Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej"

Transkrypt

1 Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym Wyniki ankiety badawczej K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

2 Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym Wyniki ankiety badawczej Warszawa, wrzesieƒ 2007 r.

3 Zawartość I. Wstęp... 3 II. Sekurytyzacja wierzytelności... 5 III. Statystyka... 6 IV. Badanie I: Sekurytyzacji w krajach Unii Europejskiej Metodyka badania Charakterystyka próby Wyniki szczegółowe... 6 Ankieta I... 6 Ankieta II Podsumowanie... 6 V. Badanie II: Sekurytyzacja aktywów w polskim systemie bankowym Wstęp Metoda badawcza Charakterystyka próby Wyniki ankiety... 6 VI. Wnioski... 6 Spis wykresów... 6 Spis tabel... 6 Bibliografia... 6 Strona 2 z 67

4 I. Wstęp Polska od 18 lat znajduje się w okresie transformacji gospodarczej i społecznej. Wprowadzone na jej początku mechanizmy rynkowe są uzupełniane i udoskonalane. Postępujący rozwój systemu rynkowego pozwala na wdrażanie coraz nowszych i bardziej skomplikowanych rozwiązań funkcjonujących od wielu lat w krajach wysoko rozwiniętych. W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na zagraniczne doświadczenia obfitujące w liczne, ciekawe rozwiązania, będące również wynikiem ewolucji rynków refinansowania wierzytelności hipotecznych. Jednym z ważniejszych ich elementów są techniki sekurytyzacyjne, które od ponad 30 lat intensywnie i z powodzeniem stosowane są w Stanach Zjednoczonych i przynajmniej od 10 lat w Europie. Analizując działalność bankową w zakresie struktur sekurytyzacyjnych należy brać pod uwagę fakt, że są to instytucje zaufania publicznego i jako takie podlegają ścisłym i specyficznym wymogom regulacyjnym. Ich przestrzeganie oddziałuje na każdy obszar działalności bankowej, kształtując normy, standardy i wymogi bezpieczeństwa oraz praktyki bankowej. W szczególności nadzorcze regulacje ostrożnościowe wpływają pośrednio lub bezpośrednio na charakter struktury oraz przebiegu transakcji sekurytyzacyjnych inicjowanych przez bank. Silny przyrost wartości długoterminowych kredytów zabezpieczonych hipotecznie spowoduje w Polsce potrzebę jeszcze bardziej aktywnego zarządzania przez banki ryzykiem płynności wynikającym z niedopasowania struktury oraz terminów zapadalności aktywów i pasywów. Banki już dzisiaj zwracają uwagę i podejmują próby wykorzystania sekurytyzacji jako instrumentu zarządzania aktywami i pasywami, pozyskiwania kapitału oraz zmniejszania luki płynnościowej. Dodatkowym impulsem jest wymóg przestrzegania obowiązujących norm płynności. Dlatego potrzebna jest analiza sekurytyzacji pod kątem aktualnego jej stosowania przez banki, różnic w jej regulacyjnym traktowaniu przez różnych nadzorców bankowych oraz możliwości jej wykorzystania w kraju takim jak Polska. W najbliższych latach należy spodziewać się stosunkowo umiarkowanego przyrostu portfela depozytów długoterminowych przy jednoczesnym istotnym wzroście długości okresu kredytowania, co utrudni niwelację luki płynnościowej. Spodziewany skromny przyrost długoterminowych depozytów wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, rosnąca wiedza społeczeństwa na temat rynku finansowego, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Strona 3 z 67

5 innych form lokowania kapitału, zwłaszcza wśród gospodarstw domowych (chodzi tutaj o fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe czy rynek akcji). Po drugie, stosunkowo niskie stopy procentowe zniechęcają do lokowania środków finansowych w bankach, w tym również na długie okresy. Po trzecie, ze względu na wysoki deficyt budżetowy państwo zmuszone jest do zadłużania się na rynku, oferując obligacje skarbowe na bardzo korzystnych warunkach. Zwiększa to zainteresowanie tymi instrumentami, jako alternatywnym sposobem inwestowania. W tej sytuacji należy spodziewać się, że sekurytyzacja może stać się w Polsce alternatywnym źródłem pozyskiwania długoterminowego kapitału. Niniejsza notatka opiera się w dużej mierze na wynikach ankiety badawczej przeprowadzonej przez Wydział Regulacji Ostrożnościowych w Biurze Polityki Nadzorczej GINB na przełomie 2006 i 2007 roku. Badania ankietowe związane były z problematyką sekurytyzacji i oparte zostały o 9 pytań, które zostały rozesłane do nadzorów z krajów Unii Europejskiej oraz 9 pytań przesłanych do banków komercyjnych w Polsce. Pierwsza z ankiet opierała się na odpowiedziach pozyskanych od nadzorów bankowych z krajów Unii Europejskiej (badanie ankietowe obejmowało dwie oddzielne ankiety składające się odpowiednio z 5 i 4 pytań). Dziewięć pytań o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczyło podejścia poszczególnych nadzorów do technik sekurytyzacyjnych oraz interpretacji obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zgromadzone odpowiedzi na zadane pytania oraz analiza dodatkowych materiałów pozwoliły na wskazanie powodów, dla których transakcje sekurytyzacyjne są stosowane w badanych krajach, ich charakteru oraz podejścia nadzorczo-regulacyjnego. Druga z ankiet dotyczyła sekurytyzacji aktywów bankowych w polskim systemie bankowym i składa się z 9 pytań o charakterze ilościowym i jakościowym. Badaniem objęto wszystkie banki komercyjne. Na dzień rozesłania ankiety, tj. na 12 grudnia 2006r. liczba tych banków, zgodnie z danymi NBP, wynosiła 57. Odpowiedzi na ankietę udzieliło 28 banków, co stanowi 49% wszystkich banków komercyjnych. Wśród nich znajdują się banki o największym udziale w systemie bankowym, jeżeli chodzi o wartość sumy bilansowej, wartość udzielonych kredytów i zgromadzonych depozytów. Banki, które przesłały ankietę odpowiedziały na wszystkie zadane pytania, z wyjątkiem ostatniego (banki miały możliwość udzielanie swobodnego komentarza odnośnie istotnych barier hamujących rozwój sekurytyzacji), gdzie odpowiedź przekazało 18 banków, co stanowiło 64% badanej próby. Strona 4 z 67

6 Na ankietę odpowiedziały w dużej mierze banki, które są zainteresowane wykorzystaniem sekurytyzacji w najbliższej przyszłości bądź stosowały tę technikę w przeszłości. Udział banków, które w żaden sposób nie korzystały lub nie zamierzają w najbliższej przyszłości korzystać z sekurytyzacji był niewielki. Ponadto ankieta sekurytyzacyjna miała charakter dobrowolny, gdyż jej wyniki nie były w żaden sposób wiążące dla banków i GINB. Pozyskane w drodze ankiety dodatkowe informacje mają charakter informacyjny i nie posłużą GINB do opracowywania przepisów regulacyjnych w zakresie sekurytyzacji. Mogą jednak w przyszłości, kiedy takie rozwiązania legislacyjne będą opracowywane, posłużyć jako materiał pomocniczy w ich przygotowywaniu. II. Sekurytyzacja wierzytelności W ostatnich trzydziestu latach sekurytyzacja przeistoczyła się w bardzo istotny instrument na międzynarodowych rynkach kapitałowych i należy w tej chwili do najbardziej znaczących innowacji końca dwudziestego wieku. Technika ta stała się synonimem zmian zachodzących na rynkach kapitałowych, a w szczególności w sektorze bankowym. Dzięki niej został stworzony nowy segment, który z powodzeniem uzupełnił lub zastąpił inne sposoby pozyskiwania kapitału w drodze emisji długu (jak np. eurobonds, commercial papers czy commercial notes). Problematyka ściśle związana z sekurytyzacją, należy do jednej z ciekawszych, a sam proces do najbardziej skomplikowanych form refinansowania, jakie obecnie występują na międzynarodowych rynkach. Świadczy o tym chociażby udział w organizacji poszczególnych transakcji licznego grona ekspertów z różnych dziedzin jak: bankowość, audyt, doradztwo podatkowe, finansowe i prawne, nadzór. Złożoność całego procesu w znacznym stopniu utrudnia pełne i jednoznaczne jego zdefiniowanie. Wynika to również z szybkich zmian, zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych, które wręcz wymuszają wprowadzanie wielu modyfikacji i unowocześnień w zakresie sekurytyzacji. Z kolei tendencja taka wiąże się z zwiększaniem efektywności i bezpieczeństwa transakcji sekurytyzacyjnych. Obecnie sekurytyzację aktywów (asset securitisation) definiujemy jako nowoczesną technikę refinansowania, w ramach której: Strona 5 z 67

7 pula aktywów finansowych wraz ze strumieniami przepływów gotówkowych zostaje wyizolowana z bilansu banku czy przedsiębiorstwa, ubezpieczona przez podmioty zewnętrzne lub techniki wewnętrzne, prawnie usamodzielniona w tzw. spółce specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle), która następnie refinansuje zakupioną pulę aktywów przez emisję papierów wartościowych na międzynarodowych lub krajowych rynkach kapitałowych. Techniki sekurytyzacyjne odgrywają istotną rolę w alokacji kapitałów, gdzie niepłynne aktywa wyodrębnione np. przez bank, trafiają w zmienionej, płynnej formie na rynki kapitałowe. Sekurytyzacja znacznie różni się od innych technik pozyskiwania kapitału tym, że strumienie przepływów gotówkowych generowanych przez daną pulę aktywów przekazywane są inwestorom przez pośrednika transakcji, a nie jej inicjatora. Wynika z tego, że zysk inwestorów nie zależy od podmiotu kreującego aktywa, a od samych aktywów, które generują strumienie płatności. Dzięki takiej konstrukcji możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy odróżniające sekurytyzację od tradycyjnego udzielania kredytów: niepłynne aktywa przekształcane są w papiery dłużne, które mogą być przedmiotem obrotu, po sprzedaży aktywów, ryzyko z nimi związane zostaje wyprowadzone z portfela kredytodawcy (ewentualnie pozostaje w części w formie regresu), kredytodawca z roli przyjmującego ryzyko staje się pośrednikiem finansowym, dzielącym to ryzyko według preferencji inwestorów. Coraz większe znaczenie, szczególnie na rynkach europejskich, zaczyna odgrywać tzw. sekurytyzacja syntetyczna, zwana też subpartycypacją. Cechą charakterystyczną tego typu transakcji jest to, że nie występuje tutaj przeniesienie na spółkę specjalnego przeznaczenia praw własności do wyodrębnionej puli wierzytelności. Nie następuje zatem fizyczna sprzedaż aktywów, które pozostają w bilansie inicjatora. Sekurytyzacja syntetyczna jest transakcją, w której bank-inicjator wykorzystuje derywaty kredytowe w celu podziału ryzyka kredytowego konkretnej puli aktywów i transferu tego Strona 6 z 67

8 ryzyka do podmiotów trzecich. W takim przypadku pula aktywów nie jest usuwana z bilansu banku czy zarejestrowanych ekspozycji w księgach banku. Przeniesienie ryzyka może być finansowane poprzez emisję papierów dłużnych powiązanych z jakością kredytową w transzach o różnym stopniu podporządkowania lub też niefinansowane, na przykład przy zastosowaniu swapu na pogorszenie się jakości kredytowej 1. Subpartycypacja pozwala inicjatorowi na zatrzymanie w bilansie sekurytyzowanych wierzytelności. Na spółkę celową przeniesione zostaje jedynie prawo do części lub całości pożytków z nich wynikających. Ściśle rzecz biorąc jest to technika zwana współuczestnictwem kredytowym, która polega na umownym zobowiązaniu do przeniesienia na rzecz pierwotnego wierzyciela określonych kwot pieniężnych, w zamian za prawo otrzymywania kwot wpłacanych przez kredytobiorców w wysokości i terminach określonych w umowie kredytowej 2. Spółka celowa płacąc za przyszłe płatności "kupuje" ryzyko niezrealizowania przez kredytobiorców tych wierzytelności. Spółka celowa deponuje na rachunku zbywcy określone środki jednocześnie umawiając się z nim, iż środki podlegać będą zwrotowi i zostaną spłacone z chwilą spełnienia świadczenia przez dłużnika sekurytyzowanych wierzytelności. III. Statystyka Europa jest drugim pod względem wielkości rynkiem sekurytyzacyjnym na świecie. Pierwsze transakcje na Kontynencie Europejskim zostały przeprowadzone z początkiem lat 90-tych w Wielkiej Brytanii w postaci struktur MBS (Mortgage Backed Securities). Jednak prawdziwy rozwój tej techniki nastąpił dopiero w połowie lat 90-tych, a do 1996 roku zostało przeprowadzone 280 publicznych emisji na łączną kwotę 90 mld USD przez ponad 120 inicjatorów z 11 krajów 3. Od tamtego okresu następuje nieustający wzrost wartości emitowanych w ramach sekurytyzacji papierów dłużnych, czemu towarzyszy proces ewolucji i innowacji struktur. Zgodnie z danymi agencji ratingowej Moody's Investors Service do Basel Committee on Banking Supervision, Working Paper on the Treatment of Asset Securitisation, Consultive Document, October 2001, s M. Borek, Techniki sekurytyzacyjne w zarządzaniu bilansem banku, Bank, luty 2001, s Na podstawie danych agencji ratingowych oraz banków: DCR, Londyn IFR Securities Data, Londyn CapMac, Londyn ING Baring's Strona 7 z 67

9 roku średnia łączna roczna wartość emisji MBS/ABS w Europie przekraczała 10 mld USD (patrz szerzej wykres poniżej), by w 2005 roku wzrosnąć do 319,6 mld USD 4. Wykres 1 Roczna wartość emisji instrumentów ABS/MBS w Europie w latach w mld USD Łączna wartość emisji Źródło: H.P. Bär, Asset Securitisation, 2 Auflage, Verlag Paul Haupt, Berno, Stuttgart, Wiedeń, 1998, s. 61, ESF Securitisation Forum, International Asst-Backed Securities Markets: The Expansion Continues, Moody's, New York, wyd Emitenci Asset Backed Securities wykorzystali sprzyjający poziom rynkowych stóp procentowych wywołany rozwojem rynków i ich efektywnością. Inwestorzy z kolei poszukiwali relatywnie bezpiecznych sposobów lokowania kapitału w obliczu ekonomicznej niepewności i niestabilności rynków akcyjnych. Po drugie wysoka płynność, niskie stopy procentowe i silna geograficzna dywersyfikacja przyczyniły się do wzmocnienia jakości zabezpieczeń instrumentów MBS, w wyniku czego nastąpił silny wzrost wartości emisji tego typu papierów dłużnych z 135,3 mld euro w 2005 roku do 180,3 mld euro w roku Ch. Flanagan "Global ABS/CDO Weekly Market Snapshot", J.P. Morgan Securities Inc., New York, February 21, 2003 Strona 8 z 67

10 Wykres 2 Wartość emisji MBS w Europie w latach w mld USD , ,7 135, ,25 57,54 43,8 43,46 25,5 8,2 19, Źródło: H.P. Bär, Asset Securitisation, 2 Auflage, Verlag Paul Haupt, Berno, Stuttgart, Wiedeń, 1998, s. 61, ESF Securitisation Forum, International Asst-Backed Securities Markets: The Expansion Continues, Moody's, New York, wyd Powyższy wzrost notowany w ciągu ostatnich lat był wynikiem przyrostu wartości emisji struktur RMBS i CMBS 5 we wszystkich krajach europejskich. Jednak dominującą pozycję zajmują tutaj Wielka Brytania oraz Hiszpania, które w ostatnich 3 latach obsługiwały ponad 50% całego rynku MBS. Wykres 3 Udział poszczególnych krajów w emisji instrumentów ABS i MBS w 2005 roku Francja Włochy Portugalia Wileka Brytania Inne Niemcy Holandia Hiszpania Międzynarodow e emisje 1,3% 6,6% 2,8% 6,8% 10,2% 11,3% 45,3% 2005 Źródło: European Securitisation Forum, ESF Data Report, wyd ,3% 2,4% Europejski rynek sekurytyzacyjny charakteryzuje wiele elementów, które odróżniają go od innych tego typu rynków np. w Stanach Zjednoczonych. 5 Dane dla rynku RMBS w Europie za lata European Securitisation Forum oraz K. Naylor, J. Ramon, T. Madrid, T. Althaus, European RMBS Surges 52% Higher in 2002, Standard & Poor's, New York, February 2003 Strona 9 z 67

11 1. Dominacja papierów dłużnych zabezpieczonych hipotecznie nie jest w Europie tak wyraźna jak w USA W Europie występuje dosyć duża różnorodność klas aktywów przeznaczonych do sekurytyzacji (kredyty korporacyjne, samochodowe, konsumenckie, handlowe czy wierzytelności z kart kredytowych). 3. W Europie inicjowanych jest wiele unikalnych transakcji (Wielka Brytania - sekurytyzacja przychodów pubów, wpływów z opłat drogowych czy z biletów na widowiska sportowe, Francja - przychody producentów szampana). 4. Wartość pojedynczych transakcji jest dużo niższa aniżeli w USA. Jest to spowodowane tym, że techniki sekurytyzacyjne w Europie służą raczej bieżącemu zarządzaniu bilansem oraz ryzykiem. W Stanach Zjednoczonych, natomiast wykorzystywane są one w celu pozyskania kapitału na długoterminowe inwestycje np. dokonanie przejęcia innego podmiotu. 5. W USA dominuje model sekurytyzacji pozabilansowej o tyle w Europie coraz większą popularność zyskują transakcje syntetyczne, w których transferowane jest jedynie ryzyko a nie sama pula aktywów. Mimo, że sekurytyzacja zaczęła rozwijać się w Europie nieco później niż w Stanach Zjednoczonych, z pewnością w niedalekiej przyszłości stanie się ona jednym z ważniejszych instrumentów pozyskiwania kapitałów. Wynikać to będzie z faktu, że europejski rynek sekurytyzacyjny jest stosunkowo bezpieczny, co ujawnia się w postaci wysokich ratingów emisji utrzymywanych najczęściej do końca zapadalności papierów dłużnych. W opublikowanym w 2006 roku raporcie agencji ratingowej Moody's 7, na podstawie analizy 3714 transakcji ocenianych przez agencję w latach , stwierdzono następujące fakty: 1) od momentu pojawienia się pierwszych transakcji instrumentami typu ABS nie miał miejsca przypadek zaprzestania spłat, 6 Dla porównania wartość emisji MBS w łącznej wartości rynku sekurytyzacyjnego przekracza w Stanach Zjednoczonych 75%. Dla Europy wskaźnik ten waha się w granicach 55%. Ponadto należy pamiętać o tym, że pojemność rynku amerykańskiego jest kilkanaście razy większa od tej, z jaką obecnie mamy do czynienia w Europie. 7 European Structured Rating Transactions , Moody s Investors Service, New York, London, February 2006, Securitisation and its effects on the Credit Strenght of Companies. Moody's Perspective , Moody's Investors Service, New York, London, March 2002 Strona 10 z 67

12 2) wszelkie przypadki obniżenia oceny ratingowej związane były z obniżeniem ratingu dostarczyciela wzmocnienia jakości kredytowej, 3) w przypadku emisji ABS następuje stopniowe i systematyczne odchodzenie od ubezpieczycieli zewnętrznych i zwrócenie się w stronę wzmocnienia jakości dzięki innym technikom, 4) od początku roku 1999 znacząco wzrosła liczba przypadków podwyższenia oceny ratingowej, co wynikać może z dojrzewania rynków sekurytyzacyjnych w Europie oraz zwiększenia jakości aktywów bazowych. IV. Badanie I: Sekurytyzacji w krajach Unii Europejskiej 4.1. Metodyka badania Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu opiera się na danych pozyskanych od nadzorów bankowych z krajów Unii Europejskiej. W grudniu 2006 roku została wystosowana prośba o przesłanie do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego odpowiedzi na 9 pytań o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących podejścia poszczególnych nadzorów do technik sekurytyzacyjnych oraz interpretacji obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zgromadzone odpowiedzi oraz analiza dodatkowych materiałów pozwoliły na wskazanie powodów, dla których transakcje sekurytyzacjyne są stosowane w badanych krajach, ich charakteru oraz podejścia nadzorczo-regulacyjnego. Zrealizowane badanie ankietowe powinno stanowić podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych analiz i dyskusji na temat sekurytyzacji w Polsce. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania stosowaniem technik sekurytyzacyjnych. W związku z wprowadzeniem w życie w 2006 roku do porządku prawnego przepisów Dyrektywy Kapitałowej (stosowna uchwała KNB wdrażająca przepisy Dyrektywy CRD została przyjęta 13 marca 2007 roku) zainteresowanie sekurytyzacją może wzrosnąć. Punktem wyjścia dla wdrożenia rozwiązań kapitałowych odnoszących się bezpośrednio do sekurytyzacji stał się warunek odpowiednio wysokiej jakości procesów zarządzania ryzykiem. W szczególności bank powinien umieć je identyfikować, mierzyć, monitorować oraz kontrolować. Instytucje bankowe powinny posiadać sformalizowane, zintegrowane i zaawansowane metody pomiaru i zarządzania ryzykiem. To z kolei zwiększy poziom bezpieczeństwa organizowanych transakcji. Strona 11 z 67

13 Badaniem objęto nadzory bankowe z 25 państw. Z racji zróżnicowania charakterystyki pytań (część z nich dotyczyła kwestii statystycznych, a pozostałe były związane z podejściem regulacyjno-nadzorczym) ankieta została rozesłana dwutorowo Charakterystyka próby Tabela 1 Zestawienie krajów uczestniczących w badaniu LP. KRAJ ANKIETA I ANKIETA II 1 Austria x x 2 Bułgaria x x 3 Cypr x x 4 Czechy x 5 Estonia x 6 Finlandia x x 7 Francja x 8 Grecja x x 9 Hiszpania x 10 Holandia x x 11 Irlandia x 12 Litwa x 13 Luksemburg x 14 Łotwa x 15 Malta x x 16 Niemcy x 17 Norwegia x 18 Portugalia x x 19 Rumunia x 20 Słowacja x 21 Słowenia x x 22 Szwecja x 23 Węgry x 24 Wielka Brytania x x 25 Włochy x LICZBA UDZIAŁ 70,00% 46,67% Ankieta dotycząca statystyk transakcji sekurytyzacyjnych w Europie została rozesłana do poszczególnych nadzorów w ramach Working Group on Banking Development. Ilość nadesłanych odpowiedzi wyniosła 21. Udział czterech krajów w rynku sekurytyzacyjnym, w których sekurytyzacja odgrywa istotne znaczenie (Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania i Francja), wyniósł w 2006 roku 72,7%. Wśród pozostałych państw znalazły się kraje z Europy Środkowej i Wschodniej (8), kraje skandynawskie (Szwecja, Finlandia, Norwegia) oraz pozostała grupa sześciu państw. Strona 12 z 67

14 4.3. Wyniki szczegółowe Ankieta I Pytanie 1 Czy w Państwa kraju występują odrębne regulacje dotyczące sekurytyzacji? Wśród ankietowanych nadzorów 11 wskazało pozytywną odpowiedź. Znalazły się tutaj Malta, Hiszpania, Norwegia, Portugalia, Litwa, Francja, Słowenia, Gracja, Rumunia, Luksemburg, i Szwecja. Malta wskazała, że odpowiednia regulacja weszła w życie w kwietniu 2006 roku, pozwalając przedsiębiorstwom, w tym również bankom, na stosowanie sekurytyzacji. Głównym celem wprowadzenia odrębnej ustawy sekurytyzacyjnej w tym kraju było zniesienie barier regulacyjnych ograniczających możliwość korzystania z sekurytyzacji oraz uporządkowanie przepisów w tym zakresie. Bardziej szczegółowe rozwiązania ustawodawcze mają zostać wprowadzone na Malcie w niedługim okresie czasu. Wśród krajów, gdzie sekurytyzacja odgrywa istotne znaczenie jedynie Francja, Hiszpania i Włochy wskazały na posiadanie odrębnych regulacji prawnych. Pozostałe kraje jak Wielka Brytania, Holandia, Austria, Finlandia, Cypr nie uregulowały sekurytyzacji odrębną ustawą. Ciekawą obserwacją wynikającą z analizy nadesłanych odpowiedzi jest to, że kraje małe oraz z Europy Środkowej i Wschodniej (Malta, Litwa, Słowenia, Grecja, Rumunia, Luksemburg) wskazały na posiadanie odrębnych aktów prawnych dotyczących sekurytyzacji. Jednak ze względu na brak dodatkowych pytań trudno jest ocenić przyczyny takiej sytuacji. Wykres 4 Udzielone odpowiedzi 54,00% 52,00% 50,00% 48,00% 46,00% 44,00% Tak Udzielona odpowiedź Nie Należy podkreślić, że transakcje sekurytyzacyjne są przeprowadzane w większości krajów europejskich, a wiele z nich było realizowanych w przeszłości bez oparcia w konkretnych i szczegółowych przepisach prawnych, które najczęściej ze względów formalnych nie zostały Strona 13 z 67

15 uchwalone. Z dostępnych informacji zgromadzonych podczas analizy dodatkowych źródeł można scharakteryzować systemy prawne dotyczące sekurytyzacji w wybranych krajach. Wśród nich znalazły się takie, które posiadają największy udział w rynku sekurytyzacyjnym w Europie. Wielka Brytania Do roku 1999 prawne podstawy stosowania sekurytyzacji w Wielkiej Brytanii opierały się na wytycznych Nadzoru Bankowego Banku Anglii, skierowanych do instytucji działających na podstawie angielskiego prawa bankowego z 1987 roku. Już w 1989 roku Bank Centralny Wielkiej Brytanii przedstawił pierwsze wytyczne regulujące transfer i sekurytyzację aktywów. W kolejnych latach tj. w 1992 i w 1996 wprowadzono w życie następne regulacje, które stanowiły uzupełnienie nowelizacji lub rozszerzenie wytycznej z 1987 roku. Ostatnie z nich ukazało się w dniu 17 września 1997 roku. Dopiero jednak w 1999 roku brytyjski nadzór zwany Financial Services Authority opracował jednolity akt prawny łączący w sobie do tej pory rozproszone regulacje. Nadzór brytyjski sprawuje kontrolę nad instytucjami biorącymi udział w transakcjach sekurytyzacyjnych (inicjator, aranżer, ubezpieczyciel, administrator, partner swapowy) bezpośrednią kontrolę w zależności od ich wielkości, wartości aktywów oraz stopnia złożoności konstrukcji sekurytyzacyjnych. W szczególności FSA sprawdza jakość procedur stosowanych podczas procesu, wykorzystywane systemy zarządzania płynnością oraz wielkość kapitałów regulacyjnych. Szczegółowo potraktowana jest również kwestia sprzedaży aktywów przez inicjatora. FSA zastrzega sobie prawo do określenia metod przenoszenia aktywów oraz spełniania przez nie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa. Również sprecyzowane zostało traktowanie różnych rodzajów wzmocnienia jakości kredytowej i dostarczania płynności do transakcji. Według przepisów brytyjskich SPV zakładana jest najczęściej przez inicjatora w formie trustu bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd sprzedanymi wierzytelnościami może sprawować inicjator, bądź za opłatą prowizyjną, podmiot trzeci. Hiszpania Od 1986 roku, kiedy Hiszpania stała się członkiem Unii Europejskiej, rząd podjął liczne kroki w kierunku unowocześnienia i liberalizacji systemu finansowego. Jednym z elementów składowych tych działań było stworzenie odpowiednich warunków ekonomicznych i Strona 14 z 67

16 prawnych do rozwoju sekurytyzacji. Mimo, że na przełomie lat 80-tych i 90-tych sytuacja hiszpańskiego systemu bankowego była bardzo dobra coraz częściej zaczęto postrzegać sekurytyzację jako efektywne źródło pozyskiwania długoterminowych kapitałów. Konkretne kroki legislacyjne w celu stworzenia odpowiednich mechanizmów bezpośrednio regulujących sekurytyzację zostały podjęte na początku lat 90-tych. Hiszpania stała się jednym z tych, krajów, w których rząd przejął inicjatywę nad rozwojem sekurytyzacji. W 1991 roku na mocy ustawy 1289/1991 umożliwiono pozabilansowe traktowanie aktywów zabezpieczonych hipotecznie pod warunkiem sprzedaży ich bezpośrednim inwestorom lub do spółki celowej. Problemem pozostawała kwestia regulacji prawa upadłościowego w stosunku do SPV. Dlatego też 7 lipca 1992 roku nowa ustawa stworzyła jednolity system regulacyjny dla procesów sekurytyzacyjnych 8. Na mocy nowej ustawy specjalne podmioty zwane Sociedades Gestoreas de Fondos de Titulación Hipotecaria pod kontrolą Komisji Nadzoru Giełdowego (Comisión National del Mercado de Valores - CNMV) mogły zarządzać procesem transformacji aktywów w papiery wartościowe 9. Fond de titulización jest spółką celową pozbawioną ryzyka związanego z upadłością, tworzoną specjalnie w celu przeprowadzenia sekurytyzacji. Fonds muszą być zarządzane przez specjalne podmioty zwane gestoras. Również same papiery wartościowe muszą spełniać określone wymogi: emisja papierów dłużnych musi być poprzedzona szczegółowym audytem wierzytelności, które stanowią zabezpieczenie emisji, papiery muszą zostać poddane ratingowi nadawanemu prze niezależną agencję ratingową uznaną przez CNMV, emisja musi zostać uplasowana na oficjalnym rynku, emisja musi zostać zweryfikowana i zarejestrowana przez CNMV. Powyższe regulacje okazały się niewystarczające do sekurytyzacji aktywów innych niż hipoteczne. Dlatego też 26 lutego 1993 roku została uchwalona kolejna ustawa pozwalająca na sekurytyzację aktywów różnego typu, włączając w to wierzytelności przyszłe czy też z operacji leasingowych. Ostatnia ze zmian prawa hiszpańskiego miała miejsce 14 maja S. Nassare Aznar, Common Law securitisation in Civil Law Spain, Financial Law Review, London March I. López-Balcells, Asset-Backed Securities in Spain, Bufete B. Buigas, Barcelona 2000 Strona 15 z 67

17 roku, gdy umożliwiono tworzenie spółek celowych, których konstrukcja zbliżona jest do rozwiązań stosowanych przy tworzeniu trustów. Szczegółowe regulacje zakładają: Zezwolenie na sekurytyzowanie wszystkich typów aktywów łącznie z wierzytelnościami przyszłymi. Ten ostatni typ transakcji musi uzyskać pozwolenie od CNMV oraz od Ministerstwa Finansów. Zezwolenia na tworzenie spółek celowych do więcej niż jednej transakcji. Do roku 1998 SPV przestawała istnieć w momencie zapadalności emisji i jej realizacji. W chwili obecnej spółka celowa może dokupować kolejne pule wierzytelności i organizować nowe subskrypcje. Każda emisja musi zostać skontrolowana przez agencję ratingową oraz uzyskać rating. CNMV może wymagać minimalnego poziomu tej oceny w zależności od cech danej emisji. Włochy We Włoszech przepisy regulujące kwestie sekurytyzacji zostały przyjęte przez parlament w 1999 roku. Do tego momentu nie obowiązywało żadne ustawodawstwo w tym zakresie. W szczególności brak było zdefiniowania podmiotu celowego oraz praw i obowiązków do niego należących. Niemniej jednak transakcje sekurytyzacyjne były realizowane. Działo się to w oparciu o spółki celowe umiejscawiane poza granicami kraju. Mimo bardzo wysokiego potencjału, jaki oferował rynek kredytów hipotecznych i samochodowych, silny rozwój sekurytyzacji był hamowany brakiem legislacyjnych i regulacyjnych rozwiązań, które tworzyłyby jednolity system. Do 1999 roku wyróżniano trzy podstawowe rodzaje przeszkód stojących na drodze do szerszego korzystania z sekurytyzacji: 1) poziom limitów narzuconych pośrednikom finansowym przy emisji tzw. atypicznych papierów wartościowych, do których zaliczano ABS, 2) wymogi informacyjne narzucane dłużnikom - w przypadku sprzedaży puli wierzytelności, 3) niekorzystny sposób traktowania fiskalnego w stosunku do innych form inwestycyjnych. W celu umożliwienia rozwoju technik sekurytyzacyjnych 6 lipca 1997 roku Związek Banków Włoskich przygotował dokument, który stał się podstawą dla ustawy regulującej kwestie sekurytyzacji. Dwa lata później tj. 14 maja 1999 roku uchwalona została specjalna ustawa Strona 16 z 67

18 wprowadzająca zunifikowany system zasad regulujących szczegółowo tryb i sposoby przeprowadzania sekurytyzacji. W chwili obecnej spółka celowa może zakupić wszelkiego rodzaju aktywa - w tym wierzytelności przyszłe - by na ich podstawie wyemitować dłużne papiery na rynku krajowym bądź zagranicznym. Ponadto przepisy włoskiej ustawy o sekurytyzacji kredytów średnio-i długoterminowych regulują następujące kwestie związane z: 1) papierami dłużnymi: znosi się ograniczenia do sekurytyzowanych papierów dłużnych a stosowane w stosunku do lokat bankowych i obligacji zwykłych, wyróżnia się kwalifikowanych nabywców (niezbędne jest przygotowanie przez SPV prospektu emisyjnego) oraz niekwalifikowanych (papiery dłużne muszą posiadać rating agencji zatwierdzonej przez władze komisji ds. papierów wartościowych (CONSOB)), 2) spółką celową przenoszenie praw do aktywów nabiera mocy prawnej od daty opublikowania informacji na ten temat w "Dzienniku Urzędowym", płatności wnoszone przez dłużników bazowych nie podlegają przepisom włoskiej ustawy o upadłości, przeniesienie aktywów podlega przepisom prawa upadłościowego, lecz z wyraźnymi ograniczeniami, 3) podatkami na sekurytyzowane papiery dłużne nałożony jest podatek w wysokości 17,5% od dochodów kapitałowych, taki sam, jakiemu podlegają obligacje wyemitowane przez spółki na rynku regulowanym, podatek nie jest pobierany przy przenoszeniu aktywów do SPV oraz przy powstawaniu straty wynikającej ze sprzedaży aktywów do SPV poniżej ceny nominalnej (ma to znaczenie dla inicjatora, czyli sprzedawcy aktywów). Strona 17 z 67

19 Holandia Do roku 1996 w Holandii nie przeprowadzono żadnej transakcji sekurytyzacyjnej dokonując jednak wcześniej transakcji sprzedaży wierzytelności, szczególnie hipotecznych. Niemniej jednak miały one bezpośredni charakter i nie były finansowane subskrypcją papierów wartościowych. Mimo, że w chwili obecnej Holandia znajduje się na drugim miejscu pod względem wartości transakcji sekurytyzacyjnych, jeszcze do połowy lat 90-tych nie występowała presja ekonomiczna na stosowanie na szeroką skalę sekurytyzacji. Holandia posiada bardzo dobrze rozwinięty i liberalny rynek kapitałowy, a rynki wtórne są płynne. Podobnie jak w Niemczech system bankowy jest bardzo stabilny i bezpieczny. Holenderskie banki wykształciły alternatywne sposoby osiągania korzyści, chociażby dzięki emisji listów zastawnych. Poza tym poziom oprocentowania papierów dłużnych emitowanych przez prywatne podmioty w stosunku do rentowności oferowanych przez rządowe papiery wartościowe jest niewiele wyższy. Stąd też przy wyższym poziomie ryzyka, jakim obarczone są prywatne emisje, inwestowanie w takie walory wydaje się być mało atrakcyjne. Pewną blokadą rozwoju struktur sekurytyzacyjnych w Holandii były wątpliwości dotyczące wydajności infrastruktury finansowej wspierającej tę technikę. W oparciu o uchwalony w 1992 roku Kodeks Prawa Cywilnego, transfer wierzytelności do spółki celowej był możliwy wyłącznie za każdorazową zgodą kredytobiorcy. W dalszej kolejności zastrzeżenia budziły kwestie związane z prawem upadłościowym i sposobem traktowania transakcji pozabilansowych. Pomimo, że Holandia do dnia dzisiejszego nie posiada odrębnej ustawy regulującej sekurytyzację, pierwszą transakcję tego typu przeprowadzono w 1996 roku, kiedy to Fortis Group dokonała sprzedaży wierzytelności. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że emitent nie posiadał ratingu nadawanego przez agencję, sama emisja natomiast otrzymała bardzo wysoką ocenę. Dopiero w 1997 rok holenderskie Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie ustawę organizującą funkcjonowanie systemu kredytowego. Stworzyła ona możliwość zakładania spółek celowych w Holandii. Rok później orzeczenie Sądu Najwyższego ukonstytuowało prawną pozycje transakcji sprzedaży wierzytelności w kraju i poza jego granicami. Obydwa rozstrzygnięcia stały się podstawą do zorganizowania emisji sekurytyzacyjnych. Strona 18 z 67

20 Holenderska ustawa nadzoru na systemem kredytowym określa instytucję kredytową jako podmiot, który w ramach swojej działalności zdobywa środki pieniężne (np. przez emisję instrumentów dłużnych) w celu finansowania działalności kredytowej lub/i inwestowania ich w aktywa. Ta dosyć szeroka definicja włącza w swój obszar również spółki celowe. Dlatego też SPV będąc instytucją kredytową podlega nadzorowi bankowemu, co nie jest stosowaną w Europie praktyką. W ostatnich latach pojawiły się jednak ustawowe wyjątki od tez zasady: 1) Spółka celowa nabywająca wierzytelności długoterminowe jest zwolniona z nadzoru bankowego. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że w sekurytyzacji stosowane jest często krótkoterminowe finansowanie (emisje krótkoterminowych papierów dłużnych). 2) W ramach nowych regulacji z dnia 11 lipca 1997 roku Nr. BGN 97/818-M spółka celowa nie będzie traktowana jako instytucja kredytowa w przypadku: pozyskiwania przez nią krótkoterminowych środków pieniężnych poprzez sprzedaż papierów dłużnych profesjonalnym nabywcom takim jak: banki, brokerzy, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, korporacje finansowe oraz inne podmioty rynku finansowego w wysokiej renomie, kiedy emisja papierów posiada rating nadawany przez niezależna agencję, kiedy spółka celowa utrzymuje pulę aktywów z góry zdefiniowaną i homogeniczną. Niemcy Niemcy nie posiadają ujednoliconego systemu prawnego, szczegółowo regulującego kwestie sekurytyzacji, a technika ta została wpisana w już istniejące rozwiązania prawne. Pierwsze transakcje sekurytyzacyjne zostały zrealizowane dopiero w 1990 roku, co wynikało z kilku czynników. Po pierwsze niemiecki system bankowy odznaczał się wyjątkowo silną pozycja oraz stabilnością, co nie wywierało presji na stosowanie technik sekurytyzacyjnych. Po drugie dla większości banków wskaźnik kapitału do aktywów zawsze wahał się w akceptowalnym przedziale. Stąd też banki nie widziały potrzeby sprzedaży części aktywów w celu jego polepszenia. Po trzecie dominujące na rynku niemieckim banki hipoteczne wypracowały skuteczne metody dopasowywania terminów zapadalności i wysokości oprocentowania kredytów i listów zastawnych. Po czwarte tradycyjna sekurytyzacja (sprzedaż wierzytelności do SPV) była przez wiele lat postrzegana jako swego rodzaju zagrożenie dla najczęściej dobrych relacji z klientami. Złamanie przepisów (podczas sprzedaży puli Strona 19 z 67

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ KNUV 2014; 4(42): 156-186 Andrzej Dąbkowski Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ Streszczenie Publikacja ta poświęcona jest mniej znanemu

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Dokument konsultacyjny DK/06/CRM lipiec 2005 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) prosi o odpowiedzi i komentarze

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 226. Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 226. Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE Kwiecień 2004 Jarosław Wierzbicki Raport Nr

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie w Polsce. korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego. Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar

Wdrożenie w Polsce. korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego. Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar Wdrożenie w Polsce ubezpieczenia typu Mortgage Insurance korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar Gdańsk wrzesień 2008 Spis treści Wdrożenie w

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Reverse mortgage rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach. (badanie wykonane na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń)

Reverse mortgage rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach. (badanie wykonane na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń) Reverse mortgage rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach (badanie wykonane na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń) Warszawa, marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie........................................................................3

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA JAKO TECHNIKA REFINANSOWANIA

SEKURYTYZACJA JAKO TECHNIKA REFINANSOWANIA ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Aurelia Bielawska SEKURYTYZACJA JAKO TECHNIKA REFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Zarys treści: W artykule przedstawiono proces sekurytyzacji należności z punktu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo