Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw"

Transkrypt

1 Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) Treść uwagi ( ) w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wątpliwości co do momentu w którym mają być przeprowadzane testy nadmiernego zadłużenia oraz płynności. W modelu upadłości banków, w którym czynności naprawcze mogą być wprowadzane wcześniej w oparciu o ustawę Prawo bankowe (Rozdział 12), a decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości podejmuje Komisja Nadzoru Finansowego dalej: >>KNF<< (art. 158 Prawa bankowego), wydaje się, że przeprowadzenie podanych wyżej testów powinno następować przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, skoro nawet po ogłoszeniu upadłości organ nadzoru (KNF) je zatwierdza. Dzięki temu można byłoby przyśpieszyć postępowanie przez wprowadzenie dla syndyka terminu dla ewentualnego zakwestionowania testu lub jego korekty. Nadto, może budzić wątpliwość konieczność powtarzania testu w czasie trwania postępowania upadłościowego oraz związanych z nim skutków, co obrazuje następujący przykład: po teście wskazującym na nadmierne zadłużenie, nowy test obligatoryjnie przeprowadzany po 6 miesiącach daje przeciwny rezultat - powstaje wówczas pytanie dotyczące skutków podanych w pkt 2.2.1) lit. a (strona 5 projektu założeń), które należy uznać w ramach upadłości za nieodwracalne. Warto również zastanowić się nad używanymi sformułowaniami, tj. czy test nadmiernego zadłużenia, który daje wynik pozytywny, oznacza, że nadmierne zadłużenie występuje czy też wprost przeciwnie. Pierwsze rozumienie zdaje się wynikać z nazwy testu, ale nie jest to jasne. Stanowisko MF Uwaga wyjaśniona. Testy te będą przeprowadzane również w ramach normalnej działalności banku hipotecznego. Modyfikacji ulegnie art. 25 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, który normuje instytucję rachunku zabezpieczeń, służącego do monitorowania wymogów płynnościowych. W odniesieniu do części uwagi odnoszącej się do ponownego przeprowadzania testów należy wskazać, że zmianie ulegnie propozycja w tym zakresie, ustalając, że procedura pass through będzie miała zastosowanie. Wówczas wskazany przez MS przykład będzie miał miejsce w przypadku, w którym samo zgromadzenie wierzycieli z listów w związku z negatywnym wynikiem testu (aktywa nie wystarczają na pokrycie) podejmie 1

2 decyzję o likwidacji odrębnej masy upadłości, czego jak się wydaje nie należy ograniczać. W odniesieniu do części uwagi dotyczącej konsekwencji ponownego wykonania testu słusznym się wydaje, że pozytywny wynik testu nadmiernego zadłużenia może nie oddawać rzeczywistego stanu rzeczy, stąd proponuje się zastąpienie terminu "test nadmiernego zadłużenia" wyrażeniem "test równowagi pokrycia". 2. III.2.3. pkt 4 MS Projekt założeń przewiduje także przesądzenie, że upadłość banku hipotecznego będzie zawsze miała charakter likwidacyjny pkt Może to budzić wątpliwości w odniesieniu do obecnie obowiązującego modelu, choć, biorąc pod uwagę konsekwencje ogłoszenia upadłości tego typu banku, takie rozwiązanie można uznać za zrozumiałe, gdyż, niezależnie od wyników testów, syndyk ma prowadzić sprzedaż składników objętych rejestrem zabezpieczeń. Przy okazji należałoby jednak dostosować też przepisy, które obecnie przewidują możliwość zawarcia układu (art. 449 p.u.n.). Problem może wszakże powstać w sytuacji, gdy bank dysponowałby dużą masą upadłości nie objętą odrębnością wynikającą z art. 442 p.u.n. (w projekcie błędnie odwołano się w pkt 2.3. do art. 422 p.u.n.), a także w sytuacji gdy, wobec pozytywnego testu płynności, bank (syndyk) nie zostałby zobowiązany przez zgromadzenie wierzycieli do podejmowania działań w celu likwidacji masy upadłości poprzez sprzedaż całości portfela na rzecz banku hipotecznego lub uniwersalnego. Jeżeli więc przeszkodą dla pozostawienia możliwości ogłoszenia upadłości banku hipotecznego z możliwością zawarcia układu są jedynie potencjalne kolizje zaproponowanych w projekcie procedur, Uwaga wyjaśniona. Upadłość banku hipotecznego tworzy specyficzną sytuację, w której funkcjonują dwie masy upadłości, celowo wykluczono możliwość zawarcia układu, ponieważ ten nigdy nie powinien dotyczyć odrębnej masy upadłości. e względu na szczególny sposób zabezpieczenia wierzycieli z listów zastawnych należy przyjąć, że co do zasady nie są oni zainteresowani układem, gdyż taki układ naruszałby ich interesy. dyby dopuścić układ dotyczący masy uniwersalnej to mielibyśmy do czynienia z dualizmem w ramach 2

3 celowe wydaje się rozważenie takiego ich przeprojektowania, aby nie wyłączać możliwości zawarcia układu z wierzycielami i w efekcie zakończenia procedury upadłościowej bez konieczności likwidacji banku hipotecznego. jednej osoby prawnej co do odrębnej masy bank hipoteczny byłby bankiem w upadłości, a co do uniwersalnej po wykonaniu układu byłby już bankiem prowadzącym normalną działalność. Wydaje się, że to trudne do zaakceptowania, zwłaszcza, że normalna działalność banku hipotecznego w sposób nieuchronny prowadzi do interakcji z odrębną masą (kredyty są wpisywane do rejestru). 3. III.2.2. pkt 2 lit. b tiret 3 MS Bliższego wyjaśnienia wymaga założenie, że w przypadku pozytywnego testu płynności, środki należne wierzycielom z listów zastawnych z tytułu proporcjonalnego podziału środków uzyskanych ze sprzedaży portfela będą mogły zostać przekazane wierzycielom przed nadejściem terminu ich wymagalności, przy założeniu wyłączenia stosowania art. 356 ust. 3 p.u.n. Wydaje się, że w tym przypadku powinno się raczej zastosować mechanizm podobny do tego z art. 247 p.u.n. w zw. z art. 444 i art. 344 i 347 p.u.n. (plan podziału), nawet jeśli wierzytelności z listów zastawnych nie stają się płatne (wymagalne) (por ) lit. a). Uwaga wyjaśniona. Propozycja w tym zakresie przewiduje, że w takim przypadku wszyscy wierzyciele z listów zaspokajani są z równym pierwszeństwem, niezależnie od pierwotnego terminu wykupu listu, proporcjonalnie do wysokości posiadanych listów. Nie wydaje się więc słusznym ustalenie konieczności tworzenia planu podziału. Istotne jest również, że dokonywanie ewentualnych nadpłat kapitału z listów zastawnych wpłynie pozytywnie na płynność upadłego banku hipotecznego, w związku z czym procedura ta ma służyć generalnemu interesowi wierzycieli z 3

4 listów zastawnych. 4. III.2.2. pkt 3 MS ( ) należy wyjaśnić, czy, skoro 2.2.1) lit. a przewiduje skutek wymagalności wierzytelności ze wszystkich listów zastawnych, możliwa jest sprzedaż składników objętych rejestrem zabezpieczeń wraz z przejściem zobowiązań z listów zastawnych (także punkt lit. c ii). Przejście zobowiązań sugeruje bowiem, że nabywca wchodzi w miejsce sprzedającego banku hipotecznego bez obowiązku natychmiastowej spłaty wymagalnych na skutek upadłości długów. Uwaga uwzględniona. Niniejsza kwestia została doprecyzowana w założeniach. elem jest umożliwienie przejęcia przez podmiot uprawniony do emisji listów zobowiązań z listów wyemitowanych przez upadły bank, w zamian za zaliczenie ich na poczet ceny sprzedaży portfela kredytów wpisanych do rejestru. W związku z tym, o ile nabywca nie chce spłacić przejętych zobowiązań z listów celem wyemitowania własnych, to należy przesądzić, że listy nabyte od upadłego nie są wymagalne. 5. III.2.2. pkt 1 lit. c MS Krytycznie przy tym należy ocenić propozycję (2.2.pkt 1 lit. c), że likwidacja masy upadłości ma być prowadzona przez syndyka pod nadzorem kuratora. Jest ona sprzeczna z art. 152 ust.1 p.u.n., zgodnie z którym nadzór nad czynnościami syndyka sprawuje sędzia komisarz. Obecne przepisy nie dają kuratorowi uprawnień nadzorczych wobec syndyka. godnie z art. 443 p.u.n. kurator jest powoływany do reprezentowania w postępowaniu praw posiadaczy listów zastawnych, a likwidacja masy jest prowadzona z udziałem, a nie pod nadzorem kuratora (art. 447 ust. 1 p.u.n.). W projekcie nie wskazano na czym miałby polegać nadzór kuratora nad syndykiem, a w szczególności, jakie uprawnienia posiadałby kurator z tytułu sprawowania nadzoru i jak miałby się ten nadzór do nadzoru sprawowanego przez sędziego komisarza. Uwaga uwzględniona. modyfikowano propozycję, która wskazuje, że kurator współdziała, a nie prowadzi nadzór. Rola kuratora w swojej istocie nie ulegnie zmianie, w porównaniu do stanu obecnego, będzie miała na celu reprezentowanie interesów wierzycieli z listów zastawnych w postępowaniu upadłościowym, którzy osobiście nie mogą w nim uczestniczyć poza zgromadzeniami wierzycieli z listów zastawnych. 4

5 6. III.2.2. pkt 5 MS W zakresie punktu projektu należy bliżej uzasadnić na ile podane w nim uprawnienia syndyka będą wykraczały poza te wynikające z art. 206 ust. 1 pkt 4 p.u.n. i czy wymagana będzie w tym zakresie zgoda innego organu (wierzycieli). Uwaga wyjaśniona. Transakcje takie mogą być wpisane do rejestru i stanowią zabezpieczenie ryzyka zarówno aktywów wpisanych do rejestru jak i wyemitowanych listów. Stąd dokonanie tego typu czynności wymagać powinno zgody kuratora i sędziego komisarza, natomiast zgoda zgromadzenia wierzycieli byłaby poważnym formalnym ograniczeniem wobec potrzeby elastycznego reagowania na sytuacje dotyczącą odrębnej masy. 7. III.2.2. pkt 6 MS ( ) należy rozważyć, czy wobec zmiany kolejności zaspokajania wierzycieli (art. 448 p.u.n. w punkcie lit. c), nie powinno się uwzględniać, dla ustalenia praw wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli, także wysokości wierzytelności ubocznych obok wartości nominalnej. W przeciwnym razie, wierzyciel dysponujący dużą pulą wierzytelności wynikających z zaległych odsetek byłby w gorszej sytuacji od wierzyciela, którego wierzytelności bank regulował na bieżąco. Uwaga wyjaśniona. asadne jest, aby zachować zasady ustalania praw wierzycieli tak jak dotychczas, czyli według wartości nominalnej listów zastawnych w obrocie. 8. III.2.3 pkt 3 MS ( ) należałoby dokładniej wyjaśnić, czy brak możliwości potrąceń wykracza ponad ograniczenia z art p.u.n., czy też stanowi jedynie powtórzenie obowiązujących rozwiązań w prawie upadłościowym. Uwaga uwzględniona. Propozycja powinna zmierzać do całkowitego wyłączenia możliwości potracenia z wierzytelnościami wpisanymi do rejestru a zatem wchodzącymi do odrębnej masy upadłości, a zatem wyłączyć potrącenie w szerszym zakresie niż wynika z art PUN. Szersze wyjaśnienie zasad realizacji 5

6 9. III.3. MS ( ) przede wszystkim należy zauważyć, że dalsza informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego, polegająca na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty, przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UA36), a nie w projekcie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy Prawo o notariacie (UD131). Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. akłada on inicjowanie postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną przez notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych, w sytuacji gdy przepis ustawy zobowiązuje któryś z tych podmiotów do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej (notariusz - art Prawa o notariacie; komornik - art k.p.c., art. 898 k.p.c., art. 924 k.p.c. i art. 927 k.p.c.; naczelnik urzędu skarbowego art. 90 i art. 110c 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W przypadku notariusza obowiązek złożenia wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym powiązany jest zawsze z dokonywaną przed nim czynnością notarialną. Wynika to z art Prawa o notariacie, który stanowi, że notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje prawa potrącenia w ramach postępowania upadłościowego banku hipotecznego zostało przedstawione do korespondującej uwagi nr 36 zgłoszonej przez KDPW. Uwaga uwzględniona. Proces dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych w zakresie procedury przenoszenia wierzytelności hipotecznych będzie analizowany w późniejszym terminie. 6

7 czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta. Jeżeli zatem bank dokona przeniesienia wierzytelności hipotecznej w drodze aktu notarialnego (co do zasady przelew wierzytelności hipotecznej nie wymaga formy aktu notarialnego i wystarczający jest dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, ewentualnie dokument sporządzony w trybie ustawy Prawo bankowe art. 95), to oczywistym jest, że wniosek o ujawnienie zmiany wierzyciela hipotecznego będzie musiał zostać złożony przez notariusza drogą elektroniczną. Nie do zaakceptowania jest natomiast postulat, aby notariusz był umocowany do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej w sytuacji, gdy nie sporządza on aktu notarialnego dokumentującego czynność prawną implikującą dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Należy zauważyć, że postępowanie wieczystoksięgowe jest postępowaniem cywilnym. Reguły nim rządzące określa zatem Kodeks postępowania cywilnego, który w art. 87 reguluje krąg podmiotów uprawnionych do występowania przed sądem w charakterze pełnomocnika, a w takiej roli występować musiałby notariusz przy przyjęciu koncepcji przedstawionej w projekcie założeń. godnie z tym przepisem, pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne przepis dopuszcza do działania w charakterze pełnomocnika także przedstawiciela właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz 7

8 organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. kolei w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem, a w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej art. 87 k.p.c. dopuszcza, by pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych. Jak wynika z powyższego, notariusz nie jest uprawniony do występowania przed sądem w charakterze pełnomocnika. Konieczna byłaby zatem zmiana w tym zakresie Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa o notariacie. Uczynienie notariusza pełnomocnikiem stron w postępowaniu wieczystoksięgowym spowodowałoby bowiem zmianę ustrojową pozycji notariusza jako osoby bezstronnej oraz nałożyłoby na notariusza szereg dodatkowych obowiązków nie związanych z czynnościami, jakie notariusz dokonuje zgodnie z obowiązującym Prawem o notariacie. Należy zauważyć, że instytucja notariusza jako pełnomocnika strony w postępowaniu wieczystoksięgowym została wprowadzona dekretem z 11 października 1946 r. - Prawo o księgach wieczystych. godnie z art. 41 tego dekretu, notariusz był pełnomocnikiem strony w postępowaniu wieczystoksięgowym tylko w sytuacji, gdy strona czynności udzieliła mu takiego umocowania. Funkcja taka w jakiś sposób wpisywała się w obowiązujące wtedy ramy ustrojowe. Wprowadzona wówczas instytucja notariusza jako pełnomocnika strony w postępowaniu wieczystoksięgowym miała usprawnić to postępowanie. Nie sprawdziła się ona jednak w praktyce i nie została utrzymana w uchwalonej w 1982 r. ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Nie można też zaakceptować zawartej w projekcie założeń propozycji, aby notariusz był uprawniony do projektowania wpisów w księgach wieczystych. Księgi wieczyste prowadzą sądy i tylko one mogą dokonywać w nich wpisów. 8

9 Należy zauważyć, że przewidziana we wspomnianym wyżej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego pozwoli tylko, i to jedynie w zakresie prostych dla systemu teleinformatycznego czynności, na stworzenie możliwości automatycznego przetwarzania danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, po zweryfikowaniu tych danych przez sąd/referendarza. W projekcie nie przewiduje się natomiast umocowania notariuszy do sporządzania projektów wpisów w księgach wieczystych. 10. III.3. MS Odnośnie do możliwości dołączania do wniosków dokumentów w postaci elektronicznej, należy wskazać, że projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jako zasadę przyjmuje, że do wniosku inicjującego elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (dalej: e.p.w.) nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Wynika to z faktu, że nie została przyjęta koncepcja elektronicznego wypisu aktu notarialnego, w związku z czym większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Brak jest również wypracowanych w procedurze cywilnej zasad urzędowej konwersji dokumentów istniejących w postaci papierowej na elektroniczną, a dotychczasowe doświadczenia w zakresie posługiwania się wydrukiem weryfikacyjnym (z elektronicznego postępowania upominawczego i tam przyjętej konstrukcji elektronicznej klauzuli wykonalności) nie dają się wprost zastosować dla potrzeb e.p.w. Poważne problemy organizacyjne, techniczne oraz prawne związane z dołączaniem do wniosku w e.p.w. dokumentów w postaci elektronicznej przemawiały za przyjęciem, iż wniosek inicjujący e.p.w. będzie składany bez dołączenia do urzędowego formularza dokumentów stanowiących podstawę wpisu. ostaną one przesłane w ślad za wnioskiem o wpis w postaci papierowej za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego bądź złożone osobiście na dzienniku podawczym sądu. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy dokumenty mające być podstawą wpisu w księdze wieczystej zostały sporządzone w postaci elektronicznej w takim przypadku wnioskodawca Uwaga uwzględniona. 9

10 będzie miał możliwość załączenia ich bezpośrednio do wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Należy podkreślić, że chodzi tu o możliwość załączania dokumentów w postaci elektronicznej, które od początku były sporządzone w takiej właśnie postaci. Nie dotyczy to więc dokumentów, które zostały sporządzone w formie tradycyjnej (papierowej), a dopiero potem zostały poddane konwersji poprzez ich zeskanowanie i wytworzenie wersji elektronicznej. Takie dokumenty nie będą mogły być załączane do wniosku o wpis w księdze wieczystej, złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wyżej wskazane argumenty, przemawiające za ograniczeniem dopuszczalności składania dokumentów drogą elektroniczną, pozostają aktualne także na gruncie opiniowanego projektu założeń. 11. III.3. MS Odnosząc się do możliwości elektronicznego pozyskiwania odpisów wielu ksiąg wieczystych, należy wskazać, że obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości wykonywany jest system teleinformatyczny, który ma umożliwić z dniem 1 lipca 2014 r. (termin wynika z obowiązującej ustawy był już raz przesuwany i nie ma możliwości jego zmiany) składanie za jego pośrednictwem wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych w celu samodzielnego wydrukowania. Jeden wniosek będzie mógł jednakże obejmować żądanie wydania odpisu (odpisów) tylko jednej księgi wieczystej. Będzie również możliwe złożenie jednocześnie wielu wniosków i ich wspólne opłacenie. uwagi na to, że umowa o wykonanie systemu umożliwiającego składanie powyższych wniosków jest już w trakcie realizacji, a system ma być wykonany do 3 czerwca 2014 r., nie ma możliwości wprowadzenia zmian w tym zakresie. Jak wynika z powyższego proponowane w projekcie założeń zmiany w zakresie ksiąg wieczystych wiązałyby się z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w systemie informatycznym obsługującym księgi wieczyste. Należy zauważyć, że aktualnie wprowadzane zmiany w systemie informatycznym obsługującym księgi wieczyste, wynikające z ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Uwaga uwzględniona. 10

11 poz. 941) oraz przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisana w dniu 9 stycznia 2012 r. umowa na finansowanie obu projektów jest już w trakcie realizacji, a rozstrzygnięty w listopadzie 2013 r. przetarg obejmuje wykonanie zmian w systemie umożliwiających realizację funkcjonalności już zaplanowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada środków na sfinansowanie dodatkowych zmian w systemie teleinformatycznym. Tymczasem w teście regulacyjnym do projektu założeń nie wskazano ani wysokości kosztów, które wiążą się z wdrożeniem proponowanych przez siebie zmian w zakresie ksiąg wieczystych, ani też źródła ich finansowania. W konsekwencji zmiany proponowane w zakresie ksiąg wieczystych nie mogą być zaakceptowane. 12. III.8. MS ( ) należy zwrócić uwagę na nierealność proponowanego terminu wejścia w życie ustawy, której dotyczy projekt założeń (30 dni od dnia ogłoszenia). Należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku zmian w zakresie ksiąg wieczystych, które łączą się ze zmianą systemu teleinformatycznego, z całą pewnością ich wprowadzenie wymaga znacznie dłuższego czasu od momentu przyjęcia nowych przepisów. 13. III.6. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Należy podkreślić, iż w skierowanym na Komitet Rady Ministrów piśmie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r., znak FN-6/0310/158-7/NJA/RD /2013, negowano podwyższenie limitu ograniczającego możliwość inwestowania w papiery wartościowe jednego emitenta do 10 % i postulowano pozostawienie go na dotychczasowym poziomie tj. 5%. W projekcie założeń proponuje się natomiast całkowite zniesienie powyższego limitu podmiotowego. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę dotychczasowy udział listów zastawnych w portfelach otwartych funduszy emerytalnych, który w okresie od dnia 30 Uwaga wyjaśniona. Rezygnacja ze zmian w zakresie informatyzacji ksiąg wieczystych nie będzie implikować potrzeby wyznaczenia dłuższego okresu vacatio legis. Uwaga nieuwzględniona. Zmiany proponowane w ramach niniejszego projektu, zwiększające bezpieczeństwo wierzycieli z listów zastawnych, wydają się umożliwiać wyłączenie samych listów zastawnych spod limitu podmiotowego, pozostawiając ten limit wobec innych papierów wartościowych banku. 11

12 14. III.1.1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) września 2009 r. do dnia 28 września 2012 r. utrzymywał się na niskim poziomie i oscylował w przedziale 0,22%-0,45% wartości portfela OFE, oraz mając na względzie, że od dnia 1 lutego 2014 r. nastąpi dwukrotne podwyższenie limitu ograniczającego możliwość inwestowania w papiery wartościowe jednego emitenta z poziomu 5% do 10 % wartości aktywów, nie ma potrzeby zniesienia tego limitu. Niejasne są założenia dotyczące utworzenia ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych. W części 1.1. (utworzenie ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych), przewiduje się obowiązek utrzymywania przez bank hipoteczny ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych w wysokości 10% wartości emisji i jednocześnie uzależnia się wartość ustawowego nadzabezpieczenia od nominalnej kwoty niewykupionych listów zastawnych, które nie są w posiadaniu emitenta. Brakuje szczegółowego wyjaśnienia różnic/zależności pomiędzy ustawowym nadzabezpieczeniem a buforem płynności także w kontekście obowiązującej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, dalej ustawy o lzibh (zabezpieczenie dodatkowe/uzupełniające listów zastawnych, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o lzibh; rachunek zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w art. 25 ustawy o lzibh). Doprecyzowanie powyższych kwestii pozwoli również na ocenę proponowanego poziomu >>nadzabezpieczenia<< (10% wartości emisji) i >>bufora płynności<< (15% wierzytelności hipotecznych wpisanych do rejestru zabezpieczeń). Wątpliwości budzi zasadność górnego ograniczenia bufora płynności. Brakuje również szczegółowych informacji, które aktywa mają być klasyfikowane jako >>aktywa płynne<<. W świetle powyższych wyjaśnień, należy wskazać, że wbrew twierdzeniu zgłaszającego uwagę, nie następuje całkowite zniesienie limitu podmiotowego. Uwaga wyjaśniona. W kontekście uwzględnienie uwagi nr 63 zgłoszonej przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego, w zakresie zmiany sposobu ustalania wysokości bufora płynności, wydaje się, że relacja pomiędzy nadzabezpieczeniem a buforem płynności jest przejrzysta. Ten ostatni nie może stanowić podstawy emisji hipotecznych listów zastawnych, a jednocześnie aktywa stanowiące bufor płynności będą podlegały wpisowi do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych, aby zapewnione było, na wypadek ogłoszenia upadłości, ich wyłączenie do odrębenj masy. asadniczo bufor płynności będzie stanowił odrębną, dodatkową wobec nadzabezpieczenia instytucję, która będzie musiała się składać z aktywów płynnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o listach zastawnych (w 12

13 15. III.1.3. UKNF daniem UKNF należałoby zmienić uzasadnienie zmiany limitu określonego w art. 14 ustawy o lzibh z 60% na 80%, w odniesieniu do kredytów na cele mieszkaniowe. Trudno się odwoływać do zmian adekwatności kapitałowej wynikających z art. 129 ust. 1 lit. d pkt (i) CRR. Bardziej właściwe wydaje się odwołanie do praktyki międzynarodowej. Przedstawiona w projekcie założeń propozycja (pkt. 1.3.) zwiększenia limitu refinansowania listami zastawnymi kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkaniowych z 60% do 80% ich bankowohipotecznej wartości nieruchomości, przy jednoczesnym pozostawieniu 60% limitu dla kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych, wymaga pogłębionej analizy. Wyniki tej analizy powinny pozwolić na należyte uzasadnienie tej propozycji w kontekście jej wpływu na rozwój bankowości hipotecznej i listu zastawnego w Polsce. Należy podkreślić, że wprowadzanie w życie niniejszego postulatu nie może polegać tylko na zmianie wysokości limitu określonego w art. 14 ustawy o lzibh, ale wymagać będzie szerszych zmian tej ustawy w zakresie konstrukcji wzajemnych relacji limitów ostrożnościowych w niej zawartych. Ewentualne podwyższenie do 80% limitu refinansowania dla kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkaniowych, spowoduje potrzebę odpowiedniej zmiany również przepisów art. 13 obowiązującej ustawy o lzibh, który określa maksymalny limit LTV dla pojedynczego kredytu hipotecznego (100%) i jednocześnie maksymalny limit LTV dla całego portfela kredytów hipotecznych banku hipotecznego (86%) odnosząc się do jednego poziomu 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości dla całej kwoty wierzytelności hipotecznych banku. Należy zwrócić uwagę, że obowiązująca w Niemczech ustawa dotycząca emisji listów zastawnych (gdzie hipoteczne listy zastawne emitowane są także części zapewniającej spłatę odsetek od listów zastawnych za kolejne 6 miesięcy), natomiast nadzabezpieczenie niekoniecznie. Uwaga wyjaśniona. Nastąpi zmiana uzasadnienia dla niniejszej propozycji, z uwagi na niecałkowitą korelację tej propozycji z przywołanym przepisem. Projekt w tym zakresie będzie wskazywał na międzynarodową praktykę, uwzględniającą podniesienie limitu refinansowania listami zastawnymi kredytów zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej. W opinii Ministerstwa Finansów nie zachodzi jednocześnie potrzeba modyfikowania art. 13 ulzibh, ponieważ określone w nimi limity dotyczą maksymalnego poziomu LTV kredytów znajdujących się w portfelach banków hipotecznych (pojedynczy kredyt o LTV max. 100% oraz nie więcej niż 30% kredytów w portfelu, których LTV przekracza 60%). Modyfikowany art. 14 odnosi się natomiast do limitów refinansowania poszczególnych wierzytelności 13

14 na podstawie puli zawierającej wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach mieszkaniowych i komercyjnych) przewiduje utrzymanie 60% limitu refinansowania listami zastawnymi całej puli wierzytelności hipotecznych. Kwestia ta, ze względu na konieczność utrzymania najwyższych standardów jakościowych polskiego listu zastawnego, winna być również brana pod uwagę w kontekście możliwości konkurowania polskiego listu zastawnego z niemieckim listem zastawnym na rynkach międzynarodowych. 16. III.2. UKNF W punkcie 2 projektu założeń przewidziano konieczność zmiany ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Należy mieć na uwadze, iż zmiany związane z tworzeniem nowego reżimu prawnego w zakresie upadłości (a także restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji) banków w najbliższej przyszłości będą podlegać modyfikacjom wynikającym z projektu dyrektywy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (tzw. BRRD), który oczekuje na zatwierdzenie przez Parlament Europejski. Przepisy BRRD dotyczą także kwestii kolejności zaspokajania roszczeń, będącej przedmiotem projektu założeń. Ponadto, w ramach rządowego procesu legislacyjnego trwają uzgodnienia odnoszące się do projektu ustawy o Bankowym Funduszu warancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który ma implementować negocjowane rozwiązania BRRD do polskiego systemu prawa. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w toku procesu legislacyjnego istotne będzie zweryfikowanie spójności projektowanych zmian z innymi propozycjami legislacyjnymi w obrębie prawodawstwa polskiego, a także zapewnienie zgodności proponowanych regulacji z rozwiązaniami wypracowanymi na poziomie UE. 17. III.2. UKNF W przedmiotowym projekcie, w obszarze związanym z postępowaniem upadłościowym, występują kwestie związane ze sprzedażą składników rejestru zabezpieczenia banku hipotecznego do innego banku (w tym np. do banku uniwersalnego). Proponujemy więc rozszerzyć przedmiotowy projekt o szeroko rozumiane kwestie dotyczące transakcji kupna/sprzedaży listem zastawnym, przyjmując mniej restrykcyjne zasady w odniesieniu do kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych. Uwaga uwzględniona. W trakcie prac nad niniejszym projektem dokumentu rządowego będą uwzględniane postępy prac w zakresie tworzenia reżimu prawnego dla restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (tzw. BRRD). Uwaga wyjaśniona. W zakresie w jakim prawo podatkowe dyskryminowało pozycję nabytych przez bank wierzytelności kredytowych w stosunku do 14

15 wierzytelności hipotecznych pomiędzy bankami, związane nie tylko z postępowaniem upadłościowym, lecz także w zwykłym obrocie (m.in. kwestie VAT, CIT). Między innymi te kwestie, jako bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania bankowości hipotecznej, wskazane zostały w raporcie z prac powołanej w UKNF międzyresortowej rupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, która zakończyła działalność na początku ubiegłego roku. Podsumowanie prac rupy stanowi raport, który został przesłany Ministerstwu Finansów. Raport jest opublikowany na stronie internetowej UKNF. kredytów udzielonych przez ten bank, projekt będzie przewidywał zmianę prowadzącą do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizacyjnych) tworzonych również na kredyty nabyte pod emisję listów zastawnych. Odnosząc się do kwestii opodatkowania VAT przedmiotowych czynności należy zauważyć, że transakcja zbycia wierzytelności (czyli prawa majątkowego, z którym wiążą się określone skutki ekonomiczne) stanowi co do zasady usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Należy przy tym jednak mieć na uwadze, że sprzedaż własnych wierzytelności przez wierzyciela nie stanowi odpłatnego świadczenia przez niego usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, będąc jedynie przejawem realizacji jego prawa własności. esja własnych wierzytelności dokonywana przez wierzyciela nie jest uważana zatem za czynność podlegającą 15

16 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wierzyciel nie jest w takim przypadku podatnikiem. Świadczeniodawcą w przypadku transakcji cesji wierzytelności jest natomiast jej nabywca, to on bowiem wykonuje czynności polegające np. na wyręczeniu cedenta z konieczności samodzielnego odzyskiwania należności. Podatnikiem zatem z tytułu cesji wierzytelności jest jej nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. e zwolnienia tego jednak, na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy, wyłączone zostały czynności ściągania długów, w tym factoring. W celu rozstrzygnięcia czy dana transakcja przelewu wierzytelności może korzystać ze zwolnienia od podatku należy zbadać jej charakter i ocenić, czy nie stanowi ona wyłączonych ze zwolnienia czynności ściągania długów. 16

17 Bezsprzeczne bowiem jest, iż usługi nabywania wierzytelności innych podmiotów realizowane w celu odzyskania należności stanowią usługi ściągania długów, wyłączone ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT. Powyższa analiza powinna również dotyczyć rodzaju wierzytelności będących przedmiotem cesji, tj. skutkować oceną, czy przedmiotowe transakcje nie dotyczą tzw. wierzytelności trudnych czyli takich, co do których istnieje poważna wątpliwość, że zostaną zaspokojone. Nabycie bowiem na własne ryzyko wierzytelności uznanych za trudne, których cena (niższa od wartości nominalnej) odzwierciedla faktyczną, ekonomiczną ich wartość, będzie pozostawało poza zakresem podatku od towarów i usług, co potwierdza orzecznictwo TSUE (wyrok w sprawie C-93/10 GFKL Financial Services). Odnosząc powyższe uregulowania do zagadnienia przelewu przez banki uniwersalne wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów, które będą stanowić zabezpieczenie dokonywanych przez banki 17

18 hipoteczne emisji listów zastawnych, nie sposób uznać powyższych czynności za usługi ściągania długów. Ekonomicznym celem takiej transakcji jest bowiem nabycie wierzytelności, które będą stanowić podstawę dokonanej emisji papierów wartościowych, a więc pozyskanie środków na rynku kapitałowym. W istotny sposób odróżnia to taką transakcję cesji wierzytelności od nabycia wierzytelności zrealizowanej w celu odzyskania reprezentowanych przez nie wartości pieniężnych. Uznać zatem należy, że przedmiotowa cesja wierzytelności na rzecz banków hipotecznych stanowi usługę finansową w zakresie długów, zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując, transfer wierzytelności z innego banku do banku hipotecznego w celu emisji listów zastawnych, co do zasady będzie podlegał zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, co więcej, jak wskazano powyżej nie ma uzasadnienia, aby kwestie zwolnień od podatku bądź ewentualnego opodatkowania podatkiem VAT 18

19 18. III.2. UKNF W projekcie powinny zostać doprecyzowane zależności pomiędzy wymogami dotyczącymi prowadzenia przez bank hipoteczny rachunku zabezpieczenia listów zastawnych (art. 25 ustawy o lzibh), a proponowanymi testami: >>nadmiernego zadłużenia<< i >>płynności<<. 19. III.2.1. UKNF Dodatkowych wyjaśnień wymaga stwierdzenie z pkt 2.1. stanowiące, że zatwierdzanie kolejnych testów (testów nadmiernego zadłużenia i testów płynności) uzależnione będzie od ewentualnych kosztów. W szczególności brakuje informacji czy od ewentualnych kosztów uzależnione byłoby tylko zatwierdzanie wyników testów przez właściwy organ nadzoru, czy przeprowadzanie tych testów przez syndyka masy upadłości oraz kontrola kuratora. 20. III.2.2. pkt 1 lit. d UKNF W pkt lit. d znajduje się odniesienie do proponowanych zmian do art. 448 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze - w opiniowanych dokumentach propozycje tych zmian nie zostały zamieszczone. 21. III.2. UKNF Podejmowanie decyzji w zakresie osobnej masy upadłości przez wierzycieli z listów zastawnych reprezentujących 50% wartości wszystkich wierzytelności z listów zastawnych według ich wartości nominalnej, stwarza zagrożenie dla wierzycieli mniejszościowych. Decyzje zgromadzenia wierzycieli z listów zastawnych w odniesieniu do składników rejestru zabezpieczeń (w tym w szczególności o zbyciu składników rejestru zabezpieczeń) oraz listów zastawnych powinny być uzależnione od jednogłośnej zgody zgromadzenia. takich transakcji były regulowane innymi niż ustawa o VAT aktami prawnymi. Uwaga wyjaśniona. Zgodnie z informacjami przedstawionymi do uwagi Ministerstwa Sprawiedliwości nr 1 nastąpi ścisła korelacja tych instytucji. Uwaga uwzględniona. Nastąpi doprecyzowanie stosownego zapisu projektu założeń. Uwaga nieuwzględniona. miany do art. 448 zostały przedstawione w ówczesnym pkt 2.2. ppkt 2 lit c tiret drugie. Uwaga nieuwzględniona. Postulat problematyczny w kontekście nieefektywnego podejmowania decyzji przez zgromadzenie. Nie wydaje się pożądane uzyskiwanie jednomyślnego stanowiska wierzycieli, gdyż takie rozwiązanie może prowadzić do blokownia przez 19

20 22. III.2. UKNF Doprecyzowania wymagają również zasady funkcjonowania i uprawnienia zgromadzenia wierzycieli z listów zastawnych (zwłaszcza w kontekście współdziałania z syndykiem i kuratorem). 23. III.1. oraz III.2. UKNF Ujęcia w przedmiotowym projekcie i doprecyzowania wymaga rola i zadania powiernika przy banku hipotecznym od momentu uruchomienia procesu postępowania upadłościowego (w tym m.in. w kontekście zapisów pkt ust. 2 projektu). Dodatkowo proponujemy uwzględnić w projekcie nowelizacji ustawy o lzibh, podobnie jak w rozwiązaniach funkcjonujących w Niemczech, możliwość powoływania przy banku hipotecznym powiernika i jego kilku zastępców (art.27 ust. 1). Przy oczekiwanym zwiększeniu działalności kredytowej i emisyjnej przez banki hipoteczne uzasadnionym jest, aby w zależności od skali działalności danego banku hipotecznego, w celu poprawy efektywności działalności kontrolnej prowadzonej przez powierników, możliwym było zwiększenie ich liczby. 24. III.3. UKNF W założeniach ustawy stwierdzono, iż notariusz będzie miał uprawnienia do dokonywania wpisów w elektronicznych księgach wieczystych na rzecz banków hipotecznych a zainicjowany przez niego wpis będzie powodował automatycznie wzmiankę o wniosku, zastrzegając jednocześnie moment pierwszeństwa wpisu o zmianie wierzyciela. Także dokumenty, które notariusz załączyłby do wniosku o wpis będą mogły zachować postać elektroniczną. godnie z art. 23 ustawy o księgach wieczystych i hipotece prowadzenie ksiąg wieczystych należy do wyłącznej właściwości sądów rejonowych. mniejszościowych wierzycieli decyzji w postępowaniu, w celu przymuszenia wierzycieli większościowych do korzystniejszego wykupienia wierzytelności wierzycieli mniejszościowych. Uwaga uwzględniona. Uwaga uwzględniona. W zakresie umożliwienia powoływania kilku zastępców uwaga uwzględniona. Rolą powiernika po ogłoszeniu upadłości będzie, jak przy normalnej działalności banku hipotecznego, obsługa rejestru zabezpieczeń. Uwaga nieaktualna. 20

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r. Aneks nr 14 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 11 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, minister

Bardziej szczegółowo

Postulaty zmian legislacyjnych służące usprawnieniu transferu i pulowania wierzytelności hipotecznych

Postulaty zmian legislacyjnych służące usprawnieniu transferu i pulowania wierzytelności hipotecznych Postulaty zmian legislacyjnych służące usprawnieniu transferu i pulowania wierzytelności hipotecznych 1) Konieczność zmiany Prawa bankowego w zakresie outsourcingu - art. 6a Prawa bankowego umożliwienie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3479).

- o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3479). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 143(5)/10 Warszawa, 23 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

d. zwiększenie możliwości inwestowania przez otwarte fundusze inwestycyjne oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w listy zastawne;

d. zwiększenie możliwości inwestowania przez otwarte fundusze inwestycyjne oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w listy zastawne; Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 26 czerwca 2015 r. OPINIA do projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 833).

- o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 833). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-190(4)/08 Warszawa, 25 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 stycznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw 1 I.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ II. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ II. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OPINIA. z dnia 19 listopada 2009 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

OPINIA. z dnia 19 listopada 2009 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 listopada 2009 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Krajowa Rada Sądownictwa dostrzegając potrzebę dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz z dnia 12 października 2016 r.

Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz z dnia 12 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz. 1771 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia IV. Elektroniczna księga wieczysta 2 Księgi wieczyste podstawy prawne Ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

50b) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach

50b) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2015 poz. 1259 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych (CON/2015/11) Wprowadzenie i podstawa prawna W dniu

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych Zenon Marmaj - sędzia Ministerstwo Sprawiedliwości Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych 1. Jeśli Sejm zechce uchwalić ustawę noszącą taki właśnie tytuł, to niebawem możliwe będzie ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO SYGN. 2011.12.12_RWF/NOT/JK REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ PRAKTYKI BANKOWO- -NOTARIALNEJ W ZAKRESIE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO Akt, którego

Bardziej szczegółowo

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14716 Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Druk nr 720 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Problem i postulat: dotyczy transakcji refinansowania listami zastawnymi kredytów hipotecznych udzielanych przez inne banki.

Problem i postulat: dotyczy transakcji refinansowania listami zastawnymi kredytów hipotecznych udzielanych przez inne banki. Warszawa 04.06.2012. Problem i postulat: dotyczy transakcji refinansowania listami zastawnymi kredytów hipotecznych udzielanych przez inne banki. Rozwiązanie kierunkowe: Po ustaleniach precyzujących w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk nr 509).

- o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk nr 509). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140-111(6)/08 Warszawa, 21 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI Wybór przepisów w opracowaniu Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 1 stycznia 2016 r. Warszawa 2016 r. Strona 2 z 130

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI Wybór przepisów w opracowaniu Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 18 września 2015 r. Warszawa 2015 r. Strona 2 z 120

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r.

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. Plan prezentacji Istota sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Korzyści z sekurytyzacji wierzytelności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Emisja listów zastawnych w Polsce Raport z prac grupy roboczej

Emisja listów zastawnych w Polsce Raport z prac grupy roboczej Emisja listów zastawnych w Polsce Raport z prac grupy roboczej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 891 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ. Rekomendacje dla zwiększenia bezpieczeństwa polskiego systemu bankowego poprzez rozwój rynku listów zastawnych

KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ. Rekomendacje dla zwiększenia bezpieczeństwa polskiego systemu bankowego poprzez rozwój rynku listów zastawnych KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Rekomendacje dla zwiększenia bezpieczeństwa polskiego systemu bankowego poprzez rozwój rynku listów zastawnych Część A ILUSTRACJA PROBLEMU I. Kontekst 1. Najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo