CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?"

Transkrypt

1 SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA KLUCZOWE: Inspiruj¹ce i kreatywne prelekcje osób znanych w dziedzinie marketingu w wyszukiwarkach, mówi¹ce obszernie o pozycjonowaniu i optymalizacji, wyszukiwaniu sponsorowanym oraz analityce internetowej. WARSZTATY SEO: Dwuczêœciowe spotkanie prowadzone przez eksperta w dziedzinie SEO, na którym w praktyce bêdzie mo na wykorzystaæ wiedzê zdobyt¹ podczas Seminarium. SPOTKANIA: Doskona³y moment na spotkanie i rozmowy w kuluarach z wiod¹cymi ekspertami w dziedzinie SEO w Polsce. PRELEGENCI: CEZARY LECH, SEO Director, wspó³w³aœciciel MaxROY.com PIOTR GUZIUR, w³aœciciel Marketing Online ANDRZEJ KASPRZYK, Dyrektor Web and Information Services ISSA Polska, w³aœciciel AdSecur UKASZ IWANEK, w³aœciciel Internetica ZBIGNIEW NOWICKI, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Bluerank, PRZEDSTAWICIEL SARE Partnerzy merytoryczni Patron medialni

2 Czy chcesz siê dowiedzieæ, co naprawdê zapewnia wysok¹ pozycjê strony internetowej w Google? Poznaj najwa niejsze czynniki, które gwarantuj¹ Twój sukces! Szanowni Pañstwo, Rynek marketingu internetowego roœnie. Wzrasta te œwiadomoœæ istnienia tego obszaru, co skutkuje œwiadomymi decyzjami biznesowymi w³¹czania go i wykorzystania w planowanych dzia³aniach marketingowych (efekt synergii). SEO (Search Engine Optimization) obejmuje zatem wszystko to, co wi¹ e siê z marketingiem internetowym z wykorzystaniem wyszukiwarek. W³aœciwie jest to ca³y szereg wielu powi¹zanych ze sob¹ dzia³añ, które maj¹ wp³yw na miejsce, na którym pojawi siê nasza strona w wynikach wyszukiwania. Organizowane przez Most Wanted! Conferences Seminarium bêdzie poœwiêcone tej w³aœnie tematyce. Do wziêcia udzia³u zaprosiliœmy praktyków zwi¹zanych z tym biznesem. Bêd¹ Pañstwo mieli mo liwoœæ osobistego spotkania z nimi, podyskutowania o najnowszych trendach w bran y, a tak e - zadawania pytañ w dyskusji. Nasi prelegenci s¹ przygotowani na Pañstwa aktywny udzia³ w tym wydarzeniu. Przewidzieliœmy równie czeœæ praktyczn¹ w postaci mini-warsztatu, podczas którego uczestnicy bêd¹ mieli okazjê poæwiczyæ praktyczne aspekty SEO. Seminarium odbêdzie siê w klimatyzowanych salach Centrum Bankowo- Biurowego"Kaskada" w centrum Warszawy. Odpowiednie dla wydarzenia menu lunchowe przygotuje szef kuchni restauracji "Manufaktura Smaq". Serdecznie Pañstwa zapraszam do wziêcia udzia³u w Seminarium. Do udzia³u zapraszamy: Wojciech Chromik Prezes Zarz¹du Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. Pracowników dzia³ów marketingowych, chc¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat SEO i e-marketingu, w celu lepszej komunikacji z wykonawcami prac marketingowych, Pracowników firm marketingowych, agencji interaktywnych, Project managerów i dyrektorów zwi¹zanych z e-marketingiem, W³aœcicieli witryn i sklepów internetowych pragn¹cych wypromowaæ siê w Internecie. Jesteœ pracownikiem dzia³u marketingu i chcesz wiedzieæ na czym polega marketing w wyszukiwarkach? Pracujesz z agencjami reklamowymi i brakuje Ci wiedzy by móc ich kontrolowaæ, rozumieæ i odczytywaæ wyniki z kampanii reklamowych? To Seminarium jest dla Ciebie. Us³yszysz o najnowszych czynnikach istotnych w pozycjonowaniu SEO, Dowiesz siê dlaczego tekst na stronie jest wa ny dla odwiedzaj¹cych j¹ internautów i dla robotów wyszukiwarek, Zobaczysz jak Twoj¹ stronê widz¹ roboty wyszukiwarek, Poznasz narzêdzia, którymi mo na siê pos³ugiwaæ by mierzyæ efekty dzia³añ SEO, Dowiesz siê jak czytaæ raporty SEO przesy³ane przez agencje reklamowe, Dowiesz siê co jeszcze mo na zrobiæ by skutecznie reklamowaæ siê w Internecie. Jesteœ w³aœcicielem witryny, sklepu internetowego i chcesz dowiedzieæ siê jak samodzielnie wypozycjonowaæ swoj¹ stronê w wyszukiwarkach? Dowiesz siê tego na naszym Seminarium SEO. Wska emy Ci techniki, u ywane przez ekspertów od SEO. Ka dy z czynników pozwoli skutecznie zbudowaæ pozycjê Twojej witryny w wynikach wyszukiwania Google. Wreszcie dowiesz siê, jak najszybciej wypozycjonowaæ Twoj¹ witrynê maksymalnie wysoko w rankingach wyszukiwania. Dowiesz siê te, jak unikn¹æ b³êdów w pozycjonowaniu, które mog¹ usun¹æ Twoj¹ witrynê z wyników wyszukiwania Google. Wiedza na temat SEO umo liwi Ci samodzielnie pozycjonowanie stron!

3 8:30-9:00 Rejestracja uczestników kawa powitalna 9:00-10:00 Kampanie PPC kontra SEO: i czy albo? Przedstawiciel Bluerank 10:00-11:30 Przez wyszukiwarkê do klienta - najwa niejsze czynniki decyduj¹ce o pozycji w wyszukiwarkach. 11:30-11:45 Przerwa kawowa 11:45-13:00 Copywriting w SEO, czyli dlaczego tekst na stronie jest wa ny dla odwiedzaj¹cych j¹ internautów i dla robotów wyszukiwarek. Przedstawiciel Bluerank 13:00-13:50 Lunch Dzieñ 1: 16 wrzeœnia, Czwartek 13:50-14:45 Porównanie narzêdzi do marketingu. Przedstawiciel SARE 14:45-16:00 U ytecznoœæ WWW w powi¹zaniu z technikami SEO stosowanymi w kodzie HTML - jak Twoj¹ stronê widzi robot Google? Andrzej Kasprzyk, Web and Information Services w ISSA Polska, w³aœciciel AdSecur G³ównym celem tego Seminarium jest udzielenie jednoznacznych odpowiedzi na szereg pytañ, z którymi spotykamy siê na co dzieñ w naszej pracy. Miêdzy innymi: Co decyduje o pozycjach strony w wyszukiwarce? Co to jest algorytm PageRank? Czym jest i jak dzia³a wyszukiwarka Google? Dlaczego strona wypad³a z rankingu? Czy to jest Ban lub filtr? Czy s³owo kluczowe w nazwie domeny ma wp³yw na pozycjê? Co decyduje o pozycji w wynikach z Google Maps? Jak zmieniæ pozycjonowan¹ domenê bez straty pozycji? S³uchacze poznaj¹ fundamenty budowy stron internetowych, zapewniaj¹ce im organiczny wzrost pozycji w wynikach wyszukiwania Google. Jak rozmawiaæ z robotem? Widzialne strony to ograniczenie kosztów pozycjonowania stron. Uczestnicy dowiedz¹ siê jak badaæ funkcjonalnoœæ stron i sprawdzaæ u ytecznoœæ dla robotów. Zaprezentowane zostanie kompendium SEO - czynniki wp³ywaj¹ce na pozycjê strony w wyszukiwarce Google. Dzieñ 2: 17 wrzeœnia, Pi¹tek 8:30-9:00 Rejestracja uczestników kawa powitalna 9:00-10:30 Monitorowanie wyników wyszukiwania - mierzenie efektów dzia³añ SEO w modelu rozliczeñ 'za efekt'. ukasz Iwanek, w³aœciciel Internetica 10:30-11:45 Nowe czynniki decyduj¹ce o mocy linków SEO. Cezary Lech, SEO Director, wspó³w³aœciciel MaxROY.com Partnerzy merytoryczni 11:45-12:00 Przerwa kawowa 12:00-12:30 U ytecznoœæ kszta³tuje satysfakcjê konsumenta. Zbigniew Nowicki, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Bluerank, 12:30-13:45 Warsztaty SEO czêœæ 1: Cele, przebieg i efekty rzeczywistych projektów SEO - case studies. Patron medialni 13:45-14:30 Lunch 14:35-16:00 Warsztaty SEO czêœæ 2: Jak sprawdziæ optymalizacjê witryny dla wyszukiwarek i poprowadziæ projekt SEO.

4 Andrzej Kasprzyk Dyrektor Web and Information Services w ISSA Polska (issa.org.pl), organizacji non-profit zajmuj¹cej siê bezpieczeñstwem informacji. Interesuje siê tematyk¹ optymalizacji dzia³ania serwerów WWW i bezpieczeñstwa serwisów internetowych. Posiada d³ugoletnie doœwiadczenie zawodowe, które zdoby³ pracuj¹c w IT dla firm miêdzynarodowych (ING Bank, Brain Polska). Ukoñczy³ wiele specjalistycznych kursów z zakresu technologii IBM, RedHat Linux, Microsoft. Konsultant SEO dla podmiotów notowanych na GPW w zakresie optymalizacji witryn internetowych. Andrzej Kasprzyk posiada wiele certyfikatów z zakresu obs³ugi baz danych i protoko³ów sieciowych - IBM, Linux. Jest aktywnym cz³onkiem œwiatowych spo³ecznoœci open source skupionych na rozwijaniu aplikacji internetowych na licencji GPL, a tak e jednym ze wspó³organizatorów (z ramienia ISSA Polska) konferencji SEMAFOR 2010 goszcz¹cej prezydenta Internet Security Advisors Group. Prowadzi³ wyk³ady Web 2.0 / Cloud computing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Piotr Guziur Z marketingiem internetowym zwi¹zany jest od 1995 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (praca magisterska "Marketing w Internecie"), sta w Springboard Technology Solutions Inc w Toronto. W³aœciciel firmy Marketing Online Centrum Promocji Internetowej, oferuj¹cej opracowywanie i realizacjê marketingowych strategii z zakresu Search Engine Marketing. Od roku 2002 pracowa³ w domu mediowym Initiative, pocz¹tkowo w dziale badañ i planowania strategicznego mediów, pracowa³ m.in. przy opracowywaniu, realizacji i badaniach kampanii reklamowych dla miêdzynarodowych firm z wielu bran. Zajmowa³ siê tak e badaniami mediowymi oraz narzêdziami wykorzystywanymi w planowaniu i optymalizacji kampanii reklamowych w TV, Radio, Prasie, kampanii Outdoorowych oraz w Internecie. Od roku 2007 odpowiedzialny by³ za tworzenie i rozwój dzia³u SEM w Initiative, a od lipca 2008 wy³¹cznie zwi¹zany z Marketing Online. Autor ksi¹ ki pt: Marketing w Internecie strategie dla ma³ych i du ych przedsiêbiorstw", wydawnictwa Helion. Jest równie autorem artyku³ów na temat marketingu internetowego, planowania i badañ mediów, a tak e rozwoju mediów cyfrowych i nowych form reklamy. Cezary Lech - redaktor serwisu SprawnyMarketing.pl Autor wielu artyku³ów oraz prezentacji z zakresu pozycjonowania, pozycjonowania long tail a tak e innych aspektów marketingu w wyszukiwarkach. Wspó³w³aœciciel i SEO Director w MaxROY.com Sp. z o.o., agencji konsultingowej zajmuj¹cej siê szkoleniami z marketingu internetowego, obs³ug¹ du ych podmiotów e-commerce oraz doradztwem w zakresie strategii obecnoœci w internecie firm notowanych na warszawskiej gie³dzie. Cezary Lech jest równie posiadaczem certyfikatów Google Advertising Professional oraz Google Analytics Individual Qualification potwierdzaj¹cymi jego wiedzê z zakresu programu Google AdWords oraz Google Analytics. Cezary jest tak e wyk³adowc¹ w prowadzonym przez Google programie szkoleñ AdWords Seminar Leader. Zbigniew Nowicki, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Bluerank, Rolê konsultanta strategicznego w bran y nowych mediów pe³ni od kilkunastu lat, maj¹c na swoim koncie doradztwo dla licznych instytucji finansowych, telekomunikacyjnych oraz z sektora FMCG,w ramach wspó³pracy z AMG.net, Euro RSCG Digital One oraz Bluerank. Od dwóch lat zwi¹zany jest z firm¹ Bluerank - agencj¹ SEO / SEM, zajmuj¹c¹ siê marketingiem internetowym, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego. Jednoczeœnie jest wspó³w³aœcicielem Opiniac.com - firmy zajmuj¹cej siê wprowadzeniem nowego standardu badañ opinii internautów. Jest autorem licznych publikacji poruszaj¹cych tematykê zastosowania Internetu w biznesie. ukasz Iwanek - w³aœciciel firmy Internetica, Pozycjonowaniem stron internetowych zajmuje siê od prawie dziesiêciu lat, pocz¹tkowo promuj¹c w³asne strony uczestnicz¹ce w programach partnerskich, nastêpnie pracuj¹c jako freelancer dla firm œwiadcz¹cych us³ugi SEO, a ostatecznie w ramach prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci gospodarczej. Posiadacz certyfikatu GAP, absolwent Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy w SGH.

5 D-32_PO-8 UMOWA - ZG OSZENIE Firma: TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Seminarium: PRAKTYCZNY E-BIZNES CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? Data: wrzeœnia 2010 r. Miejsce: Centrum Biurowe Kaskada, Warszawa Koszt uczestnictwa: do 27 sierpnia 1490 PLN + VAT 22% Koszt uczestnictwa: po 27 sierpnia 1790 PLN + VAT 22% PROSIMY WYPE NIÆ FORMULARZ I PRZES AÆ DO: Fax: (+48 22) wew.121 Tel.: (+48 22) wew. 122 SPOSOBY P ATNOŒCI Przelew bankowy: Millenium Bank Konto nr: POTWIERDZENIE ZG OSZENIA Po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego przeœlemy Pañstwu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturê pro-forma. FAKTURA Oœwiadczamy, e jesteœmy p³atnikiem VAT nasz numer NIP... i upowa niamy firmê Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. Oœwiadczamy, e nie jesteœmy p³atnikiem VAT. Wyra amy zgodê na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Most Wanted! w zakresie prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Wyra amy zgodê na przesy³anie informacji przez Most Wanted! na podane adresy . Adres: NIP: Imiê i nazwisko: Stanowisko: Imiê i nazwisko: Fax: podpis data i piecz¹tka WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Cena obejmuje materia³y konferencyjne/warsztatowe, przerwy kawowe i lunch. 2. Po otrzymaniu zg³oszenia otrzymaj¹ Pañstwo potwierdzenie przyjêcia umowy-zg³oszenia oraz fakturê pro-forma ( ). 3. Wp³aty za uczestnictwo w wydarzeniu nale y dokonaæ przelewem na nr konta Organizatora podany w umowie-zg³oszeniu lub fakturze pro-forma, w ci¹gu 14 dni od daty przes³ania umowyzg³oszenia, nie póÿniej jednak ni przed jego rozpoczêciem. 4. W przypadku rezygnacji z udzia³u na 14 dni przed wydarzeniem Organizator pobiera 100% p³atnoœci. 5. Brak wp³aty nale noœci za uczestnictwo w wydarzeniu nie jest jednoznaczny z rezygnacj¹ z udzia³u w nim. 6. Nieodwo³anie zg³oszenia uczestnictwa i niewziêcie udzia³u w wydarzeniu spowoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami uczestnictwa. 7. Wszelkie zmiany w umowie-zg³oszeniu wymagaj¹ zachowania formy pisemnej. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania wydarzenia z przyczyn nie le ¹cych po jego stronie. Stanowisko: Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wp³aty przed rozpoczêciem seminarium na konto Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. REZERWACJA HOTELU Zakwaterowanie w hotelu nie jest wliczone w cenê seminarium. W celu uzyskania informacji dotycz¹cych rezerwacji pokoi prosimy o kontakt. Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. ul.rogaliñska 1 lok. 48, Warszawa tel.: (+48 22) wew.120, fax: (+48 22) wew. 121 NIP:

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEĆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEĆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEĆ O SEO? s E o 16-17 września WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wystąpienia merytoryczne ekspertów dotyczące pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRAKTYKÓW MARKETINGU. Recepta jak budować silną markę w dobie cyfrowego konsumenta. zaprasza na szkolenie:

AKADEMIA PRAKTYKÓW MARKETINGU. Recepta jak budować silną markę w dobie cyfrowego konsumenta. zaprasza na szkolenie: AKADEMIA PRAKTYKÓW MARKETINGU zaprasza na szkolenie: Recepta jak budować silną markę w dobie cyfrowego konsumenta 14-15 maja 2013 Dla kogo jest to szkolenie? Średnia kadra zarządzająca, kierownicy działów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ W CHINACH

ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ W CHINACH we wspó pracy z: ZAPRASZA NA PROGRAM SZKOLENIOWY ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ W CHINACH Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO BIZNESU Gda sk, 6-8 czerwca 2013 Cele Korzy ci dla uczestników Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR 81-347 GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) 341 32 81 /

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo