Kodeks Postępowania Biznesowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania Biznesowego"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania Biznesowego

2 Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone 12 Przypadki naruszeń Kodeksu 3 Audyt Wewnętrzny 3 Zgodność i Etyka 3 Zrównoważony rozwój Grupy 3 Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny 4 Konflikt interesów i interesy zewnętrzne 4 Prawo konkurencji (antymonopolowe) 5 Zapobieganie praktykom łapówkarskim i korupcji 6 Oszustwa 7 Ochrona majątku i własności intelektualnej 7 Pożyczki pracownicze 8 Księgowość i księgi rachunkowe 8 Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy 8 Technologie Informatyczne 9 Ochrona danych 10 Dane poufne lub wewnętrzne i obrót akcjami 10 Postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami i społecznościami 11 Nasi klienci 11 Nasi dostawcy 11 Korzystanie z usług stron trzecich i partnerów biznesowych 12 Płatności przyspieszające bieg spraw 13 Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz działania reprezentacyjne 13 Datki na cele polityczne Darowizny na cele charytatywne i społeczne 15 Relacje z organami rządowymi i nadzoru 15 Komunikacja zewnętrzna i media 16 Portale społecznościowe 16 Traktowanie ludzi uczciwie i z szacunkiem 17 Polityka społeczna 17 Polityka zatrudniania 18 Polityka Human Resources 18 Zgłaszanie niepokojących kwestii 18 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska 20 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 20 Leki, narkotyki i alkohol 21 Ochrona środowiska 21 Załącznik 1 Zgłaszanie niepokojących kwestii infolinia hotline 22 Załącznik 2 Nasze zasady 23 Indeks 24

3 Wstęp Grupa CRH jest wiodącą, zdywersyfikowaną grupą przedsiębiorstw działającą w branży materiałów budowlanych. CRH jest jednym z pięciu największych graczy w swojej branży na świecie. Od 1970 roku, z irlandzkiej spółki przekształciliśmy się w prawdziwie międzynarodową organizację. Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia. U jego podstaw leży zdecydowane zaangażowanie w przestrzeganie podstawowych wartości, takich jak przestrzeganie zasad, uczciwość i poszanowanie prawa. Kontynuując realizację naszej strategii Wyników i Rozwoju (ang. Performance and Growth ), wraz z dalszą dywersyfikacją działalności na skalę globalną, musimy utrzymać nasze niezachwiane zaangażowanie w przestrzeganie tych podstawowych zasad. Zaktualizowany Kodeks Postępowania Zawodowego CRH zawiera wyraźne wytyczne, w jaki sposób powinniśmy postępować w zgodzie z tymi zasadami, aby chronić uczciwość zawodową i nadal prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny; priorytetowo traktując etykę zawodową w kontaktach z klientami, dostawcami i społecznościami, którym służymy; traktując wszystkich naszych pracowników z szacunkiem i spełniając nasze obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Kodeks w swym zamyśle jest deklaracją dobrych praktyk. Nie wyczerpuje w pełni wszystkich tematów i może być uzupełniany o bardziej szczegółowe zasady i procedury. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, jak postąpić w danej sytuacji lub jesteście przekonani, że naruszono zasady Kodeksu, prosimy o zasięgnięcie porady lub kontakt z telefoniczną linią pomocy w sposób opisany w dalszej części Kodeksu. Przesłanie jest dla każdego z nas jasne: żaden powód zawodowy nie usprawiedliwia niewłaściwego postępowania. Tylko przestrzegając kluczowych wartości będziemy nadal jako spółka osiągać sukcesy i chronić naszą doskonałą reputację. Dziękujemy Państwu za osobiste zaangażowanie w dążenie do wspólnego celu, jakim jest utrzymywanie pozycji CRH jako lidera działającego zgodnie z zasadami uczciwości zawodowej. Myles Lee Dyrektor Naczelny CRH plc Dublin, Irlandia luty

4 Ochrona uczciwości Żaden powód biznesowy nie usprawiedliwia niewłaściwego postępowania. ZASTOSOWANIE I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI Kodeks Postępowania Biznesowego CRH ( Kodeks ) obowiązuje wszystkich pracowników spółek należących do Grupy, w tym także zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz na podstawie umów na czas nieokreślony lub określony, w zakresie ich indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności. Pracownikami w rozumieniu Kodeksu są dyrektorzy, dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych oraz członkowie zarządów spółek. Każdy menedżer w Grupie odpowiada za przestrzeganie i wdrażanie tych wytycznych. W zakresie odpowiedzialności każdej spółki i każdego pracownika leży przestrzeganie określonych praw i praktyk obowiązujących w danej branży lub wymaganych na mocy przepisów obowiązujących w jurysdykcji, na terenie której jest prowadzona działalność. Grupę tworzą przedsiębiorstwa, w których CRH kontroluje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% udziałów. Żaden menedżer nie ma prawa do żądania od pracownika popełnienia czynu nieetycznego lub niezgodnego z prawem. Nikt nie może usprawiedliwiać takiego czynu twierdzeniem, że został on popełniony na polecenie przełożonego. Pomagamy pracownikom w przestrzeganiu Kodeksu, a w wymagających tego przypadkach wspieramy ich, aby niniejsze zasady nie zostały naruszone. Jeśli okaże się to konieczne, pracownicy wezmą udział w szkoleniach mających służyć pomocą w zrozumieniu zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności. Stosowanie Kodeksu podlega ograniczeniom lub przepisom wynikającym z prawa każdej jurysdykcji, na terenie której Grupa prowadzi działalność. Musimy stosować najwyższe standardy zachowań, wynikające czy to z Kodeksu, czy to z prawa lokalnego w sytuacjach, gdy zapisy Kodeksu różnią się od lokalnych zwyczajów, norm, praw czy przepisów. Z uwagi na zdecentralizowany charakter naszej Grupy główną odpowiedzialność za przestrzeganie Kodeksu w poszczególnych spółkach ponosi dyrektor zarządzający/prezes lokalnej Spółki oraz oddział operacyjny, do którego one należą. Każdego roku zarząd naszych spółek przeprowadza ocenę działania Kodeksu. Jest to protokołowane w aktach spółki. Podpis dyrektora zarządzającego/prezesa potwierdza obowiązywanie Kodeksu w spółce. Przejęcia Jako Grupa silnie zorientowana na rozwój każdego roku przejmujemy wiele spółek. Spółki te powinny określić programy wdrażania Kodeksu w rozsądnie krótkim czasie, w sposób pragmatyczny, przy poszanowaniu lokalnych zwyczajów kulturowych. Ewaluacja kwestii związanych z uczciwością zawodową i etyką powinna być elementem badania due diligence przed przejęciem, a kwestie te powinny zostać ujęte w dokumentacji dotyczącej przejęcia lub w umowie wspólników, zależnie od sytuacji. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE, PRZEDSIĘWZIĘCIA JOINT VENTURE I SPÓŁKI STOWARZYSZONE W spółkach, którymi CRH zarządza łącznie z udziałowcem mniejszościowym (tj. spółka zależna, w której CRH nie jest jedynym właścicielem) stosujemy bezpośrednio nasze 2

5 polityki, standardy i procedury. Wymóg ten powinien zostać zawarty w umowie wspólników. W przypadku przedsięwzięć joint venture (tj. tam, gdzie CRH posiada współkontrolę zarządczą) lub spółek stowarzyszonych (gdzie CRH ma znaczący wpływ na podejmowanie decyzji finansowych i operacyjnych), dążymy do przekonania naszych partnerów do przyjęcia podobnych polityk, standardów i procedur, zbieżnych z zasadami obowiązującymi w CRH lub przynajmniej tak samo rygorystycznych. W każdym przypadku umowa wspólników powinna odzwierciedlać przyjęte stanowisko. Przypadki naruszeń Kodeksu Wytyczne przedstawione w niniejszym Kodeksie dotyczą zadań i odpowiedzialności służbowej każdego pracownika względem zatrudniającej go spółki. Spółka zatrudniająca pracownika, który narusza postanowienia Kodeksu, może wszcząć wobec niego postępowanie dyscyplinarne zgodnie z prawem miejscowym i ustalonymi procedurami. W przypadku, gdy działanie pracownika jest sprzeczne także z prawem, pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Audyt Wewnętrzny W ramach Grupy funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego pracownicy przeprowadzają niezależne przeglądy działania wewnętrznej księgowości i nadzoru wewnętrznego, a także stosowania wielu postanowień niniejszego Kodeksu. Statut, na mocy którego został ustanowiony Dział Audytu Wewnętrznego i który określa zakres jego obowiązków, został zatwierdzony przez Komitet Rady Dyrektorów CRH ds. Audytu. Na mocy tego statutu spółki CRH są zobowiązane do pełnej współpracy z zespołem Audytu Wewnętrznego. Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego mający bezpośredni kontakt z Dyrektorem Naczelnym Grupy CRH odpowiada przed Komitetem CRH plc ds. Audytu. ZGODNOŚĆ I ETYKA W Grupie funkcjonuje Dział ds. Zgodności i Etyki, kierowany przez Dyrektora Grupy ds. Zgodności i Etyki, odpowiedzialnego za ogólną strategię, ukierunkowanie i realizację programu Zgodności i Etyki. Na szczeblach krajowych proces ten koordynują powołani w tym celu Krajowi Koordynatorzy ds. Zgodności. Dyrektor Działu ds. Zgodności i Etyki, mający bezpośredni kontakt z Dyrektorem Naczelnym Grupy CRH, odpowiada przed Komitetem CRH plc ds. Audytu. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GRUPY W Grupie CRH działa również Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, który kontroluje wdrażanie obowiązujących w Grupie polityk Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska, a także Polityki Społecznej. Zespół ten co roku przeprowadza szczegółowy przegląd wszystkich jednostek operacyjnych w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i polityki społecznej. Menedżer Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju, który odpowiada przed Dyrektorem Operacyjnym (COO), co roku przedstawia Zarządowi CRH plc raport z wyników w tych obszarach. Maeve Carton, Dyrektor Finansowy. Zespół Kierownictwa Wykonawczego: Od lewej stoją: Doug Black (Prezes i Dyrektor Operacyjny, Oldcastle Inc), Eric Bax (Dyrektor Zarządzający CRH Europa Produkty i Dystrybucja); Od lewej siedzą: Albert Manifold (Dyrektor Operacyjny), Henry Morris (Dyrektor Zarządzający, Europa Materiały) i Mark Towe (Dyrektor Naczelny, Oldcastle Inc). 3

6 Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny Będziemy stać na straży naszych fundamentalnych wartości uczciwości, przestrzegania zasad i poszanowania prawa. KONFLIKT INTERESÓW I INTERESY ZEWNĘTRZNE Konflikt interesów pojawia się, gdy osobiste interesy pracownika lub możliwość odniesienia korzyści lub zysku są sprzeczne z interesem Grupy lub mogą zostać za takie uznane. Osobiste interesy pracownika obejmują interesy osób mu bliskich, takich jak krewni, powinowaci, bliscy przyjaciele lub partnerzy. Istnienie faktycznego konfliktu interesów lub sytuacji postrzeganej jako konflikt interesów musi zostać zgłoszone przez nowego pracownika, a już zatrudnieni pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego informowania bezpośredniego przełożonego o każdym nowo powstałym konflikcie interesów. Przedstawione poniżej odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy zostały wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez dyrektora zarządzającego/prezesa spółki zatrudniającej lub przez władze kolejnego szczebla, w zależności od sytuacji. pracownikowi wykonywania pracy lub w inny sposób nie stoją w sprzeczności z interesami Grupy. Korzyść finansowa W sytuacji, gdy do obowiązków pracownika Grupy należy wybór lub weryfikacja klientów bądź dostawców, albo gdy stanowisko pracownika umożliwia wpływ na te decyzje, a pracownik odnosi korzyść finansową w relacji z klientem, dostawcą lub podmiotem konkurencyjnym. Konflikt interesów nie występuje, gdy korzyść finansowa przyjmuje formę papierów wartościowych, które: są notowane na powszechnie uznanej giełdzie lub na rynku pozagiełdowym jest prowadzony regularny obrót takimi papierami i stanowią mniej niż 1% wszystkich papierów wartościowych danej klasy. Udział w nieruchomościach W sytuacji, gdy pracownik pośrednio lub bezpośrednio posiada, poszerza lub rozwija udział w nieruchomości, dzierżawach, patentach lub innych prawach, w których Grupa posiada udziały (lub w których Grupa ma lub prawdopodobnie posiada udziały według wiedzy lub przypuszczeń pracownika). Przedstawiciele strony trzeciej W sytuacji, gdy pracownik działa jako przedstawiciel strony trzeciej w transakcjach przeprowadzanych z udziałem Grupy. Interesy dopuszczalne Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszych wytycznych, jak również w każdej indywidualnej umowie zatrudnienia, pracownik może angażować się w działania zewnętrzne, które nie utrudniają Blisko związane osoby, których obowiązki są niemożliwe do pogodzenia W sytuacji, gdy pracownik i blisko związana z nim osoba pełnią funkcje, które w połączeniu ze sobą powodują 4

7 brak podziału obowiązków wpływający na wewnętrzną kontrolę finansową. Zatrudnienie, wynagrodzenie i ocena wyników Sytuacja, w której pracownik uczestniczy w wymienionych działaniach dotyczących blisko związanej z nim osoby. Zewnętrzne powiązania handlowe lub powiązane z handlem W sytuacji, gdy pracownik powiązany jest z zewnętrzną organizacją, taką jak klient, dostawca produktów lub usług, lub podmiot konkurencyjny. Inne interesy zawodowe W przypadku podjęcia działalności biznesowej lub państwowej o charakterze kierowniczym bądź dyrektorskim. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek zaangażowanie w działalność organizacji non-profit i organizacji charytatywnych mogłoby zostać uznane za konflikt interesów. PRAWO KONKURENCJI (ANTYMONOPOLOWE) Jesteśmy zwolennikiem działania na wolnym i otwartym rynku. Kierowanie się tą zasadą umożliwia nam skuteczniejsze dążenie do wydajności i innowacyjności. W pełni zobowiązujemy się do przestrzegania prawa konkurencji obowiązującego w krajach, w których prowadzimy działalność. Wszystkie spółki CRH zobowiązane są do przyjęcia, w ramach wymaganego minimum, polityki CRH w zakresie Zgodności z Przepisami Prawa Konkurencji/Antymonopolowego, jak następuje: Zabronione jest angażowanie się w jakąkolwiek formę pisemnej, elektronicznej lub ustnej komunikacji oraz zawieranie wyraźnych lub domniemanych porozumień z podmiotami konkurencyjnymi, których zamierzeniem bądź skutkiem jest: Ustalanie, stabilizowanie lub kontrolowanie cen, warunków kredytowych, upustów bądź rabatów. Podział umów, rynków, klientów lub terytoriów. 5

8 Bojkot pewnych klientów lub dostawców. Wstrzymywanie lub ograniczanie produkcji bądź sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi. Należy mieć pewność, że nie stosujemy strategii handlowych, które mogłyby naruszyć prawo konkurencji pod względem monopolizacji lub które stanowiłyby próbę zmonopolizowania bądź niewłaściwego wykorzystania dominującej pozycji na jakimkolwiek rynku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowności kontaktów, umów lub strategii handlowych w kontekście konkurencyjności konieczne jest zasięgnięcie porady prawnej. Wszelkie naruszenia powyższych zasad niosą dla nas ryzyko poważnych kar cywilnych, karnych, finansowych i innych. Ponadto osoba(y) odpowiedzialna za takie działania może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej, a w niektórych jurysdykcjach również karnej. Rezultatem może być nałożenie grzywny, pozbawienie wolności lub usunięcie ze stanowiska kierowniczego w spółce. Bardziej szczegółowe porady i wsparcie można uzyskać u zespołu kierowniczego, który zapozna się z obowiązującym prawem, zorganizuje udział w odpowiednim szkoleniu i co roku przeprowadzi kontrolę zgodności naszych działań z przepisami. ZAPOBIEGANIE PRAKTYKOM ŁAPÓWKARSKIM i KORUPCJI Wszystkie transakcje ze stronami trzecimi muszą być przeprowadzane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) i brytyjską ustawą antykorupcyjną (Bribery Act). Wszystkie spółki CRH są zobowiązane do przyjęcia, jako wymagane minimum, Polityki CRH w zakresie Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim, której wytyczne można podsumować w następujący sposób: Nie tolerujemy żadnej formy przekupstwa. Surowo zabrania się oferowania, przekazywania, domagania się i przyjmowania łapówek podczas działania w imieniu CRH. Zewnętrzne i wewnętrzne ryzyko związane z korupcją będzie regularnie i systematycznie oceniane. Na podstawie wyników takiej oceny ryzyka będą wdrażane stosowne procedury zapobiegające łapówkarstwu, w tym procedury mające zapewnić: Stosowanie regulacji finansowych i handlowych, których celem jest zminimalizowanie ryzyka płatności o charakterze korupcyjnym, włączając prowadzenie pełnych i dokładnych ksiąg rachunkowych i ewidencji. Przeprowadzanie szkoleń dla wszystkich właściwych pracowników i innych kluczowych osób, stosownie do pełnionych przez nich funkcji i związanego z tym ryzyka. Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności następcy prawnego dzięki efektywnemu i pełnemu badaniu due diligence przed zawarciem transakcji przejęcia/ joint venture oraz dzięki odpowiedniemu zintegrowaniu nowo przejętych jednostek w taki sposób, aby stosowały się one do obowiązujących w CRH procedur i Polityki w zakresie Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim. Działanie wszystkich partnerów biznesowych CRH (w tym przedstawicieli handlowych, konsultantów i pośredników biznesowych, dystrybutorów sprzedaży, lobbystów i partnerów w tym także partnerów w krótko- i długoterminowych przedsięwzięciach joint ventures którzy w naszym imieniu pracują, wspierając nas przy zabezpieczaniu, przygotowywaniu lub negocjowaniu ofert nowych umów (bądź przedłużaniu umów istniejących) zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnego i międzynarodowego prawa antyłapówkarskiego i dotyczącego korupcji. Przekazanie naszej polityki i wytycznych wszystkim właściwym pracownikom i partnerom biznesowym. 6

9 Wymagamy również przestrzegania przepisów prawa antyłapówkarskiego i dotyczącego korupcji w następujących, specyficznych obszarach ryzyka (bardziej szczegółowo opisanych w innych częściach niniejszego Kodeksu): Upominki i wydatki reprezentacyjne Datki na cele polityczne Darowizny na cele charytatywne i społeczne Partnerzy biznesowi Płatności przyspieszające bieg spraw Celowe lub wynikające z zaniedbania niestosowanie się do tych zasad będzie skutkować wszczęciem pełnego postępowania dyscyplinarnego, w tym także rozwiązaniem stosunku pracy i/lub innych stosownych umów. Przestrzeganie tych zasad będzie monitorowane, oceniane i regularnie kontrolowane w celu zapewnienia skuteczności działania kontroli oraz procedur antyłapówkarskich. OSZUSTWA Oszustwo oznacza zamierzone nadużycia lub też bezprawne, nieetyczne, nieuczciwe lub niewłaściwe postępowanie, które może skutkować odniesieniem zysku lub korzyści przez dopuszczającego się takich czynów pracownika lub szkodą czy stratą dla Spółki lub innej strony. Udział w oszustwie stanowi rażące naruszenie kluczowej zasady obowiązującej w CRH, jaką jest uczciwość i traktujemy je jako najpoważniejsze naruszenie dyscypliny. Jako minimum prewencji, wszystkie spółki CRH są zobligowane do przyjęcia obowiązujących w CRH zasad przeciwdziałania oszustwom, zgodnie z którymi: Nie tolerujemy oszustw i wymagamy od naszych pracowników przestrzegania najwyższych standardów uczciwości i przyzwoitości we wszystkich okolicznościach. Od kierownictwa spółki wymaga się ustanowienia i stosowania odpowiednich mechanizmów kontroli mających na celu wykrycie, monitorowanie i minimalizowanie ryzyka oszustwa. Wszelkie podejrzewane i zaistniałe przypadki oszustwa muszą być zgłaszane poprzez określone kanały komunikacji, w tym niezależną infolinię hotline, gdzie pracownik może zgłosić wszelkie uwagi i podejrzenia nieprawidłowości w ojczystym języku, nie obawiając się negatywnych konsekwencji. W sprawie każdego oszustwa będzie wszczynane dochodzenie, w wypadku poniesionych strat będzie prowadzone postępowanie mające na celu ich odzyskanie, a przeciwko pracownikom, którzy dopuścili się nadużyć lub w nich współuczestniczyli, będzie prowadzone pełne postępowanie dyscyplinarne. Zasady te będą podlegać regularnemu przeglądowi w celu zapewnienia skuteczności regulacji i procedur mających zapobiegać oszustwom. OCHRONA MAJĄTKU I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Wszyscy ponosimy odpowiedzialność w zakresie właściwego i wyłącznie zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania majątku i zasobów Spółki. Majątek obejmuje nieruchomości, sprzęt, aktywa finansowe, 7

10 tajemnice handlowe i inne poufne informacje stanowiące wartość dla konkurencji, patenty, znaki towarowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Szczególnej uwagi wymaga zapobieganie utracie majątku i zasobów w wyniku kradzieży lub spadku ich wartości. Odnosi się to również do własności intelektualnej i informacji poufnych, których przekazywanie osobom spoza Spółki jest zabronione, chyba że zostanie wydane specjalne upoważnienie do takiego ujawnienia. POŻYCZKI PRACOWNICZE Spółki nie udzielają pożyczek pracownikom ani związanym z nimi osobom za wyjątkiem szczególnych okoliczności, gdy udzielenie takiej pożyczki leży w interesie Grupy i jest zgodne z ustalonymi wytycznymi w tym zakresie. KSIĘGOWOŚĆ I KSIĘGI RACHUNKOWE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CRH plc jest sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską. Ponadto CRH, jako spółka notowana na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, podlega postanowieniom ustawy Sarbanesa-Oxleya. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do corocznej oceny efektywności kontroli wewnętrznej. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia księgowości zgodnie z najwyższymi standardami oraz do przechowywania danych zgodnie z przepisami lokalnego prawa, odpowiednimi standardami księgowymi i wytycznymi Grupy CRH. Zapisy księgowe, w formie pisemnej lub elektronicznej, są zasadniczym elementem prowadzenia działalności i powinny być przechowywane w bezpieczny sposób. Oprócz ogólnej, z biznesowego punktu widzenia, konieczności przechowywania dokumentów, mogą także istnieć lokalne przepisy wymagające przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas. Dokumenty, które mogą być przedmiotem postępowania sądowego lub dochodzenia, muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację i odpowiednio przechowywane; nigdy nie należy takich dokumentów niszczyć ani zmieniać ich zawartości. Każda spółka powinna wdrożyć plan przechowywania dokumentów umożliwiający skuteczne prowadzenie działalności i spełnianie wszelkich wymogów prawnych. Dyrektorzy finansowi Spółki podlegają bezpośrednio lokalnemu dyrektorowi zarządzającemu/prezesowi, a w zakresie obowiązków związanych z kwestiami rachunkowości i ładu korporacyjnego pośrednio dyrektorowi finansowemu Dywizji oraz dyrektorowi finansowemu Grupy. ZAPOBIEGANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY Osoby zaangażowane w działalność przestępczą, taką jak handel narkotykami, fałszerstwo, terroryzm, rozboje itd., często korzystają z legalnie działających spółek w celu czyszczenia bezprawnie zyskanych funduszy. W większości krajów obowiązuje prawo mające zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, a banki są zobowiązane do przestrzegania zasad raportowania, w tym do sprawdzania tożsamości przy transakcjach gotówkowych powyżej określonych kwot. Musimy działać w uważny sposób, aby nie dopuścić do tego, by wykorzystywano nas jako kanał służący do prania brudnych pieniędzy. W tym kontekście pieniądze oznaczają gotówkę, czeki podróżne, przekazy pieniężne czy wpłaty z kont osób trzecich. Jeśli osoba fizyczna chce prowadzić z nami współpracę handlową i regulować płatności, korzystając z jednej z tych form płatności, należy sprawdzić jej wiarygodność. Znaj swojego klienta! O każdej niezwykłej lub budzącej wątpliwość transakcji pracownik 8

11 ma obowiązek powiadomić lokalne kierownictwo, które z kolei powinno poinformować o tym dyrektora finansowego Spółki. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sprawne działanie i bezpieczeństwo sprzętu komputerowego jest niezbędne dla zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania naszych spółek. Należy opracować i przyjąć zasady, które pozwolą nam ten cel osiągnąć. Powinny one obejmować przynajmniej postanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego Grupy CRH. Szczególnej uwagi wymaga stosowanie się do instrukcji związanych z tworzeniem kopii zapasowych, ochroną antywirusową, kodami dostępu i aktualnym wsparciem systemu. Nasze systemy informatyczne, włączając wszystkie komputery i związany z nimi sprzęt, oprogramowanie, systemy poczty elektronicznej, hasła i przechowywane dane przez cały czas pozostają własnością Spółki. W związku z tym pracownicy mają prawo do prywatności w zakresie dopuszczalnym prawem, ale nie wykraczającym poza nie w przypadku korzystania z tych systemów informatycznych i sprzętu. Te systemy informatyczne są narzędziami biznesowymi spółki pomagającymi w prowadzeniu działalności spółki i powinny być wykorzystywane do uzasadnionych celów zawodowych, zgodnie z indywidualnymi zasadami obowiązującymi w danej spółce. Systemy informatyczne nigdy nie powinny być używane w sposób niezgodny z prawem, obraźliwy, wywrotowy lub szkodliwy dla innych osób, jak na przykład: tworzenie, pobieranie, wyświetlanie, przechowywanie lub przesyłanie nacechowanych seksualnie obrazów lub wiadomości, lub materiałów, które mogą być obraźliwe pod względem rasowym czy etnicznym, lub wszelkie inne działania naruszające obowiązujące w spółce zasady zabraniające dyskryminacji i/lub prześladowania. Oprogramowanie, które nabywamy od dostawców zewnętrznych, jest zazwyczaj chronione prawem autorskim i pozostaje własnością twórcy. Nie wolno korzystać z nielegalnie pozyskanego, niewłaściwie licencjonowanego lub nielicencjonowanego oprogramowania, gdyż mogłoby to narazić zarówno pracownika, jak i Spółkę na odpowiedzialność prawną. 9

12 10 OCHRONA DANYCH Jako Grupa gromadzimy duże ilości danych zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Większość tych danych jest przechowywana przez poszczególne spółki. Informacje te obejmują dane dotyczące klientów, dostawców oraz dane personalne osób indywidualnych, w tym byłych i obecnych pracowników. Z nadzwyczajną uwagą należy podejść do właściwego wykorzystywania, przechowywania i przesyłania takich informacji. Spółki zobowiązane są do przestrzegania lokalnego prawa i korzystania z usług właściwych agencji ochrony danych, jeśli wymagają tego przepisy. DANE POUFNE LUB WEWNĘTRZNE I OBRÓT AKCJAMI W trakcie zatrudnienia pracownik może wejść w posiadanie informacji poufnych dotyczących działalności Spółki. Takie informacje poufne nie mogą być ujawniane ani wewnątrz Spółki, ani poza nią, jakimkolwiek osobom nieupoważnionym do ich otrzymania. Zabronione jest ujawnianie osobom spoza Spółki poufnych danych, takich jak tajemnice handlowe, procesy, instrukcje/manuale dotyczące polityk i procedur, plany marketingowe, informacje sprzedażowe, listy lub informacje klientów, informacje cenowe bądź dane finansowe, chyba że ujawnienie takich informacji jest konieczne w związku z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku. Zabronione jest również wykorzystywanie lub ujawnianie takich informacji przez byłych pracowników po zakończeniu zatrudnienia. Należy również pamiętać, że wszelkie takie dane mogą podlegać lokalnym przepisom prawa ochrony danych. Podstawową giełdą, na której notowane są akcje CRH plc, jest Giełda Papierów Wartościowych w Londynie. Dodatkowo akcje CRH plc notowane są również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Dublinie. Amerykańskie Kwity Depozytowe (ADR, ang. American Depository Shares) Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. Zgodnie z zasadami notowań, spółki giełdowe muszą przestrzegać Kodeksu Model Code, który nakłada ograniczenia w obrocie papierami wartościowymi CRH przez określonych pracowników lub osoby powiązane z takimi pracownikami. Informacje niepubliczne lub wewnętrzne uzyskane przez pracownika nie mogą być wykorzystywane w celu osiągania korzyści osobistych przez pracownika lub stronę trzecią, która otrzymałaby je w wyniku powiązania z takim pracownikiem. Celem obowiązujących w CRH Zasad Obrotu Akcjami i Papierami Wartościowymi (dotyczy nabywania, ustanawiania zabezpieczeń i sprzedaży akcji, instrumentów dłużnych i instrumentów pochodnych czy korzystania z prawa opcji na akcje) jest zapewnianie zgodności z Kodeksem Model Code. Zasady te w szczególności: zabraniają pracownikom i osobom powiązanym z pracownikami kupna i sprzedaży znajdujących się w obrocie publicznym papierów wartościowych CRH lub innej spółki, w sytuacji gdy pracownik posiada informacje wewnętrzne, tzn. informacje o określonym charakterze, które nie są publicznie dostępne i które mogłyby mieć znaczący wpływ na cenę takich papierów wartościowych, gdyby były publicznie dostępne. CRH musi również stosować się do przepisów dotyczących nadużywania posiadanej pozycji rynkowej (ang. Market Abuse Legislation), które wymagają od spółek giełdowych prowadzenia list pracowników posiadających dostęp do informacji wewnętrznych. Każde naruszenie tych zasad będzie traktowane z najwyższą powagą i w sprawie każdego takiego naruszenia zostanie przeprowadzone pełne dochodzenie. W razie potrzeby zostanie przeprowadzone pełne postępowanie dyscyplinarne. Należy również pamiętać, że w wielu jurysdykcjach obrót papierami wartościowymi przez pracowników spółki lub przekazywanie wewnętrznych informacji mających wpływ na kurs akcji jest przestępstwem karnym.

13 Postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami i społecznościami Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów etyki biznesowej we wszelkiego rodzaju kontaktach, w każdym miejscu na świecie. NASI KLIENCI Sukces naszych strategii biznesowych w znacznej mierze zależy od wsparcia ze strony naszych klientów. Jest zatem konieczne, aby nasze spółki wypracowywały i utrzymywały wzajemnie korzystne relacje handlowe ze swoimi klientami, bazujące na uczciwości, szczerości i zaufaniu. Z zaangażowaniem i odpowiedzialnością dostarczamy towary i świadczymy usługi zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami określonymi w kartach produktów. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych kwestii należy zwrócić się do przełożonego lub menedżera. Promocja i reklama produktów powinna być zawsze oparta na faktach, uczciwa i zasadna. Nie wolno nam angażować się w powstawanie nieprawdziwych uwag na temat konkurentów i oferowanych przez nich produktów. NASI DOSTAWCY Nasi dostawcy są kluczowymi interesariuszami funkcjonowania naszej Grupy. Oczekujemy od nich innowacyjności i wydajności oraz priorytetowego traktowania jakości, dzięki czemu będziemy od nich otrzymywać wysoką jakość za dobrą cenę. Od naszych dostawców oczekujemy również działania zgodnego z prawem i stosowania dobrych, etycznych praktyk. W zamian za to staramy się być dobrym, uczciwym partnerem. Ze względu na charakter naszych produktów i organizację biznesową znaczna część naszych dostawców działa lokalnie, obsługując poszczególne lokalizacje i w związku z tym za zarządzanie relacjami z dostawcami odpowiada lokalny zespół kierowniczy każdej spółki. 11

14 Kodeks Etycznych Zakupów zawiera wytyczne, których jako niezbędnego minimum wymagań musimy przestrzegać, a należą do nich: Stosowanie przez naszych głównych dostawców dobrych praktyk etyki zawodowej i spełniania odpowiednich wymogów określonych przepisami prawa lokalnego w zakresie praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa, odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem naturalnym i przeciwdziałania korupcji. Szczególnej uwagi wymaga pośrednie i bezpośrednie nabywanie produktów w krajach rozwijających się i od krajów rozwijających się. W związku z tym zakupów dokonujemy wyłącznie od dostawców, którzy: Wspierają i szanują ochronę praw człowieka w obszarach, na jakie mają wpływ. Szanują wobec wszystkich pracowników wolność zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych. Zakazują wszelkich form pracy wymuszonej, przymusowej i zatrudniania dzieci. Popierają zasadę równych szans przy zatrudnianiu i doborze pracowników. Przestrzegają co najmniej wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz nieustannie doskonalą zarządzanie zgodne z branżowymi best practice. Przestrzegają co najmniej wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i wspierają aktywne podejście do wyzwań związanych z ochroną środowiska. Współpracując z CRH przestrzegają wszelkich stosownych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu łapówkarstwu i korupcji. Zapewniamy spełnianie tych wymogów przez naszych głównych dostawców działających w krajach uważanych za kraje podwyższonego ryzyka, przeprowadzając z nimi rozmowy/wywiady oraz działania kontrolne. Korzystanie z usług stron trzecich i partnerów biznesowych Do normalnych praktyk biznesowych należy angażowanie przedstawicieli handlowych, pośredników i konsultantów 12

15 biznesowych, dystrybutorów sprzedaży, lobbystów i innych partnerów, w tym także partnerów w krótko- i długoterminowych przedsięwzięciach joint ventures (zwanych łącznie partnerami biznesowymi ) do działania w naszym imieniu i do pomocy w zabezpieczaniu, przygotowywaniu lub negocjowaniu ofert nowych umów albo przedłużaniu umów istniejących, gdy jest to koniecznym i właściwym uzupełnieniem naszego działania na danym rynku czy w danym obszarze tematycznym. Aby jednak chronić Spółkę przed jakimikolwiek powiązaniami z płatnościami nielegalnymi lub o charakterze korupcyjnym, bądź przed ryzykiem dokonywania takich płatności w naszym imieniu, nasze Zasady Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim wymagają: Przeprowadzenia odpowiednich, określonych badań due diligence, aby upewnić się, że nasi partnerzy biznesowi, podobnie jak my, przestrzegają standardów etyki zawodowej. Sporządzenia pisemnych ustaleń zawierających stosowne postanowienia dotyczące przeciwdziałaniu łapówkarstwu. Aby wynagrodzenie przekazywane partnerom biznesowym było współmierne do świadczonych zgodnie z prawem usług, aby było zatwierdzane, należycie ewidencjonowane i wypłacane w formie czeku lub przelewu bankowego (tzn. aby nie było wypłacane w formie gotówki, chyba że kwota jest niewielka, a gotówka jest jedynym praktycznym sposobem dokonania płatności) oraz zgodnie z uzgodnioną umową. PŁATNOŚCI PRZYSPIESZAJĄCE BIEG SPRAW Płatności przyspieszające bieg spraw, nazywane także posmarowaniem lub popchnięciem spraw, to zazwyczaj niewielkie, nieoficjalne płatności przekazywane w celu zabezpieczenia lub przyspieszenia rutynowej procedury przeprowadzanej przez urzędnika rządowego lub państwowego, np. wydanie zezwolenia, licencji, zgody lub wizy imigracyjnej, ustalenie terminu kontroli wykonania kontraktu, świadczenia usług lub wydania towarów przechowywanych w urzędzie celnym itd. W zależności od jurysdykcji płatności te mogą być bardziej lub mniej powszechne. Zazwyczaj konsekwencje nieprzekazania takiej płatności mogą być zupełnie nieproporcjonalne do wymaganej niewielkiej kwoty płatności. Niemniej jednak, jak zapisano w naszej Polityce Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim, płatności przyspieszające bieg spraw są zabronione. Za takie nie uznaje się opłaty za skorzystanie z powszechnie uznanej, zgodnej z prawem i powszechnie dostępnej procedury przyspieszającej bieg sprawy. Po wykonaniu tego typu opłat powinniśmy zawsze prosić o rachunek. Można również dokonać płatności w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa człowieka. Wszelkie takie płatności wymagają wcześniejszego zatwierdzenia, a jeżeli jego uzyskanie nie było możliwe, zgłoszenia po fakcie dyrektorowi zarządzającemu/ prezesowi Spółki oraz dyrektorowi Grupy CRH ds. Zgodności i Etyki. WRĘCZANIE I PRZYJMOWANIE UPOMINKÓW ORAZ DZIAŁANIA REPREZENTACYJNE Rozumiemy, że dawanie i przyjmowanie upominków oraz podejmowanie działań reprezentacyjnych jest zazwyczaj zgodnym z prawem elementem budowania dobrych relacji biznesowych. Jeżeli jednak upominki są nieproporcjonalne lub niewłaściwe, mogą zaciemnić ocenę sytuacji. W związku z tym pracownik powinien zachować ostrożność przy oferowaniu lub przyjmowaniu upominków bądź czynności reprezentacyjnych, aby chronić reputację własną i spółki przed zarzutami o niestosowność działań oraz aby nie naruszyć przepisów przeciwdziałania łapówkarstwu. Ustalenie konkretnych zasad postępowania w każdej sytuacji jest niemożliwe, bierzemy także pod uwagę fakt, że przyjęte praktyki różnią się w zależności od kraju i regionu. 13

16 W związku z tym każda spółka powinna mieć własny zbiór zasad dotyczących podarunków i czynności reprezentacyjnych. Minimalnym wymogiem jest, aby zawierał właściwy zapis z naszej Polityki Przeciwdziałania Praktykom Łapówkarskim, tzn. zakaz oferowania i przyjmowania upominków lub działań reprezentacyjnych w każdym przypadku, gdy mogłyby one wpłynąć na decyzję biznesową i gdy nie są wydatkami uzasadnionymi lub dokonywanymi w dobrej wierze. Powinien również zawierać następujące wytyczne: Upominki i działania reprezentacyjne są zasadniczo akceptowalne, jeżeli są: skromne sporadyczne zgodne z powszechnie przyjętymi praktykami biznesowymi przekazywane w sposób otwarty, a nie w tajemnicy stosowne do danej sytuacji Na przykład: artykuły promocyjne danej marki o symbolicznej wartości, np. długopisy, kalendarze, koszulki itp. działania reprezentacyjne prowadzone wobec klientów lub dostawców w ramach spotkań bądź imprez firmowych wydatki na podróż i zakwaterowanie w rozsądnej wysokości w przypadku uzasadnionych podróży służbowych Upominki i działania reprezentacyjne nie są nigdy dopuszczalne, jeżeli: są niezgodne z prawem lub standardami etycznymi mają formę gotówki lub jej ekwiwalentu, np. voucherów lub akcji są przekazywane w odpowiedzi na korzystną decyzję biznesową lub w oczekiwaniu na nią stanowią naruszenie znanych przekazującemu zasad odbiorcy są przekazywane w odpowiedzi na konkretne żądanie są obraźliwe lub mogłyby wprawić pracownika lub Spółkę w zakłopotanie w przypadku ich publicznego ujawnienia Wszelkie wydatki na upominki powinny być ewidencjonowane jako takie w księgach Spółki. Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowności upominku lub działań reprezentacyjnych należy omówić z dyrektorem zarządzającym/prezesem Spółki. Upominki, niezależnie od rodzaju i wartości, nie powinny być oferowane w szczególności państwowym urzędnikom lub przedstawicielom, politykom lub partiom politycznym ani przyjmowane od takich podmiotów bez wcześniejszej wyraźnej zgody dyrektora zarządzającego/prezesa, chyba że upominek taki ma niewielką wartość i jest zwyczajowo przekazywany jako symbol lub gest dobrej woli. DATKI NA CELE POLITYCZNE Datki na cele polityczne obejmują wszelkie datki, w gotówce lub w naturze, przekazywane w celu wsparcia idei, partii, kandydata bądź sprawy politycznej. Datki w naturze mogą obejmować możliwość korzystania z majątku lub usług spółki, działań reklamowych bądź promocyjnych wyrażających poparcie dla partii politycznej, nabycia biletów na imprezy, których celem jest gromadzenie funduszy lub wykorzystania czasu pracowników do pomocy przy prowadzeniu kampanii politycznej. Przepisy w zakresie datków na cele polityczne są odmienne w różnych częściach świata. W niektórych jurysdykcjach korporacjom, zleceniobiorcom rządu i/lub podmiotom zatrudniającym lobbystów zabrania się przekazywania datków na cele polityczne, w innych wymagane jest podawanie takich kwot do wiadomości publicznej. Przekazywanie datków na cele polityczne na rzecz lub za pośrednictwem partii politycznych, organizacji i osób zaangażowanych w życie polityczne nie powinno być wykorzystywane w celu odnoszenia korzyści w transakcjach biznesowych. 14

17 Tam jednak, gdzie datki na cele polityczne zostaną uznane za stosowne, nieprzekazywane w celu odniesienia korzyści biznesowych i których celem jest wspieranie procesów demokratycznych, dyrektor zarządzający Dywizji/prezes może, z zastrzeżeniem stosownych przepisów prawa, wyrazić pisemną zgodę na przekazanie takiego datku. Wszelkie wydatki tego typu powinny zostać przekazane za potwierdzeniem odbioru, udokumentowane i ujęte w księgach Spółki. DAROWIZNY NA CELE CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE Jako podmiot świadomy obywatelskiej odpowiedzialności zachęcamy nasze spółki i pracowników do aktywnego wspierania akcji charytatywnych i działań społeczności lokalnych w formie pieniężnej i w innych formach. Ustalenie konkretnych zasad postępowania w każdej sytuacji jest niemożliwe, bierzemy także pod uwagę fakt, że przyjęte praktyki różnią się w zależności od kraju i regionu. W związku z tym każda spółka powinna mieć własny zbiór zasad dotyczących darowizn na cele charytatywne i społeczne. Minimalnym wymogiem jest, aby zawierał właściwy zapis z naszej Polityki Przeciwdziałania Praktykom Łapówkarskim, zgodnie z którą darowizny mogą być przekazywane wyłącznie w dobrej wierze na cele charytatywne lub public relations, a nigdy gdy istnieje lub może istnieć potencjalny konflikt interesów bądź możliwość, że datek może zostać wykorzystany jako podstępny sposób przekazania łapówki. Ponadto zbiór takich zasad powinien również zawierać następujące wytyczne: Darowizny finansowe nigdy nie powinny być przekazywane w formie gotówki (chyba że kwota jest niewielka) lub przelewu bankowego na konto osobiste konkretnej osoby, ale wyłącznie na konto instytucji, na rzecz której darowizna ma zostać przekazana. Darowizny nie powinny być przekazywane za pośrednictwem stron trzecich, np. klientów lub dostawców. Darowizny nie powinny wiązać się lub stwarzać wrażenia związanych z realizacją transakcji biznesowej bądź z działaniami władz. Wszelkie darowizny wymagają zatwierdzenia przez dyrektora zarządzającego/prezesa spółki i muszą zostać udokumentowane, przekazane za potwierdzeniem ich odbioru i ujęte w księgach spółki. RELACJE Z ORGANAMI RZĄDOWYMI I NADZORU Postępowanie pracownika w relacjach z urzędnikami państwowymi nie może stwarzać dla Grupy ryzyka uznania lub podejrzenia działania odbiegającego od zasad, których przestrzegamy. Urzędnicy państwowi często są związani ścisłymi zasadami 15

18 dotyczącymi ich relacji z organizacjami z sektora prywatnego, w tym np. ustalonymi limitami akceptowalnych upominków i działań reprezentacyjnych. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby w relacjach z urzędnikami państwowymi nasze zasady były przestrzegane i aby były jako takie postrzegane. W pewnych okolicznościach pracownik może mieć kontakt z urzędnikami państwowymi w trakcie pracy lub może zostać poproszony o przekazanie informacji w imieniu spółki w związku z zapytaniem lub dochodzeniem ze strony agencji rządowej bądź nadzorczej. Pracownik musi mieć pewność, że informacje te będą dokładne i adekwatne do danych potrzeb. Błędy i pominięcia mogą zniszczyć naszą reputację i wiarygodność. Mogą też być niezgodne z prawem. Należy zawsze zasięgnąć rady przed udzieleniem odpowiedzi na nierutynową prośbę o informacje ze strony agencji rządowej lub nadzorczej. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I MEDIA Komunikacja ze światem zewnętrznym odgrywa bardzo ważną rolę w ocenie reputacji i sytuacji finansowej Grupy. W związku z tym wyłącznie osoby wyznaczone przez Dyrektora Naczelnego Grupy CRH będą zajmować się wszelką komunikacją z mediami dotyczącą naszych wyników finansowych, przejęć, odsprzedaży i wszystkich innych kwestii, które mogłyby mieć wpływ na reputację Grupy. W zakresie zwykłych spraw poszczególne spółki Grupy powinny odpowiednio prowadzić kominikację z mediami lokalnymi i specjalistycznymi. Powinien zajmować się tym zwykle lokalny dyrektor zarządzający/prezes spółki lub osoba przez niego/nią wyznaczona. W razie jakichkolwiek wątpliwości sprawę należy przekazać kierownictwu wyższego szczebla. O wszelkich sprawach mogących mieć negatywny wpływ na nasz wizerunek lub reputację należy niezwłocznie powiadomić dyrektora zarządzającego/prezesa Dywizji. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE Dostrzegamy coraz poważniejszą rolę mediów społecznościowych w nowoczesnym świecie i jesteśmy przekonani, że będą one mieć coraz większe znaczenie dla naszych relacji z naszymi interesariuszami. Przydatne wytyczne, o jakich należy pamiętać, korzystając z mediów społecznościowych: Z mediów społecznościowych należy korzystać zachowując rozwagę i szacunek dla innych, przestrzegając najwyższych standardów postępowania, jakich oczekujemy od naszych pracowników. Pracownik korzysta z mediów społecznościowych w jasnym celu, a wszelkie wpisy o charakterze osobistym nie mogą być kompromitujące dla będącego ich autorem pracownika lub, przez skojarzenie, dla naszej Spółki bądź innych jej pracowników. Należy uważać, aby nie ujawniać informacji poufnych lub zastrzeżonych oraz w szczególności, aby nie naruszać zasad dotyczących konkurencji. Należy mieć na uwadze, że media społecznościowe mają zasięg globalny, a w związku z tym przy formułowaniu wpisów należy zachować szczególną wrażliwość kulturową. Podawać się za przedstawiciela Spółki można tylko na specjalne upoważnienie od dyrektora zarządzającego/prezesa Spółki. Należy podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby upewnić się, że prezentowane materiały są dokładne i uczciwie przedstawione, a tam, gdzie to stosowne, aby były podane również źródła takich materiałów. W przypadku zauważenia wpisu przedstawiającego naszą Spółkę w fałszywym świetle należy zwrócić na to uwagę przełożonego. W przypadku opublikowania przez pracownika jakichkolwiek niewłaściwych treści zostanie przeprowadzane dochodzenie, a skutkiem takiej publikacji może być wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 16

19 Traktowanie ludzi uczciwie i z szacunkiem Chcemy, abyście chcieli Państwo tu pracować. POLITYKA SPOŁECZNA Jesteśmy przekonani, że ciągły i trwały sukces biznesu zależy od doskonałych relacji, które utrzymujemy z naszymi interesariuszami naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, sąsiadami i wszystkimi pozostałymi interesariuszami. W związku z tym, w myśl zapisów naszej Polityki Społecznej, obowiązującej we wszystkich spółkach Grupy, jesteśmy zobowiązani do: Przestrzegania co najmniej wszystkich stosownych przepisów prawa, a także zarządzania aspektami społecznymi zgodnego z branżowymi best practice. Uczciwego i sprawiedliwego zarządzania biznesem, wypełniając wszelkie zobowiązania socjalne jako bezpośredni i pośredni pracodawca. Wspierania wolności zrzeszania się i uznawania prawa do rokowań zbiorowych. Zabraniania pracy wymuszonej, przymusowej i zatrudniania dzieci. Stosowania zasad równych szans, cenienia różnorodności niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, wyznania, pochodzenia etnicznego lub orientacji seksualnej; stosowania kryteriów merytorycznych do podejmowania decyzji o rekrutacji i wyborze pracowników. Odpowiedzialności i postępowania względem naszych dostawców i klientów zgodnie z Kodeksem Postępowania Biznesowego i właściwymi praktykami biznesowymi. W pełni zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka oraz do wspierania w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do naszych spółek, postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wydanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Podstawowych Zasad Pracy ustanowionych przez Światową Organizację Pracy. Zarówno podczas ustalania swoich zasad, jak i w praktyce poszczególne spółki Grupy są zobowiązane do zwracania należytej uwagi na zajmowane przez nas stanowisko 17

20 w sprawie poszanowania praw człowieka we wszelkich kontaktach z pracownikami, kontrahentami, klientami i dostawcami oraz podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. POLITYKA ZATRUDNIANIA Zaangażowanie naszych pracowników jest jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie CRH. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby nasze praktyki rekrutacji i zatrudniania były zgodne co najmniej z obowiązującym prawem oraz przyjętymi zwyczajami. Wspieramy uczciwe i godziwe wynagradzanie wszystkich naszych pracowników. Kierując się kwestiami merytorycznymi podczas rekrutacji i przy doborze pracowników, musimy mieć pewność, że postępujemy z poszanowaniem zasad równych szans, cenienia różnorodności niezależnie od wieku, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyznania, pochodzenia etnicznego, ciąży czy wszelkich innych chronionych prawem kwestii. Każdy z pracowników ma obowiązek dbałości o harmonię między ludźmi w miejscu pracy; gnębienie czy prześladowanie nie będzie tolerowane. POLITYKA HUMAN RESOURCES Każda spółka odpowiada za zarządzanie wszelkimi aspektami relacji ze swoimi pracownikami, takimi jak: wynagrodzenie, emerytury, świadczenia, godziny pracy, lokalny kodeks postępowania, porozumienia ze związkami zawodowymi, dyscyplina, rekrutacja, awans itd. Wszystkie te aspekty powinny być zgodne z lokalnymi przepisami, zwyczajami i praktykami. Lokalne zasady powinny jednakże uwzględniać zdefiniowane w niniejszym Kodeksie zasady dotyczące odpowiedniego traktowania pracownika i należnego mu szacunku. ZGŁASZANIE NIEPOKOJĄCYCH KWESTII Pracownicy bez obaw o jakiekolwiek oskarżenia powinni w otwarty sposób wyrażać swoje niepokoje dotyczące spraw, które w ich przekonaniu stanowią naruszenie niniejszego Kodeksu. Istnieje wiele sposobów zapewnienia rozpatrzenia zgłoszenia przez właściwą osobę, która może przeprowadzić odpowiednie dochodzenie. Można skorzystać z lokalnych procedur lub skontaktować się z jedną z następujących osób: bezpośredni przełożony dyrektor zarządzający/prezes/menedżer ds. HR lub kadr/menedżer finansowy Spółki dyrektor lub prezes regionalny/ds. grupy produktów dyrektor finansowy Dywizji generalny radca prawny Dywizji lub inny wewnętrzny specjalista ds. prawnych Dyrektor Audytu Wewnętrznego w CRH plc Dyrektor Grupy ds. Zgodności i Etyki w CRH plc. Osoby zajmujące cztery ostatnie stanowiska to osoby specjalnie wyznaczone do przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń. Ich nazwiska i dane kontaktowe opublikowano w sekcji Compliance & Ethics na stronie internetowej CRH ( 18

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dostawcy CRH. Kodeks Dostawcy CRH. Leading with Integrity

Kodeks Dostawcy CRH. Kodeks Dostawcy CRH. Leading with Integrity Leading with Integrity Wprowadzenie Wymogi w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) dla wszystkich dostawców Naruszenia Kodeksu, zgłaszanie naruszeń i przegląd Załączniki I. Oświadczenie:

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Braku Zgodności. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r.

Ryzyko Braku Zgodności. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. Ryzyko Braku Zgodności Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Czym jest ryzyko braku zgodności? Zakresy odpowiedzialności Podstawy prawne Stanowisko ds. Zgodności Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA STANDARDOWA

PROCEDURA STANDARDOWA WERSJA: 02 STR.: 1 z 10 Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy Kennametal Inc. i/lub jej spółek zależnych. Mogą one zawierać dane o patentach, tajemnice handlowe lub dane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo