Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A."

Transkrypt

1 Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania przez Bank Rachunków na rzecz Posiadaczy Terminy zdefiniowane. Wszelkie terminy zdefiniowane w Dokumentacji Rachunku lub jakimkolwiek Powiadomieniu pisane wielk¹ liter¹ maj¹ takie znaczenie, jakie im nadano w niniejszym Regulaminie Rachunków, o ile w pozosta³ej Dokumentacji Rachunku lub Powiadomieniu nie zosta³o im wyraźnie nadane znaczenie odmienne. 1.2 Definicje Strony i osoby Bank oznacza Deutsche Bank PBC Spó³kê Akcyjn¹ z siedzib¹ w Warszawie przy Alei Armii Ludowej 26, kod pocztowy Warszawa, wpisan¹ do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla miasta sto³ecznego Warszawy Wydzia³ XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego z numerem rejestru KRS , a tak e jego nastêpców prawnych pod ogólnym lub szczególnym tytu³em prawnym; Posiadacz oznacza bêd¹c¹ Konsumentem osobê wymienion¹ w Umowie o Prowadzenie Rachunków jako Posiadacz Rachunku; w przypadku wielości Posiadaczy ( Wspó³posiadacze ), o ile z kontekstu wyraźnie nie wynika inaczej, wszelkie postanowienia dotycz¹ce Posiadacza dotycz¹ tak e Wspó³posiadaczy, Przedstawiciela Posiadacza (o ile taki wystêpuje) oraz Pe³nomocnika Posiadacza; Konsument oznacza osobê fizyczn¹ zawieraj¹c¹ Umowê o Prowadzenie Rachunków niezwi¹zan¹ bezpośrednio z dzia³alności¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹; Przedstawiciel Posiadacza oznacza osobê lub osoby upowa nione z mocy ustawy lub orzeczenia s¹du do reprezentacji Posiadacza, bêd¹cego Ma- ³oletnim zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Wymaganiami Prawnymi; Pe³nomocnik oznacza osobê lub osoby upowa nione przez Posiadacza na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Rachunków do dysponowania Rachunkiem (chocia by w ograniczonym zakresie) w imieniu Posiadacza; Ma³oletni oznacza Posiadacza, który nie ukoñczy³ 18 (osiemnastego) roku ycia i nie posiada pe³nej zdolności do czynności prawnych. 1/20 1/ Dokumentacja Rachunku Regulamin Rachunków oznacza niniejszy, obowi¹zuj¹cy w Banku regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Konsumentów, na rzecz których zgodnie z Wymaganiami Prawnymi mog¹ byæ prowadzone Rachunki; Regulamin Produktowy oznacza ogólne warunki umowne dla poszczególnych rodzajów Rachunków prowadzonych przez Bank, o ile dla danego rodzaju Rachunku zosta³ wprowadzony taki Regulamin Produktowy; Dokumentacja Rachunku oznacza: (1) wszystkie dokumenty wymienione w punkcie [Pierwszeñstwo dokumentów] poni ej, (2) wszelkie dokumenty sporz¹dzone i podpisane przez obie strony po zawarciu Umowy o Prowadzenie Rachunków w zwi¹zku z Rachunkiem, (3) wszelkie dokumenty sporz¹dzane przez Posiadacza na podstawie (w wykonaniu) Warunków Rachunku i zgodnie z Warunkami Rachunku oraz dorêczone Bankowi, a tak e (4) z³o ony Bankowi chocia by przed zawarciem Umowy o Prowadzenie Rachunków Wzór Podpisu (5) wszelkie dokumenty sporz¹dzone przez Bank w zwi¹zku z Rachunkiem (6) decyzjê Banku określaj¹c¹ Rodzaje Rachunków, aktualn¹ wysokośæ oprocentowania, terminy umowne rachunków lokat terminowych, okresy kapitalizacji, minimalne kwoty wymagane dla naliczania odsetek obowi¹zuj¹cych w Banku stóp procentowych, minimaln¹ kwotê wymagan¹ dla otwarcia Rachunku, a tak e (7) obowi¹zuj¹c¹ w Banku Tabelê Prowizji i Op³at; Umowa o Prowadzenie Rachunków oznacza pisemn¹ umowê o prowadzenie przez Bank Rachunków Posiadacza, w wykonaniu której, na warunkach określonych w Dokumentacji Rachunku, Bank zobowi¹zuje siê wzglêdem Posiadacza do przechowywania jego środków pieniê nych oraz, je eli Dokumentacja Rachunku tak stanowi, do przeprowadzenia na jego zlecenie określonych w takiej Dokumentacji Rachunku rozliczeñ pieniê nych; Potwierdzenie Otwarcia Rachunku sk³adane przez Bank oświadczenie (Powiadomienie) o otwarciu Rachunku na podstawie Umowy o Prowadzenie Rachunków i wniosku Posiadacza o otwarcie Rachunku; Warunki Rachunku oznaczaj¹ ³¹cznie w odniesieniu do prowadzonego przez Bank Rachunku na rzecz Posiadacza: (1) niniejszy Regulamin Rachunków, (2) znajduj¹cy zastosowanie Regulamin Produktowy (je eli zosta³ wprowadzony), (3) Umowê o Prowadzenie Rachunków oraz (4) Indywidualne Warunki Rachunku; (5) Tabelê Prowizji i Op³at oraz (6) Potwierdzenie Otwarcia Rachunku; Indywidualne Warunki Rachunku oznaczaj¹ warunki szczególne dla danego Rachunku, o których mowa w Umowie o Prowadzenie Rachunków, wzglêdnie w tak nazwanym za³¹czniku do Umowy o Prowadzenie Rachunków, uzgodnione indywidualnie przez Bank i Posiadacza; Wzór Podpisu to z³o ony przez Posiadacza, Przedstawiciela Posiadacza, albo Pe³nomocnika w miejscu do tego przeznaczonym w Dokumentacji Rachunków wzór podpisu Posiadacza, Przedstawiciela Posiadacza, albo Pe³nomocnika; Wymagania Prawne oznaczaj¹: (1) obowi¹zuj¹ce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa (w tym równie prawa europejskiego), (2) wskazanie powszechnie uznanej w Rzeczpospolitej Polskiej praktyki bankowej, (3) postanowienia orzeczeñ s¹dowych, prokuratorskich, komorniczych lub administracyjnych, (4) postanowienia Warunków Rachunku, jak równie (5) regulacje i embarga o charakterze prawnym i wewnêtrznym stosowane przez inne krajowe lub miêdzynarodowe instytucje, zwi¹zki lub stowarzyszenia finansowe, z którymi Bank wspó³pracuje w ramach swojej dzia³alności; Powiadomienia oznaczaj¹ oświadczenia woli lub wiedzy (wszelkie oświadczenia, wezwania, powiadomienia i zawiadomienia stron na podstawie Umowy o Prowadzenie Rachunków lub w zwi¹zku z Rachunkiem) sk³adane przez jedn¹ stronê drugiej stronie; Adres do Dorêczeñ oznacza zg³oszony Bankowi i wskazany w Dokumentacji Rachunku, udokumentowany adres zamieszkania lub inny adres do korespondencji Parametry Rachunku Rachunek oznacza ka dego rodzaju konto prowadzone przez Bank na rzecz Posiadacza udostêpnione Posiadaczowi na podstawie Umowy o Prowadzenie Rachunków, posiadaj¹cy unikalny 26-cyfrowy numer (NRB, po dodaniu liter PL przed NRB powstanie numer IBAN); o ile inaczej nie postanowiono lub nie wynika to wyraźnie z kontekstu, postanowienia dotycz¹ce Rachunku stosuje siê tak e do szczególnych rodzajów rachunku (Rachunku Wspólnego, Rachunku dla Ma³oletniego); Saldo oznacza ró nicê pomiêdzy sum¹ uznañ Rachunku a sum¹ obci¹ eñ Rachunku; Dostêpne Œrodki stanowi¹ Saldo powiêkszone o kwotê niewykorzystanego limitu kredytowego, pomniejszone o sumê środków zablokowanych na Rachunku w celu rozliczenia dyspozycji dotycz¹cych tych środków (w tym wymagalnych nale ności Banku powstaj¹cych w zwi¹zku ze z³o eniem takich dyspozycji) lub zablokowanych na wniosek Posiadacza w innym celu; Op³aty oznacza op³aty i prowizje pobierane przez Bank w zwi¹zku z poszczególnymi czynnościami Banku, zwi¹zanymi z Rachunkiem określone szczegó³owo w Warunkach Rachunku lub obowi¹zuj¹cej Tabeli Prowizji i Op³at, a tak- e koszty i wydatki, które Posiadacz zobowi¹zany jest Bankowi zwróciæ zgodnie z Dokumentacj¹ Rachunku lub Wymaganiami Prawnymi; wyci¹g z obowi¹zuj¹cej w Banku Tabeli Prowizji i Op³at stanowi czêśæ sk³adow¹ Dokumentacji Rachunku Daty i terminy Data Zawarcia oznacza podan¹ w Umowie o Prowadzenie Rachunków datê kalendarzow¹, w której Umowa o Prowadzenie Rachunków zosta³a podpisana przez obie strony wzglêdnie w przypadku, gdy Umowa o Prowadzenie Rachunków nie zostaje podpisana przez strony jednocześnie datê kalendarzow¹, w której podpis z³o y³a ostatnia ze stron; Dzieñ Roboczy oznacza dzieñ roboczy rozumiany jako dzieñ kalendarzowy, inny ni dni ustawowo wolne od pracy (świêta) lub soboty, w którym placówki Banku s¹ czynne dla obs³ugi klientów w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem Rachunków (obs³uga Rachunków) Pozosta³e definicje Kana³y Dostêpu oznaczaj¹ inne ni przewidziane w niniejszym Regulaminie Rachunku sposoby korzystania z Rachunków b¹dź dostêpu do Powiadomieñ (takie jak w szczególności karty p³atnicze powi¹zane z Rachunkiem, bankowośæ elektroniczna itp.) udostêpniane Posiadaczowi na podstawie odrêbnych umów; Oddzia³ Prowadz¹cy oznacza jednostkê Banku wskazan¹ w Umowie o Prowadzenie Rachunków, w ramach dzia³alności której zawarta zosta³a Umowa o Prowadzenie Rachunków; Oddzia³ Prowadz¹cy mo e zostaæ zmieniony na wniosek Posiadacza lub z inicjatywy Banku zwi¹zanej z reorganizacj¹ jednostek Banku, co nie stanowi zmiany Umowy o Prowadzenie Rachunków. 1.3 Pierwszeñstwo dokumentów Dokumenty tworz¹ce Dokumentacjê Rachunku nale y traktowaæ jako wzajemnie objaśniaj¹ce i uzupe³niaj¹ce siê i powinny byæ traktowane jako ca³ośæ W przypadku ujawnienia rozbie ności (sprzeczności) pomiêdzy jakimikolwiek dokumentami sk³adaj¹cymi siê na Dokumentacjê Rachunku pierwszeñstwo bêd¹ mia³y dokumenty wymienione ni ej w nastêpuj¹cym porz¹dku: (a) Indywidualne Warunki Rachunku, (b) Indywidualne Warunki Umowy o Prowadzenie Rachunków, (c) Karta Zmiany Pakietu Konta, (d) Potwierdzenie Otwarcia Rachunku (e) Umowa o Prowadzenie Rachunków, (f) Regulamin Produktowy (o ile znajduje zastosowanie), (g) Regulamin Rachunków, (h) wszystkie inne dokumenty sk³adaj¹ce siê na Dokumentacjê Rachunku. 2 UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW i UDOSTÊPNIENIE RACHUNKU 2.1 Umowa o Prowadzenie Rachunków i warunki zawarcia Umowy o Prowadzenie Rachunków Umowa o Prowadzenie Rachunków mo e byæ zawarta z osob¹ fizyczn¹ bêd¹c¹ Konsumentem, na zasadach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie Rachunków Bank ma prawo odmowy zawarcia Umowy o Prowadzenie Rachunków bez podania przyczyn. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty Zawarcie Umowy o Prowadzenie Rachunków wymaga pod rygorem niewa ności formy pisemnej z podpisami obydwu stron. 2.2 Udostêpnienie Rachunku Udostêpnienie przez Bank Rachunku ( Udostêpnienie Rachunku ) nastêpuje po spe³nieniu ³¹cznie nastêpuj¹cych warunków (1) zawarciu Umowy o Prowadzenie Rachunków, (2) z³o eniu przez Posiadacza dyspozycji otwarcia Rachunku, (3) zarejestrowaniu Rachunku w systemie Banku i nadaniu numeru NRB, (4) z³o eniu Wzoru Podpisu (o ile nie jest ju z³o ony w Banku), (5) powiadomieniu przez Bank o otwarciu Rachunku, a tak e innych przes³anek, je eli s¹ przewidziane Wymaganiami Prawnymi.

2 2.2.2 Bank stosuje uznane w miêdzynarodowej praktyce bankowej procedury określane jako środki bezpieczeñstwa finansowego obejmuj¹ce gromadzenie danych oraz sprawdzaj¹ce czynności prawne i faktyczne realizowane przez Bank lub zlecone przez Bank osobom trzecim celem wype³nienia zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Wymagañ Prawnych dotycz¹cych przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy oraz finansowaniu terroryzmu, a tak e zgodności dzia³alności Posiadacza oraz beneficjentów rozliczeñ dokonywanych za pośrednictwem Rachunków z Wymaganiami Prawnymi. Ze wzglêdu na wynik czynności sprawdzaj¹cych, ale tak e bez podania przyczyny, Bank ma prawo odst¹piæ od Umowy o Prowadzenie Rachunków w terminie 14 (czternastu) dni od Daty Zawarcia ze skutkiem od Daty Zawarcia. 3 ZASADY DYSPONOWANIA RACHUNKIEM 3.1 Operacje na Rachunku i zlecenia Posiadacza Postanowienia ogólne Posiadacz zobowi¹zuje siê dysponowaæ Rachunkiem wy³¹cznie w celach nie zwi¹zanych z prowadzon¹ przez niego dzia³alności¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹ Wp³aty na Rachunek Wp³aty na Rachunek mog¹ byæ dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Uznanie Rachunku wp³at¹ nastêpuje niezw³ocznie, lecz nie później ni w nastêpnym Dniu Roboczym po dniu wp³ywu środków do Banku; Wp³aty kierowane na Rachunek prowadzony w walucie innej ni waluta wp³aty, zostan¹ przewalutowane na walutê Rachunku przed jego uznaniem, Posiadacz nieodwo³alnie umocowuje Bank do dokonania takiego przewalutowania bez odrêbnej dyspozycji Posiadacza; Do przewalutowania, o którym mowa w punkcie stosuje siê kurs wymiany waluty z tabeli w³asnej Banku kursów kupna i sprzeda y waluty krajowej w stosunku do walut obcych, obowi¹zuj¹cej w Banku w chwili dokonania przewalutowania; Bank dokonuje ksiêgowania środków otrzymanych za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej w sposób automatyczny, to jest zgodnie ze wskazanym w komunikacie przychodz¹cym NRB. Bank nie jest zobowi¹zany do weryfikacji zgodności podanej nazwy odbiorcy z nazw¹ Posiadacza i pos³u enie siê wy³¹cznie NRB w celu identyfikacji beneficjenta stanowi zachowanie wystarczaj¹cej staranności przez Bank; Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynik³e z podania nieczytelnych, niezgodnych z Wymaganiami Prawnymi lub nieprawdziwych danych w dyspozycji wp³aty. Po przyjêciu przez Bank dyspozycji wp³aty z³o onej do Rachunku, dyspozycja nie podlega odwo³aniu Dyspozycje Posiadacza i inne operacje na Rachunku Wyp³ata mo e byæ zrealizowana w formie gotówkowej. Odbiór gotówki mo e byæ dokonany przez osoby umocowane do dysponowania rachunkiem. Bank uprawniony jest do sprawdzenia to samości takiej osoby, w ka dy sposób, jaki uzna za stosowny; Wyp³aty z Rachunku mog¹ byæ dokonywane w formie bezgotówkowej poprzez polecenie przelewu, polecenie zap³aty, a tak e inne dyspozycje obci¹ eniowe z³o one na obowi¹zuj¹cych w Banku formularzach lub inne znajduj¹ce siê w ofercie, zaakceptowane przez Bank; Wyp³aty z Rachunku dokonywane w walucie innej ni waluta Rachunku, zostan¹ przewalutowane na walutê wyp³aty, postanowienia punktów i powy ej stosuje siê odpowiednio; Dyspozycja wyp³aty gotówkowej z Rachunku, w wysokości przekraczaj¹cej kwotê maksymalnej wyp³aty gotówkowej określonej przez Bank wymaga wcześniejszego zg³oszenia w jednostce Banku dokonuj¹cej wyp³aty; Kwota wyp- ³aty gotówkowej podlegaj¹ca wcześniejszemu zg³oszeniu, jak i termin zg³oszenia zamiaru dokonania takiej wyp³aty, określane s¹ decyzj¹ Banku. w przypadku z³o- enia dyspozycji wyp³aty gotówkowej z Rachunku, w wysokości przekraczaj¹cej kwotê maksymalnej wyp³aty gotówkowej określonej przez Bank, bez wcześniejszego zg³oszenia w jednostce Banku dokonuj¹cej wyp³aty, Bank mo e odmówiæ jej realizacji w czêści przekraczaj¹cej kwotê maksymalnej wyp³aty gotówkowej. w przypadku zg³oszenia wyp³aty gotówkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, oraz niepodjêciu środków pieniê nych w zadeklarowanym dniu, ewentualna późniejsza wyp³ata środków przekraczaj¹c¹ kwotê graniczn¹ wymaga ponownego zg³oszenia; Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynik³e z podania nieczytelnych, niezgodnych z Wymaganiami Prawnymi lub nieprawdziwych danych w dyspozycji wyp³aty; Po przyjêciu przez Bank do realizacji dyspozycji wyp³aty, dyspozycja nie podlega odwo³aniu ani nie mo na uchyliæ siê od jej skutków w inny sposób; Dyspozycje Posiadacza dotycz¹ce środków pieniê nych zgromadzonych na Rachunku, Bank realizuje niezw³ocznie, nie później ni w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od daty ich skutecznego z³o enia przez Posiadacza Na ¹danie Posiadacza i po jego zaakceptowaniu przez Bank, dyspozycja dotycz¹ca środków pieniê nych zgromadzonych na Rachunku mo e byæ zrealizowana w trybie pilnym, to jest w dniu z³o enia dyspozycji lub w kolejnym Dniu Roboczym; Je eli ostatni dzieñ terminu na realizacjê przez Bank dyspozycji wymienionych w punktach powy ej przypada na dzieñ nie bêd¹cy Dniem Roboczym, wówczas jej realizacja nast¹pi w najbli szym kolejnym Dniu Roboczym; W przypadku realizowania dyspozycji Posiadacza polegaj¹cych na transferze środków pieniê nych na inny rachunek bankowy (zarówno w Banku jak i innym banku), Bank realizuje takie dyspozycje wy³¹cznie w oparciu o NRB/IBAN docelowego rachunku bankowego; Bank nie jest zobowi¹zany weryfikowaæ zgodności podanej nazwy docelowego rachunku bankowego z jego rzeczywist¹ nazw¹ rachunku bankowego odbiorcy i pos³uguje siê wy³¹cznie NRB/IBAN w celu identyfikacji odbiorcy, co stanowi zachowanie wystarczaj¹cej staranności przez Bank; Bank nie odpowiada za nastêpstwa ewentualnego nieprawid³owego określenia tych danych przez Posiadacza; Dyspozycja nie mo e byæ dostarczona technicznymi środkami porozumiewania siê na odleg³ośæ, z wyj¹tkiem środków przewidzianych odrêbnymi umowami pomiêdzy Bankiem a Posiadaczem; 2/ Bank ma prawo odmówiæ przyjêcia lub realizacji dyspozycji nieczytelnej, niezgodnej z Wymaganiami Prawnymi, zawieraj¹cej nieprawdziwe dane albo takiej, której realizacja naruszy³aby Wymagania Prawne b¹dź ustalenia dokonane w oparciu o postanowienia punktu 2.2.2; Bank ma prawo odmówiæ przyjêcia dyspozycji wyp³aty zarówno w ca³ości jak i w czêści, je eli w chwili jej sk³adania na Rachunku nie ma środków na jej pe³ne pokrycie (wraz z nale nymi Op³atami); Kolejnośæ realizacji Dyspozycji przez Bank mo e ró niæ siê od kolejności ich z³o enia przez Posiadacza i przyjêcia przez Bank; Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, je eli w chwili jej realizacji na Rachunku nie ma Dostêpnych Środków na jej pe³ne pokrycie (wraz z nale nymi Op³atami); W takiej sytuacji Bank nie jest zobowi¹zany do zawiadamiania Posiadacza o odmowie realizacji dyspozycji; Bank, przed realizacj¹ dyspozycji, mo e ¹daæ od Posiadacza dodatkowych wyjaśnieñ lub dokumentów, o ile przyjêcie lub realizacja dyspozycji s¹ bez tego utrudnione lub niemo liwe albo jest to przewidziane Wymaganiami Prawnymi; Bank mo e odmówiæ realizacji dyspozycji Posiadacza w przypadku nie przedstawienia wyjaśnieñ lub dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym; Od chwili zawarcia Umowy o Prowadzenie Rachunków Bank uprawniony jest do dokonywania bez odrêbnej dyspozycji Posiadacza odpowiedniej korekty Salda w przypadku dokonania nieprawid³owego zapisu ksiêgowego na Rachunku (w tym równie wynikaj¹cego z pomy³ki Banku), w³¹czaj¹c w to zaksiêgowanie kwoty takiej korekty w Debet Niedozwolony; Ilekroæ w zwi¹zku z Wymaganiami Prawnymi Bank jest zobowi¹zany do przestrzegania granic zwyk³ego zarz¹du w zwi¹zku z wyp³at¹ z Rachunku za czynności zwyk³ego zarz¹du ( Czynności Zwyk³ego Zarz¹du ) uwa a siê: (a) dokonywanie wyp³at z Rachunku w okresie jednego miesi¹ca do wysokości pozwalaj¹cej na zaspokojenie bie ¹cych zwyk³ych potrzeb Posiadacza, nie wy szej jednak ni miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku, podawane za rok ubieg³y i og³aszane przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, (b) zasiêganie informacji o obrotach i Saldzie oraz odbierania wyci¹gów, innych dokumentów sk³adaj¹cych siê na Dokumentacjê Rachunku lub ich odpisów, (c) wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Rachunków, je eli środki zgromadzone na Rachunku nie przekraczaj¹ kwoty określonej w punkcie (a) powy- ej, albo je eli dyspozycja Saldem sk³adana w zwi¹zku z wypowiedzeniem polega na przelewie ca³ości środków na lokatê Posiadacza w innym banku Limit kredytowy w Rachunku Na wniosek Posiadacza Bank mo e przyznaæ limit kredytowy lub zmieniæ jego wysokośæ. w przypadku Rachunku Wspólnego wniosek mog¹ z³o yæ jedynie wszyscy Wspó³posiadacze ³¹cznie; Limit kredytowy w Rachunku umo liwia Posiadaczowi z³o enie dyspozycji nie maj¹cych pokrycia w środkach zgromadzonych na tym Rachunku do wysokości przyznanego limitu kredytowego; Wykorzystane przez Posiadacza środki w ramach limitu kredytowego oprocentowane s¹ wed³ug zmiennej stopy procentowej; Wysokośæ stopy procentowej oraz warunki jej zmiany potwierdzane s¹ w zawiadomieniu o warunkach przyznania limitu; Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany stopy procentowej w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastêpuj¹cych okoliczności: zmiany oprocentowania kredytu lombardowego NBP, zmiany stopy redyskontowej weksli NBP, zmiany stopy referencyjnej NBP, zmiany rynkowej rentowności bonów skarbowych lub obligacji Skarbu Pañstwa, zmiany stopy rezerwy obowi¹zkowej, lub zmiany rocznej stopy inflacji; Bank poinformuje Posiadacza o zmianie oprocentowania w formie pisemnej; Bank obci¹ a Rachunek Posiadacza odsetkami z tytu³u wykorzystanego limitu kredytowego na koniec ka dego miesi¹ca kalendarzowego; Odsetki te powiêkszaj¹ wykorzystanie limitu kredytowego; Uznanie albo obci¹ enie Rachunku, powoduje automatyczne zmniejszenie albo zwiêkszenie wykorzystania limitu kredytowego w tym Rachunku; Kwota limitu kredytowego jest ustalana indywidualnie w zale ności od wielkości i systematyczności wp³ywów na Rachunek; Bank zastrzega sobie mo - liwośæ odmówienia przyznania / zwiêkszenia limitu kredytowego bez podania przyczyny; O przyznaniu limitu kredytowego albo zmianie jego wysokości Bank zawiadamia Posiadacza pisemnie; Bank ma prawo do wypowiedzenia lub wypowiedzenia czêściowego (zmniejszenia kwoty) limitu kredytowego bez wypowiadania Umowy o Prowadzenie Rachunków lub innych umów zawieranych na jej podstawie w przypadkach, które stanowi¹ podstawê dla wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Rachunków, a ponadto w przypadku utraty zdolności kredytowej Posiadacza (w tym w wyniku zmniejszenia regularnych wp³ywów ze sta³ych źróde³ dochodu); Powiadomienie o przyznaniu limitu mo e określaæ dodatkowe lub szczegó- ³owe podstawy Wypowiedzenia. w przypadku wypowiedzenia Posiadacz zobowi¹zany jest do sp³aty środków wykorzystanych w ramach limitu z dniem up³ywu okresu wypowiedzenia Bank ma prawo do wypowiedzenia limitu kredytowego bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Rachunek zostanie zajêty przez organ egzekucyjny (s¹dowy, skarbowy lub administracyjny); W przypadku wypowiedzenia Posiadacz zobowi¹zany jest do natychmiastowej sp³aty środków wykorzystanych w ramach limitu Spowodowanie Debetu Niedozwolonego Je eli w wyniku jakiejkolwiek operacji rozliczeniowej dojdzie do zaksiêgowania w ciê ar Rachunku kwoty przekraczaj¹cej Dostêpne Środki to kwota ta stanowi debet niedozwolony ( Debet Niedozwolony ); Debet Niedozwolony winien byæ sp³acony przez Posiadacza w tym samym dniu, bez wzglêdu na to, czy Posiadacz zosta³ o nim powiadomiony. od kwoty Debetu Niedozwolonego Bank pobiera odsetki w wysokości karnej stopy procentowej, za ka dy dzieñ, w którym Debet Niedozwolony siê utrzymuje na zakoñczenie dnia;

3 Odsetki, o których mowa w punkcie , od Debetu Niedozwolonego naliczane s¹ od dnia powstania Debetu Niedozwolonego do dnia poprzedzaj¹cego datê jego sp³aty; Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje siê, e rok liczy 365 (trzysta sześædziesi¹t piêæ) dni, zaś jako podstawê do obliczenia odsetek przyjmuje siê rzeczywist¹ liczbê dni utrzymywania siê Debetu Niedozwolonego; Bank ma prawo potr¹cenia wymagalnej wierzytelności, która mu przys³uguje wzglêdem Posiadacza z tytu³u Debetu Niedozwolonego z wymagaln¹ wierzytelności¹ Posiadacza wzglêdem Banku z tytu³u środków zgromadzonych na ka dym Rachunku Posiadacza; Bank dokonuje potr¹cenia poprzez obci¹ enie dowolnego Rachunku Posiadacza w ciê ar Dostêpnych Środków, do wysokości zad³u enia Posiadacza wynikaj¹cego z Debetu Niedozwolonego Postanowienia punktów i powy ej stosuje siê odpowiednio; Sp³ata zobowi¹zania wzglêdem Banku z tytu³u Debetu Niedozwolonego przeznaczona bêdzie w nastêpuj¹cej kolejności: (1) koszty s¹dowe i egzekucyjne, (2) odsetki ustawowe o ile s¹ wymagane na podstawie Wymagañ Prawnych, (3) Op³aty, (4) odsetki, o których mowa w punkcie powy ej, (5) kapita³ wymagalny z tytu³u Debetu Niedozwolonego; 3.2 Pe³nomocnictwo W stosunkach z Bankiem Posiadacz mo e dzia³aæ przez pe³nomocników ustanowionych wy³¹cznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Rachunków Pe³nomocnictwo winno byæ udzielone na formularzu bankowym i z³o one w Oddziale Prowadz¹cym. Z zastrze eniem punktu poni ej, pe³nomocnictwo takie, o ile treśæ pe³nomocnictwa nie stanowi wyraźnie inaczej, umocowuje wskazanego tam Pe³nomocnika do samodzielnego reprezentowania Posiadacza wzglêdem Banku w zwi¹zku z Umow¹ o Prowadzenie Rachunków lub wybranym Rachunkiem, w pe³nym zakresie, to jest w szczególności do dokonywania czynności prawnych i faktycznych w imieniu Posiadacza (w tym tak e dokonywanych na rzecz Pe³nomocnika, czynności, których drug¹ stron¹ jest Pe³nomocnik, wzglêdnie reprezentuje równie drug¹ stronê transakcji) oraz czynności polegaj¹cych na odbieraniu Powiadomieñ, sk³adaniu skarg i uczestniczenia w postêpowaniu wywo³anym skarg¹, otwieraniu i wypowiadaniu pojedynczych Rachunków prowadzonych na podstawie Umowy o Prowadzenie Rachunków oraz do wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Rachunków O ile treśæ pe³nomocnictwa nie stanowi wyraźnie inaczej, pe³nomocnictwo nie upowa nia do odwo³ywania pe³nomocnictw udzielonych innym Pe³nomocnikom, sk³adania wniosków ani zawierania umowy o udostêpnienie lub zwiêkszenie limitu kredytowego oraz o elektroniczny dostêp do Rachunku (w szczególności poprzez karty p³atnicze oraz system on-line) Bank nie akceptuje pe³nomocnictw ³¹cznych Pe³nomocnicy nie mog¹ przenosiæ przys³uguj¹cych im uprawnieñ, a tak e udzielaæ dalszych (substytucyjnych) pe³nomocnictw tak w pe³nym, jak i ograniczonym zakresie Bank akceptuje Pe³nomocnictwo, którego autentycznośæ (fakt jego udzielenia przez Posiadacza) zosta³a poświadczona przez pracownika Banku oraz mo e zaakceptowaæ pe³nomocnictwo, którego autentycznośæ zosta³a potwierdzona przez inny bank, jak równie mo e zaakceptowaæ pe³nomocnictwo udzielone: (a) w kraju, o ile podpis Dysponenta zosta³ poświadczony przez notariusza, albo (b) za granic¹, o ile podpis Dysponenta zosta³ poświadczony: - przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (wzglêdnie jego odpowiednika przewidzianego Wymaganiami Prawnymi dotycz¹cymi prawa dyplomatycznego i konsularnego) dzia³aj¹cego w ramach jego uprawnieñ notarialnych, - przez notariusza kraju, którego notariat nale y do Unii Notariatu aciñskiego i w takim przypadku opatrzone pieczêci¹ apostille przewidzian¹ postanowieniami Konwencji Haskiej znosz¹cej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzêdowych Do jednorazowej czynności, pozostaj¹cej w granicach zwyk³ego zarz¹du, Bank mo e zaakceptowaæ pe³nomocnictwo udzielone w kraju, o ile podpis Dysponenta zosta³ poświadczony przez kierownika publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, kapitana statku lub okrêtu, dowódcê jednostki wojskowej, dyrektora zak³adu karnego lub aresztu śledczego, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (a w ka dym z tych przypadków je eli autentycznośæ podpisu i stanowisko poświadczaj¹cego sygnatariusza nie budz¹ w¹tpliwości) Udzielenie pe³nomocnictwa, o którym mowa w punkcie powy ej nie zwalnia z obowi¹zku z³o enia wzoru podpisu Pe³nomocnika, z wyj¹tkiem pe³nomocnictwa do jednorazowej czynności oraz pe³nomocnictwa wy³¹cznie do odbioru wyci¹gów oraz innej korespondencji pozostawianej, zgodnie z dyspozycj¹ Posiadacza, do odbioru w Oddziale Banku Odwo³anie pe³nomocnictwa staje siê skuteczne wzglêdem Banku od nastêpnego Dnia Roboczego po z³o eniu dokumentów stwierdzaj¹cych ten fakt w Oddziale Prowadz¹cym, w formie pisemnej W przypadku uzyskania przez Bank wiarygodnych informacji wskazuj¹cych na odwo³anie przez Posiadacza pe³nomocnictwa w innej formie ni opisana powy ej, Bank mo e zablokowaæ mo liwośæ dysponowania Rachunkiem lub Rachunkami przez Pe³nomocnika albo zablokowaæ Rachunek lub Rachunki w obu przypadkach do czasu wyjaśnienia w¹tpliwości Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania z³o onych przez Posiadacza i Pe³nomocnika odmiennych dyspozycji. 3.3 Dyspozycja wk³adem na wypadek œmierci Dyspozycja wk³adem przez Posiadacza na wypadek jego śmierci ( Zapis Bankowy ) jest dokonywana w Ramach Umowy o prowadzenie Rachunków i dotyczy środków zapisanych na wszystkich Rachunkach otwartych w ramach Umowy o Prowadzenie Rachunków Je eli Zapis Bankowy jest uczyniony na rzecz wiêcej ni jednej osoby, dyspozycja winna określaæ procenty, jakie przys³uguj¹ poszczególnym beneficjentom w określonej kwocie Zapisu Bankowego, b¹dź te przypadaj¹ce im kwoty nieprzekraczaj¹ce ³¹cznie maksymalnej wysokości Zapisu Bankowego określonej 3/6 na podstawie Wymagañ Prawnych. Je eli suma kwot Zapisu Bankowego dokonanego na rzecz wiêcej ni jednego Beneficjenta przekracza (1) kwotê środków zgromadzonych na rachunku w chwili wyp³aty Zapisu Bankowego albo (2) maksymaln¹ wysokośæ Zapisu Bankowego określonego na podstawie Wymagañ Prawnych kwoty Zapisu Bankowego wyp³acane na rzecz ka dego z beneficjentów s¹ zmniejszone stosunkowo. 3.4 Wyp³aty z Rachunku po œmierci Posiadacza Skutki śmierci Posiadacza Rachunku innego ni Rachunek Wspólny Z chwil¹ śmierci Posiadacza spadkobiercy wstêpuj¹ w jego prawa i obowi¹zki, z tym e wygasa uprawnienie do korzystania z Limitu Kredytowego; Z chwil¹ uzyskania przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza, Bank zaprzestaje: (a) przyjmowania dyspozycji Wyp³at, z zastrze eniem (1) wyp³at kosztów pogrzebu, (2) wyp³at określonych w punktach 3.3. powy ej oraz (3) wyp³at określonych w punktach i poni ej, (b) realizowania z³o onych, a nie zrealizowanych dyspozycji Wyp³at, (c) przesy³ania wyci¹gów; Umowa o Prowadzenie Rachunków rozwi¹zuje siê z chwil¹ wyczerpania środków na Rachunku; Je eli Posiadacz pozostaj¹cy w zwi¹zku ma³ eñskim nie z³o y³ oświadczenia, o którym mowa w punkcie po śmierci Posiadacza Bank wyp³aca po³owê środków zgromadzonych na Rachunku yj¹cemu wspó³ma³ onkowi. Wyp³ata do jego r¹k zwalnia Bank w tym zakresie z obowi¹zku świadczenia w stosunku do Posiadacza; Z zastrze eniem punktu , powy ej wyp³ata zgromadzonych na Rachunku środków na rzecz spadkobiercy Posiadacza nastêpuje po przed³o eniu przez niego: (a) prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz (b) w przypadku wielości spadkobierców umowy o dzia³ spadku w zakresie dotycz¹cym środków zgromadzonych na Rachunku, albo prawomocnego postanowienia o dziale spadku, albo zgody wszystkich spadkobierców na wyp³atê określonej czêści lub ca³ości środków; W przypadku wielości spadkobierców Posiadacza, jego uprawnienia wynikaj¹ce z Umowy o Prowadzenie Rachunków i poszczególnych Rachunków mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez wszystkich spadkobierców dzia³aj¹cych wspólnie nie stosuje siê do nich postanowieñ Regulaminu Rachunków dotycz¹cych Rachunku Wspólnego Skutki œmierci Wspó³posiadacza Rachunku Wspólnego Śmieræ Wspó³posiadacza Rachunku Wspólnego nie wp³ywa na prawa yj¹cych Wspó³posiadaczy; Z chwil¹ śmierci Wspó³posiadacza spadkobiercy wstêpuj¹ w jego prawa i obowi¹zki, z tym e Bank mo e wypowiedzieæ w ca³ości lub w czêści limit kredytowy, je eli w stosunku do yj¹cego Wspó³posiadacza zachodz¹ przes³anki określone w punkcie ; W przypadku wielości spadkobierców Wspó³posiadacza, jego uprawnienia wynikaj¹ce z Umowy o Prowadzenie Rachunków i poszczególnych Rachunków mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez wszystkich spadkobierców dzia³aj¹cych wspólnie; Wyp³ata zgromadzonych na Rachunku środków na rzecz spadkobierców Wspó³posiadacza nastêpuje po przed³o eniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, a w przypadku wielości spadkobierców Wspó³posiadacza, po przedstawieniu umowy o dzia³ spadku albo prawomocnego postanowienia o dziale spadku; Z Rachunku Wspólnego Bank nie realizuje jednak wyp³at na rzecz wspó³ma³ onka zmar³ego Wspó³posiadacza, o których mowa w punkcie , chyba e wszyscy wspó³spadkobiercy wyra ¹ na to zgodê. 3.5 Blokada œrodków na Rachunku Posiadacz Rachunku mo e z³o yæ dyspozycjê blokady środków w ramach aktualnego Salda lub dyspozycjê zablokowania wp³ywaj¹cych na Rachunek środków do wskazanej kwoty, z tym e: (a) dyspozycja taka mo e zostaæ z³o ona wy³¹cznie na obowi¹zuj¹cych w Banku formularzach dotycz¹cych blokady środków na Rachunku dyspozycje z³o one na jakichkolwiek innych formularzach (w tym pochodz¹cych od innych banków) nie s¹ przyjmowane, (b) Bank nie przyjmuje dyspozycji blokady, jeśli ma on prawo do samodzielnego (tj. bez odrêbnej dyspozycji Posiadacza) pobierania z niego środków w celu sp³aty udzielonego przez Bank kredytu, (c) dyspozycja blokady na rzecz osoby trzeciej mo e byæ z³o ona na ściśle określony w dyspozycji termin i tylko na Rachunku o charakterze bie ¹cym Bank ma prawo do ustanowienia blokady środków na Rachunku bez dyspozycji posiadacza we wszystkich przypadkach, gdy przewiduje to Dokumentacja Rachunku oraz Wymagania Prawne Blokada środków na Rachunku (w tym tak e z przyznanym limitem kredytowym) obni a wysokośæ Dostêpnych Środków na Rachunku Oprocentowanie Rachunku, na którym ustanowiona jest blokada środków, naliczane jest od Salda zgodnie z warunkami obowi¹zuj¹cymi dla Rachunku. 4 SZCZEGÓLNE RODZAJE RACHUNKÓW 4.1 Rachunek Wspólny Rachunek mo e zostaæ otwarty jako Rachunek wspólny dla kilku osób posiadaj¹cych pe³n¹ zdolnośæ do czynności prawnych ( Rachunek Wspólny ) Wspó³posiadacze wyra aj¹ nieodwo³aln¹ zgodê na dysponowanie przez ka dego z nich bez ograniczeñ środkami pieniê nymi znajduj¹cymi siê na Rachunku oraz na dokonywanie samodzielnie wszystkich czynności wynikaj¹cych z Umowy o Prowadzenie Rachunków, ³¹cznie z jej wypowiedzeniem i dyspozycj¹ dodatnim Saldem z dniem rozwi¹zania Umowy o Prowadzenie Rachunków Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania z³o onych przez Wspó³posiadaczy odmiennych dyspozycji.

4 4.1.4 Banku nie wi¹ ¹ dyspozycje z³o one przez jednego ze Wspó³posiadaczy albo jego spadkobierców dotycz¹ce niehonorowania dyspozycji innego Wspó³posiadacza Wspó³posiadacze odpowiadaj¹ solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowi¹zanie wynikaj¹ce z Umowy o Prowadzenie Rachunku Wspólnego Pe³nomocnictwo do Rachunku Wspólnego mo e byæ udzielone wy³¹cznie przez wszystkich Wspó³posiadaczy ³¹cznie. Śmieræ Wspó³posiadacza nie powoduje wygaśniêcia pe³nomocnictwa, je eli co najmniej jeden ze Wspó³posiadaczy yje. 4.2 Rachunek Ma³oletniego Do dysponowania środkami pieniê nymi zgromadzonymi na Rachunku Ma³oletniego, który nie ukoñczy³ 13 (trzynastego) roku ycia upowa nieni s¹ wy- ³¹cznie Przedstawiciele Posiadacza, z zastrze eniem punktu poni ej Z zastrze eniem punktu poni ej, do dysponowania środkami pieniê - nymi zgromadzonymi na rachunku Ma³oletniego, która ukoñczy³ 13 (trzynasty) rok ycia upowa niony jest: (a) Przedstawiciel Posiadacza Ma³oletniego z uwzglêdnieniem ewentualnych ograniczeñ określonych w orzeczeniu s¹du opiekuñczego lub (b) Ma³oletni, o ile nie sprzeciwi siê temu na piśmie (pod rygorem niewa ności) jego Przedstawiciel. Sprzeciw odnosi skutek jedynie w stosunku do przysz³ych dyspozycji Ma³oletniego. Sprzeciw powoduje nieskutecznośæ jakichkolwiek Dyspozycji Wyp³at z³o onych przez Ma³oletniego oraz zablokowanie Kana³ów Dostêpu do Rachunku Bez zgody s¹du opiekuñczego Przedstawiciel Posiadacza mo e dysponowaæ środkami pieniê nymi zgromadzonymi na Rachunku Ma³oletniego jedynie w granicach Czynności Zwyk³ego Zarz¹du maj¹tkiem Ma³oletniego Rachunek Ma³oletniego przekszta³ca siê w Rachunek prowadzony na zasadach ogólnych z chwil¹, gdy Ma³oletni uzyska pe³n¹ zdolnośæ do czynności prawnych Posiadacz lub Przedstawiciel Posiadacza s¹ zobowi¹zani do niezw³ocznego zawiadomienia Banku o wszelkich zmianach w zakresie kompetencji do reprezentacji ustawowej przez któregokolwiek z Przedstawicieli Posiadacza. Oświadczenia wskazanego w Umowie o Prowadzenie Rachunków Bankowych Przedstawiciela Posiadacza z³o one w zwi¹zku z Umow¹ o Prowadzenie Rachunków przestaj¹ wi¹zaæ Bank z chwil¹, kiedy Bank zostanie zawiadomiony o utracie przez tego Przedstawiciela Posiadacza takiego statusu, w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzeñ, które zgodnie z Wymogami Prawnymi takie przedstawicielstwo uchylaj¹. Postanowienie to stosuje siê odpowiednio do ograniczenia kompetencji Przedstawiciela Posiadacza do reprezentowania Ma³oletniego w stosunkach z Bankiem. 5 OPROCENTOWANIE ŒRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU ORAZ OP ATY I PROWIZJE 5.1 Oprocentowanie œrodków zgromadzonych na Rachunku Od środków pieniê nych zgromadzonych na Rachunku naliczane s¹ odsetki na rzecz Posiadacza wed³ug sta³ej albo zmiennej stopy procentowej (w³¹czaj¹c przypadki zerowej stopy procentowej). Stopa obowi¹zuj¹ca na datê otwarcia Rachunku określona jest w Potwierdzeniu Otwarcia Rachunku Rodzaje Rachunków, aktualna wysokośæ oprocentowania, terminy umowne rachunków lokat terminowych, okresy kapitalizacji, minimalne kwoty wymagane dla naliczania odsetek obowi¹zuj¹cych w banku stóp procentowych, minimalna kwota wymagana dla otwarcia Rachunku określone s¹ w obowi¹zuj¹cej decyzji Banku O ile Potwierdzenie Otwarcia Rachunku lub obowi¹zuj¹ca decyzja Banku nie przewiduj¹ wyraźnie inaczej, stopa procentowa określona jest w skali roku (per annum/p.a.) Odsetki od zgromadzonych na Rachunku środków naliczane s¹ od dnia zarachowania ich wp³aty na Rachunek (zgodnie z punktem powy ej) do dnia poprzedzaj¹cego datê ich wyp³aty w³¹cznie, z zastrze eniem przypadków zerowej stopy procentowej oraz punktu poni ej Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje siê, e rok liczy 365 (trzysta sześædziesi¹t piêæ) dni, zaś jako podstawê do obliczenia odsetek przyjmuje siê rzeczywist¹ liczbê dni przechowywania środków na Rachunku Je eli Rachunek, na którym zdeponowana jest lokata terminowa (środki pieniê ne przechowywane przez czas oznaczony) jest oprocentowany wed³ug sta³ej stopy procentowej, to obowi¹zuje ona do up³ywu umówionego terminu. w przypadku odnowienia takiej lokaty ma zastosowanie sta³a stopa procentowa obowi¹zuj¹ca w dniu jej odnowienia na podstawie obowi¹zuj¹cej decyzji Banku W przypadku Rachunków oprocentowanych wed³ug zmiennej stopy procentowej, Bank ma prawo do zmiany takiej stopy w czasie trwania umówionego okresu przechowywania środków pieniê nych, na podstawie i w stosunku do: (1) zmiany stóp procentowych kredytów udzielanych bankom przez Narodowy Bank Polski, (2) zmiany poziomu rezerw obowi¹zkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania, (3) zmiany stawek oprocentowania lokat na rynku miêdzybankowym, (4) zmiany wysokości obowi¹zkowych op³at wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, (5) zmiany rentowności instrumentów rynku pieniê nego i kapita³owego (w tym np. bonów skarbowych i obligacji Skarbu Pañstwa) lub (6) zmiany wskaźnika inflacji. 5.2 Op³aty i Prowizje Poza okolicznościami przewidzianymi w pozosta³ych Warunkach Rachunku, Bank jest uprawniony do zmian nie czêściej ni raz w miesi¹cu kalendarzowym w Tabeli Prowizji i Op³at na podstawie i w stosunku do: (a) wzrostu inflacji w stopniu og³aszanym przez GUS, co najmniej o 0,1%, (b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez GUS, co najmniej o 0,1%, (c) wzrostu rzeczywistych kosztów obs³ugi danej us³ugi na skutek niezale - nych od banku czynników zewnêtrznych, w szczególności: wzrostu cen op³at pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeñ miêdzybankowych koniecznych do wykonania danej us³ugi, energii, wejścia w ycie nowych 4/6 regulacji prawnych powoduj¹cych wzrost kosztów świadczonej us³ugi, co najmniej o 1%, (d) zmiany stóp procentowych kredytów udzielanych bankom przez Narodowy Bank Polski, co najmniej o 0,1%, (e) zmiany poziomu rezerw obowi¹zkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania, co najmniej o 0,1%, (f) zmiany stawek oprocentowania lokat na rynku miêdzybankowym (miêdzybankowych stóp referencyjnych, wywo³ana czynnikami regulacyjnymi), co najmniej o 0,1%, (g) zmiany wysokości obowi¹zkowych op³at wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co najmniej o 0,1%, (h) zmiany rentowności instrumentów rynku pieniê nego i kapita³owego (w tym np. bonów skarbowych i obligacji Skarbu Pañstwa), co najmniej o 0,1% Bank ma prawo do potr¹cenia swoich wymagalnych wierzytelności z tytu³u Op³at i Prowizji oraz innych wierzytelności Banku wobec Posiadacza z wymagalnymi wierzytelnościami Posiadacza z tytu³u środków pieniê nych zgromadzonych na ka dym Rachunku Posiadacza. Bank dokonuje potr¹cenia poprzez obci¹ enie dowolnego Rachunku Posiadacza w ciê ar Dostêpnych Środków, do wysokości wymagalnych wierzytelności Banku. w przypadku braku środków na jakimkolwiek Rachunku Posiadacza, Bank mo e zaksiêgowaæ kwotê takich nale - ności w ciê ar Rachunku z utworzeniem Debetu Niedozwolonego. 6 WYCI GI Z RACHUNKU I DORÊCZENIA 6.1 Sporz¹dzanie wyci¹gów z Rachunku Bank informuje Posiadacza o wysokości Salda i dokonanych na Rachunku operacjach sporz¹dzaj¹c wyci¹gi z Rachunku. Za okresy miesiêczne Bank zapewnia Posiadaczowi bezp³atne dorêczanie wyci¹gu z Rachunku, w sposób ustalony w Warunkach Rachunku. Za dorêczanie na zlecenie Posiadacza wyci¹gów w inny sposób lub za krótsze okresy, mo e byæ naliczona Op³ata Posiadacz jest zobowi¹zany do bie ¹cej kontroli uzyskiwanych od Banku informacji o Saldzie i obrotach na Rachunku oraz do zg³oszenia Bankowi ka dej niezgodności Salda w ci¹gu 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji Ze wzglêdu na potrzebê zapewnienia bezpieczeñstwa korespondencji bankowej, Bank ma prawo zaprzestaæ wysy³ania wyci¹gów lub innych Powiadomieñ o charakterze sta³ym kierowanych na Adres do Dorêczeñ w przypadku zwrotu przez dorêczycieli przesy³ki z adnotacj¹ o braku mo liwości dorêczenia korespondencji lub zwrotu 2 (dwóch) kolejnych przesy³ek bez podania powodu zwrotu takiej przesy³ki. 6.2 Powiadomienia, dorêczenia i uzgodnienia Dorêczanie Powiadomieñ dla Posiadacza nastêpuje (1) do r¹k w³asnych Posiadacza, Przedstawiciela Posiadacza lub Pe³nomocników, (2) listem zwyk³ym, listem poleconym, lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na Adres do Dorêczeñ albo (3) przesy³k¹ kuriersk¹ Bank mo e dorêczaæ korespondencjê za pomoc¹ wszelkich innych środków bezpośredniego lub pośredniego porozumiewania siê na odleg³ośæ ( Alternatywna Forma Powiadomieñ ), je eli Posiadacz wyrazi na to zgodê w formie pisemnej, określaj¹c Alternatywn¹ Formê Powiadomieñ i zakres jej stosowania. do odwo³ania lub zmian tej dyspozycji stosuje siê odpowiednio punkt poni ej Wskazanie Alternatywnej Formy Powiadomieñ nie wy³¹cza skuteczności dorêczeñ dokonywanych na Adres do Dorêczeñ. Skuteczne dorêczenie za pomoc¹ Alternatywnej Formy Powiadomieñ nie wymaga równoleg³ego dorêczenia Powiadomieñ na Adres do Dorêczeñ. Wskazanie kilku Alternatywnych Form Powiadomieñ powoduje, e skuteczne jest dorêczenie dokonane z u yciem którejkolwiek z nich W przypadku Wspó³posiadaczy Rachunku Wspólnego, Bank kieruje korespondencjê ze skutkiem dla wszystkich Wspó³posiadaczy na Adres do Dorêczeñ jednego z nich ( Wspólny Adres do Dorêczeñ ). W przypadku śmierci tego Wspó³posiadacza Wspólny Adres do Dorêczeñ stanowi Adres do Dorêczeñ innego z yj¹cych Wspó³posiadaczy Wspó³posiadacze Rachunku Wspólnego mog¹ wskazaæ jedn¹ wspóln¹ Alternatywn¹ Formê Powiadomieñ ( Wspólna Alternatywna Forma Powiadomieñ ). Do Wspólnej Alternatywnej Formy Powiadomieñ stosuje siê odpowiednio postanowienia dotycz¹ce Alternatywnej Formy Powiadomieñ oraz Wspólnego Adresu do Dorêczeñ Posiadacz bêdzie ka dorazowo powiadamiaæ Bank osobiście, w Oddziale Prowadz¹cym lub za pośrednictwem infolinii Banku o ile Posiadacz zawar³ z Bankiem umowê o korzystanie z Kana³ów Dostêpu o zmianie swojego Adresu do Dorêczeñ lub Alternatywnej Formy Powiadomieñ, w przeciwnym wypadku Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki braku dorêczenia korespondencji Posiadacz mo e zastrzec odbiór wyci¹gów z Rachunku w Oddziale Prowadz¹cym, co nie wyklucza mo liwości przesy³ania innych Powiadomieñ na Adres do Dorêczeñ. W przypadku nieodebrania w Oddziale wyci¹gów z Rachunku przez okres 3 (trzech) miesiêcy Bank mo e przes³aæ je na Adres do Dorêczeñ lub je zniszczyæ Raz w roku Bank uzgadnia z Posiadaczem Salda Rachunków poprzez przes³anie potwierdzenia Sald:(1) listem zwyk³ym na Adres do Dorêczeñ lub (2) za pomoc¹ Alternatywnej Formy Powiadomieñ Powiadomienia pochodz¹ce od Banku mog¹ byæ przekazywane Posiadaczowi za pośrednictwem dostêpnych Posiadaczowi Kana³ów Dostêpu Je eli jakakolwiek operacja na Rachunku zosta³a dokonana tytu³em potr¹cenia, wówczas zapis takiej operacji przedstawiony na wyci¹gu z Rachunku uwa a siê za oświadczenie o potr¹ceniu. 7 DODATKOWE ZOBOWI ZANIA STRON 7.1 Obowi¹zki Posiadacza Posiadacz zobowi¹zany jest niezw³ocznie zawiadomiæ Bank o zmianie miejsca zamieszkania, rezydencji podatkowej lub dewizowej oraz wszelkich in-

5 nych danych zawartych w Dokumentacji Rachunku. Posiadacz ma obowi¹zek niezw³ocznego zg³oszenia Bankowi utraty kart bankowych oraz dokumentów to samości Posiadacz zobowi¹zany jest na ¹danie Banku udzieliæ informacji lub przed- ³o yæ dokumentacjê niezbêdn¹ do wykonania środków bezpieczeñstwa finansowego zgodnie z Wymaganiami Prawnymi W przypadku, gdy Posiadacz pozostaj¹cy w zwi¹zku ma³ eñskim gromadzi na określonym Rachunku, innym ni Rachunek Wspólny, środki nienale ¹ce do maj¹tku wspólnego, zobowi¹zany jest do z³o enia w Oddziale Prowadz¹cym oświadczenia (Powiadomienia) Banku o takim charakterze gromadzonych środków. 7.2 Obowi¹zki Banku Bank obowi¹zany jest do prowadzenia Rachunku oraz przeprowadzania operacji z nim zwi¹zanych zgodnie z Warunkami Rachunku, z zachowaniem standardów staranności wymaganej od podmiotów uczestnicz¹cych w profesjonalnym obrocie bankowym. 8 ODPOWIEDZIALNOŒÆ BANKU 8.1 Bank odpowiada wy³¹cznie za udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieprawid³owe lub nieterminowe wykonywanie rozliczeñ pieniê nych. z tytu³u naprawienia szkody wynik³ej z nieprawid³owego lub nieterminowego wykonania dyspozycji, Bank zap³aci Posiadaczowi zrycza³towane odszkodowanie za ka dy i wszystkie przypadki w wysokości jednokrotności odsetek w wysokości karnej stopy procentowej obowi¹zuj¹cej w Banku nale nych od kwoty dyspozycji za ka dy dzieñ zw³oki jej / ich realizacji 8.2 Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowê realizacji dyspozycji Posiadacza na skutek niezachowania warunków wskazanych w Warunkach Rachunku oraz Wymaganiach Prawnych. 8.3 Bank ponosi odpowiedzialnośæ za szkody wyrz¹dzone Posiadaczowi w zakresie przewidzianym przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe. Bank nie ponosi odpowiedzialności, je eli szkoda nast¹pi³a wskutek si³y wy szej albo wy³¹cznie z winy Posiadacza lub osoby trzeciej, za któr¹ Bank nie ponosi odpowiedzialności. Niezale nie od powy szego Bank nie jest zobowi¹zany do przeciwdzia³ania sile wy szej w zakresie, w jakim koszt takich czynności by³by nieproporcjonalnie wiêkszy w stosunku do odszkodowania, o którym mowa w punkcie 8.1 lub szkody Posiadacza, o której mowa wy ej. 9 ZMIANY DOKUMENTACJI RACHUNKU 9.1 Wymagania co do formy Wszelkie zmiany lub uzupe³nienia Umowy o Prowadzenie Rachunku, Indywidualnych Warunków Rachunku oraz pozosta³ej Dokumentacji Rachunku sporz¹dzanej wspólnie przez Bank i Posiadacza, jak równie wy³¹czenie lub zmiana tej klauzuli wymagaj¹ pod rygorem niewa ności formy pisemnej i podpisów obu stron, chyba e Wymagania Prawne albo postanowienia Dokumentacji Rachunku przewiduj¹ obowi¹zek zachowania kwalifikowanej formy prawnej; nie dotyczy to jednak zmian Umowy o Prowadzenie Rachunków na podstawie sk³adanych przez Bank Powiadomieñ oraz nie uchybia to postanowieniom punktu 9.2 poni ej Tolerowanie przez jedn¹ ze stron przypadków nieprzestrzegania postanowieñ przewidzianych Dokumentacj¹ Rachunku przez drug¹ stronê nie bêdzie interpretowane jako zwolnienie jej (drugiej strony) z obowi¹zku przestrzegania tych postanowieñ. Zwolnienie z obowi¹zku przestrzegania Dokumentacji Rachunku wymaga pod rygorem niewa ności formy pisemnej dla oświadczenia strony zwalniaj¹cej. Uchylenie lub zmiana niniejszej klauzuli wymaga dla swojej wa ności zachowania minimalnej formy prawnej przewidzianej dla zmiany Dokumentacji Rachunku, o której mowa w punkcie powy ej. 9.2 Zastosowanie klauzuli modyfikacyjnej Bank ma prawo do uchylenia, zmiany lub uzupe³nienia Warunków Rachunku oraz warunków określonych w decyzji Banku wymienionej w punkcie niniejszego Regulaminu; zmiana taka jest skuteczna w stosunku do osób, które zawar³y Umowê o Prowadzenie Rachunku wcześniej, o ile nie wypowiedz¹ tej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, licz¹c od daty dorêczenia takich uchyleñ, zmian lub uzupe³nieñ Posiadaczowi (klauzula modyfikacyjna) Przes³ankami uchylenia, zmiany lub uzupe³nienia wskazanych w punkcie 9.2. powy ej (w³¹czaj¹c wydanie nowej Dokumentacji w tym zakresie) s¹ poza okolicznościami wskazanymi w pozosta³ych Warunkach Rachunku nastêpuj¹ce okoliczności: (a) zmiana Wymagañ Prawnych, a zw³aszcza przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postêpowania cywilnego, prawa bankowego, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, (b) akty administracyjne publicznych organów regulacyjnych, w tym w szczególności Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Bankowego i Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a tak e organów administracji, które mog¹ je zast¹piæ w przysz³ości, (c) orzeczenia s¹dów powszechnych (w³¹czaj¹c S¹d Najwy szy i Trybuna³ Konstytucyjny) oraz s¹dów administracyjnych, a tak e akty instytucji s¹dowych i administracyjnych Unii Europejskiej podlegaj¹ce bezpośredniej implementacji lub wykonaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto rozstrzygniêcia arbitra bankowego, (d) wprowadzenie przez Bank nowych rodzajów Rachunków lub nowych Regulaminów Produktowych oraz istotna modyfikacja oferty Banku, w tym rodzajów Rachunków wymagaj¹ce zmiany, uchylenia lub uzupe³nienia Dokumentacji Rachunku, dotychczasowych lub ju funkcjonuj¹cych Regulaminów Produktowych, (e) wprowadzanie przez Bank nowych i modyfikacja istniej¹cych systemów komputerowych, a tak e wprowadzenie przez Bank innych systemów s³u ¹cych do przesy³ania, przetwarzania i magazynowania danych w formie elektronicznej, 5/6 (f) przekazanie lub odebranie przez Bank przedsiêbiorcom zewnêtrznym (w³¹czaj¹c ich wymianê) czêści dzia³alności Banku w zakresie i trybie określonym w odnośnych Wymaganiach Prawnych, (g) wprowadzenie lub rezygnacja przez Bank z elementów ochrony ubezpieczeniowej w³¹czonej do parametrów poszczególnych rodzajów Rachunków, a tak e zmiana warunków ubezpieczenia w odniesieniu do takich elementów ochrony ubezpieczeniowej w dotychczasowych lub ju funkcjonuj¹cych rodzajach Rachunków, w tym zmiana ubezpieczyciela Je eli Posiadacz w terminie wypowiedzenia oświadczy na piśmie, e nie zgadza siê na wprowadzenie zmian, to takie oświadczenie bêdzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Posiadacza Umowy o Prowadzenie Rachunków Zmiana jakichkolwiek danych Banku ujawnionych w odpowiednim rejestrze publicznym nie stanowi zmiany Dokumentacji Rachunku i jest skuteczna wzglêdem Posiadacza z chwil¹ jej zarejestrowania (chyba e zmiana jest skuteczna przed dokonaniem wpisu do takiego rejestru) bez konieczności kierowania przez Bank do Posiadacza dodatkowego Powiadomienia. 10 ROZWI ZANIE UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW 10.1 Prawo do wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Rachunków przez Bank Bank uprawniony jest wypowiedzieæ Umowê o Prowadzenie Rachunków lub którykolwiek z Rachunków udostêpniony na jej podstawie, z 30- (trzydziesto-) dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku, gdy: (a) wystêpuje zanik korzystania przez Posiadacza z Rachunku utrzymuj¹cy siê przez okres 3 (trzech) miesiêcy; za korzystanie nie uwa a siê pobierania z Rachunku Op³at i innych wymagalnych nale ności Banku, (b) środki na Rachunku spadn¹ poni ej kwoty wymaganej zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ decyzj¹ Banku dla otwarcia tego rodzaju Rachunku, (c) Posiadacz nie wykonuje swoich zobowi¹zañ wzglêdem Banku wynikaj¹cych z innych stosunków prawnych ni Umowa o Prowadzenie Rachunków, (d) Posiadacz dysponuje Rachunkiem niezgodnie z jego przeznaczeniem, (e) Rachunek zostanie zajêty przez organ egzekucyjny (s¹dowy, skarbowy lub administracyjny) przez okres d³u szy ni 7 (siedem) dni; (f) opóźnienie w sp³acie Debetu Niedozwolonego przekroczy 14 (czternaście) dni, (g) Rachunek, którego dotyczy wypowiedzenie zostaje wycofany z oferty Banku, z zastrze eniem postanowieñ punktu , (h) prowadzenie Rachunku nara a Bank na podwy szone ryzyko kredytowe, operacyjne, prawne, lub reputacyjne, (i) nast¹pi śmieræ Posiadacza, (j) nast¹pi pe³na albo czêściowa utrata zdolności do czynności prawnej przez Posiadacza Rachunku Bank uprawniony jest wypowiedzieæ Umowê o Prowadzenie Rachunków bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku, gdy operacje Posiadacza rodz¹ uzasadnione podejrzenia o próbê wy³udzenia środków z Banku oraz kiedy naruszaj¹ w inny sposób Wymagania Prawne, w szczególności poprzez podanie przez Posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy o Prowadzenie Rachunków lub w trakcie jej obowi¹zywania Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Rachunków przez Posiadacza Posiadacz uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Rachunków z 30- (trzydziesto-) dniowym okresem wypowiedzenia Skutki wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Rachunków Od chwili up³ywu okresu wypowiedzenia Posiadacz nie mo e korzystaæ z Rachunków. Jednak e Posiadacz jest zobowi¹zany dokonaæ niezbêdnych wp³at na dotychczasowy NRB / IBAN na poczet zaleg³ych zobowi¹zañ zwi¹zanych z prowadzeniem Rachunków i zobowi¹zañ dotycz¹cych innych produktów bankowych rozliczanych przy pomocy Rachunków, które stan¹ siê wymagalne po up³ywie okresu wypowiedzenia W przypadku wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Rachunków Posiadacz zobowi¹zany jest wskazaæ rachunek bankowy, na który maj¹ zostaæ przekazane środki znajduj¹ce siê na Rachunku. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, od środków pieniê nych niewyp³aconych nie bêd¹ naliczane odsetki od momentu up³ywu okresu wypowiedzenia Przed przekazaniem środków pieniê nych na rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza, Bank jest uprawniony do pobrania wszelkich kwot, które s¹ nale ne Bankowi od Posiadacza. Postanowienia punktu stosuje siê odpowiednio Z up³ywem okresu wypowiedzenia Posiadacz zobowi¹zany jest wydaæ Bankowi karty bankowe pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynik³e z ich u ycia przez kogokolwiek, w tym za szkody poniesione przez Bank i osoby trzecie Bank mo e wypowiedzieæ zarówno Umowê o Prowadzenie Rachunków, jak i prowadzenie pojedynczego Rachunku. Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Rachunków obejmuje wypowiedzenie wszystkich Rachunków prowadzonych w ramach tej Umowy o Prowadzenie Rachunków (w tym Rachunków lokat terminowych bez wzglêdu na terminy umowne, na które je zawarto) W przypadku wypowiedzenia pojedynczego Rachunku postanowienia niniejszego rozdzia³u 10.3 [Skutki wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Rachunków] stosuje siê wy³¹cznie do wypowiadanego Rachunku W przypadku wycofania danego Rachunku z oferty Banku, Bank mo e przenieśæ środki tam zgromadzone na inny Rachunek, którego warunki prowadzenia s¹ najbardziej zbli one do warunków Rachunku wycofanego Skuteczne wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Rachunków mo e skutkowaæ jednoczesnym ograniczeniem dostêpu Posiadaczowi do korzystania z Kana³ów Dostêpu. 11 POSTANOWIENIA KOÑCOWE 11.1 Posiadacz przyjmuje do wiadomości, i dane o zobowi¹zaniach powsta³ych z tytu³u realizacji Umowy Rachunku mog¹ zostaæ udostêpnione, w zgodzie z Wymaganiami Prawnymi, instytucjom finansowym, bêd¹cym podmiotami zale nymi od banków oraz Deutsche Bank AG z siedzib¹ w Republice Federalnej Niemiec

6 (Taunusanlage 12, D Frankfurt nad Menem) oraz podmiotom krajowym lub zagranicznym z nim powi¹zanym w rozumieniu obowi¹zuj¹cych Wymagañ Prawnych Dane o zobowi¹zaniach powsta³ych z tytu³u realizacji Umowy o Prowadzenie Rachunków mog¹ zostaæ równie przekazane biurom informacji gospodarczej wówczas, gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki: (a) kwota zobowi¹zania Posiadacza wobec Banku wynosi co najmniej 200,- z³ (s³ownie: dwieście z³otych), (b) świadczenie jest wymagalne od co najmniej od 60 (sześædziesiêciu) dni, (c) up³yn¹³ co najmniej miesi¹c od wys³ania przez Bank listem poleconym wezwania do zap³aty, zawieraj¹cego ostrze enie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem nazwy (firmy) i siedziby tego biura Je eli jakiekolwiek z postanowieñ Dokumentacji Rachunku oka ¹ siê niewa ne lub nieskuteczne, ich niewa nośæ lub nieskutecznośæ nie bêdzie mia³a wp³ywu na wa nośæ i skutecznośæ pozosta³ych postanowieñ Dokumentacji Rachunku, jak równie na wa nośæ i skutecznośæ zobowi¹zañ stron zwi¹zanych z Umow¹ o Prowadzenie Rachunków. w takich okolicznościach Strony podejm¹ odpowiednie dzia³ania, aby Dokumentacja Rachunku pozosta³a w mocy i podejm¹ w dobrej wierze negocjacje celem sformu³owania nowych postanowieñ, które bêd¹ mog³y zast¹piæ te, które zosta³y uznane za niewa ne lub nieskuteczne, nadaj¹c im mo liwie najbardziej zbli one brzmienie. 12 INFORMACJA O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA ŒRODKÓW 12.1 Uczestnictwo Banku w ustawowym systemie gwarantowania i zasada jego funkcjonowania Deutsche Bank PBC S.A. jest objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania środków. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania środków pieniê nych jest zapewnienie deponentom wyp³aty środków gwarantowanych w razie ich niedostêpności. Niedostêpnośæ środków oznacza sytuacjê, w której środki gwarantowane s¹ nale ne, lecz nie mog¹ byæ wyp³acone od dnia zawieszenia dzia³alności banku (dzieñ niedostêpności środków) Zakres przedmiotowy ochrony przys³uguj¹cej ze strony systemu (œrodki gwarantowane) Środkami gwarantowanymi s¹ środki pieniê ne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego nale ności wynikaj¹ce z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na dzieñ zawieszenia dzia³alności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiêkszone o nale ne odsetki naliczone do dnia spe³nienia warunku gwarancji, a tak e kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile sta³y siê wymagalne przed dniem zawieszenia dzia³alności banku do wysokości określonej ustaw¹, z wy³¹czeniem papierów wartościowych innych ni opiewaj¹ce wy³¹cznie na wierzytelności pieniê ne, a tak e listów zastawnych, o których mowa w Ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, e pochodz¹ z przestêpstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego Środki gwarantowane objête s¹ obowi¹zkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później ni w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ zawieszenia dzia³alności banku, a w przypadku nale ności wynikaj¹cych z czynności bankowych, o ile czynnośæ ta zosta³a dokonana przed dniem zawieszenia dzia³alności banku. Środki gwarantowane objête s¹ obowi¹zkowym systemem gwarantowania do wysokości (³¹cznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umow¹ do dnia spe³nienia warunku gwarancji) równowartości w z³otych euro w 100 %. Kwota wskazana w zdaniu poprzedzaj¹cym określa maksymaln¹ wysokośæ roszczeñ deponenta w stosunku do Funduszu, niezale nie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiada³ środki pieniê ne lub z ilu wierzytelności przys³uguj¹ mu nale ności w danym banku. do obliczenia wartości euro w z³otych przyjmuje siê kurs średni z dnia spe³nienia warunku gwarancji, og³aszany przez Narodowy Bank Polski. Wysokośæ maksymalnej kwoty gwarantowanej mo e ulec zmianie. Aktualna wysokośæ tej kwoty dostêpna jest na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Dzieñ spe³nienia warunku gwarancji oznacza dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³ości banku Zakres podmiotowy ochrony przys³uguj¹cej ze strony systemu (deponent) Deponentem, który mo e byæ uprawniony do otrzymania sumy gwarancyjnej, jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie maj¹ca osobowości prawnej, o ile posiada zdolnośæ prawn¹, szkolna kasa oszczêdnościowa, pracownicza kasa zapomogowo-po yczkowa bêd¹ce stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce wynikaj¹c¹ z czynności bankowych wierzytelnośæ do banku objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile ich wierzytelnośæ do banku sta³a siê wymagalna przed dniem niedostêpności środków. w przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest ka da z tych osób w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowieñ umownych lub przepisów w tym zakresie w czêściach równych. w przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej deponentem jest ta spó³ka Za deponenta nie bêdzie uznany: (a) Skarb Pañstwa, (b) bank krajowy, bank zagraniczny oraz instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, (c) podmiot dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (d) podmiot dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alności ubezpieczeniowej, (e) podmiot dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, 6/6 (f) podmiot dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, (g) podmiot dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (h) jednostka organizacyjna, która zgodnie z treści¹ art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie jest uprawniona do sporz¹dzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, z wyj¹tkiem jednostek samorz¹du terytorialnego, (i) akcjonariusz banku posiadaj¹cy w dniu zawieszenia dzia³alności banku pakiet co najmniej 5 % akcji, a tak e osoba, która w stosunku do niego jest podmiotem dominuj¹cym lub zale nym w rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (j) cz³onek zarz¹du i rady nadzorczej banku oraz osoba pe³ni¹ca w tym banku funkcje dyrektora i zastêpcy dyrektora departamentu, jak równie dyrektor i zastêpca dyrektora oddzia³u tego banku, w przypadku gdy osoby te pe³ni³y swoje funkcje w dniu zawieszenia dzia³alności banku lub spe³nienia warunku gwarancji, b¹dź w okresie bie ¹cego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzaj¹cego zawieszenie dzia³alności banku lub dzieñ spe³nienia warunku gwarancji Informacja o braku ochrony gwarancyjnej wierzytelnoœci Ochrona gwarancyjna nie obejmuje przypadków, gdy: (a) wierzytelnośæ, powstaj¹ca w zwi¹zku z wykonywaniem czynności bankowych, nie bêdzie chroniona przez ustawowy system gwarantowania, w szczególności je eli osoby korzystaj¹ce oraz zainteresowane korzystaniem z us³ug banku nie mog¹ byæ uznane za deponenta w rozumieniu niniejszej ustawy, (b) w zwi¹zku z wykonywaniem innej czynności ni czynnośæ bankowa, bank wystawia dokument imienny potwierdzaj¹cy jego zobowi¹zanie pieniê ne Informacja o istnieniu ochrony gwarancyjnej wierzytelnoœci wobec Banku powstaj¹cych w zwi¹zku z wykonywaniem niniejszej czynnoœci Bior¹c pod uwagê zakres ochrony gwarancyjnej przyznanej przez ustawê z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,, wierzytelności powstaj¹ce wobec Banku w zwi¹zku z wykonywaniem niniejszej czynności s¹ chronione przez ustawowy system gwarantowania do wysokości określonej w art. 2 pkt 2 oraz art. 23 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (informacja wskazana w punkcie 2 powy ej), chyba e w stosunku do tych środków orzeczono albo zostanie orzeczone prawomocnym wyrokiem, i pochodz¹ z przestêpstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego. 13 JURYSDYKCJA Wszystkie pieniê ne i niepieniê ne roszczenia (w³¹czaj¹c w to spory dotycz¹ce wa ności i skuteczności Dokumentacji Rachunku) wynikaj¹ce z Dokumentacji Rachunku lub pozostaj¹ce w zwi¹zku z Rachunkiem mog¹ byæ dochodzone przed s¹dami powszechnymi. Zamieszczenie w Dokumentacji Rachunku zapisu na s¹d polubowny (czy uzgodnienie innego alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów) wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami obydwu stron oraz uprzedniej pisemnej zgody zarz¹du Banku. 14 PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE 14.1 Niniejszy Regulamin Rachunków wchodzi w ycie dnia 4 lutego 2010 roku i wi¹ e strony dotychczasowych umów, o ile nie wypowiedz¹ tych umów w najbli szym terminie wypowiedzenia licz¹c od daty dorêczenia Regulaminu Rachunków Posiadaczowi Niniejszy Regulamin Rachunków znajduje zastosowanie do wszystkich Umów o Prowadzenie Rachunków, tak e zawartych przed jego wprowadzeniem, przy zachowaniu wymogów określonych w punkcie Je eli Posiadacz lub Przedstawiciel Posiadacza nie z³o y³ w Banku Wzoru Podpisu, to do chwili z³o enia Wzoru Podpisu, Wzorem Podpisu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest tak e jego podpis z³o ony pod umow¹ o prowadzenie rachunku Je eli Pe³nomocnik nie z³o y³ w Banku Wzoru Podpisu, to do chwili z³o enia Wzoru Podpisu, Wzorem Podpisu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest tak- e jego podpis z³o ony na Pe³nomocnictwie.

REGULAMIN RACHUNKÓW DLA KONSUMENTÓW W DEUTSCHE BANK PBC S.A... 3

REGULAMIN RACHUNKÓW DLA KONSUMENTÓW W DEUTSCHE BANK PBC S.A... 3 SPIS TREŒCI REGULAMIN RACHUNKÓW DLA KONSUMENTÓW W DEUTSCHE BANK PBC S.A.................................... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE.......................................... 3 UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych

Umowa nr. Wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych WZÓR UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert zawarta w dniu.. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą Regulamin Funduszu z Lokatą Postanowienia ogólne 1 Regulamin Funduszu z Lokatą (dalej: Regulamin Pakietu) określa warunki, na jakich ING Bank Śląski S.A. oraz Fundusze Inwestycyjne NN prowadzą Pakiet Fundusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

./.../Wn... /...-... - /M

./.../Wn... /...-... - /M Zaù¹cznik nr 15 do SIWZ PROMESA Nr./.../Wn... /...-... - /M (nale y przyj¹ã oznaczenie symbolami dziedzin tak jak w umowie po yczki lub dotacji) z dnia 1. Na podstawie uchwaùy Zarz¹du Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD

REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia 26-01-2004r. Regulamin lokat oszczędnościowych Standard. 1 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo