KIERUNKI ROZWOJU REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCE. Dariusz Zdonek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI ROZWOJU REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCE. Dariusz Zdonek"

Transkrypt

1 KIERUNKI ROZWOJU REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCE Dariusz Zdonek Wprowadzenie Ciągły rozwój internetu stwarza coraz nowsze kanału komunikacji, które umoŝliwiają docieranie do szerokiej rzeszy zwłaszcza młodych odbiorców. Młodzi ludzie bardzo często spędzają więcej czasu w internecie, niŝ przed telewizorem co pozwala uwaŝać internet za waŝny kanał komunikacji marketingowej. Ocenia się, Ŝe zdobycie klienta kosztuje średnio pięciokrotnie więcej niŝ utrzymanie juŝ pozyskanego [Jank02]. Ogromna rola internetu sprawia, Ŝe coraz częściej firmy poszukują w nim nowych metod i narzędzi w celu pozyskania i przywiązania jak największej ilości klientów do własnej marki. Celem działalności reklamowej w internecie dla większości firm są zwiększenie odwiedzin własnej strony WWW, czyli stworzenie świadomości produktu, firmy lub usługi oraz wzbudzenie zainteresowania produktem, firmą lub marką oraz zwiększenie sprzedaŝy własnych towarów lub usług, czyli wzbudzaniu poŝądania oferty i wywoływaniu oczekiwanej akcji (np. zakupu). Takie postępowanie zgodne jest z klasycznym podejściem do projektowania reklamy [Wiki06] (tj (tworzeniu świadomości, wzbudzaniu zainteresowania, wzbudzaniu po- Ŝądania, wywoływaniu oczekiwanej akcji). MenedŜerowie odpowiedzialni za marketing chcąc podejmować racjonalne decyzje [Penc01] w działaniach związanych z internetem, powinni dobrze orientować się w temacie form reklamy w internecie oraz śledzić ich zmiany by móc przygotowywać skuteczne strategie działań w komunikacji marketingowej.

2 W związku z tym niniejszy artykuł w głównej mierze poświęcony jest analizie form reklamy wykorzystywanych w polskim internecie. Jest tak- Ŝe próbą odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju reklamy internetowej w najbliŝszej przyszłości. Promocja stron w internecie Internet umoŝliwia bogaty zestaw form promocji w internecie. Do najbardziej znanych naleŝą [Chmi01]: Rejestracja w katalogach i wyszukiwarkach; Sponsoring; Programy partnerskie; Bannery reklamowe i pochodne bannerów; Marketing wirusowy; Promocja sprzedaŝy. Najpopularniejszymi z nich są niewątpliwie bannery reklamowe i pochodne bannerów. PoniewaŜ specjaliści od reklamy wciąŝ poszukują nowych form promocji stron zwłaszcza właśnie w zakresie bannerów reklamowych i pochodnych bannerów, dlatego warto przynajmniej wspomnieć o kilku najnowszych odmianach tych form promocji w internecie. Dla przykładu [OnPr06] : Skyscraper pływający element graficzny najczęściej o wymiarach 160x600 pikseli, stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki uŝytkownika, niezaleŝnie od przewijania w dół lub w górę treści strony. Billboard rozwijany element graficzny umieszczany na górze strony w miejscu tradycyjnego bannera, który po najechaniu na niego kursorem myszy "rozwija się" do większego rozmiaru.

3 Toplayer - graficzna reklama w formie animacji z moŝliwością zawarcia efektów dźwiękowych, wyświetlana nad treścią strony w dowolnym jej miejscu. Rys1. Toplayer Źródło: [OnRe06] AudioAd - reklamowy spot dźwiękowy emitowany w oknie odtwarzacza treści wideo w serwisach, w których prezentowane są materiały multimedialne. Poprzedzony 1-sekundową planszą z napisem "Reklama", emitowany jest przed rozpoczęciem wybranej przez uŝytkownika treści wideo. Scroller - graficzny pasek reklamowy emitowany na dole okna przeglądarki, trzymający się jej dolnej krawędzi niezaleŝnie od przewijania strony. MoŜe zawierać określony tekst lub elementy graficzne, zarówno statyczne jak i animowane, które przewijają się wzdłuŝ paska. Przeprowadzając wstępną analizę poszczególnych form promocji bannerów reklamowych i pochodnych bannerów w internecie moŝna dostrzec kilka charakterystycznych faktów. Dla przykładu:

4 Okienka pop-up były i są uwaŝane za bardzo uciąŝliwe dla odbiorców formy agresywnej reklamy. Stąd producenci przeglądarek tj. Firefox i inne w domyślnym ustawieniu uniemoŝliwiają automatycznego otwieranie nowego okienka przeglądarki bez zgody uŝytkownika; Okienka pop-under pomimo tego, Ŝe są mniej uciąŝliwe dla uŝytkownika niŝ pop-up teŝ zostały w domyślnych ustawieniach najnowszych wersjach przeglądarek zabezpieczone przed automatycznym otwieraniem się w nowym oknie pod wyświetlaną stroną; Bannery reklamowe coraz częściej wykonywane są w technologii Flash i często dodawane są akcje związane z najechaniem na banner tj. rozwijanie bannera; Toplayer (Rys. 1) zastępuje reklamę w formie okienek typu pop-up. Trudno ją wyeliminować, poniewaŝ bazuje na warstwach w dokumentach hipertekstowych. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe ta forma reklamy jest coraz częściej stosowana przez serwisy mające duŝą oglądalność i stałą liczbę wiernych uŝytkowników. Coraz więcej uwagi zaczyna się przywiązywać wagi do targetowania demograficznego i geotargetowania [Siec06] [OnPr06]. Analiza rynku reklamy internetowej w Polsce Reklamą w internecie w Polsce interesuje się coraz więcej firm instytucji oraz osób fizycznych. Coraz więcej firm związanych z usługami internetowymi poszerza swój profil działalności związane z reklamą w internecie. W tej części artykułu skupiono się na analizie oferty reklamowej największych wybranych firm działających na rynku polskim w róŝnych obszarach. Po wstępnej analizie usług internetowych zaproponowa-

5 no następujący podział moŝliwości stosowania reklam w internecie. Podzielono ten obszar na następujące 4 charakterystyczne grupy: Portale i wortale internetowe; Komunikatory; Strony branŝowe, firmowe i prywatne; Wyszukiwarki. W kaŝdym z obszarów przeprowadzono analizę wybranych firm działających na rynku polskim o znaczącym udziale w rynku (Rys. 2). W grupie portale i wortale internetowe na podstawie wykresu moŝna wskazać najpopularniejsze witryny. Są to: Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Gazeta.pl. Rys. 2 Oglądalność witryn i portali w listopadzie 2005 roku [mln osób] Źródło: [Gemi05] Te cztery portale internetowe przeanalizowano pod względem oferty reklamowej [Rekl06]. Okazuje się Ŝe oferta reklamowa oraz ceny są zbliŝone. Wynika z tego, Ŝe poprzez wzajemne kontrolowanie poczynań konkurencji wypracowano pewne standardy reklam obowiązujące w portalach internetowych w Polsce. Dominującymi modelem cenowym w portalach internetowych jest CPM (Cost Per Mille) czyli cena za ilość odsłon (najczęściej 1000 odsłon). Ponadto koszt emisji reklamy zaleŝy od

6 rodzaju reklamy i miejsca jej wyświetlania. W cenie często są uwzględniane równieŝ dodatkowe usługi takie jak targetowanie, capping (czyli ograniczenie liczby odsłon reklamy na unikalnego uŝytkownika ) dayparting (czyli emisja w wybranych godzinach) oraz rabaty cenowe. KaŜdy z portali stara się w jak największym stopniu dopasować swoją ofertę do klienta stąd ilość form reklamy oferowanych przez poszczególne portale jest bardzo duŝa (np. 34 w Onet.pl). Praktycznie kaŝda nowa forma reklamy zaproponowana w jednym z portali powoduje uruchomienie podobnej usługi w innych portalach. Dla przykładu moŝna podać usługę artykuł sponsorowany w portalach Gazeta.pl i Wp.pl oraz wywiad sponsorowany w Onet.pl. Cenniki poszczególnych form reklam oraz wymogi techniczne (specyfikacja) są ogólnodostępne na stronach internetowych poszczególnych portali. W grupie komunikatory moŝemy wymienić 4 najbardziej popularne komunikatory to: Gadu-Gadu, Tlen, OnetSkype, WpKontakt. Analizując formy reklamy w tych komunikatorach moŝemy zauwaŝyć, Ŝe stosowane jest tu rozliczanie reklamy oparte na modelu FF (Flat Fee) czyli wyświetlaniu reklamy przez określony czas. Najczęściej jest to jeden dzień roboczy (Rys. 3).

7 Rys 3 Cennik reklam w komunikatorze gadu-gadu Źródło: [Adne06] Biorąc pod uwagę średnią dzienną ilość odsłon bannera na stronie głównej w komunikatorze gadu-gadu (ok odsłon) i koszt reklamy (od do za dzień) (Rys. 3) moŝna ją w prosty sposób przyrównać do oferty portali internetowych. W przypadku komunikatora gadu-gadu za obsługę reklamy odpowiada firma Ad.net specjalizująca się w obsłudze sieci reklamowych [Adne06]. Sukces komunikatorów internetowych jako nośnika róŝnych form reklamy stał się przyczynkiem do powstawania coraz większej ilości komunikatorów współpracujących ze sobą w oparciu o standard Jabber [Jabb06] i obsługujących inne komunikatory za pomocą wtyczek. Nadmiar reklam internetowych w najpopularniejszych komunikatorach dla części uŝytkowników stał się bardzo uciąŝliwy i dlatego coraz częściej moŝna spotkać programy blokujące wyświetlanie reklam w komunikatorach [Prog06]. Jednak dla zdecydowanej większości uŝytkowników następuje efekt adaptacji do reklam i traktują oni je jako element programu.

8 Prócz portali i komunikatorów w internecie znajduje się niezliczona ilość róŝnego rodzaju prywatnych, branŝowych i firmowych stron internetowych. Na wszystkich tych stronach moŝna umieszczać reklamy, które mogą stanowić dodatkowy dochód. Wielkość tego dochodu uzaleŝniona jest zazwyczaj od ilości odwiedzin witryny i umiejętności sprzeda- Ŝy powierzchni reklamowej. Najczęściej i najłatwiej reklama na tego typu stronach sprowadza się do umieszczenia bannera reklamowego lub linku tekstowego. W początkowym etapie rozwoju internetu ceny takich usług były bardzo zróŝnicowane. ZaleŜały w zasadzie od indywidualnych ustaleń pomiędzy właścicielem strony a reklamodawcą. Z czasem jednak przy coraz większej konkurencji ceny musiały się ujednolicać. Reklamodawcy bowiem chcieli współpracować z wiarygodnymi i profesjonalnymi partnerami (udostępniającymi raporty, analizy itp.), którzy mają do zaoferowania powierzchnie reklamowe na stronach o duŝej oglądalności, a właściciele stron nie byli w stanie zapewnić takiej obsługi poniewaŝ ich dochody z reklamy były niewystarczające. Stąd teŝ na polskim rynku internetowym pojawiło się kilka firm, które z jednej strony dzierŝawiły miejsca na prywatnych lub firmowych witrynach internetowych, a z drugiej strony sprzedawały na nich reklamy. Firmy takie tworzyły tak zwane internetowe sieci reklamowe. Do najpopularniejszych takich firm w Polsce naleŝą [Inte05]: AdClick, Ad.net, ARBOmedia, IDMnet [Siec06]. Ich działalność jest bardzo podobna. Korzystanie z ich oferty pozwala na: Planowanie i monitoring przebiegu kampanii reklamowej; Dobór witryn i kreacji, które generują największą liczbę przekierowań na serwis reklamodawcy;

9 Serwowanie wszystkich dostępnych obecnie form reklamy internetowej; Dostęp zarówno w trakcie kampanii online jak i po jej zakończeniu, do kompleksowych raportów ukazujące szczegółowe dane dotyczące czasu emisji, wykorzystanych form reklamy, wykorzystanych witryn, liczby odsłon banerów, liczby kliknięć itp. [Arbo06]. Obecnie pozycja tych sieci reklamowych moŝe być częściowo zagroŝona ze względu na wprowadzenie przez gigantów internetowych usług związanych z reklamą dostarczaną na strony partnerów w postaci boksów reklamowych. Z pewnością waŝnym faktem jest pojawienie się na rynku polskim serwisu TradeDoubler.com [Trad06] przeprowadzającym akcje reklamowe w internecie dla bardzo duŝych klientów (np. Ebay.pl, Empik.pl, itp.) oraz Google inc z usługą AdSense. Oferta serwisu TradeDoubler.com przypomina połączenie programu partnerskiego z działalnością sieci reklamowych z tą jednak róŝnicą Ŝe to właściciel serwisu wybiera formy reklamy, które mają być wyświetlane na jego stronach, tak aby uzyskać jak największe korzyści. Reklamodawcy natomiast płacą za efekty kampanii reklamowej CPA (Cost Per Action) czyli np. za zakupiony towar, rejestrację nowego uŝytkownika lub unikatowego uŝytkownika odwiedzającego jego stronę. Bazując na potrzebach reklamodawców, którzy najchętniej płacą za efekty reklamy a nie za samą reklamę, firma Google inc zaoferowała usługę AdSense dla wydawców stron internetowych. Polega ona na wyświetlaniu na ich stronach reklam związanych z tematyką danej strony w postaci bosków reklamowych. W grupie wyszukiwarki, firma Google inc. dokonała prawdziwej rewolucji wprowadzając usługę Google AdWord (Rys 4). Idea tej usługi

10 polegaja na wyświetlaniu reklam związanych z zapytaniem uŝytkownika do wyszukiwarki oraz płatnością za reklamę tylko za kliknięcia. Forma tej reklamy została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez uŝytkowników internetu jak i reklamodawców. Rys. 4 Program AdWords firmy Google inc. Źródło: [Goog06] Rozwiązania zaproponowane przez Google. inc zostały zastosowane praktycznie we wszystkich liczących się wyszukiwarkach a model cenowy reklamy w postaci opłaty za kliknięcia CPC (Cost Per Click) stał się standardem w wyszukiwarkach. Tematowi reklam proponowanych przez wyszukiwarki poświęcono liczne publikacje, w tym równieŝ ksiąŝki [Fron06]. UŜytkownicy internetu twierdzą, Ŝe boksy reklamowe nie są tak uciąŝliwą formą reklamy jak bannery pływające czy okienka pop-up, a czasami nawet pomagają odszukać interesującą informację. Reklamodawcy twierdzą natomiast Ŝe opłata za efekty jest dla nich bardziej korzystna i łatwiejsza do skalkulowania niŝ opłata za odsłony. JeŜeli dodamy do tego fakt, Ŝe ponad 93% [Nets06] uŝytkowników rozpoczyna poszukiwanie informacji w internecie od zadania pytania w wyszukiwarce

11 oznacza to, Ŝe ta forma reklam jest bardzo ciekawa zarówno dla reklamodawców jak i uŝytkowników internetu. Warto powiedzieć, Ŝe najpopularniejsze polskie wyszukiwarki tj. Netsprint, OnetSzukaj nie ustępują zachodniemu gigantowi i równieŝ oferują boksy reklamowe oparte na modelu cenowym CPC (Cost Per Click). Podsumowanie Według wielu specjalistów [MeIn06] zajmujących się reklamą internetową szacują, Ŝe wartość rynku w 2005 roku wynosiła juŝ ok. 140 mln pln [MePo05], [Gora06] a rynek ten wciąŝ się powiększa. W związku z coraz szerszym dostępem do szybkich szerokopasmowych łącz moŝemy spodziewać się coraz więcej reklam multimedialnych. Świadczy o tym nie tylko wspomniany coraz tańszy dostęp do szybkich łącz internetowaych, ale równieŝ fakt, iŝ branŝowa organizacja IAB [IABP06] opublikowała nowe wskazówki, na temat sposobów mierzenia kampanii z wykorzystaniem reklamy multimedialnej [Meia06] oraz to, Ŝe coraz więcej pisze i mówi się o telewizji przez internet [Bepi06]. Patrząc na przesłanki świadczące o kierunku rozwoju reklamy internetowej oraz analizując rynek reklamy internetowej w Polsce, moŝna zauwaŝyć ogromny udział duŝych firm zachodnich w kreowaniu tego rynku. Zaletą tego zjawiska jest kształtowanie się jednolitych zasad rozliczania reklam internetowych. Wadą natomiast jest uzaleŝnienie polskich firm od zachodnich koncernów na nowym rynku usług, w podobny sposób jak stało się to ze sklepami wielko powierzchniowymi. Podsumowując zaobserwowane fakty moŝna przypuszczać, Ŝe rynek reklamy internetowej będzie obsługiwany przez duŝe koncerny re-

12 klamowe stosujące jednolite zasady rozliczania reklam. Ze względu na ilość odsłon i udział w rynku, będzie to z pewnością firma Google inc. z usługami AdSense i AdWord oraz największe portale internetowe, komunikatory i działające duŝe internetowe agencje reklamowe. Sprzedawanie reklam przez poszczególne firmy na własnych stronach będzie zjawiskiem sporadycznym. MoŜemy się równieŝ spodziewać coraz większej ilości reklam multimedialnych o agresywniejszym charakterze tworzących świadomość marki, oraz wielu form promocji, programów partnerskich i lojalnościowych wzbudzających poŝądanie oferty oraz wywołujących u odbiorców chęć rejestracji, czy nawet zakupu. Najprawdopodobniej wszystkie modele cenowe będą nadal funkcjonowały równolegle poniewaŝ modele CPM i FF stosowane w portalach i komunikatorach mających silną pozycję na polskim rynku i duŝą ilość odsłon, są korzystne dla tworzenia świadomości produktu, firmy lub marki. Modele cenowe CPC i CPA będą stale rozwijane, poniewaŝ reklamodawcy chętniej płacą za wzbudzenie zainteresowania (np. kliknięcie) lub wywołanie oczekiwanej akcji (np. zakup towaru). Trzeba jednak pamiętać o tym, Ŝe choć reklama w internecie stanowi obecnie dopiero 3% wszystkich nakładów na reklamę w mediach w Polsce [Gora06] a 59% osób w Polsce nie korzysta i nie chce korzystać z internetu [Cbos06] to wartość rynku usług reklamy internetowej wzrasta corocznie i będzie adekwatna do wzrostu obrotów polskiego e-handlu, które obecnie wynoszą dopiero ok. 1% całości sprzedaŝy detalicznej w Polsce [IADB06]. Literatura [Adne06]

13 [Arbo06] [BePi06] Bednarek Z., Pietrzak K.: Internet TV - koniec klasycznej telewizji?, [Cbos06] Komunikaty CBOS nr BS/68/2005 i nr 3515 z : [Chmi01] Chmielarz W.: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, WZ UW, Warszawa [Fron06] Frontczak T.: Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Wydawnictwo Helion, Gliwice [Gemi05] Megapanel PBI/Gemius, listopad [Goog06] Google [Gora06] Górak M.: IAB: nadspodziewanie dobry 2005 rok, , [IABP06] Interactive Advertising Bureau [IdSl06] [Inte05] [Jabb06] [Jank02] Jankowski P.: Cena lojalności, Businessman, [Meia06] Meller A.: IAB rozlicza z reklamy video [MeIn06] Meller A.: Inwestorzy będą chętniej wydawać na internet,

14 [MePo05] Meller A.: Polski e-rynek się poszerzy [Nets06] Netsprint : Reklama w wyszukiwarce na Wp.pl [OnPr06] [Penc01] Penc J.: Decyzje menedŝerskie - o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2001 [Prog06] ki_do_komunikatorow_internetowych,1,1.html, 2006 [Rekl06] Reklama 2006: [Siec06] Sieci reklamowe 2006: [Trad06] [Wiki06] Wikipedia: Informacje o autorach Dr inŝ. Dariusz Zdonek Katedra Informatyki i Ekonometrii Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ul. Roosevelta Zabrze Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu Uroda.com. Cennik reklam

Oferta reklamowa portalu Uroda.com. Cennik reklam Oferta reklamowa portalu Uroda.com Cennik reklam Zakup reklamy na portalu Uroda.com Warunki formalne Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto i obowiązują do odwołania Minimalna wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym Reklama Banerowa w największym polskim portalu gastronomicznym Gastrona.pl kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny Gastrona.pl jest najstarszym i największym portalem branżowym. Jesteśmy jedyną

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym

Reklama Banerowa. w największym polskim portalu gastronomicznym Reklama Banerowa w największym polskim portalu gastronomicznym Warszawa - Styczeń 2012 Gastrona.pl kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny Gastrona.pl jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Forma reklamy Opis Waga [KB] zazwyczaj na stronie głównej serwisu. Format gif, jpg lub swf

Forma reklamy Opis Waga [KB] zazwyczaj na stronie głównej serwisu. Format gif, jpg lub swf CENNIK REKLAM w portalu Tezeusz Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2010 roku. Forma reklamy Opis Waga [KB] banner 468x60 banner 468x60 expand billboard 750x100 doublebillboard 750x200 skyscraper 120x600

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE A Billboard A1 Double Billboard A2 Triple Billboard B Belka A C Rectangle Billboard Rozmiar: 750x100 pikseli (do 40 kb) Cena 100 zł* A1 Double Billboard Rozmiar: 750x200 pikseli (do 40 kb) Cena 120 zł*

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Sympatia.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w portalu Sympatia.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w portalu Sympatia.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 1 lutego 2009 r. Spis treści: Cennik...3 I. Podstawowe graficzne formy reklamowe... 3 II. Reklamy video VideoAd... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Internetowe Imperium Książki

Internetowe Imperium Książki Poniżej przedstawiamy ofertę reklamy na stronach serwisu. Reklamy wyświetlane w naszym serwisie są serwowane przez profesjonalne oprogramowanie, tzw. Ad Server. Dzięki temu mają Państwo dostęp do zawsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 SPIS TREŚCI 1. BILLBORD 3 2. EXPAND BILLBORD 4 3. SCROLL BILLBOARD 5 4. DOUBLE BILLBOARD 6 5. SKYSCRAPER 7 6. EXPAND

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Najpopularniejsze serwisy internetowe w Polsce 18,8 mln 90% 16,5 mln 79% 14,7 mln 70% Źródło: Megapanel PBI Gemius, sierpień 2013 15,6 mln 75% SEM Search Engine

Bardziej szczegółowo

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Obowiązuje od: Lipiec 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Specyfikacja techniczna...3 Zasady ogólne...3 1. Billboard...4 2. Double Billboard...4 3. Baner...4

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Portal pięknych wnętrz

Portal pięknych wnętrz Portal pięknych wnętrz O PORTALU Dobrzemieszkaj.pl to portal poświęcony urządzaniu i wyposażaniu wnętrz. Codziennie aktualizowany i tworzony przy aktywnym udziale ekspertów, inspiruje do zmian we wnętrzach,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt Billboard 750 x 100 Billboard jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji. Rozmiar: 750x100 pikseli

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

Modele zakupu reklamy

Modele zakupu reklamy 2012 Modele zakupu reklamy Dominik Dróżdż Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24 października 2012 IV 1994 Pierwsza kampania reklamowa w Internecie Kamienie milowe w reklamie online 1994: Początek

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów reklamowych portalu 4tuning.pl Obowiązuje od 10.11.2008 r.

Cennik produktów reklamowych portalu 4tuning.pl Obowiązuje od 10.11.2008 r. Cennik produktów reklamowych portalu 4tuning.pl Obowiązuje od 10.11.2008 r. 4tuning ten adres zna każdy fascynat tuningu w Polsce! Mamy przyjemność przedstawić Państwu pierwszy serwis internetowy prezentujący

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 15 września 2014 Spis treści 1 Regionalne pasmo czasowe... 3 2 Regionalne pakiety zasięgowe... 5 3 Zakładka regionalna... 6 4 Button regionalny...

Bardziej szczegółowo

to pierwszy w Polsce portal społecznościowy, który łączy ludzi wokół wspólnych wspomnień o bliskich, którzy odeszli.

to pierwszy w Polsce portal społecznościowy, który łączy ludzi wokół wspólnych wspomnień o bliskich, którzy odeszli. Oferta reklamowa 1 to pierwszy w Polsce portal społecznościowy, który łączy ludzi wokół wspólnych wspomnień o bliskich, którzy odeszli. Dzięki serwisowi uŝytkownicy mogą dodawać profile swoich zmarłych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Potrzebujesz kampanii reklamowej skrojonej na miarę? Zależy Ci na szybkim pozyskaniu dużej liczby klientów?

Potrzebujesz kampanii reklamowej skrojonej na miarę? Zależy Ci na szybkim pozyskaniu dużej liczby klientów? Potrzebujesz kampanii reklamowej skrojonej na miarę? Zależy Ci na szybkim pozyskaniu dużej liczby klientów? Masz ciekawy produkt, usługę, którą chcesz pokazać światu? Chcesz zwiększyć świadomość marki?

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE FORMY REKLAMY GRAFICZNEJ 2. INNE FORMY REKLAMY 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH Mocna strona biegacza

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r.

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE dr Michał Kucia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Pojęcia E-biznes Internet Model biznesowy Model reklamowy Link płatny (boksy reklamowe)

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl Oferta usług reklamowych Copyright 2014 elektroonline.pl Statystyki portalu Odwiedziny wg Google Analytics w okresie maj listopad 2014 roku: Średnio: 77 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie 230 tys.

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 15 stycznia 2008 r. Spis treści: Biuro Reklamy: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, tel. (022) 453 3105, fax (022) 8566496

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.rynek-kolejowy.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.rynek-kolejowy.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.rynek-kolejowy.pl FORMY REKLAMOWE BILLBOARD str. 4 PODWÓJNY BILLBOARD str. 5 HEADLINE str. 6 BANNER str. 7 PANEL REKLAMOWY str. 8 PODWÓJNY PANEL REKLAMOWY str. 9 NAVIBOX str.

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl

Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl Grupa portali biznesowych IPO: IPO.pl NoweBiuro.pl Excluzive.pl Oferta ważna do 30 czerwca 2009 tel.: (71) 780 27 31 fax: (71) 780 28 16 NIP 8992609747 Informacje o IPO Spółka IPO jest wydawcą portali

Bardziej szczegółowo

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL Proponujemy Państwu możliwość zareklamowania swojej oferty wśród użytkowników portalu wypozycz.pl. Zakres oferty, której szczegóły znajdą Państwo poniżej, obejmuje moduły

Bardziej szczegółowo

Reklama cennik i specyfikacja techniczna

Reklama cennik i specyfikacja techniczna Reklama cennik i specyfikacja techniczna Reklama na stronach Klubu MazdaSpeed Reklama na stronach serwisu i forum Klubu MazdaSpeed to możliwość dotarcia do ponad 200 tys. osób miesięcznie. Naszymi czytelnikami

Bardziej szczegółowo

Oferta reklam On-Line

Oferta reklam On-Line Oferta reklam On-Line Reklamy ON-LINE, czyli reklamy w sieci Internet dają możliwości dużo większej interakcji z użytkownikiem niż tradycyjne media. Internet pozwala dokładniej określić grupę odbiorców,

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl BANER 610x120 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Baner reklamowy umieszczony w lewej części strony, we właściwej treści - zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Serwis inwestycyjno - przetargowy Pressinfo.pl to jedyny serwis w Polsce, w którym użytkownik może dokonać tak precyzyjnego wyboru rodzaju poszukiwanych

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 1 listopada 2008 r. Spis treści: Cennik...3 I. Podstawowe graficzne formy reklamowe...3 II. Reklamy wideo VideoAd i In-Stream

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

CENNIK REKLAMY 2014. Forma reklamy

CENNIK REKLAMY 2014. Forma reklamy swf, jpg, png, gif swf swf, jpg, png, gif Format pliku W sprawie reklamy na portalu prosimy o kontakt CENNIK REKLAMY 2014 Cena emisji zł netto Wymiary w pikselach Długość trwania emisji 1 m-c 3 m-ce 6

Bardziej szczegółowo

Formaty* 2 x Belka 600x45. Rectangle 300x250. 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 150,00 zł. 45,00 zł 67,50 zł 33,75 zł 67,50 zł 45,00 zł 40,50 zł

Formaty* 2 x Belka 600x45. Rectangle 300x250. 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 150,00 zł. 45,00 zł 67,50 zł 33,75 zł 67,50 zł 45,00 zł 40,50 zł Kategoria Banner 500x100 Banner 120x20 Komunikator Komunikator GG 10,00 zł 5,00 zł Super Premium Premium Standard Serwis Grupa Bankier.pl (Bankier.pl, Pit.pl, Vat.pl, PRNews.pl, Twoja-firma.pl, mambiznes.pl,

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

1. Marketing i reklama

1. Marketing i reklama 1. Marketing i reklama Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje marketingu stosowanego w Internecie, zna rodzaje reklamy internetowej, wie jak wykonać prosty element reklamy internetowej.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl Oferta reklamowa portalu PCh24.pl 2016 Prawa Strona Internetu Blisko 1 000 000 odwiedzin oraz 2 000 000 odsłon miesięcznie z każdym rokiem portal PCh24.pl staje się coraz popularniejszym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Oferta reklam w serwisie okf.pl. www.okf.pl

Oferta reklam w serwisie okf.pl. www.okf.pl Oferta reklam w serwisie okf.pl www.okf.pl Szanowni Państwo, idąc na przeciw potrzebom Klientów, dajemy Państwu możliwość zamieszczania różnego rodzaju reklam na łamach naszego portalu. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość ruchu:

Bardziej szczegółowo

Reklama wideo. standardy światowe. Jarosław Sobolewski IAB Polska

Reklama wideo. standardy światowe. Jarosław Sobolewski IAB Polska Reklama wideo standardy światowe Jarosław Sobolewski IAB Polska Standardy? Po co nam to Standardy ułatwiają sprzedawanie i kupowanie reklamy Kto ustala standardy? Firmy zainteresowane porządkowaniem komunikacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA PORTALU. Zdrowy styl życia

OFERTA REKLAMOWA PORTALU. Zdrowy styl życia OFERTA REKLAMOWA PORTALU Zdrowy styl życia Szanowni Państwo, Serwis FIT.PL jest największym niezależnym w kraju serwisem internetowym poświęconym tematyce fitnessowej. Istniejemy na Polskim rynku od 2000

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl Oferta reklamowa portalu PCh24.pl 2015 Prawa Strona Internetu Ponad 700 tysięcy odwiedzin oraz ponad milion trzysta tysięcy odsłon miesięcznie portal PCh24.pl to poczytne źródło informacji i opinii dla

Bardziej szczegółowo

sevenyears-sxc BIZNES I GOSPODARKA JEST KANAŁEM TEMATYCZNYM W SIECI REKLAMOWEJ EVOLUTION MEDIA NET

sevenyears-sxc BIZNES I GOSPODARKA JEST KANAŁEM TEMATYCZNYM W SIECI REKLAMOWEJ EVOLUTION MEDIA NET sevenyears-sxc BIZNESOWY KANAŁ TEMATYCZNY W SIECI REKLAMY INTERNETOWEJ EVOLUTION MEDIA NET Megapanel PBI/Gemius, 09.2013 Ask / sxc.hu Internet jest głównym kanałem informacji dla ludzi biznesu. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

W10. ecommerce. konspekt cz.2

W10. ecommerce. konspekt cz.2 ecommerce konspekt cz.2 C O P M 2 specyfika - przechowywanie dużej ilości danych - niski koszt przechowywania danych - wydajne pozyskiwanie danych - możliwość zastosowania nowoczesnych środków przekazu

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net Oferta reklamy na portalu Laboratoria.net (2) 364-6-95 m.czerwinski@laboratoria.net 885 222 000 Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

Portal motocyklowy Bikers.pl

Portal motocyklowy Bikers.pl 1/5 Portal motocyklowy Bikers.pl Bikers.pl to nowa jakość, świeże spojrzenie na branżę motocyklową jej odbiorców i ich oczekiwania. Motocykle w Bikers.pl to nie tylko testy, relacje z wydarzeń sportowych

Bardziej szczegółowo

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 3 marca 2014

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 3 marca 2014 Obowiązuje od dnia 3 marca 2014 1 Spis treści 1 Dniówka regionalna... 3 2 Regionalne pasmo czasowe... 4 3 Regionalne pakiety zasięgowe... 6 4 Zakładka regionalna... 7 5 Button regionalny... 8 6 AdSearch

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy w portalu Polonia.dk

Oferta reklamy w portalu Polonia.dk Dział Reklamy portalu Polonia.dk Postboks 1232 DK-2300 København S Tel.+45 21498307 http://www.polonia.dk e-mail: polonia@polonia.dk Oferta reklamy w portalu Polonia.dk Dział Reklamy serwisu Polonia.dk

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl Oferta reklamowa portalu PCh24.pl 2015 Prawa Strona Internetu Ponad 450 tysięcy odwiedzin oraz prawie milion odsłon miesięcznie portal PCh24.pl to poczytne źródło informacji i opinii dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. Spis treści: Cennik... 3 I. Podstawowe graficzne formy reklamowe... 3 II. Stałe formy reklamowe... 3 III.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

www.sciaga-online.pl

www.sciaga-online.pl OFERTA USŁUG REKLAMOWYCH w serwisach edukacyjnych Agencja Interaktywna CATALIST www.matura.pl www.sciaga-online.pl Informacje ogólne Matura.PL Vortal edukacyjny przeznaczony dla maturzystów i osób wybierających

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Oferta Geo Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość

Bardziej szczegółowo

reklama display zaprezentuj się potencjalnym Klientom

reklama display zaprezentuj się potencjalnym Klientom reklama display zaprezentuj się potencjalnym Klientom dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim do osób

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKALMOWA PORTALU. Zdrowy styl życia

OFERTA REKALMOWA PORTALU. Zdrowy styl życia OFERTA REKALMOWA PORTALU Zdrowy styl życia Szanowni Państwo, Serwis FIT.PL jest największym niezależnym w kraju serwisem internetowym poświęconym tematyce fitnessowej. Istniejemy na Polskim rynku od 2000

Bardziej szczegółowo

Portal www.uml.com.pl. Reklama - formy, cennik i warunki emisji

Portal www.uml.com.pl. Reklama - formy, cennik i warunki emisji Portal www.uml.com.pl Reklama - formy, cennik i warunki emisji (obowiązuje od dnia 01.03.2007 r. aktualna wersja znajduje się w http://www.uml.com.pl/reklama) Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić ofertę

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl

Oferta reklamowa portalu PCh24.pl Oferta reklamowa portalu PCh24.pl 2014 Prawa Strona Internetu Ponad 450 tysięcy odwiedzin oraz prawie milion odsłon miesięcznie portal PCh24.pl to poczytne źródło informacji i opinii dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI _ 3 5. MATERIAŁY _ 3 6.

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MarketMatrix.pl formy, cennik i warunki emisji. Obowiązuje od dnia 18 września 2006 r.

Reklama w portalu MarketMatrix.pl formy, cennik i warunki emisji. Obowiązuje od dnia 18 września 2006 r. Reklama w portalu MarketMatrix.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 18 września 2006 r. Spis treści: CENNIK GRAFICZNYCH FORM REKLAMOWYCH...3 DEFINICJE FORM GRAFICZNYCH... 4 PAKIETY REKLAMOWE...

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY REKLAMY NA STRONACH INTERNETOWYCH

ALTERNATYWNE FORMY REKLAMY NA STRONACH INTERNETOWYCH ALTERNATYWNE FORMY REKLAMY NA STRONACH INTERNETOWYCH Maciej Idzikowski Maciej Laska Jędrzej Wasiak Wstęp Wydatki na reklamę w Internecie ciągle wzrastają. Populacja internautów, która na świecie przekroczyła

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu. www.szkolnastrona.pl

Reklama w portalu. www.szkolnastrona.pl Reklama w portalu szkolnastrona.pl 42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 53 tel. 034 36 40 888 REKLAMA Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez rynek, mamy zaszczyt przedstawić Państwu nowy element

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl Billboard Rozmiar: 750x100 px Graficzny element reklamowy w górnej części strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę, kliknięcie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna reklam graficznych: Niniejsza specyfikacja określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja.

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Spis Treści: I. Założenia ogólne II Nazewnictwo i komplet materiałów III. Dopuszczalne rozmiary, ciężar i format materiałów IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online Marketing Online O nas w kilku słowach Marketing Online Firma Marketing Online działa na rynku od roku 2001 i zajmuje się opracowywaniem i realizacją marketingowych strategii reklamy online. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2012

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2012 Obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2012 1 Spis treści 1 Dniówka regionalna... 3 2 Regionalne pasmo czasowe... 4 3 Regionalne pakiety zasięgowe... 6 4 Zakładka regionalna... 7 5 Button regionalny... 8 6 AdSearch

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Oferta reklamy na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice WSTĘP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice to jeden z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. W roku 2012 korzystało z

Bardziej szczegółowo