Finanzen Finanse 7.1. Allgemeine Informationen Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finanzen Finanse 7.1. Allgemeine Informationen Informacje ogólne"

Transkrypt

1 7 Finanzen Finanse Finanzen Finanse 7.1 Allgemeine Informationen Informacje ogólne Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ b¹dÿ pracuj¹cych w Niemczech niezbêdne jest posiadanie rozliczeniowego (bie ¹cego) rachunku bankowego (Girokonto). Polacy, jako obywatele UE maj¹ prawo do posiadania konta osobistego w ka dym pañstwie unijnym. aden bank nie jest jednak zobligowany do zawarcia umowy prowadzenia rachunku bankowego z ka dym zainteresowanym. Praktyka pokazuje jednak, e bardziej wyrozumia³e w tym wzglêdzie s¹ du e instytucje finansowe, ni ma³e kasy oszczêdnoœciowe. Kwestie te w Niemczech reguluj¹ przepisy kodeksu cywilnego (BGB), ustawy o tzw. praniu brudnych pieniêdzy (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten Geldwäschegesetz), oraz ustawy o instytucjach kredytowych (Kreditwesengesetz). Polak otwieraj¹cy rachunek bankowy w Niemczech musi legitymowaæ siê aktualnym paszportem i potwierdzeniem zameldowania. Wszelkie formalnoœci za³atwia urzêdnik bankowy, a nowy klient otrzymuje potwierdzenie otwarcia rachunku i numer konta drog¹ pocztow¹ w przeci¹gu 7 dni. 97

2 Finanzen Op³aty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego s¹ bardzo zró nicowane i wynosz¹ od 0 do kilkunastu euro miesiêcznie. Tak jak iwpolsce korzystn¹ ofertê maj¹ banki internetowe. Osoba posiadaj¹ca rachunek rozliczeniowy w Niemczech mo e bez ograniczenia dokonywaæ wszelkich czynnoœci bankowych, inwestowaæ kapita³ i zaci¹gaæ kredyty lub po yczki. W przypadku wyst¹pienia konfliktów miêdzy klientem a instytucj¹ finansow¹ mo na zwróciæ siê o pomoc do urzêdu nadzoru finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Eksperci udzielaj¹ porad pod numerem telefonu przeznaczonym dla konsumentów (Ba- Fin / Verbrauchertelefon ) Przekazywanie pieniêdzy do Polski Wygodnym sposobem przekazywania pieniêdzy z Niemiec do Polski jest tzw. przelew europejski (EU-Überweisung). Jest to najtañszy sposób obrotu bezgotówkowego. Do dokonania przelewu niezbêdne jest podanie miêdzynarodowego numeru konta bankowego w Polsce IBAN oraz numeru identyfikacyjnego banku BIC. Za pomoc¹ przelewu europejskiego mo na przekazywaæ pieni¹dze w euro na rachunki prowadzone w z³otówkach. (Nie ma wiêc koniecznoœci posiadania rachunku walutowego w Polsce.) Informacje o aktualnym kursie przeliczeniowym mo na uzyskaæ w banku, w którym dokonuje siê transakcji. W przypadku wywo enia gotówki z Niemiec do Polski zaleca siê posiadanie imiennego zaœwiadczenia o jej wysokoœci z adnotacj¹ o przeznaczeniu pieniêdzy na wywóz. Dotyczy to szczególnie sum powy ej ,- euro. Pocz¹wszy od 15 czerwca 2007 roku, ka dy, kto w obrêbie Unii Europejskiej przewozi gotówkê o równowartoœci ,- euro, musi bez wezwania organów celnych z³o yæ deklaracjê celn¹ (na piœmie). Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi kara w wysokoœci nawet do 50% przewo onej sumy. 98

3 Finanse 7.2 Konto- und Depotvollmacht Pe³nomocnictwo bankowe i depozytowe Kontoinhaber: Właściciel rachunku Ich bevollmächtige hiermit den nachstehend genannten... Bevollmächtigen mich im Geschäftsverkehr mit der... Bank zu vertreten. Die Vollmacht gilt für nachstehende Konten/Depots:... Ja, niżej podpisany udzielam Panu/Pani... mojego pełnomocnictwa i upoważniam go/ją do reprezentowania mnie w kontaktach z Bankiem.... Niniejsze pełnomocnictwo dotyczy następujących rachunków bankowych/inwestycyjnych (depozytów):... Beide Seiten haben folgende Regelungen vereinbart: 1. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, über das jeweilige Guthaben zu verfügen und im Zusammenhang mit diesem Guthaben Festkonten einzurichten. 2. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die eingeräumten Krediten in Anspruch zu nehmen (dies gilt auch für das Überziehen des Kontos). 3. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Wertpapiere und Devisen zu kaufen und zu verkaufen. 4. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Kontoauszüge und sonstige Bankmitteilungen entgegenzunehmen und anzuerkennen. 5. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. 6. Der Kontoinhaber hat jederzeit das Recht, die Vollmacht schriftlich zu widerrufen. 7. Die Vollmacht erlöscht nicht mit dem Tod des Kontoinhabers. Sie bleibt für die Erben des Verstorbenen in Kraft. Der Erbe kann jederzeit die Vollmacht widerrufen. Er muss aber die im Punkt 6 vereinbarte Bedingung erfüllen. Obie strony ustaliły następujące warunki: 1. Pełnomocnik jest uprawniony do dysponowania środkami na rachunku i otwierania lokat w oparciu o powyższe środki. 2. Pełnomocnik jest uprawniony do korzystania z przydzielonych kredytów (w tym z kredytu debetowego dot. konta osobistego) 99

4 Finanzen 3. Pełnomocnik jest uprawniony do kupowania i sprzedawania papierów wartościowych i walut. 4. Pełnomocnik jest uprawniony do odbierania i potwierdzania wyciągów z konta i innych informacji bankowych. 5. Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. 6. Posiadacz rachunku może w każdej chwili cofnąć niniejsze pełnomocnictwo z zachowaniem formy pisemnej. 7. Pełnomocnictwo nie wygasa wraz ze śmiercią właściciela rachunku. Dyspozycja pełnomocnictwa obowiązuje również spadkobierców Posiadacza rachunku. Spadkobierca może odwołać niniejsze pełnomocnictwo z zachowaniem warunku ustalonego w punkcie 6. Ort und Datum... Miejsce i data Unterschrift des Kontoinhabers Podpis Posiadacza rachunku Unterschrift des Bevollmächtigten Podpis Pełnomocnika 7.3 Eröffnungantrag Festgeldanlage Wniosek o otwarcie rachunku lokaty terminowej 1. Persönliche Angaben Dane osobowe 2. Ich beantrage die Eröffnung eines Festgeldkontos und schließe folgende Vereinbarung ab: Höhe des Festgeldbetrages: Fälligkeitsdatum: Zinssatz: Wnoszę o otwarcie lokaty i ustalam następujące warunki prowadzenia rachunku: kwota lokaty wynosi: okres lokaty upływa dnia: oprocentowanie lokaty wynosi: 3. Den Festgeldbetrag zahle ich sofort bar überweise auf das Festgeldkonto vom Referenzkonto

5 Finanse Kwotę lokaty wpłacam gotówką przelewam na rachunek lokaty z rachunku referencyjnego Ein bereits bei der... Bank abgegebener Freistellungsauftrag soll auch für das hier eröffnete Konto gelten. Ein Freistellungsauftrag wird demnächst abgegeben. Złożony uprzednio w Banku... wniosek o zwolnienie z podatku od odsetek i lokat kapitałowych ma dotyczyć również niniejszej lokaty. Ww. wniosek zostanie złożony w najbliższym czasie. 5. Bei dieser Anlage handelt es sich um ein Gemeinschaftskonto mit Einzelverfügungsberechtigung. Jeder der oben angeführten Kontoinhaber ist berechtigt solange keine gegenteilige Weisung schriftlich vorliegt allein und unbeschränkt über das Konto zu verfügen, es aufzulösen oder auf seinen Namen umschreiben zu lassen. Lokata ta założona jest na rachunku wspólnym z uprawnieniem do samodzielnego występowania każdego ze Współwłaścicieli. Do czasu otrzymania przez Bank pisemnego wniosku o zmianę powyższych ustaleń, każdy ze Współwłaścicieli uprawniony jest do samodzielnego i nieograniczonego rozporządzania lokatą, do jej likwidacji lub przepisania na własne nazwisko. 6. Die jeweils fälligen Zinsen der Festgeldanlage sollen: der Anlage zugeschlagen werden (die Anlage verlängert sich automatisch) sind wie folgt auszuzahlen... Odsetki od lokaty mają być kapitalizowane (lokata przedłuża się automatycznie) zostać wypłacone Verfügungsberechtigt ist/sind: Pełnomocnikiem rachunku jest/pełnomocnikami rachunku są: 8. Ich erkläre mich unter dem Vorbehalt jederzeitigen schriftlichen Widerrufs damit einverstanden, von der Bank telefonisch/schriftlich/elektronisch beworben zu werden. Die Werbung bezieht sich auf Bankprodukte sowie andere von der Bank vermittelte Finanzund Versicherungsdienstleistungen jeder Art. Zgadzam się, zastrzegając sobie możliwość pisemnego cofnięcia tej zgody o każdym czasie, na telefoniczne/pisemne/elektroniczne reklamowanie przez Bank swoich produktów. Reklama ta dotyczyć ma zarówno produktów bankowych, jak i innych proponowanych za pośrednictwem Banku produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Unterschrift Podpis 101

6 Finanzen 7.4 Überweisung Przelew Begünstigter (Name, Vorname/Firma, Ort):... Beneficjent/odbiorca (nazwisko, imię/firma, miejscowość) Konto-Nr.:... Numer rachunku (odbiorcy) BLZ:... Numer Identyfikacji Banku (odbiorcy) Zielland... Währung... Betrag... Kraj docelowy waluta kwota (przelewu) Kundennummer/Verwendungszweck:... Numer klienta/tytuł operacji Kontoinhaber... Właściciel rachunku (nadawca) Konto-Nr. des Kontoinhabers:... Numer rachunku właściciela (nadawcy) Datum... Unterschrift... Data Podpis 7.5 Dauerauftrag Zlecenie sta³e W przypadku zlecenia stałego dane uzupełnione są o okres obowiązywania zlecenia. Dauerauftrag gültig ab:... Zlecenie stałe aktualne od:

7 Finanse 7.6 Einzugsermächtigung Polecenie zap³aty (Zgoda na obci¹ enie rachunku) Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen:... Nazwisko i adres Zleceniodawcy (osoby zobowiązanej do zapłaty) Hiermit ermächtige ich... die von mir zu entrichtenden Zahlungen/Fälligkeiten zu Lasten meines Girokontos Nummer... bei der... Bank, Bankleitzahl... mittels Lastschrift einzuziehen. Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez... w drodze polecenia zapłaty mojego rachunku rozliczeniowego numer... w Banku..., Numer Identyfikacji Bankowej (BIC)... kwotami wynikającymi z moich zobowiązań. Diese Einzugsermächtigung gilt ab:... und ist jederzeit widerrufbar. Upoważnienie to ma obowiązywać od dnia... i może być w każdej chwili cofnięte. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. Jeśli na moim rachunku rozliczeniowym nie znajduje się wystarczająca ilość środków do pokrycia należności, bank nie jest zobowiązany do realizacji niniejszego zlecenia. Unterschrift des Kontoinhabers/Verfügungsberechtigten Podpis Właściciela rachunku/pełnomocnika 103

8 Finanzen 7.7 Finanzierungsvertrag (Antrag auf Kredit) Umowa o finansowanie (Wniosek o przyznanie kredytu) Kreditnehmer : (persönliche Angaben) Kredytobiorca: (dane osobowe) Der Kreditnehmer beantragt bei der XYZ Bank einen Kredit in Höhe von 5000,- Euro unter Anerkennung folgender Finanzierungsregeln: a. der Kredit (Bestellwert) ist in 12 Monatsraten zahlbar b. der Aufschlag beträgt... Prozent c. der Teilzahlungspreis (die Rate) beträgt... monatlich. Kredytobiorca ubiega się o przyznanie przez Bank XYZ kredytu w wysokości 5.000,- euro i akceptuje następujące warunki finansowania: a. kredyt ma być spłacany w 12 ratach miesięcznych b. roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi:... procent c. rata miesięczna wynosi Die XYZ-Bank geht davon aus, das der Kreditnehmer im eigenen Auftrag handelt. Bank XYZ wychodzi z założenia, że kredytobiorca działa we własnym imieniu. 3. Der Kreditnehmer verpflichtet sich, den Gesamtkreditbetrag durch Zahlung der Monatsraten jeweils zum 1. eines Monats an die XYZ-Bank zurückzuzahlen. Die erste Rate wird am... fällig. Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić całą kwotę kredytu w ratach miesięcznych płatnych pierwszego każdego miesiąca. Pierwsza rata wymagalna jest w terminie (pierwszą ratę należy opłacić do dnia) Die gesamte Kreditschuld kann zur Rückzahlung fällig gestellt werden, wenn der Kreditnehmer mit zwei nacheinanderfolgenden Raten in Verzug ist. Fälligkeitszeitpunkt der Restforderung wird im Kündigungsschreiben der XYZ-Bank dem Kreditnehmer mitgeteilt. Niespłacona część kredytu staje się wymagalna natychmiast, jeśli Kredytobiorca zalega z płatnością dwóch kolejnych rat. Bank XYZ poda Kredytobiorcy termin, w którym należy zwrócić niespłaconą część kredytu w piśmie wypowiadającym umowę. 104

9 Finanse 5. Werden fällige Raten oder die Restschuld nicht zum Fälligkeitszeitpunkt pünktlich bezahlt, ist die XYZ-Bank berechtigt Verzugszinsen auf die rückständigen Beträge ab dem Zeitpunkt ihrer jeweiligen Fälligkeit in Rechnung zu stellen. Jeśli nastąpią opóźnienia w spłacaniu rat bądź pozostałej do spłacenia kwoty kredytu, Bank XYZ jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę począwszy od dnia ich wystąpienia. 6. Der Kreditnehmer willigt ein, das die XYZ-Bank Daten über die Beantragung, die Aufnahme und die vereinbarungsmäßige Abwicklung dieses Kredites der SCHUFA Holding AG übermittelt. Unabhängig davon wird die XYZ-Bank der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens übermitteln. Die SCHUFA speichert die Daten. Sie ist berechtigt diese Angaben, die zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen dienen an ihre Vertragspartner innerhalb der EU zu übermitteln. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez Bank XYZ wszelkich informacji dotyczących wniosku kredytowego, udzielenia i zgodnego z warunkami umowy spłacania kredytu wywiadowni gospodarczej SCHUFA Holding GmbH. Niezależnie od zgody Bank XYZ przekaże wywiadowni SCHUFA Holding GmbH wszelkie dane dotyczące nie wywiązywania się Kredytobiorcy z postanowień umowy. SCHUFA przechowuje niniejsze dane. Jest ona upoważniona do udostępnienia zgromadzonych informacji świadczących o zdolności kredytowej osób fizycznych swoim partnerom w obrębie UE. 7. Der Kreditnehmer kann seine Vertragserklärung ohne Begründung innerhalb von 2 Wochen nach dem Erhalt der Vertragsbestätigung widerrufen. (Datum der Empfangsbestätigung). Der Widerruf muss schriftlich erfolgen. Kredytobiorca może wycofać swój wniosek o przyznanie kredytu bez podania przyczyny w terminie 2 tygodni od daty otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy. (Decyduje data pocztowego potwierdzenia odbioru.) Wycofanie wniosku musi nastąpić w formie pisemnej. Ort und Datum Miejsce i data Unterschrift des Kreditnehmers Podpis Kredytobiorcy 105

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO

Bardziej szczegółowo

Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech

Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zakres usług: 1. Pośrednictwo w zawarciu umowy z podmiotem na terenie Niemiec (w Görlitz), który udostępni adres, pod którym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Mandantenbrief Polen / biuletyn

Mandantenbrief Polen / biuletyn Mandantenbrief Polen / biuletyn Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informacje z dziedziny podatków, prawa i ekonomii Februar 2011 / luty 2011 www.roedl.pl Lesen Sie in dieser Ausgabe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach zwany dalej Regulaminem obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ZINTEGROWANY UDOSTĘPNIANIA I OBSŁUGI USŁUG OFEROWANYCH DO KONTA PLUS W PLUS BANK S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo