KIERUNKI ROZWOJU REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCE. Dariusz Zdonek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI ROZWOJU REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCE. Dariusz Zdonek"

Transkrypt

1 KIERUNKI ROZWOJU REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCE Dariusz Zdonek Wprowadzenie Ciągły rozwój internetu stwarza coraz nowsze kanału komunikacji, które umoŝliwiają docieranie do szerokiej rzeszy zwłaszcza młodych odbiorców. Młodzi ludzie bardzo często spędzają więcej czasu w internecie, niŝ przed telewizorem co pozwala uwaŝać internet za waŝny kanał komunikacji marketingowej. Ocenia się, Ŝe zdobycie klienta kosztuje średnio pięciokrotnie więcej niŝ utrzymanie juŝ pozyskanego [Jank02]. Ogromna rola internetu sprawia, Ŝe coraz częściej firmy poszukują w nim nowych metod i narzędzi w celu pozyskania i przywiązania jak największej ilości klientów do własnej marki. Celem działalności reklamowej w internecie dla większości firm są zwiększenie odwiedzin własnej strony WWW, czyli stworzenie świadomości produktu, firmy lub usługi oraz wzbudzenie zainteresowania produktem, firmą lub marką oraz zwiększenie sprzedaŝy własnych towarów lub usług, czyli wzbudzaniu poŝądania oferty i wywoływaniu oczekiwanej akcji (np. zakupu). Takie postępowanie zgodne jest z klasycznym podejściem do projektowania reklamy [Wiki06] (tj (tworzeniu świadomości, wzbudzaniu zainteresowania, wzbudzaniu po- Ŝądania, wywoływaniu oczekiwanej akcji). MenedŜerowie odpowiedzialni za marketing chcąc podejmować racjonalne decyzje [Penc01] w działaniach związanych z internetem, powinni dobrze orientować się w temacie form reklamy w internecie oraz śledzić ich zmiany by móc przygotowywać skuteczne strategie działań w komunikacji marketingowej.

2 W związku z tym niniejszy artykuł w głównej mierze poświęcony jest analizie form reklamy wykorzystywanych w polskim internecie. Jest tak- Ŝe próbą odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju reklamy internetowej w najbliŝszej przyszłości. Promocja stron w internecie Internet umoŝliwia bogaty zestaw form promocji w internecie. Do najbardziej znanych naleŝą [Chmi01]: Rejestracja w katalogach i wyszukiwarkach; Sponsoring; Programy partnerskie; Bannery reklamowe i pochodne bannerów; Marketing wirusowy; Promocja sprzedaŝy. Najpopularniejszymi z nich są niewątpliwie bannery reklamowe i pochodne bannerów. PoniewaŜ specjaliści od reklamy wciąŝ poszukują nowych form promocji stron zwłaszcza właśnie w zakresie bannerów reklamowych i pochodnych bannerów, dlatego warto przynajmniej wspomnieć o kilku najnowszych odmianach tych form promocji w internecie. Dla przykładu [OnPr06] : Skyscraper pływający element graficzny najczęściej o wymiarach 160x600 pikseli, stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki uŝytkownika, niezaleŝnie od przewijania w dół lub w górę treści strony. Billboard rozwijany element graficzny umieszczany na górze strony w miejscu tradycyjnego bannera, który po najechaniu na niego kursorem myszy "rozwija się" do większego rozmiaru.

3 Toplayer - graficzna reklama w formie animacji z moŝliwością zawarcia efektów dźwiękowych, wyświetlana nad treścią strony w dowolnym jej miejscu. Rys1. Toplayer Źródło: [OnRe06] AudioAd - reklamowy spot dźwiękowy emitowany w oknie odtwarzacza treści wideo w serwisach, w których prezentowane są materiały multimedialne. Poprzedzony 1-sekundową planszą z napisem "Reklama", emitowany jest przed rozpoczęciem wybranej przez uŝytkownika treści wideo. Scroller - graficzny pasek reklamowy emitowany na dole okna przeglądarki, trzymający się jej dolnej krawędzi niezaleŝnie od przewijania strony. MoŜe zawierać określony tekst lub elementy graficzne, zarówno statyczne jak i animowane, które przewijają się wzdłuŝ paska. Przeprowadzając wstępną analizę poszczególnych form promocji bannerów reklamowych i pochodnych bannerów w internecie moŝna dostrzec kilka charakterystycznych faktów. Dla przykładu:

4 Okienka pop-up były i są uwaŝane za bardzo uciąŝliwe dla odbiorców formy agresywnej reklamy. Stąd producenci przeglądarek tj. Firefox i inne w domyślnym ustawieniu uniemoŝliwiają automatycznego otwieranie nowego okienka przeglądarki bez zgody uŝytkownika; Okienka pop-under pomimo tego, Ŝe są mniej uciąŝliwe dla uŝytkownika niŝ pop-up teŝ zostały w domyślnych ustawieniach najnowszych wersjach przeglądarek zabezpieczone przed automatycznym otwieraniem się w nowym oknie pod wyświetlaną stroną; Bannery reklamowe coraz częściej wykonywane są w technologii Flash i często dodawane są akcje związane z najechaniem na banner tj. rozwijanie bannera; Toplayer (Rys. 1) zastępuje reklamę w formie okienek typu pop-up. Trudno ją wyeliminować, poniewaŝ bazuje na warstwach w dokumentach hipertekstowych. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe ta forma reklamy jest coraz częściej stosowana przez serwisy mające duŝą oglądalność i stałą liczbę wiernych uŝytkowników. Coraz więcej uwagi zaczyna się przywiązywać wagi do targetowania demograficznego i geotargetowania [Siec06] [OnPr06]. Analiza rynku reklamy internetowej w Polsce Reklamą w internecie w Polsce interesuje się coraz więcej firm instytucji oraz osób fizycznych. Coraz więcej firm związanych z usługami internetowymi poszerza swój profil działalności związane z reklamą w internecie. W tej części artykułu skupiono się na analizie oferty reklamowej największych wybranych firm działających na rynku polskim w róŝnych obszarach. Po wstępnej analizie usług internetowych zaproponowa-

5 no następujący podział moŝliwości stosowania reklam w internecie. Podzielono ten obszar na następujące 4 charakterystyczne grupy: Portale i wortale internetowe; Komunikatory; Strony branŝowe, firmowe i prywatne; Wyszukiwarki. W kaŝdym z obszarów przeprowadzono analizę wybranych firm działających na rynku polskim o znaczącym udziale w rynku (Rys. 2). W grupie portale i wortale internetowe na podstawie wykresu moŝna wskazać najpopularniejsze witryny. Są to: Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Gazeta.pl. Rys. 2 Oglądalność witryn i portali w listopadzie 2005 roku [mln osób] Źródło: [Gemi05] Te cztery portale internetowe przeanalizowano pod względem oferty reklamowej [Rekl06]. Okazuje się Ŝe oferta reklamowa oraz ceny są zbliŝone. Wynika z tego, Ŝe poprzez wzajemne kontrolowanie poczynań konkurencji wypracowano pewne standardy reklam obowiązujące w portalach internetowych w Polsce. Dominującymi modelem cenowym w portalach internetowych jest CPM (Cost Per Mille) czyli cena za ilość odsłon (najczęściej 1000 odsłon). Ponadto koszt emisji reklamy zaleŝy od

6 rodzaju reklamy i miejsca jej wyświetlania. W cenie często są uwzględniane równieŝ dodatkowe usługi takie jak targetowanie, capping (czyli ograniczenie liczby odsłon reklamy na unikalnego uŝytkownika ) dayparting (czyli emisja w wybranych godzinach) oraz rabaty cenowe. KaŜdy z portali stara się w jak największym stopniu dopasować swoją ofertę do klienta stąd ilość form reklamy oferowanych przez poszczególne portale jest bardzo duŝa (np. 34 w Onet.pl). Praktycznie kaŝda nowa forma reklamy zaproponowana w jednym z portali powoduje uruchomienie podobnej usługi w innych portalach. Dla przykładu moŝna podać usługę artykuł sponsorowany w portalach Gazeta.pl i Wp.pl oraz wywiad sponsorowany w Onet.pl. Cenniki poszczególnych form reklam oraz wymogi techniczne (specyfikacja) są ogólnodostępne na stronach internetowych poszczególnych portali. W grupie komunikatory moŝemy wymienić 4 najbardziej popularne komunikatory to: Gadu-Gadu, Tlen, OnetSkype, WpKontakt. Analizując formy reklamy w tych komunikatorach moŝemy zauwaŝyć, Ŝe stosowane jest tu rozliczanie reklamy oparte na modelu FF (Flat Fee) czyli wyświetlaniu reklamy przez określony czas. Najczęściej jest to jeden dzień roboczy (Rys. 3).

7 Rys 3 Cennik reklam w komunikatorze gadu-gadu Źródło: [Adne06] Biorąc pod uwagę średnią dzienną ilość odsłon bannera na stronie głównej w komunikatorze gadu-gadu (ok odsłon) i koszt reklamy (od do za dzień) (Rys. 3) moŝna ją w prosty sposób przyrównać do oferty portali internetowych. W przypadku komunikatora gadu-gadu za obsługę reklamy odpowiada firma Ad.net specjalizująca się w obsłudze sieci reklamowych [Adne06]. Sukces komunikatorów internetowych jako nośnika róŝnych form reklamy stał się przyczynkiem do powstawania coraz większej ilości komunikatorów współpracujących ze sobą w oparciu o standard Jabber [Jabb06] i obsługujących inne komunikatory za pomocą wtyczek. Nadmiar reklam internetowych w najpopularniejszych komunikatorach dla części uŝytkowników stał się bardzo uciąŝliwy i dlatego coraz częściej moŝna spotkać programy blokujące wyświetlanie reklam w komunikatorach [Prog06]. Jednak dla zdecydowanej większości uŝytkowników następuje efekt adaptacji do reklam i traktują oni je jako element programu.

8 Prócz portali i komunikatorów w internecie znajduje się niezliczona ilość róŝnego rodzaju prywatnych, branŝowych i firmowych stron internetowych. Na wszystkich tych stronach moŝna umieszczać reklamy, które mogą stanowić dodatkowy dochód. Wielkość tego dochodu uzaleŝniona jest zazwyczaj od ilości odwiedzin witryny i umiejętności sprzeda- Ŝy powierzchni reklamowej. Najczęściej i najłatwiej reklama na tego typu stronach sprowadza się do umieszczenia bannera reklamowego lub linku tekstowego. W początkowym etapie rozwoju internetu ceny takich usług były bardzo zróŝnicowane. ZaleŜały w zasadzie od indywidualnych ustaleń pomiędzy właścicielem strony a reklamodawcą. Z czasem jednak przy coraz większej konkurencji ceny musiały się ujednolicać. Reklamodawcy bowiem chcieli współpracować z wiarygodnymi i profesjonalnymi partnerami (udostępniającymi raporty, analizy itp.), którzy mają do zaoferowania powierzchnie reklamowe na stronach o duŝej oglądalności, a właściciele stron nie byli w stanie zapewnić takiej obsługi poniewaŝ ich dochody z reklamy były niewystarczające. Stąd teŝ na polskim rynku internetowym pojawiło się kilka firm, które z jednej strony dzierŝawiły miejsca na prywatnych lub firmowych witrynach internetowych, a z drugiej strony sprzedawały na nich reklamy. Firmy takie tworzyły tak zwane internetowe sieci reklamowe. Do najpopularniejszych takich firm w Polsce naleŝą [Inte05]: AdClick, Ad.net, ARBOmedia, IDMnet [Siec06]. Ich działalność jest bardzo podobna. Korzystanie z ich oferty pozwala na: Planowanie i monitoring przebiegu kampanii reklamowej; Dobór witryn i kreacji, które generują największą liczbę przekierowań na serwis reklamodawcy;

9 Serwowanie wszystkich dostępnych obecnie form reklamy internetowej; Dostęp zarówno w trakcie kampanii online jak i po jej zakończeniu, do kompleksowych raportów ukazujące szczegółowe dane dotyczące czasu emisji, wykorzystanych form reklamy, wykorzystanych witryn, liczby odsłon banerów, liczby kliknięć itp. [Arbo06]. Obecnie pozycja tych sieci reklamowych moŝe być częściowo zagroŝona ze względu na wprowadzenie przez gigantów internetowych usług związanych z reklamą dostarczaną na strony partnerów w postaci boksów reklamowych. Z pewnością waŝnym faktem jest pojawienie się na rynku polskim serwisu TradeDoubler.com [Trad06] przeprowadzającym akcje reklamowe w internecie dla bardzo duŝych klientów (np. Ebay.pl, Empik.pl, itp.) oraz Google inc z usługą AdSense. Oferta serwisu TradeDoubler.com przypomina połączenie programu partnerskiego z działalnością sieci reklamowych z tą jednak róŝnicą Ŝe to właściciel serwisu wybiera formy reklamy, które mają być wyświetlane na jego stronach, tak aby uzyskać jak największe korzyści. Reklamodawcy natomiast płacą za efekty kampanii reklamowej CPA (Cost Per Action) czyli np. za zakupiony towar, rejestrację nowego uŝytkownika lub unikatowego uŝytkownika odwiedzającego jego stronę. Bazując na potrzebach reklamodawców, którzy najchętniej płacą za efekty reklamy a nie za samą reklamę, firma Google inc zaoferowała usługę AdSense dla wydawców stron internetowych. Polega ona na wyświetlaniu na ich stronach reklam związanych z tematyką danej strony w postaci bosków reklamowych. W grupie wyszukiwarki, firma Google inc. dokonała prawdziwej rewolucji wprowadzając usługę Google AdWord (Rys 4). Idea tej usługi

10 polegaja na wyświetlaniu reklam związanych z zapytaniem uŝytkownika do wyszukiwarki oraz płatnością za reklamę tylko za kliknięcia. Forma tej reklamy została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez uŝytkowników internetu jak i reklamodawców. Rys. 4 Program AdWords firmy Google inc. Źródło: [Goog06] Rozwiązania zaproponowane przez Google. inc zostały zastosowane praktycznie we wszystkich liczących się wyszukiwarkach a model cenowy reklamy w postaci opłaty za kliknięcia CPC (Cost Per Click) stał się standardem w wyszukiwarkach. Tematowi reklam proponowanych przez wyszukiwarki poświęcono liczne publikacje, w tym równieŝ ksiąŝki [Fron06]. UŜytkownicy internetu twierdzą, Ŝe boksy reklamowe nie są tak uciąŝliwą formą reklamy jak bannery pływające czy okienka pop-up, a czasami nawet pomagają odszukać interesującą informację. Reklamodawcy twierdzą natomiast Ŝe opłata za efekty jest dla nich bardziej korzystna i łatwiejsza do skalkulowania niŝ opłata za odsłony. JeŜeli dodamy do tego fakt, Ŝe ponad 93% [Nets06] uŝytkowników rozpoczyna poszukiwanie informacji w internecie od zadania pytania w wyszukiwarce

11 oznacza to, Ŝe ta forma reklam jest bardzo ciekawa zarówno dla reklamodawców jak i uŝytkowników internetu. Warto powiedzieć, Ŝe najpopularniejsze polskie wyszukiwarki tj. Netsprint, OnetSzukaj nie ustępują zachodniemu gigantowi i równieŝ oferują boksy reklamowe oparte na modelu cenowym CPC (Cost Per Click). Podsumowanie Według wielu specjalistów [MeIn06] zajmujących się reklamą internetową szacują, Ŝe wartość rynku w 2005 roku wynosiła juŝ ok. 140 mln pln [MePo05], [Gora06] a rynek ten wciąŝ się powiększa. W związku z coraz szerszym dostępem do szybkich szerokopasmowych łącz moŝemy spodziewać się coraz więcej reklam multimedialnych. Świadczy o tym nie tylko wspomniany coraz tańszy dostęp do szybkich łącz internetowaych, ale równieŝ fakt, iŝ branŝowa organizacja IAB [IABP06] opublikowała nowe wskazówki, na temat sposobów mierzenia kampanii z wykorzystaniem reklamy multimedialnej [Meia06] oraz to, Ŝe coraz więcej pisze i mówi się o telewizji przez internet [Bepi06]. Patrząc na przesłanki świadczące o kierunku rozwoju reklamy internetowej oraz analizując rynek reklamy internetowej w Polsce, moŝna zauwaŝyć ogromny udział duŝych firm zachodnich w kreowaniu tego rynku. Zaletą tego zjawiska jest kształtowanie się jednolitych zasad rozliczania reklam internetowych. Wadą natomiast jest uzaleŝnienie polskich firm od zachodnich koncernów na nowym rynku usług, w podobny sposób jak stało się to ze sklepami wielko powierzchniowymi. Podsumowując zaobserwowane fakty moŝna przypuszczać, Ŝe rynek reklamy internetowej będzie obsługiwany przez duŝe koncerny re-

12 klamowe stosujące jednolite zasady rozliczania reklam. Ze względu na ilość odsłon i udział w rynku, będzie to z pewnością firma Google inc. z usługami AdSense i AdWord oraz największe portale internetowe, komunikatory i działające duŝe internetowe agencje reklamowe. Sprzedawanie reklam przez poszczególne firmy na własnych stronach będzie zjawiskiem sporadycznym. MoŜemy się równieŝ spodziewać coraz większej ilości reklam multimedialnych o agresywniejszym charakterze tworzących świadomość marki, oraz wielu form promocji, programów partnerskich i lojalnościowych wzbudzających poŝądanie oferty oraz wywołujących u odbiorców chęć rejestracji, czy nawet zakupu. Najprawdopodobniej wszystkie modele cenowe będą nadal funkcjonowały równolegle poniewaŝ modele CPM i FF stosowane w portalach i komunikatorach mających silną pozycję na polskim rynku i duŝą ilość odsłon, są korzystne dla tworzenia świadomości produktu, firmy lub marki. Modele cenowe CPC i CPA będą stale rozwijane, poniewaŝ reklamodawcy chętniej płacą za wzbudzenie zainteresowania (np. kliknięcie) lub wywołanie oczekiwanej akcji (np. zakup towaru). Trzeba jednak pamiętać o tym, Ŝe choć reklama w internecie stanowi obecnie dopiero 3% wszystkich nakładów na reklamę w mediach w Polsce [Gora06] a 59% osób w Polsce nie korzysta i nie chce korzystać z internetu [Cbos06] to wartość rynku usług reklamy internetowej wzrasta corocznie i będzie adekwatna do wzrostu obrotów polskiego e-handlu, które obecnie wynoszą dopiero ok. 1% całości sprzedaŝy detalicznej w Polsce [IADB06]. Literatura [Adne06]

13 [Arbo06] [BePi06] Bednarek Z., Pietrzak K.: Internet TV - koniec klasycznej telewizji?, [Cbos06] Komunikaty CBOS nr BS/68/2005 i nr 3515 z : [Chmi01] Chmielarz W.: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, WZ UW, Warszawa [Fron06] Frontczak T.: Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Wydawnictwo Helion, Gliwice [Gemi05] Megapanel PBI/Gemius, listopad [Goog06] Google [Gora06] Górak M.: IAB: nadspodziewanie dobry 2005 rok, , [IABP06] Interactive Advertising Bureau [IdSl06] [Inte05] [Jabb06] [Jank02] Jankowski P.: Cena lojalności, Businessman, [Meia06] Meller A.: IAB rozlicza z reklamy video [MeIn06] Meller A.: Inwestorzy będą chętniej wydawać na internet,

14 [MePo05] Meller A.: Polski e-rynek się poszerzy [Nets06] Netsprint : Reklama w wyszukiwarce na Wp.pl [OnPr06] [Penc01] Penc J.: Decyzje menedŝerskie - o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2001 [Prog06] ki_do_komunikatorow_internetowych,1,1.html, 2006 [Rekl06] Reklama 2006: [Siec06] Sieci reklamowe 2006: [Trad06] [Wiki06] Wikipedia: Informacje o autorach Dr inŝ. Dariusz Zdonek Katedra Informatyki i Ekonometrii Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ul. Roosevelta Zabrze Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY REKLAMY NA STRONACH INTERNETOWYCH

ALTERNATYWNE FORMY REKLAMY NA STRONACH INTERNETOWYCH ALTERNATYWNE FORMY REKLAMY NA STRONACH INTERNETOWYCH Maciej Idzikowski Maciej Laska Jędrzej Wasiak Wstęp Wydatki na reklamę w Internecie ciągle wzrastają. Populacja internautów, która na świecie przekroczyła

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 3 Issue 3 (2012) 1-11 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl WYKORZYSTANIE NARZĘDZI MARKETINGU INTERNETOWEGO W ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W INTERNECIE. Małgorzata Dolińska

PROMOCJA W INTERNECIE. Małgorzata Dolińska PROMOCJA W INTERNECIE Małgorzata Dolińska Wprowadzenie Multimedialne, interaktywne oraz zintegrowane formy promocji w internecie, realizowane na stronach WWW oraz za pomocą poczty elektronicznej, stają

Bardziej szczegółowo

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1 Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik Reklama Internetowa dla Firm Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Portal finansowy nr 1 Spis treści Dlaczego warto reklamować się w Internecie? Co

Bardziej szczegółowo

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska.

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Poradnik mobile Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Zespół redakcyjny: Agnieszka Ferenc, Natalia Malec, Anna Wątła. IAB Polska Poradnik mobile

Bardziej szczegółowo

Definicja reklamy efektywnościowej w Onet.pl:

Definicja reklamy efektywnościowej w Onet.pl: Co to jest reklama efektywnościowa? Definicja reklamy efektywnościowej w Onet.pl: W ogólnym rozumieniu jest to obszar działań marketingowych realizowanych w modelu płatności za efekt Onet.pl emituje kreacje

Bardziej szczegółowo

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła IAB Polska PORADNIK RTB dodatek do Media

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Partnerzy Wydawca Marta Smaga kierownik ds. rozwoju w Dziale IT i Rozwoju Money.pl Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Marta Smaga jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA WYBRANYCH SPECJALISTYCZNYCH WORTALI INTERNETOWYCH BRANśY SPOśYWCZEJ

ANALIZA I OCENA WYBRANYCH SPECJALISTYCZNYCH WORTALI INTERNETOWYCH BRANśY SPOśYWCZEJ ANALIZA I OCENA WYBRANYCH SPECJALISTYCZNYCH WORTALI INTERNETOWYCH BRANśY SPOśYWCZEJ Witold CHMIELARZ Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka i ocena specjalistycznych wortali internetowych

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH

BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawy budowy popularności witryny

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media.

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media. Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB Advergames Gry reklamowe, jedna z popularnych form promocji w Internecie wykorzystująca product placement. Advertainment (advert - reklama i entertainment rozrywka).

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo