Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 48, poz. 390), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 94, poz. 608); 2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 93, poz. 543); 3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 599); 4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2014 r. poz. 36). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 94, poz. 608), które stanowią: 2. Do postępowań w sprawach dotyczących pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Przepisu ust. 8 pkt 4 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia wymienionego w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do planów zalesienia, sporządzonych przed dniem złożenia w 2010 r. wniosku o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt złożone przed wejściem w życie rozporządzenia, lecz po dniu 20 maja 2010 r., uważa się za złożone w terminie. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r. ; 2) 2 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 93, poz. 543), które stanowią: 2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zwanej dalej pomocą, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe Przepis 13 ust. 6a rozporządzenia wymienionego w 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do wypłaty pomocy dokonywanej na wniosek o jej wypłatę, złożony nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2011 r. 2. Rolnik, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2011 r., złożył wniosek o wypłatę pomocy, jest obowiązany złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na jego wezwanie, w terminie wskazanym w tym wezwaniu, materiał geograficzny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z , str. 65, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w 13 ust. 6a rozporządzenia wymienionego w 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 4. Przepisy 13 ust. 5 i 6 oraz 20 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do wypłaty pomocy dokonywanej na wniosek o jej wypłatę, złożony nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2012 r. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 3) 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 599), które stanowią: 2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r. ; 4) 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2014 r. poz. 36), które stanowią: 2. Do przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w sprawach objętych postępowaniami: 1) wszczętymi przed dniem: a) 1 czerwca 2013 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadku postępowań w sprawie przyznania pomocy,

3 Dziennik Ustaw 3 Poz b) 15 marca 2013 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją lub wypłatą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadku postępowań w sprawie wypłaty pomocy, 2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, w przypadku gdy zostały wznowione stosuje się przepisy dotychczasowe. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. (poz. 1565) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, zwanej dalej pomocą na zalesianie, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zwanym dalej Programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania, w tym: 1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie, zwanych dalej wnioskami o pomoc ; 2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o pomoc; 3) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania; 4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części może być przyznana pomoc na zalesianie, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy; 5) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia pomocy na zalesianie w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, a także przypadki uznawane za drobną niezgodność, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z , str. 16) 2), zwanego dalej rozporządzeniem nr 73/2009 ; 6) szczegółowe warunki i tryb podejmowania działań, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w przypadku niestosowania zmniejszeń lub wykluczeń określonych w tych przepisach; 7) wyjątkowe okoliczności, inne niż określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z , str. 15, z późn. zm.) 3), w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy na zalesianie. 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierował działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z , str. 16) zastąpiło, z dniem 1 lutego 2009 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.). 3) Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na mocy art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z , str. 1); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

5 Dziennik Ustaw 5 Poz Działanie, o którym mowa w 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) dochodach z rolnictwa rozumie się przez to: a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz oraz z 2014 r. poz. 40), oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc, na podstawie art. 18 tej ustawy lub b) dochody z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc; 2) sukcesji naturalnej rozumie się przez to zmiany w zbiorowiskach roślinnych na gruntach odłogowanych, których skutkiem jest pojawienie się roślinności drzewiastej w sposób naturalny; 3) (uchylony). 4) Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu przepisów art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarządzających mieniem Skarbu Państwa na podstawie przepisów o lasach, zwanemu dalej rolnikiem, jeżeli: 1) został wpisany do ewidencji producentów stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 2) zobowiązał się do: a) wykonania zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 73/2009, zgodnie z normami określonymi w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia, o którym mowa w przepisach o lasach, zwanym dalej planem zalesienia ; 3) zobowiązał się do prowadzenia założonej uprawy leśnej, o której mowa w pkt 2 lit. b, przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie; 4) są przestrzegane wymogi i normy określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z uwzględnieniem przepisów art. 50a i art. 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z , str. 1, z późn. zm.) 5) ; 5) 6) uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zalesienia w przypadku gdy planowane zalesienie jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. 7) ), uzyskania takiej decyzji. 4) Przez 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 93, poz. 543), które weszło w życie z dniem 24 maja 2011 r. 5) Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na mocy art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 487); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r. 6) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz oraz z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133.

6 Dziennik Ustaw 6 Poz ) Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi do gruntów: 1) stanowiących grunty orne lub sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 2) stanowiących własność lub współwłasność tego rolnika albo własność jego małżonka; 3) 9) o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha; 4) położonych poza: a) obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 10) ), chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, b) obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów. 3. Jeżeli grunty przeznaczone do zalesienia nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, pomoc na zalesianie może być przyznana każdemu z co najmniej 3 rolników, jeżeli każdy z nich złożył wniosek o pomoc, a ich grunty przeznaczone do zalesienia: 1) sąsiadują ze sobą; 2) 11) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2 pkt 1, 2 i 4; 3) mają łączną powierzchnię nie mniejszą niż 2 ha i szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem Pomoc na zalesianie gruntów innych niż te, o których mowa w 4 ust. 2 pkt 1, zwanych dalej gruntami innymi niż rolne, jest przyznawana rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) został wpisany do ewidencji producentów stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 1a) 12) uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zalesienia w przypadku gdy planowane zalesienie jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskania takiej decyzji; 2) zobowiązał się do: a) wykonania zalesienia gruntów innych niż rolne: z sukcesją naturalną lub wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne, b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia. 2. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne jest przyznawana rolnikowi do gruntów: 1) wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niewykorzystywanych do produkcji rolniczej; 8) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 94, poz. 608), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2010 r. 9) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 12) Dodany przez 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz ) 13) położonych poza: a) obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, b) obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów; 3) przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, jeżeli zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 4) 14) stanowiących własność lub współwłasność tego rolnika albo własność jego małżonka i spełniających wymagania, o których mowa w 4 ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 1 i 3; 5) na których: a) występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy z gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, b) drzewa z gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia występują w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar: wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek na hektar określonej w odniesieniu do poszczególnych gatunków w załączniku nr 2 do rozporządzenia w przypadku drzew o średniej wysokości do 0,5 m, wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek na hektar określonej w odniesieniu do poszczególnych gatunków w załączniku nr 2 do rozporządzenia w przypadku drzew o średniej wysokości co najmniej 0,5 m, c) powierzchnia kęp, o których mowa w lit. b, stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia, d) wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat w przypadku gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze; 6) wskazanych w planie zalesienia jako grunty, które po zalesieniu spełniać będą funkcje wodochronne lub glebochronne w przypadku gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie. 5a. 15) Zobowiązanie, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5 ust. 1 pkt 2, jest wykonywane na gruntach objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z , str. 8, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 65/2011. Przepis ten stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia nr 65/ Plan zalesienia powinien: 1) zawierać: a) dane dotyczące rolnika: imię i nazwisko albo nazwę, określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu, numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, b) podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził ten plan, zwanego dalej nadleśniczym, c) dokumenty dołączone przez rolnika do wniosku o sporządzenie tego planu, d) inne elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 13) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 14) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 15) Dodany przez 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2014 r. poz. 36), które weszło w życie z dniem 24 stycznia 2014 r.

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ) obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks przeznaczony do zalesienia; 3) być sporządzony odrębnie dla gruntów rolnych albo gruntów innych niż rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice są oznakowane w terenie; 4) być sporządzony wspólnie dla rolników, o których mowa w 4 ust. 3, na ich wspólny wniosek w przypadku, o którym mowa w tym przepisie. 2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, są: 1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 2) 16) zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, potwierdzające że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia; 3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty; 4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia; 5) 17) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm. 18) ), na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów, a także wskazanie granic gruntów przeznaczonych do zalesienia: a) w poszczególnych klasach gleboznawczych i określenie powierzchni tych gruntów w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż rolne, b) o nachyleniu terenu powyżej 12 i określenie powierzchni tych gruntów w przypadku planowanego zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12 ; 6) 17) kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie w przypadkach innych niż określone w pkt 5; 7) 19) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z: a) celami ochrony danego obszaru jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin, b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony na obszarze Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 8) 19) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszarów znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ) Pomoc na zalesianie w ramach Programu może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 100 ha Pomoc na zalesianie obejmuje: 1) wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia; 16) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 17) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 20) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz ) premię pielęgnacyjną stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych oraz ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia; 3) premię zalesieniową stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu utraconych dochodów wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia. 2. Plan zalesienia realizuje się do dnia wypłaty: 1) wsparcia na zalesienie w przypadku rolników uzyskujących wyłącznie tę część pomocy na zalesianie; 2) ostatniej premii pielęgnacyjnej w przypadku pozostałych rolników. 3. Plan zalesienia przechowuje rolnik, a jego kopię nadleśniczy, przez okres realizacji tego planu ) Wysokość pomocy na zalesianie, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej na hektar gruntu i powierzchni zalesionego gruntu objętego obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 65/2011, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, w szczególności zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 16 i art. 21 rozporządzenia nr 65/2011, a w przypadku wsparcia na zalesienie zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 65/ a. 22) Przy ustalaniu wysokości pomocy na zalesianie gruntów rolnych uwzględnia się deklarowaną przez rolnika powierzchnię tych gruntów nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z , str. 65, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 4b. 23) Przy ustalaniu wysokości pomocy na zalesianie, do powierzchni zalesionego gruntu objętego obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 65/2011 zalicza się powierzchnię gruntu: 1) wyznaczoną przez granicę uprawy leśnej i granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu, lecz nie większą niż wyznaczona przez granicę uprawy leśnej i linię biegnącą w odległości: a) 1,5 m od granicy tej uprawy w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się ta uprawa, sąsiaduje z gruntem użytkowanym jako grunt leśny, stanowiącym własność innego podmiotu, b) 3 m od granicy tej uprawy w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się ta uprawa, sąsiaduje z gruntem użytkowanym w sposób inny niż określony w lit. a, stanowiącym własność innego podmiotu; 2) przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, o ile działania takie zostały określone w planie zalesienia. 5. Wysokość wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest uzależniona od nachylenia terenu, na którym znajduje się grunt przeznaczony do zalesienia, a w przypadku gruntów z sukcesją naturalną również od procentowej powierzchni tych gruntów, na których występują kępy, o których mowa w 5 ust. 2 pkt 5 lit. b. 6. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne obejmuje wyłącznie wsparcie na zalesienie i premię pielęgnacyjną, z tym że w przypadku gruntów z sukcesją naturalną podstawą do obliczenia wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest powierzchnia tych gruntów albo powierzchnia tych gruntów pomniejszona o powierzchnię gruntów, na których występują kępy, o których mowa w 5 ust. 2 pkt 5 lit. b. 7. Wysokość stawek pomocy na zalesianie oraz szczegółowy sposób obliczania wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej w przypadku gruntów z sukcesją naturalną są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 21) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 23) Dodany przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Premia zalesieniowa jest przyznawana rolnikowi uzyskującemu co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. 9. Pomoc na zalesianie przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw obejmuje wyłącznie wsparcie na zalesienie Wnioski o pomoc są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia. 2. W jednym wniosku o pomoc można ubiegać się o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów objętych jednym planem zalesienia. 3. Wniosek o pomoc, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera: 1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 2) dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy; 3) termin wykonania zalesienia; 4) informację o powierzchni gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych; 5) informację o załącznikach; 6) oświadczenie o: a) powierzchni działek ewidencyjnych, b) sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do zalesienia; 7) informację o powierzchni całkowitej gospodarstwa rolnego; 8) oświadczenia i zobowiązania związane z pomocą na zalesianie ) Wniosek o pomoc składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej Agencją, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca danego roku. 5. Do wniosku o pomoc dołącza się: 1) kopię planu zalesienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan; 2) 25) pisemną zgodę: a) pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności, b) małżonka rolnika na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika; 3) 25) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o: a) wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym albo b) liczbie hektarów przeliczeniowych stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej; 4) 25) wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach, o których mowa w 3 pkt 1 lit. b w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej; 5) 25) dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż określone w 3 pkt 1, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej; 24) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 25) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

11 Dziennik Ustaw 11 Poz ) dokumenty potwierdzające własność lub współwłasność gruntów przeznaczonych do zalesienia; 7) 26) oświadczenia rolnika zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których: a) jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, b) w obrębie działki rolnej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, zwanej dalej działką rolną, znajdują się: 27) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m 2 chyba że rolnik w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny) w przypadku gdy rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych; 8) 28) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 6. Rolnik może dokonać zmiany złożonego wniosku o pomoc: 1) w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy na zalesianie, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostało mu doręczone postanowienie określone w 10 ust. 4; 2) do dnia poprzedzającego dzień, w którym został on powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu Wniosek o pomoc jest weryfikowany w terminie 60 dni od dnia jego złożenia. 2. Kierownik biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, weryfikując wniosek o pomoc, ustala: 1) łączną powierzchnię gruntów przeznaczonych do zalesienia wskazaną we wniosku; 2) spełnienie warunków określonych w 4 albo Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o pomoc zostanie ustalone, że: 1) 29) wnioskodawca nie spełnia warunków określanych w 4 ust. 1 pkt 1 3 albo 5 ust. 1 lub 2) grunty przeznaczone do zalesienia we wniosku o pomoc nie odpowiadają wymaganiom określonym w 4 ust. 2 lub 3 albo 5 ust. 2; 3) 30) właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał negatywną opinię, o której mowa w 6 ust. 2 pkt 7, lub 4) właściwy dyrektor parku narodowego wydał negatywną opinię, o której mowa w 6 ust. 2 pkt Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu przez wnioskodawcę: 1) 31) warunków określonych w 4 ust. 1 pkt 1 3 albo 5 ust. 1 oraz 2) wymagań dotyczących gruntów przeznaczonych do zalesienia, określonych w 4 ust. 2 lub 3 albo 5 ust. 2 w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o pomoc, jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku zostanie ustalone, że te warunki i wymagania zostały spełnione. 26) Dodany przez 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 27) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 7 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 29) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 30) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 31) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera pouczenie o warunkach dotyczących formy, sposobu i terminu poinformowania Agencji o wykonanym zalesieniu Zalesienie wykonuje się po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w 10 ust. 4, w terminie wskazanym w planie zalesienia, jednak nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o pomoc. 2. Rolnik wykonuje zalesienie: 1) przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) 32) zgodnie z liczbą sadzonek na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2a. 33) Przy ustalaniu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się powierzchnię gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna, pomniejszoną o powierzchnię gruntu rolnego, na którym znajdują się obiekty, o których mowa w art. 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1122/2009, w szczególności obiekty wskazane w 9 ust. 5 pkt 7 lit. b, a także powierzchnię gruntu przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, o ile działania takie zostały określone w planie zalesienia. 3. Rolnik zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej: 1) 1,5 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt leśny, 2) 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego w sposób inny niż wymieniony w pkt 1 stanowiących własność innego podmiotu Rolnik informuje nadleśniczego o założeniu uprawy leśnej, na piśmie, w terminie 7 dni od dnia jej założenia. 2. Rolnik składa kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie do dnia 20 maja: 1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo 2) roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią ) Uznaje się, że rolnik wykonał zalesienie zgodnie z planem zalesienia, jeżeli: 1) zostało ono wykonane: a) przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przewidzianych w planie zalesienia, b) zgodnie z liczbą sadzonek na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 2) uprawa leśna została ogrodzona w przypadku gdy wykonanie ogrodzenia zostało przewidziane w planie zalesienia. 12a. 35) W przypadku gdy rolnik, zakładając uprawę leśną, nie zachował odległości, o których mowa w 11 ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika, na piśmie, do wykonania działań w celu zachowania tych odległości oraz złożenia kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenia o ich wykonaniu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wezwania ) Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli rolnik: 1) nie złożył w wymaganym terminie oświadczenia, o którym mowa w 12 ust. 2, lub 2) nie wykonał zalesienia zgodnie z planem zalesienia, przy czym w przypadku gdy nie zostało wykonane ogrodzenie uprawy leśnej, którego wykonanie zostało przewidziane w planie zalesienia, odmawia się przyznania pomocy na zalesianie jedynie w części przeznaczonej na to ogrodzenie, lub 3) pomimo wezwania, o którym mowa w 12a, nie wykonał w terminie czynności wskazanych w tym wezwaniu. 32) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

13 Dziennik Ustaw 13 Poz ) Jeżeli rolnik złożył w wymaganym terminie oświadczenie, o którym mowa w 12 ust. 2, oraz wykonał zalesienie zgodnie z planem zalesienia i zgodnie z 11 ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, przyznaje pomoc na zalesianie, w terminie 60 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. 3. Pomoc na zalesianie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy na zalesianie stała się ostateczna. 4. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana na wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie, zwany dalej wnioskiem o wypłatę, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek ) Jeżeli przed dokonaniem wypłaty premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca dokonanie zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, w szczególności zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 16 i art. 21 rozporządzenia nr 65/2011, kierownik biura powiatowego Agencji ustala, w drodze decyzji, wysokość tych premii za rok kalendarzowy, w którym stwierdzono te okoliczności, dokonując odpowiednich zmniejszeń lub wykluczeń, a jeżeli jest konieczne dokonanie wykluczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 5 akapit trzeci i ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 65/2011, to w tej decyzji ustala również kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie art. 16 ust. 7 rozporządzenia nr 65/ ) Wniosek o wypłatę składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Do wniosku o wypłatę przepisy 9 ust. 3 pkt 1 3, 5 i 8 stosuje się odpowiednio. 6a. 39) W przypadku pomocy na zalesianie gruntów rolnych do wniosku o wypłatę rolnik dołącza materiał geograficzny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, w którym zaznacza: 1) obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, 2) znajdujące się w obrębie działki rolnej: a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m 2 chyba że w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny), lub nie posiada żadnych działek rolnych, lub działki te są zalesione. 40) 7. (uchylony). 41) 8. (uchylony). 41) 9. 42) Premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w 12 ust ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 39) Dodany przez 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 40) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Przez 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 42) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

14 Dziennik Ustaw 14 Poz a. 43) W przypadku określonym w ust. 9, wypłata premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej może nastąpić po upływie terminu określonego w ust. 4, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9, o ile zostały złożone w terminie określonym w tym przepisie. 10. Starosta, dokonując oceny udatności uprawy leśnej na gruntach, o których mowa w ust. 9, bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia Rolnik może zrezygnować z pomocy na zalesianie do dnia poprzedzającego dzień, w którym decyzja o przyznaniu pomocy na zalesianie stała się ostateczna. 2. Rolnik składa rezygnację z pomocy na zalesianie, na piśmie, kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc Jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie nastąpi przeniesienie własności lub współwłasności wszystkich gruntów objętych tym wnioskiem albo ich części na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, pomoc przysługuje temu rolnikowi, jeżeli: 1) 44) w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia własności lub współwłasności tych gruntów złoży on wniosek o pomoc do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, o którym mowa w 9 ust. 4; 2) 45) zobowiąże się do: a) kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo 5 ust. 1 pkt 2, b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych przez poprzedniego właściciela lub współwłaściciela tych gruntów, jaką poprzedni właściciel lub współwłaściciel byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby okoliczności powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie w przypadku wystąpienia takich okoliczności; 3) uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa w przypadku premii zalesieniowej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli przeniesienie własności lub współwłasności dotyczy wszystkich gruntów objętych wnioskiem o pomoc. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się: 1) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, lub kopię takiej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji; 2) dokumenty określone w 9 ust. 5 pkt 3 5; 3) 46) oświadczenie rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. b. 3a. 47) Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega przywróceniu ) Przepisy ust. 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przeniesienie własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o pomoc nastąpiło po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie ) W przypadku gdy pomoc na zalesianie do gruntów, o których mowa w ust. 4, zostanie przyznana rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona ich własność lub współwłasność, decyzja, o której mowa w ust. 4, wygasa z mocy prawa ) W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, który przeniósł własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, zawiesza się. 43) Dodany przez 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 46) Dodany przez 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 47) Dodany przez 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

15 Dziennik Ustaw 15 Poz ) Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy: 1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, stała się ostateczna; 2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, zostało ostatecznie umorzone; 3) rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, nie złożył wniosku o pomoc w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt ) Rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie ) 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, zmarł przed doręczeniem decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc przysługuje spadkobiercy rolnika, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, pod warunkiem że zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez spadkodawcę. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania w miejsce spadkodawcy, na wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc przez spadkodawcę, w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza dokumenty określone w 9 ust. 5 pkt 3 5 oraz: 1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku: a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 51) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo 3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pomocy na zalesianie: 1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5 oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu pomocy na zalesianie. 7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od małoletniego spadkobiercy, a wnioskodawcą jest przedstawiciel ustawowy tego małoletniego. 50) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 51) Ze zmianą wprowadzoną przez 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

16 Dziennik Ustaw 16 Poz W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 9. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. 10. Przepisy ust. 1 4 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka, przy czym: 1) pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów; 2) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2 albo 3, dołącza się odpis skrócony aktu zgonu rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka. 11. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu ) Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, które były objęte wnioskiem o pomoc złożonym przez tego rolnika, przepisy ust. 1 9 oraz ust. 11 stosuje się odpowiednio. 16a. 53) 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, zmarł po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc tę przyznaje się spadkobiercy rolnika, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej ustawą, w szczególności gdy spadkobierca zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez spadkodawcę. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca składa wniosek o pomoc w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza dokumenty określone w 9 ust. 5 pkt 3 5 oraz: 1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku: a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 51) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo 3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 52) Dodany przez 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 599), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2012 r. 53) Dodany przez 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17 Dziennik Ustaw 17 Poz Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca ubiegający się o przyznanie pomocy na zalesianie: 1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5 oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na przyznanie temu spadkobiercy pomocy na zalesianie. 7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od małoletniego spadkobiercy, a wnioskodawcą jest przedstawiciel ustawowy tego małoletniego. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 9. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. 10. Przepisy ust. 1 4 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka w dniu, w którym ta pomoc została przyznana, przy czym: 1) pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów; 2) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2 albo 3, dołącza się odpis skrócony aktu zgonu rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka. 11. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 11a. 54) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się. 11b. 54) Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy: 1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie spadkobiercy rolnika stała się ostateczna; 2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie spadkobiercy rolnika zostało ostatecznie umorzone; 3) wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w terminie. 11c. 54) Spadkobierca rolnika, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie ) Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1 9 oraz ust c stosuje się odpowiednio. 16b. 53) 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w 16 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o pomoc do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc na zalesianie przysługuje następcy prawnemu rolnika, który nabył w wyniku tego następstwa własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, pod warunkiem że zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez rolnika. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika, na wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 54) Dodany przez 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52; w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

18 Dziennik Ustaw 18 Poz Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. 5. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 6. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje następcy prawnemu rolnika jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. 16c. 53) 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w 16a ust. 1, po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, następcy prawnemu rolnika, który nabył w wyniku tego następstwa własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, pomoc na zalesianie przyznaje się, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy, w szczególności gdy następca prawny rolnika zobowiązał się do: 1) kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez rolnika; 2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych przez rolnika, jaką rolnik byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby okoliczności powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie w przypadku wystąpienia takich okoliczności. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika składa wniosek o pomoc w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza: 1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji; 2) oświadczenie złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie wymienione w ust. 1 pkt Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 6. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje następcy prawnemu rolnika jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa ) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się ) Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy: 1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie następcy prawnemu rolnika stała się ostateczna; 2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie następcy prawnemu rolnika zostało ostatecznie umorzone; 3) wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w terminie ) Następca prawny rolnika, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie. 16d. 57) 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. 2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu. 56) Dodany przez 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

19 Dziennik Ustaw 19 Poz Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę. 4. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana pomoc na zalesianie, pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, jest wypłacana spadkobiercy. 5. Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o pomoc, wraz z: 1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo 2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo 3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku: a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie przyznania tej pomocy. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 7. Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę tej pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o pomoc, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji. 8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. 9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5: 1) dołącza do tego wniosku albo 2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6 oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy pomocy na zalesianie. 10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie przysługującej do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tej pomocy. 12. W przypadku gdy wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie przysługującej do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.

20 Dziennik Ustaw 20 Poz Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1, 3 6 i 9 12 stosuje się odpowiednio. 17. Rolnik, któremu przyznano pomoc na zalesianie, do dnia zakończenia realizacji planu zalesienia przechowuje dowody zakupu: 1) sadzonek przeznaczonych do zalesienia wnioskowanych gruntów; 2) repelentów ) Rolnik zwraca: 1) premię pielęgnacyjną w wysokości, która jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że: a) nie wykasza roślinności zagłuszającej sadzonki, b) nie wykonuje określonych w planie zalesienia cięć pielęgnacyjnych drzew; 2) wsparcie na zalesienie w wysokości, która jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że: a) nie posiada dokumentów, o których mowa w 17 pkt 1, b) udział drzew gatunków iglastych w powierzchni uprawy leśnej został przekroczony co najmniej o 20% w stosunku do udziału tych drzew przewidzianego w planie zalesienia. 1a. 59) Rolnik zwraca premię pielęgnacyjną, w części przeznaczonej na ochronę uprawy leśnej przed zwierzyną, za cały okres jej pobierania, jeżeli nie zastosował indywidualnych środków ochrony, w tym repelentów, lub nie posiada dowodu zakupu repelentów, a zastosowanie tych środków zostało przewidziane w planie zalesienia. 1b. 59) Jeżeli rolnik: 1) nie zastosował indywidualnych środków ochrony, w tym repelentów, na części gruntów, na których powinien zgodnie z planem zalesienia je zastosować, lub 2) posiada dowody zakupu repelentów w ilości niewystarczającej na ich zastosowanie na części gruntów, na których powinien zgodnie z planem zalesienia je zastosować zwraca premię pielęgnacyjną, w części przeznaczonej na zastosowanie indywidualnych środków ochrony, w tym repelentów, wypłaconą w odniesieniu odpowiednio do gruntów, na których ich nie zastosował, lub do gruntów, na których nie mógł zastosować repelentów ze względu na ich niewystarczającą ilość, wynikającą z posiadanych dowodów zakupu. 2. Rolnik zwraca pomoc na zalesianie w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania, jeżeli: 1) 60) zalesiony grunt nie został przekwalifikowany na grunt leśny z uwagi na negatywną ocenę udatności uprawy leśnej; 2) uprawa leśna założona na gruntach rolnych została zlikwidowana przed upływem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, chyba że wystąpiły następujące wyjątkowe okoliczności, o których mowa w 1 pkt 7: a) grunty zalesione zostały wywłaszczone zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, b) dokonano scalenia gruntów objętych pomocą na zalesianie, c) 61) wystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 3 albo 15 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo 16 ust. 1, albo 16a ust. 1, albo 16b ust. 1, albo 16c ust. 1 pkt 1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania i będąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika; 58) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 60) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 9 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 61) Dodana przez 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las Pomoc na zalesianie tekst z ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-1-czerwcaarimr-zacznie-przyjmowac-wnioski-od-rolnikow-ktorzy-chca-na-swoich-gruntach-posadz.html Od 1 czerwca 2012 ARiMR

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 W Polsce występuje znaczny

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach. Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie Kategoria: Pozycja IV Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 655 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R.

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. W bieŝącym roku zalesienia prowadzone były tylko przez Agencję Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków.

Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków. .pl https://www..pl Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków. Autor: Ewa Ploplis Data: 9 czerwca 2018 W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczął się nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w roku Brwinów, r

Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w roku Brwinów, r Zasady przyznawania pomocy na w roku 2014 Brwinów, 10-11.03.2014 r Podstawy prawne Rozporządzenie (UE) Nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesienia stanowią początkowy etap w drodze długotrwałego procesu tworzenia kompleksu leśnego. Są istotnym elementem przeciwdziałającym

Bardziej szczegółowo

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha;

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha; Jakie są warunki otrzymania wsparcia na zalesianie gruntów rolnych? Najlepiej zwrócić się do Nadleśnictwa, na którego terenie leŝą działki, które chcemy zalesić. Trzeba posiadać wypis z rejestru gruntów,

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich

Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich .pl https://www..pl Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich Autor: Ewa Ploplis Data: 1 lipca 2018 Czy opłaca się posadzić las na gruncie rolnym? Jak duże dopłaty do zalesiania terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW 2014-2020 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013 Tryb obsługi wniosków 1. Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis......

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy

Bardziej szczegółowo

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIś ROLNE 2008 Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmować wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje:

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: Wysokość pomocy Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: wsparcie na zalesienie - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587 Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o dotację

Kto moŝe się starać o dotację Od 1 sierpnia br. moŝna ubiegać się o dotację na zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niŝ rolne. Dowiedz się, czy moŝesz skorzystać z tego działania PROW 2007-2013 i jak poprawnie wypełnić wniosek?

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781). SEJM Druk nr 3820 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Priorytet 5 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spoŝywczym i leśnym Ogólne załoŝenie: Inwestycje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTA I ROZOJU SI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2180 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz. 311 USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Art. 1. Ustawa reguluje zasady przeznaczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1822 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 10 stycznia 2018 r.

Dz.U poz z dnia 10 stycznia 2018 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2018 poz. 311 USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA 1. uprawy leśnej, stanowiąca podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalona zgodnie z poniższymi tabelami:

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-02-03/2012 P/12/155 Olsztyn, dnia 18 lipca 2012 r. Pan Zenon Giebień Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elblągu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 908 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku Zalesienia gruntów rolnych Krok po kroku Krok 1 ( 0 ) przed zalesieniem Wnioskodawca zbiera wymagane dokumenty (może to robić bez ograniczeń czasowych): 1. Wypis z mpzp z informacją o przeznaczeniu działek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 807 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071 Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-02-08/2012 P/12/155 Olsztyn, dnia 4 lipca 2012 r. Pan Piotr Szewczyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostródzie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2025 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1)

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 172 10121 Poz. 1027 1027 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz Art. 1

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz Art. 1 Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz. 592 Art. 1 Ustawa określa zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 64 poz USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Dz.U Nr 64 poz USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2003 r. Nr 46, poz. 392. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 201 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 201 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 201 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zadania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. o kształtowaniu ustroju rolnego Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1719 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA A. Zalecenia planu zalesienia 1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz faktycznego sposobu

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 161 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1259. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1

USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dz.U.2015.1340 t.j. z dnia 2015.09.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2019 r. Wejście w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2018 r. Poz. 528

Warszawa, dnia 13 marca 2018 r. Poz. 528 Warszawa, dnia 13 marca 2018 r. Poz. 528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz obwieszczenie ministra finansów. z dnia 25 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz obwieszczenie ministra finansów. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 518 obwieszczenie ministra finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROW o zalesieniach. Dodano:

PROW o zalesieniach. Dodano: PROW o zalesieniach Dodano: 10.01.2008 (tekst bez tabel) Nazwa działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Kod działania 221, 223. Podstawa prawna Schemat I - zalesianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1163 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 1523 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1936 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Akt prawny opublikowany przez USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082)

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082) SEJM Druk nr 2197 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r.

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r. Poz. 1775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 marca 2018 r. Poz. 509 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo