Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5"

Transkrypt

1 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

2 apple Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie z prawem autorskim zabrania si kopiowania niniejszego podr cznika, w ca oêci lub w cz Êci, bez pisemnej zgody firmy Apple. Logo Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach. U ycie znaku logo Apple (Opcja-PodnoÊnik-K) w celach komercyjnych bez wczeêniejszej pisemnej zgody firmy Apple mo e stanowiç naruszenie prawa o znakach towarowych i nieuczciwej konkurencji. Do o one zosta y wszelkie starania, aby informacje zawarte w tym podr czniku by y prawdziwe. Apple Computer, Inc. nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy drukarskie lub redaktorskie. Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA Apple, logo Apple, AirPort, AppleShare, AppleTalk, DVD Studio Pro, Final Cut Pro, FireWire, ical, idvd, ilife, imovie, iphoto, ipod, itunes, Mac, Mac OS, Macintosh i Power Mac sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. AirPort Express, Exposé, FileVault, Finder, logo FireWire, isight, Safari, Spotlight, SuperDrive i Tiger sà znakami towarowymi Apple Computer, Inc. AppleCare i Apple Store sà znakami serwisowymi Apple Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach..mac jest znakiem serwisowym Apple Computer, Inc. ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w USA. PowerPC i logo PowerPC sà znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation, u ytymi na licencji. Nazwa i logo Bluetooth sà w asnoêcià Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie u ycie tych znaków przez Apple Computer, Inc. jest na podstawie licencji. Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie stworzone na University of California, Berkeley. Inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym podr czniku sà znakami towarowymi swoich w aêcicieli. Nazwy takie zosta y u yte wy àcznie w celach informacyjnych i nie stanowi to pochwa y ani rekomendacji. Apple nie bierze adnej odpowiedzialnoêci za dzia anie tych produktów. Wydrukowano w Polsce.

3 1 Spis treêci Rozdzia 1 5 Pierwsze kroki 5 Przygotowanie Power Maca G5 do pracy 10 Co dalej 12 Usypianie i wy àczanie Power Maca G5 Rozdzia 2 13 Poznajemy Power Maca G5 14 Podstawowe cechy Power Maca G5 16 Porty Power Maca G5 18 Wewn trzne mo liwoêci rozbudowy 20 Poznajemy Mac OS X 20 Zmiana wyglàdu biurka i ustawianie preferencji 21 Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania 22 Gdy program nie odpowiada 23 Aktualizacje oprogramowania 23 Pod àczanie drukarki Rozdzia 3 25 Korzystanie z komputera 26 Klawiatura Apple 27 Mysz Apple Mighty Mouse 28 Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo 30 Z àcze USB (Universal Serial Bus) 32 FireWire 34 Pod àczanie urzàdzeƒ audio 35 U ywanie nap du optycznego 37 Pod àczanie do sieci Ethernet 39 Bezprzewodowa sieç AirPort Extreme 41 Bezprzewodowa technologia Bluetooth EDR 43 Przenoszenie danych mi dzy dwoma komputerami Macintosh Rozdzia 4 45 Wn trze komputera 46 Otwieranie komputera 51 Instalacja pami ci 57 Instalacja wewn trznego nap du 65 Instalacja karty PCI 3

4 68 Wymiana wewn trznej baterii Rozdzia 5 69 Rozwiàzywanie problemów 71 Problemy z oprogramowaniem 72 Problemy z monitorem 74 Test sprz towy Apple 74 Reinstalacja oprogramowania 75 Zwi kszanie szybkoêci Ethernetu 76 Odszukanie numeru seryjnego komputera Dodatek A 77 Dane techniczne Dodatek B 83 Bezpieczeƒstwo, konserwacja i ergonomia 83 Wa ne informacje bezpieczeƒstwa 85 Konserwacja 86 Ergonomia pracy z komputerem 87 Zagro enie uszkodzenia s uchu Dodatek C 89 Pod àczanie do Internetu 90 Zebranie potrzebnych informacji 92 Wprowadzanie informacji 92 Po àczenie wdzwaniane (dial-up) 94 Po àczenia przez modem DSL, modem kablowy lub LAN 100 Po àczenie bezprzewodowe AirPort Extreme 103 Usuwanie problemów zwiàzanych z po àczeniem Indeks Informacje prawne 4 Spis treêci

5 1 Pierwsze kroki 1 Gratulujemy zakupu nowego komputera Power Mac G5. W niniejszym rozdziale znajdziesz instrukcje przygotowania komputera i monitora do pracy. Twój Power Mac G5 jest zbudowany w oparciu o najnowsze technologie komputerowe, mi dzy innymi zawiera dwa 64-bitowe procesory, szybkà pami ç DDR2, gniazda kart rozszerzeƒ PCI Express oraz wewn trzny dysk Serial ATA, a wszystko to w obudowie z anodyzowanego aluminium, dajàcej atwy dost p do wewn trznych komponentów. Przygotowanie Power Maca G5 do pracy Twój Power Mac G5 zosta zaprojektowany tak, aby mo na by o zaczàç go u ywaç zaraz po rozpakowaniu z pude ka. Instrukcje przygotowania Power Maca G5 do pracy znajdziesz na nast pnych stronach. Zanim zaczniesz, zdejmij ochronnà foli, w którà jest owini ta obudowa komputera, àcznie z wewn trznà stronà zdejmowanej Êcianki bocznej. Instrukcj zdejmowania bocznej Êcianki znajdziesz w cz Êci Otwieranie komputera na stronie 46. 5

6 Krok 1: Ustaw komputer i ekran PodnoÊ komputer za jego dwa uchwyty, u ywajàc odpowiedniej techniki podnoszenia. JeÊli monitor jest równie ci ki, zastosuj si do wskazówek podnoszenia zawartych w jego instrukcji. Ustaw komputer i monitor tak, aby: Sta y na pewnej, p askiej powierzchni. Wtyczki przewodów zasilajàcych nie by y dociêni te do Êciany ani do innych obiektów. Nic nie blokowa o op ywu powietrza wokó komputera. Szuflada nap du optycznego komputera mia a miejsce na otwarcie do przodu. Ostrze enie: Apple zaleca, aby u ywaç Power Maca G5 w pozycji stojàcej, z za o onà bocznà Êciankà. Komputer nie b dzie dzia a prawid owo, jeêli b dzie le a na boku lub gdy b dzie zdj ta Êcianka boczna. Jedynym sposobem na ca kowite od àczenie zasilania od komputera i monitora jest wyj cie wtyczek przewodów zasilajàcych z gniazdek. Przewody zasilajàce komputera i monitora powinny byç w zasi gu osoby obs ugujàcej komputer, tak by mog a je szybko od àczyç od pràdu, jeêli zajdzie taka potrzeba. Krok 2: Pod àcz przewód zasilajàcy Pod àcz przewód zasilajàcy do gniazda z ty u komputera, a jego drugi koniec do gniazda pràdu lub listwy zasilajàcej. Zwróç uwag, aby wtyczka by a w o ona do gniazda ca kowicie i pewnie. Gniazdo przewodu zasilajàcego Wtyczka przewodu zasilajàcego 6 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

7 Krok 3: Pod àcz monitor Pod àcz przewody monitora zgodnie z poni szym rysunkiem. Liczba przewodów mo e si ró niç w zale noêci od monitora. Dok adne instrukcje znajdziesz w podr czniku do àczonym do monitora. Porty monitorów Port FireWire 400 Port USB Przewód monitora Do portów wideo z ty u Power Maca G5 mo esz pod àczyç dwa monitory ze z àczem DVI (Digital Visual Interface). Mo esz pod àczyç: Monitor 20 lub 23, np. Apple Cinema Display 20 lub 23 do dowolnego portu DVI Monitor 30, np. Apple Cinema Display 30 do portu DVI 1 Porty monitorów DVI JeÊli u yjesz jednej z poni szych przejêciówek, mo esz te pod àczaç monitory ze z àczem ADC (Apple Display Connector) lub VGA oraz urzàdzenia wideo. Aby pod àczyç monitor VGA, u yj przejêciówki DVI VGA (do àczona do komputera) i pod àcz monitor do portu DVI. Aby pod àczyç monitor ADC, u yj przejêciówki DVI ADC (nie do àczona) i pod àcz monitor do portu DVI. Aby pod àczyç telewizor, magnetowid lub inne urzàdzenie wideo, u yj przejêciówki DVI Video (nie do àczona) i pod àcz monitor do portu DVI 2. Patrz Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo na stronie 28. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 7

8 Aby kupiç przejêciówk, skontaktuj si ze sprzedawcà Apple lub ze sklepem Apple: Wi cej informacji o pod àczaniu drugiego monitora znajdziesz w rozdziale 3 Korzystanie z komputera. Krok 4: Pod àcz przewód Ethernet Aby uzyskaç dost p do Internetu lub sieci, pod àcz jeden koniec przewodu Ethernet do jednego z portów Ethernet na tylnej Êciance komputera, a drugi koniec przewodu pod àcz do modemu DSL lub kablowego bàdê do sieci Ethernet. Porty Gigabit Ethernet 8 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

9 Krok 5: Pod àcz klawiatur i mysz Pod àcz przewód klawiatury do jednego z portów USB ( ) w komputerze lub w monitorze. Pod àcz przewód myszy do portu USB w klawiaturze. Pod àcz mysz do jednego z portów USB ulokowanych z boku klawiatury. Na wewn trznej stronie bocznej Êcianki mogà si znajdowaç paski folii (u ytej do ochrony podczas transportu). Otwórz bocznà Êciank i zdejmij foli. Klawiatura Mysz Uwaga: JeÊli przewód klawiatury jest za krótki, aby si gnàç do portu USB w komputerze, u yj przed u acza do àczonego do komputera. Przed u acz przewodu klawiatury Bezprzewodowa klawiatura i mysz JeÊli masz bezprzewodowà klawiatur i mysz, pod àcz je zgodnie z do àczonà instrukcjà. Krok 6: W àcz komputer 1 W àcz komputer wciskajàc przycisk zasilania ( ) na przedniej Êciance. W przypadku niektórych monitorów Apple mo na w àczyç komputer u ywajàc przycisku zasilania monitora. W àcz monitor, jeêli musi byç w àczony oddzielnie. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 9

10 Potrzebna pomoc? JeÊli na ekranie nic nie ujrzysz lub podejrzewasz, e komputer startuje nieprawid owo, sprawdê poni sze punkty: Czy komputer jest pod àczony do êród a pràdu? JeÊli jest pod àczony do listwy zasilajàcej, sprawdê, czy listwa jest pod àczona do pràdu? Czy przewód zasilajàcy jest prawid owo pod àczony do gniazda z ty u komputera? Czy przewody klawiatury i myszy sà pod àczone prawid owo? Czy monitor jest w àczony? Czy jasnoêç i kontrast monitora sà ustawione prawid owo? JeÊli monitor posiada potencjometry jasnoêci i kontrastu, wyreguluj je. JeÊli nadal nic nie widzisz na ekranie, wznów komputer. WciÊnij i przytrzymaj przycisk zasilania komputera przez oko o 5 sekund, a komputer wy àczy si. WciÊnij ponownie przycisk zasilania, aby w àczyç komputer. JeÊli na ekranie ujrzysz migajàcy znak zapytania lub zacznie migaç dioda statusu, zajrzyj do rozdzia u 5 Rozwiàzywanie problemów na stronie 69. Co dalej Gdy w àczysz po raz pierwszy komputer, uruchamia si Asystent ustawieƒ. Asystent ustawieƒ pomo e wprowadziç informacje zwiàzane z dost pem do Internetu i konfiguracjà poczty elektronicznej oraz stworzy konto u ytkownika. JeÊli masz ju Maca, Asystent ustawieƒ pomo e automatycznie przenieêç pliki, programy i inne dane z Twojego poprzedniego Maca na nowego Power Maca G5. Przenoszenie danych na Power Maca G5 Asystent ustawieƒ mo e automatycznie przenieêç dane z drugiego Maca na nowego Power Maca G5. Aby przenieêç dane, upewnij si, e: Twój drugi Mac ma port FireWire i obs uguje tryb dysku twardego FireWire. Na Twoim drugim Macu jest zainstalowany system Mac OS X 10.1 lub nowszy. Masz standardowy przewód FireWire z wtyczkami 6-pinowymi na obu koƒcach. Asystent ustawieƒ wykona ca y proces transferu danych. Ty musisz tylko wykonywaç instrukcje z ekranu. Przeniesienie danych na Power Maca G5 nie spowoduje usuni cia adnych danych z drugiego Maca. Za pomocà Asystenta ustawieƒ mo esz przenieêç: Konta u ytkowników, w tym preferencje i poczt elektronicznà. Ustawienia sieciowe, dzi ki czemu nowy Power Mac G5 b dzie automatycznie skonfigurowany do pracy w tej samej sieci, co stary Mac. Teczk Programy, dzi ki czemu wszystkie programy u ywane na starym Macu b dà dost pne na Power Macu G5 (w przypadku niektórych programów mo e byç konieczna reinstalacja). Pliki i teczki z twardego dysku i jego partycji. Zapewni to atwy dost p do wszystkich plików u ywanych na starym Macu. 10 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

11 JeÊli nie chcesz u yç Asystenta ustawieƒ do transferu danych przy pierwszym w àczeniu ibooka, mo esz to zrobiç póêniej za pomocà Asystenta migracji. Wejdê do teczki Programy, otwórz Narz dzia i kliknij podwójnie w Asystenta migracji. Uwaga: JeÊli dane ze starego Macintosha zosta y ju przeniesione za pomocà Asystenta ustawieƒ, a chcesz przenieêç je ponownie za pomocà Asystenta migracji, wy àcz w starym komputerze funkcj FileVault. Aby jà wy àczyç, otwórz panel Ochrona w Preferencjach systemowych i kliknij w kratk Wy àcz FileVault. Post puj dalej wed ug instrukcji. Konfiguracja Power Maca G5 do po àczenia z Internetem JeÊli dane dotyczàce konta u ytkownika i ustawieƒ sieciowych nie zosta y przeniesione ze starego komputera, Asystent ustawieƒ pomo e Ci skonfigurowaç Power Maca G5 w celu po àczenia z Internetem. W przypadku u ytkowników domowych dost p do Internetu wymaga posiadania konta u dostawcy Internetu. Jest to zwykle p atne. JeÊli masz ju takie konto, zajrzyj do Dodatku C Pod àczanie do Internetu na stronie 89, gdzie dowiesz si, jakie informacje nale y wprowadziç. Wi cej informacji Wi cej informacji na temat u ywania Power Maca G5 znajdziesz w poni szych cz Êciach: Informacje o... Specyficzne funkcje sprz towe Power Maca G5 Instalacja dodatkowych nap dów, pami ci i kart oraz wymiana wewn trznej baterii Rozwiàzywanie problemów z komputerem Instalacja Mac OS 9, aby u ywaç programów przeznaczonych dla Mac OS 9 Pod àczanie komputera do Internetu Znajdziesz w... Rozdzia 3 Korzystanie z komputera na stronie 25. Rozdzia 4 Wn trze komputera na stronie 45. Rozdzia 5 Rozwiàzywanie problemów na stronie 69 Instalacja Mac OS 9 na stronie 75. Dodatek C Pod àczanie do Internetu na stronie 89. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 11

12 Usypianie i wy àczanie Power Maca G5 Gdy skoƒczysz pracowaç z Power Makiem G5, mo esz uêpiç lub wy àczyç komputer. Usypianie Power Maca G5 JeÊli przerwa w pracy b dzie krótka, uêpij komputer. Ekran uêpionego komputera jest czarny. UÊpiony komputer mo na bardzo szybko obudziç, pomijajàc proces startu systemu. Aby szybko uêpiç komputer, wykonaj jednà z poni szych czynnoêci: Wybierz Apple (K) > UÊpij. WciÊnij przycisk zasilania. Wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe, kliknij w Oszcz dny komputer i ustaw timer usypiania. Aby obudziç uêpiony komputer: WciÊnij dowolny klawisz klawiatury. Kliknij myszà. Wy àczanie Power Maca G5 JeÊli nie b dziesz u ywaç Power Maca G5 przez dzieƒ lub dwa, wy àcz go. Aby wy àczyç komputer, wybierz Apple (K) > Wy àcz. Ostrze enie: Nie wy àczaj komputera przez wy àczenie listwy zasilajàcej lub wyciàgni cie z kontaktu przewodu zasilajàcego (chyba, e nie jesteê w stanie wy àczyç komputera w inny sposób). Twoje pliki lub system operacyjny mogà ulec uszkodzeniu, jeêli komputer jest wy àczany nieprawid owo. Ostrze enie: Wy àcz Power Maca G5 przed transportem. Przenoszenie komputera przy obracajàcym si twardym dysku mo e spowodowaç jego uszkodzenie, a w konsekwencji utrat danych lub niezdolnoêç do startu systemu. 12 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

13 2 Poznajemy Power Maca G5 2 W tym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje o Power Macu G5. Znajdziesz tu opis cz Êci komputera oraz przeglàd mo liwoêci Mac OS X, w tym instrukcje do popularnych zadaƒ takich jak zmiana wyglàdu biurka czy preferencji systemowych. Zawarte sà tu te porady dotyczàce rozwiàzywania problemów, aktualizacji oprogramowania oraz pod àczania drukarki. Najnowsze informacje Poniewa Apple cz sto wypuszcza nowe wersje oprogramowania systemowego, programów i stron internetowych, obrazki w niniejszym podr czniku mogà si nieznacznie ró niç od tych, jakie ujrzysz na ekranie. Na witrynie Apple znajdziesz najnowsze wieêci Apple, darmowe programy do Êciàgni cia oraz katalog oprogramowania i sprz tu do Twojego Power Maca G5. Podr czniki i pomoc technicznà do wielu produktów Apple znajdziesz na stronach pomocy technicznej: 13

14 Podstawowe cechy Power Maca G5 Nap d optyczny Dioda statusu f Gniazdo s uchawek Przycisk zasilania Port FireWire 400 Port USB Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

15 f Nap d optyczny Twój komputer jest wyposa ony w nap d DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrive, który mo e odczytywaç p yty CD-ROM, p yty CD ze zdj ciami, standardowe p yty audio, p yty DVD oraz filmy DVD. SuperDrive mo e te zapisywaç muzyk, dokumenty i inne pliki na p ytach CD-R i CD-RW, DVD±R, DVD±RW, oraz DVD+R Double Layer (DL). Aby otworzyç nap d optyczny, wciênij przycisk wypychania p yt ( ) na klawiaturze Apple. Dioda statusu Bia e Êwiat o sygnalizuje, e komputer jest w àczony; Êwiat o pulsujàce wskazuje, e komputer jest uêpiony. Przycisk zasilajàcy WciÊnij ten przycisk, aby w àczyç, uêpiç lub obudziç ze snu Power Maca G5. Aby wznowiç komputer, wciênij i przytrzymaj przycisk przez ok. 5 sekund, a komputer si wy àczy, po czym wciênij ponownie, aby go w àczyç. W przypadku niektórych monitorów Apple mo esz w àczyç lub uêpiç komputer przyciskiem zasilania monitora. Port FireWire 400 Pozwala pod àczaç do Macintosha urzàdzenia FireWire takie jak ipod, cyfrowe kamery wideo i zewn trzne nap dy twardych dysków. FireWire zapewnia szybki transfer danych. Port FireWire 400 pozwala na transfer z pr dkoêciami 100, 200 i 400 megabitów na sekund (Mbps). Gniazdo s uchawek Pozwala pod àczyç do Macintosha s uchawki z wtyczkà mini jack. Po pod àczeniu s uchawek zostaje od àczony wewn trzny g oênik komputera. Port USB 2.0 Pozwala pod àczaç do Macintosha urzàdzenia USB takie jak klawiatury, myszy, drukarki, skanery, g oêniki, mikrofony USB i koncentratory USB. Twój monitor równie mo e mieç porty USB s u àce do pod àczania urzàdzeƒ USB. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 15

16 Porty Power Maca G5 Zamek Port monitorowy DVI 2 Zintegrowana antena Bluetooth i AirPort Pokrywy dost pu do gniazd rozszerzeƒ PCI Express Port monitorowy DVI 1 G Porty Gigabit Ethernet Port FireWire 800 Port FireWire Port wyjêcia dêwi ku Optyczny, cyfrowy port wyjêcia dêwi ku Optyczny, cyfrowy port wejêcia dêwi ku 3 porty USB 2.0, Port wejêcia dêwi ku Gniazdo zasilania 16 Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

17 F s Zamek S u y do otwarcia bocznej Êcianki w celu uzyskania dost pu do komponentów Power Maca G5. Do zamka mo esz pod àczyç zabezpieczenie, które uniemo liwi dost p do wn trza komputera. Porty monitorowe DVI Pozwalajà pod àczaç monitory ze z àczem Digital Visual Interface (DVI). Monitor taki jak Apple Cinema Display 20 lub 23 mo esz pod àczyç do dowolnego z dwóch portów. Monitor 30-calowy, taki jak Apple Cinema Display 30 musisz pod àczyç do portu DVI 1. Mo esz te pod àczaç monitory VGA u ywajàc do àczonej przejêciówki DVI-VGA Adapter. Zintegrowana antena Bluetooth i AirPort Extreme JeÊli Twój Power Mac G5 ma zainstalowany modu Bluetooth oraz kart AirPort Extreme, upewnij si, e antena nie jest zas oni ta. Porty FireWire 400 i 800 Port FireWire 400 pozwala na transfer 100, 200 i 400 Mbps. Port FireWire 800 pozwala na transfer 100, 200, 400 i 800 Mbps. - Analogowe wyjêcie dêwi ku S u y do pod àczania analogowych g oêników z w asnym zasilaniem lub innych urzàdzeƒ dêwi kowych, które mo na pod àczaç do wyjêcia dêwi ku. Analogowe wejêcie dêwi ku S u y do pod àczania mikrofonów, odtwarzaczy MP3 i CD oraz innych analogowych êróde dêwi ku z w asnym zasilaniem. G Pokrywy gniazd rozszerzeƒ PCI (3) Mo esz rozbudowaç Macintosha instalujàc karty Peripheral Component Interconnect (PCI) w gniazdach o numerach 2, 3 i 4. Porty Gigabit Ethernet z obs ugà jumbo frame S u à do pod àczania Macintosha do szybkich sieci Ethernet w celu uzyskania dost pu do Internetu lub innych zasobów sieciowych takich jak drukarki i serwery oraz do uwspólniania danych. U ywaj przewodów CAT 5e. Optyczne cyfrowe wyjêcie dêwi ku S u y do pod àczenia Macintosha do cyfrowego wzmacniacza lub innego podobnego urzàdzenia. Optyczne cyfrowe wejêcie dêwi ku S u y do pod àczenia Macintosha do cyfrowych êróde dêwi ku takich jak odtwarzacze CD lub minidisc. Trzy porty USB 2.0 S u à do pod àczania do Macintosha urzàdzeƒ USB takich jak klawiatury, myszy, drukarki, skanery, g oêniki, mikrofony USB i koncentratory USB. Twoja klawiatura Apple i Twój monitor równie mogà mieç porty USB. Gniazdo zasilania S u y do pod àczenia do àczonego przewodu zasilania. Nie u ywaj zwyk ych przewodów ani przed u aczy. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 17

18 Wewn trzne mo liwoêci rozbudowy Nap d optyczny Górna kieszeƒ twardego dysku Dolna kieszeƒ twardego dysku Gniazda DDR2 SDRAM Gniazda 2-4: PCI Express Bateria Gniazdo 1: PCI Express (zainstalowana karta graficzna) 18 Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

19 Nap d optyczny Twój komputer jest wyposa ony w nap d DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrive. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci U ywanie nap du optycznego na stronie 35. Gniazda pami ci DDR2 SDRAM Twój Power Mac G5 ma osiem gniazd DDR2 SDRAM. Dodatkowà pami ç nale y instalowaç parami, u ywajàc modu ów PC2-4200, 533 MHz, DDR2 SDRAM DIMM. Wi cej informacji o instalacji pami ci oraz o specyfikacji modu ów pami ci, jakie mo na instalowaç w Power Macu G5 znajdziesz w cz Êci Instalacja pami ci na stronie 51. Bateria Twój Power Mac G5 ma zainstalowanà bateri. JeÊli komputer ma problemy ze startem lub data i czas systemu cz sto ulegajà wyzerowaniu, mo e to oznaczaç koniecznoêç wymiany baterii. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Wymiana wewn trznej baterii na stronie 68. Kieszenie twardych dysków Twój komputer jest wyposa ony w nap d twardego dysku, zainstalowany w górnej kieszeni. W dolnej kieszeni mo esz zainstalowaç dodatkowy twardy dysk. W komputerze mogà byç dwa dyski Serial ATA. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Instalacja wewn trznego nap du na stronie 57. Gniazda PCI Express Twój Power Mac G5 ma trzy gniazda PCI Express. Mo esz instalowaç karty rozszerzeƒ PCI w gniazdach o numerach od 2 do 4. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Instalacja karty PCI na stronie 65 Gniazdo karty graficznej PCI Express Gniazda w karcie graficznej PCI Express s u à do pod àczania monitorów. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo na stronie 28 lub w cz Êci Instalacja karty PCI na stronie 65. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 19

20 Poznajemy Mac OS X Twój komputer jest wyposa ony w system operacyjny Tiger, czyli najnowszà wersj Mac OS X zawierajàcà mi dzy innymi Spotlight poprawionà wyszukiwark, która automatycznie indeksuje wszystkie pliki; Dashboard interfejs do obs ugi por cznych widgetów (mini-programów); Exposé wyêwietlajàce w przejrzysty sposób wszystkie otwarte programy, a tak e du o innych nowych funkcji. JeÊli zechcesz dowiedzieç si wi cej o Mac OS X oraz o nagradzanych programach ilife, do àczonych do Twojego komputera, zajrzyj do broszury Prezentujemy Mac OS 10.4 Tiger, równie do àczonej do Power Maca G5. Mo esz te otworzyç Pomoc Macintosha i przejrzeç informacje tam zawarte. Znajdziesz mnóstwo informacji dla nowych u ytkowników, osób doêwiadczonych oraz osób zmieniajàcych komputer na Maca. JeÊli napotkasz na jakiekolwiek problemy z Mac OS X, zajrzyj do rozdzia u 5 Rozwiàzywanie problemów lub z paska menu u góry ekranu wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha. Informacje na temat programów zgodnych z Mac OS X lub informacje o samym Mac OS X znajdziesz na stronie Uwaga: JeÊli chcesz u ywaç programów Classic, musisz zainstalowaç Mac OS 9, który obs uguje Êrodowisko Classic (patrz Instalacja Mac OS 9 na stronie 75). Mac OS 9 nie mo e byç podstawowym systemem operacyjnym Power Maca G5, czyli nie mo esz wystartowaç komputera za pomocà Mac OS 9. Zmiana wyglàdu biurka i ustawianie preferencji Wyglàd biurka mo esz szybko zmieniç w Preferencjach systemowych. Z paska menu wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe. 20 Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

21 Gdy poznasz ju lepiej komputer, zbadaj do czego s u à inne preferencje. Jest to centrum zarzàdzania dla wi kszoêci ustawieƒ Twojego Power Maca G5. Wi cej informacji znajdziesz w Pomocy Mac pod has em Preferencje systemowe lub pod has em dotyczàcym konkretnej preferencji. Uwaga: Poniewa Apple cz sto wypuszcza nowe wersje oprogramowania systemowego, programów i stron internetowych, obrazki w niniejszym podr czniku mogà si nieznacznie ró niç od tych, jakie ujrzysz na ekranie. Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania Wi kszoêç informacji na temat korzystania z Macintosha znajdziesz w komputerze w Pomocy Macintosha. Aby u yç Pomocy Macintosha: 1 Kliknij w znaczek Findera w Doku (pasku znaczków u do u ekranu). 2 Wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha (kliknij w menu Pomoc i wybierz Pomoc Macintosha). 3 Kliknij w pole szukania, wpisz pytanie i wciênij klawisz Return na klawiaturze. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 21

22 Gdy program nie odpowiada Mo e si zdarzyç, e program si zawiesi. Mac OS X zapewnia sposób skoƒczenia zawieszonego programu bez koniecznoêci wznawiania komputera. Skoƒczenie zawieszonego programu pozwoli na zachowanie dokumentów w innych otwartych programach. Aby wymusiç skoƒczenie programu: 1 WciÊnij Polecenie (x)-opcja-esc lub wybierz WymuÊ koniec z menu Apple (K). Pojawi si dialog wymuszania koƒczenia programów z zaznaczonym programem. 2 Kliknij w przycisk WymuÊ koniec. Program zostanie zakoƒczony, a wszystkie inne programy pozostanà otwarte. JeÊli b dzie to konieczne, mo na wymusiç zakoƒczenie Êrodowiska Classic, co spowoduje równie skoƒczenie wszystkich programów Classic. Za pomocà tego dialogu mo na te wznowiç Finder. JeÊli natrafisz na inne problemy, zajrzyj do rozdzia u 5 Rozwiàzywanie problemów na stronie Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

23 Aktualizacje oprogramowania Mo esz pod àczyç si do Internetu i automatycznie Êciàgaç i instalowaç najnowsze, darmowe wersje oprogramowania, sterowników i innych poprawek Apple. JeÊli komputer jest pod àczony do Internetu, program Uaktualnienia oprogramowania sprawdza, czy na serwerach Apple sà dost pne jakiekolwiek uaktualnienia oprogramowania. Sprawdzanie, Êciàganie i instalacja uaktualnieƒ mo e si odbywaç wed ug okreêlonego harmonogramu. Aby sprawdziç dost pne uaktualnienia oprogramowania: 1 Otwórz Preferencje systemowe. 2 Kliknij w znaczek Uaktualnienia oprogramowania i wykonuj instrukcje z ekranu. Aby znaleêç wi cej informacji, wyszukaj has o Aktualizacja oprogramowania w Pomocy Macintosha. Najnowsze informacje o Mac OS znajdziesz na stronie Pod àczanie drukarki Zainstaluj wymagane oprogramowanie i pod àcz drukark wed ug jej instrukcji. Sterowniki dla wi kszoêci drukarek sà wbudowane w Mac OS X. Wi kszoêç drukarek pod àcza si przewodem USB; inne sà pod àczane przez po àczenie sieciowe takie jak Ethernet. JeÊli masz stacj bazowà AirPort Express lub AirPort Extreme, mo esz pod àczyç drukark USB do stacji (zamiast do komputera) i drukowaç bezprzewodowo. Wi cej informacji o portach USB znajdziesz w cz Êci Z àcze USB (Universal Serial Bus) na stronie 30. Wi cej informacji o po àczeniach sieciowych znajdziesz w cz Êci Bezprzewodowa sieç AirPort Extreme na stronie 39 oraz Pod àczanie do sieci Ethernet na stronie 37. Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5 23

24 Gdy ju pod àczysz drukark USB lub FireWire, komputer wykryje jà automatycznie i doda do listy dost pnych drukarek. JeÊli drukarka jest pod àczona przez sieç, musisz znaç nazw sieci lub adres drukarki. Wybierz drukark za pomocà panela Druk i faks w Preferencjach systemowych. Aby skonfigurowaç drukark : 1 Otwórz Preferencje systemowe i kliknij w znaczek Druk i faks. 2 Kliknij w Drukowanie, a nast pnie w przycisk Dodaj (+), aby dodaç drukark. 3 Zaznacz drukark i kliknij w przycisk Dodaj. 4 Za pomocà przycisków Dodaj (+) i Usuƒ ( ) wybierz drukark z listy drukarek. Monitorowanie drukowania Po wys aniu dokumentu do drukarki mo esz monitorowaç drukowanie oraz zatrzymaç je na sta e lub tymczasowo. Aby monitorowaç drukowanie, kliknij w znaczek drukarki w Doku, aby otworzyç okno drukarki. W oknie drukowania ujrzysz zadania drukowania w kolejce. Wi cej informacji znajdziesz w Pomocy Macintosha pod has em drukowanie. 24 Rozdzia 2 Poznajemy Power Maca G5

25 3 Korzystanie z komputera 3 W tym rozdziale znajdziesz instrukcje korzystania z takich funkcji lub urzàdzeƒ komputera jak klawiatura, mysz, urzàdzenia dêwi kowe i sieç, USB, FireWire, AirPort oraz Bluetooth. Odpowiednie informacje znajdziesz w nast pujàcych cz Êciach: Klawiatura Apple na stronie 26 Mysz Apple Mighty Mouse na stronie 27 Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo na stronie 28 Z àcze USB (Universal Serial Bus) na stronie 30 FireWire na stronie 32 Pod àczanie urzàdzeƒ audio na stronie 34 U ywanie nap du optycznego na stronie 35 Pod àczanie do sieci Ethernet na stronie 37 Bezprzewodowa sieç AirPort Extreme na stronie 39 Bezprzewodowa technologia Bluetooth 2.0+ EDR na stronie 41 Przenoszenie danych mi dzy dwoma komputerami Macintosh na stronie 43 25

26 Klawiatura Apple Twoja klawiatura Apple jest wyposa ona w klawisze funkcyjne, zaprogramowane do wykonywania popularnych czynnoêci. Przycisk wypychania p yt ( ) s u y do wyjmowania p yt z nap du optycznego. Przyciski Ciszej/G oêniej pozwalajà sterowaç poziomem dêwi ku, a przycisk wy àczania dêwi ku s u y do ca kowitego wy àczenia lub ponownego w àczenia dêwi ku. Przyciski sterowania jasnoêcià s u à do regulacji jasnoêci pod àczonego monitora Apple. Klawisz wypychania p yt Klawisz wy àczania dêwi ku - Klawisz G oêniej Klawisz Ciszej Klawisz JaÊniej Klawisz Ciemniej Klawisze funkcyjne Uwaga: W klawiaturach innych ni Apple mo esz wypychaç p yty klawiszem F12. Klawiatura Apple ma dwa porty USB (Universal Serial Bus) 1.1. Do portów USB z ty u klawiatury mo esz podpiàç mysz i inne urzàdzenia USB. JeÊli kupisz bezprzewodowà klawiatur Apple, pod àcz jà zgodnie z instrukcjà do àczonà do klawiatury. Porty USB Przewód klawiatury Wi cej informacji o klawiaturze Dodatkowe informacje o klawiaturze sà dost pne w Pomocy Macintosha. Wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha i wyszukaj has o klawiatura. 26 Rozdzia 3 Korzystanie z komputera

27 Mysz Apple Mighty Mouse Twój Power Mac G5 posiada mysz Mighty Mouse z kulkà do przewijania obracajàcà si o 360 stopni i dzia ajàcà jak przycisk, z parà bocznych przycisków z czujnikami nacisku oraz dwoma g ównymi przyciskami z czujnikami dotykowymi. Mysz Mighty Mouse mo e byç skonfigurowana jak klasyczna jednoprzyciskowa mysz Apple lub mo esz zaprogramowaç przewijanie, aktywowanie Exposé, bàdê Dashboard. Lewy przycisk Prawy przycisk Kulka przewijania (przycisk) Przycisk boczny Przycisk boczny Programowanie myszy Mighty Mouse Mysz Mighty Mouse mo e byç skonfigurowana jako mysz jednoprzyciskowa lub mo na jà zaprogramowaç za pomocà panela Klawiatura i mysz. Aby otworzyç preferencje klawiatury i myszy: 1 Wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe. 2 Kliknij w Klawiatura i mysz, po czym kliknij w Mysz. Rozdzia 3 Korzystanie z komputera 27

28 Za pomocà wyskakujàcych menu mo esz przypisaç do poszczególnych przycisków nast pujàce czynnoêci i funkcje: Przycisk podstawowy lub drugorz dny Aktywacja Exposé WyÊwietlanie Dashboard Otwarcie Spotlight Prze àczanie mi dzy programami Otwieranie programów Mo esz równie wy àczyç przewijanie w poziomie i w pionie oraz ustawiç szybkoêç Êledzenia, przewijania i odst p podwójnego klikni cia. Wi cej informacji o myszy Dodatkowe informacje o myszy sà dost pne w Pomocy Macintosha. Wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha i wyszukaj has o mysz. Pod àczanie monitorów, telewizora i innych urzàdzeƒ wideo Do Power Maca G5 mo esz pod àczyç kilka monitorów i u ywaç ich jednoczeênie. Mo esz równie pod àczyç urzàdzenie wideo takie jak telewizor lub magnetowid. Do ka dego pod àczanego monitora lub urzàdzenia wideo b dzie potrzebny odpowiedni przewód lub przejêciówka. Pod àczanie wi cej ni jednego monitora Gdy pod àczysz dodatkowy monitor, mo esz mieç na obu monitorach ten sam obraz (tzw. odbicie lustrzane) lub wykorzystaç dodatkowy monitor do powi kszenia obszaru biurka Mac OS X (tryb rozszerzonego biurka). Monitory 20- lub 23-calowe Apple Cinema Display mo esz pod àczaç do dowolnego z dwóch portów DVI, natomiast monitor 30-calowy Apple Cinema Display musisz pod àczyç do portu DVI 1. Aby pod àczyç wi cej ni jeden monitor: 1 Wy àcz monitory i komputer. 2 Pod àcz ka dy monitor przewodem wideo do portu w karcie graficznej. 3 W àcz monitory i wznów komputer. Aby wyregulowaç monitory, wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe i kliknij w Monitory. DomyÊlnie komputer startuje w trybie rozszerzonego biurka. Aby zmieniç tryb na odbicie lustrzane, wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe, kliknij w Monitory i wybierz Odbicie lustrzane. 28 Rozdzia 3 Korzystanie z komputera

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj ten dokument, zanim zainstalujesz Mac OS X. Zawiera on informacje o obsługiwanych komputerach, wymaganiach systemowych i instalowaniu Mac OS X. Więcej

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis treêci 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu... 8 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Mac mini Podr cznik u ytkownika. Zawiera opis ustawienia oraz informacje o rozwiàzywaniu problemów dla komputera Mac mini

Mac mini Podr cznik u ytkownika. Zawiera opis ustawienia oraz informacje o rozwiàzywaniu problemów dla komputera Mac mini Mac mini Podr cznik u ytkownika Zawiera opis ustawienia oraz informacje o rozwiàzywaniu problemów dla komputera Mac mini K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 apple Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i konfiguracji Mac OS X 10.5 Leopard

Przewodnik instalacji i konfiguracji Mac OS X 10.5 Leopard Przewodnik instalacji i konfiguracji Mac OS X 10.5 Leopard Jeśli na twoim komputerze jest już zainstalowany Mac OS X 10.3 lub nowszy: Musisz jedynie uaktualnić do wersji Leopard. Patrz Uaktualnianie Mac

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki Załącznik nr 1.1 do SIWZ Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Model /typ / producent/

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 1 I. Komputer 15 szt. II. Atrybut Wymagania Typ Procesor Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń Komputer stacjonarny Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4100 punktów w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

Modem SAGEM F@st 800-840

Modem SAGEM F@st 800-840 Modem SAGEM F@st 800-840 Szybki Internet Szanowni Paƒstwo, dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyk pracownik wszechstronny Nr POKL.04.01.02. 00 168/12. Lp. Element Opis techniczny elementu

Projekt Matematyk pracownik wszechstronny Nr POKL.04.01.02. 00 168/12. Lp. Element Opis techniczny elementu Jednostka centralna Lp. Element Opis techniczny elementu 1. Procesor 2. 3. Płyta główna Pamięć RAM 4. Dysk twardy - architektura: x86 64bit - min. 2 rdzenie - PassMark CPU Mark: min. 7000 pkt. - gniazdo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu PROSZĘ PAMIĘTAC O OKREŚLENIU SYSTEMU OPERACYJNEGO JAKI MA BYĆ ZAINSTALOWANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor)

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Podzespoły jednostki komputerowej Procesor: Proponowane Intel Pentium G3250 3,2 GHz Minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia określone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo