Wytyczne do wykonania usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do wykonania usługi"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. do umowy Umowa 2013/../NFK z dnia.. Wytyczne do wykonania usługi Załącznik nr 1. do umowy precyzuje oczekiwania Zamawiającego wobec zamówionego opracowania optymalnej aktualizacji i wykonania projektu technicznego. W załączniku wskazano wymagania architektoniczne i infrastrukturalne oraz wskazano definicje poszczególnych, znaczących elementów składowych projektu. 1. Wytyczne do opracowania projektu technicznego Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie aktualizacji oprogramowania Windows Serwer 2000 i Windows XP (upgrade) wraz z pakietem biurowym MS Office lub innym równoważnym programem, zawierającej projekt techniczny spełniający następujące kryteria komponentowego systemu: - Zachowanie pełnej zgodności z wymaganiami prawa Polskiego, - Zapewnienie bezpieczeństwa systemu, zarówno w zakresie jego dostępności, jak i bezpieczeństwa danych i zarządzania uprawnieniami użytkowników, - Zapewnienie mechanizmów integracji z systemami zewnętrznymi administracji publicznej i ze szczególnym uwzględnieniem systemów SAP i epuap, - Sprawne i skuteczne funkcjonowanie, pozwalające na skrócenie czasu obsługi większości spraw i postępowań, - Przyjazność i łatwość obsługi systemu przez użytkowników, - Możliwość szerokiej i elastycznej konfiguracji i rozbudowy systemu bez konieczności ingerencji wykonawcy. - Ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz poprawę sprawności działania. - Zachowanie niskich kosztów wytworzenia systemu, a przede wszystkim zapewnienie niskich kosztów eksploatacji. - Oparcie się na standardowych komponentach ograniczających czas i ryzyko wdrożenia oraz koszt utrzymania systemu. - Uniezależnienie się od konkretnego wykonawcy w przypadku dalszych modyfikacji czy rozwoju systemu poprzez zastosowanie powszechnie dostępnych rozwiązań. Strona 1

2 Aktualizowane środowisko informatyczne powinno zawierać w szczególności: 1. Serwer usług katalogowych, 2. Serwer poczty elektronicznej, 3. Serwer portalu intranetowy i internetowego, 4. Serwer umożliwiający budowanie mechanizmów przepływu informacji i spraw, 5. Serwer zunifikowanej komunikacji, 6. System zarządzania stacjami roboczymi, 7. Serwer integracji z systemem SAP, SAP HR i epuap, 8. Serwer centrum certyfikatów z infrastrukturą klucza publicznego (PKI). Projekt aktualizacji systemu musi uwzględniać potencjalną możliwość obsługi funkcjonalności systemów obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego Produkty Projektu Produktami Projektu są następujące składniki: 1. Projekt aktualizacji środowiska informatycznego zawierającego: 1.1. konfigurację infrastruktury spełniającą wymagania uruchomienia aktualizacji, ze wskazaniem wymagań sprzętowych nowej infrastruktury, gwarantujących bezwzględnie optymalny poziom funkcjonalności budowanego środowiska, 1.2. konfigurację architektury oprogramowania koniecznego do eksploatowania zaktualizowanego środowiska w połączeniu z systemem SAP i SAP HR. 2. Analiza obecnie wykorzystywanego u Zamawiającego środowiska informatycznego, pod względem wykorzystania go w przyszłości. 3. Polityka bezpieczeństwa informacji wraz z instrukcją określającą sposób zarządzania systemem informatycznym. 4. Dokument zawierający instrukcje stanowiskowe dla administratorów poszczególnych elementów architektury i infrastruktury systemowej, obejmujących czynności konfiguracji, instalacji, modyfikacji i przywracania systemu po awarii, procedury zarządzania pojemnością i optymalizacją systemów, 5. Plan testów i scenariusze testowe z kryteriami akceptacji testów prowadzonych w aktualizowanym środowisku 6. Projekt migracji zasobów oraz usług z obecnie eksploatowanego środowiska do środowiska po aktualizacji. 7. Wytyczne zapotrzebowania mocy i warunków środowiskowych panujących w serwerowni. 2. Warunki wykonania projektu technicznego Zamawiający oczekuje, że projekt aktualizacji środowiska informatycznego będzie uwzględniał: 1. Integrację z eksploatowanym obecnie systemem SAP, na który składają się następujące moduły: 1.1. finansowo księgowy (SAP FI Financial Accounting), 1.2. kontrolingowy (SAP CO Controlling), 1.3. środki trwałe (SAP AA Asset Accounting), 1.4. zarządzanie majątkiem finansowym (SAP TR-TM Treasury Management), 1.5. zarządzanie zasobami ludzkimi (SAP HR Human Resources), 1.6. naliczanie i ewidencja opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych (SAP PGG), 1.7. rozliczanie wniosków i umów. 2. Możliwość elektronicznego wsparcia procesów związanych z: 2.1. obsługą wniosków beneficjentów o dofinansowanie wraz z: Strona 2

3 a. obsługą procesów decyzyjnych od chwili zarejestrowania wniosku do chwili zawarcia umowy, b. obsługę wniosków dotyczących m.in. edukacji ekologicznej, kolektorów słonecznych, OZE, GIS, zadań PJB, V osi POIiŚ, Life +, itd., c. obsługę rejestru wszystkich umów, niezależnie od przedmiotu ich zawarcia, 2.2. obsługę decyzji zmieniających obsługą spraw pracowniczych, 2.4. obsługą wyszukiwania i przepływu informacji, dokumentów oraz spraw, z możliwością ich elektronicznego podpisania, 2.5. obsługą raportowania. Dodatkowo, projekt powinien zawierać następujące możliwości: wygodna archiwizacja i przechowywanie informacji w strukturze sieciowej, szyfrowanie i podpisywanie poczty z wykorzystaniem kluczy publicznych/prywatnych. aktywna ochrona komunikacji elektronicznej dzięki wbudowanym filtrom antyspamowym i zabezpieczeniom przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem połączenie dwóch lokalizacji Narodowego Funduszu, umiejscowionych przy ulicy Brackiej i Konstruktorskiej: Sieć komputerów stacjonarnych Komputery peryferyjne Sieć LAN - WFOŚiGW lub inne placówki NFOŚiGW Planowane łącze szerokopasmowe peryferyjne Sieć komputerów stacjonarnych Komputery Internet Sieć LAN - Głowna Siedziba NFOŚiGW Baza Danych Serwery Serwery Rysunek 1. Topologia planowanej Infrastruktury Informatycznej. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu technicznego dla aktualizowanego środowiska informatycznego obsługującego co najmniej 600 użytkowników i 760 stacji roboczych. Projekt musi obejmować: 1. analizę obecnie wykorzystywanego u zamawiającego środowiska informatycznego, pod względem wykorzystania go w przyszłości, Strona 3

4 2. wskazanie elementów środowiska informatycznego, które powinny zostać zastąpione, rozbudowane lub wykorzystane w projektowanym środowisku, 3. wskazanie wymagań sprzętowych infrastruktury, gwarantujących bezwzględnie optymalny poziom funkcjonalności aktualizowanego środowiska, 4. określenie sposobu integracji infrastruktury z systemami SAP i SAP HR, wraz z określeniem jego mocnych i słabych stron, 5. budowę usług systemu poczty elektronicznej i projekt ewentualnej migracji zasobów oraz usług z obecnie eksploatowanego środowiska, 6. zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, z uwzględnieniem dostarczania systemów operacyjnych i aplikacji, 7. centrum przetwarzania i usług katalogowych, usług drukowania, współdzielenia i wersjonowania plików, 8. wirtualizacji i backup, 9. wskazanie systemów do obiegu spraw i dokumentów wraz z określeniem ich mocnych i słabych stron, 10. wskazanie systemów do obiegu spraw kadrowych integrujących się z systemem SAP HR wraz z określeniem ich mocnych i słabych stron, 11. zbudowanie zunifikowanej komunikacji tekstowej, audio i wideo, 12. politykę bezpieczeństwa informacji i instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w oparciu o dobre praktyki 13. politykę i sposób przechowywania oraz współdzielenia plików w bezpiecznym portalu intranetowym i internetowym, 14. określenia przewidywanego kosztorysu poszczególnych elementów infrastruktury technicznej i usług w ramach zaproponowanego projektu, 15. określenie harmonogramu i sposobu wdrożenia projektu aktualizowanego środowiska informatycznego, 16. opracowanie instrukcji stanowiskowych dla administratorów poszczególnych elementów architektury i infrastruktury systemowej, obejmujących czynności konfiguracji, instalacji, modyfikacji i przywracania systemu po awarii, procedury zarządzania pojemnością i optymalizacją systemów, 17. plan testów i scenariusze testowe z kryteriami akceptacji testów. 3. Specyfikacja Infrastruktury Specyfikacja infrastruktury powinna zawierać wskazanie poszczególnych urządzeń, które wymagane są do zapewnienia należytej i bezwzględnie optymalnej pracy systemów, z zachowaniem nacisku na bezpieczeństwo i bezawaryjność. Specyfikacja powinna uwzględniać: 1. konfigurację maszyn bazowych 2. konfigurację dysków, pamięci masowych 3. konfigurację zapór sieciowych 4. dokumentację zapotrzebowania mocy i warunków środowiskowych panujących w serwerowni 5. i inny istotne warunki wymagane do bezawaryjnej i funkcjonalnej eksploatacji. Strona 4

5 4. Definicje elementów składowych projektu technicznego 4.1. Dokument w Obiegu Elektronicznym Wymaga się, aby dokument elektroniczny oraz podpis elektroniczny spełniał następujące standardy: - ETSI TS XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). - RSA PKCS#7 Cryptographic Message Syntax - W3C - Specyfikacja XML W3C - Specyfikacja XMLdSig - W3C - Specyfikacja XSLT Budowa systemu obiegu dokumentów w podmiocie publicznym powinna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na sposób budowy systemu mają wpływ następujące ustawy i rozporządzenia: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U ); Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z póź. zm.); o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U ); Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U ). o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. (Dz.U ). Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U ). o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U ) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U , Dz.U , Dz.U ) o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U ) o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U ) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz.U , Dz.U , Dz.U ) Strona 5

6 4.2. Interoperacyjność systemów z rejestrami centralnymi i epuap Interfejsy opracowane w ramach projektu powinny umożliwiać konwersję postaci i treści komunikatu pomiędzy Urzędem a użytkownikami systemu epuap. Opracowanie powinno także zawierać propozycje dotyczące bezpieczeństwa i kontroli dostępu do danych pozyskanych z rejestrów centralnych, metod przetwarzania tych danych a przede wszystkim harmonizacji wykorzystywanych aplikacji ze strukturami danych rejestrów centralnych. Przewidujemy kilka podstawowych scenariuszy, w których będą wykorzystywane interfejsy do systemu e-puap: 1. Pobranie formularza elektronicznego z systemu e-puap, 2. Przesłanie formularza elektronicznego do e-puap, 3. Wykorzystanie usług infrastrukturalnych e-puap do obsługi formularza/dokumentu, 4. Uwierzytelnienie użytkownika, 5. Rejestracja/modyfikacja usługi, 6. Utworzenie/modyfikacja profilu jednostki, 7. Dostęp do danych rejestrów centralnych. Powyższa lista może nie obejmować wszystkich możliwych scenariuszy i zapewne zostaną one zdefiniowane w przyszłości na podstawie specyfikacji usług e-puap i realnych wymagań funkcjonalnych. 5. Polityka Bezpieczeństwa Podstawą do budowy założeń bezpiecznego systemu jest opracowanie polityk bezpieczeństwa, czyli zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa, wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania. Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, warunkującym możliwość efektywnego zarządzania bezpieczeństwem danych, informacji i sprzętu w organizacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001: Harmonogram Harmonogram procesu aktualizacji i rozbudowy środowiska informatycznego powinien obejmować istotne zadania związane z: 1. dostarczeniem licencji aktualizowanego oprogramowania 2. dostarczeniem projektowanej infrastruktury 3. instalacją, konfiguracją urządzeń sprzętowych 4. instalacją i konfiguracją aktualizowanego oprogramowania 5. rozbudową funkcjonalności. Zaleca się sporządzenie harmonogramu w okresach miesięcznych. Oczekujemy prezentacji harmonogramu w formie tabelarycznej lub wykresu Gannt a. 7. Warunki odbioru Warunkiem odbioru jest przyjęcie projektu bez uwag Zamawiającego. Projekt powinien zawierać wszystkie produkty określone w zapytaniu ofertowym w korelacji z treścią Umowy, stanowiącej załącznik Zamówienia. Strona 6

7 8. Słownik Pojęć - Formularz Schemat, na którego podstawie tworzone są dokumenty urzędowe, pozwala na tworzenie dokumentów XML w oparciu o schematy danych XSD oraz style XSL - XML XML (ang. Extensible Markup Language) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. - XSD Język definicji schematu XML (XML Schema Definition) służy do definiowania struktury dokumentów XML. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwianie aplikacjom takiego opisywania dokumentów XML, aby inne aplikacje używające tych dokumentów mogły zakładać, że dokument jest zgodny z przewidzianą strukturą. Język XSD, popierany przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), zawiera dziesiątki definicji i poleceń deklaracyjnych, które umożliwiają opis struktury dokumentów. - XSLT i XSL XSL (ang. Extensible Stylesheet Language) opisuje sposób prezentacji i przekształceń dokumentów zapisanych w XML. XSLT (ang. Extensible Stylesheet Language: Transformations) jest podzbiorem XSL. Język XSL jest używany do definiowania formatowania dokumentów XML, a język XSLT zawiera szablony i polecenia służące do manipulowania strukturą danych. - Dokument Zapisany w formacie XML urzędowy dokument biorący udział w procesach workflow w Urzędzie. - Biblioteka dokumentów Zbiór dokumentów urzędowych zorganizowanych we wspólnym miejscu w systemie. Strona 7

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo