REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM"

Transkrypt

1 REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM I. Postanowienia ogólne Poznań, 28/03/ Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Testcv.com znajdującego się pod adresem internetowym: 2. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Testcv.com. 3. Usługi świadczone w Serwisie Testcv.com są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. II. Informacje podstawowe 1. Usługodawcą i Właścicielem Serwisu Testcv.com jest firma bs4 business solutions sp. z o.o., Poznań, ul. Słowackiego 17/6, NIP: PL , KRS , 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 3. Przedmiotem działalności Serwisu Testcv.com jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży testów wiedzy, kompetencyjnych i psychologicznych. 4. Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie, chyba że polityka promocyjna Serwisu stanowi inaczej. 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług. 6. Usługodawca informuje, że Serwis Testcv.com zawiera testy oraz opracowania na ich temat chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. A zatem wszelkie próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy autora będą traktowane jako przestępstwo i podlegają karze w postaci grzywny lub pozbawienia wolności. 7. Z Serwisu mogą korzystać wszelkie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 8. Dla uzyskania statusu Użytkownika niezbędna jest rejestracja i zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 9. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w Serwisie Testcv.com, w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, zamieszczanie nieautentycznych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych. 10. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o niezgodnym z prawem wykorzystaniu przez Użytkownika Serwisu Testcv.com, podejmie kroki prawne mające na celu zablokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu oraz uzyskanie odszkodowania za ewentualne poniesione wskutek takiego działania straty, jeśli takie będą miały miejsce. III. Słownik pojęć: 1. Serwis - system informatyczny Testcv.com, którego właścicielem jest firma bs4 business solutions sp. z o. o. (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ), z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 17/6. 2. Właściciel - podmiot realizujący Projekt Testcv.com i zarządzający Serwisem zwany w treści regulaminu Usługodawcą. 3. Administrator - osoba reprezentująca Właściciela posiadająca uprawnienia w systemie do zmiany ustawień administracyjnych i zarządzania Serwisem. 4. Tłumacz - osoba prywatna lub firma, współpracująca z Właścicielem i na jego zlecenie wprowadzająca tłumaczenia testów dodanych do Serwisu. 1

2 5. Autor - osoba prywatna lub firma, współpracująca z Właścicielem i na jego zlecenie redagująca nowe testy. 6. Wersja językowa - wersja Serwisu przeznaczona na rynek zagraniczny, przetłumaczona na jeden z języków obcych, z testami dostępnymi w tym języku. Dostępna po wybraniu danego języka w Serwisie Testcv.com lub bezpośrednio po wejściu na domenę danego kraju. 7. Partner krajowy - firma współpracująca z Właścicielem, która na podstawie zawartej z nim umowy jest odpowiedzialna za promocję Serwisu i obsługę Użytkowników w jednym z krajów, w których będzie działać Serwis (wersji krajowej). Dla niektórych wersji krajowych możliwa jest obsługa bezpośrednio przez pracowników Właściciela. 8. Klient/użytkownik - osoba prywatna lub firma korzystająca z usług Serwisu. 9. Kandydat - jest to klient - osoba zdająca test w Serwisie. 10. Pracodawca - jest to klient - firma zatrudniająca pracownika lub firma doradztwa personalnego świadcząca usługi rekrutacji dla firm. 11. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu/ a oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Testcv.com może wprowadzić, jak i modyfikować swoje dane, dokonywać płatności, śledzić historie swoich transakcji oraz korzystać z testów dostępnych w Serwisie. 12. Test - czyli narzędzie sprawdzające wiedzę i narzędzie diagnostyczne, udostępnione w ramach Serwisu Testcv.com, które dzięki sparametryzowanym zmiennym pozwala na uzyskanie informacji na temat poziomu kompetencji i wiedzy Kandydata z wybranej spośród dostępnych w Serwisie kategorii testów. Informacje te przekazywane są w formie oceny przygotowywanej indywidualnie dla każdego Użytkownika Serwisu. 13. Ocena z badania testem - to procentowa, tabelaryczna lub graficzna prezentacja wyników testu wraz z ich opisem, zawierającym interpretację. IV. Świadczenie usług Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika. Użytkownik otrzymuje możliwość rozwiązywania testów wiedzy, kompetencyjnych i psychologicznych. Rozwiązywanie testów jest odpłatne i możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie Testcv.com przez Użytkownika. 1. Rejestracja 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. 2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki i stron Serwisu Testcv.com. 3. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji znajdującego się na stronie: https://testcv.com/pl/login/register/. 4. Przesyłając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Każda rejestracja w Serwisie Testcv.com skutkować będzie założeniem indywidualnego konta Użytkownika. 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią. 7. Dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym Testcv.com, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. 8. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie generowanych przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej - faktury będą generowane do pliku PDF i wówczas Użytkownik będzie mógł pobrać je na swój komputer. 10.Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma prawo do zamówienia wybranego przez siebie testu. 11. Po uiszczeniu zapłaty w sposób zgodny z Regulaminem i w wysokości zgodnej z Cennikiem 2

3 oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT, Użytkownik ma prawo otrzymać klucz aktywacyjny do rozwiązania testu lub wysłania zaproszenia do wybranego przez siebie testu osobie trzeciej. 12.Ocena z testu będzie generowana automatycznie i udostępniana w postaci niezależnego linku do podstrony z wynikami testu lub bezpośrednio na stronie internetowej, po zalogowaniu się przez Użytkownika na swoje konto w Serwisie Testcv.com. 2. Konto 1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w Serwisie Testcv.com. 2. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim. 3. Użytkownik posiadający konto w Serwisie Testcv.com ma prawo do: zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta, zakupu i rozwiązywania testów, a także wysyłania zaproszeń do rozwiązania testu innym osobom. 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo). 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta w serwisie Testcv.com po uprzednim skontaktowaniu się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (dostępnego pod linkiem: z Administratorem Serwisu. Administrator Serwisu w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. 2. Do korzystania z usług Serwisu Testcv.com niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, a także JavaScript i Flash. 3. Strony internetowe Serwisu działają m.in. w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu Testcv.com, jednakże może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies". 4. Zablokowanie i usunięcie Użytkownika 1. Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę po uprzednim powiadomieniu o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: 2. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy podejmuje działania na niekorzyść Usługodawcy. 3. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu bez podawanie przyczyn ze strony Usługodawcy, gdy Usługodawca uzna to za konieczne. 5. Zamówienie 1. Aby dokonać zamówienia usług elektronicznych dostępnych na stronach Serwisu Testcv.com niezbędna jest rejestracja Użytkownika. Dlatego zobowiązany jest on - pod groźbą kary - do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracji" (dostępnego pod linkiem: https://testcv.com/pl/login/register/ ). 3

4 2. Kliknięcie ikony zdaj test" lub "zaproś do testu zamieszczonej poniżej opisu każdego z dostępnych w Serwisie testów oraz wypełnienie formularza płatności równoznaczne jest ze złożeniem zamówienia. 3. Złożenie zamówienia w Serwisie Testcv.com oznacza akceptację przez Użytkownika zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania zawartych w nim reguł. 4. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Usługodawcę. 5. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz doładowania konta wypełniany na stronach Serwisu (przy pomocy komendy " doładuj konto dostępnej po zalogowaniu się Użytkownika na jego indywidualne konto w Serwisie Testcv.com). 6. Fakt złożenia przez Użytkownika zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia złożenia zamówienia. 7. Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu w/w wiadomości Usługodawca zastrzega sobie prawo ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym. 10. Użytkownik ma prawo anulować złożone zamówienie (zaproszenie) za pośrednictwem panelu przypisanego do indywidualnego konta Użytkownika w zakładce "zaproszenia", gdzie po kliknięciu w wybrane zaproszenie może zaznaczyć opcję Anuluj zaproszenie - oczywiście tylko wówczas, gdy nie zostało ono jeszcze wykorzystane. 11. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Usługodawcy. 12. Wysłanie zaproszenia odejmie z konta Użytkownika równowartość ceny wybranego testu. Kwota ta zostanie zwrócona, jeśli test nie zostanie wykorzystany. 13. Usługodawca nie zwraca niewykorzystanych środków wpłaconych na konto Użytkownika (szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie). 14. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT (która dostępna jest w wersji e elektronicznej i możliwa do pobrania w formacie PDF po wybraniu przez zalogowanego Użytkownika polecenia Historia płatności z menu w prawym górnym rogu strony w panelu Użytkownika oraz po wybraniu z listy rozwijanej polecenia doładowanie konta. 6. Ceny, upusty i promocje 1. Ceny poszczególnych testów są cenami brutto (czyli zawierają naliczony podatek VAT). 2. Cena podana przy każdym teście jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. 3. Ceny, w zależności od wersji językowej i krajowej Serwisu, wyrażone są w walucie danego kraju (Polska - PLN, Niemcy EUR, Francja EUR, Wielka Brytania - GPB, etc.) 4. Walutą rozliczeniową przyjętą przez Usługodawcę jest EURO. W związku z tym, na wszystkich Fakturach VAT znajdują się wartości w EURO, które przeliczane są zgodnie ze średnimi kursami walut z dnia poprzedzającego transakcję podawanymi przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl). 5. Główną walutą rozliczeniową realizowanych w Serwisie Testcv.com transakcji jest Euro. W związku z wahaniem kursu Euro i koniecznością zaokrąglania kwot do 2 miejsc po przecinku w trakcie przewalutowania, mogą wystąpić kilkugroszowe różnice między widoczną na stronie regularną ceną testu, a kwotą ściąganą z konta Użytkownika po dokonaniu zakupu wybranego testu. 6. Upusty cenowe bądź promocje nie mogą być łączone - chyba, że Usługodawca zadecyduje inaczej. Wartość upustu może zależeć od wielkości jednorazowego zamówienia, ilości dokonywanych zakupów w skali roku/ miesiąca, upusty mogą być wyznaczane dla każdego zamówienia indywidualnie. 7. Zasady upustów i promocji określa Usługodawca. 7. Płatności Wszystkie płatności przyjmowane będą za pośrednictwem renomowanego operatora płatności 4

5 internetowych. Usługodawca akceptuje płatność wszystkimi popularnymi rodzajami kart kredytowych. Możliwe jest również dokonywanie płatności za pośrednictwem przelewu bankowego oraz e- portfela/ konta założonego w serwisie operatora płatności. 1. Karta kredytowa: Usługodawca nie dostaje i nie widzi numeru karty kredytowej Użytkownika - wszelkie niezbędne do zrealizowania transakcji dane dostaje jedynie operator płatności internetowych. Niewątpliwą zaletą tej formy płatności jest fakt, iż transakcje odbywają się w czasie rzeczywistym i Użytkownik od razu otrzymuje informację zwrotną, dotyczącą statusu swojej płatności. 2. Przelew bankowy: Przelewy bankowe realizowane będą również za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Z uwagi na proces księgowania transferów bankowych Usługodawca informuje, że czas realizacji płatności może zostać wydłużony i trwać nawet kilka dni (3 do 5 dni roboczych). 3. E-portfel/ Konto założone u operatora płatności internetowych: W przypadku, gdy Użytkownik posiada indywidualne konto w serwisie naszego operatora i zgromadzone na nim środki są wystarczające do dokonania płatności, kwota za usługę w Serwisie Testcv.com potrącana jest bezpośrednio z dostępnego tam salda. Jest to najszybszy sposób zapłaty. 8. Testy 1. Usługodawca oświadcza, że w odniesieniu do testów psychologicznych zamieszczonych w Serwisie Testcv.com nie stosuje się ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zmian). Testy nie są wpisane na listę, nad którą nadzór sprawuje Krajowa Rada Psychologów, w związku z czym badanie udostępnionymi testami nie musi być przeprowadzane przez psychologa w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 2. Użytkownik wypełniający test zobligowany jest w szczególnym stopniu do: 1. samodzielnego wypełniania testu, czyli nie korzystania w tym celu z pomocy osób trzecich, 2. udzielania odpowiedzi zgodnie ze swoimi opiniami, wiedzą oraz umiejętnościami. 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników wyników testów wykonanych za pośrednictwem Serwisu Testcv.com, a zwłaszcza za konsekwencje podjętych na ich podstawie wszelkich decyzji, w tym w szczególności decyzji finansowych. 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za fakt wykorzystania przez innych użytkowników jego wyników w wypadku ich udostępnienia osobom trzecim. 5. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że użytkowanie Serwisu Testcv.com i dostępnych w nim testów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Testy oraz oceny dostarczane za pośrednictwem Serwisu Testcv.com nie są objęte gwarancją obejmującą ich wartość, zupełność, kompletność, przydatność i użyteczność. 6. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za wyjątkiem: 1. przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Testcv.com, 2. zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika. 9. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług. 2. Reklamacje prawidłowo złożone zawierające, co najmniej oznaczenie Użytkownika (login/ ), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację, rozpatruje Usługodawca. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie:http://testcv.pl/pl/kontakt/wpisując w temacie wiadomości: reklamacja. 4.Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 7 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5

6 V. Inne 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 3. Usługodawca, jako Właściciel i Administrator Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności. 5. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet, jeżeli Usługodawca mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany. 6. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za: 1. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, 2. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków), 3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, 4. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie, 5. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 6. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, 7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach, 8. niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres , co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych. 7. Testy dostępne w Serwisie Testcv.com opracowane zostały po to, aby dostarczyć większej ilości informacji na temat kandydata do pracy - czyli z założenia maja na celu przyczynienie się do zoptymalizowania procesu rekrutacji w firmie Użytkownika. Mimo, że prezentują praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się, zatem, bezwarunkowo polegać na ich wynikach, a w szczególności nie powinno się uzależniać wyboru pracownika od wyników testów. Dlatego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników na podstawie wyników testów wybory personalne i kadrowe w ich firmach. VI. Regulamin 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 28/03/ Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. 3. Usługodawca zobowiązuje się do wskazywania daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu/ w nagłówku treści Regulaminu. 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie Umowy między Usługodawcą, a Użytkownikiem i w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika. VII. Postanowienia końcowe 1. Dane Użytkowników przechowywane są przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Serwisu Testcv.com. 6

7 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych usług z oferty. 3. Usługodawca może wysyłać Użytkownikom wiadomości na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Użytkownicy mają prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich. 4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu. 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 7

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTYREKRUTACYJNE.COM.PL

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTYREKRUTACYJNE.COM.PL REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTYREKRUTACYJNE.COM.PL I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Testcv.com znajdującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet Aktualizacja: 1 Luty 2013r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacje ogólne i definicje... 3 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o. Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.12.2014r. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. Usługodawca Global Work sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje 3 Zasady korzystania

Regulamin 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje 3 Zasady korzystania Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego www.tradingrules.pl, zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, zakres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne" 2. Rejestracja w Serwisie"

1. Przepisy ogólne 2. Rejestracja w Serwisie Regulamin! Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sweet and Wild M.Rataja 112, 61-695 Poznań NIP 7822201567 REGON 301462851 Telefon: 692 211 490, e-mail: contact@sweetandwildclothing.com 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.printgo.pl I Postanowienia ogólne 1. Portal internetowy www.printgo.pl działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Macieja Żarowa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ ŻAROW

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną serwisu SKINOBRANIE.PL

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną serwisu SKINOBRANIE.PL Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną serwisu SKINOBRANIE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu skinobranie.pl,

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.polskirynekwegla.pl, zwanego dalej Portalem. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi HostedSMS

Regulamin usługi HostedSMS Regulamin usługi HostedSMS Regulamin usługi HostedSMS określany dalej jako Regulamin - określa podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., zwanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo