ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, Toruń.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń."

Transkrypt

1 Toruń, dnia r. Województwo Kujawsko-Pomorskie ul. Plac Teatralny Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko - pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko - pomorskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Departament Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kieruje zaproszenie do złożenia oferty na organizację logistyki wyjazdu 3-osobowej grupy do Niemiec, na Międzynarodowe Targi Przemysłu Kongresowego IMEX we Frankfurcie nad Menem w dniach maja 2015 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, Toruń. I. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji: Organizacja wyjazdu 3-osobowej grupy do Frankfurtu nad Menem w Niemczech. Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach programu wyjazdu będą się odbywały w dniach maja 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Transport uczestników wyjazdu oraz materiałów promocyjnych: a) busem min. 6-osobowym: W dniu 18 maja 2015 roku (wyjazd) na trasie: - Toruń (ul. Wały Generała Sikorskiego 8) - Bydgoszcz (Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2) preferowany Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. - na trasie lotnisko we Frankfurcie miejsce zakwaterowania uczestników wyjazdu; W dniu 22 maja 2015 roku (powrót) na trasie: - miejsce zakwaterowania uczestników wyjazdu lotnisko we Frankfurcie;

2 - lotnisko w Polsce (preferowany Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.) - Bydgoszcz (Bydgoskie Centrum Informacji, ul Batorego 2) - Toruń (ul. Wały Generała Sikorskiego 8) b) przelot samolotem: - wylot z lotniska w Polsce (preferowany Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.) do Frankfurtu nad Menem w dniu 18 maja 2015r., - wylot z Frankfurtu nad Menem do Polski (preferowany Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.) w dniu 22 maja 2015 r. w godzinach przedpołudniowych. Cena powinna zawierać koszty przebukowania 1 biletu lotniczego. W ofercie powinna zostać określona cena każdego następnego przebukowania. W cenie biletów lotniczych należy uwzględnić bagaż rejestrowy i podręczny każdego z uczestników wyjazdu. Ewentualne koszty związane z zatrudnieniem, ubezpieczeniem, noclegiem kierowcy (kierowców), opłatami parkingowymi, opłatami za autostrady i drogi płatne oraz innymi związanymi ze świadczoną usługą ponosi Zleceniobiorca. Bus powinien mieć maksimum 5 lat, posiadać sprawną klimatyzację, być w pełni sprawny, schludny i czysty, powinien posiadać również miejsce na bagaż (rejestrowy i podręczny) oraz sprawne pasy bezpieczeństwa. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do transportu na miejsce odbywania się imprezy targowej tj. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Hala 8, Ludwig-Erhard-Anlage 1, Frankfurt am Main materiałów promocyjnych z Torunia (ul. Wały Generała Sikorskiego 8) oraz Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2) w łącznej ilości ok. 300 kg, w sposób dogodny dla Zleceniobiorcy (transport lotniczy lub lądowy). 2. Zakwaterowanie uczestników w dniach maja 2015r.: - lokalizacja hotelu: Frankfurt nad Menem, w bliskiej odległości, maksymalnie 20 min. na pieszo od miejsca odbywania się imprezy targowej, tj. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Hala 8, Ludwig- Erhard-Anlage 1, Frankfurt am Main; - hotel o standardzie min. 3 gwiazdki; - pokoje jednoosobowe lub do pojedynczego wykorzystania, pokoje z łazienkami; - noclegi ze śniadaniem; - dostęp do bezpłatnej sieci WiFi; - w hotelu musi być czysto, sprzęty i wyposażenie powinny być sprawne; - zakup opcji bezpłatnego odwołania rezerwacji; - wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą zostać zakwaterowani w jednym obiekcie; - w przypadku konieczności rezerwacji, gwarancji lub depozytu kartą kredytową za pokój, obowiązek złożenia ewentualnego poręczenia ciąży na Zleceniobiorcy.

3 3. Ubezpieczenie: Zleceniobiorca wykupi ubezpieczenie zdrowotne i NNW dla wszystkich uczestników na cały czas trwania wyjazdu, zarówno na terenie Polski, jak i w Niemczech. 4. Wymagania ogólne: - Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności co do uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia; - Zleceniobiorca jest zobowiązany do opracowania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, ramowego planu wyjazdu, zawierającego wstępne założenia i terminy realizacji poszczególnych punktów wyjazdu. II. Sposób prezentacji oferty: Oferta obowiązkowo musi zawierać: 1. całościową wycenę w kwocie brutto (kwota łączna z przebukowaniem 1 biletu lotniczego) oraz oddzielnie cenę ewentualnego przebukowania biletu lotniczego; 2. dokumenty potwierdzające realizację co najmniej 3 zamówień w ciągu ostatnich 2 lat odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zapytaniu; 3. wskazanie hotelu, jego nazwy oraz lokalizację, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy wyjazdu oraz link do strony hotelu: 4. wskazanie portu lotniczego, jego nazwy, godzin i dat wylotu do Frankfurtu oraz przylotu do Polski. III. Opis kryteriów oceny: Przedstawiona oferta będzie przedmiotem oceny, której kryterium stanowi w 60% cena brutto oraz 40% jakość oferty. Ocenie podlegać będzie rozkład proponowanych połączeń i standard proponowanych hoteli. IV. Forma płatności i finansowanie: 1. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa, na realizację wyżej opisanego zlecenia. Zleceniodawca uiści płatność przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 21 dni od dnia zrealizowania usługi i dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT na Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, Toruń, NIP Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 2. Realizacja przedmiotu zapytania będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach projektu pod nazwą Promocja walorów turystycznych województwa

4 kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego". V. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres do końca dnia 08 kwietnia 2015r. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty, a nie wysłania. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. VI. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać w terminie od 18 do 22 maja 2015r. VII. Informacje dodatkowe: 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej bip.kujawsko-pomorskie.pl. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia; 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizacji wyjazdów turystycznych wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych; b) posiadają aktualną gwarancję ubezpieczeniową; c) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; d) nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji; e) złożą kompletną i ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert (formularz ofertowy - załącznik nr 1, Wykaz zrealizowanych zamówień załącznik nr 2, wymagane dane hotelu zgodnie z pkt. II.3. zapytania ofertowego oraz wymagane dane portu lotniczego zgodnie z pkt. II.4. zapytania ofertowego). Zleceniodawca dokona spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia nie spełnia, poprzez sprawdzenie, czy oferta została złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz czy zostało załączone oświadczenie Zleceniobiorcy (wykaz zrealizowanych zamówień) stanowiące Załącznik nr 2, a także czy wskazano dane hotelu zgodnie z pkt. II.3. zapytania ofertowego oraz dane portu lotniczego zgodnie z pkt. II.4. zapytania ofertowego (weryfikacja formalna oferty, w tym jej kompletność i zgodność z załączonymi wzorami). Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z określonymi wymaganiami będzie skutkowało wykluczeniem Zleceniobiorcy z udziału w postępowaniu. 3. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane oraz opieczętowane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy, zgodnie z zasadą reprezentacyjności wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych. Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Zleceniobiorcę, wraz

5 z pieczątką. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zleceniodawca otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Zleceniobiorcy, bez podawania przyczyny. 5. W przypadku pytań, proszę się kontaktować z p. Joanną Wałecką pracownikiem Biura Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych, tel VIII. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 2. Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych zamówień;

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo