Marki - znaki towarowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marki - znaki towarowe"

Transkrypt

1 Marki - znaki towarowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

2 Znaki wyróŝniają

3 Znaki komunikują Luksus, prestiŝ, styl Zabawa, amerykańskość, pewność Nowoczesność, niezaleŝność, cool

4 Znaki są wartością

5 którą naleŝy odpowiednio chronić w róŝnych systemach rejestracji znaków towarowych którą trzeba profesjonalnie zarządzać o którą trzeba odpowiednio dbać chronić przed naruszeniami monitorować konkurencję

6 Ochrona znaków Czynniki skutecznej ochrony znaków Ochrona prewencyjna Dokonywanie zgłoszeń znaków w szerokim zakresie Zgłaszanie do ochrony wszystkich uŝywanych form graficznych Odpowiednie sformułowanie wykazów towarów/usług Rejestracja odpowiednich domen internetowych

7 Ochrona znaków Ochrona następcza List ostrzegawczy z wezwaniem do zaprzestania naruszeń Pozew Uwaga na właściwość przy CTM sąd okręgowy w Wwie XXII Wydział Trudności w poprawnym i precyzyjnym określeniu roszczeń

8 Ochrona znaków Roszczenia na podst. art. 296 PWP Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści W razie zawinionego naruszenia na zasadach ogólnych lub suma w wysokości opłaty licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia

9 Część I: znaki towarowe Źródła ochrony znaków towarowych

10 prawo międzynarodowe: Konwencja Paryska klauzula narodowa, prawo pierwszeństwa Porozumienie TRIPS Źródła ochrony znaków towarowych postanowienia ogólne, egzekwowanie praw Porozumienie i Protokół Madrycki ułatwienia proceduralne w rejestracji znaków w róŝnych państwach Porozumienie Nicejskie międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług Porozumienie Wiedeńskie międzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych

11 Źródła ochrony znaków towarowych Unia Europejska: Art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: realizacja zasady swobodnego przepływu towarów i usług Dyrektywa Rady (EWG) 2008/95 o harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dawna D. 89/104) nakaz harmonizacji Rozporządzenie Rady (WE) 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dawne R.40/94) niezaleŝna podstawa ochrony w systemie wspólnotowym

12 Źródła ochrony znaków towarowych Polska: Ustawa Prawo własności przemysłowej ochrona w systemie krajowym Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyny nieuczciwej konkurencji, zakaz naśladownictwa

13 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: co moŝe być znakiem towarowym?

14 Definicja znaku towarowego Postrzegalne zmysłowo oznaczenie przeznaczone do odróŝniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych komentarz, Warszawa 1997 Jakiekolwiek oznaczenie, które moŝna przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem Ŝe oznaczenie takie umoŝliwia odróŝnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 KaŜde oznaczenie, które moŝna przedstawić w sposób graficzny, jeŝeli oznaczenie takie nadaje się do odróŝniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Art. 120 p.w.p.

15 Przykłady znaków towarowych wyraz, w tym nazwisko rysunek litery cyfry kształt towarów lub ich opakowań Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 wyraz rysunek ornament kompozycja kolorystyczna forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania melodia lub inny sygnał dźwiękowy Art. 120 p.w.p.

16 Znaki słowne: fantazyjne wyrazy np. Viagra, Aspirin, Levitra: Co moŝe być znakiem towarowym? nazwa wymyślona przez The Brand Institute bezpośrednio nie znaczy nic pośrednio wywołuje pozytywne skojarzenia: lewitować le VITA ostatnia sylaba jak w viag-ra

17 Znaki słowne: istniejące słowa: np. Dr Kac imiona, nazwiska np. Dr. Bittner, Dr. Sumi słowa z niewłaściwą pisownią: np. Ulgamax onomatopeje np. Plusssz Co moŝe być znakiem towarowym?

18 Znaki słowne: litery np. REGLA PH, AFB.K cyfry np. UNIK 1, seven for 7, KC24 slogany Co moŝe być znakiem towarowym? np. Goździkowa daje radę, Goździkowa przypomina: na ból głowy Etopiryna

19 Znaki słowno-graficzne: rysunki logo Co moŝe być znakiem towarowym? szata graficzna opakowania CERAVIX GlaxoSmithKline RENNIE Bayer

20 Znaki słowno-graficzne: kolory Co moŝe być znakiem towarowym?

21 Znaki słowno-graficzne: kombinacje kolorów Co moŝe być znakiem towarowym?

22 Znaki przestrzenne: kształt produktu: np. tabletek kształt opakowania: np. blistry, inhalatory (Glaxo) Co moŝe być znakiem towarowym?

23 Zapach: Co moŝe być znakiem towarowym? - zapach wanilii (brak reprezentacji graficznej m.in. dla plastrów firmy The Aromacology Patch Co. Ltd. OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), róŝ kwiatowy (zapach pomarańczy, hiacyntu), piŝmo m.in. dla Ŝywności dietetycznej do celów leczniczych firmy Maître Yann KERLAU agissant au nom et pour compte de IPF OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia

24 Dźwięk np. Hisamitsu Co moŝe być znakiem towarowym? np. Hexal AG: mówiony tekst "Arzneimittel ihres Vertrauens: HEXAL"

25 Smak Co moŝe być znakiem towarowym? - smak pomarańczy dla leków przeciwdepresyjnych firmy N.V. Organon OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia sztuczny smak truskawek produktów leczniczych Hologramy np. Bio-Active Firmy Eli Lilly and Co. OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia dla produktów farmaceutycznych firmy Bioclin B.V. OHIM: znak wspólnotowy zarejestrowany

26 Ruchome obrazy np. sekwencja trzech obrazów dla produktów farmaceutycznych firmy Bayer Co moŝe być znakiem towarowym? np. ruch ust Aquafresh m.in. Dla gumy do Ŝucia o właściwościach leczniczych firmy Beecham Group

27 Inne: np. twarz człowieka ulepszony Dorian Yates Co moŝe być znakiem towarowym? dla suplementów Ŝywności do celów leczniczych OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia

28 Zdolność rejestracyjna Kryteria zdolności rejestracyjnej = podstawy odmowy rejestracji bezwzględne art. 129 i art. 131 p.w.p. art. 7 Rozporządzenia nr 40/94 względne art. 132 p.w.p. art. 8 Rozpodządzenia nr 40/94

29 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: podstawy bezwzględne

30 Znaki krajowe 1. nie mogą być znakiem towarowym art. 129(1)(1) p.w.p. Bezwzględne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe 1. sprzeczność z definicją znaku towarowego (art. 4) art. 7(1)(a) Rozp. 2. nie nadają się do odróŝniania 2. brak jakichkolwiek znamion towarów odróŝniających art. 129(2)(1) p.w.p. rodzaj, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcja lub przydatność towaru 3. znaki pierwotnie rodzajowe art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(b) Rozp. rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, czas produkcji lub inne właściwości towaru art. 7(1)(c) Rozp.

31 Bezwzględne podstawy odmowy Znaki krajowe 4. znaki wtórnie rodzajowe Znaki wspólnotowe weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo uŝywane w handlu 5. efekt techniczny/ wartość art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(d) Rozp. forma bądź inna właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru art. 131(2)(6) p.w.p. kształt wynikający z charakteru towarów, niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększający znacznie wartość towaru art. 7(1)(e) Rozp.

32 brak pozytywnej definicji legalnej Brak zdolności odróŝniającej odróŝnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa Art. 120(1) p.w.p.; art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 dwa etapy badania zdolności odróŝniającej: in abstracto: czy oznaczenie w ogóle nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego? in conctreto: czy oznaczenie nadaje się do pełnienia funkcji znaku dla konkretnych towarów? wyrok SN w sprawie III RN 218/01

33 Znaki rodzajowe oznaczenia określające rodzaj lub cechy rodzajowe towarów Vilcacora dla produktów zawierających vilcacorę Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94

34 Znaki opisowe oznaczenia określające cechy towarów: jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, sposób i czas produkcji, skład, funkcja, przydatność lub inne właściwości znak słowny LEK NATURY Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94 m.in. dla preparatów ziołowych do celów leczniczych firmy Leki Natury UPRP: odmowa udzielenia prawa ochronnego

35 Bezwzględne podstawy odmowy c.d. Znaki krajowe 6. oznaczenia wyłączone z moŝliwości monopolizacji nazwa lub skrót RP, województw itp., a takŝe obcych państw, organizacji międzynarodowych itp. urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie: znaki bezpieczeństwa, znaki jakości, cechy legalizacji symbole o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym art. 131(2)(2) (4) p.w.p. Znaki wspólnotowe art. 6ter Konwencji Paryskiej odznaki, godła lub herby inne niŝ art. 6ter Konwencji Paryskiej art. 7(1)(h) (i) Rozp.

36 Bezwzględne podstawy odmowy Znaki krajowe Znaki wspólnotowe 7. zasady uŝywanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich sprzeczność z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami wprowadzanie w błąd (w szczególności dot. oznaczeń geograficznych) zgłoszone w złej wierze art. 131(1)(1) (3) i art. 131(2)(1) p.w.p. sprzeczność z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami wprowadzanie w błąd opinii publicznej art. 7(1)(f) (g) Rozp.

37 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: podstawy względne

38 Znaki krajowe 1. identyczność znaków + identyczność towarów/usług Względne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe 2. identyczność lub podobieństwo znaków + identyczność lub podobieństwo towarów, jeŝeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 3. szczególna kategoria znaków: znaki renomowane: art. 132(2)(1) p.w.p. art. 8(1)(a) Rozp. art. 132(2)(2) p.w.p. art. 8(1)(b) Rozp. identyczność lub podobieństwo znaków, jeŝeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienaleŝną korzyść lub być szkodliwe dla odróŝniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego art. 132(2)(3) p.w.p. art. 8(5) Rozp.

39 Naruszenie wcześniejszych praw Ocena podobieństwa wytyczne ETS: 1. ocena całościowa 2. ocena w trzech płaszczyznach 3. ocena przez przeciętnego konsumenta 4. ocena in concreto w odniesieniu do towarów i usług 5. podobieństwo znaków a podobieństwo towarów 6. ryzyko skojarzenia a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

40 Część I: znaki towarowe Zakres ochrony

41 Rejestracja krajowa (prawo ochronne na znak towarowy w Polsce) zasada terytorializmu: skuteczność na terytorium państwa, które przyznało ochronę (np. Polski) rejestracja/ udzielenie prawa ochronnego Urząd Patentowy danego państwa (np. UPRP) moŝliwość rozszerzenia na terytorium innych państw w trybie madryckim (rejestracja międzynarodowa) roszczenia na podstawie prawa krajowego w Polsce: z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z Ustawy prawo własności przemysłowej właściwość sądów powszechnych (okręgowych)

42 Rejestracja znaku wspólnotowego jednolity charakter ten sam skutek w całej WE (skuteczność + jednolity zakres ochrony) jedno zgłoszenie znaku ochrona we wszystkich krajach WE rejestracja w Urzędzie OHIM w Alicante (bezpośrednio lub za pośrednictwem UPRP) roszczenia na podstawie Rozporządzenie nr 40/94 (w sprawach nieobjętych Rozporządzeniem sąd stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego) specjalny Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (XXII Wydz. Gosp. SO w Warszawie) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94

43 Część I: znaki towarowe Aspekty praktyczne: niezbędne badania przed wyborem marki

44 Czynniki brzmienie nazwy łatwość zapamiętywania i skojarzenia podobieństwo do nazw rodzajowych podobieństwo do nazw obecnych na rynku (nie tylko produktów leczniczych, ale równieŝ suplementów/kosmetyków) + ryzyko wprowadzenia w błąd podejście marketingowe: strategia wobec produktu konkurencja produktowa

45 Rejestracja znaków towarowych badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia w odpowiedniej bazie danych: baza UPRP: baza CTM ONLINE: baza Madrid Express lub ROMARIN

46 Baza UPRP wybór bazy danych znaki krajowe znaki międzynarodowe skuteczne w Polsce

47 Baza UPRP wyszukiwanie proste

48 Baza UPRP wyszukiwanie zaawansowane np. (TLP ZawWyr '...') AND (NIC ZawWyr '05') produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

49 CTM-ONLINE wyszukiwanie podstawowe basic search znaki identyczne TM name is: znaki podobne TM name contains: podobne litery/głoski v w; c k ck; x ks; sh sz sch; tsch cz; oo u ó; b w znaczenie w innych językach WE

50 CTM-ONLINE wyszukiwanie zaawansowane advanced search produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

51 Część I: znaki towarowe Aspekty praktyczne: zgłoszenie znaku towarowego

52 Zgłoszenie znaku krajowego 1. wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia: formularz do pobrania ze strony UPRP elementy: 1) określenie zgłaszającego: osoba prawna lub fizyczna 2) dane zgłaszającego: firma lub imię i nazwisko, adres, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL/ REGON) 3) określenie pełnomocnika (jeśli przez rzecznika patentowego) 4) przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna 5) dokładne określenie wykazu towarów i usług Klasyfikacja Nicejska dostępna na stronie UPRP: Teksty+klasyfikacji/default.htm 6) załączniki: pełnomocnictwo (ew.) wykaz towarów i usług (jeśli więcej niŝ 15 wyrazów) znaki słowno-graficzne: 5 odbitek kolorowych i 2 czarno-białe 2. złoŝenie w Biurze Podawczym UPRP albo listem poleconym

53 Zgłoszenie znaku krajowego 1) 6) 2) 3) 4) 5)

54 Zgłoszenie znaku krajowego Opłaty za zgłoszenie znaku towarowego: do 3 klas towarów i usług PLN powyŝej 3 klas PLN za klasę za 10-cioletnie okresy ochronne: do 3 klas towarów i usług PLN powyŝej 3 klas PLN za klasę

55 Zgłoszenie znaku wspólnotowego 1. moŝliwość dokonania zgłoszenia online (e-filing: https://secure.oami.europa.eu/efiling/efservlet?langid=en&result=init&reloadable= YES#top) w kaŝdym języku WE drugi język: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski wymagane informacje: zgłaszający (nazwa/ imię i nazwisko), adres, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL/ REGON) przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna dokładne określenie wykazu towarów i usług załączniki: pełnomocnictwo (jeśli przez rzecznika patentowego) wykaz towarów i usług (jeśli więcej niŝ 15 wyrazów) znaki słowno-graficzne: 5 odbitek kolorowych 2 czarno-białe

56 Rejestracja w systemie wspólnotowym

57 Opłaty Zgłoszenie znaku krajowego za zgłoszenie i 10 lat ochrony wspólnotowego znaku towarowego: do 3 klas towarów i usług Euro powyŝej 3 klas Euro za klasę

58 Urząd Patentowy RP Internetowe źródła informacji o znakach towarowych Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OHIM Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, WIPO Światowa Organizacja Handlu, WTO Urząd Patentowy i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, USPTO

59 Lokowanie produktu W praktyce obejmuje takŝe usługi Lokowanie marki? Dwa podstawowe aspekty: PosłuŜenie się własnym znakiem PosłuŜenie się cudzym znakiem

60 Znak towarowy w product placement

61 Lokowanie produktu PosłuŜenie się własnym znakiem towarowym Podstawowe uprawnienie właściciela znaku towarowego PoŜądane przez prawo znaków towarowych, które wymaga uŝywania znaku w ciągu 5 lat od rejestracji

62 Lokowanie produktu PosłuŜenie się cudzym znakiem towarowym Negatywny Product Placement uŝycie cudzego znaku towarowego Nieuczciwa konkurencja Granice dozwolonego uŝycia cudzego znaku towarowego Swoboda wypowiedzi

63 Dozwolone uŝycie Dozwolone uŝycie cudzego znaku w wyszukiwarkach internetowych Opinia rzecznika generalnego POIARES MADURO w sprawie przed ETS Google Sprawa C-236/08 Opinia z 22 września 2009 r.

64 Dozwolone uŝycie 147. I concluded above that neither of the uses made by Google of keywords corresponding to trade marks is in infringement of those trade marks, and that such an infringement should not depend on subsequent uses by third parties. The only issue left to assess is whether the use of those keywords by advertisers, when they select them in AdWords, constitutes an infringement Again, it must be remembered that the advertisers selection in AdWords of keywords which correspond to trade marks can take place for many legitimate purposes (purely descriptive uses, comparative advertising, product reviews, and so on). The consequence of considering that such selection constitutes, in itself, a trade mark infringement would be to preclude all those legitimate uses. (75) 153. Nor are trade mark proprietors left totally defenceless with respect to the selection of keywords which correspond to their trade marks. They can intervene whenever the effects are truly harmful, that is to say, when the ads are displayed to internet users. Although the Court has not been asked about the use of the trade mark in the ads, it should be stated that trade mark proprietors can prevent such use if it involves a risk of confusion. Even if no such risk arises, that use can be prevented if it affects other functions of the trade mark, such as those related to the protection of innovation and investment. However, it is not the use in ads, or on the sites advertised, that is the subject of the present cases.

65 Postępowania przed sądami krajowymi i wspólnotowymi

66 SPI VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN Hasło reklamowe: Ze źródła doskonałości Wyrok SPI T-28/06 z 6 listopada 2007 piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; mieszanki tych napojów naleŝące do klasy 32; napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) naleŝące do klasy 33.

67 SPI Sąd jest zdania, Ŝe koncepcyjna zawartość zgłoszonego znaku towarowego stanowi dostatecznie bezpośrednie i konkretne odniesienie do właściwości towarów wymienionych w zgłoszeniu, to jest napojów alkoholowych i bezalkoholowych W istocie slogan odwołuje się wyraźnie do czystości i doskonałości substancji podstawowych napojów, a w szczególności do uŝytej wody, a przecieŝ czystość i doskonałość substancji podstawowych ma szczególne znaczenie w przypadku towarów z klas 32 i 33. Jeśli chodzi o wody mineralne, doskonałe pochodzenie uŝytej wody źródlanej ma decydujące znaczenie dla jakości napoju, zarówno pod względem smaku, jak i walorów zdrowotnych Odmowa

68 SPI TWIST & POUR Sprawa T-190/05 The Sherwin-Williams Company z 12 czerwca 2007 klasa 21: Pojemniki plastikowe z uchwytem, sprzedawane jako element procesu składowania i przelewania farby płynnej Izba Odwoławcza słusznie zatem stwierdziła, Ŝe wyraŝenie to rozpatrywane w swym całokształcie oznacza twist and pour, czyli odkręcić i wylać lub odkręć i wylej. (powinno być wlać) Odmowa

69 T-270/06 (12/11/1008) Lego Sporny kształt ma charakter funkcjonalny JednakŜe naleŝy stwierdzić, Ŝe analiza ta zawiera równieŝ wszystkie elementy widoczne na graficznym wyobraŝeniu przedstawionym powyŝej w pkt 2, a kaŝdy z nich, zdaniem Wielkiej Izby Odwoławczej, spełnia szczególne funkcje techniczne, a mianowicie, zgodnie z brzmieniem pkt 54 zaskarŝonej decyzji: wysokość i średnica głównych bolców w zakresie sczepiania klocków ze sobą, ich liczba w zakresie wielofunkcyjności łączenia, a ich rozmieszczenie w zakresie konfiguracji łączenia; boki w zakresie zestawiania z bokami innych klocków, aby zbudować ścianę; ogólny kształt klocka konstrukcyjnego, a wreszcie jego rozmiar, umoŝliwiające, by dziecko trzymało je w ręce. NaleŜy równieŝ stwierdzić, Ŝe Ŝadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie pozwala podwaŝyć prawidłowości ustalenia, Ŝe właściwości te są zasadniczymi właściwościami spornego kształtu Odmowa

70 Przeciętny odbiorca Wyrok z dnia 2 października 2007 r. Sąd NajwyŜszy II CSK 289/07 Oceniając, czy reklama moŝe wprowadzać w błąd naleŝy odwołać się do modelu przeciętnego odbiorcy reklamy - konsumenta reklamowanych artykułów lub usług. Chodzi więc nie o ogólny model przeciętnego konsumenta, lecz o model przeciętnego konsumenta reklamowanych towarów, w tym przypadku przeciętnego konsumenta leków, do którego kierowane były gazetki reklamowe pozwanej spółki komandytowej. Jak słusznie wskazał Sąd NajwyŜszy w powołanym przez Sąd Okręgowy orzeczeniu z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02 (niepubl.), równieŝ w Polsce co do zasady, naleŝy obecnie przyjąć powszechnie stosowany w Unii Europejskiej model przeciętnego konsumenta jako osoby naleŝycie poinformowanej, uwaŝnej, ostroŝnej i rozsądnie krytycznej. Wzorzec ten nie moŝe być jednak definiowany w oderwaniu od konkretnych warunków ustalonych w sprawie oraz od realiów związanych z odbiorcą określonych produktów, do którego kierowana jest reklama (porównaj wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC z 2003 r., nr 5, poz. 73). Nie moŝna zatem pomijać, Ŝe konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące takŝe znaczną grupę konsumentów leków. Są to z reguły osoby bardziej podatne na sugestię i mniej krytyczne. Do nich kierowana jest reklama leków i przy ocenie moŝliwości wprowadzenia w błąd, cechy tej grupy odbiorców naleŝy wziąć pod uwagę jako model przeciętnego odbiorcy.

71 Nazwy leków ocena podobieństwa Podobne nazwy generyku i oryginalnego Remicade v. Humicade Hu od human Oropram v. Seropram uznane podobieństwo Oro podawany ustnie Tempovate v. Emovate OHIM uznaje podobieństwo

72 Nazwy leków ocena podobieństwa Elementy brane pod uwagę: To czy leki są wydawane bez recepty Tendencja konsumentów do samoleczenia Mały wyraźne pismo lekarzy

73 ETS TRAVATAN a TRIVASTAN Sprawa Alcon z 26 kwietnia 2007 C-412/05 Oznaczenie TRAVATAN dla oftalmicznych preparatów farmaceutycznych (klasa 5) Biofarma złoŝyła sprzeciw w oparciu o znak TRIVASTAN W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe znaki towarowe są podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz Ŝe występuje pewne podobieństwo towarów, odmówił on rejestracji w charakterze znaku towarowego zgłoszonego oznaczenia słownego TRAVATAN ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, obejmującego prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem, we Włoszech. SPI: oba oznaczenia składają się ze słów mających tę samą długość fonetyczną, ten sam początek (»tr«), tę samą końcówkę (sylabę»tan«), prawie identyczne środkowe głoski (»va«i»vas«) umieszczone w tym samym porządku, jako Ŝe większość fonemów jest identyczna i pojawia się w tym samym porządku. NaleŜy wskazać, Ŝe istnienie tak licznej ilości wspólnych elementów nie pozwala włoskiemu konsumentowi na wyraźne dostrzeŝenie małych odrębności tych oznaczeń, co stwarza moŝliwość wywołania u niego pewnego poczucia dezorientacji.

74 ETS W pkt 63 zaskarŝonego wyroku Sąd ocenił podobieństwo wizualne pomiędzy oboma oznaczeniami w sposób ogólny, nie precyzując, w jakim zakresie ocena ta dotyczy konsumentów końcowych, a w jakim specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia, przez dokonanie, w zaleŝności od potrzeby, podziału lub rozróŝnienia oceny w zaleŝności od określonej części właściwego kręgu odbiorców. Konkluzja: ocena powinna być dokonywana zarówno przez konsumentów końcowych jak i specjalistów z dziedziny W tych okolicznościach, w pkt 75, 76 i 80 tego wyroku Sąd uznał, Ŝe biorąc pod uwagę znaczne podobieństwo towarów oraz wizualne i fonetyczne podobieństwo oznaczeń, zachodzi w odniesieniu do nich niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, gdyŝ odbiorcy mogliby uznać, iŝ dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W konsekwencji Sąd oddalił drugi zarzut skarŝącej, a tym samym oddalił skargę w całości.

75 SPI PRAZOL v. PREZAL Sprawa Aventis T-95/07 z 21/10/2008 Izba Odwoławcza: wyraźne róŝnice fonetyczne SPI: Podobieństwo znaków przewaŝa nad ich róŝnicami. Małe róŝnice

76 COLOR EDITION COLOR EDITION dla kosmetyków SPI - 8 lipca T-160/07 Sprawa Lancôme v. OHIM Wydział uniewaŝnień odmówił, Druga Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i uniewaŝniła Lancome próbuje uchylić decyzję uniewaŝniającą

77 COLOR EDITION znak towarowy złoŝony z elementów, z których kaŝdy opisuje właściwości towaru lub usługi, dla których wniesiono o rejestrację, sam w sobie takŝe opisuje właściwości tych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, chyba Ŝe istnieje dostrzegalna róŝnica między zgłoszonym znakiem towarowym a zwykłą sumą znaczeń tworzących go elementów. Oznacza to, Ŝe z uwagi na nietypowe dla tych towarów lub usług połączenie objęty wnioskiem znak towarowy wywiera wraŝenie, które jest dostatecznie dalekie od wraŝenia będącego wynikiem zestawienia wskazówek dostarczanych przez tworzące go elementy (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

78 COLOR EDITION W tym względzie naleŝy zauwaŝyć, Ŝe angielski termin color oznacza kolor lub odcień i jest często uŝywany w branŝy kosmetycznej dla określenia przeznaczenia lub właściwości towarów. Słowo edition odsyła nie tylko do świata literatury lub prasy, lecz oznacza równieŝ, jak zauwaŝyła Izba Odwoławcza, gamę towarów w jednej lub wielu wersjach lub formach. Tak samo jak termin color jest ono równieŝ stosowane w branŝy kosmetycznej. 48 NaleŜy zatem uznać, Ŝe znak COLOR EDITION jest złoŝony wyłącznie ze wskazówek, które mogą słuŝyć do określenia niektórych właściwości rozpatrywanych towarów. Jak zauwaŝyła Izba Odwoławcza, znak ten wyraŝa przekaz, który zostanie natychmiast i w sposób bezpośredni zrozumiany przez zainteresowanych odbiorców, a mianowicie odniesienie do gamy produktów kosmetycznych lub kosmetyków kolorowych w róŝnych odcieniach.

79 COLOR EDITION Poza tym naleŝy zauwaŝyć, Ŝe skojarzenie słów color i edition nie jest, z punktu widzenia zasad leksyki języka angielskiego, zestawieniem niecodziennym, tylko potocznym. Objęty wnioskiem znak towarowy nie wywołuje zatem u docelowych odbiorców wraŝenia na tyle odbiegającego od wraŝenia wywieranego przez zwykłe zestawienie tworzących go elementów słownych, aby zmienić ich znaczenie lub zakres. Z tego względu naleŝy uznać, podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza, Ŝe dla zrozumienia tego przekazu nie jest potrzebny Ŝaden wysiłek intelektualny iŝe zwykłe zestawienie analizowanych słów nie zmienia opisowego charakteru poszczególnych elementów znaku. Jednocześnie OHIM zarejestrował znaki słowne w klasie 3: EXTREME, L EXTREME

80 SPI Ocena całościowa SPI z 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wraŝeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróŝniających i dominujących.

81 NSA Ocena całościowa oznaczeń Sporny znak towarowy musi być oceniany, przy rozpatrywaniu jego podobieństwa ze znakiem wcześniej zarejestrowanym, jako całość, w związku z czym brak jest podstaw do porównywania podobieństwa tylko jednego słowa składającego się na ten znak. ( ) W przypadku kolizji dwóch zarejestrowanych znaków słownych, z których jeden jest znakiem jedno- a drugi znakiem wielowyrazowym, nie moŝe być podstawą Ŝądania stwierdzenia niewaŝności prawa ochronnego z rejestracji znaku z gorszym pierwszeństwem wyłącznie podobieństwo znaczeniowe jednego słowa składającego się na znak wielowyrazowy, jeŝeli pozostałe wyrazy uŝyte w tym znaku nadają mu wystarczającą zdolność odróŝniającą w zwykłych warunkach obrotu handlowego. wyrok NSA z dnia 26 września 2006 r. w sprawie sygn. akt II GSK 105/06

82 Ocena podobieństwa by wyłączyć podobieństwo ( ) w znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) róŝne powinny być co najmniej dwie litery. ( ) [I tak na przykład] MAGNAT i MAGNUM według tego naleŝą do słów średniej długości, gdyŝ zawierają 6 liter, z czego dwie są róŝne, co w zupełności wystarcza do uznania braku podobieństwa w płaszczyźnie wizualnej. wyrok WSA w W-wie z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie sygn. akt VI Sa/Wa 1343/05

83 Ryzyko wprowadzenia w błąd Znaczenie kanałów dystrybucji i ceny Celem ochrony znaku towarowego jest zapobieganie sytuacji, w której to konsument mógłby odnieść mylne wraŝenie, co do pochodzenia towarów (od określonego przedsiębiorcy). [Na przykład] w przypadku, gdyby okulary pozwanego dystrybuowane były w salonach optycznych i miały ceny mieszczące się w tym samym przedziale wartości, co ceny okularów oryginalnych, ryzyko wprowadzenia w błąd byłoby większe. Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 9 października 2006 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 2/06

84 Ryzyko wprowadzenia w błąd im bardziej znak towarowy jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróŝniający znaku Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 5/06

85 Ryzyko wprowadzenia w błąd Im bardziej znany znak, tym mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd??? Sąd tej tezy nie werbalizuje, ale wydaje się być akceptowana w świetle cytowanego fragmentu I uzasadniona, bo trudniej pomylimy oznaczenie X ze znakiem Microsoft, niŝ ze znakiem Macrosoft, choć moŝe łatwiej z nim skojarzymy Ryzyko skojarzenia a ryzyko pomyłki

86 Ryzyko wprowadzenia w błąd Szybciej skojarzymy dane oznaczenie z oznaczeniem silnym, ale wolniej (trudniej) zostaniemy przez nie wprowadzeni w błąd Oznaczenia silne przyciągają skojarzenia, ale są na tyle silne, Ŝe odpychają ryzyko pomyłki Chronione są jednak przed naruszeniem renomy/reputacji ale to inna podstawa prawna

87 Ryzyko wprowadzenia w błąd Renomowana marka producenta dodana do znaku którym opatrzony jest produkt zwiększa jego odróŝnialność Mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy niŝ w przypadku braku silnego znaku Wprowadzenie w błąd odnośnie pochodzenia

88 Ryzyko wprowadzenia w błąd III CSK 299/06 wyrok SN OSNC 2007/11/172 Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.), zaleŝy w szczególności od stopnia znajomości znaku zarejestrowanego, jego siły (zdolności) odróŝniającej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane.

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 8/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W Sygn. akt XXII GWzt 3/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w WXXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Izabela Kowalczuk Nr albumu: 208 697 Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sygn. akt XXII GWzt 26/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne typu open content jako przykład umów web-wrap

Umowy licencyjne typu open content jako przykład umów web-wrap Umowy licencyjne typu open content jako przykład umów web-wrap Mgr Piotr Wasilewski 1 1. Wprowadzenie Cyfrowy zapis danych (digitalizacja) oraz będąca jego konsekwencją moŝliwość wymiany informacji poprzez

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego Piotr Lewczyk Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego Streszczenie Celem publikacji jest ukazanie róŝnic istniejących w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie Sądu NajwyŜszego

Bardziej szczegółowo

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com mgr Magda Pieńkowska Redaktor naczelny dr Robert Dziembowski Redaktor merytoryczny dr Jarosław Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Krystyna Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Tomasz Majer - Redaktor

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1204/09 WYROK z dnia 24 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Emil Kuriata Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (9) 2011 Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 1. Wstęp Przedmiotem rozważań jest zagadnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo