Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]"

Transkrypt

1 Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego Ikano Bank GmbH: euro, w całości opłacony ("Bank") oraz klientem ("Klient"), którego dane podano poniżej. 1. INFORMACJE O KLIENCIE I O KREDYCIE Data zawarcia umowy: Numer wniosku: Sklep: Pracownik: INFORMACJA O KREDYCIE DANE TELEADRESOWE KLIENTA Cena towaru lub usługi Adres zameldowania Wpłata własna Klienta Ulica/numer Całkowita kwota kredytu Kod pocztowy Prowizja za udzielenie kredytu Miejscowość Kwota Kredytowana (Całkowita kwota kredytu + Prowizja za Kraj udzielenie kredytu) Rodzaj zamieszkania Liczba rat Zameldowanie od Rata kredytu bez ubezpieczenia Telefon stacjonarny Rata kredytu z ubezpieczeniem Telefon komórkowy Miesięczny koszt ubezpieczenia Całkowita kwota do zapłaty Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym Adres korespondencyjny Ulica/numer Stopa oprocentowania kredytu Kod pocztowy Rzecz. roczna stopa oproc. Kredytu Miejscowość Koszty zabezpieczeń i pozostałe koszty: Kraj DANE KLIENTA INFORMACJA O DOCHODACH I ZOBOWIĄZANIACH KLIENTA Nazwisko Rodzaj zatrudnienia Imię Sektor Drugie imię Zawód PESEL Rodzaj umowy Data urodzenia Zatrudnienie od Kraj urodzenia Zatrudnienie do Dokument tożsamości Nazwa firmy seria i nr Ulica/numer Organ wydający dokument Kod pocztowy Obywatelstwo Miejscowość Drugie obywatelstwo Kraj Mieszka w Polsce od Telefon do pracodawcy Nazwisko panieńskie matki REGON lub NIP Stan cywilny Średni mies. dochód netto Ilość dzieci w gospodarstwie domowym Łączna mies. kwota rat Wykształcenie Zobowiązania sądowe Czynsz i opłaty Pozostałe mies. koszty utrzymania Stan zadłużenia z tytułu kredytów Łączny przyznany limit kredytowy 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Czas obowiązywania Umowy Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania ("Data Umowy") z tym, że wejdzie ona w życie w Dniu Wejścia w Życie Umowy, o którym mowa w punkcie 2.3, a zakończy się w dniu, w którym mija miesięcy od terminu płatności pierwszej Raty, o której mowa w pkt Rodzaj kredytu Bank zobowiązuje się udzielić Klientowi kredytu ratalnego: w wysokości całkowitej kwoty kredytu ("CKK") określonej w punkcie 1 Umowy na zakup towarów lub usług ("Przedmiot Kredytowania") w IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach pod adresem: Pl. Szwedzki 3, Raszyn ("IKEA") wyszczególnionych w Zestawieniu Przedmiotów Kredytowania, które zostało załączone do Umowy i stanowi jej integralną część, oraz na sfinansowanie prowizji za udzielenie kredytu określonej w punkcie 1 Umowy ("Prowizja"). CKK oraz Prowizja za udzielenie kredytu są dalej łącznie określane, jako "Kwota Kredytowana". 2.3 Termin i sposób wypłaty kredytu Kredyt zostanie wypłacony Klientowi poprzez przelew CKK (tj. Kwoty Kredytowanej po odliczeniu Prowizji za udzielenie kredytu) na rachunek IKEA. Bank wypłaci CKK bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od Daty Umowy. Bank zawiadomi Klienta o dacie, w której CKK została wypłacona. Dzień wypłacenia CKK stanowi dzień wejścia w życie Umowy ("Dzień Wejścia w Życie Umowy"). 1

2 2.4 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez Klienta, które zostały wskazane w punkcie 1, zostały obliczone przy założeniu, że CKK została wypłacona jednorazowo i w całości, kredyt został udzielony na okres miesięcy oraz będzie spłacany w równych miesięcznych ratach począwszy od terminu płatności pierwszej raty, stopa oprocentowania kredytu oraz opłaty i prowizje pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy, Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a strony Umowy wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach określonych w Umowie. 3. ZASADY I TERMINY SPŁATY KREDYTU 3.1 Raty Z zastrzeżeniem punktu 3.1.2, Klient zobowiązuje się spłacać Kwotę Kredytowaną wraz z odsetkami w ratach miesięcznych ("Raty"), których liczba i wysokość zostały wskazane w punkcie później niż w terminie 7 dni przed datą płatności ostatniej Raty ("Rata Wyrównująca"), Bank poinformuje Klienta o wysokości Raty Wyrównującej obliczonej z uwzględnieniem kwot i terminów spłat dokonywanych przez Klienta w ciągu całego okresu trwania Umowy oraz zmian stopy oprocentowania kredytu zgodnie z punktem Klient zobowiązuje się spłacać Raty oraz wszelkie inne koszty związane lub wynikające z niniejszej Umowy na rachunek nr lub na inny rachunek wskazany przez Bank ("Rachunek"). 3.2 Termin spłaty Raty powinny być zapłacone do 5-tego dnia każdego miesiąca, z tym, że data spłaty pierwszej Raty będzie przypadać 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 25 dni od Daty Umowy. Bank zawiadomi Klienta o dacie spłaty pierwszej Raty korzystając z jednego z kanałów komunikacji określonych w punkcie 5.3 Umowy Rata jest uważana za spłaconą w dniu wpływu środków na Rachunek. Jeżeli data spłaty przypada na dzień wolny od pracy, Klient zobowiązany jest do dokonania spłaty nie później niż w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień Wszelkie wpłaty dokonane przez Klienta zostaną zaliczone na poczet spłaty kwoty zobowiązań Klienta wobec Banku z tytułu Umowy w następującej kolejności: (a) o ile Klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową - składki ubezpieczeniowe; (b) odsetki; (c) kapitał; (d) opłaty i inne prowizje Przez cały czas obowiązywania Umowy, Klient ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnie harmonogramu spłaty kredytu za pomocą jednego z kanałów komunikacji określonych w punkcie Sposób postępowania w przypadku nadpłaty Z zastrzeżeniem punktów 3.3.2, i 3.3.4, w przypadku, gdy w wyniku całkowitego rozliczenia kredytu powstanie nadpłata, Bank w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia zwróci Klientowi kwotę nadpłaty, przy czym Klient w okresie obowiązywania Umowy może podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana nadpłata w razie jej wystąpienia, pomniejszona o rzeczywisty koszt przelewu bankowego, ustalony zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji ("TOiP") Z zastrzeżeniem punktów i 3.3.4, w przypadku, gdy w momencie wystąpienia nadpłaty Bank nie będzie miał informacji, na jaki rachunek przelać kwotę nadpłaty, kwota ta zostanie wysłana przekazem pocztowym na ostatni podany przez Klienta adres korespondencyjny, w wysokości pomniejszonej o rzeczywisty koszt przekazu pocztowego, ustalony zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Z zastrzeżeniem punktu 3.3.4, w przypadku, gdy opłata za przelew bankowy lub koszt nadania przekazu pocztowego ("Koszt Zwrotu"), w wysokości ustalonej w Tabeli Opłat i Prowizji, przekroczy kwotę nadpłaty, Bank odstąpi od zwrotu tej nadpłaty. Jednakże na życzenie Klienta wyrażone w dowolnej formie, Bank zwróci nadpłatę określoną w zdaniu poprzedzającym Klientowi, obciążając go jednocześnie Kosztem Zwrotu Jeżeli nadpłata nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę takiej nadpłaty na swój koszt. 4. KOSZTY KREDYTU I JEGO ZMIANY 4.1 Oprocentowanie kredytu Z zastrzeżeniem punktu 4.1.2, stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i na dzień zawarcia umowy wynosi % w skali roku, a oprocentowanie jest naliczane od Kwoty Kredytowanej Jeśli stopa oprocentowania kredytu wynosi 0%, jest ona stopą stałą Z zastrzeżeniem punktu 4.1.2, stopa oprocentowania kredytu zmieni się w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M dla depozytów na rynku międzybankowym ("Stopa Referencyjna"), o co najmniej 0,25 punktu procentowego. Do wyliczenia zmienionego oprocentowania kredytu przyjmowana jest wysokość stawki WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym nastąpiła zmiana ("Dzień Aktualizacji"), a zmieniona stopa obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Aktualizacja Stopy Referencyjnej i wysokości oprocentowania kredytu następuje w okresach miesięcznych. Aktualna wysokość stawki WIBOR 3M podawana jest do wiadomości w komunikacie Banku, dostępnym na stronie internetowej Banku: Odniesieniem do zmiany wysokości oprocentowania kredytu jest wysokość Stopy Referencyjnej w Dniu Aktualizacji w miesiącu poprzedzającym odpowiednio: miesiąc, w którym nastąpił Dzień Wejścia w Życie Umowy lub miesiąc, w którym dokonano ostatniej zmiany oprocentowania kredytu ("Początkowa Stopa Referencyjna") Wysokość oprocentowania kredytu zmieni się wprost proporcjonalnie w stosunku do różnicy pomiędzy wysokością Stopy Referencyjnej w Dniu Aktualizacji i Początkowej Stopy Referencyjnej, co wyraża się wzorem: nowa stopa oprocentowania = (początkowa stopa oprocentowania + ( Stopa Referencyjna w Dniu Aktualizacji - Początkowa Stopa Referencyjna)), gdzie początkowa stopa oprocentowania, to wysokość oprocentowania kredytu z dnia Daty Umowy lub z dnia ostatniej zmiany stopy oprocentowania kredytu, o ile taka nastąpiła Oprocentowanie kredytu nie może być wyższe od stopy odsetek maksymalnych (tj. czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego w Dacie Umowy wynoszącej %). Jeżeli w wyniku zmian stopy lombardowej oprocentowanie kredytu przekroczy stopę odsetek maksymalnych, zostanie ono obniżone do wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli następnie stopa odsetek maksymalnych wzrośnie, oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone, ale nie więcej niż do wysokości oprocentowania wynikającego ze stosowania postanowień dotyczących zmiany oprocentowania w Umowie (tzn. oprocentowanie kredytu w takiej sytuacji jest równe niższej z następujących wartości: stopie oprocentowania określonej zgodnie z punktami Umowy lub aktualnie obowiązującej stopie odsetek maksymalnych). 2

3 4.1.7 Stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego może ulec zmianie niezależnie od Banku i ma zastosowanie od dnia wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej określającej nową stopę odsetek opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego. 4.2 Koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Bank pobiera Prowizję za udzielenie kredytu w wysokości określonej w punkcie 1. Prowizja za udzielenie kredytu nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Klient dokona przedterminowej spłaty kredytu. Jednakże Bank zwróci Prowizję za udzielenie kredytu w przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy zgodnie z punktem Klient może także zostać obciążony innymi opłatami i prowizjami wskazanymi w TOiP, która obowiązuje w Banku w Dacie Umowy. TOiP stanowi załącznik do Umowy i tym samym stanowi jej integralną część. Opłaty i prowizje określone w TOiP będą naliczane, o ile wystąpią zdarzenia, za które są lub mogą być naliczane Zmiana wysokości opłat i prowizji, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową, jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost lub spadek cen towarów i usług mierzony jest przez Bank rocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, Customer Price Index - potocznie inflacja) publikowanym przez GUS ("Wskaźnik"). Zmiana Wskaźnika o nie mniej niż 10 punktów może prowadzić do aktualizacji Tabeli Opłat i Prowizji, przy czym w przypadku spadku Wskaźnika Bank zawsze dokona obniżenia wysokości opłat i prowizji. Każda zmiana będzie proporcjonalna do wzrostu lub spadku Wskaźnika w okresie od dnia poprzedniej zmiany Tabeli Opłat i Prowizji przez Bank spowodowanej wzrostem lub spadkiem Wskaźnika do dnia dokonania zmiany. Zmiana będzie dokonywana nie częściej, niż raz na rok, ze skutkiem na pierwszy dzień drugiego, kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po publikacji Wskaźnika, z którą związana jest zmiana. Proporcjonalność jest rozumiana w sposób następujący: zmiana Wskaźnika o 10 punktów może prowadzić do zmiany kwot zawartych w TOiP o 10%. 4.3 Informowanie o zmianie stopy oprocentowania, wysokości opłat lub prowizji O każdej zmianie wysokości stopy oprocentowania dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.1 Bank poinformuje Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany stopy oprocentowania, za pomocą jednego z kanałów informacyjnych określonych w punkcie 5.3 Umowy. W przypadku zmiany stopy oprocentowania, Raty będą płatne w dotychczasowej wysokości, z zastrzeżeniem Raty Wyrównującej, o której mowa w pkt O zmianie wysokości opłat lub prowizji zgodnie z punktem 4.2.3, Bank zawiadomi Klienta za pomocą jednego z kanałów informacyjnych określonych w punkcie 5.3 Umowy, co najmniej na 2 miesiące przed wejściem w życie zmienionej wysokości opłat lub prowizji Jeżeli Klient nie akceptuje zmienionej wysokości opłat lub prowizji ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z tego tytułu kierując wypowiedzenie do Banku w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie W takim przypadku za okres do rozwiązania Umowy będzie obowiązywała dotychczasowa wysokość opłat lub prowizji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu Bankowi zobowiązań wynikających z Umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy W przypadku nieskorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w punkcie zmiana wysokości opłat lub prowizji jest wiążąca dla Klienta i dla Banku od dnia wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie zależnie od postanowień punktu Bank ma prawo obniżyć opłaty lub prowizje, o których mowa w Umowie, poniżej poziomu określonego w momencie zawarcia Umowy. Obniżenie opłat lub prowizji może mieć charakter tymczasowy lub stały. W przypadku obniżenia przez Bank wysokości opłat lub prowizji, Bank przekaże Klientowi informację o rodzaju opłat lub prowizji, których wysokość ma zostać obniżona, w dacie, w której nastąpi ich obniżenie oraz okresie czasu, na jaki wysokość opłat lub prowizji została obniżona. 4.4 Skutki braku płatności i opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu dokonanie przez Klienta płatności w terminach wskazanych w Umowie może skutkować obciążeniem Klienta następującymi opłatami za czynności windykacyjne w wysokości określonej w TOiP: (a) opłata za upomnienie listowne (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (b) opłata za upomnienie telefoniczne (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (c) opłata za upomnienie SMS (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (d) opłata za upomnienie (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu). Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości lub rozwiązania Umowy. Bank dokona danej czynności i naliczy opłatę za nią nie częściej niż raz na 3 dni, jednak w przypadku upomnienia listownego następna czynność może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia naliczenia opłaty za takie upomnienie. W przypadku braku spłaty należności wynikających z Umowy, w pierwszej kolejności, Bank wyśle upomnienie listowne, jednak nie wcześniej niż po 3 dniach licząc od daty wymagalności tej Raty dokonanie przez Klienta płatności w terminach wskazanych w Umowie może także skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Bank, w wyniku czego zobowiązania Klienta wynikające z Umowy staną się należne i wymagalne z dniem upływu okresu wypowiedzenia. 4.5 Zabezpieczenie spłaty kredytu Tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Klient przewłaszcza ("Przewłaszczenie") na rzecz Banku towary, na zakup których Bank zobowiązał się udzielić kredytu zgodnie z punktem 2.2 Umowy ("Przewłaszczone Towary") bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Przewłaszczenie będzie skuteczne z Dniem Wejścia w Życie Umowy zgodnie z punktem 2.3 Umowy Przewłaszczenie jest dokonywane pod warunkiem rozwiązującym, co oznacza, że po zaspokojeniu w całości wierzytelności Banku z tytułu Umowy tytuł własności Przewłaszczonych Towarów przejdzie na Klienta. Na żądanie Klienta, Bank potwierdzi w formie pisemnego oświadczenia, że warunek ten się ziścił Klient zatrzyma Przewłaszczone Towary w swoim posiadaniu do chwili otrzymania od Banku pisemnego lub telefonicznego wezwania do dostarczenia Przewłaszczonych Towarów do Banku pod wskazany adres z powodu rozwiązania Umowy lub braku spłaty kredytu w terminie, w którym stał się on należny i wymagalny Jeżeli Klient nie dostarczy Przewłaszczonych Towarów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania zgodnie z punktem Umowy, wówczas Bank odbierze Przewłaszczone Towary od Klienta, za co obciąży Klienta opłatą w wysokości zależnej od rzeczywistych kosztów ich odebrania i transportu określoną w TOiP. 3

4 4.5.5 Klient jest zobowiązany do poinformowania każdej osoby, która podejmie lub zamierza podjąć jakiekolwiek działania w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do Przewłaszczonych Towarów, że prawo własności Przewłaszczonych Towarów zostało przeniesione na Bank. Klient jest zobowiązany zawiadomić Bank niezwłocznie po powzięciu wiadomości, że dana osoba podjęła lub planuje podjąć jakiekolwiek działania w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do Przewłaszczonych Towarów lub że zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne ich dotyczące. 4.6 Odstąpienie od Umowy Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od Daty Umowy. Wzór odstąpienia od Umowy został Klientowi przekazany przy zawarciu Umowy. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem złoży telefonicznie, wyśle listownie lub pocztą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wskutek odstąpienia Klient nie ponosi z tytułu Umowy żadnych kosztów na rzecz Banku. 4.7 Spłata kredytu przed terminem Klient ma prawo do spłaty kredytu w całości lub części przed terminem określonym w Umowie. Klient nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od spłaconego kredytu za okres po jego spłacie przed terminem określonym w Umowie W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, Raty płatne są w dotychczasowej wysokości, jednakże wysokość ostatniej Raty ulegnie zmniejszeniu lub zmniejszona zostanie ilość Rat pozostałych do spłaty. Częściowa spłata kredytu przed terminem jest zaliczana na poczet spłaty kwoty zobowiązań z kolejnością określoną w punkcie W przypadku spłaty kredytu przed terminem w całości, Bank rozliczy z Klientem kredyt w terminie 14 dni od dnia dokonania takiej wcześniejszej spłaty, z zastrzeżeniem punku 3.3. W przypadku planowanej wcześniejszej spłaty kredytu, Klient może skontaktować się z Bankiem w celu uzyskania informacji o całkowitej kwocie należności wobec Banku, jaka pozostała do spłaty. 4.8 Wypowiedzenie Umowy Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę, jeżeli: (a) (b) (c) Klient naruszył punkt Umowy; lub Klient utracił zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań pieniężnych. Ocena zdolności kredytowej Klienta powinna zostać dokonana w oparciu o informacje uzyskane z Biura Informacji Kredytowej oraz innych instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa Bankowego, przy czym minimalnym kryterium wskazującym na utratę zdolności kredytowej jest zaległość ze spłatą zobowiązań więcej niż 60 dni od dnia ich wymagalności w łącznej kwocie przekraczającej 500 zł; lub dokumenty lub oświadczenia potwierdzające uzyskiwanie określonych dochodów lub posiadanie majątku przedstawione przez Klienta i w oparciu, o które Bank dokonał oceny zdolności kredytowej Klienta (w tym wskazane w informacji o dochodach) zostały sfałszowane lub nie były zgodne z prawdą Kredyt oraz wszelkie inne zobowiązania Klienta wynikające z Umowy staną się należne i wymagalne z upływem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty doręczenia Klientowi zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy. Po upływie okresu wypowiedzenia Bank pobiera odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych tj. w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, która w Dacie Umowy wynosi %. Stopa tych odsetek może ulec zmianie, niezależnie od Banku, w zależności od zmian stopy lombardowej przez Radę Polityki Pieniężnej i ma zastosowanie od dnia wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej określającej nową stopę kredytu lombardowego. O zmianie wysokości stopy odsetek maksymalnych Bank poinformuje Klienta. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez IKEA zobowiązania wobec Klienta, jeśli żądanie Klienta wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Banku. Odpowiedzialność Banku jest ograniczona do wysokości Kwoty Kredytowanej. 5.2 Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Klienta do Zespołu Obsługi Klienta Banku. Bank będzie rozpatrywał reklamacje niezwłocznie i najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank poinformuje Klienta o przebiegu lub o wyniku postępowania reklamacyjnego. 5.3 Jeżeli nie postanowiono inaczej, wszelkie informacje/zawiadomienia, o których mowa w Umowie, będą doręczane Klientowi: (a) listownie; albo (b) poprzez wysłanie wiadomości SMS; albo (c) poprzez wysłanie wiadomości Klient zobowiązany jest poinformować Bank o każdej zmianie danych teleadresowych Klienta wskazanych w punkcie Bank może utrwalać wszelką komunikację pomiędzy Bankiem a Klientem za pomocą dowolnych środków technicznych oraz przechowywać takie zapisy w archiwum. 5.6 Bank i Klient będą polubownie rozstrzygać wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy. 5.7 Klient jest upoważniony do przekazania sporu do rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza złotych. 5.8 Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób określony w punktach 5.6 i 5.7 będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego wyliczane są na podstawie stosownych przepisów, w tym ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U poz. 101, z późniejszymi zmianami), ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1025), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. 2011, Nr 231 poz. 1376, z późniejszymi zmianami) i są zależne od konkretnych okoliczności, w tym od wartości przedmiotu sporu. 5.9 W Rzeczypospolitej Polskiej centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym we właściwych przepisach wykonują również: samorząd terytorialny, organizacje konsumenckie, a także inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów. 4

5 5.10 Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce jest oddziałem Ikano Bank GmbH z siedzibą w Wiesbaden w mczech, spółki wpisanej do Rejestru Handlowego pod numerem HRB 10069, nad którym nadzór sprawuje Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nr licencji bankowej , do którego Klient może wnieść skargę na działanie Banku, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa Oświadczenia woli składane w związku z Umową, w tym mające na celu zmianę jej postanowień, mogą być składane w postaci elektronicznej, w szczególności na podstawie artykułu 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1376, z późniejszymi zmianami). Danymi identyfikującymi Klienta dla potrzeb składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej będzie hasło udostępnione Klientowi przez Bank w trybie określonym w "Zasadach bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej". Klient zobowiązany jest do ochrony hasła z zachowaniem należytej staranności oraz do nieudostępniania hasła osobom trzecim Klient może w każdym czasie skontaktować się z Bankiem za pośrednictwem Zespołu Obsługi Klienta Banku. Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów do Zespołu Obsługi Klienta Banku są wskazane w Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego Bank niniejszym informuje Klienta, że: (a) będzie przetwarzał jego dane osobowe, a także informacje stanowiące tajemnicę bankową w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz, że Bank udostępni te dane dla powyższych celów podmiotom współpracującym z Bankiem, w tym podmiotowi wskazanemu w Umowie, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży towarów/usług, a także do GlobalConnect A/S, Herstedvang 4, DK-2620 Albertslund, Dania i GlobalConnect A/S Hørskætten 3, DK-2630 Taastrup, Dania oraz podmiotom z Grupy Ikano - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U poz. 1182). (b) będzie przetwarzał dane osobowe Klienta dla celów marketingowych, (c) podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, (d) Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity: Dz. U r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.), (e) na podstawie art. 105 ust.4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A, Biuro Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Postępu 17A ("BIK") przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych, (f) Bank może przekazać informacje dotyczące Klienta objęte tajemnicą bankową do Systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowego Rejestru przy Związku Banków Polskich w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, który może gromadzić, przetwarzać i udostępniać przekazane przez Bank informacje przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia zobowiązania oraz do biur informacji gospodarczej, a także podmiotom, którym Bank zleca egzekucję swoich wierzytelności, (g) zgodnie z art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), BIK może przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym Klienta po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy, bez zgody Klienta, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, w sytuacji, gdy Klient nie wykona zobowiązania lub będzie w zwłoce powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania Klienta przez Bank o zamiarze przetwarzania dotyczących jego informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jego zgody. 6. OŚWIADCZENIA KLIENTA: Oświadczam, że: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, moje stałe miejsce zamieszkania, tj. miejsce gdzie przebywam z zamiarem stałego pobytu, znajduje się na terenie Polski, przedstawione przeze mnie informacje, w tym informacje dotyczące moich danych osobowych oraz źródeł i wysokości dochodów i zobowiązań są prawidłowe, co poświadczam przez złożenie własnoręcznego podpisu, pod karą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), otrzymałem/am formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z podaną nazwą i adresem Banku, otrzymałem/am i zapoznałem/am się z treścią TOiP, która stanowi integralną część Umowy i przyjmuję jej postanowienia jako wiążące, potwierdzam odbiór Przedmiotu Kredytowania, przewłaszczam na Bank towary na zakup, których Bank zobowiązał się udzielić kredytu zgodnie z punktem 2.2 Umowy, oraz zobowiązuję się wykonać wszystkie zobowiązania zawarte w Umowie w tym zakresie, przed zawarciem Umowy otrzymałem od Banku Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego i zapoznałem się z jego treścią a Bank udzielił mi wyjaśnień dotyczących informacji przekazanych mi przed zawarciem Umowy oraz postanowień zawartych w Umowie oraz uzyskałem odpowiedź na wszystkie moje pytania z tym związane, zostałem poinformowany/a o możliwym otwarciu w Polsce oddziału Ikano Bank AB i możliwości przeniesienia wynikających z Umowy praw i obowiązków Banku na ten oddział, w wyniku czego przejmie on odpowiedzialność za przetwarzanie moich danych osobowych w tych samych celach i w tym samym zakresie co Bank. Wyrażam zgodę na przeniesienie całości praw i obowiązków Banku wynikających z Umowy na polski oddział Ikano Bank AB. Wyrażam zgodę na: (a) przesyłanie przez Bank wszelkich informacji dotyczących zawarcia i wykonania Umowy, na wskazany przeze mnie adres owy oraz w wiadomościach SMS na wskazany przeze mnie numer telefonu; 5

6 (b) (c) (d) (e) (f) kontaktowanie się ze mną i dostarczanie mi przez IKEA lub Bank, niezależnie od obowiązywania niniejszej umowy, informacji handlowych IKEA lub Banku, w tym informacji o przyszłych ofertach i promocjach IKEA lub Banku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną lub SMS, przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank i IKEA w celach marketingowych, niezależnie od obowiązywania niniejszej umowy, na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U poz. 1182); przetwarzanie przez Bank oraz BIK dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy; udzielona przeze mnie zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez BIK, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących wszystkich moich zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, weryfikację przez Bank lub podmioty działające na podstawie umów z Bankiem na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, moich danych osobowych dostarczonych we wniosku oraz w przedłożonych dokumentach i upoważniam mojego pracodawcę/zleceniodawcę do potwierdzenia i weryfikacji tych danych (w tym również telefonicznie) w dowolnym czasie aż do wygaśnięcia zobowiązania na podstawie Umowy, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1015, z późniejszymi zmianami) upoważniam Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Niniejszym akceptuję powyższe warunki Umowy, co potwierdzam swoim własnoręcznym podpisem. Podpis stanowi wzór podpisu dla Banku. Miejsce, data Podpis Przedstawiciela Banku Podpis Klienta 6

7 Tabela Opłat i Prowizji dla Kredytu IKEA obowiązująca w Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczona odpowiedzialnością) Oddział w Polsce od dnia 9 grudnia 2014 r. Rodzaj czynności Opłata za przygotowanie i przesłanie historii rachunku kredytowego na życzenie Klienta Opłata za zmianę harmonogramu spłaty kredytu (na życzenie Klienta w przypadkach innych niż wcześniejsza spłata kredytu) Opłata za aneks do Umowy (stworzony na życzenie Klienta) Opłata 30 zł 25 zł 30 zł Opłata za wystawienie dokumentu na życzenie Klienta (tj. zaświadczenie, opinia bankowa lub inny dokument wystawiany na życzenie Klienta) 30 zł Opłata za przesłanie dokumentu (w tym opinii lub zaświadczenia) kurierem na życzenie Klienta 20 zł Opłata manipulacyjna za zwrot korespondencji (w przypadku, gdy Klient nie poinformował Banku o zmianie adresu) Opłata za upomnienie listowne - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: przygotowanie i wydruk pisma, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt wysłania listu na adres wskazany przez Klienta Opłata za upomnienie telefoniczne - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt połączenia telefonicznego Opłata za upomnienie SMS - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt SMS Opłata za upomnienie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia 25 zł 15 zł 15 zł 3,50 zł 3,50 zł Opłata za przelew bankowy 1,20 zł Opłata za przekaz pocztowy Opłata za odebranie Przewłaszczonych Towarów (w celu sprzedaży) 5 zł + 1% kwoty przekazu w wysokości rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów odebrania i transportu, do 20% wartości Przewłaszczonego Towaru Opłata administracyjna za obsługę ubezpieczenia kredytu 0,49% wartości Kwoty Kredytowanej, płatna miesięcznie

Kredyt IKEA Umowa o kredyt numer

Kredyt IKEA Umowa o kredyt numer Kredyt IKEA Umowa o kredyt numer Nr Wniosku Pracownik Sklep Data Umowy Umowa o kredyt ( Umowa ) zawarta pomiędzy Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Nr Wniosku Sklep Pracownik Data Umowy Wnioskowany limit kredytowy Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY ( Umowa ) zawarta pomiędzy Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą:

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod numerem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu>

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

od do /dzień/miesiąc/rok/

od do /dzień/miesiąc/rok/ Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo