Kodeks Postępowania Biznesowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania Biznesowego"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania Biznesowego

2 Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone 12 Przypadki naruszeń Kodeksu 3 Audyt Wewnętrzny 3 Zgodność i Etyka 3 Zrównoważony rozwój Grupy 3 Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny 4 Konflikt interesów i interesy zewnętrzne 4 Prawo konkurencji (antymonopolowe) 5 Zapobieganie praktykom łapówkarskim i korupcji 6 Oszustwa 7 Ochrona majątku i własności intelektualnej 7 Pożyczki pracownicze 8 Księgowość i księgi rachunkowe 8 Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy 8 Technologie Informatyczne 9 Ochrona danych 10 Dane poufne lub wewnętrzne i obrót akcjami 10 Postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami i społecznościami 11 Nasi klienci 11 Nasi dostawcy 11 Korzystanie z usług stron trzecich i partnerów biznesowych 12 Płatności przyspieszające bieg spraw 13 Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz działania reprezentacyjne 13 Datki na cele polityczne Darowizny na cele charytatywne i społeczne 15 Relacje z organami rządowymi i nadzoru 15 Komunikacja zewnętrzna i media 16 Portale społecznościowe 16 Traktowanie ludzi uczciwie i z szacunkiem 17 Polityka społeczna 17 Polityka zatrudniania 18 Polityka Human Resources 18 Zgłaszanie niepokojących kwestii 18 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska 20 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 20 Leki, narkotyki i alkohol 21 Ochrona środowiska 21 Załącznik 1 Zgłaszanie niepokojących kwestii infolinia hotline 22 Załącznik 2 Nasze zasady 23 Indeks 24

3 Wstęp Grupa CRH jest wiodącą, zdywersyfikowaną grupą przedsiębiorstw działającą w branży materiałów budowlanych. CRH jest jednym z pięciu największych graczy w swojej branży na świecie. Od 1970 roku, z irlandzkiej spółki przekształciliśmy się w prawdziwie międzynarodową organizację. Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia. U jego podstaw leży zdecydowane zaangażowanie w przestrzeganie podstawowych wartości, takich jak przestrzeganie zasad, uczciwość i poszanowanie prawa. Kontynuując realizację naszej strategii Wyników i Rozwoju (ang. Performance and Growth ), wraz z dalszą dywersyfikacją działalności na skalę globalną, musimy utrzymać nasze niezachwiane zaangażowanie w przestrzeganie tych podstawowych zasad. Zaktualizowany Kodeks Postępowania Zawodowego CRH zawiera wyraźne wytyczne, w jaki sposób powinniśmy postępować w zgodzie z tymi zasadami, aby chronić uczciwość zawodową i nadal prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny; priorytetowo traktując etykę zawodową w kontaktach z klientami, dostawcami i społecznościami, którym służymy; traktując wszystkich naszych pracowników z szacunkiem i spełniając nasze obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Kodeks w swym zamyśle jest deklaracją dobrych praktyk. Nie wyczerpuje w pełni wszystkich tematów i może być uzupełniany o bardziej szczegółowe zasady i procedury. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, jak postąpić w danej sytuacji lub jesteście przekonani, że naruszono zasady Kodeksu, prosimy o zasięgnięcie porady lub kontakt z telefoniczną linią pomocy w sposób opisany w dalszej części Kodeksu. Przesłanie jest dla każdego z nas jasne: żaden powód zawodowy nie usprawiedliwia niewłaściwego postępowania. Tylko przestrzegając kluczowych wartości będziemy nadal jako spółka osiągać sukcesy i chronić naszą doskonałą reputację. Dziękujemy Państwu za osobiste zaangażowanie w dążenie do wspólnego celu, jakim jest utrzymywanie pozycji CRH jako lidera działającego zgodnie z zasadami uczciwości zawodowej. Myles Lee Dyrektor Naczelny CRH plc Dublin, Irlandia luty

4 Ochrona uczciwości Żaden powód biznesowy nie usprawiedliwia niewłaściwego postępowania. ZASTOSOWANIE I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI Kodeks Postępowania Biznesowego CRH ( Kodeks ) obowiązuje wszystkich pracowników spółek należących do Grupy, w tym także zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz na podstawie umów na czas nieokreślony lub określony, w zakresie ich indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności. Pracownikami w rozumieniu Kodeksu są dyrektorzy, dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych oraz członkowie zarządów spółek. Każdy menedżer w Grupie odpowiada za przestrzeganie i wdrażanie tych wytycznych. W zakresie odpowiedzialności każdej spółki i każdego pracownika leży przestrzeganie określonych praw i praktyk obowiązujących w danej branży lub wymaganych na mocy przepisów obowiązujących w jurysdykcji, na terenie której jest prowadzona działalność. Grupę tworzą przedsiębiorstwa, w których CRH kontroluje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% udziałów. Żaden menedżer nie ma prawa do żądania od pracownika popełnienia czynu nieetycznego lub niezgodnego z prawem. Nikt nie może usprawiedliwiać takiego czynu twierdzeniem, że został on popełniony na polecenie przełożonego. Pomagamy pracownikom w przestrzeganiu Kodeksu, a w wymagających tego przypadkach wspieramy ich, aby niniejsze zasady nie zostały naruszone. Jeśli okaże się to konieczne, pracownicy wezmą udział w szkoleniach mających służyć pomocą w zrozumieniu zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności. Stosowanie Kodeksu podlega ograniczeniom lub przepisom wynikającym z prawa każdej jurysdykcji, na terenie której Grupa prowadzi działalność. Musimy stosować najwyższe standardy zachowań, wynikające czy to z Kodeksu, czy to z prawa lokalnego w sytuacjach, gdy zapisy Kodeksu różnią się od lokalnych zwyczajów, norm, praw czy przepisów. Z uwagi na zdecentralizowany charakter naszej Grupy główną odpowiedzialność za przestrzeganie Kodeksu w poszczególnych spółkach ponosi dyrektor zarządzający/prezes lokalnej Spółki oraz oddział operacyjny, do którego one należą. Każdego roku zarząd naszych spółek przeprowadza ocenę działania Kodeksu. Jest to protokołowane w aktach spółki. Podpis dyrektora zarządzającego/prezesa potwierdza obowiązywanie Kodeksu w spółce. Przejęcia Jako Grupa silnie zorientowana na rozwój każdego roku przejmujemy wiele spółek. Spółki te powinny określić programy wdrażania Kodeksu w rozsądnie krótkim czasie, w sposób pragmatyczny, przy poszanowaniu lokalnych zwyczajów kulturowych. Ewaluacja kwestii związanych z uczciwością zawodową i etyką powinna być elementem badania due diligence przed przejęciem, a kwestie te powinny zostać ujęte w dokumentacji dotyczącej przejęcia lub w umowie wspólników, zależnie od sytuacji. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE, PRZEDSIĘWZIĘCIA JOINT VENTURE I SPÓŁKI STOWARZYSZONE W spółkach, którymi CRH zarządza łącznie z udziałowcem mniejszościowym (tj. spółka zależna, w której CRH nie jest jedynym właścicielem) stosujemy bezpośrednio nasze 2

5 polityki, standardy i procedury. Wymóg ten powinien zostać zawarty w umowie wspólników. W przypadku przedsięwzięć joint venture (tj. tam, gdzie CRH posiada współkontrolę zarządczą) lub spółek stowarzyszonych (gdzie CRH ma znaczący wpływ na podejmowanie decyzji finansowych i operacyjnych), dążymy do przekonania naszych partnerów do przyjęcia podobnych polityk, standardów i procedur, zbieżnych z zasadami obowiązującymi w CRH lub przynajmniej tak samo rygorystycznych. W każdym przypadku umowa wspólników powinna odzwierciedlać przyjęte stanowisko. Przypadki naruszeń Kodeksu Wytyczne przedstawione w niniejszym Kodeksie dotyczą zadań i odpowiedzialności służbowej każdego pracownika względem zatrudniającej go spółki. Spółka zatrudniająca pracownika, który narusza postanowienia Kodeksu, może wszcząć wobec niego postępowanie dyscyplinarne zgodnie z prawem miejscowym i ustalonymi procedurami. W przypadku, gdy działanie pracownika jest sprzeczne także z prawem, pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Audyt Wewnętrzny W ramach Grupy funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego pracownicy przeprowadzają niezależne przeglądy działania wewnętrznej księgowości i nadzoru wewnętrznego, a także stosowania wielu postanowień niniejszego Kodeksu. Statut, na mocy którego został ustanowiony Dział Audytu Wewnętrznego i który określa zakres jego obowiązków, został zatwierdzony przez Komitet Rady Dyrektorów CRH ds. Audytu. Na mocy tego statutu spółki CRH są zobowiązane do pełnej współpracy z zespołem Audytu Wewnętrznego. Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego mający bezpośredni kontakt z Dyrektorem Naczelnym Grupy CRH odpowiada przed Komitetem CRH plc ds. Audytu. ZGODNOŚĆ I ETYKA W Grupie funkcjonuje Dział ds. Zgodności i Etyki, kierowany przez Dyrektora Grupy ds. Zgodności i Etyki, odpowiedzialnego za ogólną strategię, ukierunkowanie i realizację programu Zgodności i Etyki. Na szczeblach krajowych proces ten koordynują powołani w tym celu Krajowi Koordynatorzy ds. Zgodności. Dyrektor Działu ds. Zgodności i Etyki, mający bezpośredni kontakt z Dyrektorem Naczelnym Grupy CRH, odpowiada przed Komitetem CRH plc ds. Audytu. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GRUPY W Grupie CRH działa również Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, który kontroluje wdrażanie obowiązujących w Grupie polityk Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska, a także Polityki Społecznej. Zespół ten co roku przeprowadza szczegółowy przegląd wszystkich jednostek operacyjnych w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i polityki społecznej. Menedżer Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju, który odpowiada przed Dyrektorem Operacyjnym (COO), co roku przedstawia Zarządowi CRH plc raport z wyników w tych obszarach. Maeve Carton, Dyrektor Finansowy. Zespół Kierownictwa Wykonawczego: Od lewej stoją: Doug Black (Prezes i Dyrektor Operacyjny, Oldcastle Inc), Eric Bax (Dyrektor Zarządzający CRH Europa Produkty i Dystrybucja); Od lewej siedzą: Albert Manifold (Dyrektor Operacyjny), Henry Morris (Dyrektor Zarządzający, Europa Materiały) i Mark Towe (Dyrektor Naczelny, Oldcastle Inc). 3

6 Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny Będziemy stać na straży naszych fundamentalnych wartości uczciwości, przestrzegania zasad i poszanowania prawa. KONFLIKT INTERESÓW I INTERESY ZEWNĘTRZNE Konflikt interesów pojawia się, gdy osobiste interesy pracownika lub możliwość odniesienia korzyści lub zysku są sprzeczne z interesem Grupy lub mogą zostać za takie uznane. Osobiste interesy pracownika obejmują interesy osób mu bliskich, takich jak krewni, powinowaci, bliscy przyjaciele lub partnerzy. Istnienie faktycznego konfliktu interesów lub sytuacji postrzeganej jako konflikt interesów musi zostać zgłoszone przez nowego pracownika, a już zatrudnieni pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego informowania bezpośredniego przełożonego o każdym nowo powstałym konflikcie interesów. Przedstawione poniżej odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy zostały wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez dyrektora zarządzającego/prezesa spółki zatrudniającej lub przez władze kolejnego szczebla, w zależności od sytuacji. pracownikowi wykonywania pracy lub w inny sposób nie stoją w sprzeczności z interesami Grupy. Korzyść finansowa W sytuacji, gdy do obowiązków pracownika Grupy należy wybór lub weryfikacja klientów bądź dostawców, albo gdy stanowisko pracownika umożliwia wpływ na te decyzje, a pracownik odnosi korzyść finansową w relacji z klientem, dostawcą lub podmiotem konkurencyjnym. Konflikt interesów nie występuje, gdy korzyść finansowa przyjmuje formę papierów wartościowych, które: są notowane na powszechnie uznanej giełdzie lub na rynku pozagiełdowym jest prowadzony regularny obrót takimi papierami i stanowią mniej niż 1% wszystkich papierów wartościowych danej klasy. Udział w nieruchomościach W sytuacji, gdy pracownik pośrednio lub bezpośrednio posiada, poszerza lub rozwija udział w nieruchomości, dzierżawach, patentach lub innych prawach, w których Grupa posiada udziały (lub w których Grupa ma lub prawdopodobnie posiada udziały według wiedzy lub przypuszczeń pracownika). Przedstawiciele strony trzeciej W sytuacji, gdy pracownik działa jako przedstawiciel strony trzeciej w transakcjach przeprowadzanych z udziałem Grupy. Interesy dopuszczalne Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszych wytycznych, jak również w każdej indywidualnej umowie zatrudnienia, pracownik może angażować się w działania zewnętrzne, które nie utrudniają Blisko związane osoby, których obowiązki są niemożliwe do pogodzenia W sytuacji, gdy pracownik i blisko związana z nim osoba pełnią funkcje, które w połączeniu ze sobą powodują 4

7 brak podziału obowiązków wpływający na wewnętrzną kontrolę finansową. Zatrudnienie, wynagrodzenie i ocena wyników Sytuacja, w której pracownik uczestniczy w wymienionych działaniach dotyczących blisko związanej z nim osoby. Zewnętrzne powiązania handlowe lub powiązane z handlem W sytuacji, gdy pracownik powiązany jest z zewnętrzną organizacją, taką jak klient, dostawca produktów lub usług, lub podmiot konkurencyjny. Inne interesy zawodowe W przypadku podjęcia działalności biznesowej lub państwowej o charakterze kierowniczym bądź dyrektorskim. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek zaangażowanie w działalność organizacji non-profit i organizacji charytatywnych mogłoby zostać uznane za konflikt interesów. PRAWO KONKURENCJI (ANTYMONOPOLOWE) Jesteśmy zwolennikiem działania na wolnym i otwartym rynku. Kierowanie się tą zasadą umożliwia nam skuteczniejsze dążenie do wydajności i innowacyjności. W pełni zobowiązujemy się do przestrzegania prawa konkurencji obowiązującego w krajach, w których prowadzimy działalność. Wszystkie spółki CRH zobowiązane są do przyjęcia, w ramach wymaganego minimum, polityki CRH w zakresie Zgodności z Przepisami Prawa Konkurencji/Antymonopolowego, jak następuje: Zabronione jest angażowanie się w jakąkolwiek formę pisemnej, elektronicznej lub ustnej komunikacji oraz zawieranie wyraźnych lub domniemanych porozumień z podmiotami konkurencyjnymi, których zamierzeniem bądź skutkiem jest: Ustalanie, stabilizowanie lub kontrolowanie cen, warunków kredytowych, upustów bądź rabatów. Podział umów, rynków, klientów lub terytoriów. 5

8 Bojkot pewnych klientów lub dostawców. Wstrzymywanie lub ograniczanie produkcji bądź sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi. Należy mieć pewność, że nie stosujemy strategii handlowych, które mogłyby naruszyć prawo konkurencji pod względem monopolizacji lub które stanowiłyby próbę zmonopolizowania bądź niewłaściwego wykorzystania dominującej pozycji na jakimkolwiek rynku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowności kontaktów, umów lub strategii handlowych w kontekście konkurencyjności konieczne jest zasięgnięcie porady prawnej. Wszelkie naruszenia powyższych zasad niosą dla nas ryzyko poważnych kar cywilnych, karnych, finansowych i innych. Ponadto osoba(y) odpowiedzialna za takie działania może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej, a w niektórych jurysdykcjach również karnej. Rezultatem może być nałożenie grzywny, pozbawienie wolności lub usunięcie ze stanowiska kierowniczego w spółce. Bardziej szczegółowe porady i wsparcie można uzyskać u zespołu kierowniczego, który zapozna się z obowiązującym prawem, zorganizuje udział w odpowiednim szkoleniu i co roku przeprowadzi kontrolę zgodności naszych działań z przepisami. ZAPOBIEGANIE PRAKTYKOM ŁAPÓWKARSKIM i KORUPCJI Wszystkie transakcje ze stronami trzecimi muszą być przeprowadzane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) i brytyjską ustawą antykorupcyjną (Bribery Act). Wszystkie spółki CRH są zobowiązane do przyjęcia, jako wymagane minimum, Polityki CRH w zakresie Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim, której wytyczne można podsumować w następujący sposób: Nie tolerujemy żadnej formy przekupstwa. Surowo zabrania się oferowania, przekazywania, domagania się i przyjmowania łapówek podczas działania w imieniu CRH. Zewnętrzne i wewnętrzne ryzyko związane z korupcją będzie regularnie i systematycznie oceniane. Na podstawie wyników takiej oceny ryzyka będą wdrażane stosowne procedury zapobiegające łapówkarstwu, w tym procedury mające zapewnić: Stosowanie regulacji finansowych i handlowych, których celem jest zminimalizowanie ryzyka płatności o charakterze korupcyjnym, włączając prowadzenie pełnych i dokładnych ksiąg rachunkowych i ewidencji. Przeprowadzanie szkoleń dla wszystkich właściwych pracowników i innych kluczowych osób, stosownie do pełnionych przez nich funkcji i związanego z tym ryzyka. Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności następcy prawnego dzięki efektywnemu i pełnemu badaniu due diligence przed zawarciem transakcji przejęcia/ joint venture oraz dzięki odpowiedniemu zintegrowaniu nowo przejętych jednostek w taki sposób, aby stosowały się one do obowiązujących w CRH procedur i Polityki w zakresie Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim. Działanie wszystkich partnerów biznesowych CRH (w tym przedstawicieli handlowych, konsultantów i pośredników biznesowych, dystrybutorów sprzedaży, lobbystów i partnerów w tym także partnerów w krótko- i długoterminowych przedsięwzięciach joint ventures którzy w naszym imieniu pracują, wspierając nas przy zabezpieczaniu, przygotowywaniu lub negocjowaniu ofert nowych umów (bądź przedłużaniu umów istniejących) zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnego i międzynarodowego prawa antyłapówkarskiego i dotyczącego korupcji. Przekazanie naszej polityki i wytycznych wszystkim właściwym pracownikom i partnerom biznesowym. 6

9 Wymagamy również przestrzegania przepisów prawa antyłapówkarskiego i dotyczącego korupcji w następujących, specyficznych obszarach ryzyka (bardziej szczegółowo opisanych w innych częściach niniejszego Kodeksu): Upominki i wydatki reprezentacyjne Datki na cele polityczne Darowizny na cele charytatywne i społeczne Partnerzy biznesowi Płatności przyspieszające bieg spraw Celowe lub wynikające z zaniedbania niestosowanie się do tych zasad będzie skutkować wszczęciem pełnego postępowania dyscyplinarnego, w tym także rozwiązaniem stosunku pracy i/lub innych stosownych umów. Przestrzeganie tych zasad będzie monitorowane, oceniane i regularnie kontrolowane w celu zapewnienia skuteczności działania kontroli oraz procedur antyłapówkarskich. OSZUSTWA Oszustwo oznacza zamierzone nadużycia lub też bezprawne, nieetyczne, nieuczciwe lub niewłaściwe postępowanie, które może skutkować odniesieniem zysku lub korzyści przez dopuszczającego się takich czynów pracownika lub szkodą czy stratą dla Spółki lub innej strony. Udział w oszustwie stanowi rażące naruszenie kluczowej zasady obowiązującej w CRH, jaką jest uczciwość i traktujemy je jako najpoważniejsze naruszenie dyscypliny. Jako minimum prewencji, wszystkie spółki CRH są zobligowane do przyjęcia obowiązujących w CRH zasad przeciwdziałania oszustwom, zgodnie z którymi: Nie tolerujemy oszustw i wymagamy od naszych pracowników przestrzegania najwyższych standardów uczciwości i przyzwoitości we wszystkich okolicznościach. Od kierownictwa spółki wymaga się ustanowienia i stosowania odpowiednich mechanizmów kontroli mających na celu wykrycie, monitorowanie i minimalizowanie ryzyka oszustwa. Wszelkie podejrzewane i zaistniałe przypadki oszustwa muszą być zgłaszane poprzez określone kanały komunikacji, w tym niezależną infolinię hotline, gdzie pracownik może zgłosić wszelkie uwagi i podejrzenia nieprawidłowości w ojczystym języku, nie obawiając się negatywnych konsekwencji. W sprawie każdego oszustwa będzie wszczynane dochodzenie, w wypadku poniesionych strat będzie prowadzone postępowanie mające na celu ich odzyskanie, a przeciwko pracownikom, którzy dopuścili się nadużyć lub w nich współuczestniczyli, będzie prowadzone pełne postępowanie dyscyplinarne. Zasady te będą podlegać regularnemu przeglądowi w celu zapewnienia skuteczności regulacji i procedur mających zapobiegać oszustwom. OCHRONA MAJĄTKU I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Wszyscy ponosimy odpowiedzialność w zakresie właściwego i wyłącznie zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania majątku i zasobów Spółki. Majątek obejmuje nieruchomości, sprzęt, aktywa finansowe, 7

10 tajemnice handlowe i inne poufne informacje stanowiące wartość dla konkurencji, patenty, znaki towarowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Szczególnej uwagi wymaga zapobieganie utracie majątku i zasobów w wyniku kradzieży lub spadku ich wartości. Odnosi się to również do własności intelektualnej i informacji poufnych, których przekazywanie osobom spoza Spółki jest zabronione, chyba że zostanie wydane specjalne upoważnienie do takiego ujawnienia. POŻYCZKI PRACOWNICZE Spółki nie udzielają pożyczek pracownikom ani związanym z nimi osobom za wyjątkiem szczególnych okoliczności, gdy udzielenie takiej pożyczki leży w interesie Grupy i jest zgodne z ustalonymi wytycznymi w tym zakresie. KSIĘGOWOŚĆ I KSIĘGI RACHUNKOWE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CRH plc jest sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską. Ponadto CRH, jako spółka notowana na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, podlega postanowieniom ustawy Sarbanesa-Oxleya. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do corocznej oceny efektywności kontroli wewnętrznej. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia księgowości zgodnie z najwyższymi standardami oraz do przechowywania danych zgodnie z przepisami lokalnego prawa, odpowiednimi standardami księgowymi i wytycznymi Grupy CRH. Zapisy księgowe, w formie pisemnej lub elektronicznej, są zasadniczym elementem prowadzenia działalności i powinny być przechowywane w bezpieczny sposób. Oprócz ogólnej, z biznesowego punktu widzenia, konieczności przechowywania dokumentów, mogą także istnieć lokalne przepisy wymagające przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas. Dokumenty, które mogą być przedmiotem postępowania sądowego lub dochodzenia, muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację i odpowiednio przechowywane; nigdy nie należy takich dokumentów niszczyć ani zmieniać ich zawartości. Każda spółka powinna wdrożyć plan przechowywania dokumentów umożliwiający skuteczne prowadzenie działalności i spełnianie wszelkich wymogów prawnych. Dyrektorzy finansowi Spółki podlegają bezpośrednio lokalnemu dyrektorowi zarządzającemu/prezesowi, a w zakresie obowiązków związanych z kwestiami rachunkowości i ładu korporacyjnego pośrednio dyrektorowi finansowemu Dywizji oraz dyrektorowi finansowemu Grupy. ZAPOBIEGANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY Osoby zaangażowane w działalność przestępczą, taką jak handel narkotykami, fałszerstwo, terroryzm, rozboje itd., często korzystają z legalnie działających spółek w celu czyszczenia bezprawnie zyskanych funduszy. W większości krajów obowiązuje prawo mające zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, a banki są zobowiązane do przestrzegania zasad raportowania, w tym do sprawdzania tożsamości przy transakcjach gotówkowych powyżej określonych kwot. Musimy działać w uważny sposób, aby nie dopuścić do tego, by wykorzystywano nas jako kanał służący do prania brudnych pieniędzy. W tym kontekście pieniądze oznaczają gotówkę, czeki podróżne, przekazy pieniężne czy wpłaty z kont osób trzecich. Jeśli osoba fizyczna chce prowadzić z nami współpracę handlową i regulować płatności, korzystając z jednej z tych form płatności, należy sprawdzić jej wiarygodność. Znaj swojego klienta! O każdej niezwykłej lub budzącej wątpliwość transakcji pracownik 8

11 ma obowiązek powiadomić lokalne kierownictwo, które z kolei powinno poinformować o tym dyrektora finansowego Spółki. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sprawne działanie i bezpieczeństwo sprzętu komputerowego jest niezbędne dla zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania naszych spółek. Należy opracować i przyjąć zasady, które pozwolą nam ten cel osiągnąć. Powinny one obejmować przynajmniej postanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego Grupy CRH. Szczególnej uwagi wymaga stosowanie się do instrukcji związanych z tworzeniem kopii zapasowych, ochroną antywirusową, kodami dostępu i aktualnym wsparciem systemu. Nasze systemy informatyczne, włączając wszystkie komputery i związany z nimi sprzęt, oprogramowanie, systemy poczty elektronicznej, hasła i przechowywane dane przez cały czas pozostają własnością Spółki. W związku z tym pracownicy mają prawo do prywatności w zakresie dopuszczalnym prawem, ale nie wykraczającym poza nie w przypadku korzystania z tych systemów informatycznych i sprzętu. Te systemy informatyczne są narzędziami biznesowymi spółki pomagającymi w prowadzeniu działalności spółki i powinny być wykorzystywane do uzasadnionych celów zawodowych, zgodnie z indywidualnymi zasadami obowiązującymi w danej spółce. Systemy informatyczne nigdy nie powinny być używane w sposób niezgodny z prawem, obraźliwy, wywrotowy lub szkodliwy dla innych osób, jak na przykład: tworzenie, pobieranie, wyświetlanie, przechowywanie lub przesyłanie nacechowanych seksualnie obrazów lub wiadomości, lub materiałów, które mogą być obraźliwe pod względem rasowym czy etnicznym, lub wszelkie inne działania naruszające obowiązujące w spółce zasady zabraniające dyskryminacji i/lub prześladowania. Oprogramowanie, które nabywamy od dostawców zewnętrznych, jest zazwyczaj chronione prawem autorskim i pozostaje własnością twórcy. Nie wolno korzystać z nielegalnie pozyskanego, niewłaściwie licencjonowanego lub nielicencjonowanego oprogramowania, gdyż mogłoby to narazić zarówno pracownika, jak i Spółkę na odpowiedzialność prawną. 9

12 10 OCHRONA DANYCH Jako Grupa gromadzimy duże ilości danych zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Większość tych danych jest przechowywana przez poszczególne spółki. Informacje te obejmują dane dotyczące klientów, dostawców oraz dane personalne osób indywidualnych, w tym byłych i obecnych pracowników. Z nadzwyczajną uwagą należy podejść do właściwego wykorzystywania, przechowywania i przesyłania takich informacji. Spółki zobowiązane są do przestrzegania lokalnego prawa i korzystania z usług właściwych agencji ochrony danych, jeśli wymagają tego przepisy. DANE POUFNE LUB WEWNĘTRZNE I OBRÓT AKCJAMI W trakcie zatrudnienia pracownik może wejść w posiadanie informacji poufnych dotyczących działalności Spółki. Takie informacje poufne nie mogą być ujawniane ani wewnątrz Spółki, ani poza nią, jakimkolwiek osobom nieupoważnionym do ich otrzymania. Zabronione jest ujawnianie osobom spoza Spółki poufnych danych, takich jak tajemnice handlowe, procesy, instrukcje/manuale dotyczące polityk i procedur, plany marketingowe, informacje sprzedażowe, listy lub informacje klientów, informacje cenowe bądź dane finansowe, chyba że ujawnienie takich informacji jest konieczne w związku z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku. Zabronione jest również wykorzystywanie lub ujawnianie takich informacji przez byłych pracowników po zakończeniu zatrudnienia. Należy również pamiętać, że wszelkie takie dane mogą podlegać lokalnym przepisom prawa ochrony danych. Podstawową giełdą, na której notowane są akcje CRH plc, jest Giełda Papierów Wartościowych w Londynie. Dodatkowo akcje CRH plc notowane są również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Dublinie. Amerykańskie Kwity Depozytowe (ADR, ang. American Depository Shares) Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. Zgodnie z zasadami notowań, spółki giełdowe muszą przestrzegać Kodeksu Model Code, który nakłada ograniczenia w obrocie papierami wartościowymi CRH przez określonych pracowników lub osoby powiązane z takimi pracownikami. Informacje niepubliczne lub wewnętrzne uzyskane przez pracownika nie mogą być wykorzystywane w celu osiągania korzyści osobistych przez pracownika lub stronę trzecią, która otrzymałaby je w wyniku powiązania z takim pracownikiem. Celem obowiązujących w CRH Zasad Obrotu Akcjami i Papierami Wartościowymi (dotyczy nabywania, ustanawiania zabezpieczeń i sprzedaży akcji, instrumentów dłużnych i instrumentów pochodnych czy korzystania z prawa opcji na akcje) jest zapewnianie zgodności z Kodeksem Model Code. Zasady te w szczególności: zabraniają pracownikom i osobom powiązanym z pracownikami kupna i sprzedaży znajdujących się w obrocie publicznym papierów wartościowych CRH lub innej spółki, w sytuacji gdy pracownik posiada informacje wewnętrzne, tzn. informacje o określonym charakterze, które nie są publicznie dostępne i które mogłyby mieć znaczący wpływ na cenę takich papierów wartościowych, gdyby były publicznie dostępne. CRH musi również stosować się do przepisów dotyczących nadużywania posiadanej pozycji rynkowej (ang. Market Abuse Legislation), które wymagają od spółek giełdowych prowadzenia list pracowników posiadających dostęp do informacji wewnętrznych. Każde naruszenie tych zasad będzie traktowane z najwyższą powagą i w sprawie każdego takiego naruszenia zostanie przeprowadzone pełne dochodzenie. W razie potrzeby zostanie przeprowadzone pełne postępowanie dyscyplinarne. Należy również pamiętać, że w wielu jurysdykcjach obrót papierami wartościowymi przez pracowników spółki lub przekazywanie wewnętrznych informacji mających wpływ na kurs akcji jest przestępstwem karnym.

13 Postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami i społecznościami Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów etyki biznesowej we wszelkiego rodzaju kontaktach, w każdym miejscu na świecie. NASI KLIENCI Sukces naszych strategii biznesowych w znacznej mierze zależy od wsparcia ze strony naszych klientów. Jest zatem konieczne, aby nasze spółki wypracowywały i utrzymywały wzajemnie korzystne relacje handlowe ze swoimi klientami, bazujące na uczciwości, szczerości i zaufaniu. Z zaangażowaniem i odpowiedzialnością dostarczamy towary i świadczymy usługi zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami określonymi w kartach produktów. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych kwestii należy zwrócić się do przełożonego lub menedżera. Promocja i reklama produktów powinna być zawsze oparta na faktach, uczciwa i zasadna. Nie wolno nam angażować się w powstawanie nieprawdziwych uwag na temat konkurentów i oferowanych przez nich produktów. NASI DOSTAWCY Nasi dostawcy są kluczowymi interesariuszami funkcjonowania naszej Grupy. Oczekujemy od nich innowacyjności i wydajności oraz priorytetowego traktowania jakości, dzięki czemu będziemy od nich otrzymywać wysoką jakość za dobrą cenę. Od naszych dostawców oczekujemy również działania zgodnego z prawem i stosowania dobrych, etycznych praktyk. W zamian za to staramy się być dobrym, uczciwym partnerem. Ze względu na charakter naszych produktów i organizację biznesową znaczna część naszych dostawców działa lokalnie, obsługując poszczególne lokalizacje i w związku z tym za zarządzanie relacjami z dostawcami odpowiada lokalny zespół kierowniczy każdej spółki. 11

14 Kodeks Etycznych Zakupów zawiera wytyczne, których jako niezbędnego minimum wymagań musimy przestrzegać, a należą do nich: Stosowanie przez naszych głównych dostawców dobrych praktyk etyki zawodowej i spełniania odpowiednich wymogów określonych przepisami prawa lokalnego w zakresie praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa, odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem naturalnym i przeciwdziałania korupcji. Szczególnej uwagi wymaga pośrednie i bezpośrednie nabywanie produktów w krajach rozwijających się i od krajów rozwijających się. W związku z tym zakupów dokonujemy wyłącznie od dostawców, którzy: Wspierają i szanują ochronę praw człowieka w obszarach, na jakie mają wpływ. Szanują wobec wszystkich pracowników wolność zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych. Zakazują wszelkich form pracy wymuszonej, przymusowej i zatrudniania dzieci. Popierają zasadę równych szans przy zatrudnianiu i doborze pracowników. Przestrzegają co najmniej wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz nieustannie doskonalą zarządzanie zgodne z branżowymi best practice. Przestrzegają co najmniej wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i wspierają aktywne podejście do wyzwań związanych z ochroną środowiska. Współpracując z CRH przestrzegają wszelkich stosownych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu łapówkarstwu i korupcji. Zapewniamy spełnianie tych wymogów przez naszych głównych dostawców działających w krajach uważanych za kraje podwyższonego ryzyka, przeprowadzając z nimi rozmowy/wywiady oraz działania kontrolne. Korzystanie z usług stron trzecich i partnerów biznesowych Do normalnych praktyk biznesowych należy angażowanie przedstawicieli handlowych, pośredników i konsultantów 12

15 biznesowych, dystrybutorów sprzedaży, lobbystów i innych partnerów, w tym także partnerów w krótko- i długoterminowych przedsięwzięciach joint ventures (zwanych łącznie partnerami biznesowymi ) do działania w naszym imieniu i do pomocy w zabezpieczaniu, przygotowywaniu lub negocjowaniu ofert nowych umów albo przedłużaniu umów istniejących, gdy jest to koniecznym i właściwym uzupełnieniem naszego działania na danym rynku czy w danym obszarze tematycznym. Aby jednak chronić Spółkę przed jakimikolwiek powiązaniami z płatnościami nielegalnymi lub o charakterze korupcyjnym, bądź przed ryzykiem dokonywania takich płatności w naszym imieniu, nasze Zasady Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim wymagają: Przeprowadzenia odpowiednich, określonych badań due diligence, aby upewnić się, że nasi partnerzy biznesowi, podobnie jak my, przestrzegają standardów etyki zawodowej. Sporządzenia pisemnych ustaleń zawierających stosowne postanowienia dotyczące przeciwdziałaniu łapówkarstwu. Aby wynagrodzenie przekazywane partnerom biznesowym było współmierne do świadczonych zgodnie z prawem usług, aby było zatwierdzane, należycie ewidencjonowane i wypłacane w formie czeku lub przelewu bankowego (tzn. aby nie było wypłacane w formie gotówki, chyba że kwota jest niewielka, a gotówka jest jedynym praktycznym sposobem dokonania płatności) oraz zgodnie z uzgodnioną umową. PŁATNOŚCI PRZYSPIESZAJĄCE BIEG SPRAW Płatności przyspieszające bieg spraw, nazywane także posmarowaniem lub popchnięciem spraw, to zazwyczaj niewielkie, nieoficjalne płatności przekazywane w celu zabezpieczenia lub przyspieszenia rutynowej procedury przeprowadzanej przez urzędnika rządowego lub państwowego, np. wydanie zezwolenia, licencji, zgody lub wizy imigracyjnej, ustalenie terminu kontroli wykonania kontraktu, świadczenia usług lub wydania towarów przechowywanych w urzędzie celnym itd. W zależności od jurysdykcji płatności te mogą być bardziej lub mniej powszechne. Zazwyczaj konsekwencje nieprzekazania takiej płatności mogą być zupełnie nieproporcjonalne do wymaganej niewielkiej kwoty płatności. Niemniej jednak, jak zapisano w naszej Polityce Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim, płatności przyspieszające bieg spraw są zabronione. Za takie nie uznaje się opłaty za skorzystanie z powszechnie uznanej, zgodnej z prawem i powszechnie dostępnej procedury przyspieszającej bieg sprawy. Po wykonaniu tego typu opłat powinniśmy zawsze prosić o rachunek. Można również dokonać płatności w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa człowieka. Wszelkie takie płatności wymagają wcześniejszego zatwierdzenia, a jeżeli jego uzyskanie nie było możliwe, zgłoszenia po fakcie dyrektorowi zarządzającemu/ prezesowi Spółki oraz dyrektorowi Grupy CRH ds. Zgodności i Etyki. WRĘCZANIE I PRZYJMOWANIE UPOMINKÓW ORAZ DZIAŁANIA REPREZENTACYJNE Rozumiemy, że dawanie i przyjmowanie upominków oraz podejmowanie działań reprezentacyjnych jest zazwyczaj zgodnym z prawem elementem budowania dobrych relacji biznesowych. Jeżeli jednak upominki są nieproporcjonalne lub niewłaściwe, mogą zaciemnić ocenę sytuacji. W związku z tym pracownik powinien zachować ostrożność przy oferowaniu lub przyjmowaniu upominków bądź czynności reprezentacyjnych, aby chronić reputację własną i spółki przed zarzutami o niestosowność działań oraz aby nie naruszyć przepisów przeciwdziałania łapówkarstwu. Ustalenie konkretnych zasad postępowania w każdej sytuacji jest niemożliwe, bierzemy także pod uwagę fakt, że przyjęte praktyki różnią się w zależności od kraju i regionu. 13

16 W związku z tym każda spółka powinna mieć własny zbiór zasad dotyczących podarunków i czynności reprezentacyjnych. Minimalnym wymogiem jest, aby zawierał właściwy zapis z naszej Polityki Przeciwdziałania Praktykom Łapówkarskim, tzn. zakaz oferowania i przyjmowania upominków lub działań reprezentacyjnych w każdym przypadku, gdy mogłyby one wpłynąć na decyzję biznesową i gdy nie są wydatkami uzasadnionymi lub dokonywanymi w dobrej wierze. Powinien również zawierać następujące wytyczne: Upominki i działania reprezentacyjne są zasadniczo akceptowalne, jeżeli są: skromne sporadyczne zgodne z powszechnie przyjętymi praktykami biznesowymi przekazywane w sposób otwarty, a nie w tajemnicy stosowne do danej sytuacji Na przykład: artykuły promocyjne danej marki o symbolicznej wartości, np. długopisy, kalendarze, koszulki itp. działania reprezentacyjne prowadzone wobec klientów lub dostawców w ramach spotkań bądź imprez firmowych wydatki na podróż i zakwaterowanie w rozsądnej wysokości w przypadku uzasadnionych podróży służbowych Upominki i działania reprezentacyjne nie są nigdy dopuszczalne, jeżeli: są niezgodne z prawem lub standardami etycznymi mają formę gotówki lub jej ekwiwalentu, np. voucherów lub akcji są przekazywane w odpowiedzi na korzystną decyzję biznesową lub w oczekiwaniu na nią stanowią naruszenie znanych przekazującemu zasad odbiorcy są przekazywane w odpowiedzi na konkretne żądanie są obraźliwe lub mogłyby wprawić pracownika lub Spółkę w zakłopotanie w przypadku ich publicznego ujawnienia Wszelkie wydatki na upominki powinny być ewidencjonowane jako takie w księgach Spółki. Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowności upominku lub działań reprezentacyjnych należy omówić z dyrektorem zarządzającym/prezesem Spółki. Upominki, niezależnie od rodzaju i wartości, nie powinny być oferowane w szczególności państwowym urzędnikom lub przedstawicielom, politykom lub partiom politycznym ani przyjmowane od takich podmiotów bez wcześniejszej wyraźnej zgody dyrektora zarządzającego/prezesa, chyba że upominek taki ma niewielką wartość i jest zwyczajowo przekazywany jako symbol lub gest dobrej woli. DATKI NA CELE POLITYCZNE Datki na cele polityczne obejmują wszelkie datki, w gotówce lub w naturze, przekazywane w celu wsparcia idei, partii, kandydata bądź sprawy politycznej. Datki w naturze mogą obejmować możliwość korzystania z majątku lub usług spółki, działań reklamowych bądź promocyjnych wyrażających poparcie dla partii politycznej, nabycia biletów na imprezy, których celem jest gromadzenie funduszy lub wykorzystania czasu pracowników do pomocy przy prowadzeniu kampanii politycznej. Przepisy w zakresie datków na cele polityczne są odmienne w różnych częściach świata. W niektórych jurysdykcjach korporacjom, zleceniobiorcom rządu i/lub podmiotom zatrudniającym lobbystów zabrania się przekazywania datków na cele polityczne, w innych wymagane jest podawanie takich kwot do wiadomości publicznej. Przekazywanie datków na cele polityczne na rzecz lub za pośrednictwem partii politycznych, organizacji i osób zaangażowanych w życie polityczne nie powinno być wykorzystywane w celu odnoszenia korzyści w transakcjach biznesowych. 14

17 Tam jednak, gdzie datki na cele polityczne zostaną uznane za stosowne, nieprzekazywane w celu odniesienia korzyści biznesowych i których celem jest wspieranie procesów demokratycznych, dyrektor zarządzający Dywizji/prezes może, z zastrzeżeniem stosownych przepisów prawa, wyrazić pisemną zgodę na przekazanie takiego datku. Wszelkie wydatki tego typu powinny zostać przekazane za potwierdzeniem odbioru, udokumentowane i ujęte w księgach Spółki. DAROWIZNY NA CELE CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE Jako podmiot świadomy obywatelskiej odpowiedzialności zachęcamy nasze spółki i pracowników do aktywnego wspierania akcji charytatywnych i działań społeczności lokalnych w formie pieniężnej i w innych formach. Ustalenie konkretnych zasad postępowania w każdej sytuacji jest niemożliwe, bierzemy także pod uwagę fakt, że przyjęte praktyki różnią się w zależności od kraju i regionu. W związku z tym każda spółka powinna mieć własny zbiór zasad dotyczących darowizn na cele charytatywne i społeczne. Minimalnym wymogiem jest, aby zawierał właściwy zapis z naszej Polityki Przeciwdziałania Praktykom Łapówkarskim, zgodnie z którą darowizny mogą być przekazywane wyłącznie w dobrej wierze na cele charytatywne lub public relations, a nigdy gdy istnieje lub może istnieć potencjalny konflikt interesów bądź możliwość, że datek może zostać wykorzystany jako podstępny sposób przekazania łapówki. Ponadto zbiór takich zasad powinien również zawierać następujące wytyczne: Darowizny finansowe nigdy nie powinny być przekazywane w formie gotówki (chyba że kwota jest niewielka) lub przelewu bankowego na konto osobiste konkretnej osoby, ale wyłącznie na konto instytucji, na rzecz której darowizna ma zostać przekazana. Darowizny nie powinny być przekazywane za pośrednictwem stron trzecich, np. klientów lub dostawców. Darowizny nie powinny wiązać się lub stwarzać wrażenia związanych z realizacją transakcji biznesowej bądź z działaniami władz. Wszelkie darowizny wymagają zatwierdzenia przez dyrektora zarządzającego/prezesa spółki i muszą zostać udokumentowane, przekazane za potwierdzeniem ich odbioru i ujęte w księgach spółki. RELACJE Z ORGANAMI RZĄDOWYMI I NADZORU Postępowanie pracownika w relacjach z urzędnikami państwowymi nie może stwarzać dla Grupy ryzyka uznania lub podejrzenia działania odbiegającego od zasad, których przestrzegamy. Urzędnicy państwowi często są związani ścisłymi zasadami 15

18 dotyczącymi ich relacji z organizacjami z sektora prywatnego, w tym np. ustalonymi limitami akceptowalnych upominków i działań reprezentacyjnych. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby w relacjach z urzędnikami państwowymi nasze zasady były przestrzegane i aby były jako takie postrzegane. W pewnych okolicznościach pracownik może mieć kontakt z urzędnikami państwowymi w trakcie pracy lub może zostać poproszony o przekazanie informacji w imieniu spółki w związku z zapytaniem lub dochodzeniem ze strony agencji rządowej bądź nadzorczej. Pracownik musi mieć pewność, że informacje te będą dokładne i adekwatne do danych potrzeb. Błędy i pominięcia mogą zniszczyć naszą reputację i wiarygodność. Mogą też być niezgodne z prawem. Należy zawsze zasięgnąć rady przed udzieleniem odpowiedzi na nierutynową prośbę o informacje ze strony agencji rządowej lub nadzorczej. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I MEDIA Komunikacja ze światem zewnętrznym odgrywa bardzo ważną rolę w ocenie reputacji i sytuacji finansowej Grupy. W związku z tym wyłącznie osoby wyznaczone przez Dyrektora Naczelnego Grupy CRH będą zajmować się wszelką komunikacją z mediami dotyczącą naszych wyników finansowych, przejęć, odsprzedaży i wszystkich innych kwestii, które mogłyby mieć wpływ na reputację Grupy. W zakresie zwykłych spraw poszczególne spółki Grupy powinny odpowiednio prowadzić kominikację z mediami lokalnymi i specjalistycznymi. Powinien zajmować się tym zwykle lokalny dyrektor zarządzający/prezes spółki lub osoba przez niego/nią wyznaczona. W razie jakichkolwiek wątpliwości sprawę należy przekazać kierownictwu wyższego szczebla. O wszelkich sprawach mogących mieć negatywny wpływ na nasz wizerunek lub reputację należy niezwłocznie powiadomić dyrektora zarządzającego/prezesa Dywizji. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE Dostrzegamy coraz poważniejszą rolę mediów społecznościowych w nowoczesnym świecie i jesteśmy przekonani, że będą one mieć coraz większe znaczenie dla naszych relacji z naszymi interesariuszami. Przydatne wytyczne, o jakich należy pamiętać, korzystając z mediów społecznościowych: Z mediów społecznościowych należy korzystać zachowując rozwagę i szacunek dla innych, przestrzegając najwyższych standardów postępowania, jakich oczekujemy od naszych pracowników. Pracownik korzysta z mediów społecznościowych w jasnym celu, a wszelkie wpisy o charakterze osobistym nie mogą być kompromitujące dla będącego ich autorem pracownika lub, przez skojarzenie, dla naszej Spółki bądź innych jej pracowników. Należy uważać, aby nie ujawniać informacji poufnych lub zastrzeżonych oraz w szczególności, aby nie naruszać zasad dotyczących konkurencji. Należy mieć na uwadze, że media społecznościowe mają zasięg globalny, a w związku z tym przy formułowaniu wpisów należy zachować szczególną wrażliwość kulturową. Podawać się za przedstawiciela Spółki można tylko na specjalne upoważnienie od dyrektora zarządzającego/prezesa Spółki. Należy podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby upewnić się, że prezentowane materiały są dokładne i uczciwie przedstawione, a tam, gdzie to stosowne, aby były podane również źródła takich materiałów. W przypadku zauważenia wpisu przedstawiającego naszą Spółkę w fałszywym świetle należy zwrócić na to uwagę przełożonego. W przypadku opublikowania przez pracownika jakichkolwiek niewłaściwych treści zostanie przeprowadzane dochodzenie, a skutkiem takiej publikacji może być wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 16

19 Traktowanie ludzi uczciwie i z szacunkiem Chcemy, abyście chcieli Państwo tu pracować. POLITYKA SPOŁECZNA Jesteśmy przekonani, że ciągły i trwały sukces biznesu zależy od doskonałych relacji, które utrzymujemy z naszymi interesariuszami naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, sąsiadami i wszystkimi pozostałymi interesariuszami. W związku z tym, w myśl zapisów naszej Polityki Społecznej, obowiązującej we wszystkich spółkach Grupy, jesteśmy zobowiązani do: Przestrzegania co najmniej wszystkich stosownych przepisów prawa, a także zarządzania aspektami społecznymi zgodnego z branżowymi best practice. Uczciwego i sprawiedliwego zarządzania biznesem, wypełniając wszelkie zobowiązania socjalne jako bezpośredni i pośredni pracodawca. Wspierania wolności zrzeszania się i uznawania prawa do rokowań zbiorowych. Zabraniania pracy wymuszonej, przymusowej i zatrudniania dzieci. Stosowania zasad równych szans, cenienia różnorodności niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, wyznania, pochodzenia etnicznego lub orientacji seksualnej; stosowania kryteriów merytorycznych do podejmowania decyzji o rekrutacji i wyborze pracowników. Odpowiedzialności i postępowania względem naszych dostawców i klientów zgodnie z Kodeksem Postępowania Biznesowego i właściwymi praktykami biznesowymi. W pełni zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka oraz do wspierania w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do naszych spółek, postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wydanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Podstawowych Zasad Pracy ustanowionych przez Światową Organizację Pracy. Zarówno podczas ustalania swoich zasad, jak i w praktyce poszczególne spółki Grupy są zobowiązane do zwracania należytej uwagi na zajmowane przez nas stanowisko 17

20 w sprawie poszanowania praw człowieka we wszelkich kontaktach z pracownikami, kontrahentami, klientami i dostawcami oraz podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. POLITYKA ZATRUDNIANIA Zaangażowanie naszych pracowników jest jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie CRH. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby nasze praktyki rekrutacji i zatrudniania były zgodne co najmniej z obowiązującym prawem oraz przyjętymi zwyczajami. Wspieramy uczciwe i godziwe wynagradzanie wszystkich naszych pracowników. Kierując się kwestiami merytorycznymi podczas rekrutacji i przy doborze pracowników, musimy mieć pewność, że postępujemy z poszanowaniem zasad równych szans, cenienia różnorodności niezależnie od wieku, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyznania, pochodzenia etnicznego, ciąży czy wszelkich innych chronionych prawem kwestii. Każdy z pracowników ma obowiązek dbałości o harmonię między ludźmi w miejscu pracy; gnębienie czy prześladowanie nie będzie tolerowane. POLITYKA HUMAN RESOURCES Każda spółka odpowiada za zarządzanie wszelkimi aspektami relacji ze swoimi pracownikami, takimi jak: wynagrodzenie, emerytury, świadczenia, godziny pracy, lokalny kodeks postępowania, porozumienia ze związkami zawodowymi, dyscyplina, rekrutacja, awans itd. Wszystkie te aspekty powinny być zgodne z lokalnymi przepisami, zwyczajami i praktykami. Lokalne zasady powinny jednakże uwzględniać zdefiniowane w niniejszym Kodeksie zasady dotyczące odpowiedniego traktowania pracownika i należnego mu szacunku. ZGŁASZANIE NIEPOKOJĄCYCH KWESTII Pracownicy bez obaw o jakiekolwiek oskarżenia powinni w otwarty sposób wyrażać swoje niepokoje dotyczące spraw, które w ich przekonaniu stanowią naruszenie niniejszego Kodeksu. Istnieje wiele sposobów zapewnienia rozpatrzenia zgłoszenia przez właściwą osobę, która może przeprowadzić odpowiednie dochodzenie. Można skorzystać z lokalnych procedur lub skontaktować się z jedną z następujących osób: bezpośredni przełożony dyrektor zarządzający/prezes/menedżer ds. HR lub kadr/menedżer finansowy Spółki dyrektor lub prezes regionalny/ds. grupy produktów dyrektor finansowy Dywizji generalny radca prawny Dywizji lub inny wewnętrzny specjalista ds. prawnych Dyrektor Audytu Wewnętrznego w CRH plc Dyrektor Grupy ds. Zgodności i Etyki w CRH plc. Osoby zajmujące cztery ostatnie stanowiska to osoby specjalnie wyznaczone do przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń. Ich nazwiska i dane kontaktowe opublikowano w sekcji Compliance & Ethics na stronie internetowej CRH (www.crh.com). 18

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo