Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki"

Transkrypt

1 Wizja funkcjonowania placówki Koncepcja pracy placówki

2 GŁÓWNY KIERUNEK Czerpanie z tradycji obu placówek Tworzenie od nowa marki placówki Rozwój szkolnictwa zawodowego

3 Misja placówki Model absolwenta Koncepcja pracy placówki

4 MISJA ZCEMiP Placówka jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Placówka współpracuje i pracuje na rzecz środowiska lokalnego, oraz mieszkańców Szczecina. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości, swoim przykładem dają wzorce odpowiednich postaw.

5 MISJA ZCEMiP Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie (LLL), rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych, uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

6 MODEL ABSOLWENTA ZCEMiP Przygotowany merytorycznie do pracy w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz w razie potrzeby do zmiany kwalifikacji. Przygotowany do świadomego podjęcia decyzji o dalszej ścieżce kształcenia (gimnazjum). Cechuje go poszanowanie tradycji szkoły, regionu i kraju. Rozumie znaczenie słowa patriotyzm. Posiada autorytety. Swobodnie wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki w szczególności technologie informatyczne i komunikacyjne. Stosuje zasady etyki i kultury zawodu. Dba o rozwój zawodowy i indywidualny, jest podatny na innowacje i inicjuje ich wprowadzanie.

7 MODEL ABSOLWENTA ZCEMiP Włada swobodnie co najmniej jednym językiem obcym w tym zawodowym Umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć. Korzysta z dóbr kultury. Dba o rozwój swojej sprawności fizycznej. Jest przedsiębiorczy, sprawny organizacyjnie punktualny i zna wagę słowa. Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny i decyzje Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie. Przestrzega podstawowych zasad moralnych, jest życzliwy, asertywny. Wrażliwy na niesprawiedliwość i zło. Szanuje swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

8 I W Z J A Postawienie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w czołówce wiodących placówek kształcenia zawodowego w Szczecinie. Placówka dobrze przygotowuje młodzież i słuchaczy szkół dla dorosłych do podejmowania dalszej nauki na uczelniach wyższych - lub podjęcia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom w poszukiwanych na rynku zawodach. Kultywuje tradycje morskie Szczecina, co daje niewątpliwie szansę prężnego jej rozwoju. Absolwenci gimnazjum wybierają szkoły młodzieżowe ZCEMiP jako te, które nie tylko spełnią ich przyszłe oczekiwania zawodowe, ale także dadzą szansę rozwijania swoich sportowych pasji. ZCEMiP placówką oświatową otwartą na zmiany, elastyczną i nowoczesną, o wysokim poziomie nauczania, stawiającą na pracę zespołową całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców.

9 KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI Jakość J A K A? Atrakcyjność Konkurencyjność Aktywność

10 J jakość Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat roli wykształcenia we współczesnym świecie powoduje wzrost oczekiwań wobec współczesnej szkoły. Podstawowe wymagania głównych odbiorców usług świadczonych przez szkołę (tzn. uczniów i rodziców) dotyczą zapewnienia odpowiedniej jakości tych usług. Wpływają na nią w głównej mierze: Kwalifikacje nauczycieli Prawidłowo zorganizowany proces dydaktyczno - wychowawczy Jakość bazy technodydaktycznej Przejrzysta struktura organizacyjna zapewniająca sprawne funkcjonowanie placówki, pokrywające wszystkie obszary jej pracy. Sprawne zarządzanie. Czytelna i jasna struktura organizacyjna zapewnia sprawne delegowanie uprawnień pomiędzy kadrę zarządzającą i efektywną współpracę pomiędzy nimi.

11 J jakość podnoszenie kwalifikacji (wspomaganie) Szybki rozwój cywilizacyjny + coraz wyższe wymagania jakie stawia nauczycielowi uczeń = ciągłe podwyższanie kwalifikacji + gotowość na zmiany Zatrudnianie specjalistów do kształcenia zawodowego, konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji nauczycieli pracujących w klasach morskich wymaga współpracy z pracodawcami, uczelniami i środowiskiem lokalnym (obszar 3 funkcjonowanie placówki w środowisku lokalny, Wspomaganie nauczycieli poprzez oferowanie licznych form doskonalenia także oferowanych przez ODN, ułatwiania dostępu do nowych technologii: tablice interaktywne, trenażery, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe; Szczególna uwaga zwrócona na młodych nauczycieli rozpoczynających pracę ukierunkowując ich na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, tak istotnych po zmianie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.

12 J jakość podnoszenie kwalifikacji (wspomaganie) Poszerzenie oferty ODN o doradztwo dla nauczycieli przedmiotów zawodowych) co jest szczególnie istotne w związku z wyzwaniami jakie stawia nauczycielom reforma szkolnictwa zawodowego. Uzyskanie wsparcia metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli zawodowców poprzez uczestnictwo w programach praktyk zawodowych u pracodawców współfinansowanych z funduszy EFS. Narodowy Program Rozwoju e-learningu wdrożenie platform elearningowych wspomagających proces dydaktyczny Ocenianie kształtujące w Szkole uczącej się to kompleksowy program mający na celu podniesienie efektywności nauczania i uczenia się za pomocą oceniania kształtującego. (obszar 2 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany) Obserwacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych, oraz opiekuńczych, a także innych działań statutowych placówki (organizacja uroczystości szkolnych, klasowych)

13 jakość - Prawidłowo zorganizowany J proces dydaktyczno wychowawczy. Działania wychowawcze (obszar 2 procesy kształtowane są postawy uczniów) W nowej placówce najważniejszym aspektem pracy wychowawczej jest integracja grup uczniowskich. Najlepsze i najszybsze efekty osiągnąć będzie można poprzez skupienie uczniów na wspólnym działaniu np. w kołach zainteresowań, wolontariacie Ponadto włączanie młodzieży do: prac przy kreowaniu wizerunku nowej placówki, tworzenia ceremoniału i tradycji placówki w oparciu o istniejące ceremoniały i tradycje obu szkół, wspólnych akcji promocyjnych, prac na rzecz samorządności uczniowskiej.

14 jakość - Prawidłowo zorganizowany J proces dydaktyczno wychowawczy. Działania wychowawcze (obszar 2 procesy kształtowane są postawy uczniów) Stosowanie zasady partnerstwa czyniąc współodpowiedzialnymi za efekty tej pracy wychowawczej zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców(integracja środowiska. Równie ważna będzie współpraca całej społeczności szkolnej przy opracowywaniu nowych procedur regulaminów postępowania w różnych sytuacjach szkolnych, zmierzających do identyfikacji i eliminowania na bieżąco zagrożeń i niewłaściwych postaw (obszar 1 efekty respektowane są normy społeczne W procesie wychowawczym nie może zabraknąć miejsca na kształtowanie właściwych postaw. przygotowywać będziemy członków społeczeństwa obywatelskiego, wrażliwych na człowieka i środowisko w którym żyją. aktywnych, świadomych i wszechstronnie rozwiniętych, identyfikujących się ze swoja szkołą i ojczyzną w której żyją, ale jednocześnie otwartych na świat.

15 jakość - Prawidłowo zorganizowany J proces dydaktyczno wychowawczy. Działania wychowawcze - bezpieczeństwo W warunkach pracy dużej, liczącej ponad uczniów 6 oddziałów szkoły istotne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa. rozbudowa monitoringu, wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli wejść, szczególne wsparcie dla pedagogów szkolnych zapewniających bezpieczeństwo emocjonalne uczniów. Celem będzie doprowadzenie do spójnej struktury wychowawczej, w której uczestniczą wszyscy pracownicy placówki;

16 jakość - Prawidłowo zorganizowany proces J dydaktyczno wychowawczy. Indywidualizacja p racy zgodnie z potrzebami ucznia (obszar 2- procesy wyrównanie sz ans edukacyjnych) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Powoływanie zespołów ds. socjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i opracowanie Programów Działań Wspierających Ucznia (PDWU) lub Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutyczny (IPET). Wspomaganie wychowawcze rodziców Praca z uczniem zdolnym. Identyfikacja uczniów, Zapewnienie organizacji właściwych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań ucznia zdolnego, uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych itp. Programy projakościowe + fundusze unijne

17 J jakość - Prawidłowo zorganizowany proces dydaktyczno wychowawczy (obszar 1- efekty działalności dyd.) Analiza wyników egzaminów w tym próbnych do ewaluacji działań dydaktycznych planów pracy, metod i narzędzi przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych Nadzór nad przestrzeganiem zapisów Konwencji STCW i warunków uzyskiwania Certyfikatów uznania UM. Kontrola realizacji przez nauczycieli podstawy programowej: ewaluacja narzędzi do monitorowania, opracowanie spójnych wzorów planów pracy dydaktycznej uwzględniających cele z podstawy programowej do zaimplementowania w systemie dziennika elektronicznego, opracowanie kalendarza realizacji podstawy programowej (obszar 1- efekty działalności dydaktycznej, Monitorowanie realizacji godzin wynikających z art.. ustawy Karta Nauczyciela szczególnie pod względem atrakcyjności oferty, jej zgodności z potrzebami ucznia i podnoszenia jakości pracy szkoły, Programy poprawy wyników nauczania naprawcze w razie potrzeby

18 J jakość - Prawidłowo zorganizowany proces dydaktyczno wychowawczy (obszar 2 procesy ed. są efektem wsp ółdziałania nauczycieli, obszar 4 zarządzanie stosowany jest nadzór ped.). W celu przyspieszenia integracji grona pedagogicznego zachęcanie nauczycieli do podejmowania wspólnych działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia współpraca wszystkich zespołów przedmiotowych przy tworzeniu ścieżek korelacji przedmiotowej, szczególnie istotnej w kształceniu zawodowym, wzajemne uczenie się, także poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej MOODLE służącej wymianie doświadczeń, wspólne opracowywanie narzędzi dydaktycznych, lekcje otwarte Udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej zespół ds. ewal. Motywowanie do wdrażania innowacji pedagogicznych lub eksperymentów pedagogicznych, Wprowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych od I klasy szkoły średniej zawodowej i technicznej,

19 J Pozostałe aspekty mogące wpłynąć na podnies ienie jakości pracy szkoły w tym jakości kształc enia. Opracowanie systemu efektywnych zastępstw w miarę możliwości, Opracowanie grafiku organizacji roku szkolnego analiza ilości poszczególnych dni tygodnia w których nie będą odbywać się zajęcia szkolne), W klasach mundurowych wprowadzanie rywalizacji poprzez zdobywanie kolejnych stopni awansu, Budzenie ducha współzawodnictwa w klasach ponadgimnazjalnych konkursy Klasa z klasą, Monitorowanie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie systemu promowania uczniów zdolnych i aktywnych (np. Konkurs Uczeń z najlepszą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. Opracowanie systemu kontroli zarządczej uwzględniającej specyfikę pracy obu placówek.

20 J Pozostałe aspekty mogące wpłynąć na podnies ienie jakości pracy szkoły w tym jakości kształc enia. Współpraca z rodzicami - bardzo istotny wpływ na jakość pracy szkoły ma stymulowanie aktywności rodziców. Należy dążyć do wzrostu zaangażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły poprzez zapraszanie do udziału w realizacji wspólnych działań, budowanie zaufania pomiędzy rodzicami. Należy wspomagać rodziców poprzez wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe z psychologami i pedagogiem. (obszar 3 rodzice są partnerami szkoły Dziennik elektroniczny wprowadzenie dziennika elektronicznego jako narzędzia nie tylko służącego ewidencji informacji o postępach ucznia, ale jako doskonałej platformy komunikacji z rodzicami, a z punktu widzenia nadzoru jako efektywnego narzędzia do kontroli realizacji przez nauczycieli podstawy programowej, mającej kluczowe znaczenie w zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych.

21 J Pozostałe aspekty mogące wpłynąć na podnies ienie jakości pracy szkoły w tym jakości kształc enia. Nowatorskie metody i formy nauczania : dostęp do tworzonej przez nauczycieli platformy e-learningowej. Powstanie na bazie strony internetowej placówki platforma zdalnego nauczania, gdzie uczeń mógłby poszerzać swoje wiadomości lub kontaktować z nauczycielem podczas dłuższej nieobecności w szkole w celu nadrobienia zaległości itp. uczestnictwo zarówno młodzieży jak i nauczycieli w konferencjach, targach i seminariach naukowych i technicznych; stopniowe wprowadzanie modułowych programów nauczania, Stwarzanie warunków do uzyskiwania uprawnień egzaminatorów OKE przez jak największą liczbę nauczycieli.

22 J jakość - baza technodydaktyczna (obszar 4-zarządzanie) Właściwa baza tworzy odpowiednie warunki pracy i nauki, które pozwalają realizować postawione cele oraz zapewniają bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Najpilniejsze potrzeby i plany dalekosiężne: Remont hali sportowej remont schodów w budynku szkoły nie spełniających bezpieczeństwa ppoż., remont pomieszczeń warsztatowych i wykorzystanie ich do prowadzenia zajęć tym także pozalekcyjnych, w związku ze specyfiką szkół morskich i klasy mundurowej utworzenie w pełni wyposażonej pracowni ratownictwa medycznego, oraz innych na miarę uzyskanych uprawnień z zakresu szkoleń bezpieczeństwa, dokończenie remontu pokojów w internacie szkolnym, rozwoju bazy noclegowej tak, aby możliwe było przyjmowani do internatu większej liczby uczniów pozamiejscowych,

23 J jakość - baza technodydaktyczna remontu połaci dachowych w budynku głównym i warsztatów aktualizacje oprogramowania systemowego jak i specjalistycznego na potrzeby dydaktyczne i pracowników, Zapewnienie dostępu do sieci wifi (dziennik elektroniczny jako jedyna forma dokumentowania przebiegu procesu nauczania (w miarę posiadanych środków finansowych Wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach zawodowych powiększenia zasobów pomocy dydaktycznych, w tym także próba większego uniezależnienia się od bazy AM w zawodach morskich (zakup symulatora nawigacyjnego), wyposażenie każdego pomieszczenia dydaktycznego w komputer do prowadzenia dziennika elektronicznego. Finansowanie: fundusze unijne + wsparcie pracodawców + budżet Miasta Szczecin + środki własne

24 J jakość - struktura organizacyjna Szkoły młodzieżowe i kształcenie ogólne dorosłych Szkoły techniczne Szkoły morskie Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Gimnazjum Organizacja szkolenia morskiego Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego OKK, B(P, Ośrodek Egzaminacyjny SODiDZ, kształcenie zawodowe młodzieży Organizacja i przeprowadzanie praktyk szkolnych Dyrektor ZCEMiP ODN Internat Doradztwo dla nauczycieli prz. ogólnokształcących i zawodowych Organizacja konkursów dla młodzieży w tym zawodowych

25 J jakość - zarządzanie integracja kadry kierowniczej, w celu wspólnego wypracowania dokumentów organizacyjnych szkoły na bazie dobrych praktyk obu placówek, wprowadzenie dużej samodzielności kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych delegowanie uprawnień, kolektywne (w gronie kadry kierowniczej) podejmowanie strategicznych z punktu widzenia interesów placówki decyzji, )ntegracja grona pedagogicznego. Podział Kadry na dwie rady pedagogiczne stanowi istotną przeszkodę na drodze do pracy nad podnoszeniem efektów kształcenia, analizowania problemów i doskonalenia metod współpracy. nawiązania ściślejszej współpracy z organizacjami pracodawców w celu monitorowania potrzeb rynku pracy, organizowania praktyk zawodowych i wsparcia finansowego placówki;

26 J jakość - zarządzanie Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi ; Odtworzenia ze środków pozyskanych od sponsorów, z funduszy unijnych i środków własnych szkoły bazy dydaktycznej w celu przygotowania placówki w przyszłości do wdrożenia modułowych programów nauczania, w których zasadniczą rolę odgrywa kształcenie praktyczne, oraz przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zreformowanym systemie kształcenia zawodowego; Kontynuowanie uczestnictwa w europejskich projektach edukacyjnych: Leonardo da Vinci praktyki i staże, PNWM wymiana międzynarodowa Niemcami kontynuacja dotychczasowych działań, COMMEN)US

27 J jakość - zarządzanie Projekty typu wspólne kwalifikacje zawodowe finansowane z funduszy Interreg IVa. Stworzyć młodzieży i słuchaczom warunków do doskonalenia języków obcych i podnoszenia kwalifikacji, a nauczycielom do wymiany doświadczeń uczymy się od innych, ale też propagować za granicą własne osiągnięcia. Otwarcie się na partnerów ze wschodu, poprzez uczestnictwo w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego POLSKO - UKRA)ŃSKA i POLSKO-LITEWSKA WYM)ANA MŁODZ)EŻY,; Zwiększenia współpracy z rodzicami członkowstwo w stowarzyszeniu, przedstawicielami środowisk lokalnych w tym Radą Osiedla Żelechowa w celu kontynuowania wspólnych działań na rzecz mieszkańców.

28 J jakość - zarządzanie W procesie zarządzania szkołą oraz budowania i kształtowania jej wizerunku w środowisku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej poprzez: przemyślane aktywne działania promocyjne dni otwarte, tematyczne, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów oraz świetlic środowiskowych zajęcia z robotyki, wykorzystanie siły )nternetu i mediów, wykorzystanie zewnętrznej reklamy wizualnej, promocję szeptaną, promocję przez działanie materiały promocyjne drukowane, organizowanie konkursów przedmiotowych (obszar 3 promowana jest wartość edukacji

29 A atrakcyjność Atrakcyjna szkoła zawodowa / techniczna to dla ucznia i jego rodzica szkoła, która oprócz możliwości zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu, możliwości elastycznego przekwalifikowywania się, daje także możliwości spędzenia wolnego czasu i realizowania swoich pasji na zajęciach pozalekcyjnych oraz przygotowujących do olimpiad i konkursów. Obie placówki dbały, aby ich oferty dostosowane były do potrzeb rynku pracy, a w przyszłości nie generowały grona bezrobotnych absolwentów. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do podwyższenia posiadanych przez ośrodek szkoleniowy, certyfikatów uznania zgodnie z wymogami konwencji STCW 78/95 Konieczność poszukiwania w przyszłości atrakcyjniejszych kierunków kształcenia i dokonywania korekt w ofercie edukacyjnej placówki.

30 A atrakcyjność Po analizie zapotrzebowania na rynku pracy możliwość zastępowania zawodów zmieniających strukturę (mechanik -> mechatronik okrętowy we współpracy z a AM), Wprowadzenie w drodze eksperymentu pedagogicznego zawodu elektroautomatyka okrętowego. Wprowadzenie zawodów związanych z energiami odnawialnymi Wprowadzenie do oferty kursowej szkoleń z zakresu szkutnictwa (we współpracy z ZUT - WTMiT Certyfikat uznania dla OKK w zakresie szkoleń bezpieczeństwa Konieczności dostosowania oferty edukacyjnej szkoły zawodowej do potrzeb dziewcząt np. krawcowa z umiejętnościami projektowania strojów. Współpraca z ZIRziP w Szczecinie. Wdrożenie innowacji pedagogicznej w gimnazjum (gimnazjum techniczne

31 A atrakcyjność Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych tak, aby integrowały uczniów łączonych placówek. Korzystamy w tym celu z wodniackich tradycji obu szkół. 1. Budowanie drużyn w wybranych dziedzinach sportowych. 2. Zachęcenie młodzieży klas morskich do rozwijania swoich pasji technicznych poprzez uczestnictwo w warsztatach modelarskich (docelowo po przeprowadzeniu remontu pomieszczeń magazynowych będzie można uruchomić pracownię szkutniczą, 3. W związku z funkcjonowaniem klas o profilu morskim i mundurowym uruchomienie koła płetwonurków, gdzie swoje nurkowe pasje rozwijać będą mogli także uczniowie szkół technicznych,

32 A atrakcyjność 4. Muzyka łączy młodzież - utworzenie zespołu muzycznego skupiającego talenty muzyczne, który kultywowałby także tradycje szantowe ZSTiM. 5. Powrót do chlubnych tradycji kajakarskich ZCE i rozszerzenie ich o szkolenia żeglarskie. 6. Koło teatralne lub kabaretowe.

33 K konkurencyjność Ciągłość oferty edukacyjnej począwszy od gimnazjum poprzez szkołę ponadgimnazjalną, na szkoła policealnych i szkołach dla dorosłych kończąc. Plany wdrożenia innowacji pedagogicznej nazwanej roboczo gimnazjum politechnicznym, innowacji w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowującej do wykonywania zawodu pod pracodawców sprzyjających promocji kształcenia zawodowego. Realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych (funkcjonowanie w strukturze bogatego w doświadczenia OKK, kształcenie w wielu branżach, wzbogacających zawodowe portfolio absolwentów szkół średnich. Rozwijając ofertę kursów zawodowych, dokształcających itp. wykorzystywać będziemy środki unijne. Daje to znaczne możliwości nie tylko poszerzenia oferty szkoleniowej kształcenia ustawicznego, ale także pozyskania środków na doposażenie bazy. Zajęcia dodatkowe zmierzające do poprawy kompetencji kluczowych, umiejętności zawodowych uczniów, zmierzające do realizowania własnych pasji uczniów, to także narządzie do zwiększenia konkurencyjności jak i atrakcyjności nowo powstałej placówki.

34 K konkurencyjność Utworzenie Stowarzyszenia pozyskującego środki na rzecz rozwoju młodzieży to szansa na zwiększenie dostępności pozalekcyjnych form zdobywania wiedzy jakimi są wyjazdy na wycieczki edukacyjne, targi - w tym zagraniczne (Cebit, Hannover Messe i inne) mniej zamożnej młodzieży. Stypendia dla najlepszych uczniów we współpracy z firmami patronackimi. Wykorzystanie nowych technologii do kształcenia ustawicznego (LLL). Aktywne wykorzystanie platformy elearningowej do wspomagania kształcenia młodzieży, ale także dorosłych zarówno w formach distance- learning, jak również blended learning. To oni kształtować będą rynek edukacyjny, a zadaniem szkoły jest tworzenie odpowiedniej oferty dostosowanej do potrzeb klientów.

35 A Aktywność Aktywna szkoła to szkoła współpracująca ze środowiskiem. To szkoła zaangażowana w wolontariat, promująca swoją działalność w środowisku lokalnym i poza nim. Współpraca z radami osiedli. Kontynuacja doskonale funkcjonującej współpracy w Politesem. Fundusze unijne, wykorzystywane także na integrację środowiska lokalnego, np. Uniwersytet Zielony listek dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy oraz Uniwersytetu trzeciego wieku dla seniorów zajęcia prowadzić będą uczniowie i nauczyciele lub inne w miarę otwierania się możliwości aplikowania o środki unijne. Zwiększenie aktywności placówki w organizowaniu konkursów, szkolnych i międzyszkolnych debat na tematy nurtujące współczesnego nie tylko młodego człowieka (np. o energiach odnawialnych i energetyce jądrowej. Przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz społecznymi partnerami szkoły, poszerzając horyzonty myślowe młodzieży tworzyć będziemy markę nowo powstałej jednostki, przyczyniając się do szybszej identyfikacji nazwy z charakterem działań szkoły.

36 A Aktywność Absolwent gimnazjum z poza Szczecina - szansą dla szkół młodzieżowych. Kontynuujemy zapoczątkowaną kilka lat temu akcję Wesoły autobus. Możliwości finansowania -> partnerzy szkoły jak i fundusze unijnych. Wyjście szkoły na zewnątrz. Z funduszy własnych placówki i w ramach crossfinancingu w projektach POKL, zakupienie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Weekendowe wyjazdowe warsztaty służyć będą zarówno promocji kształcenia zawodowego jak i placówki wśród absolwentów gimnazjum z poza Szczecina. Istotne jest dotarcie poprzez partnerów szkoły z promocją do rodziców gimnazjalistów, aby uświadomić możliwości dydaktyczne i opiekuńcze placówki i zachęcić do kierowania dzieci do szkół ZCEMiP. W ramach preorientacji zawodowej promowanie morskich i technicznych kierunków kształcenia naszej placówki.

37 Ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji zadań szkoły są rodzice, których nadal będziemy pozyskiwać do współdziałania na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia. Nie mniej ważne jest zaufanie środowiska oraz władz oświatowych, dlatego funkcjonowanie placówki musi być doskonalone i realizować kierunki państwowej i lokalnej polityki oświatowej. Polska szkoła zawodowa nie powinna bać się zmian. Reforma szkodnictwa zawodowego jest nie tylko szansą dla młodych ludzi na uzyskanie na drodze formalnego i nieformalnego kształcenia odpowiednich kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, ale szansą dla placówek kształcenia zawodowego - dzisiaj stojących niejednokrotnie na skraju upadłości - na rozwój i znalezienie się na rynku edukacyjnym. Szeroka oferta edukacyjna ZCEMiP posiadająca bardzo atrakcyjne dla młodzieży kierunki morskie oraz klasy wojskowe daje szanse tej placówce na zaliczenie się już wkrótce do czołówki szkół zawodowych Szczecina, a może także województwa.

38 Co w najbliższym roku? )ntegracja młodzieży aktywna praca pedagogów )ntegracja grona nauczycielskiego i pozostałych pracowników, Wspólne wypracowanie wszystkich dokumentów szkolnych, metod i narzędzi pracy, Wdrożenie trzech reform : szkolnictwa zawodowego, nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej, pomoc pedagogiczno-psychologiczna w szkole ponadgimnazjlanej.

39 Konkluzja działania i elementarne i kryteria sukcesu w podziale na kilka kluczowych z punktu widzenia działalności placówki oświatowej obszarów:

40 Dydaktyka

41 Wychowanie i opieka

42 Organizacja i zarządzanie

43 Baza

44 Funkcjonowanie w środowisku lokalnym, współpraca z rodzicami, Promocja placówki

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Koncepcja pracy i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w latach 2012-2017 Wizja szkoły Dzisiaj uczymy się tego, co będzie ważne jutro Kontynuujemy najlepsze tradycje, orientujemy nasze wszystkie

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. WOJCIECHA KORFANTEGO W MYSŁOWICACH Nasz uczeń jest człowiekiem otwartym Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGOW GOŁOTCZYŹNIE NA LATA 2014-2018

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGOW GOŁOTCZYŹNIE NA LATA 2014-2018 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGOW GOŁOTCZYŹNIE NA LATA 2014 2018 Non scholae, sed vitae discimus. Seneca Plan rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2013-2018 Gimnazjum w Karnicach Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Misja szkoły Współdziałając z rodzicami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Plan działań szkoły na lata 2013-2018

Plan działań szkoły na lata 2013-2018 Plan działań szkoły na lata 2013-2018 1. Pierwszy obszar: Baza szkoły. a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres: - wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Misja szkoły Misją naszej szkoły jest troska o każdego ucznia i wspieranie go jako niepowtarzalnej jednostki oraz stawianie w centrum zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016 RZECZĄ DLA CZŁOWIEKA NAJWAŻNIEJSZĄ JEST WYCHOWANIE. KAŻDA RZECZ DOBRZE ROZPOCZĘTA DAJE NADZIEJĘ DOBREGO WYNIKU, WIĘC JEŚLI ZASZCZEPISZ

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Zmodyfikowana Koncepcja pracy szkoły zatwierdzona została przez Radę Pedagogiczną 13 stycznia 2011r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2015/2016 Sformułowanie założeń strategicznych koncepcji szkoły, poprzedzone zostało analizą danych. Analiza umożliwiła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 1. WIELOKIERUNKOWOŚĆ EDUKCJI DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach 2015-2020 1. Misja Zespołu Szkół w Wolbromiu Szkoła stwarza naszemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy, którą potrafi wykorzystać

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie MISJA Dobre wychowanie, rzetelna wiedza. Jesteśmy po to by dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA rozwoju Szkoły

KONCEPCJA rozwoju Szkoły Medyczna Szkoła Policealna nr 3 Warszawa ul. Brzeska 12 KONCEPCJA rozwoju Szkoły na lata szkolne 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Warszawa wrzesień 2015 Załącznik do Uchwały RP R.P. nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo