Marki - znaki towarowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marki - znaki towarowe"

Transkrypt

1 Marki - znaki towarowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

2 Znaki wyróŝniają

3 Znaki komunikują Luksus, prestiŝ, styl Zabawa, amerykańskość, pewność Nowoczesność, niezaleŝność, cool

4 Znaki są wartością

5 którą naleŝy odpowiednio chronić w róŝnych systemach rejestracji znaków towarowych którą trzeba profesjonalnie zarządzać o którą trzeba odpowiednio dbać chronić przed naruszeniami monitorować konkurencję

6 Ochrona znaków Czynniki skutecznej ochrony znaków Ochrona prewencyjna Dokonywanie zgłoszeń znaków w szerokim zakresie Zgłaszanie do ochrony wszystkich uŝywanych form graficznych Odpowiednie sformułowanie wykazów towarów/usług Rejestracja odpowiednich domen internetowych

7 Ochrona znaków Ochrona następcza List ostrzegawczy z wezwaniem do zaprzestania naruszeń Pozew Uwaga na właściwość przy CTM sąd okręgowy w Wwie XXII Wydział Trudności w poprawnym i precyzyjnym określeniu roszczeń

8 Ochrona znaków Roszczenia na podst. art. 296 PWP Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści W razie zawinionego naruszenia na zasadach ogólnych lub suma w wysokości opłaty licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia

9 Część I: znaki towarowe Źródła ochrony znaków towarowych

10 prawo międzynarodowe: Konwencja Paryska klauzula narodowa, prawo pierwszeństwa Porozumienie TRIPS Źródła ochrony znaków towarowych postanowienia ogólne, egzekwowanie praw Porozumienie i Protokół Madrycki ułatwienia proceduralne w rejestracji znaków w róŝnych państwach Porozumienie Nicejskie międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług Porozumienie Wiedeńskie międzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych

11 Źródła ochrony znaków towarowych Unia Europejska: Art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: realizacja zasady swobodnego przepływu towarów i usług Dyrektywa Rady (EWG) 2008/95 o harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dawna D. 89/104) nakaz harmonizacji Rozporządzenie Rady (WE) 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dawne R.40/94) niezaleŝna podstawa ochrony w systemie wspólnotowym

12 Źródła ochrony znaków towarowych Polska: Ustawa Prawo własności przemysłowej ochrona w systemie krajowym Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyny nieuczciwej konkurencji, zakaz naśladownictwa

13 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: co moŝe być znakiem towarowym?

14 Definicja znaku towarowego Postrzegalne zmysłowo oznaczenie przeznaczone do odróŝniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych komentarz, Warszawa 1997 Jakiekolwiek oznaczenie, które moŝna przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem Ŝe oznaczenie takie umoŝliwia odróŝnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 KaŜde oznaczenie, które moŝna przedstawić w sposób graficzny, jeŝeli oznaczenie takie nadaje się do odróŝniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Art. 120 p.w.p.

15 Przykłady znaków towarowych wyraz, w tym nazwisko rysunek litery cyfry kształt towarów lub ich opakowań Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 wyraz rysunek ornament kompozycja kolorystyczna forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania melodia lub inny sygnał dźwiękowy Art. 120 p.w.p.

16 Znaki słowne: fantazyjne wyrazy np. Viagra, Aspirin, Levitra: Co moŝe być znakiem towarowym? nazwa wymyślona przez The Brand Institute bezpośrednio nie znaczy nic pośrednio wywołuje pozytywne skojarzenia: lewitować le VITA ostatnia sylaba jak w viag-ra

17 Znaki słowne: istniejące słowa: np. Dr Kac imiona, nazwiska np. Dr. Bittner, Dr. Sumi słowa z niewłaściwą pisownią: np. Ulgamax onomatopeje np. Plusssz Co moŝe być znakiem towarowym?

18 Znaki słowne: litery np. REGLA PH, AFB.K cyfry np. UNIK 1, seven for 7, KC24 slogany Co moŝe być znakiem towarowym? np. Goździkowa daje radę, Goździkowa przypomina: na ból głowy Etopiryna

19 Znaki słowno-graficzne: rysunki logo Co moŝe być znakiem towarowym? szata graficzna opakowania CERAVIX GlaxoSmithKline RENNIE Bayer

20 Znaki słowno-graficzne: kolory Co moŝe być znakiem towarowym?

21 Znaki słowno-graficzne: kombinacje kolorów Co moŝe być znakiem towarowym?

22 Znaki przestrzenne: kształt produktu: np. tabletek kształt opakowania: np. blistry, inhalatory (Glaxo) Co moŝe być znakiem towarowym?

23 Zapach: Co moŝe być znakiem towarowym? - zapach wanilii (brak reprezentacji graficznej m.in. dla plastrów firmy The Aromacology Patch Co. Ltd. OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), róŝ kwiatowy (zapach pomarańczy, hiacyntu), piŝmo m.in. dla Ŝywności dietetycznej do celów leczniczych firmy Maître Yann KERLAU agissant au nom et pour compte de IPF OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia

24 Dźwięk np. Hisamitsu Co moŝe być znakiem towarowym? np. Hexal AG: mówiony tekst "Arzneimittel ihres Vertrauens: HEXAL"

25 Smak Co moŝe być znakiem towarowym? - smak pomarańczy dla leków przeciwdepresyjnych firmy N.V. Organon OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia sztuczny smak truskawek produktów leczniczych Hologramy np. Bio-Active Firmy Eli Lilly and Co. OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia dla produktów farmaceutycznych firmy Bioclin B.V. OHIM: znak wspólnotowy zarejestrowany

26 Ruchome obrazy np. sekwencja trzech obrazów dla produktów farmaceutycznych firmy Bayer Co moŝe być znakiem towarowym? np. ruch ust Aquafresh m.in. Dla gumy do Ŝucia o właściwościach leczniczych firmy Beecham Group

27 Inne: np. twarz człowieka ulepszony Dorian Yates Co moŝe być znakiem towarowym? dla suplementów Ŝywności do celów leczniczych OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia

28 Zdolność rejestracyjna Kryteria zdolności rejestracyjnej = podstawy odmowy rejestracji bezwzględne art. 129 i art. 131 p.w.p. art. 7 Rozporządzenia nr 40/94 względne art. 132 p.w.p. art. 8 Rozpodządzenia nr 40/94

29 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: podstawy bezwzględne

30 Znaki krajowe 1. nie mogą być znakiem towarowym art. 129(1)(1) p.w.p. Bezwzględne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe 1. sprzeczność z definicją znaku towarowego (art. 4) art. 7(1)(a) Rozp. 2. nie nadają się do odróŝniania 2. brak jakichkolwiek znamion towarów odróŝniających art. 129(2)(1) p.w.p. rodzaj, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcja lub przydatność towaru 3. znaki pierwotnie rodzajowe art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(b) Rozp. rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, czas produkcji lub inne właściwości towaru art. 7(1)(c) Rozp.

31 Bezwzględne podstawy odmowy Znaki krajowe 4. znaki wtórnie rodzajowe Znaki wspólnotowe weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo uŝywane w handlu 5. efekt techniczny/ wartość art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(d) Rozp. forma bądź inna właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru art. 131(2)(6) p.w.p. kształt wynikający z charakteru towarów, niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększający znacznie wartość towaru art. 7(1)(e) Rozp.

32 brak pozytywnej definicji legalnej Brak zdolności odróŝniającej odróŝnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa Art. 120(1) p.w.p.; art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 dwa etapy badania zdolności odróŝniającej: in abstracto: czy oznaczenie w ogóle nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego? in conctreto: czy oznaczenie nadaje się do pełnienia funkcji znaku dla konkretnych towarów? wyrok SN w sprawie III RN 218/01

33 Znaki rodzajowe oznaczenia określające rodzaj lub cechy rodzajowe towarów Vilcacora dla produktów zawierających vilcacorę Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94

34 Znaki opisowe oznaczenia określające cechy towarów: jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, sposób i czas produkcji, skład, funkcja, przydatność lub inne właściwości znak słowny LEK NATURY Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94 m.in. dla preparatów ziołowych do celów leczniczych firmy Leki Natury UPRP: odmowa udzielenia prawa ochronnego

35 Bezwzględne podstawy odmowy c.d. Znaki krajowe 6. oznaczenia wyłączone z moŝliwości monopolizacji nazwa lub skrót RP, województw itp., a takŝe obcych państw, organizacji międzynarodowych itp. urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie: znaki bezpieczeństwa, znaki jakości, cechy legalizacji symbole o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym art. 131(2)(2) (4) p.w.p. Znaki wspólnotowe art. 6ter Konwencji Paryskiej odznaki, godła lub herby inne niŝ art. 6ter Konwencji Paryskiej art. 7(1)(h) (i) Rozp.

36 Bezwzględne podstawy odmowy Znaki krajowe Znaki wspólnotowe 7. zasady uŝywanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich sprzeczność z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami wprowadzanie w błąd (w szczególności dot. oznaczeń geograficznych) zgłoszone w złej wierze art. 131(1)(1) (3) i art. 131(2)(1) p.w.p. sprzeczność z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami wprowadzanie w błąd opinii publicznej art. 7(1)(f) (g) Rozp.

37 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: podstawy względne

38 Znaki krajowe 1. identyczność znaków + identyczność towarów/usług Względne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe 2. identyczność lub podobieństwo znaków + identyczność lub podobieństwo towarów, jeŝeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 3. szczególna kategoria znaków: znaki renomowane: art. 132(2)(1) p.w.p. art. 8(1)(a) Rozp. art. 132(2)(2) p.w.p. art. 8(1)(b) Rozp. identyczność lub podobieństwo znaków, jeŝeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienaleŝną korzyść lub być szkodliwe dla odróŝniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego art. 132(2)(3) p.w.p. art. 8(5) Rozp.

39 Naruszenie wcześniejszych praw Ocena podobieństwa wytyczne ETS: 1. ocena całościowa 2. ocena w trzech płaszczyznach 3. ocena przez przeciętnego konsumenta 4. ocena in concreto w odniesieniu do towarów i usług 5. podobieństwo znaków a podobieństwo towarów 6. ryzyko skojarzenia a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

40 Część I: znaki towarowe Zakres ochrony

41 Rejestracja krajowa (prawo ochronne na znak towarowy w Polsce) zasada terytorializmu: skuteczność na terytorium państwa, które przyznało ochronę (np. Polski) rejestracja/ udzielenie prawa ochronnego Urząd Patentowy danego państwa (np. UPRP) moŝliwość rozszerzenia na terytorium innych państw w trybie madryckim (rejestracja międzynarodowa) roszczenia na podstawie prawa krajowego w Polsce: z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z Ustawy prawo własności przemysłowej właściwość sądów powszechnych (okręgowych)

42 Rejestracja znaku wspólnotowego jednolity charakter ten sam skutek w całej WE (skuteczność + jednolity zakres ochrony) jedno zgłoszenie znaku ochrona we wszystkich krajach WE rejestracja w Urzędzie OHIM w Alicante (bezpośrednio lub za pośrednictwem UPRP) roszczenia na podstawie Rozporządzenie nr 40/94 (w sprawach nieobjętych Rozporządzeniem sąd stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego) specjalny Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (XXII Wydz. Gosp. SO w Warszawie) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94

43 Część I: znaki towarowe Aspekty praktyczne: niezbędne badania przed wyborem marki

44 Czynniki brzmienie nazwy łatwość zapamiętywania i skojarzenia podobieństwo do nazw rodzajowych podobieństwo do nazw obecnych na rynku (nie tylko produktów leczniczych, ale równieŝ suplementów/kosmetyków) + ryzyko wprowadzenia w błąd podejście marketingowe: strategia wobec produktu konkurencja produktowa

45 Rejestracja znaków towarowych badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia w odpowiedniej bazie danych: baza UPRP: baza CTM ONLINE: baza Madrid Express lub ROMARIN

46 Baza UPRP wybór bazy danych znaki krajowe znaki międzynarodowe skuteczne w Polsce

47 Baza UPRP wyszukiwanie proste

48 Baza UPRP wyszukiwanie zaawansowane np. (TLP ZawWyr '...') AND (NIC ZawWyr '05') produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

49 CTM-ONLINE wyszukiwanie podstawowe basic search znaki identyczne TM name is: znaki podobne TM name contains: podobne litery/głoski v w; c k ck; x ks; sh sz sch; tsch cz; oo u ó; b w znaczenie w innych językach WE

50 CTM-ONLINE wyszukiwanie zaawansowane advanced search produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

51 Część I: znaki towarowe Aspekty praktyczne: zgłoszenie znaku towarowego

52 Zgłoszenie znaku krajowego 1. wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia: formularz do pobrania ze strony UPRP elementy: 1) określenie zgłaszającego: osoba prawna lub fizyczna 2) dane zgłaszającego: firma lub imię i nazwisko, adres, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL/ REGON) 3) określenie pełnomocnika (jeśli przez rzecznika patentowego) 4) przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna 5) dokładne określenie wykazu towarów i usług Klasyfikacja Nicejska dostępna na stronie UPRP: Teksty+klasyfikacji/default.htm 6) załączniki: pełnomocnictwo (ew.) wykaz towarów i usług (jeśli więcej niŝ 15 wyrazów) znaki słowno-graficzne: 5 odbitek kolorowych i 2 czarno-białe 2. złoŝenie w Biurze Podawczym UPRP albo listem poleconym

53 Zgłoszenie znaku krajowego 1) 6) 2) 3) 4) 5)

54 Zgłoszenie znaku krajowego Opłaty za zgłoszenie znaku towarowego: do 3 klas towarów i usług PLN powyŝej 3 klas PLN za klasę za 10-cioletnie okresy ochronne: do 3 klas towarów i usług PLN powyŝej 3 klas PLN za klasę

55 Zgłoszenie znaku wspólnotowego 1. moŝliwość dokonania zgłoszenia online (e-filing: YES#top) w kaŝdym języku WE drugi język: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski wymagane informacje: zgłaszający (nazwa/ imię i nazwisko), adres, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL/ REGON) przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna dokładne określenie wykazu towarów i usług załączniki: pełnomocnictwo (jeśli przez rzecznika patentowego) wykaz towarów i usług (jeśli więcej niŝ 15 wyrazów) znaki słowno-graficzne: 5 odbitek kolorowych 2 czarno-białe

56 Rejestracja w systemie wspólnotowym

57 Opłaty Zgłoszenie znaku krajowego za zgłoszenie i 10 lat ochrony wspólnotowego znaku towarowego: do 3 klas towarów i usług Euro powyŝej 3 klas Euro za klasę

58 Urząd Patentowy RP Internetowe źródła informacji o znakach towarowych Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OHIM Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, WIPO Światowa Organizacja Handlu, WTO Urząd Patentowy i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, USPTO

59 Lokowanie produktu W praktyce obejmuje takŝe usługi Lokowanie marki? Dwa podstawowe aspekty: PosłuŜenie się własnym znakiem PosłuŜenie się cudzym znakiem

60 Znak towarowy w product placement

61 Lokowanie produktu PosłuŜenie się własnym znakiem towarowym Podstawowe uprawnienie właściciela znaku towarowego PoŜądane przez prawo znaków towarowych, które wymaga uŝywania znaku w ciągu 5 lat od rejestracji

62 Lokowanie produktu PosłuŜenie się cudzym znakiem towarowym Negatywny Product Placement uŝycie cudzego znaku towarowego Nieuczciwa konkurencja Granice dozwolonego uŝycia cudzego znaku towarowego Swoboda wypowiedzi

63 Dozwolone uŝycie Dozwolone uŝycie cudzego znaku w wyszukiwarkach internetowych Opinia rzecznika generalnego POIARES MADURO w sprawie przed ETS Google Sprawa C-236/08 Opinia z 22 września 2009 r.

64 Dozwolone uŝycie 147. I concluded above that neither of the uses made by Google of keywords corresponding to trade marks is in infringement of those trade marks, and that such an infringement should not depend on subsequent uses by third parties. The only issue left to assess is whether the use of those keywords by advertisers, when they select them in AdWords, constitutes an infringement Again, it must be remembered that the advertisers selection in AdWords of keywords which correspond to trade marks can take place for many legitimate purposes (purely descriptive uses, comparative advertising, product reviews, and so on). The consequence of considering that such selection constitutes, in itself, a trade mark infringement would be to preclude all those legitimate uses. (75) 153. Nor are trade mark proprietors left totally defenceless with respect to the selection of keywords which correspond to their trade marks. They can intervene whenever the effects are truly harmful, that is to say, when the ads are displayed to internet users. Although the Court has not been asked about the use of the trade mark in the ads, it should be stated that trade mark proprietors can prevent such use if it involves a risk of confusion. Even if no such risk arises, that use can be prevented if it affects other functions of the trade mark, such as those related to the protection of innovation and investment. However, it is not the use in ads, or on the sites advertised, that is the subject of the present cases.

65 Postępowania przed sądami krajowymi i wspólnotowymi

66 SPI VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN Hasło reklamowe: Ze źródła doskonałości Wyrok SPI T-28/06 z 6 listopada 2007 piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; mieszanki tych napojów naleŝące do klasy 32; napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) naleŝące do klasy 33.

67 SPI Sąd jest zdania, Ŝe koncepcyjna zawartość zgłoszonego znaku towarowego stanowi dostatecznie bezpośrednie i konkretne odniesienie do właściwości towarów wymienionych w zgłoszeniu, to jest napojów alkoholowych i bezalkoholowych W istocie slogan odwołuje się wyraźnie do czystości i doskonałości substancji podstawowych napojów, a w szczególności do uŝytej wody, a przecieŝ czystość i doskonałość substancji podstawowych ma szczególne znaczenie w przypadku towarów z klas 32 i 33. Jeśli chodzi o wody mineralne, doskonałe pochodzenie uŝytej wody źródlanej ma decydujące znaczenie dla jakości napoju, zarówno pod względem smaku, jak i walorów zdrowotnych Odmowa

68 SPI TWIST & POUR Sprawa T-190/05 The Sherwin-Williams Company z 12 czerwca 2007 klasa 21: Pojemniki plastikowe z uchwytem, sprzedawane jako element procesu składowania i przelewania farby płynnej Izba Odwoławcza słusznie zatem stwierdziła, Ŝe wyraŝenie to rozpatrywane w swym całokształcie oznacza twist and pour, czyli odkręcić i wylać lub odkręć i wylej. (powinno być wlać) Odmowa

69 T-270/06 (12/11/1008) Lego Sporny kształt ma charakter funkcjonalny JednakŜe naleŝy stwierdzić, Ŝe analiza ta zawiera równieŝ wszystkie elementy widoczne na graficznym wyobraŝeniu przedstawionym powyŝej w pkt 2, a kaŝdy z nich, zdaniem Wielkiej Izby Odwoławczej, spełnia szczególne funkcje techniczne, a mianowicie, zgodnie z brzmieniem pkt 54 zaskarŝonej decyzji: wysokość i średnica głównych bolców w zakresie sczepiania klocków ze sobą, ich liczba w zakresie wielofunkcyjności łączenia, a ich rozmieszczenie w zakresie konfiguracji łączenia; boki w zakresie zestawiania z bokami innych klocków, aby zbudować ścianę; ogólny kształt klocka konstrukcyjnego, a wreszcie jego rozmiar, umoŝliwiające, by dziecko trzymało je w ręce. NaleŜy równieŝ stwierdzić, Ŝe Ŝadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie pozwala podwaŝyć prawidłowości ustalenia, Ŝe właściwości te są zasadniczymi właściwościami spornego kształtu Odmowa

70 Przeciętny odbiorca Wyrok z dnia 2 października 2007 r. Sąd NajwyŜszy II CSK 289/07 Oceniając, czy reklama moŝe wprowadzać w błąd naleŝy odwołać się do modelu przeciętnego odbiorcy reklamy - konsumenta reklamowanych artykułów lub usług. Chodzi więc nie o ogólny model przeciętnego konsumenta, lecz o model przeciętnego konsumenta reklamowanych towarów, w tym przypadku przeciętnego konsumenta leków, do którego kierowane były gazetki reklamowe pozwanej spółki komandytowej. Jak słusznie wskazał Sąd NajwyŜszy w powołanym przez Sąd Okręgowy orzeczeniu z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02 (niepubl.), równieŝ w Polsce co do zasady, naleŝy obecnie przyjąć powszechnie stosowany w Unii Europejskiej model przeciętnego konsumenta jako osoby naleŝycie poinformowanej, uwaŝnej, ostroŝnej i rozsądnie krytycznej. Wzorzec ten nie moŝe być jednak definiowany w oderwaniu od konkretnych warunków ustalonych w sprawie oraz od realiów związanych z odbiorcą określonych produktów, do którego kierowana jest reklama (porównaj wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC z 2003 r., nr 5, poz. 73). Nie moŝna zatem pomijać, Ŝe konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące takŝe znaczną grupę konsumentów leków. Są to z reguły osoby bardziej podatne na sugestię i mniej krytyczne. Do nich kierowana jest reklama leków i przy ocenie moŝliwości wprowadzenia w błąd, cechy tej grupy odbiorców naleŝy wziąć pod uwagę jako model przeciętnego odbiorcy.

71 Nazwy leków ocena podobieństwa Podobne nazwy generyku i oryginalnego Remicade v. Humicade Hu od human Oropram v. Seropram uznane podobieństwo Oro podawany ustnie Tempovate v. Emovate OHIM uznaje podobieństwo

72 Nazwy leków ocena podobieństwa Elementy brane pod uwagę: To czy leki są wydawane bez recepty Tendencja konsumentów do samoleczenia Mały wyraźne pismo lekarzy

73 ETS TRAVATAN a TRIVASTAN Sprawa Alcon z 26 kwietnia 2007 C-412/05 Oznaczenie TRAVATAN dla oftalmicznych preparatów farmaceutycznych (klasa 5) Biofarma złoŝyła sprzeciw w oparciu o znak TRIVASTAN W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe znaki towarowe są podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz Ŝe występuje pewne podobieństwo towarów, odmówił on rejestracji w charakterze znaku towarowego zgłoszonego oznaczenia słownego TRAVATAN ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, obejmującego prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem, we Włoszech. SPI: oba oznaczenia składają się ze słów mających tę samą długość fonetyczną, ten sam początek (»tr«), tę samą końcówkę (sylabę»tan«), prawie identyczne środkowe głoski (»va«i»vas«) umieszczone w tym samym porządku, jako Ŝe większość fonemów jest identyczna i pojawia się w tym samym porządku. NaleŜy wskazać, Ŝe istnienie tak licznej ilości wspólnych elementów nie pozwala włoskiemu konsumentowi na wyraźne dostrzeŝenie małych odrębności tych oznaczeń, co stwarza moŝliwość wywołania u niego pewnego poczucia dezorientacji.

74 ETS W pkt 63 zaskarŝonego wyroku Sąd ocenił podobieństwo wizualne pomiędzy oboma oznaczeniami w sposób ogólny, nie precyzując, w jakim zakresie ocena ta dotyczy konsumentów końcowych, a w jakim specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia, przez dokonanie, w zaleŝności od potrzeby, podziału lub rozróŝnienia oceny w zaleŝności od określonej części właściwego kręgu odbiorców. Konkluzja: ocena powinna być dokonywana zarówno przez konsumentów końcowych jak i specjalistów z dziedziny W tych okolicznościach, w pkt 75, 76 i 80 tego wyroku Sąd uznał, Ŝe biorąc pod uwagę znaczne podobieństwo towarów oraz wizualne i fonetyczne podobieństwo oznaczeń, zachodzi w odniesieniu do nich niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, gdyŝ odbiorcy mogliby uznać, iŝ dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W konsekwencji Sąd oddalił drugi zarzut skarŝącej, a tym samym oddalił skargę w całości.

75 SPI PRAZOL v. PREZAL Sprawa Aventis T-95/07 z 21/10/2008 Izba Odwoławcza: wyraźne róŝnice fonetyczne SPI: Podobieństwo znaków przewaŝa nad ich róŝnicami. Małe róŝnice

76 COLOR EDITION COLOR EDITION dla kosmetyków SPI - 8 lipca T-160/07 Sprawa Lancôme v. OHIM Wydział uniewaŝnień odmówił, Druga Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i uniewaŝniła Lancome próbuje uchylić decyzję uniewaŝniającą

77 COLOR EDITION znak towarowy złoŝony z elementów, z których kaŝdy opisuje właściwości towaru lub usługi, dla których wniesiono o rejestrację, sam w sobie takŝe opisuje właściwości tych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, chyba Ŝe istnieje dostrzegalna róŝnica między zgłoszonym znakiem towarowym a zwykłą sumą znaczeń tworzących go elementów. Oznacza to, Ŝe z uwagi na nietypowe dla tych towarów lub usług połączenie objęty wnioskiem znak towarowy wywiera wraŝenie, które jest dostatecznie dalekie od wraŝenia będącego wynikiem zestawienia wskazówek dostarczanych przez tworzące go elementy (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

78 COLOR EDITION W tym względzie naleŝy zauwaŝyć, Ŝe angielski termin color oznacza kolor lub odcień i jest często uŝywany w branŝy kosmetycznej dla określenia przeznaczenia lub właściwości towarów. Słowo edition odsyła nie tylko do świata literatury lub prasy, lecz oznacza równieŝ, jak zauwaŝyła Izba Odwoławcza, gamę towarów w jednej lub wielu wersjach lub formach. Tak samo jak termin color jest ono równieŝ stosowane w branŝy kosmetycznej. 48 NaleŜy zatem uznać, Ŝe znak COLOR EDITION jest złoŝony wyłącznie ze wskazówek, które mogą słuŝyć do określenia niektórych właściwości rozpatrywanych towarów. Jak zauwaŝyła Izba Odwoławcza, znak ten wyraŝa przekaz, który zostanie natychmiast i w sposób bezpośredni zrozumiany przez zainteresowanych odbiorców, a mianowicie odniesienie do gamy produktów kosmetycznych lub kosmetyków kolorowych w róŝnych odcieniach.

79 COLOR EDITION Poza tym naleŝy zauwaŝyć, Ŝe skojarzenie słów color i edition nie jest, z punktu widzenia zasad leksyki języka angielskiego, zestawieniem niecodziennym, tylko potocznym. Objęty wnioskiem znak towarowy nie wywołuje zatem u docelowych odbiorców wraŝenia na tyle odbiegającego od wraŝenia wywieranego przez zwykłe zestawienie tworzących go elementów słownych, aby zmienić ich znaczenie lub zakres. Z tego względu naleŝy uznać, podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza, Ŝe dla zrozumienia tego przekazu nie jest potrzebny Ŝaden wysiłek intelektualny iŝe zwykłe zestawienie analizowanych słów nie zmienia opisowego charakteru poszczególnych elementów znaku. Jednocześnie OHIM zarejestrował znaki słowne w klasie 3: EXTREME, L EXTREME

80 SPI Ocena całościowa SPI z 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wraŝeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróŝniających i dominujących.

81 NSA Ocena całościowa oznaczeń Sporny znak towarowy musi być oceniany, przy rozpatrywaniu jego podobieństwa ze znakiem wcześniej zarejestrowanym, jako całość, w związku z czym brak jest podstaw do porównywania podobieństwa tylko jednego słowa składającego się na ten znak. ( ) W przypadku kolizji dwóch zarejestrowanych znaków słownych, z których jeden jest znakiem jedno- a drugi znakiem wielowyrazowym, nie moŝe być podstawą Ŝądania stwierdzenia niewaŝności prawa ochronnego z rejestracji znaku z gorszym pierwszeństwem wyłącznie podobieństwo znaczeniowe jednego słowa składającego się na znak wielowyrazowy, jeŝeli pozostałe wyrazy uŝyte w tym znaku nadają mu wystarczającą zdolność odróŝniającą w zwykłych warunkach obrotu handlowego. wyrok NSA z dnia 26 września 2006 r. w sprawie sygn. akt II GSK 105/06

82 Ocena podobieństwa by wyłączyć podobieństwo ( ) w znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) róŝne powinny być co najmniej dwie litery. ( ) [I tak na przykład] MAGNAT i MAGNUM według tego naleŝą do słów średniej długości, gdyŝ zawierają 6 liter, z czego dwie są róŝne, co w zupełności wystarcza do uznania braku podobieństwa w płaszczyźnie wizualnej. wyrok WSA w W-wie z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie sygn. akt VI Sa/Wa 1343/05

83 Ryzyko wprowadzenia w błąd Znaczenie kanałów dystrybucji i ceny Celem ochrony znaku towarowego jest zapobieganie sytuacji, w której to konsument mógłby odnieść mylne wraŝenie, co do pochodzenia towarów (od określonego przedsiębiorcy). [Na przykład] w przypadku, gdyby okulary pozwanego dystrybuowane były w salonach optycznych i miały ceny mieszczące się w tym samym przedziale wartości, co ceny okularów oryginalnych, ryzyko wprowadzenia w błąd byłoby większe. Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 9 października 2006 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 2/06

84 Ryzyko wprowadzenia w błąd im bardziej znak towarowy jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróŝniający znaku Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 5/06

85 Ryzyko wprowadzenia w błąd Im bardziej znany znak, tym mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd??? Sąd tej tezy nie werbalizuje, ale wydaje się być akceptowana w świetle cytowanego fragmentu I uzasadniona, bo trudniej pomylimy oznaczenie X ze znakiem Microsoft, niŝ ze znakiem Macrosoft, choć moŝe łatwiej z nim skojarzymy Ryzyko skojarzenia a ryzyko pomyłki

86 Ryzyko wprowadzenia w błąd Szybciej skojarzymy dane oznaczenie z oznaczeniem silnym, ale wolniej (trudniej) zostaniemy przez nie wprowadzeni w błąd Oznaczenia silne przyciągają skojarzenia, ale są na tyle silne, Ŝe odpychają ryzyko pomyłki Chronione są jednak przed naruszeniem renomy/reputacji ale to inna podstawa prawna

87 Ryzyko wprowadzenia w błąd Renomowana marka producenta dodana do znaku którym opatrzony jest produkt zwiększa jego odróŝnialność Mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy niŝ w przypadku braku silnego znaku Wprowadzenie w błąd odnośnie pochodzenia

88 Ryzyko wprowadzenia w błąd III CSK 299/06 wyrok SN OSNC 2007/11/172 Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.), zaleŝy w szczególności od stopnia znajomości znaku zarejestrowanego, jego siły (zdolności) odróŝniającej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane.

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl Znaki towarowe Znak towarowy art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Naruszenie znaku. 1. Bezprawność używania 2. Reprodukcja identyczny znak identyczny towar

Naruszenie znaku. 1. Bezprawność używania 2. Reprodukcja identyczny znak identyczny towar Naruszenie znaku towarowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Co może być znakiem towarowym?

Co może być znakiem towarowym? Co może być znakiem towarowym? Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

praktyczne aspekty dla przedsiębiorców

praktyczne aspekty dla przedsiębiorców PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W CZASACH INTERNETU praktyczne aspekty dla przedsiębiorców Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa biuro@kondrat.pl Program PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie perspektywa znaków towarowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl Znaki wyróżniają Znaki komunikują Luksus, prestiż,

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Nazwy Leków, Suplementów Diety i Kosmetyków

Nazwy Leków, Suplementów Diety i Kosmetyków Nazwy Leków, Suplementów Diety i Kosmetyków Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl Program Co moŝe być marką: oznaczenia, opakowania, kolory, kształty, itp. granice moŝliwej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Prawo znaków towarowych ochrona i egzekwowanie praw cz.ii. Dr Mariusz Kondrat Adwokat / Rzecznik Patentowy KONDRAT i Partnerzy

Prawo znaków towarowych ochrona i egzekwowanie praw cz.ii. Dr Mariusz Kondrat Adwokat / Rzecznik Patentowy KONDRAT i Partnerzy Prawo znaków towarowych ochrona i egzekwowanie praw cz.ii Dr Mariusz Kondrat Adwokat / Rzecznik Patentowy KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl wybór bazy danych Baza UPRP znaki krajowe znaki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony znaków towarowych

Systemy ochrony znaków towarowych Systemy ochrony znaków towarowych Gospodarowanie dobrami niematerialnymi powinno być traktowane jako odrębna dziedzina wiedzy. Integruje ono bowiem wiele coraz bardziej skomplikowanych zależności organizacyjno-prawnych.

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY vs WZÓR PRZEMYSŁOWY. Cedzyna 2013

ZNAK TOWAROWY vs WZÓR PRZEMYSŁOWY. Cedzyna 2013 ZNAK TOWAROWY vs WZÓR PRZEMYSŁOWY Cedzyna 2013 Porównanie systemów ochrony Przedmiot ochrony: znak: rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania wzór:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 184/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Zanim złożymy podanie o rejestrację znaku powinniśmy

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO WPŁYW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE NA KSZTAŁTOWANIE ORZECZNICTWA W SPRAWACH O NARUSZENIE. Warszawa, 13/03/2014 r. PRAWA / OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA ZNAKU TOWAROWEGO wyłączność

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji?

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji? Ochrona Własności Intelektualnej cz. II dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest wzór przemysłowy? Dlaczego opłaca się bronić wzór przemysłowy? Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Ochrona znaków towarowych. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Ochrona znaków towarowych. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Ochrona znaków towarowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Ochrona Title znaków of the presentation towarowych 09.05.2012 Date # 2 Program 1. Systemy ochrony znaków towarowych: krajowe,

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Wzór przemysłowy a znak towarowy. dr Anna Tischner UJ

Wzór przemysłowy a znak towarowy. dr Anna Tischner UJ Wzór przemysłowy a znak towarowy dr Anna Tischner UJ Wzór przemysłowy a znak towarowy Zagadnienia ogólne Definicje Znak towarowy (art. 120 ust. 1 p.w.p.) każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych

Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych Autor: Monika Witkowska Rzecznik Patentowy, Problemy ochrony własności przemysłowej, kwiecień-

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 50/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 50/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 50/96 Powołanie w decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patentowego o umorzeniu prawa z rejestracji znaku towarowego,

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP

Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Urząd Patentowy RP Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Departament Badań Znaków Towarowych Ewa Węgielska Święcicka ekspert OZNACZENIE ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Ochrona wynalazków za granicą w praktyce

Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Joanna Bocheńska rzecznik patentowy Warszawa, 09.10.2013 Terytorialność ochrony Uzyskana ochrona skutkuje wyłącznie na tym terytorium, na którym została udzielona

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych.

WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych. WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Definicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Cechy i funkcje znaku towarowego. Procedura uzyskiwania ochrony. Treść i zakres prawa ochronnego. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy

Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy Dr Łukasz Żelechowski Uniwersytet Warszawski Funkcja podstawowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

C 244/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 244/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.7.2016 Zawiadomienie Komisji dotyczące egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej w odniesieniu do towarów wprowadzanych na obszar celny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin znaku Kupuj Nasze.PL określający zasady udzielania licencji na uŝywanie Znaku

Regulamin znaku Kupuj Nasze.PL określający zasady udzielania licencji na uŝywanie Znaku Regulamin znaku Kupuj Nasze.PL określający zasady udzielania licencji na uŝywanie Znaku I. Cele przyznawania Znaku 1 Udzielając licencji na uŝywanie Znaku słowno-graficznego Kupuj nasze.pl, Fundacja Dajesz

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10 Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10 Procedura sprzeciwu 商 标 异 议 商 标 异 议 程 序 特 点 Specyfika procedury sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego 异 议 前 置, 即 注 册 前 异 议 初 步 审 定 公 告 之 日

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r.

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r. Katowice, 6 XII 2006 r. POMOC PUBLICZNA Jarosław Butkiewicz Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tel. (0-22) 55-60-271 Prawo regulujące warunki

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Informacje ogólne Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty to szczególny rodzaj wyroku, który zapada wtedy, gdy ktoś dochodzi od innej osoby świadczenia pienięŝnego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok.103 Sygn.akt. 21/04/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Wydany w Krakowie dnia 18 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Bolar po europejsku. wnioski ze sprawy Astellas vs. Polpharma. Rafał Witek

Bolar po europejsku. wnioski ze sprawy Astellas vs. Polpharma. Rafał Witek Bolar po europejsku wnioski ze sprawy Astellas vs. Polpharma Rafał Witek WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, fax. (+4871) 3467430, tel. (+4871) 3467432,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN. korzystania ze znaku Adwokatura Polska

UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN. korzystania ze znaku Adwokatura Polska UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN korzystania ze znaku Adwokatura Polska Na podstawie 4 uchwały Nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki, wersja 2 Wspólna praktyka dotycząca zakresu ochrony znaków czarno-białych

Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki, wersja 2 Wspólna praktyka dotycząca zakresu ochrony znaków czarno-białych PL PL Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki, wersja 2 Wspólna praktyka dotycząca zakresu ochrony znaków czarno-białych 1. Czy wspólna praktyka różni się od wcześniej istniejącej

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej / red. Ryszard Skubisz ; aut. Edyta Całka [et al.]. Warszawa, Spis treści

Prawo własności przemysłowej / red. Ryszard Skubisz ; aut. Edyta Całka [et al.]. Warszawa, Spis treści Prawo własności przemysłowej / red. Ryszard Skubisz ; aut. Edyta Całka [et al.]. Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH Piotr Godlewski, rzecznik patentowy (JWP Rzecznicy Patentowi) Praktycznie każdego dnia na rynku pojawiają się nowe produkty, w których zawarte są, bądź które same w sobie są

Bardziej szczegółowo

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego?

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? Praca napisana W Katedrze

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA W STANIE TECHNIKI I BADANIE CZYSTOŚCI PATENTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNYCH BAZ DANYCH

POSZUKIWANIA W STANIE TECHNIKI I BADANIE CZYSTOŚCI PATENTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNYCH BAZ DANYCH POSZUKIWANIA W STANIE TECHNIKI I BADANIE CZYSTOŚCI PATENTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNYCH BAZ DANYCH 26 września 2007 Piotr Czaplicki Stanisław Vasina Co to są badania patentowe? Szczególny rodzaj poszukiwań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 października 1998 r. I ACz 562/98

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 października 1998 r. I ACz 562/98 id: 20346 1. Nie moŝe ulegać wątpliwości, Ŝe do dokonania skutecznego zapisu na sąd polubowny nie jest wystarczające pełnomocnictwo ogólne, bowiem czynność ta przekracza zakres zwykłego zarządu. 2. Umieszczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1615 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo