Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw"

Transkrypt

1 Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) Treść uwagi ( ) w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wątpliwości co do momentu w którym mają być przeprowadzane testy nadmiernego zadłużenia oraz płynności. W modelu upadłości banków, w którym czynności naprawcze mogą być wprowadzane wcześniej w oparciu o ustawę Prawo bankowe (Rozdział 12), a decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości podejmuje Komisja Nadzoru Finansowego dalej: >>KNF<< (art. 158 Prawa bankowego), wydaje się, że przeprowadzenie podanych wyżej testów powinno następować przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, skoro nawet po ogłoszeniu upadłości organ nadzoru (KNF) je zatwierdza. Dzięki temu można byłoby przyśpieszyć postępowanie przez wprowadzenie dla syndyka terminu dla ewentualnego zakwestionowania testu lub jego korekty. Nadto, może budzić wątpliwość konieczność powtarzania testu w czasie trwania postępowania upadłościowego oraz związanych z nim skutków, co obrazuje następujący przykład: po teście wskazującym na nadmierne zadłużenie, nowy test obligatoryjnie przeprowadzany po 6 miesiącach daje przeciwny rezultat - powstaje wówczas pytanie dotyczące skutków podanych w pkt 2.2.1) lit. a (strona 5 projektu założeń), które należy uznać w ramach upadłości za nieodwracalne. Warto również zastanowić się nad używanymi sformułowaniami, tj. czy test nadmiernego zadłużenia, który daje wynik pozytywny, oznacza, że nadmierne zadłużenie występuje czy też wprost przeciwnie. Pierwsze rozumienie zdaje się wynikać z nazwy testu, ale nie jest to jasne. Stanowisko MF Uwaga wyjaśniona. Testy te będą przeprowadzane również w ramach normalnej działalności banku hipotecznego. Modyfikacji ulegnie art. 25 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, który normuje instytucję rachunku zabezpieczeń, służącego do monitorowania wymogów płynnościowych. W odniesieniu do części uwagi odnoszącej się do ponownego przeprowadzania testów należy wskazać, że zmianie ulegnie propozycja w tym zakresie, ustalając, że procedura pass through będzie miała zastosowanie. Wówczas wskazany przez MS przykład będzie miał miejsce w przypadku, w którym samo zgromadzenie wierzycieli z listów w związku z negatywnym wynikiem testu (aktywa nie wystarczają na pokrycie) podejmie 1

2 decyzję o likwidacji odrębnej masy upadłości, czego jak się wydaje nie należy ograniczać. W odniesieniu do części uwagi dotyczącej konsekwencji ponownego wykonania testu słusznym się wydaje, że pozytywny wynik testu nadmiernego zadłużenia może nie oddawać rzeczywistego stanu rzeczy, stąd proponuje się zastąpienie terminu "test nadmiernego zadłużenia" wyrażeniem "test równowagi pokrycia". 2. III.2.3. pkt 4 MS Projekt założeń przewiduje także przesądzenie, że upadłość banku hipotecznego będzie zawsze miała charakter likwidacyjny pkt Może to budzić wątpliwości w odniesieniu do obecnie obowiązującego modelu, choć, biorąc pod uwagę konsekwencje ogłoszenia upadłości tego typu banku, takie rozwiązanie można uznać za zrozumiałe, gdyż, niezależnie od wyników testów, syndyk ma prowadzić sprzedaż składników objętych rejestrem zabezpieczeń. Przy okazji należałoby jednak dostosować też przepisy, które obecnie przewidują możliwość zawarcia układu (art. 449 p.u.n.). Problem może wszakże powstać w sytuacji, gdy bank dysponowałby dużą masą upadłości nie objętą odrębnością wynikającą z art. 442 p.u.n. (w projekcie błędnie odwołano się w pkt 2.3. do art. 422 p.u.n.), a także w sytuacji gdy, wobec pozytywnego testu płynności, bank (syndyk) nie zostałby zobowiązany przez zgromadzenie wierzycieli do podejmowania działań w celu likwidacji masy upadłości poprzez sprzedaż całości portfela na rzecz banku hipotecznego lub uniwersalnego. Jeżeli więc przeszkodą dla pozostawienia możliwości ogłoszenia upadłości banku hipotecznego z możliwością zawarcia układu są jedynie potencjalne kolizje zaproponowanych w projekcie procedur, Uwaga wyjaśniona. Upadłość banku hipotecznego tworzy specyficzną sytuację, w której funkcjonują dwie masy upadłości, celowo wykluczono możliwość zawarcia układu, ponieważ ten nigdy nie powinien dotyczyć odrębnej masy upadłości. e względu na szczególny sposób zabezpieczenia wierzycieli z listów zastawnych należy przyjąć, że co do zasady nie są oni zainteresowani układem, gdyż taki układ naruszałby ich interesy. dyby dopuścić układ dotyczący masy uniwersalnej to mielibyśmy do czynienia z dualizmem w ramach 2

3 celowe wydaje się rozważenie takiego ich przeprojektowania, aby nie wyłączać możliwości zawarcia układu z wierzycielami i w efekcie zakończenia procedury upadłościowej bez konieczności likwidacji banku hipotecznego. jednej osoby prawnej co do odrębnej masy bank hipoteczny byłby bankiem w upadłości, a co do uniwersalnej po wykonaniu układu byłby już bankiem prowadzącym normalną działalność. Wydaje się, że to trudne do zaakceptowania, zwłaszcza, że normalna działalność banku hipotecznego w sposób nieuchronny prowadzi do interakcji z odrębną masą (kredyty są wpisywane do rejestru). 3. III.2.2. pkt 2 lit. b tiret 3 MS Bliższego wyjaśnienia wymaga założenie, że w przypadku pozytywnego testu płynności, środki należne wierzycielom z listów zastawnych z tytułu proporcjonalnego podziału środków uzyskanych ze sprzedaży portfela będą mogły zostać przekazane wierzycielom przed nadejściem terminu ich wymagalności, przy założeniu wyłączenia stosowania art. 356 ust. 3 p.u.n. Wydaje się, że w tym przypadku powinno się raczej zastosować mechanizm podobny do tego z art. 247 p.u.n. w zw. z art. 444 i art. 344 i 347 p.u.n. (plan podziału), nawet jeśli wierzytelności z listów zastawnych nie stają się płatne (wymagalne) (por ) lit. a). Uwaga wyjaśniona. Propozycja w tym zakresie przewiduje, że w takim przypadku wszyscy wierzyciele z listów zaspokajani są z równym pierwszeństwem, niezależnie od pierwotnego terminu wykupu listu, proporcjonalnie do wysokości posiadanych listów. Nie wydaje się więc słusznym ustalenie konieczności tworzenia planu podziału. Istotne jest również, że dokonywanie ewentualnych nadpłat kapitału z listów zastawnych wpłynie pozytywnie na płynność upadłego banku hipotecznego, w związku z czym procedura ta ma służyć generalnemu interesowi wierzycieli z 3

4 listów zastawnych. 4. III.2.2. pkt 3 MS ( ) należy wyjaśnić, czy, skoro 2.2.1) lit. a przewiduje skutek wymagalności wierzytelności ze wszystkich listów zastawnych, możliwa jest sprzedaż składników objętych rejestrem zabezpieczeń wraz z przejściem zobowiązań z listów zastawnych (także punkt lit. c ii). Przejście zobowiązań sugeruje bowiem, że nabywca wchodzi w miejsce sprzedającego banku hipotecznego bez obowiązku natychmiastowej spłaty wymagalnych na skutek upadłości długów. Uwaga uwzględniona. Niniejsza kwestia została doprecyzowana w założeniach. elem jest umożliwienie przejęcia przez podmiot uprawniony do emisji listów zobowiązań z listów wyemitowanych przez upadły bank, w zamian za zaliczenie ich na poczet ceny sprzedaży portfela kredytów wpisanych do rejestru. W związku z tym, o ile nabywca nie chce spłacić przejętych zobowiązań z listów celem wyemitowania własnych, to należy przesądzić, że listy nabyte od upadłego nie są wymagalne. 5. III.2.2. pkt 1 lit. c MS Krytycznie przy tym należy ocenić propozycję (2.2.pkt 1 lit. c), że likwidacja masy upadłości ma być prowadzona przez syndyka pod nadzorem kuratora. Jest ona sprzeczna z art. 152 ust.1 p.u.n., zgodnie z którym nadzór nad czynnościami syndyka sprawuje sędzia komisarz. Obecne przepisy nie dają kuratorowi uprawnień nadzorczych wobec syndyka. godnie z art. 443 p.u.n. kurator jest powoływany do reprezentowania w postępowaniu praw posiadaczy listów zastawnych, a likwidacja masy jest prowadzona z udziałem, a nie pod nadzorem kuratora (art. 447 ust. 1 p.u.n.). W projekcie nie wskazano na czym miałby polegać nadzór kuratora nad syndykiem, a w szczególności, jakie uprawnienia posiadałby kurator z tytułu sprawowania nadzoru i jak miałby się ten nadzór do nadzoru sprawowanego przez sędziego komisarza. Uwaga uwzględniona. modyfikowano propozycję, która wskazuje, że kurator współdziała, a nie prowadzi nadzór. Rola kuratora w swojej istocie nie ulegnie zmianie, w porównaniu do stanu obecnego, będzie miała na celu reprezentowanie interesów wierzycieli z listów zastawnych w postępowaniu upadłościowym, którzy osobiście nie mogą w nim uczestniczyć poza zgromadzeniami wierzycieli z listów zastawnych. 4

5 6. III.2.2. pkt 5 MS W zakresie punktu projektu należy bliżej uzasadnić na ile podane w nim uprawnienia syndyka będą wykraczały poza te wynikające z art. 206 ust. 1 pkt 4 p.u.n. i czy wymagana będzie w tym zakresie zgoda innego organu (wierzycieli). Uwaga wyjaśniona. Transakcje takie mogą być wpisane do rejestru i stanowią zabezpieczenie ryzyka zarówno aktywów wpisanych do rejestru jak i wyemitowanych listów. Stąd dokonanie tego typu czynności wymagać powinno zgody kuratora i sędziego komisarza, natomiast zgoda zgromadzenia wierzycieli byłaby poważnym formalnym ograniczeniem wobec potrzeby elastycznego reagowania na sytuacje dotyczącą odrębnej masy. 7. III.2.2. pkt 6 MS ( ) należy rozważyć, czy wobec zmiany kolejności zaspokajania wierzycieli (art. 448 p.u.n. w punkcie lit. c), nie powinno się uwzględniać, dla ustalenia praw wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli, także wysokości wierzytelności ubocznych obok wartości nominalnej. W przeciwnym razie, wierzyciel dysponujący dużą pulą wierzytelności wynikających z zaległych odsetek byłby w gorszej sytuacji od wierzyciela, którego wierzytelności bank regulował na bieżąco. Uwaga wyjaśniona. asadne jest, aby zachować zasady ustalania praw wierzycieli tak jak dotychczas, czyli według wartości nominalnej listów zastawnych w obrocie. 8. III.2.3 pkt 3 MS ( ) należałoby dokładniej wyjaśnić, czy brak możliwości potrąceń wykracza ponad ograniczenia z art p.u.n., czy też stanowi jedynie powtórzenie obowiązujących rozwiązań w prawie upadłościowym. Uwaga uwzględniona. Propozycja powinna zmierzać do całkowitego wyłączenia możliwości potracenia z wierzytelnościami wpisanymi do rejestru a zatem wchodzącymi do odrębnej masy upadłości, a zatem wyłączyć potrącenie w szerszym zakresie niż wynika z art PUN. Szersze wyjaśnienie zasad realizacji 5

6 9. III.3. MS ( ) przede wszystkim należy zauważyć, że dalsza informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego, polegająca na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty, przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UA36), a nie w projekcie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy Prawo o notariacie (UD131). Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. akłada on inicjowanie postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną przez notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych, w sytuacji gdy przepis ustawy zobowiązuje któryś z tych podmiotów do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej (notariusz - art Prawa o notariacie; komornik - art k.p.c., art. 898 k.p.c., art. 924 k.p.c. i art. 927 k.p.c.; naczelnik urzędu skarbowego art. 90 i art. 110c 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W przypadku notariusza obowiązek złożenia wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym powiązany jest zawsze z dokonywaną przed nim czynnością notarialną. Wynika to z art Prawa o notariacie, który stanowi, że notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje prawa potrącenia w ramach postępowania upadłościowego banku hipotecznego zostało przedstawione do korespondującej uwagi nr 36 zgłoszonej przez KDPW. Uwaga uwzględniona. Proces dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych w zakresie procedury przenoszenia wierzytelności hipotecznych będzie analizowany w późniejszym terminie. 6

7 czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta. Jeżeli zatem bank dokona przeniesienia wierzytelności hipotecznej w drodze aktu notarialnego (co do zasady przelew wierzytelności hipotecznej nie wymaga formy aktu notarialnego i wystarczający jest dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, ewentualnie dokument sporządzony w trybie ustawy Prawo bankowe art. 95), to oczywistym jest, że wniosek o ujawnienie zmiany wierzyciela hipotecznego będzie musiał zostać złożony przez notariusza drogą elektroniczną. Nie do zaakceptowania jest natomiast postulat, aby notariusz był umocowany do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej w sytuacji, gdy nie sporządza on aktu notarialnego dokumentującego czynność prawną implikującą dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Należy zauważyć, że postępowanie wieczystoksięgowe jest postępowaniem cywilnym. Reguły nim rządzące określa zatem Kodeks postępowania cywilnego, który w art. 87 reguluje krąg podmiotów uprawnionych do występowania przed sądem w charakterze pełnomocnika, a w takiej roli występować musiałby notariusz przy przyjęciu koncepcji przedstawionej w projekcie założeń. godnie z tym przepisem, pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne przepis dopuszcza do działania w charakterze pełnomocnika także przedstawiciela właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz 7

8 organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. kolei w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem, a w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej art. 87 k.p.c. dopuszcza, by pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych. Jak wynika z powyższego, notariusz nie jest uprawniony do występowania przed sądem w charakterze pełnomocnika. Konieczna byłaby zatem zmiana w tym zakresie Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa o notariacie. Uczynienie notariusza pełnomocnikiem stron w postępowaniu wieczystoksięgowym spowodowałoby bowiem zmianę ustrojową pozycji notariusza jako osoby bezstronnej oraz nałożyłoby na notariusza szereg dodatkowych obowiązków nie związanych z czynnościami, jakie notariusz dokonuje zgodnie z obowiązującym Prawem o notariacie. Należy zauważyć, że instytucja notariusza jako pełnomocnika strony w postępowaniu wieczystoksięgowym została wprowadzona dekretem z 11 października 1946 r. - Prawo o księgach wieczystych. godnie z art. 41 tego dekretu, notariusz był pełnomocnikiem strony w postępowaniu wieczystoksięgowym tylko w sytuacji, gdy strona czynności udzieliła mu takiego umocowania. Funkcja taka w jakiś sposób wpisywała się w obowiązujące wtedy ramy ustrojowe. Wprowadzona wówczas instytucja notariusza jako pełnomocnika strony w postępowaniu wieczystoksięgowym miała usprawnić to postępowanie. Nie sprawdziła się ona jednak w praktyce i nie została utrzymana w uchwalonej w 1982 r. ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Nie można też zaakceptować zawartej w projekcie założeń propozycji, aby notariusz był uprawniony do projektowania wpisów w księgach wieczystych. Księgi wieczyste prowadzą sądy i tylko one mogą dokonywać w nich wpisów. 8

9 Należy zauważyć, że przewidziana we wspomnianym wyżej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego pozwoli tylko, i to jedynie w zakresie prostych dla systemu teleinformatycznego czynności, na stworzenie możliwości automatycznego przetwarzania danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, po zweryfikowaniu tych danych przez sąd/referendarza. W projekcie nie przewiduje się natomiast umocowania notariuszy do sporządzania projektów wpisów w księgach wieczystych. 10. III.3. MS Odnośnie do możliwości dołączania do wniosków dokumentów w postaci elektronicznej, należy wskazać, że projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jako zasadę przyjmuje, że do wniosku inicjującego elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (dalej: e.p.w.) nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Wynika to z faktu, że nie została przyjęta koncepcja elektronicznego wypisu aktu notarialnego, w związku z czym większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Brak jest również wypracowanych w procedurze cywilnej zasad urzędowej konwersji dokumentów istniejących w postaci papierowej na elektroniczną, a dotychczasowe doświadczenia w zakresie posługiwania się wydrukiem weryfikacyjnym (z elektronicznego postępowania upominawczego i tam przyjętej konstrukcji elektronicznej klauzuli wykonalności) nie dają się wprost zastosować dla potrzeb e.p.w. Poważne problemy organizacyjne, techniczne oraz prawne związane z dołączaniem do wniosku w e.p.w. dokumentów w postaci elektronicznej przemawiały za przyjęciem, iż wniosek inicjujący e.p.w. będzie składany bez dołączenia do urzędowego formularza dokumentów stanowiących podstawę wpisu. ostaną one przesłane w ślad za wnioskiem o wpis w postaci papierowej za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego bądź złożone osobiście na dzienniku podawczym sądu. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy dokumenty mające być podstawą wpisu w księdze wieczystej zostały sporządzone w postaci elektronicznej w takim przypadku wnioskodawca Uwaga uwzględniona. 9

10 będzie miał możliwość załączenia ich bezpośrednio do wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Należy podkreślić, że chodzi tu o możliwość załączania dokumentów w postaci elektronicznej, które od początku były sporządzone w takiej właśnie postaci. Nie dotyczy to więc dokumentów, które zostały sporządzone w formie tradycyjnej (papierowej), a dopiero potem zostały poddane konwersji poprzez ich zeskanowanie i wytworzenie wersji elektronicznej. Takie dokumenty nie będą mogły być załączane do wniosku o wpis w księdze wieczystej, złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wyżej wskazane argumenty, przemawiające za ograniczeniem dopuszczalności składania dokumentów drogą elektroniczną, pozostają aktualne także na gruncie opiniowanego projektu założeń. 11. III.3. MS Odnosząc się do możliwości elektronicznego pozyskiwania odpisów wielu ksiąg wieczystych, należy wskazać, że obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości wykonywany jest system teleinformatyczny, który ma umożliwić z dniem 1 lipca 2014 r. (termin wynika z obowiązującej ustawy był już raz przesuwany i nie ma możliwości jego zmiany) składanie za jego pośrednictwem wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych w celu samodzielnego wydrukowania. Jeden wniosek będzie mógł jednakże obejmować żądanie wydania odpisu (odpisów) tylko jednej księgi wieczystej. Będzie również możliwe złożenie jednocześnie wielu wniosków i ich wspólne opłacenie. uwagi na to, że umowa o wykonanie systemu umożliwiającego składanie powyższych wniosków jest już w trakcie realizacji, a system ma być wykonany do 3 czerwca 2014 r., nie ma możliwości wprowadzenia zmian w tym zakresie. Jak wynika z powyższego proponowane w projekcie założeń zmiany w zakresie ksiąg wieczystych wiązałyby się z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w systemie informatycznym obsługującym księgi wieczyste. Należy zauważyć, że aktualnie wprowadzane zmiany w systemie informatycznym obsługującym księgi wieczyste, wynikające z ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Uwaga uwzględniona. 10

11 poz. 941) oraz przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisana w dniu 9 stycznia 2012 r. umowa na finansowanie obu projektów jest już w trakcie realizacji, a rozstrzygnięty w listopadzie 2013 r. przetarg obejmuje wykonanie zmian w systemie umożliwiających realizację funkcjonalności już zaplanowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada środków na sfinansowanie dodatkowych zmian w systemie teleinformatycznym. Tymczasem w teście regulacyjnym do projektu założeń nie wskazano ani wysokości kosztów, które wiążą się z wdrożeniem proponowanych przez siebie zmian w zakresie ksiąg wieczystych, ani też źródła ich finansowania. W konsekwencji zmiany proponowane w zakresie ksiąg wieczystych nie mogą być zaakceptowane. 12. III.8. MS ( ) należy zwrócić uwagę na nierealność proponowanego terminu wejścia w życie ustawy, której dotyczy projekt założeń (30 dni od dnia ogłoszenia). Należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku zmian w zakresie ksiąg wieczystych, które łączą się ze zmianą systemu teleinformatycznego, z całą pewnością ich wprowadzenie wymaga znacznie dłuższego czasu od momentu przyjęcia nowych przepisów. 13. III.6. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Należy podkreślić, iż w skierowanym na Komitet Rady Ministrów piśmie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r., znak FN-6/0310/158-7/NJA/RD /2013, negowano podwyższenie limitu ograniczającego możliwość inwestowania w papiery wartościowe jednego emitenta do 10 % i postulowano pozostawienie go na dotychczasowym poziomie tj. 5%. W projekcie założeń proponuje się natomiast całkowite zniesienie powyższego limitu podmiotowego. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę dotychczasowy udział listów zastawnych w portfelach otwartych funduszy emerytalnych, który w okresie od dnia 30 Uwaga wyjaśniona. Rezygnacja ze zmian w zakresie informatyzacji ksiąg wieczystych nie będzie implikować potrzeby wyznaczenia dłuższego okresu vacatio legis. Uwaga nieuwzględniona. Zmiany proponowane w ramach niniejszego projektu, zwiększające bezpieczeństwo wierzycieli z listów zastawnych, wydają się umożliwiać wyłączenie samych listów zastawnych spod limitu podmiotowego, pozostawiając ten limit wobec innych papierów wartościowych banku. 11

12 14. III.1.1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) września 2009 r. do dnia 28 września 2012 r. utrzymywał się na niskim poziomie i oscylował w przedziale 0,22%-0,45% wartości portfela OFE, oraz mając na względzie, że od dnia 1 lutego 2014 r. nastąpi dwukrotne podwyższenie limitu ograniczającego możliwość inwestowania w papiery wartościowe jednego emitenta z poziomu 5% do 10 % wartości aktywów, nie ma potrzeby zniesienia tego limitu. Niejasne są założenia dotyczące utworzenia ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych. W części 1.1. (utworzenie ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych), przewiduje się obowiązek utrzymywania przez bank hipoteczny ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych w wysokości 10% wartości emisji i jednocześnie uzależnia się wartość ustawowego nadzabezpieczenia od nominalnej kwoty niewykupionych listów zastawnych, które nie są w posiadaniu emitenta. Brakuje szczegółowego wyjaśnienia różnic/zależności pomiędzy ustawowym nadzabezpieczeniem a buforem płynności także w kontekście obowiązującej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, dalej ustawy o lzibh (zabezpieczenie dodatkowe/uzupełniające listów zastawnych, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o lzibh; rachunek zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w art. 25 ustawy o lzibh). Doprecyzowanie powyższych kwestii pozwoli również na ocenę proponowanego poziomu >>nadzabezpieczenia<< (10% wartości emisji) i >>bufora płynności<< (15% wierzytelności hipotecznych wpisanych do rejestru zabezpieczeń). Wątpliwości budzi zasadność górnego ograniczenia bufora płynności. Brakuje również szczegółowych informacji, które aktywa mają być klasyfikowane jako >>aktywa płynne<<. W świetle powyższych wyjaśnień, należy wskazać, że wbrew twierdzeniu zgłaszającego uwagę, nie następuje całkowite zniesienie limitu podmiotowego. Uwaga wyjaśniona. W kontekście uwzględnienie uwagi nr 63 zgłoszonej przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego, w zakresie zmiany sposobu ustalania wysokości bufora płynności, wydaje się, że relacja pomiędzy nadzabezpieczeniem a buforem płynności jest przejrzysta. Ten ostatni nie może stanowić podstawy emisji hipotecznych listów zastawnych, a jednocześnie aktywa stanowiące bufor płynności będą podlegały wpisowi do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych, aby zapewnione było, na wypadek ogłoszenia upadłości, ich wyłączenie do odrębenj masy. asadniczo bufor płynności będzie stanowił odrębną, dodatkową wobec nadzabezpieczenia instytucję, która będzie musiała się składać z aktywów płynnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o listach zastawnych (w 12

13 15. III.1.3. UKNF daniem UKNF należałoby zmienić uzasadnienie zmiany limitu określonego w art. 14 ustawy o lzibh z 60% na 80%, w odniesieniu do kredytów na cele mieszkaniowe. Trudno się odwoływać do zmian adekwatności kapitałowej wynikających z art. 129 ust. 1 lit. d pkt (i) CRR. Bardziej właściwe wydaje się odwołanie do praktyki międzynarodowej. Przedstawiona w projekcie założeń propozycja (pkt. 1.3.) zwiększenia limitu refinansowania listami zastawnymi kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkaniowych z 60% do 80% ich bankowohipotecznej wartości nieruchomości, przy jednoczesnym pozostawieniu 60% limitu dla kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych, wymaga pogłębionej analizy. Wyniki tej analizy powinny pozwolić na należyte uzasadnienie tej propozycji w kontekście jej wpływu na rozwój bankowości hipotecznej i listu zastawnego w Polsce. Należy podkreślić, że wprowadzanie w życie niniejszego postulatu nie może polegać tylko na zmianie wysokości limitu określonego w art. 14 ustawy o lzibh, ale wymagać będzie szerszych zmian tej ustawy w zakresie konstrukcji wzajemnych relacji limitów ostrożnościowych w niej zawartych. Ewentualne podwyższenie do 80% limitu refinansowania dla kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkaniowych, spowoduje potrzebę odpowiedniej zmiany również przepisów art. 13 obowiązującej ustawy o lzibh, który określa maksymalny limit LTV dla pojedynczego kredytu hipotecznego (100%) i jednocześnie maksymalny limit LTV dla całego portfela kredytów hipotecznych banku hipotecznego (86%) odnosząc się do jednego poziomu 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości dla całej kwoty wierzytelności hipotecznych banku. Należy zwrócić uwagę, że obowiązująca w Niemczech ustawa dotycząca emisji listów zastawnych (gdzie hipoteczne listy zastawne emitowane są także części zapewniającej spłatę odsetek od listów zastawnych za kolejne 6 miesięcy), natomiast nadzabezpieczenie niekoniecznie. Uwaga wyjaśniona. Nastąpi zmiana uzasadnienia dla niniejszej propozycji, z uwagi na niecałkowitą korelację tej propozycji z przywołanym przepisem. Projekt w tym zakresie będzie wskazywał na międzynarodową praktykę, uwzględniającą podniesienie limitu refinansowania listami zastawnymi kredytów zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej. W opinii Ministerstwa Finansów nie zachodzi jednocześnie potrzeba modyfikowania art. 13 ulzibh, ponieważ określone w nimi limity dotyczą maksymalnego poziomu LTV kredytów znajdujących się w portfelach banków hipotecznych (pojedynczy kredyt o LTV max. 100% oraz nie więcej niż 30% kredytów w portfelu, których LTV przekracza 60%). Modyfikowany art. 14 odnosi się natomiast do limitów refinansowania poszczególnych wierzytelności 13

14 na podstawie puli zawierającej wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach mieszkaniowych i komercyjnych) przewiduje utrzymanie 60% limitu refinansowania listami zastawnymi całej puli wierzytelności hipotecznych. Kwestia ta, ze względu na konieczność utrzymania najwyższych standardów jakościowych polskiego listu zastawnego, winna być również brana pod uwagę w kontekście możliwości konkurowania polskiego listu zastawnego z niemieckim listem zastawnym na rynkach międzynarodowych. 16. III.2. UKNF W punkcie 2 projektu założeń przewidziano konieczność zmiany ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Należy mieć na uwadze, iż zmiany związane z tworzeniem nowego reżimu prawnego w zakresie upadłości (a także restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji) banków w najbliższej przyszłości będą podlegać modyfikacjom wynikającym z projektu dyrektywy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (tzw. BRRD), który oczekuje na zatwierdzenie przez Parlament Europejski. Przepisy BRRD dotyczą także kwestii kolejności zaspokajania roszczeń, będącej przedmiotem projektu założeń. Ponadto, w ramach rządowego procesu legislacyjnego trwają uzgodnienia odnoszące się do projektu ustawy o Bankowym Funduszu warancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który ma implementować negocjowane rozwiązania BRRD do polskiego systemu prawa. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w toku procesu legislacyjnego istotne będzie zweryfikowanie spójności projektowanych zmian z innymi propozycjami legislacyjnymi w obrębie prawodawstwa polskiego, a także zapewnienie zgodności proponowanych regulacji z rozwiązaniami wypracowanymi na poziomie UE. 17. III.2. UKNF W przedmiotowym projekcie, w obszarze związanym z postępowaniem upadłościowym, występują kwestie związane ze sprzedażą składników rejestru zabezpieczenia banku hipotecznego do innego banku (w tym np. do banku uniwersalnego). Proponujemy więc rozszerzyć przedmiotowy projekt o szeroko rozumiane kwestie dotyczące transakcji kupna/sprzedaży listem zastawnym, przyjmując mniej restrykcyjne zasady w odniesieniu do kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych. Uwaga uwzględniona. W trakcie prac nad niniejszym projektem dokumentu rządowego będą uwzględniane postępy prac w zakresie tworzenia reżimu prawnego dla restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (tzw. BRRD). Uwaga wyjaśniona. W zakresie w jakim prawo podatkowe dyskryminowało pozycję nabytych przez bank wierzytelności kredytowych w stosunku do 14

15 wierzytelności hipotecznych pomiędzy bankami, związane nie tylko z postępowaniem upadłościowym, lecz także w zwykłym obrocie (m.in. kwestie VAT, CIT). Między innymi te kwestie, jako bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania bankowości hipotecznej, wskazane zostały w raporcie z prac powołanej w UKNF międzyresortowej rupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, która zakończyła działalność na początku ubiegłego roku. Podsumowanie prac rupy stanowi raport, który został przesłany Ministerstwu Finansów. Raport jest opublikowany na stronie internetowej UKNF. kredytów udzielonych przez ten bank, projekt będzie przewidywał zmianę prowadzącą do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizacyjnych) tworzonych również na kredyty nabyte pod emisję listów zastawnych. Odnosząc się do kwestii opodatkowania VAT przedmiotowych czynności należy zauważyć, że transakcja zbycia wierzytelności (czyli prawa majątkowego, z którym wiążą się określone skutki ekonomiczne) stanowi co do zasady usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Należy przy tym jednak mieć na uwadze, że sprzedaż własnych wierzytelności przez wierzyciela nie stanowi odpłatnego świadczenia przez niego usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, będąc jedynie przejawem realizacji jego prawa własności. esja własnych wierzytelności dokonywana przez wierzyciela nie jest uważana zatem za czynność podlegającą 15

16 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wierzyciel nie jest w takim przypadku podatnikiem. Świadczeniodawcą w przypadku transakcji cesji wierzytelności jest natomiast jej nabywca, to on bowiem wykonuje czynności polegające np. na wyręczeniu cedenta z konieczności samodzielnego odzyskiwania należności. Podatnikiem zatem z tytułu cesji wierzytelności jest jej nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. e zwolnienia tego jednak, na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy, wyłączone zostały czynności ściągania długów, w tym factoring. W celu rozstrzygnięcia czy dana transakcja przelewu wierzytelności może korzystać ze zwolnienia od podatku należy zbadać jej charakter i ocenić, czy nie stanowi ona wyłączonych ze zwolnienia czynności ściągania długów. 16

17 Bezsprzeczne bowiem jest, iż usługi nabywania wierzytelności innych podmiotów realizowane w celu odzyskania należności stanowią usługi ściągania długów, wyłączone ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT. Powyższa analiza powinna również dotyczyć rodzaju wierzytelności będących przedmiotem cesji, tj. skutkować oceną, czy przedmiotowe transakcje nie dotyczą tzw. wierzytelności trudnych czyli takich, co do których istnieje poważna wątpliwość, że zostaną zaspokojone. Nabycie bowiem na własne ryzyko wierzytelności uznanych za trudne, których cena (niższa od wartości nominalnej) odzwierciedla faktyczną, ekonomiczną ich wartość, będzie pozostawało poza zakresem podatku od towarów i usług, co potwierdza orzecznictwo TSUE (wyrok w sprawie C-93/10 GFKL Financial Services). Odnosząc powyższe uregulowania do zagadnienia przelewu przez banki uniwersalne wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów, które będą stanowić zabezpieczenie dokonywanych przez banki 17

18 hipoteczne emisji listów zastawnych, nie sposób uznać powyższych czynności za usługi ściągania długów. Ekonomicznym celem takiej transakcji jest bowiem nabycie wierzytelności, które będą stanowić podstawę dokonanej emisji papierów wartościowych, a więc pozyskanie środków na rynku kapitałowym. W istotny sposób odróżnia to taką transakcję cesji wierzytelności od nabycia wierzytelności zrealizowanej w celu odzyskania reprezentowanych przez nie wartości pieniężnych. Uznać zatem należy, że przedmiotowa cesja wierzytelności na rzecz banków hipotecznych stanowi usługę finansową w zakresie długów, zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując, transfer wierzytelności z innego banku do banku hipotecznego w celu emisji listów zastawnych, co do zasady będzie podlegał zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, co więcej, jak wskazano powyżej nie ma uzasadnienia, aby kwestie zwolnień od podatku bądź ewentualnego opodatkowania podatkiem VAT 18

19 18. III.2. UKNF W projekcie powinny zostać doprecyzowane zależności pomiędzy wymogami dotyczącymi prowadzenia przez bank hipoteczny rachunku zabezpieczenia listów zastawnych (art. 25 ustawy o lzibh), a proponowanymi testami: >>nadmiernego zadłużenia<< i >>płynności<<. 19. III.2.1. UKNF Dodatkowych wyjaśnień wymaga stwierdzenie z pkt 2.1. stanowiące, że zatwierdzanie kolejnych testów (testów nadmiernego zadłużenia i testów płynności) uzależnione będzie od ewentualnych kosztów. W szczególności brakuje informacji czy od ewentualnych kosztów uzależnione byłoby tylko zatwierdzanie wyników testów przez właściwy organ nadzoru, czy przeprowadzanie tych testów przez syndyka masy upadłości oraz kontrola kuratora. 20. III.2.2. pkt 1 lit. d UKNF W pkt lit. d znajduje się odniesienie do proponowanych zmian do art. 448 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze - w opiniowanych dokumentach propozycje tych zmian nie zostały zamieszczone. 21. III.2. UKNF Podejmowanie decyzji w zakresie osobnej masy upadłości przez wierzycieli z listów zastawnych reprezentujących 50% wartości wszystkich wierzytelności z listów zastawnych według ich wartości nominalnej, stwarza zagrożenie dla wierzycieli mniejszościowych. Decyzje zgromadzenia wierzycieli z listów zastawnych w odniesieniu do składników rejestru zabezpieczeń (w tym w szczególności o zbyciu składników rejestru zabezpieczeń) oraz listów zastawnych powinny być uzależnione od jednogłośnej zgody zgromadzenia. takich transakcji były regulowane innymi niż ustawa o VAT aktami prawnymi. Uwaga wyjaśniona. Zgodnie z informacjami przedstawionymi do uwagi Ministerstwa Sprawiedliwości nr 1 nastąpi ścisła korelacja tych instytucji. Uwaga uwzględniona. Nastąpi doprecyzowanie stosownego zapisu projektu założeń. Uwaga nieuwzględniona. miany do art. 448 zostały przedstawione w ówczesnym pkt 2.2. ppkt 2 lit c tiret drugie. Uwaga nieuwzględniona. Postulat problematyczny w kontekście nieefektywnego podejmowania decyzji przez zgromadzenie. Nie wydaje się pożądane uzyskiwanie jednomyślnego stanowiska wierzycieli, gdyż takie rozwiązanie może prowadzić do blokownia przez 19

20 22. III.2. UKNF Doprecyzowania wymagają również zasady funkcjonowania i uprawnienia zgromadzenia wierzycieli z listów zastawnych (zwłaszcza w kontekście współdziałania z syndykiem i kuratorem). 23. III.1. oraz III.2. UKNF Ujęcia w przedmiotowym projekcie i doprecyzowania wymaga rola i zadania powiernika przy banku hipotecznym od momentu uruchomienia procesu postępowania upadłościowego (w tym m.in. w kontekście zapisów pkt ust. 2 projektu). Dodatkowo proponujemy uwzględnić w projekcie nowelizacji ustawy o lzibh, podobnie jak w rozwiązaniach funkcjonujących w Niemczech, możliwość powoływania przy banku hipotecznym powiernika i jego kilku zastępców (art.27 ust. 1). Przy oczekiwanym zwiększeniu działalności kredytowej i emisyjnej przez banki hipoteczne uzasadnionym jest, aby w zależności od skali działalności danego banku hipotecznego, w celu poprawy efektywności działalności kontrolnej prowadzonej przez powierników, możliwym było zwiększenie ich liczby. 24. III.3. UKNF W założeniach ustawy stwierdzono, iż notariusz będzie miał uprawnienia do dokonywania wpisów w elektronicznych księgach wieczystych na rzecz banków hipotecznych a zainicjowany przez niego wpis będzie powodował automatycznie wzmiankę o wniosku, zastrzegając jednocześnie moment pierwszeństwa wpisu o zmianie wierzyciela. Także dokumenty, które notariusz załączyłby do wniosku o wpis będą mogły zachować postać elektroniczną. godnie z art. 23 ustawy o księgach wieczystych i hipotece prowadzenie ksiąg wieczystych należy do wyłącznej właściwości sądów rejonowych. mniejszościowych wierzycieli decyzji w postępowaniu, w celu przymuszenia wierzycieli większościowych do korzystniejszego wykupienia wierzytelności wierzycieli mniejszościowych. Uwaga uwzględniona. Uwaga uwzględniona. W zakresie umożliwienia powoływania kilku zastępców uwaga uwzględniona. Rolą powiernika po ogłoszeniu upadłości będzie, jak przy normalnej działalności banku hipotecznego, obsługa rejestru zabezpieczeń. Uwaga nieaktualna. 20

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-04 Druk nr 2680 Warszawa, 17 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowana ustawa ma na celu stworzenie rozwiązań prawnych, dzięki którym

UZASADNIENIE. Projektowana ustawa ma na celu stworzenie rozwiązań prawnych, dzięki którym UZASADNIENIE Projektowana ustawa ma na celu stworzenie rozwiązań prawnych, dzięki którym możliwa będzie monetyzacja kapitału zakumulowanego w nieruchomościach w ramach usługi odwróconego kredytu hipotecznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo