przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie. Prowadzący: Prof. dr hab. Czesław CEMPEL Wykonał: V Rok Grupa Logistyka Promotor: dr inż. Magdalena WYRWICKA Poznań; styczeń 2003

2 Spis treści Streszczenie... 3 Summary Założenia teoretyczno-metodologiczne TQM - Total Quality Management Definicja TQM Model TQM Główne cele TQM Elementy TQM - część techniczna, ludzka, kierownictwa Metodyka wprowadzania Total Quality Management Czynnik ludzki w procesie wdrażania TQM Przywództwo i jego rola w procesie wdrażania TQM Style kierowania jako determinanta rezultatów pracy w przedsiębiorstwie Wykorzystanie efektu synergii zespołów pracowniczych i kółek jakości Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie Komunikacja Motywacja pracowników Szkolenia pracowników firmy Wnioski Spis tabel Spis rysunków Literatura

3 Streszczenie Transformacja systemu politycznego i ekonomicznego w Polsce stworzyła warunki do zmiany procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym ze sposobów zmiany zarządzania ludźmi jest TQM - Total Quality Management. Powyższa praca prezentuje główne elementy TQM oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Struktura pracy zawiera dwie części. W części pierwszej zostały przedstawione podstawowe informacje na temat TQM: definicja, model, główne cele. W części drugiej zaprezentowano główne zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi: przywództwo, motywacja, kultura organizacyjna, satysfakcja pracowników, zespoły pracownicze, szkolenia. 3

4 Summary The transformation of political and economic system in Poland created conditions of changing the practise of human resources management. One of the way of changing human resource management is TQM - Total Quality Mangement. The above work presents main elements of TQM and human resources management. The structure of work contains two parts. On the first one there were presented fundamental informations about TQM: definition, model, main principles. On the second one main problems were presented relative to human resource management: leadership, motivation, change of culture, satisfaction of workers, teamwork, training. 4

5 1. Założenia teoretyczno-metodologiczne TQM - Total Quality Management Powyższa praca podejmuje problemy związane z procesem "Zarządzania przez Jakość", czyli TQM (Total Quality Management). Zadaniem systemu TQM jest ciągłe usprawnianie funkcjonowania organizacji firmy i uzyskanie zadowolenia wewnętrznych i zewnętrznych jej klientów. W firmie zorientowanej na TQM jakość ma stać się zadaniem każdego pracownika firmy, co oznacza ciągłe ulepszanie produktu czy usługi oraz stałe podnoszenie kwalifikacji. Dla kierownictwa oznacza to tworzenie takich warunków, które motywują wprowadzanie nowych strategii i technologii, realizowanie postępu w zakresie wytyczonych celów oraz podtrzymują wśród pracowników poczucie partycypacji, by te cele osiągnąć Definicja TQM TQM jest zbiorowym i wszechstronnym wysiłkiem zorganizowanym na doskonalenie organizacji we wszystkich jej aspektach. Według Hansa Steinbecka [10] TQM Total Quality Managment to metoda zarządzania organizacją opierająca się na zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich pracowników, której głównym celem jest jakość. System TQM ma na celu osiągniecie zadowolenia klientów, zapewnienie przedsiębiorstwu długotrwałego sukcesu oraz korzyści członkom organizacji i społeczeństwu. TQM stanowi orientację kierunkową, a nie schemat postępowania, co może rodzić trudności w jej zrozumieniu i stosowaniu przez ludzi techniki przyzwyczajonych do realizacji bardziej sformalizowanych zadań. W języku polskim najlepiej tłumaczyć Total Quality Management jako Zarządzanie przez jakość. Zamiennie używa się także krótszego określenia zarządzanie jakością. W TQM jakość ma kilka wymiarów: nowoczesność (czy produkt zawiera elementy innowacji) zgodność ze standardami dokładność wykonania (ilość usterek) zgodność wykonania z pierwowzorem forma estetyczna produktu (czy jest to produkt z tzw. klasą). 5

6 Wyrażenie Total Quality Management (TQM) składa się z trzech słów, z których każde wyraża coś istotnego: Total oznacza objęcie systemem zarządzania całego przedsiębiorstwa oraz możliwości zastosowania we wszystkich rodzajach produkcji i usług oraz w każdej komórce organizacji i na każdym stanowisku. Quality to spełnienie wymagań klientów wewnętrznych (w ramach organizacji) i zewnętrznych (poza nią) w sposób w pełni ich zadowalający. Management to metoda rozwiązywania problemów i osiągania poprawy poprzez dążenie do coraz to wyższej jakości pracy i jej efektów. Zarządzanie jest procesem podejmowania decyzji wykorzystującym procedury i właściwe metody realizacji. International Standard Organization podaje następującą definicję: "TQM to sposób zarządzania organizacją, która dąży do ustawicznej partycypacji i współpracy pracowników przy polepszaniu : jakości swoich produktów i usług jakości swojego działania jakości wytyczonych przez siebie celów, tak aby uzyskać zadowolenie klientów, szybkie terminy realizacji, zadowolenie pracowników i dobrą kulturę organizacyjną. Wszystkie powyższe definicje, przytoczone z różnych źródeł podkreślają, że najważniejszym elementem jest człowiek, który ma wpływ na efektywność działań i osiągnięcia celów firmy. Dlatego chcąc stać się firmą konkurencyjną na rynku należy zmienić tradycyjne zarządzanie na TQM Model TQM Stosowanie i wdrożenie zasad TQM w praktyce wiąże się z koniecznością formułowania i opracowywania modeli pokazujących elementy i ich powiązania. W literaturze światowej można znaleźć wiele modeli TQM w różny sposób pokazujących strukturę i siatkę powiązań. Każdy z nich wskazuje na podstawowe umiejscowienie elementów związanych z czynnikiem ludzkim. Najbardziej obrazowy model TQM został zaprezentowany przez J.S. Oaklanda [12] na rysunku 1. Model ten został przez autora zmieniony i uzupełniony o nowe elementy, co pozwala na pełniejsze przedstawienie sensu i istoty TQM. Podstawowymi składnikami modelu są : zespół narzędzia systemy 6

7 Powiązania występujące w tym modelu to: kultura zaangażowanie (commitment) komunikacja. Wszystkie powyższe elementy i relacje pomiędzy nimi dotyczą i są związane z pracownikami firmy. PRZYWÓDZTWO ZESPÓŁ KULTURA Działaj KOMUNIKACJA Zaplanuj Badaj SYSTEMY Reaguj ZAANGAŻOWANIE NARZĘDZIA Rysunek 1. Model TQM (Źródło: opracowanie własne na podstawie Oaklanda [12]) Włączenie do modelu TQM zarządzania uniemożliwia kierownictwu uchylenie się od odpowiedzialności. Zarząd firmy zostaje zobowiązany do stworzenia odpowiedniego systemu jakości oraz wyznaczenie jasnych i możliwych do osiągnięcia celów. Powyższy model Oaklanda został wzbogacony o tzw. "Koło Deminga - ciągłego doskonalenia", określane również jako cykl PDCA: Plan Do Check Act. Znajduje się ono w centrum modelu, co oznacza iż należy ciągle doskonalić wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, a także wszystkich pracowników firmy. Na rysunku 2 został szczegółowo przedstawiony proces działania "Koła Deminga", który rozpoczyna się z chwilą określenia aktualnego stanu i wykrycia problemów w firmie. Po rozpoznaniu przyczyn należy przystąpić do opracowania planu działań usprawniającego proces i jego realizacji. Jednak ten etap nie jest etapem końcowym. Koniecznym staje się przegląd rezultatów i wyników przeprowadzonych działań, po czym przystępuje się do dalszego usprawnienia kolejnych procesów. 7

8 Cykl poprawy PDCA wg. Deminga Rysunek 2. Cykl poprawy Plan-Do-Check-Action wg. Deminga (Źródło:[14]) 1.3. Główne cele TQM Głównym celem firmy w filozofii TQM jest zadowolenie zewnętrznych klientów, który zostanie osiągnięty przez satysfakcje klientów wewnętrznych. Marek Bugdol [6] do najważniejszych celów TQM zalicza: 1. Dążenie do satysfakcji klientów. 2. Dążenie do satysfakcji klientów wewnętrznych (pracowników) poprzez delegowanie władzy i uprawnień, odpowiednie style kierowania, proces informacji i komunikacji społecznej, system kar i nagród, motywacje. Satysfakcja wynika z produktywności, rozumianej jako indywidualne odczucie zadowolenia i przyjemności będących rezultatem wykonanej pracy. TQM dąży do znalezienia sposobu na analizowanie procesu współzależności pomiędzy poziomem satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych. 3. Wykorzystanie efektu synergii zespołów pracowniczych i kółek jakości. 4. Dążenie do ciągłego obniżenia kosztów jakości. 5. Kładzenie nacisku na prewencję i ograniczanie do niezbędnego minimum kontroli jakości. 6. Traktowanie systemu zapewnienia jakości jako rzeczy oczywistej. 7. Akcentowanie przywództwa i jego roli w procesie wprowadzania zmian. 8. Wykorzystywanie narzędzi i technik pro-jakościowych. Należy więc stworzyć taką organizacje, która doskonaląc własnych pracowników, doskonali własne produkty i usługi. Nie jest to łatwe zadanie, jednak możliwe do osiągnięcia 8

9 przy pomocy zaangażowanego kierownictwa, które aktywnie bierze udział w życiu firmy. Tworząc zespoły pracownicze oraz wyznaczając jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników cele, kierownicy stają się liderami a jednocześnie partnerami w rozwiązywaniu problemów firmy. W dalszej części mojej pracy szczegółowo omówię powyższe czynniki akcentowane przez TQM Elementy TQM - część techniczna, ludzka, kierownictwa. Total Quality Management można podzielić na trzy główne elementy: część techniczną, ludzką, kierownictwa (managementu). A. Składnik techniczny : Pod koniec lat 70-tych w Japonii i USA zostało rozwinięte całe instrumentarium technik organizacyjnych. Techniki te były głównie zorientowane wokół statystycznej kontroli procesu ("Statistical Process Control" (SPC)). TQM zaczęto stosować jako środek, dzięki któremu można było zoptymalizować istniejące wówczas technologie. W życie weszły pojęcia takie jak: regulamin pracy i standardy, statystyczne opanowanie procesu, diagram Pareto, osiowy i inne. Wprowadzenie tych środków pozwoliło w krótkim czasie usprawnić procesy i zwiększyć wydajność. Jednak nie wszystko można było usprawnić, stąd po pewnym czasie, centrum zainteresowania nie zajmował czynnik techniczny. Zaczęto szukać odpowiedzi na pytanie jak funkcjonują ludzie w organizacjach i na ile są oni w stanie lepiej i bardziej efektywniej wspomóc realizację celów firmy. Kierownictwo zaczęło coraz bardziej uświadamiać sobie, że obok aspektów technicznych równie istotny wpływ na proces usprawnienia ma zaangażowanie pracowników. B. Składnik ludzki (behawioralny) : Zasoby ludzkie stanowią sferę zmian i rozwoju personalnego, która zdeterminowana jest przez: ruchliwość pracowniczą, wydajność pracy i zdolność produkcyjną, atmosferę pracy kwalifikacje zawodowe pracowników oraz system karier zawodowych i kierowniczych jakość pracy koszty pracy i koszty zarządzania 9

10 Powyższe czynniki mają decydujący wpływ na osiągniecie sukcesu w przedsiębiorstwie. Zachowania pracowników można podzielić na trzy poziomy : - wzajemne relacje między pracownikami - w tej części rozróżniono również relacje i przepływ informacji pomiędzy różnymi działami; - relacje między szefem a podwładnymi - polegające na koordynowaniu i prowadzeniu wypierającym nakazywanie i szefowanie. Takie podejście często spotykało się z dużym sprzeciwem, szczególnie ze strony tych, którzy zajmowali wysokie stanowiska kierownicze w firmie. - postawa top-managementu - tj współczesna teoria TQM zakładająca maksymalne spłaszczenie i uproszczenie hierarchicznej struktury zarządzania przedsiębiorstwem. Zakład przekształca się w zamknięty obieg informacyjny, gdzie informacje się tworzy, przetwarza, wzbogaca i przesyła z wielu miejsc jednocześnie. Uwaga pracownika przestaje być ukierunkowana tylko na sygnały płynące "z góry". Jest on nastawiony przede wszystkim na swój warsztat pracy i na jego korzystne przekształcenie, zgodnie z możliwościami, o jakich bez przerwy jest informowany. TQM wymaga bezustannej dyskusji między kadrą kierowniczą i inżynieryjnotechniczną a pozostałymi pracownikami. C. Składnik kierownictwa : Celem nowej koncepcji TQM jest wskazanie na rolę kierownictwa w zarządzaniu. "Kompleksową" jakość można osiągnąć tylko przy aktywnej partycypacji ze strony kierownictwa. Zespół zarządzający jest otwarty na zmiany i skupia się nad tworzeniem wizji i strategii. Najistotniejsze jest tu samo praktyczne działanie pozwalające na efektywne wprowadzenie jakościowego zarządzania. TQM dopiero wtedy przyczynia się do sukcesu firmy, kiedy komponent techniczny, behawioralny i kierownictwa zostają zintegrowane Metodyka wprowadzania Total Quality Management Kompleksowe zarządzanie jakością - TQM, stało się w latach osiemdziesiątych modną techniką zarządzania, która miała przyczynić się do podniesienia konkurencyjności firm oraz wzrostu efektywności. Spośród firm, które podjęły wdrażanie Total Quality Manangement, od 50 do 75% porzuciło ten system przed upływem 2 lat [2]. Dlaczego? Przyczyną były błędy popełniane na każdym z trzech etapów TQM: a) inicjowania, b) dopasowywania procesów, c) integracji. 10

11 Inicjowanie TQM wiąże się z ogromnymi obawami przed wprowadzeniem do firmy programu TQM. Obawy te w połączeniu z brakiem doświadczenia i niezdecydowaniem prowadzą do następujących błędów: braku poparcia programu przez zarząd, który nie rozumie istoty TQM, bezmyślnego naśladownictwa, nieekonomicznego przenoszenia metod i struktur oraz systemów (np. zarządzania) bez uwzględnienia lokalnej specyfiki, co może napotykać silny sprzeciw, rodzić nieporozumienia i straty, fatalizmu i przyjmowania z góry tezy, że to się nie może udać (np. bo związki się nie zgodzą, a jeśli nawet się zgodzą, to i tak to się nie uda), a więc nie warto i nie należy nic czynić dla poprawy jakości, marnowania funduszy na szkolenia poprzez dobór nieefektywnych metod i konsultantów, braku konkretnych, krótkoterminowych celów, których osiągnięcie potwierdzałoby efektywność TQM i zachęcało do kontynuacji programu, zbyt wiele niepewności, brak informacji o kolejnych blokadach działań i o przyszłości, podejmowania decyzji bez przygotowania i właściwego zaplecza (chęci większe niż możliwości). Na drugim etapie firmy napotykają ogromne trudności. Zauważają bowiem, że dotychczasowe procesy zarządzania, struktura organizacyjna firmy, system oceny i wynagradzania pracowników nie pasują do wymogów TQM. Usiłując dopasować swoje procesy wewnątrz organizacyjne do standardów TQM, wiele firm popełnia podstawowe błędy, których efektem jest nieskuteczny program zarządzania jakością. Typowe przykłady to: Rozbieżne strategie formułowane przez zarząd i kadrę inaczej traktujące pracę i jakość. Typowe jest kontrolowanie jakości poprzez tworzenie osobnych zespołów i kontrolerów jakości. Niewłaściwe miary wyników pracy - Rezultaty oceny jakości pracy wykorzystywane są do karania nie zaś jako źródło uczenia się na błędach. Zbyt wiele procesów zmienia się równocześnie. Rutynowe działania są przerywane i trudno jest zachować ciągłość pracy. Niewłaściwe metody oceny i nagradzania pracowników polegające głównie na usatysfakcjonowaniu menedżera, nie zaś klienta, promujące niezdrową konkurencję pomiędzy pracownikami zamiast wspierać ich kooperacje, oraz wynagradzające indywidualnie nie zaś zespołowo 11

12 Ostatni etap cechuje pełne zintegrowanie wymogów i działań. Każdy z pracowników musi czuć się członkiem zespołu praktykującego TQM na każdym etapie działalności. Wymaga to zmiany struktur organizacyjnych, decentralizacji decyzji, elastycznej struktury zarządzania oraz ufania pracownikom. Typowymi błędami na tym etapie są: kontrola decyzji przez menadżerów zamiast delegowanie tych uprawnień do pracowników, wadliwa struktura firmy (centralizacja, hierarchie, biurokracja) utrudniająca komunikowanie się, eksperymentowanie z nowymi pomysłami, podejmowanie ryzyka, podejmowanie innowacyjnych rozwiązań, koncentrowanie się przez kierownictwo nie na rolach przywódczych, a jedynie na kontrolnych, przestarzałe procesy planowania i zarządzania produkcją, marketingiem, rachunkowością i finansami, brak innowacji, kreatywnego myślenia i procesów im sprzyjających. Zaangażowanie wszystkich pracowników jest jednym z zasadniczych i jednym z trudniejszych elementów przy wprowadzaniu TQM. Komplikacje związane są z koniecznością delegowania większej liczby uprawnień na pracowników i przejmowaniem częściowej odpowiedzialności za sukces przedsiębiorstwa przez podwładnych. Pozytywne i negatywne aspekty związane z wprowadzaniem Total Quality Management prezentuje tabela 1. Nowa filozofia zarządzania poprawia znacznie kondycje przedsiębiorstwa, zwiększa wydajność i zainteresowanie firmą, jednak TQM może również przynieść znaczne szkody w firmie. Nieodpowiedni zarząd, słabo wykwalifikowani pracownicy, brak funduszy na szkolenia oraz obawa przed nowym programem powodują, że filozofia TQM wpływa na wyniki firmy odwrotnie niż założono. Pozytywy Wzrost zaufania klientów Wzrost sprzedaży i udziału na rynku Poprawa zarządzania przedsiębiorstwem Jednoznaczny system oceny pracowników Ściślejsze związki pracowników z przedsiębiorstwem Negatywy Problemy z pozyskaniem gwarantowanego odbiorcy Brak środków na zakup właściwych urządzeń i sprzętu kontrolno-pomiarowego Brak wykwalifikowanego personelu Trudności w przełamaniu starych nawyków i zwyczajów Opór przeciwko wprowadzaniu nowego systemu zarządzania Tabela 1. Pozytywy i negatywy związane z wprowadzeniem TQM (Źródło: [12]) 12

13 Od czego zacząć efektywne wdrażanie Total Quality Management? Zasady TQM jako teorii muszą być wystarczająco ogólne, by dały się wprowadzić w każdej firmie, niezależnie od jej struktury i rodzaju produkcji czy usług. Etapem pośrednim do totalnego zarządzania jakością, a jednocześnie jednym z narzędzi jest system ISO Firma, która chce działać w systemie TQM, musi na wejściu dokładnie określić poziom jakości swojego produktu i procesów produkcji (uzyskanie głębokiej samoświadomości oraz określenie obszaru, jaki musi podlegać zmianom). Dopiero w drugim etapie następuje formalizacja systemu jakości, np. przez wprowadzenie norm serii ISO Dzięki szkoleniom, jakie mają miejsce podczas wdrażania nowego systemu powstają nowe warunki psychologiczne, rodzi się większa skłonność do dalszych zmian. Przejście do kolejnego etapu - pełnego TQM - stanowi odległy cel szczególnie dla firm małych i średnich, niezbyt dobrze zorganizowanych. Na tym etapie kładzie się nacisk na pogłębianie zdolności do przekształceń optymalizacyjnych. W Instytucie Zarządzania Jakością Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii sporządzono nawet sformalizowaną procedurę przechodzenia od ISO 9000 do pełnego TQM. Jest to tzw. lista kontrolna, zawierająca pytania niezbędne przy ocenie firm kandydujących do Europejskiej Nagrody Jakości. * Dążenie do ciągłego obniżania kosztów jakości! Koszty jakości - znalezienie obszarów, gdzie poprawa jakości da największe korzyści Wdrożenie systemu TQM wymaga określenia wielkości strat - kosztów niskiej jakości pracy. Struktura kosztów jakości (Cost of Quality COQ) jest ważnym wskaźnikiem sukcesu TQM. Phil Crosby sugeruje, że znacznie efektywniejsze jest zapobieganie usterkom niż ich wykrywanie i poprawa. W tym celu w przedsiębiorstwie określa się w poszczególnych kategoriach strat charakter kosztów oraz typ oszczędności, który wskazuje sposoby minimalizacji konkretnych kosztów niskiej jakości pracy. Zastosowanie kategorii strat z tytułu niskiej jakości pracy przedstawia tabela 2. Kategoria strat Charakter straty Typ oszczędności Produkcja w toku Zinwentaryzować elementy, które Poprawa zapasów nie są w obecnej chwili potrzebne Odrzucenia Produkcja wybrakowanych Mniejsza ilość odrzutów produktów Narzędzia Posiadanie nieprecyzyjnych i Zwiększenie zdolności nieczynnych, czekających zbyt produkcyjnej długo na naprawę współczynnika wykorzystania Wydatki Zbyt duże inwestycje w stosunku do Ograniczenie wydatków 13

14 Praca administracyjna Projektowanie Uzdolnienia Ruch Wprowadzenie nowego produktu wytwarzanego produktu Nadmiar personelu skutkiem złego systemu pracy administracji Produkcja dóbr z większą ilością funkcji niż potrzeba Zatrudnianie ludzi do prac, które mogłyby być zmechanizowane lub przydzielenie zbyt małej ilości pracowników wykwalifikowanych Nieosiąganie przewidzianych norm pracy Zbyt wolny start w ustabilizowaniu produkcji nowego produktu Racjonalne przydzielanie zadań pracy Redukcja kosztów Pracooszczędność lub maksymalizacja pracy Poprawa w osiąganiu norm pracy Szybsze, pełne wykorzystanie linii produkcyjnej Tabela 2. Straty Niskiej Jakości Pracy [13]. * Etapy inicjowania TQM. W literaturze przedmiotu wyróżnia na tym etapie się pięć poziomów wdrażania TQM. Należą do nich: 1. Zaangażowanie kierownictwa od najniższego szczebla 2. Wzbudzenie świadomości - zrozumienie systemu jakości przez wszystkich 3. Szkolenia kadry kierowniczej 4. Ustalanie celów przez każdego pracownika - dla siebie i swojej grupy 5. Dni poświęcone jakości Powodzenie programu zależy przede wszystkim od przekonania kierownictwa o jego skuteczności. Kierownik nie może być osobą, która instrumentalnie traktuje pracowników, ogranicza ich odpowiedzialność i postrzega ich jako siłę roboczą a nie źródło pomysłów. Musi stać się koordynatorem działań oraz przywódcą zespołu, w którym wspólnie z pracownikami rozwiązuje problemy. Zarząd powinien jednocześnie pokazać, że wdrożenie TQM jest ważnym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu. Oznacza to konstruktywne działania, potwierdzające wiarę zarządu w TQM. W artykule profesor K. Cholewickiej-Gozdzik [2] przedstawiona jest lista działań, w których kierownictwo demonstruje poparcie i wiarę w TQM. Są to: 1. Szkolenie członków zarządu w metodach TQM. 2. Korzystanie z pomocy doświadczonego konsultanta jako doradcy, podczas gdy prezes pozostaje liderem TQM. 14

15 3. Okresowy przegląd danych statystycznych, odzwierciedlających jakość produktów czy usług oraz satysfakcje klienta. 4. Wyznaczanie możliwych do osiągnięcia celów poprawy jakości. 5. Częste rozmowy zarządu z pracownikami na temat TQM. 6. Dawanie przykładu poprzez realizacje własnych projektów poprawy jakości. 7. Zapewnienie właściwych środków finansowych na wdrożenie TQM. 8. Stosowanie możliwie wszechstronnych metod oceny efektywności TQM finansowych, operacyjnych, oceny satysfakcji pracowników i klientów. Opierając się na powyższych zasadach kierownictwo bierze czynny udział w życiu firmy, angażuje pracowników, którzy otrzymując jasno określone zadania, pomagają doskonalić procesy czego konsekwencją jest zwiększona efektywność i zysk firmy. * Etap dopasowywania procesów - koncentracja na wynikach Etap ten uwzględnia: 1. Sposoby mierzenia jakości w ramach prowadzenia każdej działalności - jeżeli coś się nie daje zmierzyć to nie jest to jakość 2. Działania dostosowawcze 3. Dążenie do zerowego poziomu awarii i usterek - określenie programu poprawy procesów tak aby nie unikać problemów 4. Ustalanie przyczyn kłopotów - poszukiwanie sposobów poprawy 5. System motywacyjny - dostrzeganie wysiłków pracowników Większość organizacji wdrażających TQM koncentruje się nie na wymiernych wynikach, lecz na czynnościach. Mierzy się na przykład liczbę zespołów objętych programem, koszty, liczbę zaangażowanych pracowników, liczbę godzin poświeconych treningowi miesięcznie, czy nagrody przyznawane za wdrożenie programu. Są to parametry łatwo mierzalne, ale niewłaściwe. Według profesor K. Cholewickiej-Gozdzik [2] skuteczne wdrożenie TQM to koncentrowanie się na wynikach i ocena: ilości sugestii poprawy jakości, z którymi występują pracownicy wyników badań odzwierciedlających stosunek załogi do TQM wskaźników wzrostu produkcji i wydajności ilości usterek stopnia zadowolenia klientów 15

16 efektów finansowych. Firmy wprowadzające TQM powinny dokonywać badań wewnętrznych (badanie satysfakcji pracowników) jak i zewnętrznych (zadowolenie klientów i kooperantów). Mogą one odbywać się za pomocą ankiet przeprowadzanych co pół roku wśród pracowników. Natomiast dla klientów zewnętrznych mogą to być ankiety telefoniczne, które powinny ujawniać ilość zgłoszonych przez klientów reklamacji, ocenę propozycji klientów oraz procentowy udział firmy w rynku. Kolejnym elementem decydującym o efektywnym wdrażaniu TQM jest system oceny pracowników. Bardzo skuteczną metodą jest ocena pracownika przez jego podwładnych lub równych mu rangą członków zespołu. Wyniki takiej oceny należy traktować jako poufne. Efektywne wdrażanie TQM nie może odbyć się bez systemu wynagradzania zgodnego z filozofią programu. Istotnym jest charakter systemu motywujący i wynagradzający proporcjonalnie do osiągnięć. Jedną z form wynagradzania najczęściej stosowana podczas wdrażania TQM jest forma tzw. pay-at-risk, na którą składa się bardzo niska pensja zasadnicza oraz premia, odzwierciedlająca osiągnięcia pracownika, jego zespołu oraz firmy. *Etap zintegrowania procesów podejmowania decyzji i struktury organizacyjnej firmy. W tym etapie ważnymi elementami są: 1. Tworzenie grup poprawy jakości. 2. Ciągłość i cykliczność powtórzeń Rób to wciąż od nowa. Kolejnym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy podczas wdrażania TQM jest tworzenie zespołów pracowniczych i udzielanie uprawnień do podejmowania decyzji zarówno indywidualnym pracownikom, jak i zespołom. Pracownicy dążą do wzrostu osobistej wiedzy, umiejętności i samodzielności, chcą mieć znaczniejszy wkład w osiąganie celów. Wdrażanie TQM jest efektywne, gdy wykorzystujemy zespoły samokierujące się (selfdirected teams) i wyposażone w uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji. Decyzje podejmowane przez zespoły samokierujące są trafniejsze niż te, które podejmują indywidualnie lepiej wykształceni menedżerowie, ponieważ każdy członek zespołu wnosi osobiste doświadczenia i wiedzę. Lepsze wyniki są możliwe, gdy szeroko dostępna jest informacja. Zespoły samokierujące się podnoszą jakość produktów i usług oraz podejmowanych decyzji, zwiększają inicjatywę i zaangażowanie pracowników oraz owocują nowymi pomysłami. Efektywny TQM wymaga również nowoczesnej struktury organizacyjnej. W filozofii TQM informacje przebiegają szybko i sprawnie, pracownicy nie są odizolowani od 16

17 kierownictwa, następuje wymiana opinii miedzy "górą i dołem". W TQM zarządzanie jakością jest niemal równoznaczne z całym zarządzaniem firmą, ale tak prowadzonym, że cała firma zachowuje się jak "czynnik decyzyjny", którym dawniej był tylko zarząd, dyrektor, właściciel. 2. Czynnik ludzki w procesie wdrażania TQM Ludzie tworzą jakość. Według TQM najistotniejszym czynnikiem rozwoju i bieżącej działalności każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. To oni decydują o poziomie jakości w przedsiębiorstwie a także o kulturze organizacyjnej. Jeżeli pracownicy przekonają się, że możliwe są zmiany i że to oni, a nie zarząd, są podstawowym czynnikiem rozwoju, podejmą działania ku dalszemu doskonaleniu. Pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i określa koncepcję sprawowania funkcji personalnej. Eugene McKenna i Nic Beech [7] wyjaśniają pojęcie zarządzania ludźmi następująco: "Zarządzanie personelem pomaga w kierowaniu pracownikami danej firmy. Dotyczy skonstruowania, utrzymania i rozwoju systemów, które stanowią ramy zatrudnienia. Procedury te funkcjonują w czasie gdy pracownik jest związany z firmą, począwszy od działań wstępnych (rekrutacji i selekcji), poprzez kierowanie relacjami w trakcie trwania zatrudnienia (wynagrodzenie, ocena pracy, rozwój osobisty, stosunki między pracodawcami a pracownikami, skargi i dyscyplina), a skończywszy na wygaśnięciu stosunku pracy (emerytura, rezygnacja, zwolnienie, usunięcie z pracy)." Według Aleksego Pocztowskiego [8] do najważniejszych zadań w zarządzaniu zasobami ludzkimi należą: 1. Rosnąca orientacja na klienta - rozumiana jako ściślejsze powiązanie podejmowanych działań z sytuacją na wewnątrz i zewnątrz rynku pracy, identyfikowanie klientów usług personalnych oraz profesjonalne zaspakajanie jego potrzeb będące kryterium oceny efektywności w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Wnoszenie wkładu w sukces organizacji przez podnoszenie wydajności i jakości pracy. Efektywność pracy jest tożsama ze skutecznością osiąganych celów. Poszczególne działania tj: planowanie zatrudnienia, pozyskanie pracowników, ocenianie, wynagradzanie, szkolenia powinny być prowadzone i oceniane z punktu widzenia kryterium efektywności pracy. Warunkiem podnoszenia efektywności pracy jest posiadanie kompetentnych pracowników na wszystkich stanowiskach pracy. Kompetencje mogą stanowić punkt wyjścia w doborze pracowników na stanowiska pracy, kształtowaniu systemów oceniania, wynagradzania i rozwoju. 3. Zmiany techniczne i organizacyjne wyrażają się w rożnych formach restrukturyzacji, reengineeringu procesów biznesowych, demontażu struktur hierarchicznych, 17

18 wprowadzaniu nowych form pracy. Wszystkie te procesy wywierają wpływ na stan i strukturę zatrudnienia oraz sposób kierowani ludźmi w organizacji. Wszystkie powyższe zadania są również zadaniami nowej koncepcji zarządzania: Total Quality Management Przywództwo i jego rola w procesie wdrażania TQM. Przywództwo to zachowania całej kadry kierowniczej organizacji mające na celu nakierowanie organizacji na jakość. W filozofii TQM przywództwo obejmuje: widoczne zaangażowanie kierownictwa w proces wdrażania i rozwój TQM budowanie kultury TQM okresowe oceny efektów jednostek i zespołów ustawiczne i powszechne szkolenie podwładnych umiejętność pracy w grupie tworzenie klimatu sprzyjającego włączeniu się wszystkich w działania na rzecz jakości wyznaczanie zadań jakościowych precyzyjne formułowanie celów działania aktywne promowanie TQM poza organizacją zaangażowanie w kontakty z klientami i dostawcami Przywódca powinien promować tych pracowników, którzy mają osiągnięcia w kształtowaniu jakości. Wspieranie, uznanie i docenianie wysiłków poszczególnych osób i grup pracowniczych odnoszących sukcesy w TQM pomaga kierownictwu w motywowaniu pracowników. Z jednej strony wysiłki jednych osób muszą być doceniane i zauważane, (człowiek realizuje własne potrzeby pracuje dla tego uznania). Z drugiej wynagradzając kogoś, należy stworzyć warunki do tego, by ten fakt został zauważony przez innych, stanowiąc bodziec do rozpoczęcia lub kontynuowania pracy. Należy doceniać zaangażowanie pracowników na różnych poziomach działania gdyż wytworzenie w pracownikach poczucia dumy z dobrze wykonanej roboty automatycznie zachęca ich do współdziałania w doskonaleniu systemu. Kierownictwo powinno wypracować jak najlepszy sposób oceniania wiedzy zespołów pracowniczych i wdrażania przez nich TQM. W wielu przedsiębiorstwach, które wprowadzają TQM wykorzystuje się okresowe oceny poziomu wiedzy. Formy oceny są następujące [6]: - klasyczne: testy, wypracowania egzaminy - nieformalne: olimpiada wiedzy, konkursy, festyny (bezstresowe) Wiedza uzyskana za pomocą powyższych sposobów pozwoli kierownictwu na poznanie umiejętności swoich podwładnych oraz ułatwi delegowanie zadań. 18

19 W tym miejscu konieczna okazuje się ocena wiedzy i umiejętności kierownictwa, które nie zawsze wie jak usprawnić przedsiębiorstwo Style kierowania jako determinanta rezultatów pracy w przedsiębiorstwie. Przywództwo jest najistotniejszym elementem TQM, ale i najtrudniejszym. Kierownictwo ma największy wpływ na pracowników, to oni wyznaczają zadania, realizują projekty, wpływają na kulturę firmy, bardzo często są również przyczyną strat w przedsiębiorstwie. Helga Drummond [4] prezentuje szereg niedociągnięć kierownictwa, które wpływają na wyniki pracy pracowników : nieprecyzyjne określenie co stanowi akceptowaną jakość wykonania; nacisk na wykonanie norm ilościowych; brak znajomości produktu u majstrów i kontrolerów; instrukcje typu przepuść to, tzn. zrób wadliwy wyrób; tanie narzędzia i złej jakości maszyny; opóźnienia, braki niektórych elementów i wadliwe dostawy; zły nadzór, nieznajomość zadania powodują wypadki a stąd koszty; złe rys. techniczne, zmiany instrukcji wykonania i ponaglanie pracowników; niedostateczna pomoc ze strony inżynierów i techników; nieuczciwe i niesensowne systemy oceny; niedostateczna znajomość zadania które ma być wykonane. Bezpośredni przełożeni bardzo silnie wpływają na motywacje i efektywność przez własny przykład, szkolenia i rozliczania z przydzielonych zadań. Stąd w przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo ważny jest staranny dobór pracowników na stanowiska brygadzistów i mistrzów zmianowych. Tym pracownikom poświęcić należy szczególną uwagę w szkoleniach oraz kształtowaniu właściwych postaw. Ich autorytet, zdolności w zakresie zarządzania mają decydujący wpływ na powodzenie we wdrażaniu filozofii TQM na poziomie stanowisk bezpośrednio produkcyjnych, a zatem dotyczą najliczniejszej grupy pracowników. Najtrafniejszym podsumowaniem rozdziału będą zasady "dobrego przywódcy": 1. Twoi podwładni będą wzorować się na tobie, jeśli twoje postępowanie jest dobre, ich postępowanie będzie również dobre. 19

20 2. Wyznacz cele swoim pracownikom - ukierunkuj ich, dobrzy pracownicy nie lubią pracować bez konkretnego celu. Chcą wiedzieć, nie tylko co robią, ale i dlaczego to robią. 3. Informuj swoich pracowników o osiągnięciach firmy, o planach, o zamiarach. Pozwól na to, aby twoi najbliżsi pracownicy poznali twoje plany w ich najwcześniejszych stadiach. Informuj również o tych zamiarach, które ich bezpośrednio nie będą dotyczyły, ale co do których mogą mieć obawy. 4. Zasięgaj rady swoich pracowników. Niech wiedzą, że mają coś do powiedzenia w podejmowanych przez ciebie decyzjach. Spraw by czuli, że twój problem jest także ich problemem. 5. Niech twoi pracownicy wiedzą, ze ich wspierasz. 6. Nie wydawaj rozkazów - sugeruj, kieruj i proś. 7. Podkreślaj umiejętności, nie zasady. Oceniaj rezultaty nie metody. Pozwól pracownikom doskonalić swoje własne metody pracy. 8. Udziel kredytu zaufania, kiedy się ten kredyt należy. Uznanie dobrze wykonanej pracy jest najbardziej doceniane ze wszystkich premii. 9. Nagradzaj publicznie. 10. Krytykuj w "cztery oczy". 11. Stosuj krytykę konstruktywną. Skoncentruj się na poprawianiu a nie na obwinianiu kogoś. Pozwól zachować pracownikowi godność osobistą. Zasugeruj pewne kroki, by uchronić przed powtarzaniem błędu. 12. Spraw by wiedziano, że oczekujesz nowych pomysłów. Każdy z nich jest godny wysłuchania i rozważenia potrzeby jego wdrożenia Wykorzystanie efektu synergii zespołów pracowniczych i kółek jakości Praca zespołowa jest podstawową formą działania w programach poprawy jakości. W TQM od pracowników oczekuje się, w ramach ich obowiązków, dostarczania informacji i pomysłów oraz wypowiedzi krytycznych odnoszących się do wydanych zarządzeń. Niezbędna jest odpowiedzialność, która znajdzie odzwierciedlenie w ich wynagrodzeniu. Rola zarządu sprowadza się do stymulowania powstawania pomysłów oraz kształtowania przebiegu procesu [4]. Ważna jest więc jakość zasobów ludzkich, którą można określić jako stopień przygotowania kadr do realizacji celów jakościowych przedsiębiorstwa. W realizacji TQM pojawiają się nowe stosunki międzyludzkie oparte głównie na partnerstwie. Każdy zatrudniony w organizacji powinien uczyć się, rozwijać swoje 20

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse:

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo