Waldemar Kościukiewicz instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "801 011 042 Waldemar Kościukiewicz www.taxrefund.pl. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010"

Transkrypt

1 Waldemar Kościukiewicz instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010 Zeznanie podatkowe osoby prowadzącej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PROSIMY PRZYGOTOWAC NASTEPUJACE DOKUMENTY! 1 Oryginał karty podatkowej ( Lohnsteuerkarte ) lub zaswiadczenia ( Lohnsteuerbescheinigung ) Dotyczy tylko sytuacji, jeżeli obok dochodów z działalności gospodarczej uzyskał Pan/Pani w Niemczech także dochody z pracy najemnej. 2 Dokladne wypełnienie druku "Dane do rozliczenia " 3 Kopia dowodu osobistego (obie strony) 4 Umowa - prosze podpisac i zaznaczyc wybraną opcje odplatnosci. 5 Podpisanie formularza zeznania podatkowego - Einkommensteuererklärung. Formularz za odpowiedni rok podatkowy 2007, 2008, 2009 lub 2010 należy podpisać na dole w polu po lewej stronie poniżej napisu Unterschrift Proszę nie wypełniać nic odręcznie. Formularz zostanie uzupełniony przy pomocy drukarki. W przypadku małżeństw proszę przysłać 2 egzemplarze - jeden podpisany tylko przez podatnika a drugi przez oboje małżonków. 6 Wypelnienie zaswiadczenia o dochodach w Polsce i potwierdzenie w polskim Urzedzie Skarbowym formularz - Zaswiadczenie kraje UE/E G. 7 Jeżeli za okres pracy w Niemczech były odprowadzane składki do ZUS w Polsce to proszę przysłać PIT-11 lub innego potwierdzenia wysokości opłaconych składek (dotyczy tylko roku 2010 i lat następnych) 8 O ile jest Pani/Pan w posiadaniu: przyslanie kopii zameldowania i wymeldowania w Niemczech oraz innych dokumentów jak np. pozwolenia na prace itp.. dokumentujace przebieg pobytu i pracy w Niemczech 9 Wykaz przejazdów pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania. Proszę sporządzić wykaz jeżeli jest Pan/Pani w stanie uwiarygodnić przejazdy za pomocą posiadanych dokumentów. 10 Oświadczenie o rachunku bankowym "Angabe der Bankverbindung für Steuererstattungen" 11 Zaświadczenie o stanie rodzinnym potwierdzone przez Urząd Miasta lub Gminy w Pani/Pana miejscu zamieszkania W przypadku pełnoletnich dzieci, które uczą się lub studiują, proszę przyslac także zaświadczenie ze szkoly lub uczelni. Odpowiedni druk można pobrać na stronie WWW Uwaga!! W/w zaświadczenie jest konieczne tylko, gdy zarobki roczne przekraczaja (razem z zarobkami w Polsce) Komplet dokumentów wymienionych powyzej prosze wyslac listem poleconym na nasz adres: Waldemar Kościukiewicz CONSULTING ul. Kossaka Zgorzelec zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Austria Telefon Fax Waldemar Kościukiewicz CONSULTING Biuro; ul. Francuska 39, Zgorzelec (PLN) Konto Bank PKO BP Wpis do Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec Nr /97 Poczta: ul. Kossaka 2, Zgorzelec () Konto BLZ Commerzbank Görlitz NIP REGON

2 20% zniżki dla członków EXPATEAM U M O W A NIEMCY Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, Ŝe zleca Firmie Waldemar Kościukiewicz Consulting (WK Consulting) z siedzibą Zgorzelec, ul. Francuska 39 (wpisanej do Rej. Dz. Gosp. w Zgorzelcu nr /97) prowadzenie sprawy rocznego rozliczenia podatkowego za granicą NIEMCY rok podatkowy... na niŝej podanych warunkach. I. Zakres usług związanych z zagranicznym rozliczeniem podatkowym: Zamiarem stron jest złoŝenie obowiązkowego zeznania podatkowego klienta w Niemczech oraz o ile wchodzi w rachubę doprowadzenie do wypłaty na rzecz klienta nadpłaty podatku dochodowego przez zagraniczny urząd skarbowy, albo zmniejszenie jego zobowiązań podatkowych. Usługa świadczona przez WK Consulting na podstawie niniejszej umowy jest usługą biurowo-tłumaczeniową i nie obejmuje udzielaniu porad prawnych, podatkowych lub majątkowych ani nie stanowi zastępstwa w czynnościach prawnych. Strona w postępowaniu podatkowym przed zagranicznym urzędem skarbowym pozostaje klient. Zakres usług wykonywanych przez firmę Waldemar Kościukiewicz CONSULTING na rzecz klienta obejmuje: 1. Dostarczenie wymaganych druków i formularzy koniecznych do zebrania danych i opracowania zagranicznego zeznania podatkowego. 2. ZałoŜenie indywidualnych akt sprawy oraz gromadzenie i przechowywanie kopii dokumentów przez okres do 2 lat po zakończeniu sprawy. 3. Pomoc w wypełnieniu zagranicznych formularzy podatkowych oraz przesłanie ich go do urzędu skarbowego za granicą. 4. Informowanie klienta o przebiegu sprawy, w tym o takich faktach jak data wysłania zeznania podatkowego oraz prognozowana wysokość zwrotu podatku oraz w razie potrzeby pomoc w korespondencji z zagranicznym urzędem w sprawie uzupełniania dokumentów lub informacji. Pomoc polega na zaproponowaniu treści odpowiedzi w języku obcym w formie gotowej do podpisu oraz monitowaniu urzędu do chwili wydania decyzji podatkowej i wypłaty zwrotu podatku. 5. Udostępnienie adresu doręczeniowego do odbioru decyzji podatkowej oraz w razie potrzeby przyjęcie zwrotu podatku na zagraniczny rachunek bankowy lub realizacja zagranicznego czeku 6. Zleceniobiorca nie odpowiada za: a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe, b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pocztowym c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe II. Współdziałanie klienta 6. Do klienta naleŝy wykonywanie na koszt własny niŝej wymienionych czynności: a) terminowe udzielanie potrzebnych informacji i dostarczenie prawidłowo wypełnionych oraz zaleŝnie od potrzeb podpisanych, przetłumaczonych lub potwierdzonych urzędowo dokumentów, formularzy zawierających wymagane dane zgodnie i instrukcjami otrzymanymi od WK Consulting. b) Podpisywanie i w razie potrzeby wysyłanie listem poleconym do zagranicznego urzędu skarbowego w/w korespondencji oraz przechowywanie potwierdzeń nadania. c) Przesyłanie na adres lub telefax WK Consulting kopii wszelkiej korespondencji z zagranicznego urzędu skarbowego w terminie do 10 dni od otrzymania. 7. Klient jest zobowiązany we własnym interesie do niezwłocznego pisemnego poinformowania WK Consulting o zmianie swojego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu lub numeru konta bankowego. W razie szkody spowodowanej niemoŝnością skontaktowania sie z klientem lub nie dotarciem przesyłki lub przelewu wysłanego na ostatni podany przez klienta adres lub rachunek bankowy, roszczenia kierowane do WK Consulting są wykluczone. Ponadto Klient wyraŝa zgodę na to, aby pisma związane z realizacja niniejszej umowy, w tym rachunki i wezwania do zapłaty, były traktowane jako doręczone, jeŝeli zostaną wysłane na ostatni adres podany przez klienta i zostaną zwrócone przez pocztę z powodu nieaktualności adresu lub nie podjęcia przesyłki. 8. Na pisemne zapytanie WK Consulting klient zobowiązuje sie udzielić informacji, czy zwrot podatku został mu przyznany i czy otrzymał wpływ środków. 9. W razie załatwiania sprawy przez przedstawiciela Usługodawcy, przedstawiciel jest uprawniony do reprezentowania WK Consulting w granicach umocowania. Roszczenia wynikające z przekroczenia pełnomocnictwa mogą być kierowane wyłącznie do przedstawiciela. III. Odpłatność 10. Opłata za usługę WK Consulting jest płatna z góry w wysokości 400 PLN (w tym VAT), a za zeznania zerowe 200 PLN. W razie otrzymaniu zwrotu podatku lub wydaniu decyzji zmniejszającej zobowiązanie podatkowe naleŝna jest prowizja 10 % otrzymanego zwrotu podatku (lub zmniejszenia zobowiązania) + podatek VAT (aktualnie 23%), jednakŝe na poczet tej prowizji zalicza się kwotę wpłaconą z góry. 11. Gdy kwota prowizji liczonej jako % od zwrotu podatku nie przekracza prowizji zapłaconej z góry tj. 400 PLN lub 200 PLN, to prowizji %-owej nie nalicza się i opłata z góry zaspokaja naleŝności WK Consulting. 12. Przy płatności prowizji po wydaniu decyzji podatkowej prowizja jest naliczana od kwoty przyznanego zwrotu podatku wraz z odsetkami lub kwoty zmniejszenie zobowiązania albo długu podatkowego, które wynikają z decyzji urzędowej. Zajecie zwrotu podatku przez organy egzekucyjne lub zaliczenie na spłatę zaległości podatkowych jest traktowane jak wypłata na rzecz klienta. 13. W razie zbiegu uprawnień do róŝnych rabatów ma zastosowanie tylko jeden rabat najkorzystniejszy dla klienta. 14. Płatności prowizji naleŝy dokonać w walucie polskiej (w przeliczeniu po kursie średnim waluty wg NBP ) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, chyba Ŝe zapłacono z góry lub późniejszy termin zapłaty wynika z faktury, rozliczenia lub wezwania do zapłaty przesłanego przez WK Consulting. 15. W przypadku, gdy od wysłania zeznania podatkowego do urzędu minęło ponad 9 miesięcy, a klient nie udziela informacji wymienionej w pkt. 8 lub nie odbiera wysłanej do niego korespondencji to przestaje obowiązywać punkt 13 i zamiast tego WK Consulting ma prawo domagać się niezwłocznej zapłaty prowizji naliczonej od prognozowanej kwoty zwrotu podatku. 16. W razie zalegania z płatnością do naleŝności mogą być doliczone odsetki ustawowe licząc od dnia wydania decyzji podatkowej oraz ryczałtowe koszty windykacji w wysokości 10 PLN + VAT za kaŝdy dzień opóźnienia płatności. 17. Strony mogą odstąpić od tej umowy do chwili wysłania dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego. W razie nie dojścia zwrotu podatku do skutku z powodu braku współdziałania ze strony klienta po złoŝeniu zeznania podatkowego Klient płaci prowizję minimalną zgodnie z pkt. 12. Odpłatność pobrana z góry nie podlega zwrotowi, jeŝeli do złoŝenia zeznania podatkowego nie dojdzie z przyczyn leŝących po stronie klienta. 18. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. Umowa jest waŝna bez skreśleń, dopisków i poprawek odręcznych.w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W razie sporu sądowego strony wybierają sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. Dokonałem płatności kwotę... wpłaciłem dnia.. Klient WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych. data i podpis WK Consulting z siedzibą w Zgorzelcu informuje, Ŝe w celu realizacji niniejszej umowy dane osobowe Klienta będą przetwarzane oraz udostępniane uprawnionym do tego podmiotom na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami odpowiedniego kraju. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz informacji o zakresie ich przetwarzania. Obowiązek podania danych wynika z przepisów podatkowych krajów Unii Europejskiej. Waldemar Kościukiewicz C O N S U L T I N G PL Zgorzelec, ul. Kossaka 2 REGON zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - Telefon Fax Waldemar Kościukiewicz CONSULTING Biuro; ul. Francuska 39, Zgorzelec [PLN] Konto Bank PKO BP Wpis do Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec Nr /97 Poczta: ul. Kossaka 2, Zgorzelec [O] Konto BLZ Commerzbank Görlitz NIP REGON

3 20% zniżki dla członków EXPATEAM U M O W A NIEMCY Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, Ŝe zleca Firmie Waldemar Kościukiewicz Consulting (WK Consulting) z siedzibą Zgorzelec, ul. Francuska 39 (wpisanej do Rej. Dz. Gosp. w Zgorzelcu nr /97) prowadzenie sprawy rocznego rozliczenia podatkowego za granicą NIEMCY rok podatkowy... na niŝej podanych warunkach. I. Zakres usług związanych z zagranicznym rozliczeniem podatkowym: Zamiarem stron jest złoŝenie obowiązkowego zeznania podatkowego klienta w Niemczech oraz o ile wchodzi w rachubę doprowadzenie do wypłaty na rzecz klienta nadpłaty podatku dochodowego przez zagraniczny urząd skarbowy, albo zmniejszenie jego zobowiązań podatkowych. Usługa świadczona przez WK Consulting na podstawie niniejszej umowy jest usługą biurowo-tłumaczeniową i nie obejmuje udzielaniu porad prawnych, podatkowych lub majątkowych ani nie stanowi zastępstwa w czynnościach prawnych. Strona w postępowaniu podatkowym przed zagranicznym urzędem skarbowym pozostaje klient. Zakres usług wykonywanych przez firmę Waldemar Kościukiewicz CONSULTING na rzecz klienta obejmuje: 1. Dostarczenie wymaganych druków i formularzy koniecznych do zebrania danych i opracowania zagranicznego zeznania podatkowego. 2. ZałoŜenie indywidualnych akt sprawy oraz gromadzenie i przechowywanie kopii dokumentów przez okres do 2 lat po zakończeniu sprawy. 3. Pomoc w wypełnieniu zagranicznych formularzy podatkowych oraz przesłanie ich go do urzędu skarbowego za granicą. 4. Informowanie klienta o przebiegu sprawy, w tym o takich faktach jak data wysłania zeznania podatkowego oraz prognozowana wysokość zwrotu podatku oraz w razie potrzeby pomoc w korespondencji z zagranicznym urzędem w sprawie uzupełniania dokumentów lub informacji. Pomoc polega na zaproponowaniu treści odpowiedzi w języku obcym w formie gotowej do podpisu oraz monitowaniu urzędu do chwili wydania decyzji podatkowej i wypłaty zwrotu podatku. 5. Udostępnienie adresu doręczeniowego do odbioru decyzji podatkowej oraz w razie potrzeby przyjęcie zwrotu podatku na zagraniczny rachunek bankowy lub realizacja zagranicznego czeku 6. Zleceniobiorca nie odpowiada za: a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe, b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pocztowym c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe II. Współdziałanie klienta 6. Do klienta naleŝy wykonywanie na koszt własny niŝej wymienionych czynności: a) terminowe udzielanie potrzebnych informacji i dostarczenie prawidłowo wypełnionych oraz zaleŝnie od potrzeb podpisanych, przetłumaczonych lub potwierdzonych urzędowo dokumentów, formularzy zawierających wymagane dane zgodnie i instrukcjami otrzymanymi od WK Consulting. b) Podpisywanie i w razie potrzeby wysyłanie listem poleconym do zagranicznego urzędu skarbowego w/w korespondencji oraz przechowywanie potwierdzeń nadania. c) Przesyłanie na adres lub telefax WK Consulting kopii wszelkiej korespondencji z zagranicznego urzędu skarbowego w terminie do 10 dni od otrzymania. 7. Klient jest zobowiązany we własnym interesie do niezwłocznego pisemnego poinformowania WK Consulting o zmianie swojego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu lub numeru konta bankowego. W razie szkody spowodowanej niemoŝnością skontaktowania sie z klientem lub nie dotarciem przesyłki lub przelewu wysłanego na ostatni podany przez klienta adres lub rachunek bankowy, roszczenia kierowane do WK Consulting są wykluczone. Ponadto Klient wyraŝa zgodę na to, aby pisma związane z realizacja niniejszej umowy, w tym rachunki i wezwania do zapłaty, były traktowane jako doręczone, jeŝeli zostaną wysłane na ostatni adres podany przez klienta i zostaną zwrócone przez pocztę z powodu nieaktualności adresu lub nie podjęcia przesyłki. 8. Na pisemne zapytanie WK Consulting klient zobowiązuje sie udzielić informacji, czy zwrot podatku został mu przyznany i czy otrzymał wpływ środków. 9. W razie załatwiania sprawy przez przedstawiciela Usługodawcy, przedstawiciel jest uprawniony do reprezentowania WK Consulting w granicach umocowania. Roszczenia wynikające z przekroczenia pełnomocnictwa mogą być kierowane wyłącznie do przedstawiciela. III. Odpłatność 10. Opłata za usługę WK Consulting jest płatna z góry w wysokości 400 PLN (w tym VAT), a za zeznania zerowe 200 PLN. W razie otrzymaniu zwrotu podatku lub wydaniu decyzji zmniejszającej zobowiązanie podatkowe naleŝna jest prowizja 10 % otrzymanego zwrotu podatku (lub zmniejszenia zobowiązania) + podatek VAT (aktualnie 23%), jednakŝe na poczet tej prowizji zalicza się kwotę wpłaconą z góry. 11. Gdy kwota prowizji liczonej jako % od zwrotu podatku nie przekracza prowizji zapłaconej z góry tj. 400 PLN lub 200 PLN, to prowizji %-owej nie nalicza się i opłata z góry zaspokaja naleŝności WK Consulting. 12. Przy płatności prowizji po wydaniu decyzji podatkowej prowizja jest naliczana od kwoty przyznanego zwrotu podatku wraz z odsetkami lub kwoty zmniejszenie zobowiązania albo długu podatkowego, które wynikają z decyzji urzędowej. Zajecie zwrotu podatku przez organy egzekucyjne lub zaliczenie na spłatę zaległości podatkowych jest traktowane jak wypłata na rzecz klienta. 13. W razie zbiegu uprawnień do róŝnych rabatów ma zastosowanie tylko jeden rabat najkorzystniejszy dla klienta. 14. Płatności prowizji naleŝy dokonać w walucie polskiej (w przeliczeniu po kursie średnim waluty wg NBP ) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, chyba Ŝe zapłacono z góry lub późniejszy termin zapłaty wynika z faktury, rozliczenia lub wezwania do zapłaty przesłanego przez WK Consulting. 15. W przypadku, gdy od wysłania zeznania podatkowego do urzędu minęło ponad 9 miesięcy, a klient nie udziela informacji wymienionej w pkt. 8 lub nie odbiera wysłanej do niego korespondencji to przestaje obowiązywać punkt 13 i zamiast tego WK Consulting ma prawo domagać się niezwłocznej zapłaty prowizji naliczonej od prognozowanej kwoty zwrotu podatku. 16. W razie zalegania z płatnością do naleŝności mogą być doliczone odsetki ustawowe licząc od dnia wydania decyzji podatkowej oraz ryczałtowe koszty windykacji w wysokości 10 PLN + VAT za kaŝdy dzień opóźnienia płatności. 17. Strony mogą odstąpić od tej umowy do chwili wysłania dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego. W razie nie dojścia zwrotu podatku do skutku z powodu braku współdziałania ze strony klienta po złoŝeniu zeznania podatkowego Klient płaci prowizję minimalną zgodnie z pkt. 12. Odpłatność pobrana z góry nie podlega zwrotowi, jeŝeli do złoŝenia zeznania podatkowego nie dojdzie z przyczyn leŝących po stronie klienta. 18. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. Umowa jest waŝna bez skreśleń, dopisków i poprawek odręcznych.w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W razie sporu sądowego strony wybierają sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. Dokonałem płatności kwotę... wpłaciłem dnia.. Klient WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych. data i podpis WK Consulting z siedzibą w Zgorzelcu informuje, Ŝe w celu realizacji niniejszej umowy dane osobowe Klienta będą przetwarzane oraz udostępniane uprawnionym do tego podmiotom na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami odpowiedniego kraju. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz informacji o zakresie ich przetwarzania. Obowiązek podania danych wynika z przepisów podatkowych krajów Unii Europejskiej. Waldemar Kościukiewicz C O N S U L T I N G PL Zgorzelec, ul. Kossaka 2 REGON zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - Telefon Fax Waldemar Kościukiewicz CONSULTING Biuro; ul. Francuska 39, Zgorzelec [PLN] Konto Bank PKO BP Wpis do Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec Nr /97 Poczta: ul. Kossaka 2, Zgorzelec [O] Konto BLZ Commerzbank Görlitz NIP REGON

4 EINNAHMEN - Ausgaben przychody - rozchody FIRMA JEDNOOSOBOWA - INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH NA TERENIE NIEMIEC - ROK. 1) PRZYCHODY Oswiadczam, ze moje całkowite przychody w Niemczech w w/w roku podatkowym wyniosły: (prosze podac kwote nalezna, nawet jezeli nie jest ona uregulowana w całosci) Z tego do dnia 31 XII otrzymałem zapłatę: Euro Euro Prosze przysłac kopie dowodów ksiegowych potwierdzajacych uzyskanie przychodu (wystawionych rachunków, faktur, pokwitowan itp.. dowodów otrzymania zapłaty): Jeżeli nie wystąpiły żadne inne dochody w Niemczech oprócz uczestnictwa w kontraktach EXPATEAM -to proszę zaznaczyć ten kwadrat: 2) ROZCHODY (tylko udokumentowane dowodami księgowymi) Kwota netto VAT ( ) Brutto ( ) liczba dokumentów (16) Wydatki na towary handlowe i materiały (w tym koszty uboczne jak np.. transport, magazynowanie itp.) (17) Wydatki na usługi obce (np.. podwykonawcy, usługi pośredników, itp) (30) Pomieszczenia związane z działalnością (36) Koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (39) Wydatki na telefon, opłaty pocztowe, materiały biurowe (40) Wydatki na dokształcanie, kursy, szkolenia i literaturę fachową (41) Wydatki na porady prawne, podatkowe i prowadzenie księgowosci (42) Pozostałe wydatki (nie mieszczące się w w/w kategorii - proszę przysłać kopie rachunków) 3) Prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego i użytkowanie samochodu osobowego w związku z prowadzeniem działalności. Prosze szczegółowo wypełnic czesc dotyczaca przebiegu zatrudnienia na druku DANE DO ROZLICZENIA Oswiadczam, ze powyzsz informacja jest prawdziwa i kompletna Imię i nazwisko:... Data i podpis:

5 WK Consulting DANE do rozliczenia D podatku dochodowego w Niemczech - rok DANE KLIENTA - prosimy uzywac drukowanych liter Nazwisko Imie Kod, miejscowosc ulica i numer Data urodzenia: Data zakonczenia pracy za granica (podac koniecznie): stan cywilny Dochody w Polsce* w w/w roku podatkowym (PLN brutto): Dochody w innych krajach niż Polska i Niemcy ( brutto): 2. WSPÓLMALZONEK I DZIECI Osoby owdowiale lub rozwiedzione, które maja na utrzymaniu dzieci prosimy o podanie danych bylego wspólmalzonka oraz daty owdowienia lub rozwodu. Nazwisko Data urodzenia: Imie Data slubu: Dochody w Polsce* w w/w roku podatkowym (PLN brutto): Imie dziecka i nazwisko (o ile jest inne niz klienta) Data urodzenia dziecka Jezeli dziecko jest pelnoletnie i uczy sie / studiuje albo jest bezrobotne to prosze zaznaczyc X w kratce Czy był składany wniosek o niemiecki zasiłek na dzieci "Kindergeld"? NIE TAK 3. KONTO BANKOWE DO ZWROTU PODATKU Numer rachunku (IBAN): Bank (nazwa / miejscowosc): Wlasciciel rachunku: 4. ADRES ZAMELDOWANIA ZA GRANICA (adres aktualny albo ostatni przed powrotem do Polski) Kod i miejscowosc ulica i numer 5. INFORMACJA O PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA ( istotne, gdy dochody w RFN przekroczyly / rok ) Adresy zamieszkania za granica - dojazdy do pracy praca (miejscowosc) dojazd od dnia do dnia Adres 1: Adres 2: Adres 3: adres 1 adres 2 adres 3 srodek lokomocji odleglosc do domu w Polsce : km km km ** - wlasny samochód - nr rejestracyjny:... ilosc wyjazdów do domu : *** - komunikacja zbiorowa km km km - na koszt pracodawcy zawód wykonywany za granica Prosze wypelnic, jezeli w okresie pracy w Niemczech zmienial(a) Pan/Pani miejsca zamieszkania, dojezdzal(a) Pan/Pani do pracy lub przyjezdzal(a) do kraju Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych i ich przekazywanie celem realizacji zwrotu podatku. Data i podpis: * jezeli nie uzyskal(a) Pan/Pani dochodów w Polsce to prosze wspisac 0,00 ** prosze zalaczyc kopie zielonej karty lub dowodu rejestracyjnego pojazdu *** prosze zalaczyc bilety Waldemar Kosciukiewicz CONSULTING, ul. Kossaka 2, Zgorzelec. Tel/Fax (075) , GSM ZWROT PODATKU DLA PRACUJACYCH ZA GRANICA - Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Austria, Irlandia

6 Name, Vorname / imię i nazwisko Straße, Hausnummer / ulica i numer PLZ, Ort / kod, miejscowość An das Finanzamt do urzędu skarbowego Angabe der Bankverbindung für Steuererstattungen Rachunek bankowy do zwrotu podatku IBAN: numer rachunku w 26-cyfrowym formacie IBAN poprzedzony dwuliterowym identyfikatorem kraju BIC (SWIFT) : Name der Bank und Ort: Nazwa banku i miejscowość Kontoinhaber: właściciel rachunku Ich / wir sind damit einverstanden, dass die angegebene Bankverbindung auch für künftige Steuererstattungen gespeichert wird. Ja / my wyrażamy zgodę, że w/w konto bankowe będzie wykorzystywane do zwrotu podatku także w przyszłości. Unterschrift / Unterschriften bei Zusammenveranlagung podpis / podpisy przy wspólnym rozliczeniu małżonków

7 Zaświadczenie o stanie rodzinnym i miejscu zamieszkania pracownika Bescheinigung über Wohnsitz und Familienstand des Arbeitnehmers 1. Nazwisko 2. Imiona Name... Vornamen Data i miejsce urodzenia Geburtsdatum und Ort Miejsce zameldowania na pobyt stały ( Hauptwohnsitz ) Kod pocztowy, miejscowość PLZ, Ort Ulica i numer domu / lokalu Straße und Haus-Nr.... Nr... Województwo, gmina Bezirk, Gemeinde Współmałżonek (Ehegatte) Nazwisko (Familienname)... Imiona (Vornamen)... Data i miejsce urodzenie Geburtsdatum und Ort Data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego Datum und Ort der Eheschliessung 7. Dzieci własne i przysposobione zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem Leibliche und Adoptivkinder des Arbeitnehmers, die zu seinem Haushalt gehören. Nazwiska i imiona oraz daty urodzenia dzieci ( Namen, Vornamen sowie Geburtsdaten der Kinder) Potwierdza się, że w/w osoba pod w/w adresem zamieszkuje wraz z wymienionymi członkami rodziny i pozostaje tam zameldowana na stałe także w trakcie czasowego delegowania do pracy w RFN. Es wird bestätigt, daß die o.g. Person unter o.a. Anschrift mit genannten Haushaltsangehörigen wohnt und dort auch während des Arbeitsaufenthalts in der BRD die Hauptwohnung unterhält.... Miejscowość i data ( Ort und Datum) F - 7 Potwierdzenie przez Urząd Meldunkowy Bestätigung der Meldebehörde

8 Steuernummer Sonstige Angaben und Anträge 91 Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnliche Modelle i. S. d. 2 b EStG (Erläuterungen auf besonderem Blatt) Es wurde ein verbleibender Verlustvortrag nach 10 d EStG / Spendenvortrag 92 nach 10 b EStG zum festgestellt für X Stpfl. / Ehemann X Antrag auf Beschränkung des Verlustrücktrags nach 2009 Von den nicht ausgeglichenen negativen Einkünften 2010 soll folgender Gesamtbetrag nach 2009 zurückgetragen werden Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld (soweit nicht in Zeile 25 bis 27 der Anlage N eingetragen) lt. beigefügten Bescheinigungen Stpfl. / Ehemann,-,- 120,- 121, Nur bei getrennter Veranlagung von Ehegatten: 95 X Laut beigefügtem gemeinsamen Antrag ist die Steuerermäßigung lt. den Zeilen 74 bis 78 in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte aufzuteilen. Der bei mir zu berücksichtigende Anteil beträgt % Laut beigefügtem gemeinsamen Antrag sind die Sonderausgaben (siehe Zeilen 61 bis 76 der Anlage Kind) und die 96 X außergewöhnlichen Belastungen (siehe Seite 3, Anlage Unterhalt sowie die Zeilen 48 und 49 der Anlage Kind) in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte des bei einer Zusammenveranlagung in Betracht kommenden Betrages aufzuteilen. Der bei mir zu berücksichtigende Anteil beträgt % Nur bei zeitweiser unbeschränkter vom bis 97 Steuerpflicht im Kalenderjahr 2010: Im Inland ansässig Stpfl. / Ehemann TTMM TTMM 98 TTMM TTMM Ausländische Einkünfte, die außerhalb der in den Zeilen 97 und / oder 98 genannten Zeiträume 99 bezogen wurden und nicht der deutschen Einkommensteuer unterlegen haben (Bitte Nachweise 122,- über die Art und Höhe dieser Einkünfte beifügen.) 100 In Zeile 99 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. 34, 34 b EStG 177,- 101 X Nur bei im Ausland ansässigen Personen, die beantragen, als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt zu werden: Ich beantrage, für die Anwendung personen- und familienbezogener Steuervergünstigungen als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt zu werden. 102 X Die,,Bescheinigung EU / EWR" ist beigefügt. X Die,,Bescheinigung außerhalb EU / EWR" ist beigefügt. 103 Summe der nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte (ggf.,,0") 124,- 104 In Zeile 103 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. 34, 34 b EStG 177,- 105 X Nur bei im EU- / EWR-Ausland lebenden Ehegatten: Ich beantrage als Staatsangehöriger eines EU- / EWR-Staates die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen. Nachweis ist beigefügt (z. B.,,Bescheinigung EU / EWR"). Die nicht der deutschen Besteuerung unterliegenden Einkünfte beider Ehegatten sind in Zeile 103 enthalten. Nur bei im Ausland ansässigen Angehörigen des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU oder des EWR tätig sind: 106 X Ich beantrage die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen. Die,,Bescheinigung EU / EWR" ist beigefügt. 107 Weiterer Wohnsitz in Belgien (abweichend von den Zeilen 10 und 11) bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und Renten Stpfl. / Ehemann 108 Unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland? 116 1=Ja 2=Nein 117 1=Ja 2=Nein Unterschrift Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der 149 ff. der Abgabenordnung und der 25, 46 des Einkommensteuergesetzes erhoben. Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt: 109 Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig - bei Ehegatten von beiden - zu unterschreiben. 2010ESt1A014NET 2010ESt1A014NET

9 Steuernummer 91 Sonstige Angaben und Anträge Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnl. Modelle i. S. d. 2 b EStG (Erläuterungen auf besonderem Blatt) Es wurde ein verbleibender Verlustvortrag nach 10 d EStG / Spendenvortrag 92 nach 10 b EStG zum festgestellt für X Stpfl. / Ehemann X Antrag auf Beschränkung des Verlustrücktrags nach 2008 Von den nicht ausgeglichenen negativen Einkünften 2009 soll folgender Gesamtbetrag nach 2008 zurückgetragen werden Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld (soweit nicht in Zeile 25 bis 27 der Anlage N eingetragen) lt. beigefügten Bescheinigungen Stpfl. / Ehemann,-,- 120,- 121, Nur bei getrennter Veranlagung von Ehegatten: 95 X Laut beigefügtem gemeinsamen Antrag ist die Steuerermäßigung lt. den Zeilen 74 bis 78 in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte aufzuteilen. Der bei mir zu berücksichtigende Anteil beträgt % Laut beigefügtem gemeinsamen Antrag sind die Sonderausgaben (siehe Zeilen 61 bis 76 der Anlage Kind) und die 96 X außergewöhnlichen Belastungen (siehe Seite 3, Anlage Unterhalt sowie die Zeilen 41 und 42 der Anlage Kind) in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte des bei einer Zusammenveranlagung in Betracht kommenden Betrages aufzuteilen. Der bei mir zu berücksichtigende Anteil beträgt % Nur bei zeitweiser unbeschränkter vom bis 97 Steuerpflicht im Kalenderjahr 2009: Im Inland ansässig Stpfl. / Ehemann TTMM TTMM 98 TTMM TTMM Ausländische Einkünfte, die außerhalb der in den Zeilen 97 und / oder 98 genannten Zeiträume 99 bezogen wurden und nicht der deutschen Einkommensteuer unterlegen haben (Bitte Nachweise 122,- über die Art und Höhe dieser Einkünfte beifügen.) 100 In Zeile 99 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. 34, 34 b EStG 177,- 101 X Nur bei im Ausland ansässigen Personen, die beantragen, als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt zu werden: Ich beantrage, für die Anwendung personen- und familienbezogener Steuervergünstigungen als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt zu werden. 102 X Die,,Bescheinigung EU / EWR" ist beigefügt. X Die,,Bescheinigung außerhalb EU / EWR" ist beigefügt. 103 Summe der nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte 124,- 104 In Zeile 103 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. 34, 34 b EStG 177,- 105 X Nur bei im EU- / EWR-Ausland lebenden Ehegatten: Ich beantrage als Staatsangehöriger eines EU- / EWR-Staates die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen. Die,,Bescheinigung EU / EWR" ist beigefügt. Bei Ansässigkeit beider Ehegatten im EU- / EWR-Ausland: Die nicht der deutschen Besteuerung unterliegenden Einkünfte des Ehegatten sind in Zeile 103 enthalten. Nur bei im Ausland ansässigen Angehörigen des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU oder des EWR tätig sind: 106 X Ich beantrage die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen. Die,,Bescheinigung EU / EWR" ist beigefügt. 107 Weiterer Wohnsitz in Belgien (abweichend von den Zeilen 10 und 11) bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und Renten 108 Unterhalten Sie nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland? Stpfl. / Ehemann 1 = Ja 2 = Nein 1 = Ja 2 = Nein Unterschrift Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der 149 ff. der Abgabenordnung und der 25, 46 des Einkommensteuergesetzes erhoben. Mir ist bekannt, dass Angaben über Kindschaftsverhältnisse und Pauschbeträge für Behinderte erforderlichenfalls der Gemeinde mitgeteilt werden, die für die Ausstellung der Lohnsteuerkarten zuständig ist. Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt: 109 Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig - bei Ehegatten von beiden - zu unterschreiben. 2009ESt1A014NET 2009ESt1A014NET

10 1 Einkommensteuererklärung 2 3 Steuernummer Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags Eingangsstempel Identifikationsnummer (soweit schon erhalten) An das Finanzamt Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten:Ehemann 5 Bei Wohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt Allgemeine Angaben Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten: Ehemann Name Telefonische Rückfragen tagsüber unter Nr. Geburtsdatum Vorname 9 Religionsschlüssel: Evangelisch = EV Straße und Hausnummer Römisch-Katholisch = RK 10 nicht kirchensteuerpflichtig = VD Weitere siehe Anleitung Postleitzahl Derzeitiger Wohnort 11 Religion 12 Ausgeübter Beruf 13 Verheiratet seit dem TTMMJJJJ Verwitwet seit dem TTMMJJJJ Geschieden seit dem TTMMJJJJ Dauernd getrennt lebend seit dem TTMMJJJJ 14 : Vorname Geburtsdatum Ggf. von Zeile 8 abweichender Name Straße und Hausnummer (falls von Zeile 10 abweichend) Postleitzahl Derzeitiger Wohnort (falls von Zeile 11 abweichend) Ausgeübter Beruf Religionsschlüssel: Evangelisch = EV Römisch-Katholisch = RK nicht kirchensteuerpflichtig = VD Weitere siehe Anleitung Religion 19 Zusammenveranlagung Getrennte Veranlagung Nur von Ehegatten auszufüllen Besondere Veranlagung für das Jahr der Eheschließung Bankverbindung - Bitte stets angeben - Wir haben Gütergemeinschaft vereinbart 20 Kontonummer Bankleitzahl 21 Geldinstitut (Zweigstelle) und Ort Name Vorname Kontoinhaber lt. Zeilen 8 und 9 oder: Straße und Hausnummer oder Postfach Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck beifügen) Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern: 26 Postleitzahl Wohnort Unterschrift Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der 149 ff. der Abgabenordnung und der 25, 46 des Einkommensteuergesetzes erhoben. Mir ist bekannt, dass Angaben über Kindschaftsverhältnisse und Pauschbeträge für Behinderte erforderlichenfalls der Gemeinde mitgeteilt werden, die für die Ausstellung der Lohnsteuerkarten zuständig ist. Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt: 27 Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig - bei Ehegatten von beiden - zu unterschreiben. 2008ESt1A011NET Aug ESt1A011NET /08

11 1 Einkommensteuererklärung 2 3 Steuernummer Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags Eingangsstempel Identifikationsnummer (soweit schon erhalten) An das Finanzamt Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten: Ehemann 5 Bei Wohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt Allgemeine Angaben Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten: Ehemann Name Telefonische Rückfragen tagsüber unter Nr. Geburtsdatum Vorname 9 Religionsschlüssel: Evangelisch = EV Straße und Hausnummer Römisch-Katholisch = RK 10 nicht kirchensteuerpflichtig = VD Weitere siehe Anleitung Postleitzahl Derzeitiger Wohnort 11 Religion Ausgeübter Beruf Verheiratet seit dem Verwitwet seit dem Geschieden seit dem Dauernd getrennt lebend seit dem : Vorname Ggf. von Zeile 8 abweichender Name Straße und Hausnummer (falls von Zeile 10 abweichend) Postleitzahl Derzeitiger Wohnort (falls von Zeile 11 abweichend) Ausgeübter Beruf Geburtsdatum Religionsschlüssel: Evangelisch = EV Römisch-Katholisch = RK nicht kirchensteuerpflichtig = VD Weitere siehe Anleitung Religion 19 Zusammenveranlagung Getrennte Veranlagung Nur von Ehegatten auszufüllen Besondere Veranlagung für das Jahr der Eheschließung Wir haben Gütergemeinschaft vereinbart Nein Ja Bankverbindung - Bitte stets angeben - 20 Kontonummer Bankleitzahl 21 Geldinstitut (Zweigstelle) und Ort Name Vorname Kontoinhaber lt. Zeilen 8 und 9 oder: Straße und Hausnummer oder Postfach Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck beifügen) Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern: 26 Postleitzahl Wohnort Unterschrift Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der 149 ff. der Abgabenordnung und der 25, 46 des Einkommensteuergesetze erhoben. Mir ist bekannt, dass Angaben über Kindschaftsverhältnisse und Pauschbeträge für Behinderte erforderlichenfalls der Gemeinde mitgeteilt werden, die für die Ausstellung der Lohnsteuerkarten zuständig ist. Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt: 27 Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig - bei Ehegatten von beiden - zu unterschreiben. 2007ESt1A011NET Aug ESt1A011NET /07

12 Zeile Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung 200 für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU/des EWR tätig sind ( 1 a Abs. 2 Einkommensteuergesetz) Angaben zur Person Steuerpflichtige Person (Stpfl.), bei Ehegatten: Ehemann Name Vorname Geburtsdatum Ansässigkeitsstaat Postleitzahl, Wohnort Straße, Hausnummer Staatsangehörigkeit Name Vorname Geburtsdatum Ansässigkeitsstaat Postleitzahl, Wohnort Straße, Hausnummer Staatsangehörigkeit Verheiratet seit dem Verwitwet seit dem Geschieden seit dem Dauernd getrennt lebend seit dem 9 10 Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen Stpfl. / Ehemann 11 Betrag / Währung Betrag / Währung Betrag / Währung Betrag / Währung 12 Bruttoarbeitslohn Bruttoarbeitslohn 13 Werbungskosten - Werbungskosten Andere Einkünfte z.b. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Art der Einkünfte Andere Einkünfte z.b. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Art der Einkünfte Unterschrift Datum Datum 20 Unterschrift Stpfl. / Ehemann Unterschrift Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde Es wird hiermit bestätigt, dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 200 ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n); dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht Bescheinigung EU/EWR - Polnisch - Za wiadczenie UE/EOG - Język polski - Sep Ausfertigung für das deutsche Finanzamt 1. Egzemplarz dla niemieckiego ur!du skarbowego /09

13 linijka Za wiadczenie / kraje UE/EOG zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: m#$ Nazwisko Imię dla obywateli krajów cz"onkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dla osób zatrudnionych w niemieckiej s"u$bie publicznej, pracuj#cych na podstawie zlecenia s"u$bowego poza granicami UE/EOG ( 1 a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym) Dane osobowe Data urodzenia Kraj zamieszkania Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Ulica, numer domu Obywatelstwo Nazwisko Żonaty / mężatka od dn. Wdowiec / wdowa od dn. Rozwiedziony / rozwiedziona od dn. W trwałej separacji od dn. Imię Data urodzenia Kraj zamieszkania %ona Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Ulica, numer domu Obywatelstwo Dochody podlegaj#ce opodatkowaniu w kraju zamieszkania Osoba podlegaj#ca opodatkowaniu / m#$ %ona Wynagrodzenie brutto Koszty uzyskania przychodu Pozostałe dochody, np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy Rodzaj dochodów Wynagrodzenie brutto Koszty uzyskania - przychodu - Pozostałe dochody, np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy Rodzaj dochodów Podpis Data Data 20 Podpis osoby podlegajapej opodatkowaniu / męża Podpis żony Po wiadczenie zagranicznego organu podatkowego Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego Niniejszym poświadczamy, że wyżej wymieniona / e osoba / osoby podlegająca / e opodatkowaniu, w r. 200 miała / miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju; że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą Miejscowość Data Pieczęć urzędowa i podpis Bescheinigung EU/EWR - Polnisch - Sep Za wiadczenie UE/EOG - Język polski - 2. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt 2. Egzemplarz dla niemieckiego urz!du skarbowego

14 linijka Za wiadczenie / kraje UE/EOG zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego Nazwisko Imię dla obywateli krajów cz"onkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dla osób zatrudnionych w niemieckiej s"u$bie publicznej, pracuj#cych na podstawie zlecenia s"u$bowego poza granicami UE/EOG ( 1 a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym) Dane osobowe Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: m#$ Data urodzenia Kraj zamieszkania Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Ulica, numer domu Żonaty / mężatka od dn. Obywatelstwo Wdowiec / wdowa od dn. Nazwisko Imię Data urodzenia Kraj zamieszkania %ona Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Ulica, numer domu Rozwiedziony / rozwiedziona od dn. Obywatelstwo W trwałej separacji od dn Dochody podlegaj#ce opodatkowaniu w kraju zamieszkania Osoba podlegaj#ca opodatkowaniu / m#$ %ona Wynagrodzenie brutto Koszty uzyskania przychodu Rodzaj dochodów - przychodu - Pozostałe dochody, np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy Wynagrodzenie brutto Koszty uzyskania Pozostałe dochody, np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy Rodzaj dochodów Podpis Data Data 20 Podpis osoby podlegajapej opodatkowaniu / męża Podpis żony Po wiadczenie zagranicznego organu podatkowego Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego Niniejszym poświadczamy, że wyżej wymieniona / e osoba / osoby podlegająca / e opodatkowaniu, w r. 200 miała / miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju; że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą Miejscowość Data Pieczęć urzędowa i podpis Bescheinigung EU/EWR - Polnisch - Za wiadczenie UE/EOG - Język polski - Sep Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde 3. Egzemplarz dla zagranicznego organu podatkowego

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zasiłek na dzieci Antrag auf Kindergeld

Wniosek o zasiłek na dzieci Antrag auf Kindergeld KG 51pl 01.12 Stand April 2012. Pl Numer zasiłku na dzieci F K Kindergeld-Nr. Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy w Niemczech Steuer-ID des Antragstellers/der Antragstellerin in Deutschland Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech

Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zakres usług: 1. Pośrednictwo w zawarciu umowy z podmiotem na terenie Niemiec (w Görlitz), który udostępni adres, pod którym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. ROZLICZENIE Z BELGII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING)

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Nazwisko i imię osoby składającej wniosek Name und Vorname der antragstellenden Person Nr zasiłku rodzinnego F K Kindergeld-Nr. Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania

Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania wniosków o zasiłek dla bezrobotnych II Federalnej Agencji Pracy Instrukcja wypełniania jest częścią wniosku o świadczenia dla zabezpieczenia bytu według drugiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy

Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 43/2013/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy Tekst jednolity 2013 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo