Forum Energetyki Jądrowej NUCLEAR POWER POLAND 2010 KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA KWIETNIA 2010 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum Energetyki Jądrowej NUCLEAR POWER POLAND 2010 KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA 27-28 KWIETNIA 2010 R."

Transkrypt

1 ORGANIZATOR: PARTNER: Forum Energetyki Jądrowej NUCLEAR POWER POLAND 2010 DO UDZIAŁU W WYDARZENIU ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH TEMATEM ENERGETYKI JĄDROWEJ, SZCZEGÓLNIE W KONTEKŚCIE BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI ATOMOWEJ W POLSCE: RZĄD RP RZ Ą D Y P A Ń S T W Z A I N T E R E S O W A N Y C H R O Z W O J E M ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE SA M O R Z Ą D Y, K T Ó R E ZGŁOSIŁY P R O P O Z Y C J E LOKALIZACJI PIERWSZEJ ELEKTROWNI ATOMOWEJ PA R L A M E N T RP, PA R L A M E N T EU R O P E J S K I, KOMISJA EUROPEJSKA INWESTOR : POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PO T E N C J A L N I W S P Ó Ł I N W E S T O R Z Y (U C Z E S T N I C Y K O N S O R C J U M) POTENCJALNI OPERATORZY PR O D U C E N C I R E A K T O R Ó W A T O M O W Y C H I I N N Y C H PODZESPOŁÓW ELEKTROWNI ATOMOWYCH PO L S K I E F I R M Y U C Z E S T N I C Z Ą C E W B U D O W I E ELEKTROWNI JĄDROWYCH ZA GRANICĄ KR A J O W E I M I Ę D Z Y N A R O D O W E INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ ENERGETYKĄ JĄDROWĄ INSTYTUTY BADAWCZE BA N K I FIRMY DORADCZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ME D I A KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA KWIETNIA 2010 R. WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/79 PATRONI: PATRONI MEDIALNI:

2 Szanowni Państwo, W 2009 r. Rada Ministrów RP przyjęła uchwałę w sprawie działań podejmowanych na rzecz rozwoju energetyki jądrowej, na mocy której w Polsce mają powstać co najmniej dwie elektrownie atomowe po 3000 MWe, a jedna z nich ma zostać oddana do użytku najpóźniej w 2020 r. Inwestor Polska Grupa Energetyczna (PGE) będzie mieć 51 proc. udziałów w projekcie pozostałą część będą kontrolować partnerzy z konsorcjum. Ramowy Harmonogram Działań dla Energetyki Jądrowej w Polsce zakłada przyjęcie ram prawnych w 2010 r., wybór lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni w latach , wykonanie projektu technicznego i uzyskanie pozwoleń w latach , zaś sama budowa zakończy się w roku Plany powrotu do energetyki jądrowej w Polsce wpisują się w globalny renesans energii atomowej zarówno w państwach OECD, jak i w krajach rozwij ających się. Szybki rozwój tej gałęzi energetyki widoczny jest m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Rosji, Korei Płd., Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, we Francji, Włoszech oraz w krajach naszego regionu: w Czechach, Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i Ukrainie. Nuclear Power Poland 2010 to forum skupiające przedstawicieli wszystkich najważniejszych podmiotów, które zadecydują o kształcie polskiej energetyki jądrowej, w tym instytucji publicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, spółek energetycznych i innych fi rm związanych z sektorem energetyki, szczególnie tych zainteresowanych udziałem w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce inwestorów, operatorów, dostawców know-how i producentów podzespołów wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych. Paweł Śliwiński PROJECT MANAGER

3 CE GAS SUMMIT LNG 2009 III Central European Gas Summit K. Rogulski, Dyrektor Handlowy UGBU, Oracle Polska; M. Budzanowski, Wiceminister Skarbu Państwa; prof. dr hab. M. Kaliski, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki; R. Dudziński, Wiceprezes PGNiG Prof. Stanisław Rychlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG Michał Szubski, Prezes PGNiG Rashid Al-Marri, Katar dr Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Minister Energetyki i Przemysłu, Katar; Mikołaj Budzanowski, Wiceminister, Ministerstwo Skarbu Państwa; Radosław Dudziński, Wiceprezes, PGNiG; Jan Chadam, Prezes, Gaz-System; Piotr Janusz, Główny Specjalista w Wydziale Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki

4 PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI 27 KWIETNIA 2010, WTOREK HONOROWE OTWARCIE KONFERENCJI WA L D E M A R PA W L A K* WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI 1. GLOBALNY W Z R O S T Z A I N T E R E S O W A N I A ENERGETYKĄ J Ą D R O W Ą PRELEGENT: LU I S EC H Á V A R R I* D Y R E K T O R G E N E R A L N Y AG E N C J I ENERGII JĄDROWEJ (NEA) OECD ROZWÓJ ENERGETYKI JĄDROWEJ W PAŃSTWACH OECD P L A N O W A N E I O B E C N I E B U D O W A N E R E A K T O R Y, M O D E R N I Z O W A N E B L O K I 2. RO L A ENERGETYKI J Ą D R O W E J W UN I I EUROPEJSKIEJ PRELEGENT: DEREK TA Y L O R BYŁY D O R A D C A KO M I S J I EUROPEJSKIEJ D S. ENERGETYKI ENERGIA ATOMOWA W PRACACH INSTYTUCJI UNIIEUROPEJSKIEJ ENERGETYKA J Ą D R O W A A P A K I E T KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY UE 3. ENERGETYKA J Ą D R O W A W A G E N D A C H INSTYTUCJI P U B L I C Z N Y C H W PO L S C E PRELEGENT: MINISTER HA N N A TR O J A N O W S K A* PE Ł N O M O C N I K RZ Ą D U D S. PO L S K I E J ENERGETYKI JĄ D R O W E J, PODSEKRETAR Z S T A N U W MINISTERSTWIE GOSPODARKI FUNKCJA PEŁNOMOCNIKARZĄDU DO SPRAW POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ RAMOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ 4. RO L A I N W E S T O R A (PO L S K I E J GR U P Y ENERGETYCZNEJ, PGE) W R O Z W O J U ENERGETYKI J Ą D R O W E J W PO L S C E PRELEGENT: MARCIN CIEPLIŃSKI* PREZES PGE ENERGIA JĄDROWA PGE W POLSKIMKONSORCJUM ATOMOWYM LOKALIZACJA PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE I N W E S T Y C J A PGE SA W ELEKTROWNIĘ J Ą D R O W Ą W IGNALINIE(LITWA) 5. DOŚWIADCZENIA EDF W Z R Ó W N O W A Ż O N E J P R O D U K C J I ENERGII I M I Ę D Z Y N A R O D O W E P E R S P E K T Y W Y R O Z W O J U PRELEGENT: MICHEL DEBÈS ELECTRICITÉ DE FRANCE ZAGOSPODAROWANIEODPADÓW JĄDROWYCH W EDF OBIEGPALIWAJĄDROWEGO (EDF NUCLEAR FUEL CYCLE) 6. RE A K T O R Y GENERACJI III+ PRELEGENT: JE A N-NO Ë L POIRIER* D Y R E K T O R DE P A R T A M E N T U STOSUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, AREVA WYMOGIDOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA DE B A T A: AK C E P T A C J A S P O Ł E C Z N A D L A B U D O W Y ELEKTROWNI J Ą D R O W E J W PO L S C E UCZESTNICY: PRELEGENCI PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI S T A N I PERSPEKTYWY A K C E P T A C J I SPOŁECZNEJ DLA B U D O W Y ELEKTROWNI ATOMOWEJ KAMPANIA INFORMACYJNA, POLSKIHOMER SIMPSON AKCEPTACJA SPOŁECZNA DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ ZA GRANICĄ

5 DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI 28 KWIETNIA 2010, ŚRODA 7. MI Ę D Z Y N A R O D O W E D O Ś W I A D C Z E N I A GDF SU E Z W DZIEDZINIE ENERGETYKI J Ą D R O W E J PRELEGENT: BO G D A N PI L C H, WICEPREZES ZA R Z Ą D U, GDF SUEZ ENERGIA POLSKA SA 8. O C O S P I E R A M Y S I Ę W O C E N A C H E K O N O M I C Z N Y C H ENERGETYKI J Ą D R O W E J? PRELEGENT: D O C. D R I N Ż. AN D R Z E J ST R U P C Z E W S K I INSTYTUT EN E R G I I ATOMOWEJ POLATOM LUKA PODAŻOWA: MOC DYSPOZYCYJNA A ZAPOTRZEBOWANIE K O S Z T B L O K Ó W J Ą D R O W Y C H, K T Ó R E BĘDĄ B U D O W A N E W PO L S C E P O R Ó W N A N I E K O S Z T Ó W B U D O W Y ELEKTROWNI W Ę G L O W E J I J Ą D R O W E J DOSTĘPNOŚĆ PALIWANUKLEARNEGO 11. KA D R Y D L A ENERGETYKI J Ą D R O W E J PRELEGENT: PHILIPPE PALLIER*, D Y R E K T O R AG E N C E FR A N C E NU C L É A I R E INTERNATIONAL (AFNI) DOSTĘPNOŚĆ SPECJALISTÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ ROZWÓJ SYSTEMU KSZTAŁCENIA KADR DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ R O L A AG E N C E FR A N C E NU C L É A I R E IN T E R N A T I O N A L (AFNI) W K S Z T A Ł C E N I U P O L S K I C H SPECJALISTÓW DO S P R A W ENERGETYKI A T O M O W E J 12. WP Ł Y W ELEKTROWNI A T O M O W E J N A Ś R O D O W I S K O N A T U R A L N E PRELEGENT: HO L G E R TI E T Z E-JA E N S C H, PHD FO R S C H U N G S Z E N T R U M JÜ L I C H (NI E M C Y), INSTYTUT BA D A Ń EN E R G E T Y C Z N Y C H (INSTITUTE O F EN E R G Y RESEARCH), DE P A R T A M E N T BA D A Ń N A D BEZPIECZEŃSTWEM I TECHNOLOGIĄ REAKTORÓW Z A G O S P O D A R O W A N I E W Y P A L O N E G O P A L I W A J Ą D R O W E G O I ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH SYTUACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W ASSE (NIEMCY) BADANIA LOKALIZACYJNE POTENCJALNYCH SKŁADOWISK 9. FI N A N S O W A N I E KONIECZNOŚĆSTWORZENIAPROGRAMU INWESTYCJI WZROST KOSZTÓW FINANSOWYCH Ź R Ó D Ł A Ś R O D K Ó W F I N A N S O W Y C H P O T R Z E B N Y C H DO B U D O W Y ELEKTROWNI J Ą D R O W Y C H W PO L S C E I N A ŚWIECIE (ŚRODKIPUBLICZNE I PRYWATNE ) INWESTYCJETOWARZYSZĄCE BUDOWIEELEKTROWNI JĄDROWYCH 10. AS P E K T Y P R A W N E R A M Y LEGISLACYJNE D L A P O L S K I E J ENERGETYKI J Ą D R O W E J PRELEGENCI: DANIEL KOPANIA, STANISŁAW WAJDA, CLIFFORD CHANCE K O N I E C Z N O Ś Ć W P R O W A D Z E N I A Z M I A N O R G A N I Z A C Y J N Y C H I INSTYTUCJONALNYCH NOWELIZACJAPRAWA ATOMOWEGO, PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE R O L A P A Ń S T W A W P R O C E S I E INICJOWANIA B U D O W Y ELEKTROWNI J Ą D R O W E J B U D O W A ELEKTROWNI J Ą D R O W E J A R YZYKO Z W I Ą Z A N E Z PRAWEM BUDOWLANYM I UBEZPIECZENIAMI 13. WS P A R C I E MI Ę D Z Y N A R O D O W E J AG E N C J I EN E R G I I AT O M O W E J PRELEGENT: PA L VI N C Z E* D Y R E K T O R SE K C J I IN Ż Y N I E R I I NUKLEARNEJ, MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGII ATOMOWEJ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ R O L A MI Ę D Z Y N A R O D O W E J AG E N C J I EN E R G I IAT O M O W E J W ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE DE B A T A: P O T E N C J A L N I I N W E S T O R Z Y, D O Ś W I A D C Z E N I A M I Ę D Z Y N A R O D O W E, D O B R E P R A K T Y K I UCZESTNICY: PRELEGENCI DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI P O T E N C J A L N I K A N D Y D A C I N A W S P Ó Ł I N W E S T O R A I D O S T A W C Ę T E C H N O L O G I IDLA PIERWSZEJ ELEKTROWNI A T O M O W E J W PO L S C E RYNEK DOSTAWCÓW PODZESPOŁÓW DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ DOŚWIADCZENIA P O L S K I C H FIRM U C Z E S T N I C Z Ą C Y C H W BUDOWIEELEKTROWNI JĄDROWYCH ZA GRANICĄ

6 TOP CONSULTING CONFERENCES & TRAININGS Tworzymy, opracowujemy i organizujemy konferencje oraz szkolenia skierowane do strategicznych sektorów gospodarki już od 1993 r. początkowo jako dział konferencji i szkoleń Top Consulting, a od marca 2008 r. jako oddzielna spółka Top Consulting Conferences & Trainings. Rocznie w naszych konferencjach i szkoleniach bierze udział ponad tysiąc menedżerów średniego i wysokiego szczebla. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z energetyką wytwórczą, elektroenergetyką, gazownictwem, lotnictwem cywilnym, fi nansami, telekomunikacją oraz prawem. Wiele naszych konferencji zostało objętych prestiżowymi patronatami polskich ministerstw, m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czy Ministerstwa Środowiska, innych instytucji państwowych, np. Narodowego Banku Polskiego, a także branżowych organizacji międzynarodowych. Mamy bogate doświadczenie w zakresie management change oparte na wypracowaniu nowych jakości w zakresie kształtowania umiejętności menedżerskich poprzez tzw. szkolenia miękkie. Naszą specjalizacją są szkolenia kompleksowe. Jesteśmy znani z prowadzenia projektów dofi nansowanych z funduszy europejskich. W latach we współpracy z międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów zarządzających ryzykiem rynkowym PRMIA zrealizowaliśmy szkolenie Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem. Szkolenie zgromadziło 200 uczestników i zostało ocenione jako jeden z najlepszych projektów zrealizowanych przy wykorzystaniu funduszy UE. Nasze konferencje i szkolenia przeznaczone są dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną poszerzyć własną wiedzę, jak również są przygotowywane specjalnie pod kątem indywidualnych potrzeb Klientów. Merytorycznie nasze konferencje wspiera Rada Programowa, w skład której wchodzą znani eksperci o wieloletnim międzynarodowym doświadczeniu. Są to m.in.: dr Andrzej Kulik Dyrektor BRE Banku, członek zarządu PRMIA, Polska, Tomasz Kułakowski dyrektor PLL LOT, Polska, Wolfgang Kurth prezes DBA i prezes organizacji ELFAA reprezentującej europejskie linie lotnicze, Niemcy, Paweł Łatacz przewodniczący Rady Nadzorczej MPL im. Jana Pawła II Kraków, Balice, Polska, dr Mirosław Niewiadomski dyrektor BOT Bełchatów, Polska, Diana Osinski menedżer BearingPoint, Stany Zjednoczone, Krzysztof Rogulski UGBU dyrektor handlowy, Oracle, Polska oraz Jack Sośnierz dyrektor Travelport, Wielka Brytania. Inspiracją do działania TCCT jest maksyma WIEDZA ZMIENIA ŚWIAT! Serdecznie zapraszamy do współpracy Zespół Top Consulting Conferences & Trainings

7 PROSIMY WYPEŁNIC FORMULARZ I PRZESŁAC DO: PAWEŁ ŚLIWIŃSKI tel. kom , fax: KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: Rejestracja do 31 marca: 1950 zł + VAT Rejestracja po 31 marca: 2250 zł + VAT Firma: Adres: DANE DO FAKTURY: SPOSOBY PŁATNOŚCI: Przelew bankowy Bank Pekao SA nr: POTWIERDZENIE PRZELEWU Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę pro - forma. NIP: Firma: Adres: ADRES DO KORESPODENCJI: FAKTURA Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP:... i upoważniamy firmę Top Consulting Conferences & Trainings do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikiem VAT. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Top Consulting Conferences & Trainings w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wyrażamy zgodę na przesyłanie informacji przez Top Consulting Conferences & Trainings na podane adresy . Telefon: Imię: Nazwisko: Stanowisko: Imię: Nazwisko: Stanowisko: podpis data i pieczątka Tłumaczenie z języka polskiego na angielski i odwrotnie podczas konferencji: jest potrzebne nie jest potrzebne ODWOŁANIE ZGŁOSZENIA W przypadku odwołania zgłoszenia pózniej niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji i pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnej od organizatora. REZERWACJA HOTELU Noclegi w hotelu nie są wliczone w cenę konferencji. W celu uzyskania informacji dotyczących rezerwacji pokoi prosimy o kontakt WARSZAWA, TEL: , FAX: ,

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE 7-8 listopada 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa I FORUM STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE Spotkanie Prezesów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Masterclass NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Partnerem konferencji jest: IMI Hydronic Engineering IMI Hydronic Engineering jest częścią międzynarodowego koncernu inżynieryjnego IMI

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo