świadczone w Serwisie Testcv.com są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. II. Informacje podstawowe 1. Usługodawcą i Właścicielem Serwisu Testcv.com jest firma bs4 business solutions sp. z o.o., Poznań, ul. Słowackiego 17/6, NIP: PL , KRS , 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 3. Przedmiotem działalności Serwisu Testcv.com jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży testów wiedzy, kompetencyjnych i psychologicznych. 4. Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie, chyba że polityka promocyjna Serwisu stanowi inaczej. 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług. 6. Usługodawca informuje, że Serwis Testcv.com zawiera testy oraz opracowania na ich temat chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. A zatem wszelkie próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy autora będą traktowane jako przestępstwo i podlegają karze w postaci grzywny lub pozbawienia wolności. 7. Z Serwisu mogą korzystać wszelkie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 8. Dla uzyskania statusu Użytkownika niezbędna jest rejestracja i zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 9. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w Serwisie Testcv.com, w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, zamieszczanie nieautentycznych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych. 10. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o niezgodnym z prawem wykorzystaniu przez Użytkownika Serwisu Testcv.com, podejmie kroki prawne mające na celu zablokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu oraz uzyskanie odszkodowania za ewentualne poniesione wskutek takiego działania straty, jeśli takie będą miały miejsce. III. Słownik pojęć: 1. Serwis - system informatyczny Testcv.com, którego właścicielem jest firma bs4 business solutions sp. z o. o. (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ), z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 17/6. 2. Właściciel - podmiot realizujący Projekt Testcv.com i zarządzający Serwisem zwany w treści regulaminu Usługodawcą. 3. Administrator - osoba reprezentująca Właściciela posiadająca uprawnienia w systemie do zmiany ustawień administracyjnych i zarządzania Serwisem. 4. Tłumacz - osoba prywatna lub firma, współpracująca z Właścicielem i na jego zlecenie wprowadzająca tłumaczenia testów dodanych do Serwisu. 1

2 5. Autor - osoba prywatna lub firma, współpracująca z Właścicielem i na jego zlecenie redagująca nowe testy. 6. Wersja językowa - wersja Serwisu przeznaczona na rynek zagraniczny, przetłumaczona na jeden z języków obcych, z testami dostępnymi w tym języku. Dostępna po wybraniu danego języka w Serwisie Testcv.com lub bezpośrednio po wejściu na domenę danego kraju. 7. Partner krajowy - firma współpracująca z Właścicielem, która na podstawie zawartej z nim umowy jest odpowiedzialna za promocję Serwisu i obsługę Użytkowników w jednym z krajów, w których będzie działać Serwis (wersji krajowej). Dla niektórych wersji krajowych możliwa jest obsługa bezpośrednio przez pracowników Właściciela. 8. Klient/użytkownik - osoba prywatna lub firma korzystająca z usług Serwisu. 9. Kandydat - jest to klient - osoba zdająca test w Serwisie. 10. Pracodawca - jest to klient - firma zatrudniająca pracownika lub firma doradztwa personalnego świadcząca usługi rekrutacji dla firm. 11. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu/ a oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Testcv.com może wprowadzić, jak i modyfikować swoje dane, dokonywać płatności, śledzić historie swoich transakcji oraz korzystać z testów dostępnych w Serwisie. 12. Test - czyli narzędzie sprawdzające wiedzę i narzędzie diagnostyczne, udostępnione w ramach Serwisu Testcv.com, które dzięki sparametryzowanym zmiennym pozwala na uzyskanie informacji na temat poziomu kompetencji i wiedzy Kandydata z wybranej spośród dostępnych w Serwisie kategorii testów. Informacje te przekazywane są w formie oceny przygotowywanej indywidualnie dla każdego Użytkownika Serwisu. 13. Ocena z badania testem - to procentowa, tabelaryczna lub graficzna prezentacja wyników testu wraz z ich opisem, zawierającym interpretację. IV. Świadczenie usług Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika. Użytkownik otrzymuje możliwość rozwiązywania testów wiedzy, kompetencyjnych i psychologicznych. Rozwiązywanie testów jest odpłatne i możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie Testcv.com przez Użytkownika. 1. Rejestracja 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. 2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki i stron Serwisu Testcv.com. 3. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji znajdującego się na stronie: https://testcv.com/pl/login/register/. 4. Przesyłając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Każda rejestracja w Serwisie Testcv.com skutkować będzie założeniem indywidualnego konta Użytkownika. 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią. 7. Dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym Testcv.com, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. 8. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie generowanych przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej - faktury będą generowane do pliku PDF i wówczas Użytkownik będzie mógł pobrać je na swój komputer. 10.Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma prawo do zamówienia wybranego przez siebie testu. 11. Po uiszczeniu zapłaty w sposób zgodny z Regulaminem i w wysokości zgodnej z Cennikiem 2

3 oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT, Użytkownik ma prawo otrzymać klucz aktywacyjny do rozwiązania testu lub wysłania zaproszenia do wybranego przez siebie testu osobie trzeciej. 12.Ocena z testu będzie generowana automatycznie i udostępniana w postaci niezależnego linku do podstrony z wynikami testu lub bezpośrednio na stronie internetowej, po zalogowaniu się przez Użytkownika na swoje konto w Serwisie Testcv.com. 2. Konto 1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w Serwisie Testcv.com. 2. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim. 3. Użytkownik posiadający konto w Serwisie Testcv.com ma prawo do: zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta, zakupu i rozwiązywania testów, a także wysyłania zaproszeń do rozwiązania testu innym osobom. 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo). 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta w serwisie Testcv.com po uprzednim skontaktowaniu się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (dostępnego pod linkiem: z Administratorem Serwisu. Administrator Serwisu w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. 2. Do korzystania z usług Serwisu Testcv.com niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, a także JavaScript i Flash. 3. Strony internetowe Serwisu działają m.in. w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu Testcv.com, jednakże może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies". 4. Zablokowanie i usunięcie Użytkownika 1. Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę po uprzednim powiadomieniu o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: 2. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy podejmuje działania na niekorzyść Usługodawcy. 3. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu bez podawanie przyczyn ze strony Usługodawcy, gdy Usługodawca uzna to za konieczne. 5. Zamówienie 1. Aby dokonać zamówienia usług elektronicznych dostępnych na stronach Serwisu Testcv.com niezbędna jest rejestracja Użytkownika. Dlatego zobowiązany jest on - pod groźbą kary - do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracji" (dostępnego pod linkiem: https://testcv.com/pl/login/register/ ). 3

4 2. Kliknięcie ikony zdaj test" lub "zaproś do testu zamieszczonej poniżej opisu każdego z dostępnych w Serwisie testów oraz wypełnienie formularza płatności równoznaczne jest ze złożeniem zamówienia. 3. Złożenie zamówienia w Serwisie Testcv.com oznacza akceptację przez Użytkownika zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania zawartych w nim reguł. 4. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Usługodawcę. 5. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz doładowania konta wypełniany na stronach Serwisu (przy pomocy komendy " doładuj konto dostępnej po zalogowaniu się Użytkownika na jego indywidualne konto w Serwisie Testcv.com). 6. Fakt złożenia przez Użytkownika zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia złożenia zamówienia. 7. Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu w/w wiadomości Usługodawca zastrzega sobie prawo ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym. 10. Użytkownik ma prawo anulować złożone zamówienie (zaproszenie) za pośrednictwem panelu przypisanego do indywidualnego konta Użytkownika w zakładce "zaproszenia", gdzie po kliknięciu w wybrane zaproszenie może zaznaczyć opcję Anuluj zaproszenie - oczywiście tylko wówczas, gdy nie zostało ono jeszcze wykorzystane. 11. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Usługodawcy. 12. Wysłanie zaproszenia odejmie z konta Użytkownika równowartość ceny wybranego testu. Kwota ta zostanie zwrócona, jeśli test nie zostanie wykorzystany. 13. Usługodawca nie zwraca niewykorzystanych środków wpłaconych na konto Użytkownika (szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie). 14. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT (która dostępna jest w wersji e elektronicznej i możliwa do pobrania w formacie PDF po wybraniu przez zalogowanego Użytkownika polecenia Historia płatności z menu w prawym górnym rogu strony w panelu Użytkownika oraz po wybraniu z listy rozwijanej polecenia doładowanie konta. 6. Ceny, upusty i promocje 1. Ceny poszczególnych testów są cenami brutto (czyli zawierają naliczony podatek VAT). 2. Cena podana przy każdym teście jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. 3. Ceny, w zależności od wersji językowej i krajowej Serwisu, wyrażone są w walucie danego kraju (Polska - PLN, Niemcy EUR, Francja EUR, Wielka Brytania - GPB, etc.) 4. Walutą rozliczeniową przyjętą przez Usługodawcę jest EURO. W związku z tym, na wszystkich Fakturach VAT znajdują się wartości w EURO, które przeliczane są zgodnie ze średnimi kursami walut z dnia poprzedzającego transakcję podawanymi przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl). 5. Główną walutą rozliczeniową realizowanych w Serwisie Testcv.com transakcji jest Euro. W związku z wahaniem kursu Euro i koniecznością zaokrąglania kwot do 2 miejsc po przecinku w trakcie przewalutowania, mogą wystąpić kilkugroszowe różnice między widoczną na stronie regularną ceną testu, a kwotą ściąganą z konta Użytkownika po dokonaniu zakupu wybranego testu. 6. Upusty cenowe bądź promocje nie mogą być łączone - chyba, że Usługodawca zadecyduje inaczej. Wartość upustu może zależeć od wielkości jednorazowego zamówienia, ilości dokonywanych zakupów w skali roku/ miesiąca, upusty mogą być wyznaczane dla każdego zamówienia indywidualnie. 7. Zasady upustów i promocji określa Usługodawca. 7. Płatności Wszystkie płatności przyjmowane będą za pośrednictwem renomowanego operatora płatności 4

5 internetowych. Usługodawca akceptuje płatność wszystkimi popularnymi rodzajami kart kredytowych. Możliwe jest również dokonywanie płatności za pośrednictwem przelewu bankowego oraz e- portfela/ konta założonego w serwisie operatora płatności. 1. Karta kredytowa: Usługodawca nie dostaje i nie widzi numeru karty kredytowej Użytkownika - wszelkie niezbędne do zrealizowania transakcji dane dostaje jedynie operator płatności internetowych. Niewątpliwą zaletą tej formy płatności jest fakt, iż transakcje odbywają się w czasie rzeczywistym i Użytkownik od razu otrzymuje informację zwrotną, dotyczącą statusu swojej płatności. 2. Przelew bankowy: Przelewy bankowe realizowane będą również za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Z uwagi na proces księgowania transferów bankowych Usługodawca informuje, że czas realizacji płatności może zostać wydłużony i trwać nawet kilka dni (3 do 5 dni roboczych). 3. E-portfel/ Konto założone u operatora płatności internetowych: W przypadku, gdy Użytkownik posiada indywidualne konto w serwisie naszego operatora i zgromadzone na nim środki są wystarczające do dokonania płatności, kwota za usługę w Serwisie Testcv.com potrącana jest bezpośrednio z dostępnego tam salda. Jest to najszybszy sposób zapłaty. 8. Testy 1. Usługodawca oświadcza, że w odniesieniu do testów psychologicznych zamieszczonych w Serwisie Testcv.com nie stosuje się ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zmian). Testy nie są wpisane na listę, nad którą nadzór sprawuje Krajowa Rada Psychologów, w związku z czym badanie udostępnionymi testami nie musi być przeprowadzane przez psychologa w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 2. Użytkownik wypełniający test zobligowany jest w szczególnym stopniu do: 1. samodzielnego wypełniania testu, czyli nie korzystania w tym celu z pomocy osób trzecich, 2. udzielania odpowiedzi zgodnie ze swoimi opiniami, wiedzą oraz umiejętnościami. 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników wyników testów wykonanych za pośrednictwem Serwisu Testcv.com, a zwłaszcza za konsekwencje podjętych na ich podstawie wszelkich decyzji, w tym w szczególności decyzji finansowych. 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za fakt wykorzystania przez innych użytkowników jego wyników w wypadku ich udostępnienia osobom trzecim. 5. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że użytkowanie Serwisu Testcv.com i dostępnych w nim testów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Testy oraz oceny dostarczane za pośrednictwem Serwisu Testcv.com nie są objęte gwarancją obejmującą ich wartość, zupełność, kompletność, przydatność i użyteczność. 6. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za wyjątkiem: 1. przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Testcv.com, 2. zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika. 9. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług. 2. Reklamacje prawidłowo złożone zawierające, co najmniej oznaczenie Użytkownika (login/ ), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację, rozpatruje Usługodawca. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:http://testcv.pl/pl/kontakt/wpisując w temacie wiadomości: reklamacja. 4.Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 7 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5

6 V. Inne 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 3. Usługodawca, jako Właściciel i Administrator Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności. 5. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet, jeżeli Usługodawca mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany. 6. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za: 1. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, 2. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków), 3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, 4. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie, 5. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 6. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, 7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach, 8. niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres , co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych. 7. Testy dostępne w Serwisie Testcv.com opracowane zostały po to, aby dostarczyć większej ilości informacji na temat kandydata do pracy - czyli z założenia maja na celu przyczynienie się do zoptymalizowania procesu rekrutacji w firmie Użytkownika. Mimo, że prezentują praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się, zatem, bezwarunkowo polegać na ich wynikach, a w szczególności nie powinno się uzależniać wyboru pracownika od wyników testów. Dlatego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników na podstawie wyników testów wybory personalne i kadrowe w ich firmach. VI. Regulamin 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 28/03/ Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. 3. Usługodawca zobowiązuje się do wskazywania daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu/ w nagłówku treści Regulaminu. 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie Umowy między Usługodawcą, a Użytkownikiem i w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika. VII. Postanowienia końcowe 1. Dane Użytkowników przechowywane są przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Serwisu Testcv.com. 6

7 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych usług z oferty. 3. Usługodawca może wysyłać Użytkownikom wiadomości na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Użytkownicy mają prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich. 4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu. 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 7

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo