1. Postanowienia ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 Regulamin przetargu Nazwa przetargu: Przetarg na pozyskanie dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nowej siedziby. Podstawa prawna prowadzenia przetargu: art i następne Kodeksu Cywilnego (Dz.U nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Organizator przetargu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ul. Plebiscytowa Katowice Tel. (32) Strona www: Adres mailowy: 1. Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszego przetargu jest nabycie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej Organizator ) na potrzeby jego siedziby, prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem o przeznaczeniu biurowym, na terenie miasta Katowice, odpowiadającym wymaganiom określonym przez Organizatora. 2. Szczegółowe, pożądane przez Organizatora wymogi w zakresie parametrów funkcjonalnoużytkowych nowej siedziby określa dokument pn.: Opis funkcjonalno użytkowy budynku biurowego - nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin określa ramowe zasady prowadzenia w/w przetargu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej w zakładce BIP/Przetargi. 5. Dokumenty niniejszego przetargu są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Oferentów jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzeże, ze nie mogą być udostępniane innym uczestnikom przetargu i opatrzy klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 6. W przypadku konieczności wprowadzenia do niniejszego Regulaminu zmian o charakterze istotnym (zmiana warunków udziału, kryteriów oceny ofert) Organizator przedłuży termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu /ostatecznych ofert cenowych o czas niezbędny na uwzględnienie tych zmian przez Oferentów. Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 1

2 2. Tryb prowadzenia przetargu. 1. Przetarg prowadzony będzie w trybie dwuetapowego postępowania: a) Etap I: Składanie przez Oferentów pisemnych wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wraz z wymaganymi przez Organizatora dokumentami i oświadczeniami, zawierających wstępną cenę za nabycie prawa własności nieruchomości. Przedstawienie przez Oferenta prezentacji multimedialnej oferowanej nieruchomości w siedzibie Organizatora. Wizja lokalna oferowanej nieruchomości z udziałem przedstawicieli Organizatora i Oferenta. Negocjowanie istotnych warunków umowy. Prowadzenie przez Organizatora, w miarę potrzeb, czynności wyjaśniających, doprecyzowujących, wezwanie do ewentualnych uzupełnień dokumentów brakujących lub obarczonych błędem. Ocena przez Organizatora złożonych przez Oferentów wniosków pod kątem ich kompletności (załączenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń), spełniania przez nieruchomość pożądanych parametrów funkcjonalnoużytkowych oraz możliwości finansowych Organizatora. b) Etap II Zaproszenie wybranych Oferentów do składania ostatecznych ofert cenowych wraz z przekazaniem istotnych warunków umowy. Składanie przez oferentów pisemnych ostatecznych ofert cenowych wraz z operatem szacunkowym (wartość nieruchomości należy określić przy zastosowaniu podejścia porównawczego). Badanie ofert. (Organizator przewiduje na tym etapie, możliwość zlecenia wykonania na własny koszt dodatkowego operatu szacunkowego w takim przypadku Oferent zobowiązany jest do udostępnienia wskazanemu przez Organizatora rzeczoznawcy majątkowemu obiektu oraz wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji). Wybór najkorzystniejszej oferty. 3. Sposób i kryteria oceny. 1. Celem przeprowadzenia oceny, o której mowa w 2 Regulaminu na Etapie I i II Organizator, najpóźniej do wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, powoła Komisję ds. oceny, składającą się z minimum trzech osób. 2. Prace Komisji ds. oceny odbywać się będą z zachowaniem zasady obiektywizmu, bezstronności i równego traktowania Oferentów. 3. Każdy z członków Komisji ds. oceny zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia się z udziału w pracach Komisji lub do wyłączenia się z tych prac, w sytuacji zaistnienia przesłanek mogących mieć istotny wpływ na zachowanie w/w zasad dokonywania oceny oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie składane będzie niezwłocznie po dokonaniu Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 2

3 otwarcia złożonych przez Oferentów wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Na każdym etapie prac Komisja ds. oceny może korzystać z usług doradczych podmiotów trzecich (na przykład biegły, radca prawny, rzeczoznawca majątkowy). Każdorazowo podmiot taki złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 5. Komisja ds. oceny dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po przeprowadzeniu wszystkich czynności przewidzianych w Regulaminie dla Etapu I a także oceny ostatecznych ofert cenowych złożonych na Etapie II przetargu. 6. Ocena dokonywana na Etapie I będzie odbywać według następujących reguł: a) Komisja ds. oceny dokona oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po przeprowadzeniu wszystkich czynności przewidzianych w Regulaminie dla Etapu I. b) Ocena strony formalnej wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu (kompletność dokumentacji) dokonana zostanie w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia. c) Ocena strony funkcjonalno-użytkowej oferowanej nieruchomości dokonana zostanie w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia (w zakresie parametrów określonych jako wymagane bezwzględne, które warunkują możliwość zakwalifikowania oferenta do Etapu II przetargu). d) Ocena wymaganych parametrów w zakresie energooszczędności oferowanej nieruchomości zostanie wykonana wyłącznie przez członków Komisji ds. oceny wskazanych do wykonania tej oceny, w akcie powołującym Komisję ds. oceny. e) Komisja ds. oceny opracuje wzór karty oceny, przy pomocy której będzie dokonywać oceny, o której mowa w pkt. a-d powyżej. 7. Komisja ds. oceny na podstawie kart oceny opracuje i przedstawi Zarządowi Organizatora, rekomendację w zakresie wyłonienia Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Etapie II oraz rekomendację w zakresie istotnych warunków zawarcia umowy. 8. Zatwierdzenie listy Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do Etapu II oraz istotnych warunków umowy nastąpi w formie uchwały Zarządu Organizatora. 9. Kryterium oceny ostatecznych ofert cenowych dokonywanej w Etapie II będzie: ostateczna cena oferty (waga 60 pkt) Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt. Pozostałym ofertom zostanie przyznana punktacja wyliczona wg wzoru: Cena najtańszej oferty P = x 60 Cena badanej oferty energooszczędność (waga 25 pkt) 0 pkt - nieruchomości spełniające wymogi w zakresie energooszczędności określone przez Organizatora w dokumencie Opis funkcjonalno użytkowy budynku biurowego - nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 5 pkt - nieruchomości spełniające następujące wymogi w zakresie energooszczędności: Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 3

4 Wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, musi być mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem: EP = EP H+W + EP C + EP L [kwh/(m 2 rok)] przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP: - na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej: EP H+W = 60 [kwh/(m 2 rok)] - na potrzeby chłodzenia: EP C = 25 (powierzchnia użytkowa chłodzona budynku / powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku) [kwh/(m 2 rok)] - na potrzeby oświetlenia: dla czasu działania oświetlenia w ciągu roku (określonego na podstawie założeń projektowych) t 0 < 2500 h/rok: EP L = 50 [kwh/(m 2 rok)] dla czasu działania oświetlenia w ciągu roku (określonego na podstawie założeń projektowych) t h/rok lub w przypadku braku tej wartości w założeniach projektowych: EP L = 100 [kwh/(m 2 rok)] 25 pkt - nieruchomości spełniające następujące wymogi w zakresie energooszczędności: Wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, musi być mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem: EP = EP H+W + EP C + EP L [kwh/(m 2 rok)] przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP: - na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej: EP H+W = 45 [kwh/(m 2 rok)] - na potrzeby chłodzenia: EP C = 25 (powierzchnia użytkowa chłodzona budynku / powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku) [kwh/(m 2 rok)] Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 4

5 - na potrzeby oświetlenia: dla czasu działania oświetlenia w ciągu roku (określonego na podstawie założeń projektowych) t 0 < 2500 h/rok: EP L = 25 [kwh/(m 2 rok)] dla czasu działania oświetlenia w ciągu roku (określonego na podstawie założeń projektowych) t h/rok lub w przypadku braku tej wartości w założeniach projektowych: EP L = 50 [kwh/(m 2 rok)] lokalizacja nieruchomości (waga - 10 pkt, odległość mierzona promieniem od centrum Katowic tj. Dworca PKP Główny ): 10 pkt nieruchomości położone w promieniu do 5 km od centrum Katowic, 0 pkt - nieruchomości położone w promieniu powyżej 5 km od centrum Katowic, dostępność nieruchomości (waga 5 pkt, dostępność nieruchomości rozumiana jako wydanie nieruchomości Organizatorowi przetargu): 5 pkt dostępność nieruchomości do 31 sierpnia 2014r., 0 pkt dostępność nieruchomości między 01 września 2014r. a 31 grudnia 2014r. 10. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 11. Wynik oceny oraz propozycja wyboru oferty zostaną zatwierdzone przez organy Funduszu. 12. O wyborze Oferenta Organizator powiadomi go na piśmie. Pozostali Oferenci, którzy nie zostali wybrani, zostaną na piśmie powiadomieni o ilości punktów jakie otrzymały ich oferty oraz ilości punktów jakie otrzymała oferta wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Organizator zawrze umowę we wskazanym przez siebie czasie i miejscu, w formie przewidzianej przepisami prawa dla przeniesienia własności nieruchomości. Dopuszcza się zawarcie umowy przedwstępnej, w której zawarcie umowy przyrzeczonej zostanie uzależnione od przygotowania nieruchomości do przekazania Organizatorowi (w szczególności rozumie się przez to opuszczenie nieruchomości przez dotychczasowych najemców). 4. Warunki uczestnictwa w przetargu wadium, koszty udziału w przetargu. 1. Warunkiem udziału w Etapie II przetargu jest wniesienie wadium w wysokości zł. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora: GETIN Noble Bank SA, nr w terminie do dnia wyznaczonego na składanie ostatecznych ofert cenowych w Etapie II przetargu. 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w Zespole Finansowo-Księgowym w siedzibie Organizatora w terminie do dnia wyznaczonego na składanie ostatecznych ofert cenowych w Etapie II przetargu. 4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w innej formie niż wskazana w pkt. 2 i 3. Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 5

6 5. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu oryginału dokumentu gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, bądź chwilę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w pkt. 2 przez Organizatora. 6. Z treści gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej składanej jako wadium winno wynikać nieodwołalne uprawnienie Wojewódzkiego Funduszu do żądania zapłaty objętej gwarancją kwoty na pierwsze pisemne żądanie złożone w oznaczonej siedzibie wystawcy gwarancji. Termin obowiązywania wadium winien być tożsamy z okresem związania ofertą (180 dni od dnia wyznaczonego na składanie ostatecznych ofert cenowych). 7. Wadium podlega zatrzymaniu w przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ostateczną ofertę cenową nie zawarł w wyznaczonym terminie umowy przeniesienia prawa własności do nieruchomości. 8. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone: po wyborze najkorzystniejszej oferty Oferentom, których oferta nie została wybrana, po zawarciu umowy przeniesienia własności nieruchomości Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania rachunku bankowego, na którym przechowywane będzie wadium w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej. 9. Całkowity koszt uczestnictwa w przetargu, a w szczególności przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pozyskania wymaganych przez Organizatora dokumentów, udziału w negocjacjach, sporządzenia operatu szacunkowego i przygotowania i złożenia oferty obciąża wyłącznie Oferentów i w żadnym przypadku nie będzie podlegał zwrotowi przez Organizatora. 5. Termin składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert. 1. Pisemne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wg wzoru załącznika nr 2 do Regulaminu) wraz ze wstępną ofertą cenową w ramach I Etapu przetargu należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu, w kancelarii do dnia 31 stycznia 2014 roku do godziny 10: W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Organizatora. 3. Otwarcie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu jest jawne i odbędzie się w siedzibie Organizatora na sali konferencyjnej, w dniu 31 stycznia 2014 roku o godzinie 10: O terminie i miejscu składania i otwarcia cenowych ofert ostatecznych w ramach Etapu II przetargu Organizator poinformuje Oferentów w treści pisma zapraszającego do ich składania. 6. Sposób przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ostatecznych ofert cenowych. 1. Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta w przetargu w formie kopii (kserokopii) muszą być potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem. Wszystkie Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 6

7 oświadczenia woli i wiedzy składane przez Oferenta w niniejszym przetargu muszą być złożone w oryginale. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu (Etap I) musi być złożony w formie pisemnej, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, opatrzony datą sporządzenia i powinien zawierać następujące dane i załączniki: a) imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Oferenta, b) wstępną cenę sprzedaży nieruchomości, c) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia przetargu, wraz z kopią dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby, d) w przypadku osoby prawnej bądź przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do rejestru aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 2 tygodnie przed datą złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w tych dokumentach są aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ; e) dokument (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu Oferenta, chyba że umocowanie to wynika z przedłożonego odpisu właściwego rejestru (ewidencji), f) aktualny odpis z księgi wieczystej wydany przez sąd nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, g) wypis i wyrys z ewidencji gruntu, h) informację o przeznaczeniu działek sąsiadujących, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz o planowanych w sąsiedztwie inwestycjach, i) oświadczenie, że nieruchomość nie jest obciążona innymi ciężarami, ograniczeniami w zbyciu albo hipotekami nieujawnionymi w księdze wieczystej, j) pozwolenie na użytkowanie budynku; k) oświadczenie o podłączeniu budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej; l) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, m) metryczkę nieruchomości zawierającą opis nieruchomości, sporządzoną w sposób umożliwiający Organizatorowi ocenę nieruchomości i budynku w odniesieniu do parametrów określonych w Opisie funkcjonalno użytkowym budynku biurowego - nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (m.in. informacje o powierzchni użytkowej budynku, ilości pomieszczeń i ich rozkładzie (wymagany rzut pomieszczeń), dostępności i ilości miejsc parkingowych, położeniu nieruchomości, skomunikowania, możliwościach organizacji pomieszczeń archiwum zakładowego, instalacjach technicznych i in.), n) inwentaryzację budynku wykonaną przez uprawniony podmiot, bądź projekt budowlany wraz z oświadczeniem, że oferowany budynek odpowiada w dacie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zapisom projektu, o) informację dotyczącą aktualnie obowiązujących umów najmu, dzierżawy, użyczenia czy innych umów uprawniających inne podmioty do korzystania z nieruchomości (z podziałem na poszczególne typy umów wraz informacją o upływie ich obowiązywania i możliwościach ich rozwiązania), p) informację o dacie dostępności nieruchomości dla Organizatora po dacie zawarcia umowy, q) informację o toczących się sprawach sądowych czy administracyjnych dotyczących nieruchomości, Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 7

8 r) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, s) propozycję istotnych dla Oferenta warunków zawarcia umowy. 3. Oferta cenowa (Etap II) musi być złożona w formie pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, opatrzona datą sporządzenia i powinna zawierać: a) imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Oferenta, b) wskazanie oferowanej nieruchomości, c) cenę oferty, d) oświadczenie o terminie związania ofertą, e) oświadczenie o akceptacji istotnych warunków umowy, f) operat szacunkowy sporządzony nie wcześniej niż dwa miesiące przed terminem składania ofert, g) dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. c,d,e w sytuacji zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w momencie składania wniosku o dopuszczenie od udziału w postępowaniu, h) dowód wniesienia wadium. 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji na każdym etapie przetargu dokumentów, oświadczeń oraz informacji, w tym także poprzez zwrócenie się do Oferenta o przedstawienie dodatkowych dokumentów, oświadczeń oraz informacji, bądź wyjaśnienia treści złożonych dokumentów, oświadczeń bądź przekazanych informacji. 5. Koperty zawierające wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Etap I) należy złożyć zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu i opisane w następujący sposób: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu na zakup nowej siedziby dla WFOŚIGW w Katowicach. Nie otwierać przed dniem 31 stycznia 2014 roku przed godziną 10:30 6. Koperty zawierające ostateczne oferty cenowe (Etap II) należy złożyć zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu i opisane w następujący sposób: Oferta na zakup nowej siedziby dla WFOŚIGW w Katowicach. Nie otwierać przed dniem.przed godziną 10:30 7. Przetarg prowadzony jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje należy złożyć w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. 8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ ostateczna oferta cenowa nie może być zmieniona po terminie jego/jej składania. 9. Oferent może złożyć jedną ofertę na jeden budynek. Dopuszcza się by jeden Oferent złożył więcej niż jedną ofertę. 10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu /ostateczna oferta cenowa złożony/a po terminie wyznaczonym na ich składanie nie będzie rozpatrywany/a i zostanie zwrócony/a Oferentowi bez otwierania. 11. Przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ ostatecznych ofert cenowych każdy z Oferentów uprawniony jest do wycofania wniosku/oferty oraz do jego/jej zmiany. Oświadczenie o wycofaniu bądź Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 8

9 zmianie wniosku/oferty składa się w sposób opisany odpowiednio w pkt. 5 i 6 (powyżej) z tym, że na kopercie należy umieścić dodatkowy dopisek: Wycofanie bądź Zmiana. 7. Związanie ofertą. 1. Oferent jest związany ostateczną ofertą cenową przez okres 180 dni od dnia wyznaczonego na jej składanie. 2. W przypadku przedłużającej się procedury przetargowej Organizator może wezwać Oferenta do przedłużenia terminu związania ofertą o czas niezbędny do rozstrzygnięcia przetargu oraz do przedłużenia ważności wadium. 3. Odmowa przez Oferenta przedłużenia terminu związania ofertą i nie przedłużenie terminu ważności wadium będzie skutkować odrzuceniem oferty. 8. Zakończenie przetargu 1. Informację o zakończeniu przetargu, niezależnie od sposobu jego zakończenia, Organizator przekaże Oferentom w sposób określony w postanowieniach niniejszego Regulaminu oraz poda do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na swojej stronie internetowej. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru na każdym etapie bez podania przyczyny. 3. Organizator przyjmuje, że przyczyną zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru może być w szczególności: a) brak wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, b) niespełnianie przez żadną z oferowanych nieruchomości oczekiwań i wymogów Organizatora, c) stwierdzenie, że ceny złożonych ofert będą przekraczać możliwości finansowe Organizatora. 4. Oferentowi, który złożył ofertę z treści której wynika, że mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia (w tym roszczenie o zawarcie umowy) jeżeli Organizator zdecydował o unieważnieniu przetargu bez wyboru najkorzystniejszej oferty. 9. Sposób porozumiewania. 1. Oferenci kontaktują się z Wojewódzkim Funduszem pisemnie za pośrednictwem poczty bądź kuriera. W celu przyśpieszenia obiegu informacji Oferenci wysłane do Organizatora pisma mogą przesyłać będą drogą elektroniczną na adres mailowy: w pliku uniemożliwiającym edytowanie. Fundusz na żądanie Oferenta potwierdzi zwrotnie otrzymanie korespondencji elektronicznej najpóźniej w następnym dniu roboczym. Przesłany drogą elektroniczną dokument będzie uznany za skutecznie doręczony jeżeli zostanie przesłany w formie pisemnej do Organizatora nie później niż w ostatnim dniu zakreślonego terminu. 2. Organizator kontaktuje się z Oferentami pisemnie za pośrednictwem poczty (list polecony za pośrednictwem odbioru) bądź kuriera przysyłając jednocześnie dokument na podany przez oferenta adres mailowy. Oferent zobowiązany jest potwierdzić zwrotnie otrzymanie od Organizatora korespondencji elektronicznej najpóźniej na następny dzień roboczy. W razie uzyskania potwierdzenia otrzymania korespondencji elektronicznej data wysłania Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 9

10 na adres mailowy stanowi datę doręczenia pisma, niezależnie od daty jego doręczenia na piśmie. 3. Opisanego w punktach 1 2 sposobu kontaktu nie stosuje się do składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz składania ostatecznych ofert cenowych. 4. Osoby uprawnione do kontaktów po stronie Organizatora: Małgorzata Ociepka tel ) Monika Klein tel ) Załączniki do Regulaminu przetargu: 1) Załącznik nr 1 Opis funkcjonalno użytkowy budynku biurowego - nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 2) Załącznik nr 2 Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o bezstronności. Zatwierdzono Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 1773/2013 z dnia r. Regulamin przetargu_nabycie prawa własności nieruchomości Strona 10

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 2A należącego do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka ) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka ) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO (dalej jako Spółka ) działający w imieniu PHN SPV 11 PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 Zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Niniejszy REGULAMIN określa procedurę i warunki sprzedaży Prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

str. 1 Kraków r.

str. 1 Kraków r. Kraków 27.01.2015 r. Aleksandra Lipik Syndyk masy upadłości Tadeusza Ralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Pan Tadeusz Raski Zakład Stolarsko Budowlany RALSKI w Tokarni w upadłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Kraśniku w dniu 13.07.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych

Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus w Wiśle pow. cieszyński ul. Bukowa nr 3 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Część ogólna

REGULAMIN PRZETARGU. Część ogólna REGULAMIN PRZETARGU prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie zbycia: samochodu sanitarnego MERCEDES-BENZ 310, Nr rej. ZSL K999 rok produkcji 1994r. Regulamin niniejszy normuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI w Grupie Chemicznej Ciech Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zbywania nieruchomości nieoperacyjnych w Grupie Chemicznej Ciech i jest obowiązujący

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przetargu dotyczący sprzedaży przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie samochodu osobowego marki Renault Clio III (nr rej. PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego 1 1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. I. Zasady ogólne. 1. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul.

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE DROBNYCH PRAC BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU:

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU: Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na wydzierżawienie części działki nr 1109/1 o powierzchni 0.1300 ha zabudowanej budynkiem technicznym położonej w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 26/28/30 A nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przetarg pisemny na zakup kasków kolarskich dla szkółek kolarskich uczestniczących w programie NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH II Program

Bardziej szczegółowo

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego.

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego. REGULAMIN pisemnego przetargu ofertowego na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia kiosku szpitalnego oraz postawienia automatów do napoi i przekąsek. 1 1.Organizatorem przetargu jest

Bardziej szczegółowo

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. I. Organizator REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI AGROCHEM PUŁAWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, oddział 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO SEPZ-II.272.4.56.2017.MT ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO PN.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

II. ORGANIZATOR PRZETARGU WYNAJMUJĄCY:

II. ORGANIZATOR PRZETARGU WYNAJMUJĄCY: . Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 86/2014 Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. pisemnego, nieograniczonego. na wynajem jednego lokalu użytkowego. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie

REGULAMIN PRZETARGU. pisemnego, nieograniczonego. na wynajem jednego lokalu użytkowego. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie REGULAMIN PRZETARGU pisemnego, nieograniczonego na wynajem jednego lokalu użytkowego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie 1 Podstawę prawną dla przeprowadzenia niniejszego przetargu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

5. wysokości wadium, terminie i miejscu jego wniesienia;

5. wysokości wadium, terminie i miejscu jego wniesienia; R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na uzyskanie prawa do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym wraz z wyposażeniem i tarasem położonym na Rynku Staromiejskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb organizowania nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE O SZPITALU

I. INFORMACJE O SZPITALU ISTOTNE WARUNKI PRZETARGU NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW (JEDNEGO AUTOMATU DO NAPOI GORĄCYCH I JEDNEGO AUTOMATU DO NAPOI ZIMNYCH) I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAJĄCY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. A. GRUCY CMKP UL. KONARSKIEGO OTWOCK (SPSK)

SPRZEDAJĄCY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. A. GRUCY CMKP UL. KONARSKIEGO OTWOCK (SPSK) SPRZEDAJĄCY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. A. GRUCY CMKP UL. KONARSKIEGO 13 05-400 OTWOCK (SPSK) NIP 532-16-62-948, REGON 000290156, tel. (22) 779 40 31 wew. 217 fax wew. 477 dzp@spskgruca.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. Turniejowa 65

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. Turniejowa 65 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYMIANA ZAWORÓW I GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Regulamin ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność organizatora procedury, którego reprezentuje Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. zwany dalej także BDA. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

56/02/2016/26 30 dni

56/02/2016/26 30 dni 1 z 8 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.cedig.gov.pl. IV. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. (dalej: UKZ albo Spółka ) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1 zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Regulamin opracowano wykorzystując przepisy Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków biurowych PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Lodzi przy ul. Kilińskiego 72/76

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A. (dalej: ZLUN albo Spółka ) z siedzibą w Nałęczowie przy al. S. Małachowskiego 5 zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1 1. Sprzedającym jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A. 2. Postępowanie ma

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 20/16 WARUNKI SPRZEDAŻY

Sygn. akt XIV GUp 20/16 WARUNKI SPRZEDAŻY Sygn. akt XIV GUp 20/16 WARUNKI SPRZEDAŻY nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210 powiat m. Łódź dzielnica Łódź Górna obręb G5, województwo łódzkie działka o nr 28/15

Bardziej szczegółowo

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne Sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. Turniejowa 65

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul. Turniejowa 65 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 65 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYMIANA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY WRAZ

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24. REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24 1 Organizator Przetarg jest ogłaszany i organizowany przez Warszawki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Kraków, dn. 19.11.2013 r. EZ6-Ez6d-213/04/13 REGULAMIN SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Sprzedający:, z siedzibą w Warszawie,, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2016r. R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW Załącznik nr 2 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW 1. Organizator Konkurs jest ogłaszany i organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie aktualizacji Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży wraz z wyliczeniem potrzebnych środków na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

(*) Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

(*) Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przetarg pisemny na zakup strojów kolarskich dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH (*) (*)

Bardziej szczegółowo

ZAPO/OZG/21/2017. Katowice, dnia 15 września 2017 r.

ZAPO/OZG/21/2017. Katowice, dnia 15 września 2017 r. ZAPO/OZG/21/2017 Katowice, dnia 15 września 2017 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB dla szkółek kolarskich uczestniczących w programie I. Opis przedmiotu przetargu

Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB dla szkółek kolarskich uczestniczących w programie I. Opis przedmiotu przetargu Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB dla szkółek kolarskich uczestniczących w programie NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY - UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zatwierdzam: PREZES ZARZĄDU. Zbigniew Bryja. Turek, marzec 2014 r.

REGULAMIN. Zatwierdzam: PREZES ZARZĄDU. Zbigniew Bryja. Turek, marzec 2014 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17/2014 Prezesa Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. z dnia 4 marca 2014 r. REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZNIE DO ROKOWAŃ (ZDR) NA WYKONANIE ZADANIA: Remont instalacji odgromowej na budynku administracyjnym Targów Kielce S.A. przy ul.

ZAPROSZNIE DO ROKOWAŃ (ZDR) NA WYKONANIE ZADANIA: Remont instalacji odgromowej na budynku administracyjnym Targów Kielce S.A. przy ul. Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Tel. (41) 3651222 Fax. (41) 3456261 Kielce 03.09.2014 I. Inwestor ZAPROSZNIE DO ROKOWAŃ (ZDR) NA WYKONANIE ZADANIA: Remont instalacji odgromowej na budynku

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lub użytkowania wieczystego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, Warszawa OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02 337 Warszawa OGŁASZA POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Suwałki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Suwałki, dnia 28.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny na pl. Marii Konopnickiej oraz dwóch klubów: Open Suwalszczyzna przy ul. Noniewicza 71A, Miejska Sieja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH EURO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH EURO. WZP.271.2.94/1.2016/DR Płock, dnia 28.07.2016 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH 30 000 EURO. ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Willa na Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich

Willa na Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl Willa na Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich Polski Holding Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4800,telewizja-polska-sa-w-porozumie niu-z-polskim-radiem-szczecin-sa-oglasza-przetarg.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ w Pile przy ulicy Przemysłowej 9

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ w Pile przy ulicy Przemysłowej 9 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ w Pile przy ulicy Przemysłowej 9 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution Solutions Poland

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań scyntygraficznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 05. 12.2016r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY 1 2.

REGULAMIN SPRZEDAŻY 1 2. REGULAMIN SPRZEDAŻY określający tryb i zasady sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka nieruchomości oraz majątku ruchomego należącego do Agrochamp Sp. z o.o. Grupa Producentów w upadłości likwidacyjnej z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Termin składania ofert upływa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Przedmiot wynajmu: POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij Adres nieruchomości Bielsko-Biała ul. 1 Maja 4 Lokal użytkowy o łącznej pow. użytkowej 462,69 m 2 Stawka czynszu: 17,80 PLN/m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGŁOSZENIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 i 70 3-70 5 KODEKSU CYWILNEGO NA SPRZEDAŻ AKCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70 1

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo