Justyna Chruścicka Nr albumu: Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Justyna Chruścicka Nr albumu: Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo Konwergencja starych i nowych mediów na przykładzie wybranego wydawnictwa Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Gogołka Warszawa, czerwiec 2013 r.

2 Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, Ŝe niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, Ŝe spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. Data Podpis kierującego pracą Oświadczenie autora pracy Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, Ŝe niniejsza praca dyplomowa została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Oświadczam równieŝ, Ŝe przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyŝszej uczelni. Oświadczam ponadto, Ŝe niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Data Podpis autora pracy 2

3 Streszczenie pracy: W pracy przedstawiono, Ŝe konwergencja starych i nowych mediów staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i poŝądanym. Odpowiednio poprowadzona, przynosi pozytywne efekty zarówno wydawcom prasy tradycyjnej i elektronicznej, którzy notują wzrost zysków, jak i odbiorcom, którzy otrzymują bogatszy strumień informacji. Dowiedziono, Ŝe trwa proces konwergencji starych i nowych mediów oraz, Ŝe przedsiębiorcy mogą czerpać z tego zjawiska profity. Ilustracją do części pracy dotyczącej zjawiska konwergencji we współczesnych mediach jest portfolio w postaci strony internetowej magazynu Podaj Cegłę ( Temat pracy: Konwergencja starych i nowych mediów na przykładzie wybranego wydawnictwa Słowa kluczowe: konwergencja mediów, stare media, nowe media, kanibalizm mediów Dziedzina pracy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Tytuł w je z. angielskim: The old and new media convergence on the example of selected publication. 3

4 Spis treści Streszczenie pracy:... 3 Wstęp Media Stare media - definicja, cechy, bariery Prasa drukowana jako przykład starych mediów Definicja pojęcia nowe media Prasa elektroniczna jako nowe medium Konwergencja w mediach definicja pojęcia Geneza pojęcia konwergencji w mediach Typy konwergencji w mediach Konwergencja we współczesnych mediach Zjawisko kanibalizmu w mediach Skuteczność konwergencji starych i nowych mediów na przykładzie tygodnika i dziennika internetowego Pojezierze Wałeckie oraz magazynu i strony internetowej Podaj Cegłę Wzrost liczby odbiorców informacji Pojezierza Wałeckiego jako dowód skuteczność konwergencji starych i nowych mediów Wzrost wpływów z reklam w Pojezierzu Wałeckim jako dowód skuteczności konwergencji starych i nowych mediów Konwergencja starych i nowych mediów na przykładzie drukowanego poradnika budowlano-mieszkaniowego oraz strony internetowej Podaj Cegłę Zakończenie i wnioski Bibliografia: Spis rysunków Spis tabel

5 Wstęp Witajcie w kulturze konwergencji, gdzie krzyŝują się stare i nowe media, gdzie zderzają się produkcje korporacyjne i fanowskie, gdzie władza producenta mediów wchodzi w nieprzewidziane interakcje z władzą ich konsumenta. Kultura konwergencji to przyszłość ale juŝ teraz ta przyszłość nabiera kształtów. Konsumenci będą w niej silniejsi, ale tylko wtedy, gdy tę siłę zauwaŝą i wykorzystają zarówno jako konsumenci i obywatele, jak i jako pełnoprawni uczestnicy naszej kultury 1. Trudno oprzeć się wraŝeniu, Ŝe cytowane powyŝej słowa wypowiedziane w 2007 r. przez amerykańskiego medioznawcę Henry'ego Jenkinsa były prorocze. Konwergencja mediów, czyli łączenie, przenikanie się starych i nowych mediów, zaszła tak daleko, Ŝe nawet nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób działa. W bliŝszej lub dalszej perspektywie widoczne są, lub będą, tylko jej skutki. We współczesnym świecie toczy się nieustanna debata nad przyszłością i kierunkiem rozwoju mediów. Wątpliwości, które chcą rozstrzygnąć medioznawcy, dziennikarze i wydawcy prasy jest mnóstwo. Czy cyfrowe repliki gazet zastąpią wydania drukowane? Czy e-papier całkowicie wyeliminuje papier tradycyjny 2? Wśród znawców rynku medialnego dominują dwie koncepcje. Pierwsza z nich zakłada, Ŝe XXI w. przyniesie schyłek prasy drukowanej w jej tradycyjnej formie. Zdaniem Francisa Gurry'ego, dyrektora generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) juŝ w 2040 r. nie będziemy uŝywali prasy znanej obecnie 3. Ten tok rozumowania postuluje przeniesienie drukowanych tytułów do internetu i całkowitą koncentrację treści w tym medium. Zalet takiego postępowania jest niewątpliwie wiele: obniŝenie kosztów, zwiększenie szybkości przepływu informacji, moŝliwość niemal natychmiastowej aktualizacji treści. JuŜ w 2005 r. portal internetowy opublikował wypowiedź magnata medialnego Ruperta Murdocha, w której stwierdzał, Ŝe jedynym sposobem na uratowanie mediów drukowanych jest przystosowanie ich do potrzeb młodych ludzi oraz większa dbałość o witryny internetowe gazet. Jeden z H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s Czy gazety przestaną szeleścić, bo wyprą je nowe media? [ ]. 2040: koniec papierowych gazet? / [ ]. 5

6 największych wydawców prasy na świecie nie ma wątpliwości przyszłość to media elektroniczne 4. Potwierdza to prezes Online Media Group Rafał Oracz, który jednoznacznie skomentował doniesienia o całkowitym przeniesieniu amerykańskiego wydania Newsweeka do sieci. - Myślę, Ŝe zamykanie treści w Internecie jest procesem, którego nie da się juŝ odwrócić. Nie dlatego, Ŝe będzie generował wielkie przychody, ale dlatego, Ŝe pozwala zbudować wartość treści. I tak teŝ postrzegam decyzję Newsweeka - nie jako symboliczny dowód na koniec prasy, a jako symboliczny początek nowego rozdziału, którym jest budowanie wartości treści w świecie cyfrowym 5. Inna koncepcja proponuje konwergencję, czyli współdziałanie, dopełnianie się zalet i moŝliwości, jakie niosą ze sobą przedstawiciele nowych i starych mediów oraz czerpanie z tego zjawiska zysków. Jan Kreft w swojej pracy Problemy z konwergencją określa to jako połączenie róŝnych platform: mediów drukowanych (gazety i magazyny), mediów telekomunikacyjnych (nadawcy telewizyjni, radiowi, kablowi i telewizja satelitarna) oraz internetu 6. Zdaniem Krefta na medialnym rynku oznacza to wykształcenie superkonkurentów, którzy wykorzystują ekonomię skali do walki o wyeliminowanie konkurentów gorzej przygotowanych i mniej znaczących 7. Celem niniejszej pracy jest udowodnienie, Ŝe proces konwergencji starych i nowych mediów to zjawisko pozytywne i poŝądane przez wydawców prasy drukowanej i elektronicznej. W pracy wskazano, Ŝe trwa proces przenikania się i łączenia starych i nowych mediów oraz, Ŝe przedsiębiorcy mogą czerpać z tego zjawiska zyski. Przyjęto hipotezę, iŝ istnieje duŝe prawdopodobieństwo, Ŝe konwergencja starych (drukowanych) i nowych mediów wpływa na sukces komercyjnego przedsięwzięcia medialnego z wykorzystaniem internetu. ZałoŜeniem pracy jest udowodnienie efektywności konwergencji na przykładzie tygodnika oraz dziennika internetowego Pojezierze Wałeckie oraz poradnika budowlano Jaka przyszłość mediów drukowanych? [ r.]. Amerykański "Newsweek" od nowego roku tylko w Internecie Newsweek od_nowego_roku_tylko_w_ internecie.html [ r.]. Za: T. Goban-Klas, Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i konwergencji mediów, Studia Medioznaw-cze 2006, nr 3, s. 18; S. Jędrzejewski, Radio. Narodziny ewolucja perspektywy, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008, s J. Kreft, Problemy z konwergencją, [w:] Studia Medioznawcze, M. Jabłonowski (red.), Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2011, s

7 mieszkaniowego i jego strony internetowej Podaj Cegłę, która stanowi portfolio do części pracy poświęconej zjawisku konwergencji we współczesnych mediach. Znanym przykładem udanej konwergencji starych i nowych mediów jest amerykański tygodnik społeczno-polityczny Time (średni nakład wersji drukowanej to ponad 4 mln egzemplarzy), który udostępnia swoim czytelnikom stronę internetową z najwaŝniejszymi informacjami z kraju i ze świata oraz z innymi działami tematycznymi. Pismo współpracuje z amerykańską telewizją informacyjną CNN oraz jej odłamem CNN Money. Time dostępny jest jako cyfrowa replika oraz w wersjach mobilnych na najpopularniejsza mobilne systemy operacyjne na świecie: ios oraz Android. Ponadto, tygodnik oferuje szereg aplikacji na urządzenia mobilne i telewizory, m.in. The Time TV App, dzięki której informacje, zdjęcia, wideo i inne multimedia moŝna oglądać na ekranie telewizora Samsung SmartTV 8. Konwergencja widoczna jest równieŝ na polskim rynku medialnym. Dowodzi tego działalność Agory S.A., właściciela kilkunastu tytułów prasowych oraz portali i wortali (monotematycznych, wertykalnych portali) internetowych. Informacje drukowane na papierze dostępne są w wersjach elektronicznych i w formie aplikacji na urządzenia mobilne (tablety i smartfony). UŜytkownicy, po wykupieniu abonamentu na platformie Pianomedia.pl, mają do dyspozycji m.in. cyfrowe repliki Gazety Wyborczej oraz inne tytuły wydawane przez Agorę 9. Za przykład konwergencji starych i nowych mediów naleŝy uznać takŝe wspomnianą wcześniej stronę poradnika budowlano-mieszkaniowego Podaj Cegłę, prowadzoną przez autorkę niniejszej pracy. Pojawiają się na niej skondensowane treści z wersji papierowej, rozszerzone o multimedia oraz komentarze uŝytkowników. Zwolennikiem konwergencji w mediach jest wspomniany wcześniej Henry Jenkins, autor wielu publikacji dotyczących tego zjawiska. W ksiąŝce pt. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów czytamy, Ŝe O ile w paradygmacie rewolucji cyfrowej przyjmowano załoŝenie, Ŝe nowe media mogą zastąpić stare, o tyle w rodzącym się paradygmacie konwergencji zakłada się, Ŝe stare i nowe media będą wchodzić w bardziej złoŝone interakcje 10. W podobnym tonie wypowiada się Arkadiusz Widawski, współtwórca i redaktor naczelny drukowanego magazynu Online Marketing Polska. Jego zdaniem papier trzyma się nieźle, szczególnie w wydawnictwach [ ]. [ ]. H. Jenkins, Kultura konwergencji..., s

8 specjalistycznych ( ) 11. Swoją opinię uzupełnia stwierdzeniem, Ŝe w dzisiejszych czasach konsumenci oczekują od wydawców czegoś więcej niŝ zwykłego przeniesienia magazynu do internetu, bo w Internecie jest Internet, a nie gazeta 12. Natomiast Jan Kreft dodaje, Ŝe konwergencja moŝe mieć wpływ na istotne zmiany polegające na budowie nowych rynków poprzez efektywne zwielokrotnienie dostarczanej oferty 13. Słowa Widawskiego i Krefta, to kwintesencja niniejszej pracy, której celem jest udowodnienie na podstawie przykładu wydań tradycyjnych i elektronicznych tygodnika i dziennika Pojezierze Wałeckie oraz magazynu i bloga Podaj Cegłę, Ŝe odpowiednio poprowadzona konwergencja starych i nowych mediów w odniesieniu do prasy drukowanej i treści w internecie moŝe przynieść wymierne korzyści zwiększenie liczby czytelników oraz wpływów związanych z docieraniem z treściami promocyjnymi do migrujących między platformami odbiorców 14. Pierwszy rozdział poświęcono zdefiniowaniu mediów w ich ogólnym i szczególnym rozumieniu. Znalazła się w nim charakterystyka starych mediów oraz prasy drukowanej jako przedstawiciela tego gatunku. W opozycji poruszone zostało zagadnienie nowych mediów, a jako ich przykład przedstawiona została prasa elektroniczna. Rozdział drugi dotyczy samego zjawiska konwergencji: jego genezy, typologii oraz pozytywnego i negatywnego wpływu na współczesne media. Rozdział trzeci, najbardziej praktyczny, udowadnia na podstawie drukowanego tygodnika i dziennika internetowego Pojezierze Wałeckie oraz poradnika i strony internetowej Podaj Cegłę skuteczność konwergencji starych i nowych mediów w budowaniu sukcesu komercyjnego przedsięwzięcia medialnego. 11 "Papier trzyma się nieźle" cane [ ]. 12 Op.cit [ ] J. Kreft, Problemy z konwergencją..., s. 29. Op.cit. 8

9 1. Media Pojęcie media, w zaleŝności od tego jakiej dziedziny Ŝycia dotyczy, moŝna definiować rozmaicie. Jedno jest pewne - wywodzi się od łacińskiego słowa medium, oznaczającego środek, pośrednika 15. Według medioznawcy Tomasza Gobana-Klasa w XIX w. tym mianem nazywano osoby, które dzięki swoim rzekomo nadprzyrodzonym zdolnościom komunikowały się z duchami zmarłych. W najogólniejszym sensie Medium to instrument przenoszenia informacji w czasie lub przestrzeni 16. I tak, według Słownika terminologii medialnej pod redakcją Walerego Pisarka, mediami moŝna nazwać języki narodowe, wszelkie systemy znaków pozwalające zapisywać wiadomości oparte na róŝnych rozpoznawalnych sygnałach (np. brzęczenie, stukanie, pulsowanie) 17. Jednak współcześnie słowo media najczęściej kojarzy się z prasą, radiem i telewizją, środkami przekazu publicznego szeroko upowszechnianych treści 18. I właśnie w tym rozumieniu to pojęcie pojawia się w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy Stare media - definicja, cechy, bariery Stare media, zwane równieŝ mediami tradycyjnym, odnoszą się do urządzeń, które nie korzystają z cyfrowych formatów przekazu. To, co odróŝnia je od nowych mediów (pojęcie to omówiono w kolejnym podrozdziale) to przekształcanie treści w bity 19. Stare media są analogowe, przekaz odbywa się tylko w jedną stronę, a widz (czytelnik, słuchacz) jest jedynie biernym odbiorcą. Tradycyjne media zmagają się takŝe z barierą geograficzną zasięg prasy drukowanej, a nawet radia i TV jest stosunkowo niewielki, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia liczby odbiorców, którzy mają dostęp do przekazywanych treści 20. W przypadku starych mediów, nadawcy niemal w pełni kontrolują to, co odbiorca czyta w gazecie, widzi na ekranie lub czego słucha w radiu. Decydują nie tylko o treści, ale takŝe o kolejności przekazu, który do niego trafia 21. Inną właściwość tradycyjnych środków przekazu opisuje maksyma sformułowana przez T. Goban-Klas, Komunikowanie i media w: Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków, 2008 r., wyd. UNIVERSITAS, s. 22. Op.cit. s Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Kraków, 2006 r., wyd. UNIVERSITAS, s T. Goban-Klas., Komunikowanie i media w: Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków, 2008 r., wyd. UNIVERSITAS, s. 22. From press and TV to laptop and SMS: Traditional media vs new media, [ ]. Old media, new media, [ ]. Op.cit. 9

10 kanadyjskiego medioznawcę Marshalla McLuhana The medium is the message, która w polskim tłumaczeniu brzmi Medium jest informacją 22. Zdanie to oznacza, Ŝe treść informacji oraz sposób jej prezentacji są ze sobą nierozerwalnie związane. Medium nie tylko przekazuje i utrwala informację, ale takŝe aktywnie ją kształtuje. W praktyce niemal niemoŝliwe jest odróŝnienie czystej informacji od elementów, które zostały uformowane przez medium 23. Stare media stoją przed wielkim wyzwaniem i zdaniem części medioznawców ich koniec jest juŝ blisko. Cytowany juŝ w tej pracy Francis Gurry zapowiada śmierć drukowanych gazet do 2040 r. 24, a Philip Meyer, autor ksiąŝki The Vanishing Newspaper do 2043 r. 25. Obecnie głównym zadaniem tradycyjnych mediów jest adaptacja do standardów wyznaczanych przez internet. NaleŜy przez to rozumieć zarówno przystosowanie technologii, jak i sposób zmiany zwyczajów w konsumpcji mediów. Oprócz tego stare technologie muszą zmierzyć się z mobilnością nowych środków przekazu (szczególna konkurencja dla druku) oraz z tzw. wielozadaniowością, czyli odbiorem kilku mediów jednocześnie. Kolejną sprawą jest personalizacja form i treści proponowanych odbiorcy Prasa drukowana jako przykład starych mediów Czym jest prasa? Termin ten upowszechnił się w Polsce pod koniec XIX w. i początkowo oznaczał całość wytworów, które wychodziły spod pras drukarskich 27. Obowiązująca w naszym kraju Ustawa Prawo Prasowe z 26 stycznia 1984 r. (z późniejszymi zmianami) precyzuje, Ŝe są to wszystkie publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości i ukazują się nie rzadziej niŝ raz w roku, opatrzone są stałym tytułem albo nazwą, numerem bieŝącym i datą. Do prasy naleŝą w szczególności: dzienniki i czasopisma, w tym tygodniki 28. Natomiast Słownik terminologii medialnej definiuje prasę jako periodyki, które realizują bez istotnych ograniczeń kryterium aktualności i uniwersalności treści. W Old media, new media, [ ]. The medium is the message, [ ]. 2040: koniec papierowych gazet? / [ ]. Out of print, [ ]. [ ]. Słownik terminologii medialnej, s Dz.U. z 1984 roku Nr 5, poz

11 praktyce nie określają adresu odbiorcy i informują o wydarzeniach aktualnych, interesujących moŝliwie największą liczbę odbiorców 29. Walery Pisarek dzieli prasę na kilka grup. Pierwszą z nich są gazety, które muszą bezwzględnie realizować kryterium aktualności. Ich zadaniem jest dostarczanie interesujących informacji do jak najszerszej publiczności 30. W znaczeniu potocznym termin gazeta pojawia się jako określenie dziennika, czyli pisma codziennego. W rozwoju gazet obserwuje się tendencję do ograniczania uniwersalności treści i tworzenia wydawnictw monotematycznych, skierowanych do konkretnego, specyficznego odbiorcy 31. Oddzielną grupę stanowią czasopisma o treści ogólnej i mniej aktualnej (w wyniku zwiększenia amplitudy częstotliwości). Zawierają w sobie treści zróŝnicowane pod względem tematu i kręgu odbiorców. Ich celem jest głównie komentowanie wiadomości, które zostały rozpowszechnione wcześniej 32. W praktyce, ze względu na wielość upowszechnianych informacji oraz specyficzne potrzeby czytelników, czasopisma dzielą się na dalsze podgrupy ze względu na 33 : a) dominującą funkcję społeczną (np. informacyjne, informacyjno-publicystyczne, edukacyjno-hobbistyczne...) b) krąg odbiorców (uniwersalne, dla dzieci, młodzieŝy, kobiet...) c) tematykę (ogólna, polityczna, kulturalna, zawodowa, sportowa) Wśród czasopism o treści ogólnej, szczególną pozycję zajmują magazyny, czyli kolorowe, ilustrowane wydawnictwa o zróŝnicowanej i atrakcyjnej zawartości. Inną kategorię czasopism stanowią te o treści specjalnej. Cechują się przede wszystkim duŝą amplitudą periodyczności, a co za tym idzie małą aktualnością i uniwersalnością treści. Są zindywidualizowane pod względem tematyki i skierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców. Do tej grupy zalicza się głównie czasopisma naukowe, popularnonaukowe, fachowe, urzędowe oraz oficjalne Słownik terminologii medialnej, s Op.cit. s Op.cit. s. 67 Op.cit. s Op.cit. s. 26 Słownik terminologii medialnej, s

12 1.3. Definicja pojęcia nowe media Termin nowe media funkcjonuje od lat 60. XX w. UŜywa się go do opisania nowej generacji cyfrowych, sieciowych informacji i technologii komunikacyjnych 35 oraz ich otoczenia społecznego, które obejmuje narzędzia programowo-techniczne, mające bezpośredni związek z funkcjonowaniem sieci lub ułatwiające gromadzenie i udostępnianie informacji na drodze komunikacji sieciowej 36 ( komunikacja sieciowa jest to proces wymiany przetwarzanych informacji. Dotyczy podmiotów, które biorą udział w akcie komunikacji, z zastrzeŝeniem, Ŝe przynajmniej jednym z nich musi być sieć 37 ). Popularna encyklopedia mass mediów definiuje nowe media jako wszelkie techniki przekazu oraz technologie, które są stosowane powszechnie od połowy lat 80. XX wieku 38. Zupełnie inną definicję wyprowadził Leo Manovich, który określił nowe media jako media analogowe skonwertowane do postaci cyfrowej 39. Rysunek 1. Graficzna definicja pojęcia nowe media. Źródło: [ ]. Nowe media mogą przybierać wiele róŝnych form. Zalicza się do nich elektroniczne wydania niektórych gazet, periodyki, onlinowe serwisy informacyjne (w tym opisany szerzej w trzecim rozdziale dziennik internetowy [ ]. [ ]. [ ]. J. Skrzypczak, Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań 1999, s L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s

13 oraz elektroniczną wersję poradnika budowlano-mieszkaniowego Podaj Cegłę ) 40, fora internetowe, blogi, wiki (typ serwisu internetowego, w którym treść moŝna tworzyć i zmieniać z poziomu przeglądarki internetowej), podcasty (system pośredniego udostępniania w Sieci, wcześniej nagranych materiałów radiowych w formie cyfrowej, zazwyczaj w postaci pojedynczych odcinków, np. audycja radiowa dostępna w formacie MP3 41 ) oraz miejsca do dzielenia się zdjęciami, muzyką czy video. Przykładem aplikacji w duchu nowych mediów (social media) są Google Plus, Wikipedia, MySpace, Facebook, YouTube, Second Life i Twitter 42. Jakie cechy charakteryzują nowe media? Zdaniem Manovicha wyróŝnia je swobodny dostęp do danych, moŝliwość kopiowania bez utraty jakości oraz interaktywność, co oznacza, Ŝe uŝytkownik moŝe wchodzić w interakcję z obiektem medialnym 43. Magdalena Szpunar, autorka artykułu Czym są nowe media próba konceptualizacji wymienia jeszcze wzajemne powiązanie, dostęp indywidualnych uŝytkowników, którzy mogą występować w charakterze nadawców i odbiorców, wielość sposobów uŝycia i otwartość, wszechobecność, niedookreśloność przestrzenną i delokalizację 44. Własny zbiór kluczowych cech nowych mediów zaproponował twórca teorii komunikowania masowego, Amerykanin Denis McQuail 45. Są to: 1. Interaktywność, czyli współczynnik reakcji na ofertę nadawcy ze strony uŝytkownika. 2. Obecność społeczna (socjalność), czyli poczucie osobistego kontaktu z innymi; 3. Bogactwo mediów, czyli stopień redukcji niejednoznaczności, liczba wskazówek, angaŝowanie zmysłów i większa osobistość; 4. Autonomia, czyli stopień niezaleŝności od źródła i jego kontroli; 5. Ludyczność, czyli źródło rozrywki, a nie uŝyteczności; 6. Prywatność; 7. Personalizacja, czyli stopień unikalności i personalizacji przekazu [ ]. [ ]. [ ]. M. Szpunar, Czym są nowe media próba konceptualizacji, [w:] Studia Medioznawcze 4, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 33. Op. cit. s. 33. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s

14 Wśród wymienionych wyŝej cech nowych mediów, na szczególną uwagę zasługują dwie: interaktywność oraz personalizacja. Prof. Maciej Mrozowski przez interaktywność i indywidualizację przekazu rozumie nawigowanie po sieci przez odbiorców, którzy wydobywają z jej zasobów teksty dla siebie, a siebie przekształcają w teksty dla innych. Zdaniem Mrozowskiego, współtworzenie zasobów sieci i dopasowanie przekazów do swoich potrzeb daje poczucie ogromnej wolności. UŜytkownicy wkładają i wyjmują z sieci co chcą, kiedy chcą i jak chcą bez zobowiązań i przymusu 46. Natomiast prof. Włodzimierz Gogołek definiuje pojęcie personalizacji jako wynik umiejętnej analizy i interpretacji danych mówiących o uŝytkowniku. Oznacza to, Ŝe do odbiorcy trafiają coraz bardziej efektywne komunikaty w postaci łatwo absorbowanej pigułki informacyjnej, dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań i predyspozycji Prasa elektroniczna jako nowe medium Pojęcie prasy elektronicznej jest niezwykle szerokie. W polskim prawodawstwie definicji moŝna doszukiwać się w Ustawie Prawo Prasowe z 26 stycznia 1984 r. (z późniejszymi zmianami) prasa to (...) wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, które upowszechniają publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji fonii lub innej techniki rozpowszechniania 48. Słownik terminologii medialnej utoŝsamia pojęcie prasy elektronicznej z czasopismami elektronicznymi, e-prasą, e-czasopismami i prasą cyfrową 49. Według Słownika przez prasę elektroniczną naleŝy rozumieć gazety i czasopisma występujące wyłącznie w postaci elektronicznej, dostępne online bezpłatnie lub odpłatnie. Pierwsze tego typu publikacje pojawiły się w USA i Wielkiej Brytanii w latach 80. XX w., natomiast w Polsce za najstarsze pisma elektroniczne uwaŝane są Donosy oraz Reporter 50. W innym rozumieniu prasa elektroniczna to specjalne, przygotowane do rozpowszechniania online wydania gazet, ukazujące się przede wszystkim w postaci drukowanej na papierze. Pionierem w tego typu działaniach w Polsce była Gazeta Wyborcza, która na początku lat 90. XX w. przygotowywała elektroniczne dodatki do [ ]. [ ]. Dz.U. z 1984 roku Nr 5, poz. 24. Słownik terminologii medialnej, s. 78. Op.cit., s

15 swojego papierowego wydania. Obecnie większość wielkonakładowych gazet i czasopism w Polsce i na świecie ma swoje strony w internecie 51. Prasą elektroniczną moŝna nazwać równieŝ czasopisma udostępniane odpłatnie online w wersji identycznej z papierową, tzw. cyfrowe repliki. Koszty prenumeraty są zazwyczaj znacznie niŝsze niŝ wersji drukowanej, pokrywają je albo sami prenumeratorzy, albo uniwersytety i biblioteki (w przypadku czasopism naukowych) 52. Z prasą elektroniczną wiąŝe się pojęcie dziennikarstwa internetowego, czyli przygotowywania przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką internetu i jego rozpowszechnianie za pośrednictwem internetu (a zwłaszcza portali, wortali, blogów, newsletterów, kanałów RSS itp.) do szerokiego grona odbiorców 53. Według Leszka Olszańskiego, autora publikacji Dziennikarstwo internetowe jest to sztuka informowania za pomocą najnowocześniejszego środka przekazu. Dziennikarz internetowy ( ) musi stawiać czoła zjawiskom wcześniej nieznanym. Jeszcze nigdy tempo przygotowywania informacji nie było tak szybkie, a redakcyjne deadline'y tak krótkie wyznaczane przez kaŝde warte wzmianki wydarzenie 54. Leszek Olszański wśród cech dziennikarstwa internetowego, a tym samym prasy elektronicznej, wymienia szybkość reakcji na wydarzenia, znacznie dłuŝszy cykl Ŝycia publikacji w internecie niŝ na papierze, moŝliwość wprowadzania wielokrotnych modyfikacji i uzupełnień w opublikowanym tekście, moŝliwość samodzielnego publikowania informacji przez uczestników, multimedialność oraz ściśle informacyjny charakter internetu 55. Natomiast przekaz internetowy, który pretenduje do miana przekazu dziennikarskiego powinien, według Olszańskiego, mieć charakter informacyjny, być gatunkowo zbliŝony do komunikatu medialnego, być przygotowany z zamiarem publikacji przede wszystkim w internecie oraz powinien być dostępny w sieci przez określony czas. Rozgraniczenie proponowane przez Olszańskiego wyklucza z grona dziennikarzy internetowych tych, którzy przygotowują treści na potrzeby innych mediów i które są później kopiowane na łamy serwisów internetowych 56. Ten tok rozumowania nie współgra Słownik terminologii medialnej, s. 78. Op.cit. s [ ]. Op.cit. Op.cit. Op.cit. 15

16 z opisaną w kolejnym rozdziale teorią konwergencji, zakładającą, Ŝe dziennikarz powinien być przygotowany do tworzenia treści dostosowanych do róŝnych środków przekazu. Inny zestaw cech charakteryzujących dziennikarstwo internetowe proponuje dziennikarz mgr Marek Staniewicz 57. Na jego liście pojawia się: multimedialność, czyli wykorzystanie wielu form przekazu, które funkcjonowały oddzielnie; interaktywność, czyli umoŝliwienie odbiorcy ingerencji w treść komunikatu, a tym samym uczynienie go współautorem; personalizacja, czyli moŝliwość wpływania na kolejność wyświetlania informacji i dostosowywania struktury portalu do własnych potrzeb od odbiorcy zaleŝy w jakiej hierarchii ułoŝy informacje ze strony głównej portalu; hipertekstowość jedna z waŝniejszych cech dziennikarstwa online, która za pomocą linków umoŝliwia natychmiastowe przeniesienie się na inną stronę lub podstronę w internecie; wielostrukturalność dostępu oznacza róŝne moŝliwości dotarcia do poszukiwanej informacji; powszechność czasoprzestrzenna czyli moŝliwość zapoznania się z informacjami niezaleŝnie od miejsca i czasu. To uŝytkownik decyduje, co i kiedy przeczyta, wysłucha lub obejrzy. Nieistotne jest takŝe miejsce, z którego łączy się z internetem; łatwość modyfikacji czyli moŝliwość aktualizacji informacji juŝ opublikowanej na portalu. Strona internetowa poradnika Podaj Cegłę spełnia zdecydowaną większość z wyŝej wymienionych kryteriów dziennikarstwa internetowego, co czyni ją klasycznym przedstawicielem nowych mediów. Szerzej o samej stronie i jej konwergencji ze starymi mediami w trzecim rozdziale [ ]. 16

17 2. Konwergencja w mediach definicja pojęcia Pojęcie konwergencja funkcjonuje przede wszystkim jako termin naukowy i jego definicja róŝni się w zaleŝności od tego, jakiej dyscypliny dotyczy. Według internetowej encyklopedii PWN w ogólnym zarysie jest to proces, w którym róŝne, początkowo niepodobne do siebie zjawiska zbliŝają się i upodabniają się do siebie 58. W ten sam sposób określa się równieŝ wynik tego procesu, czyli występowanie podobnych cech w zjawiskach, które takiemu procesowi podlegały 59. W zakresie badań nad konwergencją starych i nowych mediów niekwestionowanym autorytetem jest cytowany wcześniej Henry Jenkis. JuŜ we wstępie publikacji Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów pojawia się definicja, która określa ramy tego zjawiska. Jako konwergencję rozumiem przepływ treści pomiędzy róŝnymi platformami medialnymi, współpracę róŝnych przemysłów medialnych oraz migracyjne zachowania odbiorców mediów, którzy dotrą niemal wszędzie, poszukując takiej rozrywki, na jaką mają ochotę 60. W skrócie, teoria zakłada, Ŝe konwergencja mediów jest wypadkową trzech czynników: swobodnej migracji treści pomiędzy róŝnymi mediami, współpracy przemysłów medialnych oraz zachowania odbiorców. Rysunek 2. Trzy główne czynniki wpływające na konwergencję mediów wg H. Jenkinsa Konwergencja w mediach Swobodna migracja treści Współpraca przemysłów medialnych Zachowania odbiorców Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa [ ]. Op.cit. H. Jenkins, Kultura konwergencji..., s

18 Inna definicja konwergencji medialnej sformułowana przez Tomasza Gobana- Klasa opisuje ją jako połączenie róŝnych platform: mediów drukowanych (gazety i magazyny), mediów telekomunikacyjnych (nadawcy telewizyjni, radiowi, kablowi i telewizja satelitarna) oraz internetu 61. Nieco inne rozumienie tego zjawiska proponuje Tomasz Szetyński, dla którego Konwergencja cyfrowa jest zjawiskiem, pewną ideą projektowania, dzięki której urządzenia, które istnieją od lat, zostaną wyposaŝone w nowe funkcje i nabiorą nowego znaczenia dla człowieka Geneza pojęcia konwergencji w mediach Pojęcie konwergencja medialna zaczęło nabierać znaczenia pod koniec lat 70- tych ubiegłego wieku. Jako pierwszy publicznie uŝył go w czasie swych wykładów w the Massachusetts Institute of Technology Nicholas Negroponte, amerykański naukowiec, biznesmen i działacz charytatywny. Negroponte stwierdził, Ŝe wszystkie technologie komunikacyjne dotyka łączna metamorfoza, dzięki której mogą być zrozumiane właściwie tylko wówczas, gdy traktujemy je jako jeden obiekt 63. Aby lepiej zilustrować swój tok myślenia, Negroponte narysował na tablicy trzy zachodzące na siebie koła podpisane: "przemysł radiowotelewizyjny i filmowy" "przemysł komputerowy" i "przemysł drukarski i wydawniczy". Zdaniem Tomasza Gobana-Klasa, teoria Negroponte zmieniła nasze myślenie o mediach masowych i społecznym komunikowaniu, bo akcentuje odróŝnianie atomów materii i bitów informacji 64. RóŜnica między nimi polega na tym, Ŝe większość informacji ma nośniki medialne i dostarczana jest w postaci atomów (fizycznych, materialnych dokumentów), np. prasy. Rewolucja w dziedzinie konwergencji mediów polega na wyeliminowaniu materialnego nośnika i zastąpieniu go przez reprezentację bitów. Przykładem tutaj moŝe być tekst prasowy, który istnieje tylko w pamięci komputera i na ekranie monitora. 61 J. Kreft, Problemy z konwergencją..., s T. Szetyński, Konwergencja mediów trafia pod strzechy, E-Fakty, [ ]. 63 T. Goban-Klas, Społeczeństwo medialne, WSIP 2005 r., s Op.cit. 18

19 Rysunek 3. Teoria konwergencji medialnej wg Nicholasa Negroponte Źródło: [ ] Typy konwergencji w mediach Podziałów konwergencji jest przynajmniej tyle, ilu badaczy zajmujących się tym zagadnieniem. W ustandaryzowany sposób typologię konwergencji przedstawił cytowany juŝ Jan Kreft. PoniŜsze rozróŝnienie zostało w całości oparte na jego artykule Problemy z konwergencją 65. Według rozwaŝań Jenkinsa, Michela Dupagne i Bruce'a Garrisona, brak jest jednej definicji konwergencji i zjawisko to naleŝy rozpatrywać w trzech osobnych kategoriach 66 : konwergencja techniczna polega na wspólnym występowaniu wszystkich form komunikacji medialnej w elektronicznej, cyfrowej formie z zastosowaniem komputerów; konwergencja ekonomiczna dotyczy moŝliwości uzyskania dodatkowych przychodów, zwłaszcza z reklam, dzięki obecności na róŝnych platformach; konwergencja regulacyjna moŝe występować jako całkowicie lub częściowo regulowana. Dodatkowym załoŝeniem badaczy jest to, Ŝe od mediów zaangaŝowanych w proces konwergencji naleŝy oczekiwać lepszych i głębszych lokalnych informacji i większego ich zróŝnicowania, a takŝe dostarczania okazji do wzmocnienia pozycji rynkowej kaŝdego z J. Kreft, Problemy z konwergencją, [w:] Studia Medioznawcze, M. Jabłonowski (red.), wyd. ASPRA-JR, Warszawa, 2011 r., s Op. cit. 19

20 mediów oraz partnerstwa w oferowaniu pakietów reklamowych złoŝonych z róŝnych mediów. Nieco inaczej widzą konwergencję polscy specjaliści w tej dziedzinie: Karol Jakubowicz, Tadeusz Kowalski i Bohdan Jung 67. Ich podział tego zjawiska wygląda następująco: konwergencja przemysłowa czyli fuzja przedsiębiorstw, które działały na róŝnych dotąd polach, po to, by zakresem działania jednego konglomeratu objąć integrujące się technologie: zarówno produkcję sprzętu koniecznego do stworzenia sieci oraz odbioru jej zawartości, jak i samej zawartości sieci: informacja, dane, treści medialne; konwergencja rynków zachodząca dzięki powstawaniu usług nowego typu oraz nowych powiązań między róŝnymi partnerami w dostarczaniu tych usług konsumentom; konwergencja prawna czyli ujednolicenie, a przynajmniej próba zbliŝenia przepisów, które regulują róŝne dziedziny komunikowania. Najszerszą typologię proponuje Henry Jenkins 68. konwergencja technologiczna związana z cyfryzacją treści medialnych; konwergencja ekonomiczna dotycząca przede wszystkim integracji horyzontalnej, która bywa określana jako konwergencja połączeń korporacyjnych ; konwergencja społeczna obieranie przez konsumentów mediów róŝnych strategii poruszania się w nowym informacyjnym środowisku; konwergencja kulturowa wykorzystywanie nowych form kreatywności na pograniczu aktywności róŝnych technologii medialnych, przemysłów i konsumentów mediów; konwergencja globalna kulturowa hybrydyzacja jako konsekwencja międzynarodowego krąŝenia zawartości mediów J. Kreft, Problemy z konwergencją..., s. 29. Op.cit. 20

21 Pełna konwergencja oznacza natomiast współpracę przy pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji. Jej wspólnym celem jest wzmocnienie róŝnych mediów w prezentowaniu treści medialnej. Zjawisko to ilustruje poniŝszy rysunek: Rysunek 4. Kontinuum konwergencji Źródło: L. Dailey, L. Demo, M. Spillman, The Convergence Continuum: A Model for Studying Collaboration Between Media Newsrooms, Atlantic Journal of Communication Vol. 13 (2007), nr 3, s w: Problemy z konwergencją J. Kreft w: Studia Medioznawcze, nr 3 (46), Warszawa Konwergencja we współczesnych mediach JuŜ na początku pierwszej dekady XXI w. Stephen Quinn i Deirdre Quinn-Allen stwierdzili, Ŝe konwergencja jest globalnym fenomenem i prawdopodobnie stanowi cel mediów informacyjnych wielu części świata, chociaŝ czas podróŝy jest róŝny dla róŝnych krajów, a niektóre organizacje medialne skwapliwie przyjmują nowe koncepcję, traktując je jako drogę ku niepewnej przyszłości, podczas gdy inne ociągają się, oczekując na rozwój wypadków 69. Tym samym tokiem rozumowania podąŝą Grzegorz Gmiterek, który w swojej pracy Prasa w dobie konwergencji i nowych mediów pisze, Ŝe w dzisiejszych czasach kaŝdy wydawca, który dba o swoją pozycję na rynku medialnym, zaczyna funkcjonować równieŝ w mediach elektronicznych głównie w internecie. Normą jest, Ŝe dziennik, czasopismo czy magazyn mają swoją stronę, na której publikowane są pełne teksty lub jedynie fragmenty artykułów znajdujących się w wydaniu drukowanym. Jak zasygnalizowano wcześniej, wiąŝe się to z dodatkowymi korzyściami zwiększoną liczbą odbiorców, czy zyskami z reklamy online 70. Jego słowa potwierdza Arthur O. Sulzberger prezes The New York Times Co., którego wydawnictwo przejęło inne media, by pozwolić J. Kreft, Problemy z konwergencją, s. 30. Prasa w dobie konwergencji i nowych mediów, G. Gmiterek, [ ]. 21

22 dziennikarzom tego dziennika na prezentowanie materiałów jednocześnie w druku, online i w telewizji. Teraz dostarczamy informacji przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i jeŝeli nie dysponujesz dziś moŝliwościami ich prezentacji na trzech platformach medialnych, to nie odniesiesz sukcesu w wykorzystaniu szerokopasmowego internetu. Na tym polega piekło zmian - mówił Sulzberger 71. Konwergencja we współczesnych mediach silnie związana jest ze zjawiskiem konsolidacji poszczególnych firm najczęściej pod sztandarem duŝych korporacji medialnych, które przejmują kontrolę nad właścicielami zazwyczaj mniejszych firm, funkcjonujących do tej pory poza głównymi obszarami ich działania. Do rzadkości naleŝą koncerny medialne, koncentrujące się wyłącznie na wydawaniu prasy tradycyjnej. W praktyce oznacza to, Ŝe raz wypracowany przekaz wykorzystywana jest przez róŝnego rodzaju media wchodzące w skład danego koncernu. (...) jeśli dziennikarz przygotowuje artykuł prasowy na określony temat, to z duŝym prawdopodobieństwem jego treść pojawi się równieŝ w innych środkach przekazu danej grupy medialnej 72. Teza ta jest potwierdzeniem słów redaktora naczelnego The New York Timesa, który w 2005 r. zapowiedział dziennikarzom, Ŝe w ramach polityki neutralnych platform medialnych planowane jest wyeliminowanie róŝnic między dziennikarzami gazety a dziennikarzami internetowymi 73. Proces ten odbywa się głównie z konieczności zadbania o wymagającego odbiorcę, który wybiera najbardziej wygodną dla siebie formę zapoznania się z informacją. Dlatego, zdaniem Gmiterka, obecność na kilku platformach medialnych jednocześnie, jest koniecznym warunkiem istnienia współczesnych środków przekazu 74. Jednak nie kaŝde konsorcjum medialne chce i potrafi dostosować się do zmieniających się warunków na rynku. Amerykański medioznawca Jamesa Gentry wyodrębnia w firmach dwa rodzaje procesu konwergencji. Za podstawowe kryterium podziału uznaje stopień trudności, z jakim udaje się konwergencję w firmie wdroŝyć J. Kreft, Problemy z konwergencją... s. 30. Prasa w dobie konwergencji i nowych mediów G. Gmiterek [ ]. J. Kreft, op.cit. G. Gmiterek, op.cit. J. Kreft, op.cit. 22

23 Tabela 1. Łatwa i trudna konwergencja wg Jamesa Gentry'ego Łatwa konwergencja Centralna dla strategii organizacji Drugoplanowa Trudna konwergencja ZaangaŜowane i skupione na konwergencji kierownictwo Kultura innowacji i podejmowania ryzyka Koordynacja struktury Ten sam właściciel Te same wartości Wyrównane systemy i procesy Partnerstwo z telewizją kablową Wcześniejsze wspólne sukcesy Elastyczne lub podobne kultury korporacyjne Podobna lokalizacja Inne priorytety kierownictwa Zawsze robimy to w ten sposób Brak koordynacji struktury RóŜni właściciele RóŜne wartości Nierówne systemy Partnerstwo z tradycyjną telewizją Wcześniejsze problemy lub brak relacji Nieelastyczne lub niepodobne kultury Oddalenie geograficzne Brak związków zawodowych Obecność silnych związków zawodowych Źródło: J. Gentry, Toward a cross-platform curriculum, St. Petersburg 2004 w: Problemy z konwergencją J. Kreft w: Studia Medioznawcze, nr 3 (46), Warszawa Konwergencja mediów drukowanych z nowymi mediami to zjawisko powszechne. Na rodzimym rynku medialnym wyróŝniającym się graczem jest spółka Agora S.A. - wydawca m.in. dziennika Gazeta Wyborcza, bezpłatnej gazety codziennej Metro, magazynu Wysokie Obcasy, kilkunastu kolorowych czasopism ( Avanti, Logo, Cztery Kąty ) oraz portali i wortali (portali wertykalnych, monotematycznych, które dotyczą jednej dziedziny) internetowych (Wyborcza.pl, Sport.pl, Wiadomości.Gazeta.pl, Moto.pl, Plotek.pl, Avanti24.pl, Logo24.pl. LadnyDom.pl, CzteryKaty.pl, edziecko.pl, Magazyn-kuchnia.pl, Swiatmotocykli.pl). Treści, które trafiają do sieci, przygotowywane są przez redakcje magazynów, a następnie udostępniane w multimedialnej formie. W efekcie do odbiorcy trafiają teksty wzbogacone o galerie zdjęć, materiały audiowizualne, wideoporady, społecznościowe narzędzia online oraz inne aplikacje 76. Wydawnictwa Agory dostępne są w wersji cyfrowej na tablety ipada, Samsunga i smartfony. Istnieje takŝe moŝliwość pobrania ich ze strony Publio.pl lub po wykupieniu abonamentu z platformy Pianomedia.pl. Wydania cyfrowe miesięczników "Cztery 76 [ ]. 23

24 Kąty", "Logo", "Dziecko", "Kuchnia:", "Ładny Dom" zawierają dodatki w postaci galerii zdjęć, multimediów oraz informacji i porad 77. Zasoby informacyjne Agory moŝna oglądać w wersjach mobilnych: w postaci lekkich stron w telefonach komórkowych (Gazeta.pl, Wyborcza.pl), w smartfonach i tabletach dzięki aplikacjom Gazeta.pl na iphone'a i Wyborcza na ipada, a takŝe w telewizorach Samsung. Materiały audiowizualne Agory moŝna sprawdzić na oficjalnych kanałach spółki na YouTube.com. Nastawienie na dalszą konwergencję mediów w ramach grupy kapitałowej moŝna wyczytać z opublikowanych na stronie strategicznych celów firmy na 2013 r. W oświadczeniu czytamy, Ŝe naleŝy do nich m.in. przyspieszenie transformacji cyfrowej mediów Agory 78. Właściciele podkreślają, Ŝe multimedialność pozwoli im równieŝ na stałe poszerzanie oferty dla ogłoszeniodawców poprzez realizację kampanii dwumedialnych oraz dzięki włączeniu serwisów czasopism Agory do sieci reklamy internetowej Zjawisko kanibalizmu w mediach Zjawisko konwergencji niesie ze sobą, poza korzyściami, istotne zagroŝenia. NajpowaŜniejszym z nich jest kanibalizm, czyli negatywny wpływ nowego produktu firmy na sprzedaŝ podobnego, starszego produktu, który juŝ na rynku istnieje i naleŝy do tego samego właściciela. Kanibalizmem określa się więc sytuację, w której nowy produkt wypiera z rynku produkt stary i zmniejsza jego konsumpcję i popyt na niego (dlatego zjawisko to określa się czasem zjadaniem własnego ogona ). Z procesem tym mamy do czynienia, kiedy wprowadzenie do obiegu nowego produkt wbrew przewidywaniom nie zwiększa udziałów firmy w rynku, ale obniŝa je i stopniowo prowadzi do kryzysu 80. Świat prasy nie jest wolny od takich przypadków. Za najświeŝszy, niemal klasyczny juŝ przykład kanibalizmu w mediach moŝna uznać losy wspomnianego wcześniej amerykańskiego tygodnika Newsweek. Czasopismo, po niemal 80 latach istnienia, od stycznia 2013 r. funkcjonuje tylko w internecie. W opiniach wielu medioznawców, to wydarzenie to początek końca tradycyjnego dziennikarstwa [ ]. Op.cit. Op.cit. Definition of 'Market Cannibalization', [ ]. 24

25 Co skłoniło wydawców Newsweeka do podjęcia takiej decyzji? Najbardziej racjonalnym uzasadnieniem wydają się względy ekonomiczne. Newsweek od dawna generował straty. W 2007 r. było to 39 mln dolarów, pod koniec 2012 r. nawet o milion więcej 81. Tygodnik podejmował próby ratowania swojej sytuacji na rynku: jak czytamy w wyborcza.biz, ponad dwa lata temu połączył się z platformą internetową The Daily Beast, z którą stworzył Newsweek Daily Beast Company. Od tamtej pory na stronie internetowej pojawiała się część materiałów, która trafiała równieŝ do papierowego wydania tygodnika. O ile popularność Newsweeka w internecie ciągle rosła (wg danych podanych w oświadczeniu firmy, stronę odwiedzało miesięcznie ponad 15 milionów unikalnych uŝytkowników, a w ciągu roku ilość odwiedzin zwiększyła się o 70%), o tyle drukowany nakład ciągle spadał. W październiku 2012 r. wynosił zaledwie 1,5 mln egzemplarzy, podczas gdy co tydzień do kiosków trafiało ponad 3 mln wydań głównego konkurenta Newsweeka - Time 82. Szefowa spółki wydawniczej The Newsweek Daily Beast Company Baba Shetty i redaktor naczelny pisma Tina Brown poinformowały czytelników o swojej decyzji 18 października 2012 r. Zapowiedziały równocześnie, Ŝe do końca 2012 r. Newsweek będzie rozwijał swoją stronę internetową i aplikacje na urządzenia mobilne. Nowa cyfrowa wersja dostępna w sieci od stycznia 2013 r. nosi nazwę Newsweek Global, a dostęp do niej jest moŝliwy dzięki płatnej subskrypcji treści. Część informacji, które znajdują się na Newsweek Global jest dostępna takŝe na serwisie The Daily Beast. W oświadczeniu wystosowanym przez Brown i Shetty czytamy, Ŝe "Doszliśmy do punktu, w którym najefektywniej moŝemy dotrzeć do naszych czytelników w całkowicie cyfrowym formacie". Wydawcy uzasadniają swoje stanowisko, powołując się na badania, zgodnie z którymi 39% Amerykanów szuka obecnie wiadomości w internecie 83. Potwierdzają to wyniki badania na temat pierwszego źródła informacji przeprowadzone w USA wśród uŝytkowników tabletów i smartfonów we wrześniu 2012 r Znika drukowany Newsweek. Kiedy kres tygodników w Polsce?, [ ]. Magazines: by the numbers, Katerina-Eva Matsa, [ ]. [ ]. 25

26 Najistotniejszą daną jest ta, która wskazuje, Ŝe jedynie 1% osób z kaŝdej z tych grup wskazał prasę jako swoje pierwsze źródło informacji 84. Tabela 2. Główne źródła informacji dla uŝytkowników smartfonów i tabletów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: statista.com, fot.: Sergik555 Dreamstime.com 85. Decyzja Newsweeka o zniknięciu z drukowanej przestrzeni medialnej i całkowitym przeniesieniu się do internetu moŝe oznaczać dwie rzeczy. Niektórzy odbierają ją jako początek końca prasy drukowanej w jej tradycyjnym rozumieniu, dla innych natomiast jest to symbol nieudolnie poprowadzonej konwergencji starych i nowych mediów [ ]. [ ]. 26

27 3. Skuteczność konwergencji starych i nowych mediów na przykładzie tygodnika i dziennika internetowego Pojezierze Wałeckie oraz magazynu i strony internetowej Podaj Cegłę Jak pisano wcześniej, podstawowym załoŝeniem skuteczności procesu konwergencji jest to, Ŝe przynosi wydawnictwu zyski w postaci większej liczby odbiorców i dodatkowych wpływów z reklam. Z obserwacji rynku medialnego wynika, Ŝe moŝliwość promowania się w przynajmniej dwóch róŝnych mediach działa na reklamodawców jak magnes, a to niewątpliwie gwarantuje wydawcom - właścicielom kilku platform medialnych, zyski. Przykładem dowodzącym skuteczności konwergencji starych i nowych mediów w komercyjnym przedsięwzięciu medialnym z wykorzystaniem internetu jest niewątpliwie funkcjonujący od lat lokalny tygodnik Pojezierze Wałeckie oraz dziennik internetowy powiatu wałeckiego Dobrze rokuje równieŝ raczkująca jeszcze konwergencja drukowanego poradnika budowlano-mieszkaniowego Podaj Cegłę ze stroną internetową pod adresem (która stanowi portfolio, ilustrujące tę część pracy). Wszystkie wyŝej wymienione tytuły naleŝą do Oficyny Wydawniczej Nie byle co s.c Wzrost liczby odbiorców informacji Pojezierza Wałeckiego jako dowód skuteczność konwergencji starych i nowych mediów Tygodnik Pojezierze Wałeckie funkcjonuje na lokalnym rynku wydawniczym od 1995 r. Adresowany jest głównie do mieszkańców powiatu wałeckiego. Od początku istnienia ukazuje się w nakładzie 3,5 tys. egzemplarzy i rozchodzi się z niewielką ilością zwrotów. Nakład jest zwiększany, kiedy do numeru dołączane są dodatki tematyczne: informator medyczny, informator oświatowy, czy wydawany co miesiąc poradnik budowlano-mieszkaniowy Podaj Cegłę 86, ale jednorazowy nakład tygodnika nie przekracza 4 tys. egzemplarzy. W miesiącu ukazują się średnio cztery wydania, co daje ok. 14 tysięcy drukowanych egzemplarzy. Jednak, jak wspomniano wcześniej, jedną z charakterystycznych cech starych mediów (do których Pojezierze Wałeckie z całą 86 Zarówno dodatek, jak i jego strona internetowa (która stanowi portfolio do tej pracy) zostały opisane w dalszej części rozdziału przyp. aut. 27

28 pewnością naleŝy) jest ich ograniczony zasięg. W tym przypadku dostępność tygodnika wyznaczają granice powiatu, na terenie którego jest kolportowany. W 2006 r. obok tygodnika Pojezierze Wałeckie zaczął funkcjonować równieŝ dziennik internetowy Dziennik powstał z obawy przed zapowiedziami wieszczącymi koniec tradycyjnych mediów. Właściciele Oficyny Wydawniczej Nie byle co Małgorzata i Tomasz Chruściccy zbudowali w internecie nowy tytuł, Ŝeby po pierwsze zatrzymać przy sobie czytelników, którzy zrezygnują z prasy drukowanej i, po drugie, przyzwyczaić do siebie młodych, dorastających odbiorców. Naturalną konsekwencją takiego działania było zwiększenie zasięgu i dostępności informacji publikowanych na łamach mediów naleŝących do Oficyny. Jak wynika ze statystyk, w kwietniu 2013 r. strona wyświetlana była razy, co daje średnią 2032 odwiedzin na dzień. Na początku maja 2013 r. średnia liczba unikalnych uŝytkowników wynosiła 518 dziennie. Oznacza to, Ŝe aktualizowana codziennie strona ma tygodniowo ponad 4 razy większy zasięg w porównaniu do ukazującego się co czwartek Pojezierza Wałeckie. Natomiast w sumie oba media (tygodnik i dziennik internetowy) docierają do około odbiorców w miesiącu Liczba jest wynikiem dodania miesięcznej liczby odsłon dziennika internetowego oraz średniego miesięcznego nakładu tygodnika Pojezierze Wałeckie - przyp. aut. 28

29 Tabela 3. Porównanie liczb miesięcznych odsłon dziennika internetowego oraz miesięcznego nakładu tygodnika Pojezierze Wałeckie - kwiecień 2013 r Ilość miesięcznych odsłon dziennika internetowego Średni miesięczny nakład tygodnika "Pojezierze Wałeckie" 0 Media Oficyny Wydawniczej "Nie byle co" s.c. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ ] oraz danych uzyskanych od Oficyny Wydawniczej Nie byle co. Tabela 4. Wyświetlenia strony - kwiecień 2013 r. Źródło: [ ]. Tabela 5. Unikalni uŝytkownicy strony - maj 2013 r. Źródło: [ ]. 29

Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów. na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press

Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów. na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press Papierowa sieć lipiec 2011 Zamknięcie wersji drukowanej Machiny i przeniesienie tytułu do internetu

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie.

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. E-oborniki.pl Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. ecentrum.pl Regionalny Portal Wielkopolski Południowej - informacje

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę związaną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Oferta obejmuje wszystkie nośniki Głosu Dziennika Pomorza największej i najchętniej

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010 Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych Warszawa 9 grudnia 2010 Konsumpcja mediów była taka prosta Niewątpliwie Internet ma wpływ na nasze życie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Debata RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 16-17 maja 2016 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie [ ] Według aktualnych wyników

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Kurier Kolejowy

Dwutygodnik Kurier Kolejowy tak jak lubisz Dwutygodnik Kurier Kolejowy jedyny w Polsce dwutygodnik branży transportu szynowego magazyn opinii, który przedstawia najważniejsze obszary rynku tematyczne wydania specjalne TEMATYKA: Na

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać,

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Jedna marka, wiele mediów Reklama w Charakterach to skuteczny sposób na dotarcie do klientów poprzez: wydanie papierowe + druk interaktywny

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Literatura w dobie mediatyzacji. mgr Karolina Mytkowska Uniwersytet Jagielloński k_myt@vp.pl

Literatura w dobie mediatyzacji. mgr Karolina Mytkowska Uniwersytet Jagielloński k_myt@vp.pl Literatura w dobie mediatyzacji mgr Karolina Mytkowska Uniwersytet Jagielloński k_myt@vp.pl Na podstawie rekonstrukcji obecnej sytuacji literatury i mediów formułuję pytania o zmianę miejsca literatury

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

LoveKraków.pl. Kraków, 03.06.2014

LoveKraków.pl. Kraków, 03.06.2014 LoveKraków.pl Kraków, 03.06.2014 KIM JESTEŚMY? KRAKOWIANIE DOŚWIADCZENIE Kochamy Kraków! LoveKraków.pl to najszybciej rozwijający się portal informacyjny w Małopolsce. Codziennie bieżące informacje z życia

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

E-marketing. dowiedzieć. Wojciech Kreft dyrektor@prot.gda.pl

E-marketing. dowiedzieć. Wojciech Kreft dyrektor@prot.gda.pl E-marketing Miliony osób chcą się o nas dowiedzieć dyrektor@prot.gda.pl Źródło: http://vbeta.pl Internet w promocji miast i regionów JuŜ ponad 50 % turystów szuka informacji o celu podróŝy w Internecie,

Bardziej szczegółowo

Promuj lokalny biznes, oferując gościom i mieszkańcom BEZPŁATNE Wi-Fi. PokaŜemy Ci jak!

Promuj lokalny biznes, oferując gościom i mieszkańcom BEZPŁATNE Wi-Fi. PokaŜemy Ci jak! Promuj lokalny biznes, oferując gościom i mieszkańcom BEZPŁATNE Wi-Fi PokaŜemy Ci jak! Program BEZPŁATNY HotSpot firmy free-hotspot.com dla samorządów lokalnych. O free-hotspot.com Operujemy NAJWIĘKSZĄ

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie

Oferta reklamowa RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie Oferta reklamowa RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie Gazeta Wyborcza to największy opiniotwórczy dziennik w kraju. Tworzą ją doświadczeni dziennikarze, redaktorzy i fotoreporterzy. Gazeta to dziennik

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Ponad 2 500 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Stopień, w jakim media uznawane są za kulturotwórcze

Stopień, w jakim media uznawane są za kulturotwórcze Stopień, w jakim media uznawane są za kulturotwórcze Telewizja 4,9 Prasa (papierowa / cyfrowa) 4,8 Internetowe portale informacyjne Internetowe serwisy tytułów prasowych 3,4 3,6 Radio 3,1 podstawa: wszyscy

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Mobile marketing Tendencje w zachowaniach nabywców Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Oczekujący zawsze czegoś w zamian Wyposażeni w coraz więcej gadżetów odmiejscawiających Ogromna penetracja

Bardziej szczegółowo

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 5 11 marca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 5 11 marca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 5 11 marca 2012 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 05.03 Bloomberg Businessweek Polska: Telewizja wszędzie cię dopadnie Komórka zamiast pilota. Telewizja obecna

Bardziej szczegółowo

wydawnictwo reklamowo-prasowe Janusz Murynowicz Marsz Weselny Marsz Żałobny

wydawnictwo reklamowo-prasowe Janusz Murynowicz Marsz Weselny Marsz Żałobny Wydawca kwartalników: Marsz Weselny Marsz Żałobny Wydawnictwo realizuje projekt uzupełnienia łódzkiego regionalnego rynku medialnego o dwie platformy prasowo-internetowe, dostarczające pełne informacje

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY

Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY Promuj swoje produkty i usługi na stronach magazynu AMPLITUDY Zakup powierzchni reklamowych Artykuły sponsorowane AMPLITUDY

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Oferta Lokalna Gastronomia

Oferta Lokalna Gastronomia Oferta Lokalna Gastronomia Jak to działa? Partner poprzez Serwis zakupów grupowych pozyskuje nowych Klientów udzielając atrakcyjnego rabatu na swoje produkty i usługi. Partner (usługodawca) Serwis (HappyDay.pl)

Bardziej szczegółowo

1 / OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH WWW.ANYWHERE.PL

1 / OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH WWW.ANYWHERE.PL 1 / OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH WWW.ANYWHERE.PL ANYWHERE.PL TO: Wydawnictwo W naszej ofercie znajdują się magazyny przygotowywane dla polskich portów lotniczych oraz wyselekcjonowanych, prestiżowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA I CO DALEJ?

CYFRYZACJA I CO DALEJ? CYFRYZACJA I CO DALEJ? QUO VADIS, TELEWIZJO? Józef Modelski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechnika Warszawska KRÓTKA HISTORIA TELEWIZJI Telewizja kiedyś Magnetowidy, montaż liniowy,

Bardziej szczegółowo

Oferta dzienników regionalnych. Biuro Reklamy Mediów Regionalnych

Oferta dzienników regionalnych. Biuro Reklamy Mediów Regionalnych Oferta dzienników regionalnych Biuro Reklamy Mediów Regionalnych Pakiet 13 Wschodni Echo Dnia Codzienna Nowiny Lubuska Pomorska Współczesna Głos - Pomorza Kurier Poranny Nowa Trybuna Opolska Bydgoski Nowości

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego.

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Fotokody czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Warszawa, kwiecień 2009 1. Dostęp do szerszej informacji Dzięki fotokodom mamy dostęp do szerszych informacji związanych z interesującym

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA I KONSULTINGU GRUPA ECDK SP. Z O.O.

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA I KONSULTINGU GRUPA ECDK SP. Z O.O. Magazyn EKORECYKLER III wydanie Na przełomie lipca i sierpnia 2010 r. zostanie wydany trzeci numer Magazynu Ekorecykler, który będzie poświęcony w całości problematyce azbestu, wyrobów i odpadów zawierających

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU SUKCES REBRANDINGU Stacje należące do Grupy 4FUN MEDIA S.A. zostały na nowo sprofilowane. Stworzono spójny system zintegrowanej komunikacji wizualnej wszystkich kanałów należących

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008 Internauci a kultura obrazków Warszawa, 24. lipca 2008 źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/the_medium_is_the_message Nie możemy rozpatrywać komunikacji w oderwaniu od medium, które ją przekazuje. Medium

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Jedna marka, wiele mediów Reklama w Charakterach to skuteczny sposób na dotarcie do klientów poprzez: wydanie papierowe + druk interaktywny

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Unikalna społeczność

Unikalna społeczność - Prezentacja portalu - PARTNER Innowacyjne funkcje - łączymy w pełni z Facebook i Youtube Rozbudowana wyszukiwarka języków Codzienne aktualizacje: artykuły, testy i porady Bardzo wysokie pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

W W I E L K I M M I E Ś C I E

W W I E L K I M M I E Ś C I E BEZPŁATNY MAGAZYN DLA KOBIET W CIĄŻY I MAM MALUSZKÓW 0-3 SUPERMAMA W W I E L K I M M I E Ś C I E PREZENTACJA OFERTOWA MAGAZYNU 2013 OGÓLNOPOLSKI OGÓLNOPOLSKI NOWY WWW.MAGAZYNSUPERMAMA.PL 03 PROFIL MAGAZYNU

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo