System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne"

Transkrypt

1 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe Bank centralny jest to bank, który równocześnie pełni funkcje: 1) Banku emisyjnego oznacza to, że jest zawsze wypłacalny 2) Banku banków jest bankiem rezerwowym dla banków operacyjnych (komercyjnych). Tworzy on dwa rodzaje pieniądza: banknot jako centralny pieniądz gotówkowy pieniądz żyrowy centralny pieniądz rezerwowy Bank banków pełni następujące funkcje: reguluje cyrkulację emitowanego pieniądza (gotówkowego i żyrowego) reguluje wielkość pieniądza bankowego tworzonego przez banki operacyjne reguluje płynność całego systemu bankowego kształtuje potencjał kredytowy banków operacyjnych poprzez odpowiednie instrumenty pieniężne 3) Banku gospodarki narodowej jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wewnątrz kraju oraz równowagi bilansu płatniczego. Ponadto pełni funkcję bankiera państwa w zakresie udzielania kredytów dla rządu, obsługi długu publicznego oraz waluty narodowej, a także tak oddziałuje na gospodarkę narodową, aby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu narodowego oraz spadek bezrobocia. 4) Banku państwa zajmuje się obsługą i organizacją płatności zagranicznych, realizacją polityki państwa w odniesieniu do kursu walut, pośredniczeniem w kupnie złota i dewiz, utrzymywaniem rezerw międzynarodowych środków pieniężnych. Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Celem ich działalności jest dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do osiągnięcia zysków. Realizacja tego celu napotyka na ograniczenia wynikające z konieczności: zachowania płynności, tj. zdolności do nieograniczonej wypłacalności w każdym przypadku, kiedy klienci banku wyrażają życzenie wycofania swoich wkładów przestrzeganie przepisów finansowych i rozliczeniowych ustalonych przez kompetentną władzę takiego działania, które zapewniałoby zaufanie do banku i przeciwdziałało np. możliwości nagłego wycofania wkładów oszczędnościowych Banki specjalne są to przede wszystkim banki, które zajmują się koncentracją środków dla finansowania inwestycji. Kapitały te są mobilizowane nie tylko poprzez wkłady od klientów, ale także dzięki emisji i sprzedaży własnych obligacji lub przyjmowaniu lokat innych banków czy budżetu. Specjalizacja banków może być: 1. Operacyjna, np. banki kredytu krótko- i długotrminowego 2. Funkcjonalna, np. banki finansujące eksploatację i inwestycje 3. Terytorialna, np. banki ogólnokrajowe i regionalne 4. Branżowa, np. banki przemysłowe, rolne, handlu zagranicznego, budowlane

2 2 Bankami wyspecjalizowanymi są banki hipoteczne. Zajmują się one udzielaniem pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości. Środki na udzielanie kredytów pod zastaw ziemi i nieruchomości banki te mobilizują w drodze sprzedaży listów zastawnych, których zabezpieczeniem jest zastawiona w bankach ziemia lub nieruchomości. Bankami wyspecjalizowanymi są też banki inwestycyjne. Zajmują się one bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy. Oznacza to, że inwestorzy - zamiast lokować środki w bankach komercyjnych lokują je bezpośrednio na rynku papierów wartościowych. Banki te zajmują się gwarancją emisji, organizowaniem emisji papierów wartościowych na rynku pierwotnym, działalnością brokerską i dealerską na rynku wtórnym papierów wartościowych. Do banków inwestycyjnych zalicza się także instytucje zarządzające funduszami inwestycyjnymi, towarzystwa podwyższonego ryzyka inwestycyjnego (venture capital), instytucje obrotu papierami wartościowymi na rynku wtórnym, instytucje obrotu produktami ubezpieczeniowymi. W Polsce nie ma polskich banków, które zajmowałyby się wyłącznie operacjami na rynku kapitałowym. Do najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie należą: Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Handlowy, BRE. Działania typowe dla banków komercyjnych prowadzone są tu zazwyczaj w wyodrębnionych departamentach (np. departament kapitałowy, departament trudnych długów). Domy maklerskie prowadzone przez banki muszą być wyodrębnione instytucjonalnie i prawnie. W Polsce działają filie lub przedstawicielstwa zagranicznych banków inwestycyjnych: CS First Boston sp. z o.o. był pośrednikiem w przejęciu spółki Dębica S.A. przez Goodyear, Creditanstalt Securities S.A. organizował na zlecenie publiczną ofertę akcji Polskiego Banku Rozwoju S.A., JP Morgan sp. z o.o. był doradcą dla International Paper przy prywatyzacji papierni Kwidzyń Spółdzielnie kredytowe instytucje drobnego kredytu, zorganizowane na zasadach spółdzielczych, polegających na powiązaniu kredytobiorców - członków spółdzielni (m.in. przez ich wkłady członkowskie) odpowiedzialnością materialną za działalność danej spółdzielni. Spółdzielczość kredytowa powstała w Niemczech w XIX w. Obecnie spółdzielnie kredytowe są bankami uniwersalnymi i ze względu na konkurencję rozszerzyły krąg klientów poza obręb własnych członków. W tej sytuacji zadaniem tych spółdzielni jest optymalne zaopatrywanie członków w usługi finansowe, ale równocześnie obsługa osób nie należących do spółdzielni. Kasy oszczędnościowe organem założycielskim kas są samorządy lokalne (ustalają statut kasy i wybierają jej radę). Prowadzą działalność typową dla banku uniwersalnego: gromadzą oszczędności oraz udzielają kredytu drobnym przedsiębiorcom, gospodarstwom domowym, samorządowi, a także przeznaczają częściowo zysk do kasy gminy. Nadzór nad kasami sprawuje lokalna władza wykonawcza, nadzór bankowy sprawowany jest przez bank centralny lub odpowiedni urząd państwa. Pierwsze kasy zakładano w Europie w XVI w jako banki pobożnych które miały chronić biednych przed lichwą. W 1816 r ks. Stanisław Staszic założył w Hrubieszowie Rolnicze Towarzystwo Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach, prowadzące m.in. kasę zapomogowo pożyczkową, dom chorych i przytułek dla sierot. Towarzystwo zostało zlikwidowane w 1945 r przez ówczesne władze.

3 3 Polityka pieniężna Banku Centralnego 1. Polityka refinansowania - jest określona przez funkcję Banku Centralnego, jako tzw. kredytodawcy ostatniej instancji. Bank Centralny udzielając bankom komercyjnym kredytu refinansowego zwiększa ich możliwość w sferze prowadzenia akcji kredytowej. Dlatego tez bezpośrednie kredytowanie przez Bank Centralny banków komercyjnych ma najczęściej charakter krótkoterminowy i stosowane jest po wyczerpaniu się innych możliwości pośredniego oddziaływania na wielkość akcji kredytowej. Instrumentem tej polityki jest najczęściej redyskonto weksli znajdujących się w posiadaniu banków komercyjnych (bank centralny skupuje weksle posiadane przez banki komercyjne) lub kredyt lombardowy (bank centralny udziela kredytu pod zastaw papierów wartościowych). Bank centralny może wpłynąć na akcję kredytową i ilość pieniądza w obiegu poprzez: a) stopę refinansową (cena po której bank centralny udziela kredytu bankom komercyjnym) b) stopę redyskontową (Cena po której banki komercyjne sprzedają weksle do banku centralnego. Dyskonto polega na zakupie weksli za kwotę niższą od nominalnej, przy czym różnica ta jest wyznaczona przez stopę dyskontową. (np. kwota nominalna weksla wynosi 1000, a stopa dyskontowa została ustalona przez bank na 8 % w stosunku rocznym. Weksel ten, przy założeniu, że jest płatny w ciągu 90 dni (1/4 roku) zostanie zdyskontowany za 980). Bank komercyjny chcąc zwiększyć swoją płynność może przedstawić ten weksel do redyskonta w banku centralnym. Stopa redyskonta banku centralnego jest niższa od stopy dyskontowej banków komercyjnych, gdyż bank centralny ustala ją z góry, a banki komercyjne w stosunku do tej stopy ustalają odpowiednio wyżej swoje stopy dyskontowe. Redyskonto nie jest dogodne dla banku centralnego, gdyż ustalając stopę redyskonta zobowiązuje się on jednocześnie do redyskontowania wszystkich weksli jakie mu zostaną przedstawione. Niekiedy w celu przeciwdziałania nadmiernemu wzrostowi podaży pieniądza, banki centralne ustalają dla poszczególnych banków komercyjnych limity kredytowe redyskonta weksli ponad ustaloną kwotę, przy czym albo w ogóle nie redyskontują weksli ponad ustaloną kwotę, albo przy przekroczeniu limitu stosują wyższą od podstawowej stopę redyskonta. c) stopę lombardową (Cena po której bank centralny udziela kredytu bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Kredyt lombardowy udzielany jest na bardzo krótkie, kilkudniowe terminy, zwykle do 75 % wartości papierow wartościowych.) 2. Polityka otwartego rynku polega na kupnie i sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny. Jej celem jest oddziaływanie banku centralnego na wielkość płynnych rezerw banków i tym samym na rozmiar akcji kredytowej systemu bankowego. Przedmiotem transakcji są głównie rządowe papiery wartościowe. Oferując w danym czasie atrakcyjną cenę kupna lub sprzedaży bank centralny ściąga z rynku pieniężnego (od banków) nadmiar pieniądza kreującego kredyt, bądź zwiększ jego ilość w bankach, powiększając w ten sposób ich możliwości kredytowania. 3. Polityka rezerw obowiązkowych podnosząc wielkość rezerw obowiązkowych bank centralny zmniejsza możliwości kredytowe banków komercyjnych, zaś zmniejszając je daje możliwość rozszerzenia akcji kredytowej. 4. Polityka kursowa bank centralny może wpłynąć na cenę dewiz na rynku krajowym, a więc na kurs pieniądza krajowego. Możliwości takiego oddziaływania zależą od

4 4 otwartości rynku dewizowego oraz od wielkości rezerw dewizowych banku centralnego. Wzrost zakupu dewiz przez bank centralny zwiększa podaż pieniądza krajowego, a sprzedaż dewiz zmniejsza wielkość obiegu pieniądza krajowego. System bankowy w Polsce Polski system bankowy ma charakter dwuszczeblowy. Składa się z: 1) Banku Centralnego 2) Banków komercyjnych, działających wg modelu banków uniwersalnych W 1824r, z inicjatywy Prezesa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu - księcia Druckiego Lubeckiego, powstał Bank Polski. Mógł on emitować pieniądz (bilety), które miały pełne pokrycie w kapitale zakładowym banku i wymiana biletów na monetę srebrną miała się dokonywać na każde żądanie. Bilety te nie były obowiązkowym środkiem płatniczym lecz można było nimi regulować zobowiązania na rzecz państwa (np. podatki, cła). Po upadku Powstania Listopadowego został przekształcony w rosyjski Bank Państwowy, zaś w 1885r zlikwidowano go. Ponowne reaktywowanie Banku Polskiego miało miejsce w 1926r z inicjatywy Grabskiego. W 1938r obok Banku Polskiego (uznawanego w Europie za bank wzorcowy) funkcjonowały w Polsce 3 banki państwowe (Bank Gospodarstwa Krajowego, Państwowy Bank Rolny, Pocztowa Kasa Oszczędności), 27 banków prywatnych w formie spółek akcyjnych (w tym 4 zagraniczne). Po 1944r zaostrzyła się tendencja do kontroli nad zjawiskami pieniężnymi przez NBP, będący instytucją podporządkowaną Ministrowi Finansów. Istoty tego procesu nie zmienił fakt funkcjonowania wyspecjalizowanych banków ogólnokrajowych: Banku Handlowego S.A. w Warszawie (obsługiwał handel zagraniczny) Banku Polska Kasa Opieki S.A. (zajmował się operacjami dewizowymi ludności) Banku Gospodarki Żywnościowej (obsługiwał rolnictwo) Reforma gospodarcza w 1982r stworzyła podstawy do uniezależnienia NBP od Ministra Finansów (Prezesa NBP powoływał Sejm na wniosek Premiera, Prezes NBP przestał pełnić funkcję Wiceministra Finansów), zwiększenia samodzielności Banku Centralnego w opracowaniu i realizacji założeń polityki pieniężno-kredytowej (NBP przedkładał założenia Sejmowi po rozpatrzeniu przez Radę Ministrów i to Sejm ostatecznie decydował o jej kształcie), zakładanie nowych banków w formie spółek akcyjnych, również z udziałem kapitału zagranicznego. Do 1989 r. powstały tylko 2 nowe banki (głównie w wyniku administracyjnych decyzji): Bank Rozwoju Eksportu S.A oraz Łódzki Bank Rozwoju. W 1987 r. nastąpiło wydzielenie z NBP Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy. W dalszym ciągu jednak NBP realizował politykę monobanku, a przedsiębiorstwa państwowe związane były z oddziałami Banku Centralnego. Przełom nastąpił w 1989 r. kiedy to ustawowo nadano NBP funkcje typowe dla banku centralnego. Rezultatem dążenia do stworzenia dwuszczeblowego systemu bankowego było wydzielenie z NBP 9 banków państwowych, które dysponowały swobodą w sferze decyzji dotyczących czynności bankowych i stosunków z klientami. Nastąpiło zliberalizowanie warunków powstawania nowych banków. Zgodnie z Ustawą o NBP z podstawowym celem NBP jest umacnianie polskiego pieniądza. Niezależność NBP ma wymiar: Personalny Prezesa NBP powołuje Sejm na wniosek Prezydenta na okres 6 lat. Odwołanie Prezesa NBP przed upływem kadencji może nastąpić tylko w razie zrzeczenia

5 5 się wykonywania obowiązków, utraty zdolności pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, skazania wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa, orzeczenia wyrokiem Trybunału Stanu zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk. Decyzyjne NBP podejmuje samodzielne decyzje co do realizacji uchwalonych przez Sejm założeń polityki pieniężnej. Finansowym przejawia się w uprawnieniach co do funduszów własnych: statutowego, rezerwowego, środków trwałych i funduszy specjalnych. Bank Centralny ma ustawowe ograniczenia finansowania deficytu. Systemy bankowe w wybranych krajach Brytyjski system bankowy Jest przykładem bankowości specjalistycznej. Składa się z: Banku Anglii powstał w 1694 r. jako spółka akcyjna i był pierwszym bankiem centralnym na świecie. W zamian za udzielenie rządowi pożyczki na prowadzenie wojny z Francją otrzymał prawo emitowania biletów bankowych. Nie były one rzeczywistym pieniądzem a tylko reprezentowały pieniądz kruszcowy (były zobowiązaniem banku do wydania po ich przedstawieniu złota). Został upaństwowiony w 1946 r. Utrzymuje rachunki Skarbu Państwa, przedsiębiorstw dyskontowych i banków. Administruje długiem publicznym. Jest zależny od rządu, zwłaszcza od kanclerza skarbu (w Polsce minister finansów). Jego głównym zadaniem jest gospodarowanie rezerwami monetarnymi kraju i interwencja na rynku walutowym w celu regulacji kursu funta sterlinga Banki detaliczne (banki rozliczeniowe, clearingowe). Są to banki komercyjne gromadzące wkłady na żądanie i na krótki termin od ludności i przedsiębiorstw. Prowadzą ich rachunki i dokonują na nich rozliczeń. Ich aktywa mają charakter krótkoterminowy. Banki hurtowe, które obejmują: - domy dyskontowe (specjalizują się w inwestowaniu nadwyżek banków clearingowych na rynku pieniężnym. Mają wyłączne prawo redyskontowania weksli w Banku Anglii), - banki kupieckie (są to typowe banki inwestycyjne. Zajmują się finansowaniem wielkich korporacji oraz pośrednictwem w kupnie i sprzedaży firm). Towarzystwa budowlane przyjmują wkłady oszczędnościowe, emitują akcje i udzielają długoterminowych kredytów budowlanych. Kredyty takie są głównym sposobem kupna mieszkań, a ponieważ lokaty tam są uprzywilejowane podatkowo instytucje te otrzymują depozyty o wartości wyższej niż banki clearingowe. System bankowy Stanów Zjednoczonych Skład się z: banków handlowych (komercyjnych), które dzielą się na: - ogólnokrajowe (podlegające prawu federalnemu 1/3 banków handlowych) - stanowe (podlegają prawu poszczególnych stanów) Wkłady w bankach ogólnokrajowych są obowiązkowo ubezpieczone w Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. Banki te są nadzorowane przez Rezerwę Federalną. W USA działa ok. 9 tys. banków pojedynczych, nie mających w ogóle oddziałów. Przyczyną tego jest prawo stanowe. W niektórych stanach prawo zakazuje nawet zakładania oddziałów w innych miastach stanu lub posiadanie więcej niż jednego oddziału. W odpowiedzi na te restrykcje, dla koncentracji władzy i lepszej ekspansji banki tworzą

6 6 holdingi. Typowa struktura holdingu to: bank komercyjny posiadający rządowe gwarancje dla depozytów, bank inwestycyjny, biuro maklerskie. banków wzajemnych oszczędności są własnością wkładców i w tym sensie nie należą do sektora prywatnego. Ich celem jest lokata oszczędności współzałożycieli. Nie przyjmują depozytów na żądanie a tylko lokaty terminowe. Depozyty są ubezpieczone w Rezerwie Federalnej. Ponieważ lokaty mają charakter długo- i średnioterminowy mogą być lokowane na rynku kapitałowym. Na początku celem ich działalności było upowszechnienie skłonności do oszczędzania wśród niezamożnych klas pracujących. kas oszczędnościowo pożyczkowych są powoływane w celu finansowania indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. W zamian za długookresowe oszczędzanie dawały długookresowe pożyczki, zwłaszcza tym, którzy nie mieli szansy uzyskać dużego kredytu z banku. W wyniku nasilenia się inflacji w latach 80-tych, długoterminowe pożyczki zawarte wcześniej musiały być finansowane przez depozyty o coraz droższym oprocentowaniu. Aby kasy mogły zachować rentowność rząd na początku lat 80-tych zezwolił im na obrót papierami wartościowymi co miało przynieść zyski. Tymczasem kasy te wpadły w olbrzymie długi, które w rezultacie pokryło państwo (kilkaset mld USD). wspólnoty kredytowe są spółdzielniami nie nastawionymi na zysk. Tworzyli je ludzie o wspólnych więzach społecznych. Pozwalały na tani kredyt konsumpcyjny, ale też dawały niskie oprocentowanie wkładów. Tylko członkowie wspólnoty mogą uzyskać kredyt. Jako non profit nie są opodatkowane. Ze względu na ograniczony krąg członków i bariery wejścia, oparte na zaufaniu są dosyć bezpieczne. System Rezerwy Federalnej pełni funkcję banku Centralnego USA. Na system ten składa się 12 centralnych banków stanowych, wśród których dominującą rolę odgrywa Bank Rezerwy Federalnej w Waszynktonie. Niemiecki system bankowy Naczelną władzą bankową w Niemczech jest założony w 1957 r Deutsche Bundes Bank. Działa on jako pożyczkodawca ostatniej instancji. Cechuje się wielką niezależnością i bezwzględną polityką pieniężną nastawioną na utrzymanie wartości marki. Ma ograniczone możliwości finansowania deficytu budżetowego. Bank Europejski, który ma zarządzać euro jest wzorowany na doświadczeniach Bundesbanku. Do podstawowych typów banków należą: banki handlowe (komercyjne) jest ich ok Funkcjonują w formie spółek akcyjnych. Źródłem funduszy są głównie wkłady oszczędnościowe i terminowe, w mniejszym stopniu wkłady na żądanie. Dominacja zobowiązań długoterminowych umożliwia im udzielanie kredytów na długie terminy. kasy oszczędnościowe są własnością lokalnych władz publicznych, które gwarantują ich wypłacalność. Obsługują tylko lokalną społeczność. Są bankami uniwersalnymi. banki spółdzielcze są to spółdzielnie kredytowe. Mają charakter lokalny. Nagromadzone środki są przekazywane na kredyty średnio i długoterminowe dla handlu i rolnictwa. Niemiecki system bankowy w przeciwieństwie do amerykańskiego i anglosaskiego nie jest nastawiony w dużej mierze na operacje na rynku kapitałowym. Mechanizm kreacji i czynniki kształtujące podaż pieniądza Podaż pieniądza pozostawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną (z reguły bank) zasobów pieniężnych innej jednostce gospodarującej (bankowej lub niebankowej). Źródłem podaży pieniądza jest jego kreacja przez banki komercyjne. Dochodzi do tego przede wszystkim przez operacje kredytowe.

7 7 Przykład Pierwotny wkład gotówkowy wynosi 100 mln zł. Bank utrzymuje obowiązkową rezerwę w banku centralnym w wysokości 10 % wkładów. Bilans wyjściowy Aktywa Pasywa 90 mln zł 100 mln zł (gotówka w kasie) (wkład pierwotny) 10 mln zł (rezerwy w banku centralnym) Bank rozpoczyna akcję kredytową. I operacja kredytowa Bank udziela 50 mln zł kredytu, z czego 25 mln kredytobiorca utrzymuje na rachunku tego banku zaś pozostałe 25 mln zł wykorzystuje do spłaty zobowiązań wobec wierzycieli mających rachunki w innych bankach. Załóżmy, że na rachunki analizowanego banku wpływają sumy w łącznej wysokości 25 mln zł w wyniku akcji kredytowej realizowanej przez inne banki. Aktywa Pasywa 50 mln zł 100 mln zł (należności z tytułu udzielonych kredytów) (wkład pierwotny) 85 mln zł 25 mln zł (gotówka w kasie) (wkład powstały w wyniku własnej akcji kredytowej) 15 mln zł 25 mln zł (rezerwy w banku centralnym) (wkład powstały w wyniku akcji kredytowej innych banków) II operacja kredytowa Bank udziela kredytu w wysokości 70 mln zł. Aktywa Pasywa 120 mln zł 100 mln zł (należności z tytułu udzielonych kredytów) (wkład pierwotny) 78 mln zł 25 mln zł (gotówka w kasie) (wkład powstały w wyniku I akcji kredytowej) 22 mln zł 25 mln zł (rezerwy w banku centralnym) (wkłady powstałe w wyniku akcji kredytowej innych banków) 70 mln zł (wkład powstały w wyniku II akcji kredytowej) W wyniku kolejnych operacji kredytowych następuje: 1. proces kreowania nowych kredytów, przekraczających wielkość wkładów pierwotnych, 2. wyczerpywanie się własnych rezerw gotówkowych (z 90 mln zł do 78 mln zł)

8 8 Gdyby bank komercyjny w momencie przystąpienia do kreacji swego pieniądza nie dysponował żadnymi rezerwami banku centralnego, nie mógłby podjąć tej operacji ze względu na niebezpieczeństwo braku płynności, tj. niezdolność wywiązywania się ze zobowiązań wobec klientów żądających wypłaty gotówki lub dokonanie przelewu do innego banku. Niewypłacalność jednych banków może pociągnąć za sobą nie tylko bankructwo ich klientów, ale też wypłacalność innych banków (działa efekt psychologiczny). Przeciwdziała się temu przez obowiązkowe minimalne rezerwy płynności, które banki komercyjne muszą utrzymywać w postaci depozytów na ich rachunku w banku centralnym. r - stopa obowiązkowych minimalnych rezerw płynności ustalona przez bank centralny w stosunku do wszystkich depozytów przechowywanych przez banki R rezerwy obowiązkowe D suma depozytów R = r D c zapotrzebowanie na gotówkę niebankowych jednostek gospodarujących (np. przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) w stosunku do całości zasobów pieniężnych C zapotrzebowanie na gotówkę C = c D MB zasoby banku centralnego MB = C + R = D (c + r) M - podaż pieniądza M = C + D = D (1 + c) M 1 + c m = = - mnożnik bazy monetarnej MB r + c Wskazuje jaką ilość pieniądza mogą kierować banki komercyjne przy danej wysokości wskaźnika minimalnych obowiązkowych rezerw płynności i danej wielkości współczynnika zapotrzebowania na gotówkę. Przykład: D = 100 r = 10 % R = % = ,5 m = = 2,5 0,1 + 0,5 M = MB m = 2,5 ( ) = podaż pieniądza przy r = 10%. Oznacza to, że bank centralny zwiększając podaż swojego pieniądza (np. przez emisję gotówki)na każdą jednostkę zwiększenia bazy monetarnej może oczekiwać wzrostu ogólnej podaży pieniądza w gospodarce maksymalnie o 2,5 jednostek. Nowe usługi bankowe 1. factoring metoda finansowania przedsiębiorstw polegająca na odkupywaniu przez bank za gotówkę od firm przemysłowych i handlowych sum należnych im od odbiorców w zamian za odsetki i prowizję. Odkupywane należności to najczęściej umowy dostaw, sprzedaży i umowy o usługi zawierane między kupującymi a sprzedającymi i świadczenia na rzecz sprzedających, względnie dostawców uzgodnionych usług. W rezultacie umowy factoringowej klient uzyskuje: a). zabezpieczenie finansowania także przy dużym wzroście obrotów, b). zupełną ochronę przed utratą wierzytelności,

9 9 c). zapewnienie płynności i wzrostu zysku w wyniku w wyniku przedterminowego spływu niespłaconych należności, d). Oszczędności w zakresie kosztów osobowych. Factoring może być stosowany do finansowanie importu i eksportu. 2. forfaiting umożliwia uzyskanie środków finansowych na działalność gospodarczą. Bank kupuje za gotówkę wierzytelności klienta, ale przedmiotem tej usługi są zwykle wierzytelności wekslowe wynikające z umów dostaw towarów i usług oraz wierzytelności powstałe z umów leasingu. 3. leasing forma dzierżawy dóbr i nieruchomości. Właściciel udostępnia je i pobiera za to dzierżawę, najczęściej w formie rat. Dzierżawca, po upływie określonego terminu, może dzierżawione dobra nabyć na własność. Formy leasingu: a) finansowy leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu przez cały okres jego przybliżonej używalności. Zakłada się, że w czasie trwania umowy przedmiot ulegnie całkowitej amortyzacji. Zwykle przyjmuje formę leasingu pośredniego (pomiędzy producentem i użytkownikiem występuje pośrednik, tzn. towarzystwo leasingowe lub bank), gdzie leasingodawca finansuje transakcje a leasingobiorca spłaca, wraz z odsetkami kapitał. b) operacyjny jego cechą jest krótszy termin trwania umowy a przedmiot leasingu może być wydzierżawiony kolejnym użytkownikom. 4. emisja bankowych i organizacja emisji obcych papierów wartościowych. I. Rynek pieniężny Obejmuje transakcje kupna - sprzedaży krótkoterminowych instrumentów finansowych. Segmenty rynku pieniężnego: 1. Rynek lokat międzybankowych Jest to rynek, na którym banki pożyczają sobie wzajemnie płynne rezerwy (instrumenty krótkoterminowe). Płynne rezerwy są gromadzone na rachunkach bieżących w banku centralnym i pełnią rolę środka płatniczego w rozrachunkach międzybankowych. Funkcje rynku lokat międzybankowych: a) służy zarządzaniu płynnością Ma on duże znaczenie przy dokonywaniu rozliczeń w Krajowej Izbie Rozliczeń S.A. W KIR rozliczane są wszystkie płatności dokonywane między klientami różnych banków. Polega to na tym, że banki przesyłają codziennie do KIR odpowiednie dokumenty rozliczeniowe, a Izba dokonuje wielostronnej kompensaty wynikających z tych dokumentów wzajemnych zobowiązań płatniczych banków. Wynikiem tych działań są salda rozliczeniowe, które odzwierciedlają zobowiązania płatnicze lub należności poszczególnych banków w stosunku do pozostałych uczestników systemu. Płatności wynikające z sald rozliczeniowych są realizowane następnego dnia w trakcie organizowanej przez bank centralny sesji rozliczeniowej, w czasie której rachunki banków są uznawane jeśli saldo rozliczeniowe jest dodatnie lub obciążane jeśli saldo rozliczeniowe jest ujemne. Departamenty gospodarki pieniężnej banków mają trudności w przewidywaniu jakie będzie w danym dniu saldo rozliczeniowe KIR. W związku z tym istnieje konieczność pożyczania przez banki potrzebnych środków lub ulokowania ich nadmiaru. (Budowanie prognoz mówiących jakie mogą być w danym dniu płatności wynikające z rozliczeń w KIR byłoby możliwe gdyby banki dysponowały odpowiednio długimi szeregami czasowymi opisującymi zmiany stanów na rachunkach

10 10 bankowych klientów. Na razie jednak szeregi czasowe, którymi dysponują polskie banki są zbyt krótki, a portfele klientów zbyt niestabilne, by można było budować takie prognozy.) Podstawą podejmowania decyzji dotyczących zarządzania płynnością jest zestawienie strumieni wpłat i wypłat, które są następstwem występujących w bilansie banku należności i zobowiązań. Zestawień przyszłych wpłat i wypłat dokonuje się klasyfikując je wg terminów zapadalności. Dzięki temu dostarczają one informacji w jakich okresach nastąpi prawdopodobnie nadmiar lub niedobór środków w banku. W przeprowadzonych analizach należy również uwzględnić lukę jaka nastąpi między stanem płynnych rezerw w banku a poziomem rezerw obowiązkowych (w przypadku zmniejszenia ilości depozytów zmniejszają się rezerwy obowiązkowe). b) jest źródłem finansowania akcji kredytowej banków c) jest źródłem finansowania krótkoterminowych operacji arbitrażowych (celem arbitrażu jest wykorzystywanie istniejących na rynku dysproporcji cen) i spekulacyjnych (celem spekulacji jest osiągnięcie zysku na oczekiwanych zmianach cen). Na rynku lokat międzybankowych dominują transakcje jednodniowe, które ze względu na datę waluty (termin otrzymania pożyczonych środków) dzielimy na: a) O/N (overnight) pożyczający otrzymuje środki w dniu zawarcia umowy, a zwraca je w następnym dniu roboczym (gdy pożyczka zaciągnięta jest w piątek, pożyczkobiorca otrzymuje środki na jeden dzień, ale płaci oprocentowanie za trzy dni). b) T/N (tomorrow / next) pożyczkobiorca otrzymuje środki w następnym dniu roboczym licząc od daty zawarcia umowy, a zwraca je w kolejnym dniu roboczym. c) S/N (spot / next) pożyczkobiorca otrzymuje środki po dwóch dniach od daty zawarcia umowy, a zwraca je w kolejnym dniu roboczym. Początkowo dokonywanie transakcji jednodniowych na polskim rynku lokat międzybankowych nie było możliwe. Wynikało to ze sposobu funkcjonowania rozliczeń międzybankowych. Każdy oddział określonego banku komercyjnego miał swój rachunek bieżący w odpowiadającym mu oddziale okręgowym NBP. Czas rozliczenia transakcji międzybankowych był wydłużony. W 1994 r przeniesiono wszystkie rachunki bieżące z oddziałów okręgowych do centrali NBP w Warszawie. Spread rozpiętość pomiędzy stopami oprocentowania depozytów a stopami oprocentowania krótkoterminowych pożyczek na rynku międzybankowym. Symptomem zwiększania się płynności rynku są zwężające się spready. Średnie dzienne stawki oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym są publikowane jako WIBID (Warsaw Interbank Bid), zaś średnie dzienne oprocentowanie pożyczek jako WIBOR (Warsaw Interbank Borrowing Offered Rate). Spread na rynku międzybankowym odzwierciedla koszty zarządzania płynnością. Im szerszy spread tym większe są koszty zaciągania krótkoterminowych pożyczek w porównaniu z dochodami jakie daje lokowanie środków na rynku. 2. Rynek bonów skarbowych Bony skarbowe są krótkoterminowymi papierami dłużnymi emitowanymi przez rząd. Rynek bonów skarbowych umożliwia zarządzanie płynnością bankom i niebankowym podmiotom gospodarczym. Łączną wartość bonów skarbowych emitowanych w danym roku określa ustawa budżetowa na dany rok. Obsługę techniczną bonów prowadzi NBP.

11 11 Bony mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej. Bony są papierami o niskim poziomie ryzyka (jedyne ryzyko wiąże się z tym, że w okresie trzymania bonów w portfelu może wzrosnąć stopa procentowa co wywoła spadek ich ceny). Bony to dyskontowy instrument finansowy. Cena takiego instrumentu jest zawsze niższa od jego wartości nominalnej i podawana jest w postaci procentu liczonego od tej wartości. Dyskonto to różnica między wartością nominalną a bieżącą wartością rynkową danego instrumentu. D = N C D dyskonto N wartość nominalna C cena bieżąca Stopa dyskontowa to wyrażone w procentach dyskonto w skali rocznej. D 360 d = 100 % N T d stopa dyskontowa T ilość dni od momentu zakupu /sprzedaży do dnia wykupu przez emitenta W Polsce bony skarbowe emitowane są przez Skarb Państwa dla zapewnienia płynności budżetu państwa. Są sprzedawane na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Bony oferowane są z 8, 13, 26 i 52 tygodniowym terminem zapadalności (wykupywane są od razu z dyskontem i to potrącenie stanowi zysk nabywcy). Niezależnie od tego Narodowy Bank Polski emituje bony pieniężne NBP oferowane bankom. Mają one na celu zmniejszenie wolnych środków w systemie bankowym. Pierwszą emisję NBP przeprowadził w lipcu 1990r. Powodem była konieczność zneutralizowania silnego wzrostu płynności banków komercyjnych. Obecnie NBP emituje bony pieniężne o wartości nominalnej 10 tys., 100 tys., 1 mln PLN z 28, 91 i 182 dniowym terminem wykupu liczonym od dnia zakupu bonów. Sprzedaż bonów pieniężnych następuje na przetargach organizowanych przez NBP. Informacje o przetargach podawane są z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej. Zainteresowani zakupem bonów pieniężnych zgłaszają oferty przetargowe z wyszczególnieniem rodzaju bonów jakie chcą nabyć oraz określają cenę jaką gotowi są zapłacić za każde 100 zł wartości nominalnej. Po upływie terminu składania ofert NBP dokonuje spośród nich wyboru, preferując oferty zawierające najwyższą cenę zakupu (najniższą stopę dyskonta). O przyjęciu lub odrzuceniu oferty NBP zawiadamia oferentów nie później niż w następnym dniu roboczym po przetargu. Oferent, którego oferta została przyjęta zobowiązany jest w wyznaczonym przez NBP terminie, drugim dniu po dacie przetargu, zapłacić za bony kwotę wynikającą z zaoferowanej ceny ich zakupu. Niedotrzymanie określonego terminu powoduje zwiększenie ceny nabycia bonów o dodatkowy koszt wyliczony wg oprocentowania równego 1,25 stawki kredytu refinansowego. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty nie może przekroczyć 7 dni, po tym terminie przyjmuje się, że odstąpiono od przetargu, oferent zaś może być karnie wykluczony z udziału w przyszłych przetargach przez okres 1 roku. 3. Rynek walutowy

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa:

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa: 1. Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy: a) są bankowi dobrze znani b) wpłacają systematycznie duże kwoty c) mają podpisaną specjalną umowę d) mają rachunek w innym banku 3. Kredyt

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek.

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek. Depozyty i BFG Umowa o prowadzenie rachunku depozytowego Ma charakter cywilnoprawny. Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie Regulamin prowadzenia rachunku integralna częśd umowy Obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 9 Rynek pieniężny, faktoring, forfaiting, leasing, sekurytyzacja Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych Podział rynku finansowego Podział rynku finansowego 1. Ze względu na rodzaj instrumentów będących przedmiotem obrotu: rynek pienięŝny rynek kapitałowy rynek walutowy rynek instrumentów pochodnych 2. Ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM

UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM System oparty na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych System bankowo zorientowany duże znaczenie finansowania wewnętrznego finansowanie zewnętrzne za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA Blok IV. Pieniądz i polityka monetarna

MAKROEKONOMIA Blok IV. Pieniądz i polityka monetarna MAKROEKONOMIA Blok IV Pieniądz i polityka monetarna Krótka historia pieniądza 1. Ekwiwalent towary powszechnie uważane przez daną społeczność za najbardziej przydatne (pecunia pecus). 2. Płacidła z reguły

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22 Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze Rzeszów, 2011-02-22 O czym będziemy mówić? Kilka informacji dotyczących rynku pieniężnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

System Bankowy. Wykład 2. Rola Banku Centralnego

System Bankowy. Wykład 2. Rola Banku Centralnego System Bankowy Wykład 2 Rola Banku Centralnego Pierwszą wielką instytucją bankową na ziemiach polskich było Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Założenie w 1825 r. w Warszawie - a potem min.: - w 1828 r. powstaje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo