Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]"

Transkrypt

1 Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego Ikano Bank GmbH: euro, w całości opłacony ("Bank") oraz klientem ("Klient"), którego dane podano poniżej. 1. INFORMACJE O KLIENCIE I O KREDYCIE Data zawarcia umowy: Numer wniosku: Sklep: Pracownik: INFORMACJA O KREDYCIE DANE TELEADRESOWE KLIENTA Cena towaru lub usługi Adres zameldowania Wpłata własna Klienta Ulica/numer Całkowita kwota kredytu Kod pocztowy Prowizja za udzielenie kredytu Miejscowość Kwota Kredytowana (Całkowita kwota kredytu + Prowizja za Kraj udzielenie kredytu) Rodzaj zamieszkania Liczba rat Zameldowanie od Rata kredytu bez ubezpieczenia Telefon stacjonarny Rata kredytu z ubezpieczeniem Telefon komórkowy Miesięczny koszt ubezpieczenia Całkowita kwota do zapłaty Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym Adres korespondencyjny Ulica/numer Stopa oprocentowania kredytu Kod pocztowy Rzecz. roczna stopa oproc. Kredytu Miejscowość Koszty zabezpieczeń i pozostałe koszty: Kraj DANE KLIENTA INFORMACJA O DOCHODACH I ZOBOWIĄZANIACH KLIENTA Nazwisko Rodzaj zatrudnienia Imię Sektor Drugie imię Zawód PESEL Rodzaj umowy Data urodzenia Zatrudnienie od Kraj urodzenia Zatrudnienie do Dokument tożsamości Nazwa firmy seria i nr Ulica/numer Organ wydający dokument Kod pocztowy Obywatelstwo Miejscowość Drugie obywatelstwo Kraj Mieszka w Polsce od Telefon do pracodawcy Nazwisko panieńskie matki REGON lub NIP Stan cywilny Średni mies. dochód netto Ilość dzieci w gospodarstwie domowym Łączna mies. kwota rat Wykształcenie Zobowiązania sądowe Czynsz i opłaty Pozostałe mies. koszty utrzymania Stan zadłużenia z tytułu kredytów Łączny przyznany limit kredytowy 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Czas obowiązywania Umowy Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania ("Data Umowy") z tym, że wejdzie ona w życie w Dniu Wejścia w Życie Umowy, o którym mowa w punkcie 2.3, a zakończy się w dniu, w którym mija miesięcy od terminu płatności pierwszej Raty, o której mowa w pkt Rodzaj kredytu Bank zobowiązuje się udzielić Klientowi kredytu ratalnego: w wysokości całkowitej kwoty kredytu ("CKK") określonej w punkcie 1 Umowy na zakup towarów lub usług ("Przedmiot Kredytowania") w IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach pod adresem: Pl. Szwedzki 3, Raszyn ("IKEA") wyszczególnionych w Zestawieniu Przedmiotów Kredytowania, które zostało załączone do Umowy i stanowi jej integralną część, oraz na sfinansowanie prowizji za udzielenie kredytu określonej w punkcie 1 Umowy ("Prowizja"). CKK oraz Prowizja za udzielenie kredytu są dalej łącznie określane, jako "Kwota Kredytowana". 2.3 Termin i sposób wypłaty kredytu Kredyt zostanie wypłacony Klientowi poprzez przelew CKK (tj. Kwoty Kredytowanej po odliczeniu Prowizji za udzielenie kredytu) na rachunek IKEA. Bank wypłaci CKK bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od Daty Umowy. Bank zawiadomi Klienta o dacie, w której CKK została wypłacona. Dzień wypłacenia CKK stanowi dzień wejścia w życie Umowy ("Dzień Wejścia w Życie Umowy"). 1

2 2.4 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez Klienta, które zostały wskazane w punkcie 1, zostały obliczone przy założeniu, że CKK została wypłacona jednorazowo i w całości, kredyt został udzielony na okres miesięcy oraz będzie spłacany w równych miesięcznych ratach począwszy od terminu płatności pierwszej raty, stopa oprocentowania kredytu oraz opłaty i prowizje pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy, Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a strony Umowy wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach określonych w Umowie. 3. ZASADY I TERMINY SPŁATY KREDYTU 3.1 Raty Z zastrzeżeniem punktu 3.1.2, Klient zobowiązuje się spłacać Kwotę Kredytowaną wraz z odsetkami w ratach miesięcznych ("Raty"), których liczba i wysokość zostały wskazane w punkcie później niż w terminie 7 dni przed datą płatności ostatniej Raty ("Rata Wyrównująca"), Bank poinformuje Klienta o wysokości Raty Wyrównującej obliczonej z uwzględnieniem kwot i terminów spłat dokonywanych przez Klienta w ciągu całego okresu trwania Umowy oraz zmian stopy oprocentowania kredytu zgodnie z punktem Klient zobowiązuje się spłacać Raty oraz wszelkie inne koszty związane lub wynikające z niniejszej Umowy na rachunek nr lub na inny rachunek wskazany przez Bank ("Rachunek"). 3.2 Termin spłaty Raty powinny być zapłacone do 5-tego dnia każdego miesiąca, z tym, że data spłaty pierwszej Raty będzie przypadać 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 25 dni od Daty Umowy. Bank zawiadomi Klienta o dacie spłaty pierwszej Raty korzystając z jednego z kanałów komunikacji określonych w punkcie 5.3 Umowy Rata jest uważana za spłaconą w dniu wpływu środków na Rachunek. Jeżeli data spłaty przypada na dzień wolny od pracy, Klient zobowiązany jest do dokonania spłaty nie później niż w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień Wszelkie wpłaty dokonane przez Klienta zostaną zaliczone na poczet spłaty kwoty zobowiązań Klienta wobec Banku z tytułu Umowy w następującej kolejności: (a) o ile Klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową - składki ubezpieczeniowe; (b) odsetki; (c) kapitał; (d) opłaty i inne prowizje Przez cały czas obowiązywania Umowy, Klient ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnie harmonogramu spłaty kredytu za pomocą jednego z kanałów komunikacji określonych w punkcie Sposób postępowania w przypadku nadpłaty Z zastrzeżeniem punktów 3.3.2, i 3.3.4, w przypadku, gdy w wyniku całkowitego rozliczenia kredytu powstanie nadpłata, Bank w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia zwróci Klientowi kwotę nadpłaty, przy czym Klient w okresie obowiązywania Umowy może podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana nadpłata w razie jej wystąpienia, pomniejszona o rzeczywisty koszt przelewu bankowego, ustalony zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji ("TOiP") Z zastrzeżeniem punktów i 3.3.4, w przypadku, gdy w momencie wystąpienia nadpłaty Bank nie będzie miał informacji, na jaki rachunek przelać kwotę nadpłaty, kwota ta zostanie wysłana przekazem pocztowym na ostatni podany przez Klienta adres korespondencyjny, w wysokości pomniejszonej o rzeczywisty koszt przekazu pocztowego, ustalony zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Z zastrzeżeniem punktu 3.3.4, w przypadku, gdy opłata za przelew bankowy lub koszt nadania przekazu pocztowego ("Koszt Zwrotu"), w wysokości ustalonej w Tabeli Opłat i Prowizji, przekroczy kwotę nadpłaty, Bank odstąpi od zwrotu tej nadpłaty. Jednakże na życzenie Klienta wyrażone w dowolnej formie, Bank zwróci nadpłatę określoną w zdaniu poprzedzającym Klientowi, obciążając go jednocześnie Kosztem Zwrotu Jeżeli nadpłata nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę takiej nadpłaty na swój koszt. 4. KOSZTY KREDYTU I JEGO ZMIANY 4.1 Oprocentowanie kredytu Z zastrzeżeniem punktu 4.1.2, stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i na dzień zawarcia umowy wynosi % w skali roku, a oprocentowanie jest naliczane od Kwoty Kredytowanej Jeśli stopa oprocentowania kredytu wynosi 0%, jest ona stopą stałą Z zastrzeżeniem punktu 4.1.2, stopa oprocentowania kredytu zmieni się w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M dla depozytów na rynku międzybankowym ("Stopa Referencyjna"), o co najmniej 0,25 punktu procentowego. Do wyliczenia zmienionego oprocentowania kredytu przyjmowana jest wysokość stawki WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym nastąpiła zmiana ("Dzień Aktualizacji"), a zmieniona stopa obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Aktualizacja Stopy Referencyjnej i wysokości oprocentowania kredytu następuje w okresach miesięcznych. Aktualna wysokość stawki WIBOR 3M podawana jest do wiadomości w komunikacie Banku, dostępnym na stronie internetowej Banku: Odniesieniem do zmiany wysokości oprocentowania kredytu jest wysokość Stopy Referencyjnej w Dniu Aktualizacji w miesiącu poprzedzającym odpowiednio: miesiąc, w którym nastąpił Dzień Wejścia w Życie Umowy lub miesiąc, w którym dokonano ostatniej zmiany oprocentowania kredytu ("Początkowa Stopa Referencyjna") Wysokość oprocentowania kredytu zmieni się wprost proporcjonalnie w stosunku do różnicy pomiędzy wysokością Stopy Referencyjnej w Dniu Aktualizacji i Początkowej Stopy Referencyjnej, co wyraża się wzorem: nowa stopa oprocentowania = (początkowa stopa oprocentowania + ( Stopa Referencyjna w Dniu Aktualizacji - Początkowa Stopa Referencyjna)), gdzie początkowa stopa oprocentowania, to wysokość oprocentowania kredytu z dnia Daty Umowy lub z dnia ostatniej zmiany stopy oprocentowania kredytu, o ile taka nastąpiła Oprocentowanie kredytu nie może być wyższe od stopy odsetek maksymalnych (tj. czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego w Dacie Umowy wynoszącej %). Jeżeli w wyniku zmian stopy lombardowej oprocentowanie kredytu przekroczy stopę odsetek maksymalnych, zostanie ono obniżone do wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli następnie stopa odsetek maksymalnych wzrośnie, oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone, ale nie więcej niż do wysokości oprocentowania wynikającego ze stosowania postanowień dotyczących zmiany oprocentowania w Umowie (tzn. oprocentowanie kredytu w takiej sytuacji jest równe niższej z następujących wartości: stopie oprocentowania określonej zgodnie z punktami Umowy lub aktualnie obowiązującej stopie odsetek maksymalnych). 2

3 4.1.7 Stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego może ulec zmianie niezależnie od Banku i ma zastosowanie od dnia wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej określającej nową stopę odsetek opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego. 4.2 Koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Bank pobiera Prowizję za udzielenie kredytu w wysokości określonej w punkcie 1. Prowizja za udzielenie kredytu nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Klient dokona przedterminowej spłaty kredytu. Jednakże Bank zwróci Prowizję za udzielenie kredytu w przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy zgodnie z punktem Klient może także zostać obciążony innymi opłatami i prowizjami wskazanymi w TOiP, która obowiązuje w Banku w Dacie Umowy. TOiP stanowi załącznik do Umowy i tym samym stanowi jej integralną część. Opłaty i prowizje określone w TOiP będą naliczane, o ile wystąpią zdarzenia, za które są lub mogą być naliczane Zmiana wysokości opłat i prowizji, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową, jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost lub spadek cen towarów i usług mierzony jest przez Bank rocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, Customer Price Index - potocznie inflacja) publikowanym przez GUS ("Wskaźnik"). Zmiana Wskaźnika o nie mniej niż 10 punktów może prowadzić do aktualizacji Tabeli Opłat i Prowizji, przy czym w przypadku spadku Wskaźnika Bank zawsze dokona obniżenia wysokości opłat i prowizji. Każda zmiana będzie proporcjonalna do wzrostu lub spadku Wskaźnika w okresie od dnia poprzedniej zmiany Tabeli Opłat i Prowizji przez Bank spowodowanej wzrostem lub spadkiem Wskaźnika do dnia dokonania zmiany. Zmiana będzie dokonywana nie częściej, niż raz na rok, ze skutkiem na pierwszy dzień drugiego, kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po publikacji Wskaźnika, z którą związana jest zmiana. Proporcjonalność jest rozumiana w sposób następujący: zmiana Wskaźnika o 10 punktów może prowadzić do zmiany kwot zawartych w TOiP o 10%. 4.3 Informowanie o zmianie stopy oprocentowania, wysokości opłat lub prowizji O każdej zmianie wysokości stopy oprocentowania dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.1 Bank poinformuje Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany stopy oprocentowania, za pomocą jednego z kanałów informacyjnych określonych w punkcie 5.3 Umowy. W przypadku zmiany stopy oprocentowania, Raty będą płatne w dotychczasowej wysokości, z zastrzeżeniem Raty Wyrównującej, o której mowa w pkt O zmianie wysokości opłat lub prowizji zgodnie z punktem 4.2.3, Bank zawiadomi Klienta za pomocą jednego z kanałów informacyjnych określonych w punkcie 5.3 Umowy, co najmniej na 2 miesiące przed wejściem w życie zmienionej wysokości opłat lub prowizji Jeżeli Klient nie akceptuje zmienionej wysokości opłat lub prowizji ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z tego tytułu kierując wypowiedzenie do Banku w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie W takim przypadku za okres do rozwiązania Umowy będzie obowiązywała dotychczasowa wysokość opłat lub prowizji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu Bankowi zobowiązań wynikających z Umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy W przypadku nieskorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w punkcie zmiana wysokości opłat lub prowizji jest wiążąca dla Klienta i dla Banku od dnia wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie zależnie od postanowień punktu Bank ma prawo obniżyć opłaty lub prowizje, o których mowa w Umowie, poniżej poziomu określonego w momencie zawarcia Umowy. Obniżenie opłat lub prowizji może mieć charakter tymczasowy lub stały. W przypadku obniżenia przez Bank wysokości opłat lub prowizji, Bank przekaże Klientowi informację o rodzaju opłat lub prowizji, których wysokość ma zostać obniżona, w dacie, w której nastąpi ich obniżenie oraz okresie czasu, na jaki wysokość opłat lub prowizji została obniżona. 4.4 Skutki braku płatności i opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu dokonanie przez Klienta płatności w terminach wskazanych w Umowie może skutkować obciążeniem Klienta następującymi opłatami za czynności windykacyjne w wysokości określonej w TOiP: (a) opłata za upomnienie listowne (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (b) opłata za upomnienie telefoniczne (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (c) opłata za upomnienie SMS (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu); (d) opłata za upomnienie (nie więcej niż dwie opłaty w miesiącu). Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości lub rozwiązania Umowy. Bank dokona danej czynności i naliczy opłatę za nią nie częściej niż raz na 3 dni, jednak w przypadku upomnienia listownego następna czynność może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia naliczenia opłaty za takie upomnienie. W przypadku braku spłaty należności wynikających z Umowy, w pierwszej kolejności, Bank wyśle upomnienie listowne, jednak nie wcześniej niż po 3 dniach licząc od daty wymagalności tej Raty dokonanie przez Klienta płatności w terminach wskazanych w Umowie może także skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Bank, w wyniku czego zobowiązania Klienta wynikające z Umowy staną się należne i wymagalne z dniem upływu okresu wypowiedzenia. 4.5 Zabezpieczenie spłaty kredytu Tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Klient przewłaszcza ("Przewłaszczenie") na rzecz Banku towary, na zakup których Bank zobowiązał się udzielić kredytu zgodnie z punktem 2.2 Umowy ("Przewłaszczone Towary") bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Przewłaszczenie będzie skuteczne z Dniem Wejścia w Życie Umowy zgodnie z punktem 2.3 Umowy Przewłaszczenie jest dokonywane pod warunkiem rozwiązującym, co oznacza, że po zaspokojeniu w całości wierzytelności Banku z tytułu Umowy tytuł własności Przewłaszczonych Towarów przejdzie na Klienta. Na żądanie Klienta, Bank potwierdzi w formie pisemnego oświadczenia, że warunek ten się ziścił Klient zatrzyma Przewłaszczone Towary w swoim posiadaniu do chwili otrzymania od Banku pisemnego lub telefonicznego wezwania do dostarczenia Przewłaszczonych Towarów do Banku pod wskazany adres z powodu rozwiązania Umowy lub braku spłaty kredytu w terminie, w którym stał się on należny i wymagalny Jeżeli Klient nie dostarczy Przewłaszczonych Towarów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania zgodnie z punktem Umowy, wówczas Bank odbierze Przewłaszczone Towary od Klienta, za co obciąży Klienta opłatą w wysokości zależnej od rzeczywistych kosztów ich odebrania i transportu określoną w TOiP. 3

4 4.5.5 Klient jest zobowiązany do poinformowania każdej osoby, która podejmie lub zamierza podjąć jakiekolwiek działania w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do Przewłaszczonych Towarów, że prawo własności Przewłaszczonych Towarów zostało przeniesione na Bank. Klient jest zobowiązany zawiadomić Bank niezwłocznie po powzięciu wiadomości, że dana osoba podjęła lub planuje podjąć jakiekolwiek działania w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do Przewłaszczonych Towarów lub że zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne ich dotyczące. 4.6 Odstąpienie od Umowy Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od Daty Umowy. Wzór odstąpienia od Umowy został Klientowi przekazany przy zawarciu Umowy. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem złoży telefonicznie, wyśle listownie lub pocztą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wskutek odstąpienia Klient nie ponosi z tytułu Umowy żadnych kosztów na rzecz Banku. 4.7 Spłata kredytu przed terminem Klient ma prawo do spłaty kredytu w całości lub części przed terminem określonym w Umowie. Klient nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od spłaconego kredytu za okres po jego spłacie przed terminem określonym w Umowie W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, Raty płatne są w dotychczasowej wysokości, jednakże wysokość ostatniej Raty ulegnie zmniejszeniu lub zmniejszona zostanie ilość Rat pozostałych do spłaty. Częściowa spłata kredytu przed terminem jest zaliczana na poczet spłaty kwoty zobowiązań z kolejnością określoną w punkcie W przypadku spłaty kredytu przed terminem w całości, Bank rozliczy z Klientem kredyt w terminie 14 dni od dnia dokonania takiej wcześniejszej spłaty, z zastrzeżeniem punku 3.3. W przypadku planowanej wcześniejszej spłaty kredytu, Klient może skontaktować się z Bankiem w celu uzyskania informacji o całkowitej kwocie należności wobec Banku, jaka pozostała do spłaty. 4.8 Wypowiedzenie Umowy Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę, jeżeli: (a) (b) (c) Klient naruszył punkt Umowy; lub Klient utracił zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań pieniężnych. Ocena zdolności kredytowej Klienta powinna zostać dokonana w oparciu o informacje uzyskane z Biura Informacji Kredytowej oraz innych instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa Bankowego, przy czym minimalnym kryterium wskazującym na utratę zdolności kredytowej jest zaległość ze spłatą zobowiązań więcej niż 60 dni od dnia ich wymagalności w łącznej kwocie przekraczającej 500 zł; lub dokumenty lub oświadczenia potwierdzające uzyskiwanie określonych dochodów lub posiadanie majątku przedstawione przez Klienta i w oparciu, o które Bank dokonał oceny zdolności kredytowej Klienta (w tym wskazane w informacji o dochodach) zostały sfałszowane lub nie były zgodne z prawdą Kredyt oraz wszelkie inne zobowiązania Klienta wynikające z Umowy staną się należne i wymagalne z upływem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty doręczenia Klientowi zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy. Po upływie okresu wypowiedzenia Bank pobiera odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych tj. w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, która w Dacie Umowy wynosi %. Stopa tych odsetek może ulec zmianie, niezależnie od Banku, w zależności od zmian stopy lombardowej przez Radę Polityki Pieniężnej i ma zastosowanie od dnia wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej określającej nową stopę kredytu lombardowego. O zmianie wysokości stopy odsetek maksymalnych Bank poinformuje Klienta. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez IKEA zobowiązania wobec Klienta, jeśli żądanie Klienta wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Banku. Odpowiedzialność Banku jest ograniczona do wysokości Kwoty Kredytowanej. 5.2 Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Klienta do Zespołu Obsługi Klienta Banku. Bank będzie rozpatrywał reklamacje niezwłocznie i najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank poinformuje Klienta o przebiegu lub o wyniku postępowania reklamacyjnego. 5.3 Jeżeli nie postanowiono inaczej, wszelkie informacje/zawiadomienia, o których mowa w Umowie, będą doręczane Klientowi: (a) listownie; albo (b) poprzez wysłanie wiadomości SMS; albo (c) poprzez wysłanie wiadomości Klient zobowiązany jest poinformować Bank o każdej zmianie danych teleadresowych Klienta wskazanych w punkcie Bank może utrwalać wszelką komunikację pomiędzy Bankiem a Klientem za pomocą dowolnych środków technicznych oraz przechowywać takie zapisy w archiwum. 5.6 Bank i Klient będą polubownie rozstrzygać wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy. 5.7 Klient jest upoważniony do przekazania sporu do rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza złotych. 5.8 Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób określony w punktach 5.6 i 5.7 będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego wyliczane są na podstawie stosownych przepisów, w tym ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U poz. 101, z późniejszymi zmianami), ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1025), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. 2011, Nr 231 poz. 1376, z późniejszymi zmianami) i są zależne od konkretnych okoliczności, w tym od wartości przedmiotu sporu. 5.9 W Rzeczypospolitej Polskiej centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym we właściwych przepisach wykonują również: samorząd terytorialny, organizacje konsumenckie, a także inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów. 4

5 5.10 Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce jest oddziałem Ikano Bank GmbH z siedzibą w Wiesbaden w mczech, spółki wpisanej do Rejestru Handlowego pod numerem HRB 10069, nad którym nadzór sprawuje Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nr licencji bankowej , do którego Klient może wnieść skargę na działanie Banku, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa Oświadczenia woli składane w związku z Umową, w tym mające na celu zmianę jej postanowień, mogą być składane w postaci elektronicznej, w szczególności na podstawie artykułu 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1376, z późniejszymi zmianami). Danymi identyfikującymi Klienta dla potrzeb składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej będzie hasło udostępnione Klientowi przez Bank w trybie określonym w "Zasadach bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej". Klient zobowiązany jest do ochrony hasła z zachowaniem należytej staranności oraz do nieudostępniania hasła osobom trzecim Klient może w każdym czasie skontaktować się z Bankiem za pośrednictwem Zespołu Obsługi Klienta Banku. Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów do Zespołu Obsługi Klienta Banku są wskazane w Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego Bank niniejszym informuje Klienta, że: (a) będzie przetwarzał jego dane osobowe, a także informacje stanowiące tajemnicę bankową w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz, że Bank udostępni te dane dla powyższych celów podmiotom współpracującym z Bankiem, w tym podmiotowi wskazanemu w Umowie, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży towarów/usług, a także do GlobalConnect A/S, Herstedvang 4, DK-2620 Albertslund, Dania i GlobalConnect A/S Hørskætten 3, DK-2630 Taastrup, Dania oraz podmiotom z Grupy Ikano - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U poz. 1182). (b) będzie przetwarzał dane osobowe Klienta dla celów marketingowych, (c) podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, (d) Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity: Dz. U r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.), (e) na podstawie art. 105 ust.4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A, Biuro Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Postępu 17A ("BIK") przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych, (f) Bank może przekazać informacje dotyczące Klienta objęte tajemnicą bankową do Systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowego Rejestru przy Związku Banków Polskich w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, który może gromadzić, przetwarzać i udostępniać przekazane przez Bank informacje przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia zobowiązania oraz do biur informacji gospodarczej, a także podmiotom, którym Bank zleca egzekucję swoich wierzytelności, (g) zgodnie z art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), BIK może przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym Klienta po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy, bez zgody Klienta, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, w sytuacji, gdy Klient nie wykona zobowiązania lub będzie w zwłoce powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania Klienta przez Bank o zamiarze przetwarzania dotyczących jego informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jego zgody. 6. OŚWIADCZENIA KLIENTA: Oświadczam, że: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, moje stałe miejsce zamieszkania, tj. miejsce gdzie przebywam z zamiarem stałego pobytu, znajduje się na terenie Polski, przedstawione przeze mnie informacje, w tym informacje dotyczące moich danych osobowych oraz źródeł i wysokości dochodów i zobowiązań są prawidłowe, co poświadczam przez złożenie własnoręcznego podpisu, pod karą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), otrzymałem/am formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z podaną nazwą i adresem Banku, otrzymałem/am i zapoznałem/am się z treścią TOiP, która stanowi integralną część Umowy i przyjmuję jej postanowienia jako wiążące, potwierdzam odbiór Przedmiotu Kredytowania, przewłaszczam na Bank towary na zakup, których Bank zobowiązał się udzielić kredytu zgodnie z punktem 2.2 Umowy, oraz zobowiązuję się wykonać wszystkie zobowiązania zawarte w Umowie w tym zakresie, przed zawarciem Umowy otrzymałem od Banku Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego i zapoznałem się z jego treścią a Bank udzielił mi wyjaśnień dotyczących informacji przekazanych mi przed zawarciem Umowy oraz postanowień zawartych w Umowie oraz uzyskałem odpowiedź na wszystkie moje pytania z tym związane, zostałem poinformowany/a o możliwym otwarciu w Polsce oddziału Ikano Bank AB i możliwości przeniesienia wynikających z Umowy praw i obowiązków Banku na ten oddział, w wyniku czego przejmie on odpowiedzialność za przetwarzanie moich danych osobowych w tych samych celach i w tym samym zakresie co Bank. Wyrażam zgodę na przeniesienie całości praw i obowiązków Banku wynikających z Umowy na polski oddział Ikano Bank AB. Wyrażam zgodę na: (a) przesyłanie przez Bank wszelkich informacji dotyczących zawarcia i wykonania Umowy, na wskazany przeze mnie adres owy oraz w wiadomościach SMS na wskazany przeze mnie numer telefonu; 5

6 (b) (c) (d) (e) (f) kontaktowanie się ze mną i dostarczanie mi przez IKEA lub Bank, niezależnie od obowiązywania niniejszej umowy, informacji handlowych IKEA lub Banku, w tym informacji o przyszłych ofertach i promocjach IKEA lub Banku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną lub SMS, przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank i IKEA w celach marketingowych, niezależnie od obowiązywania niniejszej umowy, na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U poz. 1182); przetwarzanie przez Bank oraz BIK dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy; udzielona przeze mnie zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez BIK, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących wszystkich moich zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, weryfikację przez Bank lub podmioty działające na podstawie umów z Bankiem na podstawie odpowiednich pełnomocnictw, moich danych osobowych dostarczonych we wniosku oraz w przedłożonych dokumentach i upoważniam mojego pracodawcę/zleceniodawcę do potwierdzenia i weryfikacji tych danych (w tym również telefonicznie) w dowolnym czasie aż do wygaśnięcia zobowiązania na podstawie Umowy, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1015, z późniejszymi zmianami) upoważniam Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Niniejszym akceptuję powyższe warunki Umowy, co potwierdzam swoim własnoręcznym podpisem. Podpis stanowi wzór podpisu dla Banku. Miejsce, data Podpis Przedstawiciela Banku Podpis Klienta 6

7 Tabela Opłat i Prowizji dla Kredytu IKEA obowiązująca w Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczona odpowiedzialnością) Oddział w Polsce od dnia 9 grudnia 2014 r. Rodzaj czynności Opłata za przygotowanie i przesłanie historii rachunku kredytowego na życzenie Klienta Opłata za zmianę harmonogramu spłaty kredytu (na życzenie Klienta w przypadkach innych niż wcześniejsza spłata kredytu) Opłata za aneks do Umowy (stworzony na życzenie Klienta) Opłata 30 zł 25 zł 30 zł Opłata za wystawienie dokumentu na życzenie Klienta (tj. zaświadczenie, opinia bankowa lub inny dokument wystawiany na życzenie Klienta) 30 zł Opłata za przesłanie dokumentu (w tym opinii lub zaświadczenia) kurierem na życzenie Klienta 20 zł Opłata manipulacyjna za zwrot korespondencji (w przypadku, gdy Klient nie poinformował Banku o zmianie adresu) Opłata za upomnienie listowne - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: przygotowanie i wydruk pisma, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt wysłania listu na adres wskazany przez Klienta Opłata za upomnienie telefoniczne - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt połączenia telefonicznego Opłata za upomnienie SMS - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt SMS Opłata za upomnienie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów; obejmująca: koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia 25 zł 15 zł 15 zł 3,50 zł 3,50 zł Opłata za przelew bankowy 1,20 zł Opłata za przekaz pocztowy Opłata za odebranie Przewłaszczonych Towarów (w celu sprzedaży) 5 zł + 1% kwoty przekazu w wysokości rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów odebrania i transportu, do 20% wartości Przewłaszczonego Towaru Opłata administracyjna za obsługę ubezpieczenia kredytu 0,49% wartości Kwoty Kredytowanej, płatna miesięcznie

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo