ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO"

Transkrypt

1 ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

2 WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana przez Wójta Gminy oraz jednostki Wg Wykazu jednostek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy adres NIP Tarnów Op. ul. Dworcowa 6 REGON Okres Ubezpieczenia ŁĄCZNA SUMA UBEZPIECZENIA: ZGODNIE Z KARTĄ INFORMACYJNĄ ,53 zł Zakres Ubezpieczenia UBEZPIECZENIE SPRZĘTU OD RYZYK WSZYSTKICH Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wpisać lub NIE SEKCJA I wyłączenia ryzyka ognia NIE wyłączenie ryzyka kradzieŝy z włamaniem i dewast. NIE wył.kosztu naprawy zabezpieczeń NIE wyłączenia ryzyka powodzi i zalania wodą wodociąg. NIE Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wpisać lub NIE ryzyko mobilnego uzytkowania sprzętu przenośnegopoza miejscem ubezpieczenia - podlimit SU = zł ryzyko mobilnego uzytkowania sprzętu zainstalowanego w pojazdach poza miejscem ubezpieczenia obszar Europy obszar Świata NIE zrzeczenie się prawa do regresu wg treści zał. Nr5 ryzyko kradzieŝy zwykłej Miejsce i warunki uŝytkowania sprzętu wpisać lub NIE budynki biurowe i administracyjne strefy zagroŝenia :pyłem,wilgocią, wibracjami NIE szpitale / słuŝba zdrowia NIE tereny pod gołym niebem w ramach miejsca ubezpiecz. NIE szkoły, ośrodki kształcenia i szkolenia place budowy NIE pomieszczenia sprzedaŝy NIE pomieszczenia klimatyzowane strefy dostępne dla publiczności pod poziomem terenu suteryny, piwnice B/D zaklady produkcyjne i magazyny NIE parter, powyŝej parteru strefy zagroŝenia :poŝarem wybuchem NIE instalacja ochrony przepięciowej B/D WyposaŜenie pomieszczen w instalacje konstrukcja budynku wpisać lub NIE instalacje wod-kan,c.o. : z cegły w scianach betonu zbrojonego w podłodze stali NIE pod stropem lub w stropie inne brak Umowa o obsłudze profilaktycznej i naprawach wpisać lub NIE Zasilanie kompleksowa umowa konserwatorska prowadzona jest przez: zasilanie sieciowe producenta,dostawcę urządzenia podtrzymujace B/D wyspecjalizowany serwis - wg bieŝących zleceń agregaty pradotwórcze B/D personel własny UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WG WARTOŚCI odtworzeniowej księgowej brutto SUMA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU STACJONARNEGO SUMA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU PRZENOSNEGO wpisać lub NIE ŁĄCZNA SUMA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ,96 zł PLN PODLIMIT SU DLA RYZYKA KRADZIEśY ZWYKŁEJ UBEZPIECZENIE OPROGROMOWANIA I NOŚNIKÓW DANYCH koszt odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania wymienne nośniki danych częstotliwość wykonywania zapasowych kopii danych miejsce przechowywania zapasowych kopii zbiorów danych sposób przechowywania wymiennych nosników danych ,59 zł ,37 zł 5 000,00 zł SEKCJA II SUMY UBEZPIECZENIA ,57 zł rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wpisać lub NIE LIMIT ODPOWIEDZIALNOSCI Kl. automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia tak 20% S.U. Kl. automatycznego ubezpieczenia nowego sprzętu tak 20% S.U. Kl. Reprezentantów tak do wys. S.U. str. NIE PLN PLN PLN PLN PLN

3 UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI str. Przewidywane dodatkowe koszty proporcjonalne wynoszą Suma ubezp pln Przewidywane dodatkowe koszty nie proporcjonalne wynoszą Suma ubezp pln Okres odszkodowawczy w miesiącach franszyza redukcyjna dla kosztów dodatkowych w dniach Dzienna kwota ubezpieczenia dla dodatkowych kosztów proporcjonalnych pln Miesięczna kwota ubezpieczenia dla dodatkowych kosztów proporcjonalnych pln wysokość udziału własnego w szkodzie dla dodatkowych kosztów nieproporcjonalnych % naleŝy okreslić orientacyjny maksymalny czas realizacji dostaw części zamiennych FRANSZYZY: sprzęt oprogram kwota Franszyza integralna 200,00 zł 200,00 zł wykupiona nie Franszyza redukcyjna wykupiona tak PRZYCZYNY,LICZBA I WARTOŚĆ SZKÓD W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT liczba szkód wartość uzyskanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń przyczyna szkody SUMY UBEZPIECZENIA Z VAT WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Z VAT (z zastrzeŝeniem sum podanych w wykazach szczegółowych jako wartości netto) wg zestawienia do Rozdziału IV SIWZ tak tak Wnioskowane Klauzule Brokerskie wg zał. Nr6 Załączniki do wniosku tak nie załącznik Nr1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia nie załącznik Nr2.1- Wykaz zbiorczy wartości załącznik Nr2.2 - Wykaz ubezpieczanego SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO tak tak załącznik Nr3- Dodatkowe wyłączenia ochrony stosowane przez Z. Ubezpieczeń nie załacznik Nr4- Dodatkowe klauzule stosowane przez Zakład Ubezpieczeń nie załącznik Nr6- Wykaz Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich tak Data 12/2013

4 ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA SPRZETU EL. WYKAZY ZBIORCZY WARTOŚCI

5 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM: WYKAZ MIENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM - zestawienie ogólne wartości sprzętu elektronicznego do 5 lat (miejsce uŝytkowania wg zał. wykazów) : zał. nr 2 do SEL L.P. NAZWA JEDNOSTKI SPRZĘT EL. STACJONARNY DO 5 LAT WG WYKAZU SPRZĘT EL. PRZENOŚNY DO 5 LAT WG WYKAZU OPROGRAMOWANIE SUMA 1. GMINA TARNÓW OP URZĄD GMINY ,00 zł 3 554,70 zł - zł ,70 zł 2. GMINNY OŚRODEK KULTURY ,97 zł 3 299,49 zł - zł ,46 zł 3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ,97 zł 6 555,27 zł 437,43 zł ,67 zł 4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 7 499,98 zł 7 499,98 zł 5. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 6 702,01 zł - zł ,14 zł ,15 zł

6 6. BIURO OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ 7. PUBLICZNE GIMNAZJUM w TARNOWIE OP ,74 zł ,25 zł - zł ,99 zł 8. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika ,83 zł ,54 zł 4 700,00 zł ,37 zł 8.A PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika Filialna Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosorowicach 9. PUBLICZNE GIMNAZJUM w PRZYWORACH ,71 zł ,55 zł - zł ,26 zł A 10.B PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM w KĄTACH OP. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w KĄTACH OP. - Oddział Przedszkolny PUBLICZNA SZKOŁA PODST. w KĄTACH OP. Filialna Szkoła w Przyworach ,20 zł ,52 zł - zł ,72 zł - zł 4 790,50 zł - zł 4 790,50 zł 11. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w NAKLE 1 268,00 zł ,55 zł - zł ,55 zł 11.A PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w NAKLE - Oddział Przedszkolny 2 524,18 zł 2 524,18 zł

7 12. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. bł. Edmunda Bojanowskiego - zł 1 800,00 zł 989,00 zł 2 789,00 zł 13. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w PRZYWORACH 1 159,00 zł 1 159,00 zł 14. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w KOSOROWICACH

8 15. OSP TARNÓW OP. - zł 16. OSP KOSOROWICE - zł 17. OSP PRZYWORY - zł 18. OSP RASZOWA - zł - zł RAZEM ,59 zł ,37 zł ,57 zł ,53 zł L.P. NAZWA JEDNOSTKI SPRZĘT EL. STACJONARNY DO 5 LAT WG WYKAZU SPRZĘT EL. PRZENOŚNY DO 5 LAT WG WYKAZU OPROGRAMOWANIE

9 ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA SPRZETU EL. WYKAZY UBEZPIECZANEGO SPRZĘTU EL.

10 WYKAZ MIENIA ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA: pieczęć jednostki III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT (KŚT: 491, 492) - sprzęt o wartości jednostkowej pow. 1 tyś. zł LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UśYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. lub DATA WPROWADZENIA DO EWIDENCJI NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł - zł 2. komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł - zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł komputer + monitor UG Tarnów Opolski 3 845,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł SUMA STRONY ,00 zł - zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,00 zł - zł dnia strona... / z... (podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego)

11 WYKAZ MIENIA ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA: pieczęć jednostki III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT - sprzęt o wartości jednostkowej pow. 1 tyś. zł LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UśYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. lub DATA WPROWADZENIA DO EWIDENCJI NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt Notebook Toshiba Portege Urząd Gminy oraz kaŝde miejsce mobilnego uŝytkowania Z930 i3-3217u/4gb/125gb[ssd]/13,3''/w7h 04/ ,70 zł ,70 zł SUMA STRONY 3 554,70 zł 3 554,70 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 3 554,70 zł 3 554,70 zł dnia strona... / z... (podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego)

12 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt DELL OPTIPLEX 1 Zestaw komputerowy +monitor GOK TARNÓW OPOLSKI JJZS3J 2199,66 zł ,94 zł 2 PROJEKTOR DELL GOK TARNÓW OPOLSKI 3 FAXTELEFON GOK TARNÓW OPOLSKI 4 DRUKARKA GOK TARNÓW OPOLSKI DELL 1209S ,64 zł ,64 zł PANASONIC KX- FL613PD FBWAD ,75 zł 1 899,75 zł SAMSUNG SCX4725 FN BAKQ410018T 1099,22 zł ,22 zł 5 ERGONOMICZNA KLAWIATURA GOK TARNÓW OPOLSKI ,79 zł ,79 zł 6 RAMKA ZAPOBIEGAJĄCA WCIŚNIĘCIU KILKU GOK TARNÓW KLAWISZY OPOLSKI NA RAZ ,98 zł 1 996,98 zł 7 MANIPULATOR KULOWY GOK TARNÓW OPOLSKI ,65 zł ,65 zł 8 SUMA STRONY 9 797,69 zł ,97 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 9 797,69 zł ,97 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

13 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt NOTEBOOK GOK TARNÓW OPOLSKI DELL INSPIRON LQVZS3J 3299,49 zł ,49 zł SUMA STRONY 3 299,49 zł 3 299,49 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 3 299,49 zł 3 299,49 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 3

14 RODZAJ JEDNOSTKI: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Op. STRONA A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU LOKALIZACJA TYP/MODEL NR SERYJNY ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7, tarnów Opolski 1. Urzadzenie wielofuncyjne HP OfficeJet 7000 SMY9B11101J 1 965,23 zł 2. Drukarka Color LaserJet CM2320fxi SCNFNB1FG ,22 zł 3. Router bezprzewodowy T-Link TL-WA500G 09A ,92 zł Przywory ul. Krapkowicka 1 4. Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XYW 1 5. Monitor LA190055wg SCNC94216BM 1 6. Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XTZ 1 7. Monitor LA190055wg SCNC94216BV 1 8. Urządzenie wielofuncyjne HP OfficeJet Pro 8500 SMY9AQ620GH 1 325,56 zł Nakło, ul. Przedszkolna 1 5. Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XSZ 1 6. Monitor LA190055wg SCNC9420VBL 1 7. Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XXW 1 8. Monitor LA190055wg SCNC Urządzenie wielofuncyjne HP OfficeJet Pro 8500 SMY0AMM611ZX ,56 zł Raszowa, ul. Nakielska Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XXR Monitor LA190055wg SCNC94226J Komputer HP Compaq 6005Pro SFF AXB22 250G 4GB PC SCZC0039XWZ Monitor LA190055wg SCNC94216BT Urządzenie wielofuncyjne HP OfficeJet Pro 8500 SMY9AM ,56 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł 2 360,32 zł SUMA STRONY ,97 zł Z PRZENIESIENIA - zł RAZEM (do przeniesienia) ,97 zł

15 STRONA RODZAJ JEDNOSTKI: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Op. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU LOKALIZACJA TYP/MODEL NR FABRYCZNY LUB ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM NR EWIDENCYJNY szt Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7, Tarnów Opolski 15. Laptop HP ProBook 4510s T GB/250 Red PC SCU0031NBD ,01 zł 16. Projektor Hitachi ED - X40 HOAE ,70 zł 17. Aparat Cyfrowy BenQ E1220 ID ,89 zł Przywory ul. Krapkowicka Aparat Cyfrowy BenQ E1220 ID ,89 zł Nakło, ul. Przedszkolna Aparat Cyfrowy BenQ E1220 ID ,89 zł Raszowa, ul. Nakielska Aparat Cyfrowy BenQ E1220 ID ,89 zł SUMA STRONY Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 6 555,27 zł ,97 zł ,24 zł RODZAJ JEDNOSTKI: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Op. C. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UśYTKOWANEGO NIE DŁUśEJ NIś 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU LOKALIZACJA TYP/MODEL NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7, Tarnów Opolski 21. Program antywirusowy Kaspersky Security ,49 zł Przywory ul. Krapkowicka Program antywirusowy Kaspersky Security licencje 2 124,98 zł Nakło, ul. Przedszkolna Program antywirusowy Kaspersky Security licencje 2 124,98 zł Raszowa, ul. Nakielska Program antywirusowy Kaspersky Security licencje 2 124,98 zł szt SUMA STRONY Z PRZENIESIENIA 437,43 zł ,24 zł

16 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7, Tarnów Opolski III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt komputer GOPS ,00 zł - zł 2 komputer(systemowy) GOPS ,00 zł - zł 3 komputer z monitorem GOPS ,98 zł - zł SUMA STRONY 7 499,98 zł - zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 7 499,98 zł - zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

17 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: ZGKiM III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt komputer, monitor, klawiatura pokój mistrzów inter Care Duo 2009 TO/ ,00 zł ,00 zł 2 komputer, monitor, klawiatura pokój księgowości inter Care Duo 2009 TO/ ,00 zł ,00 zł 3 komputer, monitor, klawiatura pokój kierownika DELL 2013 TO/ ,01 zł ,01 zł SUMA STRONY 6 702,01 zł 6 702,01 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 6 702,01 zł 6 702,01 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

18 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: ZGKiM III. C. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt program THB Inkasent PSION + kasa "INKASENT" W/9 2586,40 zł ,40 zł 2 program ZGK Kasa v.2010 WIN 32 W/5 4932,00 zł ,00 zł 3 program Budżet księgowość księgowość budżetowa W/2 2470,74 zł ,74 zł 4 program kadry i płace wersja prestige W/ ,00 zł ,00 zł SUMA STRONY ,14 zł ,14 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,14 zł ,14 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 3 z 3

19 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum ul. Kopernika Tarnów Opolski III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt Terminale sieci e-szkoła WyseC90LEW2G/1G) with Internal Monitor Samsung SyncMaster 21,5" ,18 zł ,96 zł 2 UPS e-szkoła CyberPower PR ,39 zł ,39 zł 3 Szafa serwerowa e-szkoła RMA 15U 800x ,63 zł ,63 zł 4 Router WAN e-szkoła CISCO 1920 (moduł karta Cisco HWIC-4SHDSL) ,73 zł ,73 zł 5 Serwer 1 - serwer terminali e-szkoła IBM x 3250 M ,99 zł ,99 zł 6 Serwer 2 - serwer zasobów e-szkoła IBM x 3250 M ,67 zł ,67 zł 7 Macierz dyskowa e-szkoła QNAP TS ,31 zł ,31 zł 8 Infokiosk (zewnętrzny natynkowy) e-szkoła Komputer Dell Optiplekx ,12 zł ,12 zł 9 Sieciowy punkt wizualizacji danych e-szkoła wizualizer ELMO/L1ex ,12 zł ,24 zł 10 Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka e-szkoła Toshiba estudio ,22 zł ,22 zł 11 Przełącznik do Jednostki Oświatowej e-szkoła Cisco Catalyst WS-C2960S ,63 zł ,63 zł 12 Urządzenie do zarządzania siecią WiFi e-szkoła Kontroler Wi-Fi 2100 Series WLAN ,15 zł ,15 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 4

20 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum ul. Kopernika Tarnów Opolski 13 Urzadzenie zapewniajace punkty - punkt dostępowy sieci e-szkoła ,21 zł ,21 zł 14 Sieciowy zestaw multimedialny e-szkoła Projektor krótkoogniskowy ED, Tablica interaktywna Smart, Głośniki Mediatech ,41 zł ,05 zł 15 Tablica multimedialna s. nr 10 IQ Board PS ,89 zł ,89 zł 16 Urządzenie wielofunkcyjne sekretariat LEXMARK x925de ,00 zł ,00 zł 17 Ksero sekretariat KONICA ,60 zł ,60 zł 18 Ksero pokój nauczycielski KONICA ,00 zł ,00 zł 19 Komputer Centrum multimedialne Actima Nevada ,00 zł ,00 zł 20 Monitor LCD 21 Urzadzenie wielofunkcyjne Centrum multimedialne Centrum multimedialne Belinea 1705 S ,00 zł 4 740,00 zł Lexmark x342n ,00 zł ,00 zł 22 Komputer serwer s. nr 13 NTT TYTAN 945GCMX-S2 MEN ,00 zł ,00 zł 23 Komputer uczniowski s. nr 13 NTT Business W ,00 zł ,00 zł 24 Komputer uczniowski - stacja robocza s. nr 13 NTT Business W ,00 zł ,00 zł z portem FireWire 25 Skaner s. nr 13 ScanJet ,00 zł 1 507,00 zł 26 Drukarka laserwa s. nr ,00 zł 1 725,00 zł 27 Monitor LCD 19 s. nr 13 Samsung 920NW ,00 zł ,00 zł 28 Drukarka pokój nauczycielski Samsung ML ,00 zł 1 225,00 zł 29 Monitor LCD pokój nauczycielski Samsung ,00 zł 1 435,00 zł 30 Komputer pokój nauczycielski Samsung ,00 zł 1 974,00 zł 31 Telewizor s. nr 53 LCD LG ,50 zł ,50 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 4

21 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum ul. Kopernika Tarnów Opolski 32 Pracownia Mentor Plus s. nr 10 Pulpit lektora - Mentor 24-1 szt., Moduł komunikacyjny z komputerem wbudowany w pulpit sterowniczy - Mentor RS/USB - 1 szt., Pakiet PC Manager - Mentor PCM - 1 szt., Przyłaczka słuchawkowe - Mentor DIN - 24 szt., Słuchawki z mikrofonem - MB GMH D D - 25 szt., okablowanie - Mentor - 24 szt., HP ProBook 4530s i3-2310m 15,6 LED HD 320 DVD INT Win7 Professional 64Bit + Office 2010 Pre- Loaded+ HP Basic Carryin Case - 1 szt., multimedialny program do j. ang. - YDP New Reflex, zestaw audio: wzmacniacz+2 głośniki - Mentor MW-40-1 szt ,10 zł ,10 zł 33 Tablica multimedialna s. nr 62 IQ Board 3742,89 zł ,89 zł 34 System alarmowy ,46 zł ,46 zł SUMA STRONY ,85 zł ,74 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,85 zł ,74 zł III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) cena za 1 szt. ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM szt Projektor przenośny e-szkoła Hitachi ED-X26/ ,25 zł ,25 zł 2 Mobilne punkty dostępu do sieci e-szkoła ThinkPad x 220 i5-2520m 12.5 LCD ,62 zł ,00 zł SUMA STRONY 4 171,87 zł ,25 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 4 171,87 zł ,25 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 3 z 4

22 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt telewizor sala nr.4 LCD32LG300D Dz.7/ ,00 zł ,00 zł telewizor świetlica LG42LF Dz.7/ ,00 zł ,00 zł komputer sekretariat Dz. 7/ ,00 zł ,00 zł tabloca interaktywna sala nr. 6 IKUBOARD Dz. 6/ ,00 zł ,00 zł tablica interaktywna sala nr. 2k, 3, 4 Returmstar Dz. 14/ ,89 zł ,67 zł telewizor sala nr. 2k, 2, 8 LCDLG42LE Dz. 14/ ,50 zł ,50 zł urządzenie wielofunkcyjne sekretariat Lexmark Dz. 14/ ,00 zł ,00 zł przełączniki dla jednostki oświatowej serwerownia ,63 zł ,63 zł urządzenie do zarządzania siecią wifi serwerownia ,15 zł ,15 zł urządzenie zapewniające punkty wifi serwerownia ,21 zł ,21 zł sieciowy zestaw multimedialny sala nr.1, 2, 5, 7, ,41 zł ,05 zł UPS ochrona łącz internetowych serwerownia ,39 zł ,39 zł szafa serwerowa serwerownia ,63 zł ,63 zł ruter WAN dla jednostki oświatowej serwerownia ,73 zł ,73 zł serwer 1- serwer terminal serwerownia , ,99 (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 4

23 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op serwer 2 - serwer zasobów serwerownia , ,67 macierz dyskowa serwerownia , ,31 zewnętrzny puknt dostępu do sieci wifi przed budynkiem szkoły , ,12 sieciowy projektor multimedialny sala nr. 1, 2, 5, 7, , ,25 sieciowe urządzenie wielofuknkcyjne pokój nauczycielski , ,21 terminale sieciowe w każdej Sali lekcyjnej, w bibliotece, sekterariat, świetlica, pokój naucz, kancelaria, pedagog , ,32 SUMA STRONY ,17 zł ,83 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,17 zł ,83 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 4

24 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt mobilne punkty dostępu do sieci sala nr. 3, pokój nauczycielski ,62 zł ,00 zł kamera cyfrowa szkoła SONY Dz. 7/ ,01 zł ,01 zł rzutnik do slajdów sala nr. 7 NOVAMAT130AV Dz. 7/ ,50 zł ,50 zł projektor sala nr. 6 BENQMP Dz. 7/ ,50 zł ,50 zł laptop sala nr. 5 ASUS Dz. 7/ ,50 zł ,50 zł kamera cyfrowa szkoła Sony BCR-SR Dz. 12/ ,50 zł ,50 zł notebook z oprogramowaniem sala nr. 4, 1, 2k, 3, 3k Toshiba Dz. 14/7 2330,85 zł ,25 zł projektor multimedialny sala nr 3k, świetlica, 4 Hitachi Dz. 14/7 3196,76 zł ,28 zł sprzęt nagłaśniający sekretariat BEHRINGEN rok ,00 zł ,00 zł notebook Lenovo IdeaPadB590(15,6 Windows 7 HP) ,00 zł ,00 zł notebook Lenovo G ,00 zł ,00 zł laptop+stacje dokujące Transformer TF300TG 3G 32GB 2550,00 zł ,00 zł monitor 18,5 Philips LCD 4180,00 zł ,00 zł SUMA STRONY 30880,24 zł ,54 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 30880,24 zł ,54 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 3 z 4

25 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op III. C. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt pakiet biurowy office licencji pracownia komputerowa ,00 zł ,00 zł pakiet antywirusowy szkoła ,00 zł 1 500,00 zł pakiet antywirusowy serwer pracownia komputerowa ,00 zł 1 350,00 zł SUMA STRONY 4 700,00 zł 4 700,00 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 4 700,00 zł 4 700,00 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 4 z 4

26 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum w Przyworach III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt Tablica Eno magnetyczna, ceramiczna sala nr.6 Eno r.US/800/C ,00 zł ,00 zł 2. Projektor multimedialny Chitachi sala nr.1 CP-X r.EFFOHE ,77 zł ,77 zł 3. Tablica interaktywna IQ Board PS 80 sala nr.8 IQ Board PS r. SO80LCXJW701OC ,89 zł ,89 zł 4. Telewizor LCD sala nr.2 LG42LE r. 102WR6X4B ,50 zł ,50 zł 5. Projektor multimedialny o ultra krótkiej sala odległości nr.8 projekcyjnej Hitachi ED-A r. EOA101EFFVUIE ,77 zł ,77 zł 6. Tablica interaktywna IQ Board PS 80 sala nr.8 nr.7 IQ Board PS S080LCXJW ,89 zł ,89 zł 7. Tablica interaktywna IQ Board PS 80 sala nr.8 nr.1 IQ Board PS r. SO80LCXJW701OC ,89 zł ,89 zł 8. Projektor Nec NP210G sala nr.6 NP. 210 G r EF 1 350,00 zł ,00 zł Komputronik z oprogramowaniem sekretariat Sensilo MX r. KT ,00 zł 1 629,00 zł SUMA STRONY ,71 zł ,71 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,71 zł ,71 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

27 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczne Gimnazjum w Przyworach III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt Notebok Toschiba C-660-1CR i 3-380M sala z oprogramowaniem nr.8 C r.Z378093KSS60ROOWU 2330,85 zł ,85 zł 2.Totebok Notebok Toschiba C-660 C-660-1CR i i 3380M z sala oprogramowaniem nr.7 C rZA379C11KIZA ,85 zł ,85 zł 3. HP Pro Boks z oprogramowaniem sala nr.4 Pro Book 4530s r.brak 2 330,85 zł ,85 zł 4. Samsung Series 3 z oprogramowaniemsala nr.1 LT-I15-Sam r. HVWT91QC ,00 zł ,00 zł 5. Samsung z oprogramowaniem gabinet dyrektora NP. 53OU3B-A03PL brown+adapter ,00 zł ,00 zł SUMA STRONY ,55 zł ,55 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,55 zł ,55 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 3

28 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op. - Szkoła III. A. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) STACJONARNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ 4 cena za 1 szt. szt Projektor multimedialny sala nr 2 EPSON 2009 Dz. 7-poz ,00 zł ,00 zł 2 Rzutnik - projektor sala nr 8 BENQ 2010 Dz.7 - poz ,50 zł ,50 zł 3 Kserokopiarka sekretariat KONICA MINOLTA 2010 Dz poz ,00 zł ,00 zł 4 Tablica interaktywna sala nr 9 QOMO 2011 DZ. Śr. U - poz ,00 zł ,00 zł 5 Projektor sala nr 9 EPSON 2011 Dz. Śr. U - poz ,99 zł ,99 zł 6 Projektor multimedialny sala 1, 4, 12 HITACHI 2011 Dz. Śr. U - poz ,77 zł ,31 zł 7 Tablica interaktywna sala nr 8, 12 RETUNSTAR 2011 Dz. Śr. U - poz ,89 zł ,78 zł 8 Ekran standardowy elektryczny sala nr 1 ADEO 2011 Dz. Śr. U - poz ,68 zł ,68 zł Sprzęt komputerowy wrza z 9 oprzyrzadow.i oprogramow. sala nr Dz.7 - poz ,44 zł ,44 zł 10 Telewizor LCD sla nr 9 LG 2011 Dz. Śr.U - poz ,50 zł ,50 zł SUMA STRONY ,77 zł ,20 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) ,77 zł ,20 zł (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 1 z 3

29 PIECZĘĆ JEDNOSTKI: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op. - Szkoła III. B. SPRZĘT KOMPUTEROWY (ELEKTRONICZNY) PRZENOŚNY DO 5 LAT LP RODZAJ SPRZĘTU MIEJSCE UŻYTKOWANIA TYP/MODEL DATA PROD. NR FABRYCZNY LUB NR EWIDENCYJNY WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO (POCZĄTKOWA) ILOŚĆ WARTOŚĆ OGÓŁEM cena za 1 szt. szt Rzutnik slajdów sala nr 1 NOVAMAT Dz. 7 - poz ,50 zł ,50 zł 2 Laptop sala nr 8 ASUS 2010 Dz. 7 - poz ,50 zł ,50 zł 3 Kamera cyfrowa sekretariat SONY 2010 Dz.7 - poz ,50 zł ,50 zł 4 Laptop sala nr 9 LENOVO 2010 Dz. Śr.U. - poz ,00 zł ,00 zł 5 Laptop sala 1, 4, 12, dyr.,sek TOSHIBA 2011 Dz. Śr.U. - poz ,85 zł ,25 zł 6 Projektor multimedialny sala nr 8 HITACHI 2011 Dz. Śr. U. - poz ,77 zł ,77 zł 7 Taboret elektryczny "Egaz" sala nr 1 KE Dz. Śr. U. - poz ,00 zł ,00 zł SUMA STRONY ,12 zł ,52 zł Z PRZENIESIENIA RAZEM (do przeniesienia) 15447,12 zł 24770,52 zł III. C. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (podpis i pięczęć imienna kierownika jednostki) Strona 2 z 3

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo