Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki"

Transkrypt

1 Wizja funkcjonowania placówki Koncepcja pracy placówki

2 GŁÓWNY KIERUNEK Czerpanie z tradycji obu placówek Tworzenie od nowa marki placówki Rozwój szkolnictwa zawodowego

3 Misja placówki Model absolwenta Koncepcja pracy placówki

4 MISJA ZCEMiP Placówka jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Placówka współpracuje i pracuje na rzecz środowiska lokalnego, oraz mieszkańców Szczecina. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości, swoim przykładem dają wzorce odpowiednich postaw.

5 MISJA ZCEMiP Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie (LLL), rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych, uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

6 MODEL ABSOLWENTA ZCEMiP Przygotowany merytorycznie do pracy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz w razie potrzeby do zmiany kwalifikacji. Przygotowany do świadomego podjęcia decyzji o dalszej ścieżce kształcenia (gimnazjum). Cechuje go poszanowanie tradycji szkoły, regionu i kraju. Rozumie znaczenie słowa patriotyzm. Posiada autorytety. Swobodnie wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki w szczególności technologie informatyczne i komunikacyjne. Stosuje zasady etyki i kultury zawodu. Dba o rozwój zawodowy i indywidualny, jest podatny na innowacje i inicjuje ich wprowadzanie.

7 MODEL ABSOLWENTA ZCEMiP Włada swobodnie co najmniej jednym językiem obcym w tym zawodowym Umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć. Korzysta z dóbr kultury. Dba o rozwój swojej sprawności fizycznej. Jest przedsiębiorczy, sprawny organizacyjnie punktualny i zna wagę słowa. Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny i decyzje Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie. Przestrzega podstawowych zasad moralnych, jest życzliwy, asertywny. Wrażliwy na niesprawiedliwość i zło. Szanuje swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

8 I W Z J A Postawienie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w czołówce wiodących placówek kształcenia zawodowego w Szczecinie. Placówka dobrze przygotowuje młodzież i słuchaczy szkół dla dorosłych do podejmowania dalszej nauki na uczelniach wyższych - lub podjęcia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom w poszukiwanych na rynku zawodach. Kultywuje tradycje morskie Szczecina, co daje niewątpliwie szansę prężnego jej rozwoju. Absolwenci gimnazjum wybierają szkoły młodzieżowe ZCEMiP jako te, które nie tylko spełnią ich przyszłe oczekiwania zawodowe, ale także dadzą szansę rozwijania swoich sportowych pasji. ZCEMiP placówką oświatową otwartą na zmiany, elastyczną i nowoczesną, o wysokim poziomie nauczania, stawiającą na pracę zespołową całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców.

9 KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI Jakość J A K A? Atrakcyjność Konkurencyjność Aktywność

10 J jakość Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat roli wykształcenia we współczesnym świecie powoduje wzrost oczekiwań wobec współczesnej szkoły. Podstawowe wymagania głównych odbiorców usług świadczonych przez szkołę (tzn. uczniów i rodziców) dotyczą zapewnienia odpowiedniej jakości tych usług. Wpływają na nią w głównej mierze: Kwalifikacje nauczycieli Prawidłowo zorganizowany proces dydaktyczno - wychowawczy Jakość bazy technodydaktycznej Przejrzysta struktura organizacyjna zapewniająca sprawne funkcjonowanie placówki, pokrywające wszystkie obszary jej pracy. Sprawne zarządzanie. Czytelna i jasna struktura organizacyjna zapewnia sprawne delegowanie uprawnień pomiędzy kadrę zarządzającą i efektywną współpracę pomiędzy nimi.

11 J jakość podnoszenie kwalifikacji (wspomaganie) Szybki rozwój cywilizacyjny + coraz wyższe wymagania jakie stawia nauczycielowi uczeń = ciągłe podwyższanie kwalifikacji + gotowość na zmiany Zatrudnianie specjalistów do kształcenia zawodowego, konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji nauczycieli pracujących w klasach morskich wymaga współpracy z pracodawcami, uczelniami i środowiskiem lokalnym (obszar 3 funkcjonowanie placówki w środowisku lokalny, Wspomaganie nauczycieli poprzez oferowanie licznych form doskonalenia także oferowanych przez ODN, ułatwiania dostępu do nowych technologii: tablice interaktywne, trenażery, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe; Szczególna uwaga zwrócona na młodych nauczycieli rozpoczynających pracę ukierunkowując ich na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, tak istotnych po zmianie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.

12 J jakość podnoszenie kwalifikacji (wspomaganie) Poszerzenie oferty ODN o doradztwo dla nauczycieli przedmiotów zawodowych) co jest szczególnie istotne w związku z wyzwaniami jakie stawia nauczycielom reforma szkolnictwa zawodowego. Uzyskanie wsparcia metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli zawodowców poprzez uczestnictwo w programach praktyk zawodowych u pracodawców współfinansowanych z funduszy EFS. Narodowy Program Rozwoju e-learningu wdrożenie platform elearningowych wspomagających proces dydaktyczny Ocenianie kształtujące w Szkole uczącej się to kompleksowy program mający na celu podniesienie efektywności nauczania i uczenia się za pomocą oceniania kształtującego. (obszar 2 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany) Obserwacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych, oraz opiekuńczych, a także innych działań statutowych placówki (organizacja uroczystości szkolnych, klasowych)

13 jakość - Prawidłowo zorganizowany J proces dydaktyczno wychowawczy. Działania wychowawcze (obszar 2 procesy kształtowane są postawy uczniów) W nowej placówce najważniejszym aspektem pracy wychowawczej jest integracja grup uczniowskich. Najlepsze i najszybsze efekty osiągnąć będzie można poprzez skupienie uczniów na wspólnym działaniu np. w kołach zainteresowań, wolontariacie Ponadto włączanie młodzieży do: prac przy kreowaniu wizerunku nowej placówki, tworzenia ceremoniału i tradycji placówki w oparciu o istniejące ceremoniały i tradycje obu szkół, wspólnych akcji promocyjnych, prac na rzecz samorządności uczniowskiej.

14 jakość - Prawidłowo zorganizowany J proces dydaktyczno wychowawczy. Działania wychowawcze (obszar 2 procesy kształtowane są postawy uczniów) Stosowanie zasady partnerstwa czyniąc współodpowiedzialnymi za efekty tej pracy wychowawczej zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców(integracja środowiska. Równie ważna będzie współpraca całej społeczności szkolnej przy opracowywaniu nowych procedur regulaminów postępowania w różnych sytuacjach szkolnych, zmierzających do identyfikacji i eliminowania na bieżąco zagrożeń i niewłaściwych postaw (obszar 1 efekty respektowane są normy społeczne W procesie wychowawczym nie może zabraknąć miejsca na kształtowanie właściwych postaw. przygotowywać będziemy członków społeczeństwa obywatelskiego, wrażliwych na człowieka i środowisko w którym żyją. aktywnych, świadomych i wszechstronnie rozwiniętych, identyfikujących się ze swoja szkołą i ojczyzną w której żyją, ale jednocześnie otwartych na świat.

15 jakość - Prawidłowo zorganizowany J proces dydaktyczno wychowawczy. Działania wychowawcze - bezpieczeństwo W warunkach pracy dużej, liczącej ponad uczniów 6 oddziałów szkoły istotne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa. rozbudowa monitoringu, wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli wejść, szczególne wsparcie dla pedagogów szkolnych zapewniających bezpieczeństwo emocjonalne uczniów. Celem będzie doprowadzenie do spójnej struktury wychowawczej, w której uczestniczą wszyscy pracownicy placówki;

16 jakość - Prawidłowo zorganizowany proces J dydaktyczno wychowawczy. Indywidualizacja p racy zgodnie z potrzebami ucznia (obszar 2- procesy wyrównanie sz ans edukacyjnych) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Powoływanie zespołów ds. socjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i opracowanie Programów Działań Wspierających Ucznia (PDWU) lub Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutyczny (IPET). Wspomaganie wychowawcze rodziców Praca z uczniem zdolnym. Identyfikacja uczniów, Zapewnienie organizacji właściwych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań ucznia zdolnego, uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych itp. Programy projakościowe + fundusze unijne

17 J jakość - Prawidłowo zorganizowany proces dydaktyczno wychowawczy (obszar 1- efekty działalności dyd.) Analiza wyników egzaminów w tym próbnych do ewaluacji działań dydaktycznych planów pracy, metod i narzędzi przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych Nadzór nad przestrzeganiem zapisów Konwencji STCW i warunków uzyskiwania Certyfikatów uznania UM. Kontrola realizacji przez nauczycieli podstawy programowej: ewaluacja narzędzi do monitorowania, opracowanie spójnych wzorów planów pracy dydaktycznej uwzględniających cele z podstawy programowej do zaimplementowania w systemie dziennika elektronicznego, opracowanie kalendarza realizacji podstawy programowej (obszar 1- efekty działalności dydaktycznej, Monitorowanie realizacji godzin wynikających z art.. ustawy Karta Nauczyciela szczególnie pod względem atrakcyjności oferty, jej zgodności z potrzebami ucznia i podnoszenia jakości pracy szkoły, Programy poprawy wyników nauczania naprawcze w razie potrzeby

18 J jakość - Prawidłowo zorganizowany proces dydaktyczno wychowawczy (obszar 2 procesy ed. są efektem wsp ółdziałania nauczycieli, obszar 4 zarządzanie stosowany jest nadzór ped.). W celu przyspieszenia integracji grona pedagogicznego zachęcanie nauczycieli do podejmowania wspólnych działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia współpraca wszystkich zespołów przedmiotowych przy tworzeniu ścieżek korelacji przedmiotowej, szczególnie istotnej w kształceniu zawodowym, wzajemne uczenie się, także poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej MOODLE służącej wymianie doświadczeń, wspólne opracowywanie narzędzi dydaktycznych, lekcje otwarte Udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej zespół ds. ewal. Motywowanie do wdrażania innowacji pedagogicznych lub eksperymentów pedagogicznych, Wprowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych od I klasy szkoły średniej zawodowej i technicznej,

19 J Pozostałe aspekty mogące wpłynąć na podnies ienie jakości pracy szkoły w tym jakości kształc enia. Opracowanie systemu efektywnych zastępstw w miarę możliwości, Opracowanie grafiku organizacji roku szkolnego analiza ilości poszczególnych dni tygodnia w których nie będą odbywać się zajęcia szkolne), W klasach mundurowych wprowadzanie rywalizacji poprzez zdobywanie kolejnych stopni awansu, Budzenie ducha współzawodnictwa w klasach ponadgimnazjalnych konkursy Klasa z klasą, Monitorowanie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie systemu promowania uczniów zdolnych i aktywnych (np. Konkurs Uczeń z najlepszą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. Opracowanie systemu kontroli zarządczej uwzględniającej specyfikę pracy obu placówek.

20 J Pozostałe aspekty mogące wpłynąć na podnies ienie jakości pracy szkoły w tym jakości kształc enia. Współpraca z rodzicami - bardzo istotny wpływ na jakość pracy szkoły ma stymulowanie aktywności rodziców. Należy dążyć do wzrostu zaangażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły poprzez zapraszanie do udziału w realizacji wspólnych działań, budowanie zaufania pomiędzy rodzicami. Należy wspomagać rodziców poprzez wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe z psychologami i pedagogiem. (obszar 3 rodzice są partnerami szkoły Dziennik elektroniczny wprowadzenie dziennika elektronicznego jako narzędzia nie tylko służącego ewidencji informacji o postępach ucznia, ale jako doskonałej platformy komunikacji z rodzicami, a z punktu widzenia nadzoru jako efektywnego narzędzia do kontroli realizacji przez nauczycieli podstawy programowej, mającej kluczowe znaczenie w zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych.

21 J Pozostałe aspekty mogące wpłynąć na podnies ienie jakości pracy szkoły w tym jakości kształc enia. Nowatorskie metody i formy nauczania : dostęp do tworzonej przez nauczycieli platformy e-learningowej. Powstanie na bazie strony internetowej placówki platforma zdalnego nauczania, gdzie uczeń mógłby poszerzać swoje wiadomości lub kontaktować z nauczycielem podczas dłuższej nieobecności w szkole w celu nadrobienia zaległości itp. uczestnictwo zarówno młodzieży jak i nauczycieli w konferencjach, targach i seminariach naukowych i technicznych; stopniowe wprowadzanie modułowych programów nauczania, Stwarzanie warunków do uzyskiwania uprawnień egzaminatorów OKE przez jak największą liczbę nauczycieli.

22 J jakość - baza technodydaktyczna (obszar 4-zarządzanie) Właściwa baza tworzy odpowiednie warunki pracy i nauki, które pozwalają realizować postawione cele oraz zapewniają bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Najpilniejsze potrzeby i plany dalekosiężne: Remont hali sportowej remont schodów w budynku szkoły nie spełniających bezpieczeństwa ppoż., remont pomieszczeń warsztatowych i wykorzystanie ich do prowadzenia zajęć tym także pozalekcyjnych, w związku ze specyfiką szkół morskich i klasy mundurowej utworzenie w pełni wyposażonej pracowni ratownictwa medycznego, oraz innych na miarę uzyskanych uprawnień z zakresu szkoleń bezpieczeństwa, dokończenie remontu pokojów w internacie szkolnym, rozwoju bazy noclegowej tak, aby możliwe było przyjmowani do internatu większej liczby uczniów pozamiejscowych,

23 J jakość - baza technodydaktyczna remontu połaci dachowych w budynku głównym i warsztatów aktualizacje oprogramowania systemowego jak i specjalistycznego na potrzeby dydaktyczne i pracowników, Zapewnienie dostępu do sieci wifi (dziennik elektroniczny jako jedyna forma dokumentowania przebiegu procesu nauczania (w miarę posiadanych środków finansowych Wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach zawodowych powiększenia zasobów pomocy dydaktycznych, w tym także próba większego uniezależnienia się od bazy AM w zawodach morskich (zakup symulatora nawigacyjnego), wyposażenie każdego pomieszczenia dydaktycznego w komputer do prowadzenia dziennika elektronicznego. Finansowanie: fundusze unijne + wsparcie pracodawców + budżet Miasta Szczecin + środki własne

24 J jakość - struktura organizacyjna Szkoły młodzieżowe i kształcenie ogólne dorosłych Szkoły techniczne Szkoły morskie Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Gimnazjum Organizacja szkolenia morskiego Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego OKK, B(P, Ośrodek Egzaminacyjny SODiDZ, kształcenie zawodowe młodzieży Organizacja i przeprowadzanie praktyk szkolnych Dyrektor ZCEMiP ODN Internat Doradztwo dla nauczycieli prz. ogólnokształcących i zawodowych Organizacja konkursów dla młodzieży w tym zawodowych

25 J jakość - zarządzanie integracja kadry kierowniczej, w celu wspólnego wypracowania dokumentów organizacyjnych szkoły na bazie dobrych praktyk obu placówek, wprowadzenie dużej samodzielności kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych delegowanie uprawnień, kolektywne (w gronie kadry kierowniczej) podejmowanie strategicznych z punktu widzenia interesów placówki decyzji, )ntegracja grona pedagogicznego. Podział Kadry na dwie rady pedagogiczne stanowi istotną przeszkodę na drodze do pracy nad podnoszeniem efektów kształcenia, analizowania problemów i doskonalenia metod współpracy. nawiązania ściślejszej współpracy z organizacjami pracodawców w celu monitorowania potrzeb rynku pracy, organizowania praktyk zawodowych i wsparcia finansowego placówki;

26 J jakość - zarządzanie Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi ; Odtworzenia ze środków pozyskanych od sponsorów, z funduszy unijnych i środków własnych szkoły bazy dydaktycznej w celu przygotowania placówki w przyszłości do wdrożenia modułowych programów nauczania, w których zasadniczą rolę odgrywa kształcenie praktyczne, oraz przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zreformowanym systemie kształcenia zawodowego; Kontynuowanie uczestnictwa w europejskich projektach edukacyjnych: Leonardo da Vinci praktyki i staże, PNWM wymiana międzynarodowa Niemcami kontynuacja dotychczasowych działań, COMMEN)US

27 J jakość - zarządzanie Projekty typu wspólne kwalifikacje zawodowe finansowane z funduszy Interreg IVa. Stworzyć młodzieży i słuchaczom warunków do doskonalenia języków obcych i podnoszenia kwalifikacji, a nauczycielom do wymiany doświadczeń uczymy się od innych, ale też propagować za granicą własne osiągnięcia. Otwarcie się na partnerów ze wschodu, poprzez uczestnictwo w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego POLSKO - UKRA)ŃSKA i POLSKO-LITEWSKA WYM)ANA MŁODZ)EŻY,; Zwiększenia współpracy z rodzicami członkowstwo w stowarzyszeniu, przedstawicielami środowisk lokalnych w tym Radą Osiedla Żelechowa w celu kontynuowania wspólnych działań na rzecz mieszkańców.

28 J jakość - zarządzanie W procesie zarządzania szkołą oraz budowania i kształtowania jej wizerunku w środowisku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej poprzez: przemyślane aktywne działania promocyjne dni otwarte, tematyczne, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów oraz świetlic środowiskowych zajęcia z robotyki, wykorzystanie siły )nternetu i mediów, wykorzystanie zewnętrznej reklamy wizualnej, promocję szeptaną, promocję przez działanie materiały promocyjne drukowane, organizowanie konkursów przedmiotowych (obszar 3 promowana jest wartość edukacji

29 A atrakcyjność Atrakcyjna szkoła zawodowa / techniczna to dla ucznia i jego rodzica szkoła, która oprócz możliwości zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu, możliwości elastycznego przekwalifikowywania się, daje także możliwości spędzenia wolnego czasu i realizowania swoich pasji na zajęciach pozalekcyjnych oraz przygotowujących do olimpiad i konkursów. Obie placówki dbały, aby ich oferty dostosowane były do potrzeb rynku pracy, a w przyszłości nie generowały grona bezrobotnych absolwentów. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do podwyższenia posiadanych przez ośrodek szkoleniowy, certyfikatów uznania zgodnie z wymogami konwencji STCW 78/95 Konieczność poszukiwania w przyszłości atrakcyjniejszych kierunków kształcenia i dokonywania korekt w ofercie edukacyjnej placówki.

30 A atrakcyjność Po analizie zapotrzebowania na rynku pracy możliwość zastępowania zawodów zmieniających strukturę (mechanik -> mechatronik okrętowy we współpracy z a AM), Wprowadzenie w drodze eksperymentu pedagogicznego zawodu elektroautomatyka okrętowego. Wprowadzenie zawodów związanych z energiami odnawialnymi Wprowadzenie do oferty kursowej szkoleń z zakresu szkutnictwa (we współpracy z ZUT - WTMiT Certyfikat uznania dla OKK w zakresie szkoleń bezpieczeństwa Konieczności dostosowania oferty edukacyjnej szkoły zawodowej do potrzeb dziewcząt np. krawcowa z umiejętnościami projektowania strojów. Współpraca z ZIRziP w Szczecinie. Wdrożenie innowacji pedagogicznej w gimnazjum (gimnazjum techniczne

31 A atrakcyjność Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych tak, aby integrowały uczniów łączonych placówek. Korzystamy w tym celu z wodniackich tradycji obu szkół. 1. Budowanie drużyn w wybranych dziedzinach sportowych. 2. Zachęcenie młodzieży klas morskich do rozwijania swoich pasji technicznych poprzez uczestnictwo w warsztatach modelarskich (docelowo po przeprowadzeniu remontu pomieszczeń magazynowych będzie można uruchomić pracownię szkutniczą, 3. W związku z funkcjonowaniem klas o profilu morskim i mundurowym uruchomienie koła płetwonurków, gdzie swoje nurkowe pasje rozwijać będą mogli także uczniowie szkół technicznych,

32 A atrakcyjność 4. Muzyka łączy młodzież - utworzenie zespołu muzycznego skupiającego talenty muzyczne, który kultywowałby także tradycje szantowe ZSTiM. 5. Powrót do chlubnych tradycji kajakarskich ZCE i rozszerzenie ich o szkolenia żeglarskie. 6. Koło teatralne lub kabaretowe.

33 K konkurencyjność Ciągłość oferty edukacyjnej począwszy od gimnazjum poprzez szkołę ponadgimnazjalną, na szkoła policealnych i szkołach dla dorosłych kończąc. Plany wdrożenia innowacji pedagogicznej nazwanej roboczo gimnazjum politechnicznym, innowacji w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowującej do wykonywania zawodu pod pracodawców sprzyjających promocji kształcenia zawodowego. Realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych (funkcjonowanie w strukturze bogatego w doświadczenia OKK, kształcenie w wielu branżach, wzbogacających zawodowe portfolio absolwentów szkół średnich. Rozwijając ofertę kursów zawodowych, dokształcających itp. wykorzystywać będziemy środki unijne. Daje to znaczne możliwości nie tylko poszerzenia oferty szkoleniowej kształcenia ustawicznego, ale także pozyskania środków na doposażenie bazy. Zajęcia dodatkowe zmierzające do poprawy kompetencji kluczowych, umiejętności zawodowych uczniów, zmierzające do realizowania własnych pasji uczniów, to także narządzie do zwiększenia konkurencyjności jak i atrakcyjności nowo powstałej placówki.

34 K konkurencyjność Utworzenie Stowarzyszenia pozyskującego środki na rzecz rozwoju młodzieży to szansa na zwiększenie dostępności pozalekcyjnych form zdobywania wiedzy jakimi są wyjazdy na wycieczki edukacyjne, targi - w tym zagraniczne (Cebit, Hannover Messe i inne) mniej zamożnej młodzieży. Stypendia dla najlepszych uczniów we współpracy z firmami patronackimi. Wykorzystanie nowych technologii do kształcenia ustawicznego (LLL). Aktywne wykorzystanie platformy elearningowej do wspomagania kształcenia młodzieży, ale także dorosłych zarówno w formach distance- learning, jak również blended learning. To oni kształtować będą rynek edukacyjny, a zadaniem szkoły jest tworzenie odpowiedniej oferty dostosowanej do potrzeb klientów.

35 A Aktywność Aktywna szkoła to szkoła współpracująca ze środowiskiem. To szkoła zaangażowana w wolontariat, promująca swoją działalność w środowisku lokalnym i poza nim. Współpraca z radami osiedli. Kontynuacja doskonale funkcjonującej współpracy w Politesem. Fundusze unijne, wykorzystywane także na integrację środowiska lokalnego, np. Uniwersytet Zielony listek dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy oraz Uniwersytetu trzeciego wieku dla seniorów zajęcia prowadzić będą uczniowie i nauczyciele lub inne w miarę otwierania się możliwości aplikowania o środki unijne. Zwiększenie aktywności placówki w organizowaniu konkursów, szkolnych i międzyszkolnych debat na tematy nurtujące współczesnego nie tylko młodego człowieka (np. o energiach odnawialnych i energetyce jądrowej. Przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz społecznymi partnerami szkoły, poszerzając horyzonty myślowe młodzieży tworzyć będziemy markę nowo powstałej jednostki, przyczyniając się do szybszej identyfikacji nazwy z charakterem działań szkoły.

36 A Aktywność Absolwent gimnazjum z poza Szczecina - szansą dla szkół młodzieżowych. Kontynuujemy zapoczątkowaną kilka lat temu akcję Wesoły autobus. Możliwości finansowania -> partnerzy szkoły jak i fundusze unijnych. Wyjście szkoły na zewnątrz. Z funduszy własnych placówki i w ramach crossfinancingu w projektach POKL, zakupienie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Weekendowe wyjazdowe warsztaty służyć będą zarówno promocji kształcenia zawodowego jak i placówki wśród absolwentów gimnazjum z poza Szczecina. Istotne jest dotarcie poprzez partnerów szkoły z promocją do rodziców gimnazjalistów, aby uświadomić możliwości dydaktyczne i opiekuńcze placówki i zachęcić do kierowania dzieci do szkół ZCEMiP. W ramach preorientacji zawodowej promowanie morskich i technicznych kierunków kształcenia naszej placówki.

37 Ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji zadań szkoły są rodzice, których nadal będziemy pozyskiwać do współdziałania na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia. Nie mniej ważne jest zaufanie środowiska oraz władz oświatowych, dlatego funkcjonowanie placówki musi być doskonalone i realizować kierunki państwowej i lokalnej polityki oświatowej. Polska szkoła zawodowa nie powinna bać się zmian. Reforma szkodnictwa zawodowego jest nie tylko szansą dla młodych ludzi na uzyskanie na drodze formalnego i nieformalnego kształcenia odpowiednich kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, ale szansą dla placówek kształcenia zawodowego - dzisiaj stojących niejednokrotnie na skraju upadłości - na rozwój i znalezienie się na rynku edukacyjnym. Szeroka oferta edukacyjna ZCEMiP posiadająca bardzo atrakcyjne dla młodzieży kierunki morskie oraz klasy wojskowe daje szanse tej placówce na zaliczenie się już wkrótce do czołówki szkół zawodowych Szczecina, a może także województwa.

38 Co w najbliższym roku? )ntegracja młodzieży aktywna praca pedagogów )ntegracja grona nauczycielskiego i pozostałych pracowników, Wspólne wypracowanie wszystkich dokumentów szkolnych, metod i narzędzi pracy, Wdrożenie trzech reform : szkolnictwa zawodowego, nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej, pomoc pedagogiczno-psychologiczna w szkole ponadgimnazjlanej.

39 Konkluzja działania i elementarne i kryteria sukcesu w podziale na kilka kluczowych z punktu widzenia działalności placówki oświatowej obszarów:

40 Dydaktyka

41 Wychowanie i opieka

42 Organizacja i zarządzanie

43 Baza

44 Funkcjonowanie w środowisku lokalnym, współpraca z rodzicami, Promocja placówki

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata 2013-2018

KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata 2013-2018 1 KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata Misja szkoły Jesteśmy Zespołem Szkół nr 1 prowadzonym przez Miasto Krasnystaw. Naszą działalnością edukacyjną i wychowawczą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

I M. S T E F A N A B A N A C H A 3 7-5 0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1. Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2014 2015

I M. S T E F A N A B A N A C H A 3 7-5 0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1. Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2014 2015 Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł T E C H N I C Z N Y C H I O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H I M. S T E F A N A B A N A C H A 7-0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1 T E L / F A X ( 0 1 6 ) 6 1-6 -, 6 1-1 -

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo