Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)"

Transkrypt

1 Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu dla działu kas i działu obsługi widowni oraz sprzętu komputerowego dla Narodowego Forum Muzyki prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) i poniżej równowartości kwoty EURO Znak postępowania: ZP/PN/20/2015/NFM Wrocław, r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław ADRES DO KORESPONDENCJI Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Pl. Wolności 1, Wrocław tel. 71/ , fax 71/ Godziny pracy: Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Paulina Fita tel i Pan Maciej Tabisz tel w zakresie przedmiotu zamówienia, Pani Karolina Wąsowicz tel w zakresie procedury. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty euro. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się z zasadniczej części opisowej i wszystkich tworzących ją załączników. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu dla działu kas i działu obsługi widowni oraz sprzętu komputerowego dla Narodowego Forum Muzyki. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, który będzie załącznikiem do umowy. 2. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawy mają zostać zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do r. dla każdego zadania. VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11) ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy Pzp). 2

3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca musi posiadać uprawnienia wymagane do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W zakresie wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Dysponują potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 6. W zakresie sytuacji ekonomicznej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VIII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, do oferty Wykonawcy dołączą następujące dokumenty: - w formie oryginału: 1. Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ) 3. Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. W zakresie warunku udziału określonego w VII pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 SIWZ Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 3

4 Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w pkt. 3, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt VIII 2 (aktualny odpis z właściwego rejestru) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 1) Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 1 powyżej Wykonawcy mogą złożyć: a) oświadczenie podpisane przez lidera, b) oświadczenia podpisane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie (jeden druk) podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie dokument wymieniony w pkt 2. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą złożyć wspólnie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 3 (spełnianie warunków będzie oceniane łącznie). 4) W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych teleadresowych należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane teleadresowe. 5) Do oferty musi być załączone - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 4

5 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem ZP/PN/20/2015/NFM. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Paulina Fita tel i Pan Maciej Tabisz tel w zakresie przedmiotu zamówienia, Pani Karolina Wąsowicz tel w zakresie procedury; Przekazywanie oświadczeń, wniosków oraz zawiadomień odbywa się pisemnie. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy faksu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale XV SIWZ. Każda forma porozumiewania się z Zamawiającym musi być potwierdzona w taki sposób, aby dwie strony posiadały wiedze przekazywanych informacji. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja SIWZ: Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Odpowiedzi wraz z treścią zapytania, lecz bez ujawnienia jego źródła, Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej z zastrzeżeniem postanowień art. 38 ust. 1 PZP, Zamawiający udzieli odpowiedzi, tj. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, na piśmie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytania i odpowiedzi Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy zadali pytanie oraz umieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert na stronie internetowej X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę oferty należy podać w Formularzu Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Cena musi obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. W ofercie winna zostać przedstawiona cena za zadania 1 i/lub zadania 2 i/lub zadania 3 i/lub zadania 4 i/lub zadania 5. Formularz oferty musi zawierać również ceny jednostkowe elementów wykonywanej usługi wskazane w tym formularzu na podstawie którego Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą. 1. Kalkulacja ceny ofertowej musi opierać się o ceny jednostkowe elementów wykonywanej usługi wskazane w formularzu oferty. Wszelkie ewentualne koszty dodatkowe, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji usługi muszą być skalkulowane na etapie składania oferty i dodane do cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty. Cenę ofertową należy podać w Ofercie w złotych polskich, w wartości netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena przedstawiona w Ofercie będzie podana w wymiarze netto oraz z podatkiem VAT, wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 3. UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. 5

6 GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w innej walucie niż PLN. 5. Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku. Elementy ceny ofertowej wyrażone w wartościach procentowych oraz wartościach liczbowych powinny także być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN. XII. KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane według następującego kryterium: Cena waga 100% 2. Opis sposobu oceniania oferty: kryterium Cena oferta o najniższej Cenie za realizację całości przedmiotu otrzyma 100 punktów, a pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona wg wzoru: Wc = (Cmin / Cb) x 100, gdzie: Wc wartość punktowa w kryterium Cena Cmin najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych Cb cena oferty badanej 3. Za najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium najniższej ceny. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp) - w odniesieniu do każdego z zadań odrębnie. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę). 3. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 4. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (własnoręczny podpis i pieczątka imienna) lub osobę przez niego upoważnioną. 5. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (własnoręczny podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika. 6. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notariusza. 7. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 6

7 8. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 9. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej SIWZ będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy. 10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Narodowe Forum Muzyki Dostawa sprzętu dla działu kas i działu obsługi widowni oraz sprzętu komputerowego dla Narodowego Forum Muzyki ZP/PN/20/2015/NFM TERMINEM OTWARCIA OFERT r. godz. 12:00 Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert. 12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. 13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANE. 14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 15. Koperty oznaczone napisem WYCOFANE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 16. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 17. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę należy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami niejawnymi. 18. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 19. Załączniki do oferty powinny być wypełnione w sposób podany przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach. 20. Do oferty winny być dołączone: wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Pl. Wolności 1, Wrocław 7

8 Sekretariat (IV piętro) nie później niż do dnia r. godz. 12:00 2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz. 12:15 w gabinecie Zastępcy Dyrektora Narodowego Forum Muzyki przy Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Pl. Wolności 1, Wrocław, piętro IV. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert. 7. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 9. Informacje, o których mowa w pkt 8 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w dziale XII. 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz informację o powyższym zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem art. 94 ustawy Pzp, 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XVII. WZÓR UMOWY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 1. Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 2 dla zadania 1 i Załączniku nr 3 dla zadania 2 i Załączniku nr 4 dla zadania 3 do SIWZ. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach określonych w pkt 3, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w pkt 4. 8

9 3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w następujących okolicznościach i w następującym zakresie w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: a) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. b) zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla dostaw objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, d) sposobu rozliczenia niniejszej umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, e) zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. 4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1) zmiana nr rachunku bankowego, 2) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy, 3) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 9

10 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane pisemnie. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 22. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 23. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 10

11 zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. Załączniki do SIWZ: 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Projekt umowy 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 4. Załącznik nr 4 Formularz oferty 5. Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Wrocław, dnia r. Sporządziła: Karolina Wąsowicz Zatwierdził: Andrzej Kosendiak 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu dla działu kas i działu obsługi widowni oraz sprzętu komputerowego dla Narodowego Forum Muzyki. ZADANIE NR 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ FISKALNYCH Słownik CPV: Maszyny księgujące i kasy rejestrujące 1.1 Dostawa, instalacja, fiskalizacja (z przygotowaniem dokumentów do Urzędu Skarbowego) 6 szt. kas fiskalnych Elzab K10 oraz szkolenie dla operatorów kas Wymagana minimalna gwarancja - 12 miesięczna gwarancja producenta na urządzenie fiskalne, 5 lat gwarancji na pamięć fiskalną w przypadku dokonywania corocznych przeglądów. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. - Wymagania dotyczące szkolenia dla operatorów kas: Szkolenie odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki przy Pl. Wolności 1, dla 31 osób w terminie ustalonym roboczo przez strony. Po odbytym szkoleniu nastąpi krótki test praktyczny. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie odbycia kursu w formie pisemnej. Wymagany minimalny zakres szkolenia: a ) wybór produktu z listy, ceny, ilości, nabicie produktu b) fiskalizacja sprzedaży c) anulacja paragonu d) wycofanie pozycji z paragonu e) podgląd sprzedaży bieżącej bez zamykania zmiany f) zamknięcie zmiany g) wydruk raportu dobowego, okresowego - Wymagane parametry techniczne urządzeń: KOPIA ELEKTRONICZNA Nośnik danych MECHANIZM DRUKUJĄCY Rodzaj Szerokość papieru Długość rolki karta microsd termiczny, z łatwą wymianą papieru easy load 57 mm 18 m 12

13 Szybkość wydruku WYŚWIETLACZE Klient Kasjer KLAWIATURA Rodzaj Liczba klawiszy Klawisze szybkiej sprzedaży ZŁĄCZA Komunikacja z PC Pendrive Szuflada Czytnik kodów kreskowych ZASILANIE Zasilacz zewnętrzny Akumulator 21 linii/ sekundę WYMIARY Głębokość/szerokość/wysokość 190 x 95 x 70 mm Waga 0,65 kg LCD, 2x16 znaków, biały w technologii pozytywowej, czytelny w każdych warunkach TFT, 4,3, kolorowy dotykowa zmienna w zależności od kontekstu 15 (na ekranie wyświetla się do 5 zdefiniowanych klawiszy) mini USB USB (host), umożliwia zapis/ odczyt baz towarowych, liczników sprzedaży, kopii bezpieczeństwa karty EJ poprzez złącze zasilania tylko w wersji K10+ (z pakietem rozszerzeń) poprzez moduł Bluetooth (A ) 12V/1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji samochodowej 12V typu LiIon odłączany od korpusu kasy, stan ładowania sygnalizowany za pomocą diody na pasku stanu kasy ZADANIE NR 2 - DOSTAWA SKANERÓW DATALOGIC Słownik CPV: Sprzęt peryferyjny Czytniki kodu kreskowego Akcesoria zasilające 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla stanowisk kasowych i działu obsługi widowni w ilości: - 2 sztuki skanerów stacjonarnych - DATALOGIC czytnik kodów 2D QD2430. Czytniki 2D QD2430 będą podłączone do terminala kasowego (lub PC) za pomocą kabla USB - 12 sztuk skanerów do biletów- Datalogic Memor X3, Part number: DTL (w zestawie z każdym skanerem: baterie, zasilacz, smycz). Transmisja danych z terminali Memor X3 będzie się odbywać za pomocą sieci WiFi, terminale mają mieć możliwość czytania kodów 2D (dwuwymiarowych). - 5 sztuk 4-portowych stacji dokujących do terminala Datalogic Memor X3-5 sztuk zapasowych baterii standardowej do terminala Datalogic Memor X3 (1430 mah) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta wszystkich wymienionych w zadaniu urządzeń. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. 13

14 Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. ZADANIE NR 3 - DOSTAWA URZĄDZEŃ BIUROWYCH Słownik CPV: Niszczarki 1.1 Dostawa niszczarki do papieru Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. - Minimalne wymagania techniczne: Nazwa Parametry techniczne Zastosowanie: średnie lub duże biuro Rodzaj cięcia: paski Rozmiar cięcia: 3,8 mm Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2 Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2 O-2 T-2 E-2 Ilość jednorazowo niszczonych kartek 70g/m2: 19 Ilość jednorazowo niszczonych kart 1 karta kredytowych: Ilość jednorazowo niszczonych płyt CD: 1 CD Szerokość szczeliny podawczej: 230 mm Cykl pracy w minutach: ciągła Napięcie: 230 V Moc: 250 W Rekomendowana ilość użytkowników: 1-3 Poziom głośności: 55 db Kosz na ścinki: 38,5 l Wymiary: 390 x 300 x 590 mm Waga netto: 13 kg Gwarancja na urządzenie: 2 lata Gwarancja na noże tnące: 20 lat Automatyczny start/stop: tak 14

15 Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Funkcja cofania/rewers: tak System Energy Smart: tak Mechanizm odporny na zszywki: tak Silnik przystosowany do pracy ciągłej: tak Przezroczyste okno w obudowie: tak Zatrzymanie pracy przy wyjętym koszu: tak Zatrzymanie pracy przy pełnym koszu: tak Mechanizm odporny na małe spinacze: tak Kabel zasilający: tak Instrukcja obsługi w języku polskim: tak Kolor: szara Konserwacja: brak Certyfikat CE: tak Kod EAN: Niszczarka posiada solidne noże tnące wykonane z utwardzanej stali węglowej oraz wytrzymały silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę. ZADANIE NR 4 - DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH Słownik CPV: Akcesoria zasilające Części, akcesoria i wyroby do komputerów 1.1 dostawa 100 sztuk 2metrowych przewodów typu: patchcord 1.2 dostawa 200 sztuk 3metrowych przewodów typu: patchcord 1.3 dostawa 100 sztuk 5metrowych przewodów typu: patchcord -opis techniczny patchcordu: UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa Kategoria 6 Materiał izolacji kabla PVC - polyvinyl chloride Typ wtyczki 1 1 x RJ45 Typ wtyczki 2 1 x RJ45 Cross-Over Nie Kolor Czarny Dodatkowe informacje: - zastosowano wysokiej jakości wtyki UTP kat. 5e - wtyk wykonany z poliwęglanu - styki wykonane z miedzi pokrytej złotem - grubość pokrycia złotem - 6μm - zastosowano wysokiej jakości przewód UTP kat. 5e - osłonki zalewane - dobre zabezpiecznie przewodu - osłonka jest szerokości wtyku - gwarantuje wygodne podłączanie do blisko położonych portów - osłona zatrzasku zabezpieczająca przed wyłamaniem i uszkodzeniem - osłona zatrzasku ułatwia przeciąganie przewodów przez trudno - dostępne miejsca - każdy przewód pakowany oddzielnie 15

16 1.4 Dostawa 40 sztuk listw zasilających (czarnych) 2,5 do 3 metrów Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. - Opis techniczny listw: Typ gniazda wyjściowego Euro Liczba gniazd wyjściowych 9 szt. Długość przewodu zasilającego 2,5 metr Wbudowany filtr dla linii telefonicznej RJ-11 brak danych Wbudowany filtr dla linii danych RJ-45 brak danych Wbudowany filtr dla sygnału AV brak danych Napięcie znamionowe 230 V AC Prąd znamionowy 10 A Częstotliwość 50 Hz Absorbcja energii 155 J Maksymalny czas reakcji 25 ns Filtr przeciwzakłóceniowy (EMI/RFI) Nie Możliwość zamontowania na ścianie Nie Masa netto 0,514 kg Kolor Czarny Dodatkowe informacje: LISTWA ZABEZPIECZAJĄCA NATEC EXTREME MEDIA SP8 - dwustopniowy układ zabezpieczający - 9 gniazda ze stykiem ochronnym - bezpieczna nieprzewodząca obudowa - łatwy montaż do podłoża - przełącznik pracy ze światłem sygnalizacyjnym - bezpiecznik automatyczny 1.5 Dostawa 20 sztuk listw zasilających (czarnych) 4,5 do 5 metrów Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty 16

17 zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. -Opis techniczny listw: Typ gniazda wyjściowego Euro Liczba gniazd wyjściowych 8 szt. Długość przewodu zasilającego 5 metr Wbudowany filtr dla linii telefonicznej RJ-11 brak danych Wbudowany filtr dla linii danych RJ-45 brak danych Wbudowany filtr dla sygnału AV brak danych Napięcie znamionowe 230 V AC Prąd znamionowy 10 A Częstotliwość 50 Hz Absorbcja energii 155 J Maksymalny czas reakcji 25 ns Filtr przeciwzakłóceniowy (EMI/RFI) Nie Możliwość zamontowania na ścianie Nie Masa netto 0,514 kg Kolor Czarny Dodatkowe informacje: LISTWA ZABEZPIECZAJĄCA NATEC EXTREME MEDIA SP8 - dwustopniowy układ zabezpieczający - 5 gniazd z uziemieniem - 3 gniazda płaskie bez styku ochronnego - bezpieczna nieprzewodząca obudowa - łatwy montaż do podłoża - przełącznik pracy ze światłem sygnalizacyjnym - bezpiecznik automatyczny ZADANIE NR 5 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Słownik CPV: Komputer tablet Wyświetlacze płaskie Karty akceleratorów graficznych Komputery osobiste Różny sprzęt komputerowy Sprzęt peryferyjny Myszka komputerowa Dysk magnetyczny 1.1 Dostawa 2 sztuk tableta 7'' Lenovo S5000 Gwarancja na sprzęt udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady 17

18 fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. -Opis techniczny: Nazwa Lenovo S5000 Procesor Czterordzeniowy procesor MediaTek 1,2 GHz System operacyjny Android 4.2, aktualizacja do 4.3 Wyświetlacz HD 7" (1280 x 800) z obsługą wielodotykową i szerokim kątem widzenia 178 stopni Bateria Polimerowa, litowo-jonowa 3450 mah Do ponad 8 godzin nieprzerwanego przeglądania stron internetowych za pośrednictwem sieci Wi-Fi Do ponad 6 godzin oglądania wideo z jakością HD Pamięć Pamięć LP-DDR2 1 GB Pamięć 16 GB emmc Łączność HSPA+ 3G Bluetooth 3.0/4.0 Czujniki Akcelerometr Czujnik światła otoczenia GPS WWAN WCDMA/HSPA+ (900/2100 MHz); 42 Mb/s (pobieranie), 11 Mb/s (wysyłanie) GSM/EDGE (900/1800/1900 MHz); Wymiary (szer. x gr. x wys.) 116 mm x 7,9 mm x 191 mm Waga 246 g (wersja Wi-Fi) 249 g (3G) Wbudowana kamera Kamera przednia HD 1,6 MP Tylna kamera 5,0 MP z autofokusem Gniazda Gniazdo audio i mikrofonu 3,5 mm Micro-USB (z obsługą USB-OTG) Przyciski Klawisz zasilania Karta SIM Klawisz głośności Micro SIM 1.2 Dostawa 3 sztuk monitorów LCD (dla klienta) ASUS VB 199T-P 19" lub równoważnych (każdy monitor w zestawie oprócz kabla VGA 15-pin, będzie dostarczony dodatkowo z kablem HDMI 3mb) Gwarancja udzielona na sprzęt przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na 18

19 miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. -Opis techniczny produktu Nazwa Parametry techniczne Przekątna (cale) 19" Maksymalna rozdzielczość 1280 x 1024 Liczba kolorów wyświetlacza 16,7 mln Format obrazu 4:3 Kontrast dynamiczny :1 Kąt/kąty widzenia 178 stopni Zastosowane technologie Technologia LED, Panoramiczny wyświetlacz Zawartość opakowania Kabel zasilający Gwarancja producenta 24 miesiące 1.3 Dostawa 3 sztuk kart graficznych z wyjściem na dwa monitory ASUS Radeon R7 240 (R7240-1GD3) Gwarancja udzielona na sprzęt przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. -Opis techniczny: Nazwa Parametry techniczne Silnik graficzny AMD Radeon R7 240 Standard szyny PCI Express 3.0 Pamięć wideo DDR3 1GB Taktowanie zegara 600 MHz Taktowanie pamięci Interfejs pamięci Rozdzielczość Interfejsy Oprogramowanie 800 MHz ( 1600 MHz DDR3 ) 64-bit Maks. rozdzielczość DVI : 1920x1200 Wyjście DVI : Tak x 1 (DVI-D) Wyjście HDMI : Tak x 1 Wsparcie HDCP : Tak ASUS GPU Tweak i sterowniki 19

20 1.4 Dostawa 5 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz pełnym wyposażeniem (w zestawie: komputer stacjonarny, klawiatura, mysz, monitor, czytnik kart pamięci). Gwarancja udzielona na sprzęt przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ponosi Wykonawca. Okresu gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu nr lub poczty elektronicznej Wykonawcy. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr inwentarzowy, model (podstawowe parametry), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis uszkodzenia. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. Akcje serwisowe realizowane będą na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych oraz wyznaczy osobę, która w tym czasie będzie nadzorować akcję serwisową ze strony Zamawiającego. Minimalne wymagania zamawiającego: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. Wynik dostępny na stronie : 8GB (1x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 16GB, min. jeden slot wolny Parametry pamięci Min. 500 GB SATA 7200 obr./min masowej Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa Typu SlimTower lub Desktop z obsługą kart PCI Express o połówkowym profilu Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 94cm, waga max 8 kg, Zasilacz o mocy max. 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na 20

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo