Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5"

Transkrypt

1 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

2 apple Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie z prawem autorskim zabrania si kopiowania niniejszego podr cznika, w ca oêci lub w cz Êci, bez pisemnej zgody firmy Apple. Logo Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach. U ycie znaku logo Apple (Opcja-PodnoÊnik-K) w celach komercyjnych bez wczeêniejszej pisemnej zgody firmy Apple mo e stanowiç naruszenie prawa o znakach towarowych i nieuczciwej konkurencji. Do o one zosta y wszelkie starania, aby informacje zawarte w tym podr czniku by y prawdziwe. Apple Computer, Inc. nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy drukarskie lub redaktorskie. Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA Apple, logo Apple, AirPort, AppleShare, AppleTalk, DVD Studio Pro, Final Cut Pro, FireWire, ical, idvd, ilife, imovie, iphoto, ipod, itunes, Mac, Mac OS, Macintosh i Power Mac sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. AirPort Express, Exposé, FileVault, Finder, logo FireWire, isight, Safari, Spotlight, SuperDrive i Tiger sà znakami towarowymi Apple Computer, Inc. AppleCare i Apple Store sà znakami serwisowymi Apple Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach..mac jest znakiem serwisowym Apple Computer, Inc. ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w USA. PowerPC i logo PowerPC sà znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation, u ytymi na licencji. Nazwa i logo Bluetooth sà w asnoêcià Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie u ycie tych znaków przez Apple Computer, Inc. jest na podstawie licencji. Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie stworzone na University of California, Berkeley. Inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym podr czniku sà znakami towarowymi swoich w aêcicieli. Nazwy takie zosta y u yte wy àcznie w celach informacyjnych i nie stanowi to pochwa y ani rekomendacji. Apple nie bierze adnej odpowiedzialnoêci za dzia anie tych produktów. Wydrukowano w Polsce.

3 1 Spis treêci Rozdzia 1 5 Pierwsze kroki 5 Przygotowanie Power Maca G5 do pracy 10 Co dalej 12 Usypianie i wy àczanie Power Maca G5 Rozdzia 2 13 Poznajemy Power Maca G5 14 Podstawowe cechy Power Maca G5 16 Porty Power Maca G5 18 Wewn trzne mo liwoêci rozbudowy 20 Poznajemy Mac OS X 20 Zmiana wyglàdu biurka i ustawianie preferencji 21 Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania 22 Gdy program nie odpowiada 23 Aktualizacje oprogramowania 23 Pod àczanie drukarki Rozdzia 3 25 Korzystanie z komputera 26 Klawiatura Apple 27 Mysz Apple Mighty Mouse 28 Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo 30 Z àcze USB (Universal Serial Bus) 32 FireWire 34 Pod àczanie urzàdzeƒ audio 35 U ywanie nap du optycznego 37 Pod àczanie do sieci Ethernet 39 Bezprzewodowa sieç AirPort Extreme 41 Bezprzewodowa technologia Bluetooth EDR 43 Przenoszenie danych mi dzy dwoma komputerami Macintosh Rozdzia 4 45 Wn trze komputera 46 Otwieranie komputera 51 Instalacja pami ci 57 Instalacja wewn trznego nap du 65 Instalacja karty PCI 3

4 68 Wymiana wewn trznej baterii Rozdzia 5 69 Rozwiàzywanie problemów 71 Problemy z oprogramowaniem 72 Problemy z monitorem 74 Test sprz towy Apple 74 Reinstalacja oprogramowania 75 Zwi kszanie szybkoêci Ethernetu 76 Odszukanie numeru seryjnego komputera Dodatek A 77 Dane techniczne Dodatek B 83 Bezpieczeƒstwo, konserwacja i ergonomia 83 Wa ne informacje bezpieczeƒstwa 85 Konserwacja 86 Ergonomia pracy z komputerem 87 Zagro enie uszkodzenia s uchu Dodatek C 89 Pod àczanie do Internetu 90 Zebranie potrzebnych informacji 92 Wprowadzanie informacji 92 Po àczenie wdzwaniane (dial-up) 94 Po àczenia przez modem DSL, modem kablowy lub LAN 100 Po àczenie bezprzewodowe AirPort Extreme 103 Usuwanie problemów zwiàzanych z po àczeniem Indeks Informacje prawne 4 Spis treêci

5 1 Pierwsze kroki 1 Gratulujemy zakupu nowego komputera Power Mac G5. W niniejszym rozdziale znajdziesz instrukcje przygotowania komputera i monitora do pracy. Twój Power Mac G5 jest zbudowany w oparciu o najnowsze technologie komputerowe, mi dzy innymi zawiera dwa 64-bitowe procesory, szybkà pami ç DDR2, gniazda kart rozszerzeƒ PCI Express oraz wewn trzny dysk Serial ATA, a wszystko to w obudowie z anodyzowanego aluminium, dajàcej atwy dost p do wewn trznych komponentów. Przygotowanie Power Maca G5 do pracy Twój Power Mac G5 zosta zaprojektowany tak, aby mo na by o zaczàç go u ywaç zaraz po rozpakowaniu z pude ka. Instrukcje przygotowania Power Maca G5 do pracy znajdziesz na nast pnych stronach. Zanim zaczniesz, zdejmij ochronnà foli, w którà jest owini ta obudowa komputera, àcznie z wewn trznà stronà zdejmowanej Êcianki bocznej. Instrukcj zdejmowania bocznej Êcianki znajdziesz w cz Êci Otwieranie komputera na stronie 46. 5

6 Krok 1: Ustaw komputer i ekran PodnoÊ komputer za jego dwa uchwyty, u ywajàc odpowiedniej techniki podnoszenia. JeÊli monitor jest równie ci ki, zastosuj si do wskazówek podnoszenia zawartych w jego instrukcji. Ustaw komputer i monitor tak, aby: Sta y na pewnej, p askiej powierzchni. Wtyczki przewodów zasilajàcych nie by y dociêni te do Êciany ani do innych obiektów. Nic nie blokowa o op ywu powietrza wokó komputera. Szuflada nap du optycznego komputera mia a miejsce na otwarcie do przodu. Ostrze enie: Apple zaleca, aby u ywaç Power Maca G5 w pozycji stojàcej, z za o onà bocznà Êciankà. Komputer nie b dzie dzia a prawid owo, jeêli b dzie le a na boku lub gdy b dzie zdj ta Êcianka boczna. Jedynym sposobem na ca kowite od àczenie zasilania od komputera i monitora jest wyj cie wtyczek przewodów zasilajàcych z gniazdek. Przewody zasilajàce komputera i monitora powinny byç w zasi gu osoby obs ugujàcej komputer, tak by mog a je szybko od àczyç od pràdu, jeêli zajdzie taka potrzeba. Krok 2: Pod àcz przewód zasilajàcy Pod àcz przewód zasilajàcy do gniazda z ty u komputera, a jego drugi koniec do gniazda pràdu lub listwy zasilajàcej. Zwróç uwag, aby wtyczka by a w o ona do gniazda ca kowicie i pewnie. Gniazdo przewodu zasilajàcego Wtyczka przewodu zasilajàcego 6 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

7 Krok 3: Pod àcz monitor Pod àcz przewody monitora zgodnie z poni szym rysunkiem. Liczba przewodów mo e si ró niç w zale noêci od monitora. Dok adne instrukcje znajdziesz w podr czniku do àczonym do monitora. Porty monitorów Port FireWire 400 Port USB Przewód monitora Do portów wideo z ty u Power Maca G5 mo esz pod àczyç dwa monitory ze z àczem DVI (Digital Visual Interface). Mo esz pod àczyç: Monitor 20 lub 23, np. Apple Cinema Display 20 lub 23 do dowolnego portu DVI Monitor 30, np. Apple Cinema Display 30 do portu DVI 1 Porty monitorów DVI JeÊli u yjesz jednej z poni szych przejêciówek, mo esz te pod àczaç monitory ze z àczem ADC (Apple Display Connector) lub VGA oraz urzàdzenia wideo. Aby pod àczyç monitor VGA, u yj przejêciówki DVI VGA (do àczona do komputera) i pod àcz monitor do portu DVI. Aby pod àczyç monitor ADC, u yj przejêciówki DVI ADC (nie do àczona) i pod àcz monitor do portu DVI. Aby pod àczyç telewizor, magnetowid lub inne urzàdzenie wideo, u yj przejêciówki DVI Video (nie do àczona) i pod àcz monitor do portu DVI 2. Patrz Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo na stronie 28. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 7

8 Aby kupiç przejêciówk, skontaktuj si ze sprzedawcà Apple lub ze sklepem Apple: Wi cej informacji o pod àczaniu drugiego monitora znajdziesz w rozdziale 3 Korzystanie z komputera. Krok 4: Pod àcz przewód Ethernet Aby uzyskaç dost p do Internetu lub sieci, pod àcz jeden koniec przewodu Ethernet do jednego z portów Ethernet na tylnej Êciance komputera, a drugi koniec przewodu pod àcz do modemu DSL lub kablowego bàdê do sieci Ethernet. Porty Gigabit Ethernet 8 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

9 Krok 5: Pod àcz klawiatur i mysz Pod àcz przewód klawiatury do jednego z portów USB ( ) w komputerze lub w monitorze. Pod àcz przewód myszy do portu USB w klawiaturze. Pod àcz mysz do jednego z portów USB ulokowanych z boku klawiatury. Na wewn trznej stronie bocznej Êcianki mogà si znajdowaç paski folii (u ytej do ochrony podczas transportu). Otwórz bocznà Êciank i zdejmij foli. Klawiatura Mysz Uwaga: JeÊli przewód klawiatury jest za krótki, aby si gnàç do portu USB w komputerze, u yj przed u acza do àczonego do komputera. Przed u acz przewodu klawiatury Bezprzewodowa klawiatura i mysz JeÊli masz bezprzewodowà klawiatur i mysz, pod àcz je zgodnie z do àczonà instrukcjà. Krok 6: W àcz komputer 1 W àcz komputer wciskajàc przycisk zasilania ( ) na przedniej Êciance. W przypadku niektórych monitorów Apple mo na w àczyç komputer u ywajàc przycisku zasilania monitora. W àcz monitor, jeêli musi byç w àczony oddzielnie. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 9

10 Potrzebna pomoc? JeÊli na ekranie nic nie ujrzysz lub podejrzewasz, e komputer startuje nieprawid owo, sprawdê poni sze punkty: Czy komputer jest pod àczony do êród a pràdu? JeÊli jest pod àczony do listwy zasilajàcej, sprawdê, czy listwa jest pod àczona do pràdu? Czy przewód zasilajàcy jest prawid owo pod àczony do gniazda z ty u komputera? Czy przewody klawiatury i myszy sà pod àczone prawid owo? Czy monitor jest w àczony? Czy jasnoêç i kontrast monitora sà ustawione prawid owo? JeÊli monitor posiada potencjometry jasnoêci i kontrastu, wyreguluj je. JeÊli nadal nic nie widzisz na ekranie, wznów komputer. WciÊnij i przytrzymaj przycisk zasilania komputera przez oko o 5 sekund, a komputer wy àczy si. WciÊnij ponownie przycisk zasilania, aby w àczyç komputer. JeÊli na ekranie ujrzysz migajàcy znak zapytania lub zacznie migaç dioda statusu, zajrzyj do rozdzia u 5 Rozwiàzywanie problemów na stronie 69. Co dalej Gdy w àczysz po raz pierwszy komputer, uruchamia si Asystent ustawieƒ. Asystent ustawieƒ pomo e wprowadziç informacje zwiàzane z dost pem do Internetu i konfiguracjà poczty elektronicznej oraz stworzy konto u ytkownika. JeÊli masz ju Maca, Asystent ustawieƒ pomo e automatycznie przenieêç pliki, programy i inne dane z Twojego poprzedniego Maca na nowego Power Maca G5. Przenoszenie danych na Power Maca G5 Asystent ustawieƒ mo e automatycznie przenieêç dane z drugiego Maca na nowego Power Maca G5. Aby przenieêç dane, upewnij si, e: Twój drugi Mac ma port FireWire i obs uguje tryb dysku twardego FireWire. Na Twoim drugim Macu jest zainstalowany system Mac OS X 10.1 lub nowszy. Masz standardowy przewód FireWire z wtyczkami 6-pinowymi na obu koƒcach. Asystent ustawieƒ wykona ca y proces transferu danych. Ty musisz tylko wykonywaç instrukcje z ekranu. Przeniesienie danych na Power Maca G5 nie spowoduje usuni cia adnych danych z drugiego Maca. Za pomocà Asystenta ustawieƒ mo esz przenieêç: Konta u ytkowników, w tym preferencje i poczt elektronicznà. Ustawienia sieciowe, dzi ki czemu nowy Power Mac G5 b dzie automatycznie skonfigurowany do pracy w tej samej sieci, co stary Mac. Teczk Programy, dzi ki czemu wszystkie programy u ywane na starym Macu b dà dost pne na Power Macu G5 (w przypadku niektórych programów mo e byç konieczna reinstalacja). Pliki i teczki z twardego dysku i jego partycji. Zapewni to atwy dost p do wszystkich plików u ywanych na starym Macu. 10 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

11 JeÊli nie chcesz u yç Asystenta ustawieƒ do transferu danych przy pierwszym w àczeniu ibooka, mo esz to zrobiç póêniej za pomocà Asystenta migracji. Wejdê do teczki Programy, otwórz Narz dzia i kliknij podwójnie w Asystenta migracji. Uwaga: JeÊli dane ze starego Macintosha zosta y ju przeniesione za pomocà Asystenta ustawieƒ, a chcesz przenieêç je ponownie za pomocà Asystenta migracji, wy àcz w starym komputerze funkcj FileVault. Aby jà wy àczyç, otwórz panel Ochrona w Preferencjach systemowych i kliknij w kratk Wy àcz FileVault. Post puj dalej wed ug instrukcji. Konfiguracja Power Maca G5 do po àczenia z Internetem JeÊli dane dotyczàce konta u ytkownika i ustawieƒ sieciowych nie zosta y przeniesione ze starego komputera, Asystent ustawieƒ pomo e Ci skonfigurowaç Power Maca G5 w celu po àczenia z Internetem. W przypadku u ytkowników domowych dost p do Internetu wymaga posiadania konta u dostawcy Internetu. Jest to zwykle p atne. JeÊli masz ju takie konto, zajrzyj do Dodatku C Pod àczanie do Internetu na stronie 89, gdzie dowiesz si, jakie informacje nale y wprowadziç. Wi cej informacji Wi cej informacji na temat u ywania Power Maca G5 znajdziesz w poni szych cz Êciach: Informacje o... Specyficzne funkcje sprz towe Power Maca G5 Instalacja dodatkowych nap dów, pami ci i kart oraz wymiana wewn trznej baterii Rozwiàzywanie problemów z komputerem Instalacja Mac OS 9, aby u ywaç programów przeznaczonych dla Mac OS 9 Pod àczanie komputera do Internetu Znajdziesz w... Rozdzia 3 Korzystanie z komputera na stronie 25. Rozdzia 4 Wn trze komputera na stronie 45. Rozdzia 5 Rozwiàzywanie problemów na stronie 69 Instalacja Mac OS 9 na stronie 75. Dodatek C Pod àczanie do Internetu na stronie 89. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 11

12 Usypianie i wy àczanie Power Maca G5 Gdy skoƒczysz pracowaç z Power Makiem G5, mo esz uêpiç lub wy àczyç komputer. Usypianie Power Maca G5 JeÊli przerwa w pracy b dzie krótka, uêpij komputer. Ekran uêpionego komputera jest czarny. UÊpiony komputer mo na bardzo szybko obudziç, pomijajàc proces startu systemu. Aby szybko uêpiç komputer, wykonaj jednà z poni szych czynnoêci: Wybierz Apple (K) > UÊpij. WciÊnij przycisk zasilania. Wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe, kliknij w Oszcz dny komputer i ustaw timer usypiania. Aby obudziç uêpiony komputer: WciÊnij dowolny klawisz klawiatury. Kliknij myszà. Wy àczanie Power Maca G5 JeÊli nie b dziesz u ywaç Power Maca G5 przez dzieƒ lub dwa, wy àcz go. Aby wy àczyç komputer, wybierz Apple (K) > Wy àcz. Ostrze enie: Nie wy àczaj komputera przez wy àczenie listwy zasilajàcej lub wyciàgni cie z kontaktu przewodu zasilajàcego (chyba, e nie jesteê w stanie wy àczyç komputera w inny sposób). Twoje pliki lub system operacyjny mogà ulec uszkodzeniu, jeêli komputer jest wy àczany nieprawid owo. Ostrze enie: Wy àcz Power Maca G5 przed transportem. Przenoszenie komputera przy obracajàcym si twardym dysku mo e spowodowaç jego uszkodzenie, a w konsekwencji utrat danych lub niezdolnoêç do startu systemu. 12 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

13 2 Poznajemy Power Maca G5 2 W tym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje o Power Macu G5. Znajdziesz tu opis cz Êci komputera oraz przeglàd mo liwoêci Mac OS X, w tym instrukcje do popularnych zadaƒ takich jak zmiana wyglàdu biurka czy preferencji systemowych. Zawarte sà tu te porady dotyczàce rozwiàzywania problemów, aktualizacji oprogramowania oraz pod àczania drukarki. Najnowsze informacje Poniewa Apple cz sto wypuszcza nowe wersje oprogramowania systemowego, programów i stron internetowych, obrazki w niniejszym podr czniku mogà si nieznacznie ró niç od tych, jakie ujrzysz na ekranie. Na witrynie Apple znajdziesz najnowsze wieêci Apple, darmowe programy do Êciàgni cia oraz katalog oprogramowania i sprz tu do Twojego Power Maca G5. Podr czniki i pomoc technicznà do wielu produktów Apple znajdziesz na stronach pomocy technicznej: 13

14 Podstawowe cechy Power Maca G5 Nap d optyczny Dioda statusu f Gniazdo s uchawek Przycisk zasilania Port FireWire 400 Port USB Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

15 f Nap d optyczny Twój komputer jest wyposa ony w nap d DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrive, który mo e odczytywaç p yty CD-ROM, p yty CD ze zdj ciami, standardowe p yty audio, p yty DVD oraz filmy DVD. SuperDrive mo e te zapisywaç muzyk, dokumenty i inne pliki na p ytach CD-R i CD-RW, DVD±R, DVD±RW, oraz DVD+R Double Layer (DL). Aby otworzyç nap d optyczny, wciênij przycisk wypychania p yt ( ) na klawiaturze Apple. Dioda statusu Bia e Êwiat o sygnalizuje, e komputer jest w àczony; Êwiat o pulsujàce wskazuje, e komputer jest uêpiony. Przycisk zasilajàcy WciÊnij ten przycisk, aby w àczyç, uêpiç lub obudziç ze snu Power Maca G5. Aby wznowiç komputer, wciênij i przytrzymaj przycisk przez ok. 5 sekund, a komputer si wy àczy, po czym wciênij ponownie, aby go w àczyç. W przypadku niektórych monitorów Apple mo esz w àczyç lub uêpiç komputer przyciskiem zasilania monitora. Port FireWire 400 Pozwala pod àczaç do Macintosha urzàdzenia FireWire takie jak ipod, cyfrowe kamery wideo i zewn trzne nap dy twardych dysków. FireWire zapewnia szybki transfer danych. Port FireWire 400 pozwala na transfer z pr dkoêciami 100, 200 i 400 megabitów na sekund (Mbps). Gniazdo s uchawek Pozwala pod àczyç do Macintosha s uchawki z wtyczkà mini jack. Po pod àczeniu s uchawek zostaje od àczony wewn trzny g oênik komputera. Port USB 2.0 Pozwala pod àczaç do Macintosha urzàdzenia USB takie jak klawiatury, myszy, drukarki, skanery, g oêniki, mikrofony USB i koncentratory USB. Twój monitor równie mo e mieç porty USB s u àce do pod àczania urzàdzeƒ USB. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 15

16 Porty Power Maca G5 Zamek Port monitorowy DVI 2 Zintegrowana antena Bluetooth i AirPort Pokrywy dost pu do gniazd rozszerzeƒ PCI Express Port monitorowy DVI 1 G Porty Gigabit Ethernet Port FireWire 800 Port FireWire Port wyjêcia dêwi ku Optyczny, cyfrowy port wyjêcia dêwi ku Optyczny, cyfrowy port wejêcia dêwi ku 3 porty USB 2.0, Port wejêcia dêwi ku Gniazdo zasilania 16 Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

17 F s Zamek S u y do otwarcia bocznej Êcianki w celu uzyskania dost pu do komponentów Power Maca G5. Do zamka mo esz pod àczyç zabezpieczenie, które uniemo liwi dost p do wn trza komputera. Porty monitorowe DVI Pozwalajà pod àczaç monitory ze z àczem Digital Visual Interface (DVI). Monitor taki jak Apple Cinema Display 20 lub 23 mo esz pod àczyç do dowolnego z dwóch portów. Monitor 30-calowy, taki jak Apple Cinema Display 30 musisz pod àczyç do portu DVI 1. Mo esz te pod àczaç monitory VGA u ywajàc do àczonej przejêciówki DVI-VGA Adapter. Zintegrowana antena Bluetooth i AirPort Extreme JeÊli Twój Power Mac G5 ma zainstalowany modu Bluetooth oraz kart AirPort Extreme, upewnij si, e antena nie jest zas oni ta. Porty FireWire 400 i 800 Port FireWire 400 pozwala na transfer 100, 200 i 400 Mbps. Port FireWire 800 pozwala na transfer 100, 200, 400 i 800 Mbps. - Analogowe wyjêcie dêwi ku S u y do pod àczania analogowych g oêników z w asnym zasilaniem lub innych urzàdzeƒ dêwi kowych, które mo na pod àczaç do wyjêcia dêwi ku. Analogowe wejêcie dêwi ku S u y do pod àczania mikrofonów, odtwarzaczy MP3 i CD oraz innych analogowych êróde dêwi ku z w asnym zasilaniem. G Pokrywy gniazd rozszerzeƒ PCI (3) Mo esz rozbudowaç Macintosha instalujàc karty Peripheral Component Interconnect (PCI) w gniazdach o numerach 2, 3 i 4. Porty Gigabit Ethernet z obs ugà jumbo frame S u à do pod àczania Macintosha do szybkich sieci Ethernet w celu uzyskania dost pu do Internetu lub innych zasobów sieciowych takich jak drukarki i serwery oraz do uwspólniania danych. U ywaj przewodów CAT 5e. Optyczne cyfrowe wyjêcie dêwi ku S u y do pod àczenia Macintosha do cyfrowego wzmacniacza lub innego podobnego urzàdzenia. Optyczne cyfrowe wejêcie dêwi ku S u y do pod àczenia Macintosha do cyfrowych êróde dêwi ku takich jak odtwarzacze CD lub minidisc. Trzy porty USB 2.0 S u à do pod àczania do Macintosha urzàdzeƒ USB takich jak klawiatury, myszy, drukarki, skanery, g oêniki, mikrofony USB i koncentratory USB. Twoja klawiatura Apple i Twój monitor równie mogà mieç porty USB. Gniazdo zasilania S u y do pod àczenia do àczonego przewodu zasilania. Nie u ywaj zwyk ych przewodów ani przed u aczy. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 17

18 Wewn trzne mo liwoêci rozbudowy Nap d optyczny Górna kieszeƒ twardego dysku Dolna kieszeƒ twardego dysku Gniazda DDR2 SDRAM Gniazda 2-4: PCI Express Bateria Gniazdo 1: PCI Express (zainstalowana karta graficzna) 18 Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

19 Nap d optyczny Twój komputer jest wyposa ony w nap d DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrive. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci U ywanie nap du optycznego na stronie 35. Gniazda pami ci DDR2 SDRAM Twój Power Mac G5 ma osiem gniazd DDR2 SDRAM. Dodatkowà pami ç nale y instalowaç parami, u ywajàc modu ów PC2-4200, 533 MHz, DDR2 SDRAM DIMM. Wi cej informacji o instalacji pami ci oraz o specyfikacji modu ów pami ci, jakie mo na instalowaç w Power Macu G5 znajdziesz w cz Êci Instalacja pami ci na stronie 51. Bateria Twój Power Mac G5 ma zainstalowanà bateri. JeÊli komputer ma problemy ze startem lub data i czas systemu cz sto ulegajà wyzerowaniu, mo e to oznaczaç koniecznoêç wymiany baterii. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Wymiana wewn trznej baterii na stronie 68. Kieszenie twardych dysków Twój komputer jest wyposa ony w nap d twardego dysku, zainstalowany w górnej kieszeni. W dolnej kieszeni mo esz zainstalowaç dodatkowy twardy dysk. W komputerze mogà byç dwa dyski Serial ATA. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Instalacja wewn trznego nap du na stronie 57. Gniazda PCI Express Twój Power Mac G5 ma trzy gniazda PCI Express. Mo esz instalowaç karty rozszerzeƒ PCI w gniazdach o numerach od 2 do 4. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Instalacja karty PCI na stronie 65 Gniazdo karty graficznej PCI Express Gniazda w karcie graficznej PCI Express s u à do pod àczania monitorów. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo na stronie 28 lub w cz Êci Instalacja karty PCI na stronie 65. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 19

20 Poznajemy Mac OS X Twój komputer jest wyposa ony w system operacyjny Tiger, czyli najnowszà wersj Mac OS X zawierajàcà mi dzy innymi Spotlight poprawionà wyszukiwark, która automatycznie indeksuje wszystkie pliki; Dashboard interfejs do obs ugi por cznych widgetów (mini-programów); Exposé wyêwietlajàce w przejrzysty sposób wszystkie otwarte programy, a tak e du o innych nowych funkcji. JeÊli zechcesz dowiedzieç si wi cej o Mac OS X oraz o nagradzanych programach ilife, do àczonych do Twojego komputera, zajrzyj do broszury Prezentujemy Mac OS 10.4 Tiger, równie do àczonej do Power Maca G5. Mo esz te otworzyç Pomoc Macintosha i przejrzeç informacje tam zawarte. Znajdziesz mnóstwo informacji dla nowych u ytkowników, osób doêwiadczonych oraz osób zmieniajàcych komputer na Maca. JeÊli napotkasz na jakiekolwiek problemy z Mac OS X, zajrzyj do rozdzia u 5 Rozwiàzywanie problemów lub z paska menu u góry ekranu wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha. Informacje na temat programów zgodnych z Mac OS X lub informacje o samym Mac OS X znajdziesz na stronie Uwaga: JeÊli chcesz u ywaç programów Classic, musisz zainstalowaç Mac OS 9, który obs uguje Êrodowisko Classic (patrz Instalacja Mac OS 9 na stronie 75). Mac OS 9 nie mo e byç podstawowym systemem operacyjnym Power Maca G5, czyli nie mo esz wystartowaç komputera za pomocà Mac OS 9. Zmiana wyglàdu biurka i ustawianie preferencji Wyglàd biurka mo esz szybko zmieniç w Preferencjach systemowych. Z paska menu wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe. 20 Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

21 Gdy poznasz ju lepiej komputer, zbadaj do czego s u à inne preferencje. Jest to centrum zarzàdzania dla wi kszoêci ustawieƒ Twojego Power Maca G5. Wi cej informacji znajdziesz w Pomocy Mac pod has em Preferencje systemowe lub pod has em dotyczàcym konkretnej preferencji. Uwaga: Poniewa Apple cz sto wypuszcza nowe wersje oprogramowania systemowego, programów i stron internetowych, obrazki w niniejszym podr czniku mogà si nieznacznie ró niç od tych, jakie ujrzysz na ekranie. Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania Wi kszoêç informacji na temat korzystania z Macintosha znajdziesz w komputerze w Pomocy Macintosha. Aby u yç Pomocy Macintosha: 1 Kliknij w znaczek Findera w Doku (pasku znaczków u do u ekranu). 2 Wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha (kliknij w menu Pomoc i wybierz Pomoc Macintosha). 3 Kliknij w pole szukania, wpisz pytanie i wciênij klawisz Return na klawiaturze. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 21

22 Gdy program nie odpowiada Mo e si zdarzyç, e program si zawiesi. Mac OS X zapewnia sposób skoƒczenia zawieszonego programu bez koniecznoêci wznawiania komputera. Skoƒczenie zawieszonego programu pozwoli na zachowanie dokumentów w innych otwartych programach. Aby wymusiç skoƒczenie programu: 1 WciÊnij Polecenie (x)-opcja-esc lub wybierz WymuÊ koniec z menu Apple (K). Pojawi si dialog wymuszania koƒczenia programów z zaznaczonym programem. 2 Kliknij w przycisk WymuÊ koniec. Program zostanie zakoƒczony, a wszystkie inne programy pozostanà otwarte. JeÊli b dzie to konieczne, mo na wymusiç zakoƒczenie Êrodowiska Classic, co spowoduje równie skoƒczenie wszystkich programów Classic. Za pomocà tego dialogu mo na te wznowiç Finder. JeÊli natrafisz na inne problemy, zajrzyj do rozdzia u 5 Rozwiàzywanie problemów na stronie Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

23 Aktualizacje oprogramowania Mo esz pod àczyç si do Internetu i automatycznie Êciàgaç i instalowaç najnowsze, darmowe wersje oprogramowania, sterowników i innych poprawek Apple. JeÊli komputer jest pod àczony do Internetu, program Uaktualnienia oprogramowania sprawdza, czy na serwerach Apple sà dost pne jakiekolwiek uaktualnienia oprogramowania. Sprawdzanie, Êciàganie i instalacja uaktualnieƒ mo e si odbywaç wed ug okreêlonego harmonogramu. Aby sprawdziç dost pne uaktualnienia oprogramowania: 1 Otwórz Preferencje systemowe. 2 Kliknij w znaczek Uaktualnienia oprogramowania i wykonuj instrukcje z ekranu. Aby znaleêç wi cej informacji, wyszukaj has o Aktualizacja oprogramowania w Pomocy Macintosha. Najnowsze informacje o Mac OS znajdziesz na stronie Pod àczanie drukarki Zainstaluj wymagane oprogramowanie i pod àcz drukark wed ug jej instrukcji. Sterowniki dla wi kszoêci drukarek sà wbudowane w Mac OS X. Wi kszoêç drukarek pod àcza si przewodem USB; inne sà pod àczane przez po àczenie sieciowe takie jak Ethernet. JeÊli masz stacj bazowà AirPort Express lub AirPort Extreme, mo esz pod àczyç drukark USB do stacji (zamiast do komputera) i drukowaç bezprzewodowo. Wi cej informacji o portach USB znajdziesz w cz Êci Z àcze USB (Universal Serial Bus) na stronie 30. Wi cej informacji o po àczeniach sieciowych znajdziesz w cz Êci Bezprzewodowa sieç AirPort Extreme na stronie 39 oraz Pod àczanie do sieci Ethernet na stronie 37. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 23

24 Gdy ju pod àczysz drukark USB lub FireWire, komputer wykryje jà automatycznie i doda do listy dost pnych drukarek. JeÊli drukarka jest pod àczona przez sieç, musisz znaç nazw sieci lub adres drukarki. Wybierz drukark za pomocà panela Druk i faks w Preferencjach systemowych. Aby skonfigurowaç drukark : 1 Otwórz Preferencje systemowe i kliknij w znaczek Druk i faks. 2 Kliknij w Drukowanie, a nast pnie w przycisk Dodaj (+), aby dodaç drukark. 3 Zaznacz drukark i kliknij w przycisk Dodaj. 4 Za pomocà przycisków Dodaj (+) i Usuƒ ( ) wybierz drukark z listy drukarek. Monitorowanie drukowania Po wys aniu dokumentu do drukarki mo esz monitorowaç drukowanie oraz zatrzymaç je na sta e lub tymczasowo. Aby monitorowaç drukowanie, kliknij w znaczek drukarki w Doku, aby otworzyç okno drukarki. W oknie drukowania ujrzysz zadania drukowania w kolejce. Wi cej informacji znajdziesz w Pomocy Macintosha pod has em drukowanie. 24 Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

25 3 Korzystanie z komputera 3 W tym rozdziale znajdziesz instrukcje korzystania z takich funkcji lub urzàdzeƒ komputera jak klawiatura, mysz, urzàdzenia dêwi kowe i sieç, USB, FireWire, AirPort oraz Bluetooth. Odpowiednie informacje znajdziesz w nast pujàcych cz Êciach: Klawiatura Apple na stronie 26 Mysz Apple Mighty Mouse na stronie 27 Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo na stronie 28 Z àcze USB (Universal Serial Bus) na stronie 30 FireWire na stronie 32 Pod àczanie urzàdzeƒ audio na stronie 34 U ywanie nap du optycznego na stronie 35 Pod àczanie do sieci Ethernet na stronie 37 Bezprzewodowa sieç AirPort Extreme na stronie 39 Bezprzewodowa technologia Bluetooth 2.0+ EDR na stronie 41 Przenoszenie danych mi dzy dwoma komputerami Macintosh na stronie 43 25

26 Klawiatura Apple Twoja klawiatura Apple jest wyposa ona w klawisze funkcyjne, zaprogramowane do wykonywania popularnych czynnoêci. Przycisk wypychania p yt ( ) s u y do wyjmowania p yt z nap du optycznego. Przyciski Ciszej/G oêniej pozwalajà sterowaç poziomem dêwi ku, a przycisk wy àczania dêwi ku s u y do ca kowitego wy àczenia lub ponownego w àczenia dêwi ku. Przyciski sterowania jasnoêcià s u à do regulacji jasnoêci pod àczonego monitora Apple. Klawisz wypychania p yt Klawisz wy àczania dêwi ku - Klawisz G oêniej Klawisz Ciszej Klawisz JaÊniej Klawisz Ciemniej Klawisze funkcyjne Uwaga: W klawiaturach innych ni Apple mo esz wypychaç p yty klawiszem F12. Klawiatura Apple ma dwa porty USB (Universal Serial Bus) 1.1. Do portów USB z ty u klawiatury mo esz podpiàç mysz i inne urzàdzenia USB. JeÊli kupisz bezprzewodowà klawiatur Apple, pod àcz jà zgodnie z instrukcjà do àczonà do klawiatury. Porty USB Przewód klawiatury Wi cej informacji o klawiaturze Dodatkowe informacje o klawiaturze sà dost pne w Pomocy Macintosha. Wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha i wyszukaj has o klawiatura. 26 Rozdzia 3 Korzystanie z komputera

27 Mysz Apple Mighty Mouse Twój Power Mac G5 posiada mysz Mighty Mouse z kulkà do przewijania obracajàcà si o 360 stopni i dzia ajàcà jak przycisk, z parà bocznych przycisków z czujnikami nacisku oraz dwoma g ównymi przyciskami z czujnikami dotykowymi. Mysz Mighty Mouse mo e byç skonfigurowana jak klasyczna jednoprzyciskowa mysz Apple lub mo esz zaprogramowaç przewijanie, aktywowanie Exposé, bàdê Dashboard. Lewy przycisk Prawy przycisk Kulka przewijania (przycisk) Przycisk boczny Przycisk boczny Programowanie myszy Mighty Mouse Mysz Mighty Mouse mo e byç skonfigurowana jako mysz jednoprzyciskowa lub mo na jà zaprogramowaç za pomocà panela Klawiatura i mysz. Aby otworzyç preferencje klawiatury i myszy: 1 Wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe. 2 Kliknij w Klawiatura i mysz, po czym kliknij w Mysz. Rozdzia 3 Korzystanie z komputera 27

28 Za pomocà wyskakujàcych menu mo esz przypisaç do poszczególnych przycisków nast pujàce czynnoêci i funkcje: Przycisk podstawowy lub drugorz dny Aktywacja Exposé WyÊwietlanie Dashboard Otwarcie Spotlight Prze àczanie mi dzy programami Otwieranie programów Mo esz równie wy àczyç przewijanie w poziomie i w pionie oraz ustawiç szybkoêç Êledzenia, przewijania i odst p podwójnego klikni cia. Wi cej informacji o myszy Dodatkowe informacje o myszy sà dost pne w Pomocy Macintosha. Wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha i wyszukaj has o mysz. Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo Do Power Maca G5 mo esz pod àczyç kilka monitorów i u ywaç ich jednoczeênie. Mo esz równie pod àczyç urzàdzenie wideo takie jak telewizor lub magnetowid. Do ka dego pod àczanego monitora lub urzàdzenia wideo b dzie potrzebny odpowiedni przewód lub przejêciówka. Pod àczanie wi cej ni jednego monitora Gdy pod àczysz dodatkowy monitor, mo esz mieç na obu monitorach ten sam obraz (tzw. odbicie lustrzane) lub wykorzystaç dodatkowy monitor do powi kszenia obszaru biurka Mac OS X (tryb rozszerzonego biurka). Monitory 20- lub 23-calowe Apple Cinema Display mo esz pod àczaç do dowolnego z dwóch portów DVI, natomiast monitor 30-calowy Apple Cinema Display musisz pod àczyç do portu DVI 1. Aby pod àczyç wi cej ni jeden monitor: 1 Wy àcz monitory i komputer. 2 Pod àcz ka dy monitor przewodem wideo do portu w karcie graficznej. 3 W àcz monitory i wznów komputer. Aby wyregulowaç monitory, wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe i kliknij w Monitory. DomyÊlnie komputer startuje w trybie rozszerzonego biurka. Aby zmieniç tryb na odbicie lustrzane, wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe, kliknij w Monitory i wybierz Odbicie lustrzane. 28 Rozdzia 3 Korzystanie z komputera

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 apple Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi Instrukcja obs ugi Numer katalogowy: 5615 1417 0114 R01 (sierpieƒ 2002) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Copyright 2005 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Marzec 2005 Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo